Skip navigationen

Referat

Onsdag den 8. juni 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Klima-, By- og Erhvervsudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), Mia Tang (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Punkt 26 taget af dagsorden.
Godkendt.
 • 1
  Beslutning - Arrangement Lodsens dag 2022 på Dragør havneplads
  Sagsid.: 22/3847

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. februar 2021, at Klima-, By- og Erhvervsudvalget forelægges alle ansøgninger, der er centreret om arrangementer ved havnen og ved Dragør gamle by forinden eventuel godkendelse. Der foreligger nu en ansøgning om Lodsens dag til beslutning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til Lodsens dag den 30. juli 2022.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lodsens dag på havnepladsen den 30. juli 2022.

  I forhold til Lodsens dag har ansøger oplyst, at de ønsker at opsætte to større telte på ca. 3x9 meter og et mindre på 3x6 meter. De opsætter en isbåd foran lodstationen og opstiller borde og stole. Der vil være spændende aktiviteter for børn og voksne. Bl.a. lav din egen lodsbåd, skattejagt, lær at mose, fiskedam mv.

  Administrationens umiddelbare vurdering er, at arrangementet vil svare til, hvad der til samme arrangement tidligere er givet tilladelse til.

  Der forelægger ingen andre arrangementer den pågældende dag.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune, vedlagt. Bestemmelserne er udformet i medfør af vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der opkræves ikke betaling for brug, idet arrangementet er åbent for alle og at det ikke er kommercielt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

 • 2
  Beslutning - Stadeplads ved Gåserepublikken
  Sagsid.: 22/3882

  RESUMÉ:

  Dragør Psykoterapi har ansøgt om at benytte et areal i naturområdet udfor Gåserepublikken nær ved Gabriel Jensens ferieudflugter til et stade den 24.-25. juni, imens der spilles koncerter Fortet Live på Dragør Fort. Der skal tages stilling til, om arealet ønskes anvendt til stader.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles afslag til en kortvarig stadeplads ved gåserepublikken den. 24. og 25. juni 2022 uanset placering 1 eller 2 på arealet.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  For stemte:  6 (A+C+T+V)

  Imod stemte: 1 (L) 

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Psykoterapi har ansøgt om at benytte et areal i naturområdet ud for Gåserepublikken nær ved Gabriel Jensens ferieudflugter til et kortvarigt stade den 24.-25. juni, imens der spilles koncerter Fortet Live på Dragør Fort. Ansøger har markeret 2 forslag, heraf det ene (bilag 1) udfor Gabriel Jensen og det andet længere ude ved selve mormorstranden (bilag 2).

  I forhold til stadevognen, har ansøger oplyst at det er til salg af terapi og oplevelser. Vognen er 2,30 m bred x 5,70 m lang. Opstillingen ønskes i forbindelse med arrangementet Fortet Live for at sælge terapi og oplevelser i tidsrum mellem kl. 17:00-22:00 den 24.06.22 og mellem kl. 10:00-22:00 den 25.06.22. Vognens nuværende udseende kan ses af bilag 3 og det forventede udseende kan ses af bilag 4.

  Arrangementet Fortet Live afholdes de to pågældende dage på Dragør Fort.

  De ønskede placeringer i naturområdet ved Gåserepublikken har ikke tidligere været genstand for udlejning, ej heller til fx stader.

  Dog skal nævnes, at der på Dragør Havns arealer i den modsatte ende af Mormorstranden i nogle år inklusiv 2022 er givet tilladelse til et stade til salg af læskedrikke mv. til strandgæster og forbipasserende i øvrigt.

  Administrationen anbefaler, at der ikke gives mulighed for brugen af arealet ved Gåserepublikken til opstilling af en vogn (stade), aktuelt til salg af terapi og oplevelser. Dette ikke mindst henset til en præcedensbetragtning efterfølgende, hvis der først er givet tilladelse til det ansøgte. Såfremt der ønskes gives tilladelse til opstilling af stade, herunder i så fald til hvilken af de to ansøgte placeringer, hvor ansøger foretrækker placering i henhold til bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune, vedlagt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Opstillingen kan betragtes som en kortvarig stadeplads. I så fald kan en eventuel tilladelse gives under vilkår om betaling for et kortvarigt stade, svarende til 151 kr. pr dag for et stade, der er defineret fyldende 4 m2. Aktuelt fås for 13,1 m2 i alt en stadeafgift på 495 kr. pr. dag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Bilag

 • 3
  Beslutning - Udeservering Vaffelbageren ud for Irma overfor egen butik på gågaden på kongevejen i 2022
  Sagsid.: 22/3610

  RESUMÉ:

  Vaffelbageren på Kongevejen 19 umiddelbart ved siden af butikken Fru Munk har ansøgt om udeservering ud for Irma overfor egen butik på gågaden på Kongevejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles afslag til udeservering i 2022 til Vaffelbageren på gågaden på Kongevejen overfor egen butik ud for Irmas facade umiddelbart ved siden af Fru Munk.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vaffelbageren på Kongevejen 19 umiddelbart ved siden af butikken Fru Munk har ansøgt om udeservering ud for Irma overfor egen butik på gågaden på Kongevejen. Ligeledes umiddelbart ved siden af Fru Munks tilsvarende udeservering ud for Irma.

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget har den 9. marts 2022 besluttet at meddele Fru Munk tilladelse til udeservering ud for Irma i 2022 under forudsætning om, at der ikke er andre ansøgere. Det var der ikke på daværende tidspunkt, hvorfor Fru Munk har modtaget en tilladelse til udeservering ud for Irma i 2022.

  Vaffelbageren har angivet sin placering udfor Irma under hensyntagen til Fru Munks igangværende udeservering i samme område (se bilag 1). Placeringen af yderligere udeservering på arealet ud for Irma bevirker dog, at de opsatte offentlige bænke langs Irmas facade i samme område for alvor bliver svært tilgængelige for andre borgere i byrummet. Grundet hensynet til almenvældets mulighed for brug af de offentlige bænke ud for Irma foreslår administrationen, at der meddeles afslag på ansøgningen.

  Alternativt kan det foreslås, at der meddeles tilladelse som ønsket til Vaffelbageren som en 1årig forsøgsordning, der evalueres efter årets afslutning. Afhængig af eventuelt indkomne bemærkninger og administrationens egne iagttagelser kan det overvejes, om vaffelbageren og Fru Munk i 2023 sammen skal tildeles et mindre areal til udeservering udfor Irma.

  LOVE/REGLER:

  Vilkår for udendørsservering på vejareal, der er hjemlet i Vejlovens § 80, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen fra Vaffelbageren er modtaget efter vedtagelsen af de nye Vilkår for udendørsservering på vejareal. Administrationen har meddelt tilladelse til Vaffelbageren til udeservering umiddelbart uden for egen butik på gågaden på Kongevejen, så længe det er inde bag slidsrenden i gågaden og under iagttagelse af de vedtagne vilkår. Med hensyn til ønsket om udeservering overfor egen butik ud for Irma har administrationen til Vaffelbageren oplyst, at dette skal behandles politisk forinden eventuel tilladelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Bilag

 • 4
  Beslutning - Ansøgning om dispensation til ny hoveddør på Strandlinien 53
  Sagsid.: 19/5523

  RESUMÉ:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til, om der kan gives tilladelse til ny hoveddør med vindue i Dragør gamle bydel på ejendommen Strandlinien 53. Sagen forelægges, idet den ansøgte dør kræver en dispensation fra lokalplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ansøgning om dispensation til ny hoveddør med vindue i dørfaget ikke imødekommes.
  2. at administrationen indgår i dialog med ansøger om en ansøgning om en ny hoveddør med en mindre rude, og at administrationen tildeles bemyndigelse til at tildele en eventuel lokalplangodkendelse i dispensationsform hertil.
  3. at det delegeres til administrationen efter konkret vurdering, at kunne meddele administrative lokalplangodkendelser i dispensationsform til hoveddøre med mindre ruder.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Punktet blev taget af dagsorden.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte:  5 (C+L+V)

  Imod stemte: 2 (A+T) 

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 3

  For stemte:  5 (C+L+V)

  Imod stemte: 2 (A+T) 

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerne af Strandlinien 53 har ansøgt om at udskifte en nyere og ikke traditionel hoveddør med en ny hoveddør med vindue i dørfaget i forbindelse med en større ombygning af ejendommen.

  Motivationen for ansøgningen er ønsket om mere lys i entréen. Der er tidligere i sagen givet dispensation til en udvidelse af boligen i stueetagen med udgang til en tagterrasse fra 1. salen samt nedrivning af skorsten.

  Med denne ansøgning ønsker ejerne at isætte en traditionel flammeret hoveddør med et større skråstillet kvadratisk vindue centreret i den øverste halvdel af dørfaget. Vinduet har en bredde og højde på 41,7 cm. Dørfaget er 92 cm bredt.

  Lokalplan

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 25 for Dragør gamle bydel. Lokalplanen foreskriver at der ikke må forekomme vinduer i dørfaget.

  Jf. afsnit 7.8.1:

  ”Nye hoveddøre skal udføres som fyldningsdør eller flammeret efter nærmere godkendelse.

  Vindue må ikke forekomme i dørfaget bortset fra vindue over dør, som indgår i karmens konstruktion og er forsynet med sprosser efter nærmere godkendelse.”

  På lokalplanens side 53 er illustreret nogle eksempler på yderdøre. Eksempel E er en illustration af en dør med en mindre rude. Illustrationen beskrives med teksten:

  ”Traditionel enkelfløjet halvdør med lille rude i fyldningen.”  

  I lokalplanen er der derved en skelen mellem vinduer i døre og mindre ruder i døre.

  Høring

  Sagen har været i naboorientering hos de omkringliggende naboer og beboerforeningen. Administrationen modtog et høringssvar fra beboerforeningen, som mener at vinduet i døren strider mod lokal byggeskik, og udvalgsbeslutningen af den 24-06-2021 om begrænsning af dispensationer fra lokalplanen.

  Administrationens vurdering

  I henhold til lokalplan 25 §7.8.1 skal døre udføres uden vindue i dørblad, men det fremgår af illustration i lokalplanen side 53, at en traditionel dør kan udformes med en lille rude i dørbladet.

  Det er administrationens vurdering, at en dispensation til den ansøgte dør med vindue forudsætter en dispensation fra Lokalplan 25. Sagen forlægges udvalget, idet Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. juni 2021 her besluttede, at der sættes et midlertidigt stop for dispensationer ift. lokalplan 25, bortset fra tilfælde af nødvendige vedligeholdelsesarbejder eller ifm. nybyggeri eller tilbygninger, hvor der er en konkret, tvingende begrundelse for at fravige den eksisterende lokalplans forskrifter.

  Hvis udvalget beslutter, at der kan arbejdes hen imod en dør med en mindre rude vurderes det ikke at stride mod lokalplanen, idet de skelnes mellem ”vindue” og ”lille rude”. Og derudover vil lokalplanens principper, formål og anvendelse være helt overholdt.

  En traditionelt udført flammeret dør med en lille stråstillet kvadratisk rude centreret i øverste halvdel af dørfaget tilpasset dørens særlige konstruktion og profilerede bræddebeklædning, vurderes at kunne tillades inden for lokalplanens bevaringsbestemmelser.

  På denne baggrund anbefaler administrationen et afslag til det ansøgte med begrundelsen, at en dispensation til den ansøgte dør med vindue vil stride mod lokalplanens bevaringsbestemmelser. Og anbefaler at udvalget i stedet godkender, at administrationen indgår i dialog med ansøger om en dør med en rude af et mindre omfang.

  Hvis det besluttes, at administrationen i fremtiden efter en konkret vurdering kan meddele administrative lokalplangodkendelse i dispensationsform til nye hoveddøre med små ruder vil sådanne sager kun blive forelagt udvalget, hvis en høring afstedkommer væsentlige indsigelser.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens bestemmelser om dispensation, §§ 19 &20.

  Lokalplan 25, afsnit 7.8.1 om hoveddøre.

  Lokalplan 25, side 53, illustration E af yderdør.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været foretaget naboorientering i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalgsmøde den 8. juni 2022.

  Bilag

 • 5
  Beslutning - Ansøgning om dispensation og landzonetilladelse til ombygning af Hovedgaden 36
  Sagsid.: 21/500

  RESUMÉ:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om dispensation og landzonetilladelse til ombygning af det bevaringsværdige gårdanlæg i Hovedgaden 36 til 7 boliger. Udvalget skal desuden tage stilling til, om projektet skal tilpasses i en videre dialog med forvaltningen og i overensstemmelse med de bevaringsværdier og anbefalinger, som administrationen har angivet over for ejeren.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ansøgning om dispensation og landzonetilladelse til det foreslåede projekt for indretning af 7 boliger ikke imødekommes.
  2. at ansøger tilpasser projektet med afsæt i bevaringsværdierne, og i dialog med administrationen.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerne af Hovedgaden 36 har den 22. nov. 2021 fremsendt et revideret forslag om at ombygge den bevaringsværdige gård fra 1811 til boliger. Gården er i dag godkendt til erhverv og består af et stråtækt stuehus, der er sammenbygget med de tre delvist stråtækte udlænger i bindingsværk og grundmur omkring et pigstensbelagt gårdrum.

  Der er ansøgt om at etablere 7 boliger i tre af længerne, mens længen med vognport skal bruges til cykelparkering. Hertil er der ønske om at etablere parkeringspladser, to skure og orangeri.

  Projektet inddrager tagetagerne til bolig med i alt 17 større kviste og 8 ovenlys samt et større antal nye åbninger i facaderne i form af vinduer og døre.

  Lokalplan

  Ejendommen er omfattet af ”lokalplan 42, Bevarende lokalplan for St. Magleby landsby”.

  Gårdanlægget er udpeget som bevaringsværdigt i lokalplanen og med mulighed for boliger og/ eller erhverv i udlænger.

  Ved en ændret anvendelse af landbrugsbygninger, står der i lokalplanens § 3.5, at den pågældende anvendelse kan etableres i bygninger, der ikke i væsentligt omfang fordrer ombygninger, som vil ændre bygningens udseende eller friarealerne omkring bygningerne.

  En ombygning skal desuden respektere ejendommens oprindelige form og fremtoning, og der skal ske en tilpasning til helhedsbilledet i landsbyen, som skaber overensstemmelse til den stedlige byggetradition og den enkelte bygnings individuelle særpræg jf. lokalplan 42, § 7.1.

  Det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens bestemmelser.

  Landzonetilladelse

  Anvendelsesændringen og ombygningen kræver også en landzonetilladelse. I den forbindelse skal der foretages en vurdering af, om de bygningsændringer, som en boligindretning i en eksisterende bygning, er forenelige med eventuelle bevaringsværdier, der ønskes opretholdt ved den pågældende bygning, jf. afsnit 3.1.5 i Vejledning om landzoneadministration (2018).

  Administrationens vurdering

  Gården vurderes at have en særlig høj bevaringsværdi grundet sin placering i landsbyen, og fordi den i sin helhed er en særdeles velbevaret repræsentant for en stråtækt firelænget gård i Store Magleby, delvist i bindingsværk og med sjældne lokalkarakteristiske bygningsdele og –detaljer.

  Administrationen vurderer, at det foreslåede projekt for en ombygning af gården til 7 boliger i væsentligt omfang ændrer gårdens udseende samt gårdrummet, og at gårdens særpræg og dermed bærende bevaringsværdier vil gå tabt. Administrationen anbefaler derfor, at udvalget ikke imødekommer det foreslåede projekt for Hovedgaden 36. Administrationen anbefaler i stedet, at det får mandat til at fortsætte dialogen med ejer omkring en tilpasning af projektet i forhold til bevaringsværdierne. Det er administrationens vurdering, at det godt kan lade sig gøre at ombygge dele af gården til én eller evt. flere boliger ved en nænsom tilgang med afsæt i bevaringsværdierne.

  Se eventuelt forvaltningens mail til ansøger af den 15. marts 2022 (bilag 4) om bevaringsværdierne og muligheder for ombygning af de enkelte længer.

  LOVE/REGLER:
   

  Planlovens bestemmelser om dispensation, §§ 19 &20.

  Planlovens landzonebestemmelser, §§ 34-38.

  Lokalplan 42 for Store Magleby Landsby

  § 3.5 om Ændret anvendelse af landbrugsbygninger

  § 7 om Bebyggelsens ydre fremtræden

  § 13.2 om Landzonekompetencen

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Projektet blev drøftet på møde i Store Magleby Bevaringsfond den 27. april 2022.

  Fra referatet fra mødet, dagsorden punkt 6.1 om etablering af boliger på Hovedgaden 36:

  ”Fonden gav fuld opbakning til forvaltningens vurdering af projektet og besluttede at:

   ? Gårdens fremtræden i gadebilledet og dens markante placering er en vigtig del af landsbyen som helhed betragtet.

  ? Bevaringsværdierne knytter sig til de ubrudte stråtækte tagflader og de hvidkalkede facader delvist i bindingsværk med enkelte funktionsbestemte døre, porte og små vinduer samt særlige bygningsdetaljer som vognport, forstuekvist og gårdrummets pigstensbelægning.

  ? På den baggrund anbefaler fonden, at projektet tilpasses bevaringsværdierne. Og med supplerende bemærkninger om at fonden bakker op om administrationens anbefaling til et tilpasset projekt.

  Derudover blev det bemærket, at gårdens lerklinede vægge og genbrugstømmer fra gårde, der brændte i 1809, er væsentlige at tage højde for i et kommende tilpasset projekt.”

  Museum Amager og lokalarkivet har den 28. april 2022 sendt en udtalelse vedrørende projektet, da de ikke havde mulighed for at deltage på fondsmødet (bilag 5).

  Amagermuseets Venner, v/formand, Bente Walløe Poulsen har sendt en mail af 3. maj 2022. Store Magleby Borgerforening, v/ Kasper Kristiansen har sendt en mail af 9. maj 2022.

  Fondsbestyrelsen samt ovenstående foreninger, der også er repræsenteret i fonden, har tilkendegivet, at de støtter kommunens svar til ejer af 15. marts 2022 om en mere nænsom ombygning af gården.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kulturmiljøet i St. Magleby beskrives også i arkitekturpolitikken og kommuneplanen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Bilag

 • 6
  Beslutning - Ansøgning om dispensation til bibeholdelse af frontispice m.m. på Lodsstræde 9
  Sagsid.: 20/4290

  RESUMÉ:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om dispensation til bibeholdelse af frontispice, 2 blikkenslagerkviste, hoveddør, skorsten, havedør og vindue. Bygningsdelene er ikke udført og/eller placeret som angivet i det tegningsmateriale, som danner grundlag for den udstedte dispensation og byggetilladelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ansøgning om dispensation til bibeholdelse af frontispicen som den er udført ikke imødekommes,
  2. at ansøgning om dispensation til bibeholdelse af de 2 blikkenslagerkvistes udformning ikke imødekommes,
  3. at ansøgning om dispensation til bibeholdelse af hoveddørens udformning med vindue ikke imødekommes,
  4. at ansøgning om dispensation til bibeholdelse af placering af skorsten, havedør og vinduet mod nord imødekommes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ansøger fik den 13. juli 2021 dispensation og den 20. juli 2021 byggetilladelse til diverse om- og tilbygninger af ejendommen på Lodsstræde 9. På bilag 2 kan ses de tegninger, der lå til grund for tilladelserne.

  Der blev givet tilladelse til følgende om- og tilbygninger:

  -          Nedrivning af 2 stk. kviste og 3 stk. tagvinduer

  -          Nedrivning af skorsten

  -          Opførelse af muret skorsten til ventilationsafkast

  -          Opførelse af frontispice mod syd med 2 stk. 2-rammede vinduer 

  -          Opførelse af 2 stk. blikkenslagerkviste

  -          Isætning af et 6-stens støbejernsvindue mod syd

  -          Isætning af 2 stk. 6-stens støbejernvinduer i tagfladen mod nord

  -          Udskiftning af alle vinduer og døre

  -          Inddragelse af eksisterende integreret udhus i bolig

  -          Dør i udhus udskiftes til vindue

  -          Opførelse af nyt fritliggende udhus

  -          Opførelse af dobbeltport mod vej, udført integreret i traditionelt plankeværk

  Den 27. april 2022 var forvaltningen på et varslet tilsyn for at besigtige opskalkningen på frontispicen. Se tilsynsnotat i bilag 3. I den forbindelse kunne vi konstatere, at der var følgende uoverensstemmelser mellem tegningsmaterialet, der danner baggrund for dispensation og byggetilladelse og de faktiske forhold:

  -          Frontispicen er ikke placeret som tilladt, den er desuden udformet lavere og bredere end godkendt, og taghældningen er lavere end den godkendte. Derudover fortsætter husets tagfod ind under frontispicens flunke (sider) og front og ikke som godkendt og beskrevet i lokalplanen, hvor flunkene hviler over murpiller i facaden.

  -          Blikkenslagerkvistenes flunke er væsentlig bredere end godkendt, og ikke udført iht. traditionel byggeskik

  -          Isatte hoveddør har et vindue i øverste fyldning med diagonale sprosser, som ikke er ansøgt, tilladt eller godkendt

  -          Skorstenen har anden placering end den ansøgte og godkendte

  -          Havedøren er bredere end den ansøgte og godkendte

  -          Et vindue mod nord har en anden dimension end det ansøgte og godkendte

  I bilag 4 kan ses hvordan om-og tilbygningerne er udført. Ejer har desuden sendt en redegørelse for, hvorfor det udførte ikke stemmer overens med det godkendte. Redegørelsen kan ses i bilag 5.

  Lokalplan

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 25 for Dragør gamle bydel. En bibeholdelse kræver dispensation fra afsnit 7.3 skorstene, 7.7 vinduer generelt, 7.8.1 om hoveddøre, 7.9 kviste generelt, 7.9.3 blikkenslagerkviste, 7.9.5 Frontispicer.

  Administrationens vurdering

  Administrationen vurderer, at frontispicen er forkert udført og afviger i en sådan grad fra den traditionelle byggeskik, at den ikke kan lovliggøres/godkendes.

  Frontispicen afviger ved sin placering, udformning, proportioner og konstruktion. Fronten på frontispicen, som er en bred gavlkvist, fortsætter traditionelt i plan med den underliggende facade i hele sin bredde og ideelt flugter den med kanten af en facadepille. I dette tilfælde fortsætter husets tagflade ved tagfoden et stykke under frontispicens flunke og front. Den markant lavere taghældning på frontispicen afviger ligeledes fra den traditionelle byggeskik, og det betyder desuden, at regnvand får sværere ved at blive ledt væk fra frontispicens flunke (sider).

  Med hensyn til blikkenslagerkvistene er det administrationens vurdering, at de har et moderne udtryk og fremstår mindre velproportionerede og harmoniske på grund af de noget bredere flunke, hvilket ikke er foreneligt med bevaringsbestemmelserne, den traditionelle byggeskik eller udvalgsbeslutningen af den 24-06-2021. 

  Med hensyn til den nye hoveddør vurderer administrationen, at den bryder med lokalplanens bestemmelser om, at vinduer ikke må forekomme i dørfaget, og derfor ikke er foreneligt med udvalgsbeslutningen af den 24-06-2021. 

  Med hensyn til skorstenen er vurderingen, at der er tale om en mindre afvigelse i forhold til det godkendte. Der er i vurderingen lagt vægt på, at skorstenen kun er flyttet en smule, men at den i øvrigt fremstår traditionel og er korrekt placeret i tagryggen.

  Havedørens udformning og vinduets størrelse mod nord vurderes også at være mindre afvigelser, da der er tale om en tilpasning til eksisterende dør- og vindueshuller.

  Det er administrationens vurdering, at en dispensation til den udførte frontispice, blikkenslagerkviste og hoveddør ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 25. Sagen forlægges politisk, idet Kommunalbestyrelsen på mødet den 24-06-2021 besluttede, at der sættes et midlertidigt stop for dispensationer ift. lokalplan 25, bortset fra tilfælde af nødvendige vedligeholdelsesarbejder eller ifm. nybyggeri eller tilbygninger, hvor der er en konkret, tvingende begrundelse for at fravige den eksisterende lokalplans forskrifter.

  Administrationen anbefaler, at frontispicen, de to kviste og hoveddøren skal fysisk lovliggøres, det vil sige udføres som det godkendte tegningsmateriale, og at skorsten, havedør og vindue mod nord retlig lovliggøres i denne konkrete sag.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens bestemmelser om lovliggørelse, §§ 51 & 63.

  Planlovens bestemmelser om dispensation, §§ 19 & 20.

  Lokalplan 25, afsnit 7.3 skorstene, 7.7 vinduer generelt, 7.8.1 hoveddøre, 7.9 kviste generelt, 7.9.3 blikkenslagerkviste, 7.9.5 Frontispicer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplan 25.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalgsmøde den 8. juni 2022.

  Bilag

 • 7
  Beslutning - Ansøgning og donation af skaterpark på Dragør Havn
  Sagsid.: 21/2621

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede d. 5. oktober 2021 at se positivt på ansøgning om en udvidelse af eksisterende skaterpark på havnen finansieret af private midler. Udvalget ønskede at gennemføre høring af havnens brugerforum og beboerforeningen for Dragør Gl. By og sideløbende søge om tilladelse hos Fredningsnævnet og Kystdirektoratet.

  Udvalget skal nu drøfte de indkomne høringssvar samt tage stilling til proces mod realisering, idet Fredningsnævnet i mellemtiden har meddelt dispensation fra fredningen af kystområdet på Sydamager.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager stilling til, om udvalget fortsat ser positivt på ansøgning og donation af en skaterpark på Dragør Havn på baggrund af høringssvarene.

  Såfremt udvalget er positivt indstillede;
   

  1. at bede ansøger om at lave en landskabelig tilretning af projektet og undersøge projektets tekniske, driftsmæssige, økonomiske og sikkerhedsmæssige aspekter

  før endelig stillingtagen til at fremme projekt og igangsætte lokalplanlægning.

  1. at det meddeles ansøger, at dokumentere finansieringen før igangsættelse af lokalplanprocessen.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Ad 1

  Anbefales overfor ØU/KB at være positive.

  Ad a

  Anbefales overfor ØU/KB. Anbefales at støjen fra anlægget skal undersøges, banen inklusiv volde skal holdes inden for de 750 m2. Højden på anlægget ud mod det åbne land (græsarealerne) skal maks. Være 130 cm inklusiv dæk. De høje anlæg skal etableres ind mod værftet og være maks. 190 cm inklusiv dæk.

  Ad b

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  En gruppe borgere har fremsendt et forslag til udvidelse af den eksisterende skaterpark på Dragør Havn. Der er tale om en skaterpark på ca. 750 m2, hvortil kommer et areal med bakker af overskudsjord. Eksisterende skaterbane er ca. 200 m2.  Anlægget bliver ikke nedsænket, men anlagt ovenpå eksisterende terræn. Projektet er nærmere beskrevet i bilag 1.

  Placeringen af den nye skaterpark ligger på havnens areal og delvis inden for fredning af Sydamager og strandbeskyttelseslinjen. Fredningen strækker sig fra Dragør Havn og ned til Kongelunden langs kysten.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede d. 5. oktober 2021, at se positivt på ansøgningen og at der skulle gennemføres høring af havnens brugerforum og beboerforeningen for Dragør gl. By og sideløbende skulle der søges om tilladelse hos Fredningsnævnet og Kystdirektoratet.

  Dispensation fra fredning af Kystområdet Sydamager

  Fredningsnævnet har imod forvaltningens forventning tildelt dispensation til skaterparken.

  Der kræves ikke en særlig dispensation fra Kystdirektoratet for arealer beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen, da den dispensation er indeholdt i fredningsnævnets afgørelse. Der er således i Fredningsnævnets afgørelse givet den fornødne dispensation fra Fredningsnævnet og Kystdirektoratet. Fredningsnævnet har stillet følgende vilkår i dispensationen:

  at Dragør Kommune løbende påser, at den øgede aktivitet som følge af banens udvidelse ikke medfører en øget mængde bortkastet affald i det fredede område omkring banen;

  at Dragør Kommune løbende påser, at skateboardbanen holdes i en rimelig vedligeholdelsesstand og afrenses for eventuel graffiti; samt

  • at Dragør Kommune retablerer arealet som græsareal, hvis aktiviteten i form af skateboard-bane på et senere tidspunkt måtte blive indstillet.

  Fredningsnævnets afgørelse og dispensation kan læses i bilag 2.

  Indledende høring

  Der er gennemført en indledende høring, som besluttet af By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. oktober 2021. I høringsperioden er der indkommet fem høringssvar, hvoraf fire er imod projektet i dets nuværende form. Modstanden mod projektet omfatter bl.a. at projektet risikerer at sløre områdets åbenhed, støje, skabe utryghed om aftenen, generere færdsel på havnen og blive forbeholdt en bestemt gruppe brugere. Alle høringssvar kan læses i sin helhed i bilag 3.

  Foreningen Dragør Skaterpark har ønsket at få tilsendt høringsvar, og få mulighed for at udtale sig om høringssvarene. Foreningens kommentarer kan læses i bilag 4.

  Lokalplanpligt
  Administrationen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt, og udarbejdelsen af lokalplanen skal prioriteres i forhold til rækkefølgen af øvrige lokalplaner, hvis udvalget tager endelig stilling til at ville fremme projektet.

  Den videre proces

  Såfremt udvalget fortsat er positivt indstillede overfor projektet anbefaler administrationen, at ansøger skal søge at tilrette sit projekt, så det fremstår mindst muligt dominerende i landskabet – fx skal omfanget af projektet præciseres og højden nedsættes, hvis muligt.

  Derudover foreslår administrationen at projektets tekniske, driftsmæssige, økonomiske og sikkerhedsmæssige aspekter undersøges, for at vurdere, hvilke konsekvenser projektet kan få for kommunen. Forslag til krav fremgår af bilag 2.

  Endelig kan udvalget vælge om ansøger skal dokumentere projektets finansiering overfor kommunen før lokalplanprocessen igangsættes. Dette kan Kommunen vælge fordi Kommunen er grundejer.

  Projektet vil blive fremlagt til politisk beslutning, når ovenstående materiale er indhentet og vurderet af forvaltningen. Udvalget vil skulle tage stilling til fortsat at fremme projektet gennem igangsættelse af lokalplanlægning, herunder spørgsmålet om miljøvurdering og VVM.

  LOVE/REGLER:

  Naturklagenævnets kendelse af 17. juni 2004 om fredning af Kystområdet på Sydamager

  Lov om Planlægning (Planloven) LBK nr. 1157 af 1. juli 2020.

  Lokalplanpligt

  Administrationen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt, og udarbejdelsen af lokalplanen skal prioriteres i forhold til rækkefølgen af øvrige lokalplaner, hvis udvalget tager endelig stilling til at ville fremme projektet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projektet forventes gennemført ved donation og uden kommunal medfinansiering. Ansøger ønsker selv at udføre anlægget for at holde prisen nede, og overdrage skaterparken til kommunen efterfølgende. Det er derfor vigtigt at projektets tekniske, driftsmæssige, økonomiske og sikkerhedsmæssige aspekter undersøges, for at vurdere, hvilke konsekvenser projektet kan få for kommunen. Der vil være en udgift til teknisk gennemgang af projektet, som skønnes at kunne holdes inden for driftsbudgettet.

  Udvalget skal tage stilling til om projektets finansiering skal dokumenteres over for kommunen som grundejer før lokalplanprocessen igangsættes.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført en indledende høring på to uger, mellem d. 22. november og d. 7. december 2021, udsendt til havnens brugerforum og beboerforeningen for Dragør gl. By. I høringsperioden er der indkommet fem høringssvar idet der også er indkommet svar fra DN-Amager og Dragør Havn. 

  Såfremt projektet skal gennemføres skal der gennemføres en høring i forbindelse med lokalplanlægning af skaterparken.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplan 2009 vil sikre at områdets attraktionsværdi for alle brugergrupper skal søges øget. Arkitekturpolitikken 2017 vil sikre og udvikle kystlandskabets kvaliteter gennem en planlægning, der både har fokus på rekreativ benyttelse og naturbeskyttelse. Der skal sikres et fokus på byranden og overgangen mellem by og landskab fx ved at fastholde den skarpe bykant mod de åbne engarealer og forstrand. Kultur og fritidspolitikken vil fastholde og udvikle attraktive og tidssvarende idræts- og fritidstilbud, der kan tiltrække og fastholde kommunens børn og unge.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By-  og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022

  Kommunalbestyrelsen den 30.juni 2022

  Bilag

 • 8
  Beslutning - Dispensation til pavilloner på Halvejen 9
  Sagsid.: 22/3428

  RESUMÉ:

  I forbindelse med den nuværende situation i Ukraine, kan Dragør Kommune forvente at skulle huse op til 100 ukrainske flygtninge. Kommunen ønsker mulighed for at benytte eksisterende og nye pavilloner – op til 50 pavilloner - ved Hollænderhallen til midlertidige flygtningeboliger, som flygtninge kan indkvarteres i.

  Dette kræver en dispensation fra lokalplanen, og dispensationen skal tildeles med hjemmel i planlovens bestemmelser om midlertidige opholdssteder til flygtninge. Udvalget skal tage stilling til, om administrationen får delegation til at meddele dispensationen, medmindre der fremkommer væsentlige indsigelser mod ansøgningen i forbindelse med naboorienteringen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det delegeres til administrationen, at meddele tidsbegrænset dispensation i op til 5 år med vilkår til etablering af midlertidige flygtningeboliger i op til 50 pavilloner på Halvejen 3, såfremt der ikke modtages væsentlige indsigelser mod indretning af midlertidige flygtningeboliger.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  For stemte:  6 (A+C+V+L)

  Imod stemte: 1 (T) 

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 28.04.2022 ansøgt om ny dispensation i medfør af Planloven § 5 U til boligplacering på Halvejen på matrikel 14d, St. Magleby By til nye flygtninge fra Ukraine. Den ønskede varighed af dispensationen er 5 år jf. planloven § 5 U. Ansøgningen er vedhæftet som bilag 5.

  Der er tale om en ny situation grundet krigen i Ukraine, og derfor er der brug for en dispensation til flygtningeboliger på arealet, når den eksisterende dispensation udløber.

  Pavillonernes placering er i strid med principperne i Lokalplan 45, og udvalget skal derfor tage stilling til, om administrationen får delegation til at meddele dispensation til opstilling af op til 50 pavilloner som vist på situationsplan i bilag 2 eller færre pavilloner på samme placering med tilsvarende kapacitet.

  Eksisterende pavilloner

  I dag står der 14 stk. pavilloner på Halvejen 9, hvor af 9 stk. er i stueplan og 5 stk. er placeret som 1.sal. De eksisterende forhold er vist i bilag 3. Der har maksimalt været placeret 30 pavilloner på arealet.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2015, at der skulle meddeles en dispensation til opstilling af 25 boligpavilloner i henhold til planlovens § 5u. Den 23. februar 2017 er der ved kommunalbestyrelsens møde blevet truffet beslutning om at meddele dispensation til en 1. sals løsning på de allerede godkende 25 pavilloner. Der blev altså givet mulighed for, at kunne placere op til 50 pavilloner på arealet. Begge dispensationer var tidsbegrænsede.

  Efter at den tidsbegrænsede dispensation udløb, blev der med hjemmel i planlovens § 5 u stk. 7. givet en forlænget varighed af dispensationen med 2 år, uden mulighed for yderligere forlængelse. Den forlængede dispensation udløber i august 2022, og der er brug for en ny dispensation i relation til krisen i Ukraine.

  Vurdering af ansøgning

  Det pågældende areal er omfattet af Lokalplan 45, beliggende i delområde 1D – og udlagt til ”fortrinsvis parkeringsformål” i henhold til lokalplanens § 2.6.

  Samtidig er området beliggende i støjkonsekvensområde ved Københavns Lufthavn, Kastrup og dermed underlagt bestemmelser i støjcirkulæret.

  I følge lokalplanens anvendelse, må areal D kun benyttes til børne- og ungdomsinstitutioner, idræts-, klub- og foreningsformål samt parkering. Anvendelsen er en del af lokalplanens principper. Da placeringen af midlertidige flygtningepavilloner er i strid med principperne i planen kan en dispensation kun muliggøres med hjemmel i planlovens § 5 u.

  I henhold til planlovens § 5u stk. 1, kan de pågældende boligpavilloner blive stående / opsættes på grundlag af en dispensation som tidsbegrænses til højst 5 år.

  Før en eventuel dispensation kan udstedes, skal der gennemføres en naboorientering samt en orientering af de forskellige foreninger og institutioner i Hollænderhalsområdet.

  Dispensationen forudsætter en tilladelse fra Indenrigs- og Boligministeren til at fravige støjcirkulæret jf. §5u stk. 5 i planloven. Kommunen har fået dispensation fra Indenrigs- og Boligministeren den 10. maj 2022, se bilag 4.

  Særlovgivningen for ukrainske flygtninge gør, at byggeloven ikke finder anvendelse på eksisterende bygninger, der tages midlertidigt i brug til indkvartering af fordrevne fra Ukraine. Det er derfor ikke nødvendigt med en efterfølgende byggetilladelse efter dispensationen er givet. Dog skal bygningerne være tilfredsstillende tryg i brand- og konstruktionsmæssig henseende, hvilket administrationen vil tage hånd om. Særloven er gældende i 2 år, og herefter skal der meddeles byggetilladelse, hvis ikke særloven forlænges.

  Der kan komme yderligere vilkår til tilladelsen i løbet af den endelige sagsbehandling af ansøgningen, blandt andet i forhold til resultatet af naboorienteringen.

  Det foreslås, at det delegeres til administrationen, at meddele dispensation fra lokalplan 45 med vilkår efter en naboorientering, såfremt der ikke modtages væsentlige indsigelser mod etablering af flygtningeboliger.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020, §§ 3, 5u, 19 og 20.

  Støjcirkulæret (CIR nr. 56 af 30/04/1997) § 16.

  Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, LOV nr. 324 af 16/03/2022, § 31.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der gennemføres en nabohøring samt en orientering i Hollænderhalsområdet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Bilag

 • 9
  Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 78 for Madsens Krog
  Sagsid.: 18/3664

  RESUMÉ:

  Forslag til Lokalplan 78 for Madsens Krog har været udsendt i fornyet offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om planforslaget skal vedtages endeligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Lokalplan 78 for Madsens Krog vedtages uden ændringer.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lokalplan 78 blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. september 2019 efter 8 ugers høring. Lokalplanen blev ikke indberettet til plandata, og er derfor ikke gældende. Dette udløser et krav om fornyet høring, inden planen kan vedtages igen, og indberettes.

  Fornyet høring

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. marts 2022, at sende Forslag til Lokalplan 78 for Madsens Krog i fornyet offentlig høring i fire uger. Ved høringsperiodens udløb, var der ikke indkommet nye høringssvar. Beboerforeningen for Dragør Gamle By har genfremsendt sit høringssvar fra 2019.

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanforslagets formål er, at fastlægge anvendelsen til fritidsmæssige og erhvervsmæssige havneformål, at muliggøre opførelsen af nye skure til havnerelaterede formål (byggefelt F) og, at fastholde den lokale byggeskik for de fredede og bevaringsværdige bygninger under hensyntagen til områdets karakter af offentligt tilgængeligt fritids- og havneområde. Forslag til vedtagelse – Lokalplan 78 – er vedlagt som bilag 1.

  Administrationen har opdateret lokalplanforslaget med de ændringer området har undergået siden lokalplanen blev vedtaget i 2019, før udsendelse i fornyet høring, sådan at lokalplanen afspejler de eksisterende forhold.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planen har været sendt i fornyet offentlig høring i fire uger, indtil den 13. april 2022. Ved den fornyede høringsperiodens udløb, var der ikke indkommet nye høringssvar. Beboerforeningen for Dragør Gamle By har genfremsendt sit høringssvar fra 2019.

  I høringssvaret anførte Beboerforeningen bl.a. at foreningen var enig i lokalplanens formål om at sikre søsportsklubbernes udvidelsesmuligheder og sikre byggeskikken for den bevaringsværdige bebyggelse, og anerkendte lokalplanforslaget, som det vil opleves fra syd. Foreningen var dog bekymret for, at bebyggelsesmulighederne mod nord vil sløre havnens og byens profil set fra nord, og var utilfredse med den nye SF-stens belægning i Madsens Krog. Derudover anbefalede beboerforeningen, at der skulle ses på mulige udvidelses og

  opbevaringsmuligheder for klubberne i området ved skurbyen.

  Forvaltningens bemærkninger til svaret var, at belægningen med SF-sten igennem flere år har været en ønske fremsendt fra Dragør Vandaktivitet (søsportsklubberne). Belægningen gør det lettere for klubberne at manøvrere med både. SF-belægningen er ikke i strid med lokalplanforslagets bestemmelser, og er udført før lokalplanen blev sendt i høring.

  Forvaltningens kommentarer til forslaget om skurbyen var, at der ikke er tilstrækkelig rummelighed inden for eksisterende skurby, idet der i marts 2019 blev givet plangodkendelse til sidste lod til sejlklubben. Derfor vil forslaget betyde udlægning af nye skurgrunde indenfor lokalplan 70. En placering i nærheden af skurbyen vil skulle drøftes med klubberne grundet afstanden til Madsens Krog.

  Høring i 2019

  Administrationen modtog 10 høringssvar, og indlæg i debatten kan læses i vedlagte bilag: Bilag 3 – sammenfatning af høringssvar, bilag 4 - alle høringssvar i fuld længde og bilag 5 – stikordsreferat fra orienteringsmøde af den 17. juni 2019.

  Høringssvarene fra 2019 viste en generel opbakning til de bevarende bestemmelser men bekymring/modstand mod byggefelterne F og G. Flere mente, at de historiske bygninger og byens profil, set fra nord, ville blive skæmmet af nye skure, at pladsen til arrangementer ville blive for lille og at manglende udsyn ville medføre manglende sikkerhed for nye sejlere. Endelig ønskede Motorbådsklubben og Dragør Kajakklub at kunne fremrykke de udendørs opholdsarealer. Administrationens vurdering af høringssvarende fremgår af udvalgssagen om vedtagelse af lokalplan, vedlagt som bilag 6.

  Lokalplanforslaget blev efterfølgende godkendt af kommunalbestyrelsen med mindre indholdsmæssige og redaktionelle tilretninger, som blev indarbejdet i planen. Den væsentligste indholdsmæssige tilretning var at byggeretten inde i byggefelt F blev ændret fra 50 til 65 m². Byggefeltets ydre afgrænsning blev ikke ændret.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder udpegning af bevaringsværdige bygninger. Forslaget understøtter hensigterne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 under fokusområdet ”Aktivt liv – i frihed og fællesskab”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 10
  Beslutning - Høringssvar til Natura 2000 plan
  Sagsid.: 22/3849

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har indgivet et høringssvar til Miljøstyrelsen i forbindelse med offentlig høring om Natura 2000 plan ”N143 Vestamager og havet syd for” for perioden 2022-2027.

  Høringssvaret er indgivet med forbehold for politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at nedenstående høringssvar til Miljøstyrelsens forslag til Natura 2000 plan ”N143 Vestamager og havet syd for” godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Miljøstyrelsen opdaterer hvert 6. år Natura 2000-planer for de danske Natura 2000 områder. Hver Natura 2000-plan indeholder langsigtede målsætninger for naturen i området og indsatser, der skal gennemføres i planperioden. De kommende Natura 2000 planer gælder således for perioden 2022-27.

  Natura 2000 planen ”N143 Vestamager og havet syd” for strækker sig fra Dragør Sydstrand, hen over Vestamager til og med Kalveboderne. Afgrænsningen fremgår af bilag 1: Natura 2000 plan

  Eftersom høringsperioden sluttede 25. maj 2022, har forvaltningen indgivet høringssvaret med forbehold for politisk godkendelse.

  Nedenstående høringssvar er indsendt til Miljøstyrelsen:

  Dragør Kommune er generelt enige i Natura 2000 plangrundlaget for 2022-2027 og arbejder for at bidrage til beskyttelsen af de udpegede naturtyper i kommunen.

  Dragør Kommune er af Miljøstyrelsen udpeget som et af de områder, der er i risiko for at blive oversvømmet og har i overensstemmelse med EU's oversvømmelsesdirektiv udarbejdet en risikostyringsplan for nedbringelse af risikoen for oversvømmelse.

  I forbindelse med Dragør Kommunes kortlægning af oversvømmelsestruede områder, har kommunen også fået afdækket, at store dele af de naturområder, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000 planen N143, vil stå permanent under vand allerede i 2050. I 2100 når havspejlet forventes at stige med op mod 1 meter, vil alle strandenge og kystlaguner i Dragør stå under vand. Se bilag 2.

  Dragør Kommune arbejder på at etablere en kombineret kystbeskyttelse og naturudvikling, hvor også udpegningsgrundlaget understøttes med de løsninger, der foreslås. Dette arbejde vanskeliggøres dog betragteligt af den måde, hvorpå Natura 2000 lovgivningen indgår i kystbeskyttelsesprojekter, hvor det primære fokus er at minimere påvirkningen på Natura 2000 området.

  Dragør Kommune ønsker derfor, at Natura 2000 planerne i højere grad afspejler de klimarelaterede risici, der udgør den største risiko for at forholdene i N143 ikke bare forringes, men at området og dermed udpegningsgrundlaget forsvinder.

  Derudover ønsker Dragør Kommune at indsatserne i planerne udvides til også at indbefatte tiltag, der på længere sigt bidrager til at bevare og understøtte de udpegede naturtyper i langt højere grad end det med det nuværende seks-årige perspektiv giver mulighed for.

  LOVE/REGLER:

  Kravene til Natura 2000-planlægningen er fastsat i miljømålsloven og i skovloven. Formålet er, at den offentlige indsats til fordel for vandmiljøet og Natura 2000-områderne bliver fagligt velfunderet, effektiv og målrettet og sker i dialog med bl.a. lodsejerne og deres organisationer og natur- og friluftsorganisationer.

  Reglerne for fastsættelse af mål i Natura 2000 planerne fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 15. december 2014 om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkast til Natura 2000-planer og tilhørende Strategiske Miljøvurderinger har været i høring i perioden 21. februar til 25. maj 2022.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til kommuneplan 2021 og risikostyringsplan 2021.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Bilag

 • 11
  Beslutning - Frigivelse - Enggården Brandforanstaltninger
  Sagsid.: 22/3850

  RESUMÉ:

  Det er besluttet at udbedre brandforhold på Enggården, og at tiltagene skal gennemføres og finansieres ved lånoptag. I forbindelse med sagen om lånoptag er det konstateret, at der ikke er meddelt en præcis bevilling i henhold til praksis. Denne sag retter op på dette forhold og sagen har ingen yderligere økonomiske eller praktiske konsekvenser. Der er således alene tage om en teknisk berigtigelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 3,3 mio. kr. inkl. moms til brandforanstaltninger på Enggården, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 20. maj 2020 fremsendte Trafik- og Boligministeren brev som indskærpede over for kommunerne, at udbedringen af brandforholdene på landets plejehjem skulle være løst inden udgangen af 2020. Dragør Kommune skulle også udbedre forholdene på Enggården i form af bl.a. nye skillevægge, trappe til det fri mv.

  På kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni 2020 blev det besluttet, at de nødvendige brandforanstaltninger skulle igangsættes og at der skulle optages lån på op til 6.5 mio. kr. til finansieringen af brandforanstaltninger på Enggården. Lånene betales over huslejen fra beboerne og Dragør Kommune som ejer servicearealer.

  Brandforanstaltningerne er udført på Enggården. Optagning af lån og betaling af KAB (ejendomsselskaber som varetager drift og anlæg på Enggården) udestår. Der er i forbindelse med beslutningen i 2020 ikke meddelt en bevilling i økonomisk forstand. Derfor skal der meddeles en bevilling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. Der er alene tale om en teknisk bevillingssag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

 • 12
  Beslutning - HF Maglebylund - salg eller mageskifte af areal
  Sagsid.: 21/7786

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til et ønske fra HF Maglebylund om enten køb eller mageskifte af et kommunalt areal ud for haveforeningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives afslag på at sælge arealet.
  2. at beslutningen om et eventuelt mageskifte afventer, at Dragør Kommune træffer beslutning om, hvad kommunen vil med det tilstødende areal og hvordan arealet skal disponeres.
  3. at et eventuelt mageskifte under alle omstændigheder sker på vilkår af, at HF Maglebylund afholder samtlige omkostninger forbundet hermed.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  HF Maglebylund har rettet henvendelse til Dragør Kommune med et ønske om at kommunen enten sælger et mindre areal til Maglebylund eller mageskifter arealet med haveforeningen jf. kortbilag.

  Haveforeningen vil gerne have en grøn buffer i hele haveforeningens forløb mod Kirkevej, for at være skærmet for, hvad Dragør Kommune fremtidigt måtte beslutte at benytte det tilstødende, kommunalt ejede areal til.

  I dag dyrkes der rullegræs på arealet, men Lokalplan 45 rummer mulighed for, at arealet kan tages i fremtidig anvendelse til fritidsformål. 

  Den endelige beslutning om anvendelsen af arealet; herunder disponeringen af det er ikke truffet endnu.

  På den baggrund anbefaler administrationen, at en eventuel beslutning om at sælge – eller mageskifte – arealet afventer at denne beslutning træffes.

  I valget mellem salg og mageskifte anbefaler administrationen, at det i givet fald er mageskifteløsningen der vælges, da denne er lettere rent administrativt.

  Kommunen afgiver et areal og modtager et tilsvarende fra haveforeningen.

  Såfremt det – nu eller senere – besluttes at mageskifte arealet, anbefaler administrationen at det sker på vilkår af, at HF Maglebylund afholder samtlige omkostninger forbundet med mageskiftet.

  Betingelserne for at kunne mageskifte arealet vurderes at være opfyldt jf. gældende bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunal fast ejendom.

  Arealet er mindre end 2000 m2 og kan ikke bebygges selvstændigt. Det areal som i givet fald overføres udgør endvidere mindre end 10% af den faste ejendom (haveforeningen) som arealet overføres til.

  Planretligt er de 2 arealer omfattet af forskellige lokalplaner, men det vurderes at det ikke giver problemer i forhold til den fremtidige anvendelse for hverken kommunen eller haveforeningen.

  LOVE/REGLER:

  Udbudsbekendtgørelsen. Der er redegjort for de relevante bestemmelser i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By– og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 13
  Beslutning - Oprensning af tang på Mormorstranden - Finansiering
  Sagsid.: 21/1287

  RESUMÉ:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede på møde i maj, at udsætte sagen til der var udtaget nye supplerende prøver af tangen. Prøverne foreligger nu og sagsfremstilling og bilag er på den baggrund opdateret.

  Det er besluttet, at Vej- og Gartner skal oprense Mormorstranden for tang og, at tangen skal afsættes til lokal landbrug. Stranden er oprenset og tangen er lagt i markstak på terrænet bag Mormorstranden ved badeanstalten. Der er oprenset ca. 1.000 – 1.200 ton tang. Udbringning af tang på landbrugsjord må kun ske, hvis tangen overholder en række grænseværdier for bl.a. tungmetaller. Analyser har desværre vist, at indholdet af tungmetallet cadmium er for højt til at tangen må udbringes direkte på landbrugsjord. Der er udtaget kontrolprøve, men det skønnes, at den også vil vise at indholdet af Cadmium er for højt. Der skal derfor tages stilling til, hvordan tangen skal bortskaffes samt finansiering heraf.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at tangen bortskaffes til godkendt modtageranlæg, såfremt kontrolprøver bekræfter af cadmium-indholdet i tangen er for høj til udbringning direkte på landbrugsjord.
  2. at merudgiften på i alt 665.000 kr. finansieres gennem kompenserende besparelser på driftsbudgettet til glatførebekæmpelse og til renovering af stikledninger og vejbrønde.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Punktet udsat.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  V fremsatte følgende ændringsforslag:

  1. at tangen afsættes til udspredning på landbrugsjord, idet grænseværdien på den supplerende analyse overholder grænseværdien på 0,8 mg/kg TS og fordi summen af de to analyser er under grænseværdien tillagt 50%.
  2. at merudgiften til udspredning af tang på landbrugsjord finansieres gennem kompenserende besparelser på driftsbudgettet til glatførebekæmpelse og til renovering af stikledninger og vejbrønde, dog således at, så lille et beløb som muligt tages fra renovering af stikledninger og vejbrønde som muligt – anslået udgift i størrelsesorden 350.000 kr.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Klima- By og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 11. maj. 2022 at udsætte sagen til udvalgets møde til juni, idet udvalget afventer resultatet at de supplerende analyser, som er udtaget af tangen.

  Resultatet af de supplerende prøver for cadmium foreligger nu. Resultatet viser at indholdet af cadmium er på 0,82 mg/kg tørstof. Grænseværdien er 0.8 mg/kg tørstof. Forvaltningen vil foreligge resultatet for tilsynsmyndigheden. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer at grænseværdien er overholdt vil tangen blive bortskaffet til landbrugsjord, jf den oprindelige sagsfremstilling. 

  Oprindelig sag:

  Den kan oplyses, at prøverne er udtaget og at forvaltningen forventer at analyseresultaterne foreligger inden mødet. Resultaterne vil blive eftersent til udvalget så snart de foreligger.

  Det er besluttet, at Vej- og Gartnerafdelingen skal oprense Mormorstranden for tang inden 1. maj med henblik på at stranden kan bruges i badesæsonen. Vej – og Gartner oprenser i badesæsonen løbende stranden for ny tang som skyller i land. Stranden er klargjort og der er optaget ca. 1.000 til 1.200 ton tang, som er oplagt i markstak på arealet bag Mormorstranden ved badeanstalten.

  Der er indgået aftale med et lokalt landbrug om at modtage tangen til udbringning på landbrugsjord. Analyser af tange viser imidlertid at indholdet af tungmetallet cadmium er for højt til at tangen må udbringes på landbrugsjord. Der er udtaget kontrolprøve, men det skønnes, at den også vil vise at indholdet af Cadmium er for højt. Analyseresultatet forventes at foreligge starten af maj. Der skal derfor tages stilling til hvordan tangen skal bortskaffes samt finansiering heraf. Tangen må ikke blive liggende på arealet ved Mormorstranden jf fredningsbestemmelserne og samtidigt vil tangen give anledning til væsentlige lugtgener.

  Erfaringsmæssigt oprenses der ca. 200 ton tang i badesæsonen, som også skal bortskaffes. Det vil sige i alt 1.200 til 1.400 ton tang.

  Såfremt kontrolprøven viser, at kravene overholdes, vil tangen blive afsat til lokalt landbrug. Det samme vil gøre sig gældende for den tang, som opsamles i løbet af sommeren.

  Forslag til finansiering med kompenserende besparelser er opstillet ud fra en forudsætning om, at der skal bortskaffes i alt 1.400 ton tang til godkendt modtageranlæg. Se punktet om økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Tangen må ikke blive liggende på arealerne bag Mormorstranden jf. fredningen af området.

  Tårnby Kommune har meddelt, at der ikke kan meddeles tilladelse til udbringning af tangen på landbrugsjord, fordi indholdet af tungmetallet Cadmium er for højt jf. slambekendtgørelsesregler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er et driftsbudget på i alt 197.000 til oprensning og bortskaffelse af tang. Der er brugt 130.000 kr. på leje af maskiner og indkøb af tangskovl til oprensningen og der resterer ca. 63.000 kr. på driftsbudgettet.

  Det vurderes, at det vil koste i størrelsesorden 665.000 kr. at bortskaffe i alt 1.400 ton tang til godkendt modtageranlæg.

  Administrationen foreslår, at såfremt kontrolprøven bekræfter indholdet af cadmium, at tangen bortskaffes til godkendt modtageranlæg, og at merudgiften finansieres ved kompenserende besparelser på driftsbudgettet til glatførebekæmpelse, og til renovering af stikledninger og vejbrønde til vejafvanding. Det vurderes, at der kan hentes 250.000 kr. på kontoen for glatførebekæmpelse, hvis der ikke skal ske snerydning i november og december men kun normal saltning. Restbeløbet på i alt 352.000 kr. kan hentes ved at reducere årets renovering af stikledninger og vejbrønde, hvor der er afsat ca. 1.000.000 kr.   

  Det kan oplyses, at det ville koste i størrelsesorden 350.000 kr. at bortskaffe 1.400 ton tang lokalt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Bilag

 • 14
  Beslutning - Forskrift til musikarrangementer
  Sagsid.: 22/3805

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har givet lov til at der afholdes koncerter og mindre musikarrangementer henover sommeren 2022. Med afsæt i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune på miljøområdet, er det blevet vurderet, at det er nødvendigt med et lokalt regelsæt for miljømæssigt ansvarligt at kunne regulere musikarrangementerne. På den baggrund er der udarbejdet en musikforskrift. Udvalget skal tage stilling om musikforskriften kan godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atforslag tilforskriften for musikarrangementer godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I løbet af sommeren skal afvikles flere koncertarrangementer i både Tårnby Kommune og Dragør Kommune. Musikkoncerter giver en ekstra dimension til kulturlivet i begge kommuner og skaber glæde for mange musikelskende mennesker, men kan samtidig også påvirke omgivelserne med støj, når koncerterne afvikles. På nuværende tidspunkt er der ikke noget lovgrundlag til miljømæssigt at regulerer støjen fra musikkoncerterne i nogen af kommunerne. Tårnby Kommune varetager funktionen som miljømyndighed i Dragør Kommune, efter gældende samarbejdsaftale. Miljømyndigheden vurderer, at det er nødvendigt at udarbejde en forskrift for musikarrangementer, som gør det muligt at regulere støjen fra arrangementerne.

  Miljøbeskyttelsesloven § 18, stk. 1 og 2 og Miljøaktivitetsbekendtgørelsen Kapitel 10 giver kommunen beføjelse til at fastsætte lokale regler, når det er nødvendigt for at forebygge og imødegå forurening og uhygiejniske forhold. Kommunalbestyrelsens udstedelse af en forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Teknisk forvaltning i Tårnby Kommune har fået støjeksperter hos et konsulentfirma til at udarbejde forskriften. Hvis et arrangement ikke kan overholde vilkårene i forskriften er der mulighed for at give dispensation til det konkrete arrangement.

  Sådanne musikarrangementer kan typisk ikke overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. For at forebygge støjgener og klager, giver forskriften forvaltningen mulighed for at stille yderligere vilkår til musikarrangørerne til størst mulig tilfredshed for de omboende.

  Dragør Kommune har meddelt godkendelse af to musikarrangementer på Dragør Fort. Forskriften ændrer ikke på det men vil kunne regulere andre arrangementer fremover.

  Der vil efterfølgende blive foretaget mindre redaktionelle præciseringer om at de enkelte vilkår også gælder for Dragør Kommune.

  Det kan oplyses, at Tårnby Kommune behandler samme forskrift parallelt med Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Forslaget har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udkast til forskrift har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forskriften vil blive offentliggjort på Kommunens hjemmeside.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 15
  Beslutning - Høje egetræer i byrummet på Hartkornsvej
  Sagsid.: 22/3230

  RESUMÉ:

  Administrationen modtager i stigende omfang klager over gener fra de høje egetræer i byrummet langs Hartkornsvej, og en konkret klage har foranlediget nærværende sag. Samtidig er der et stigende pres fra borgere om at bevare træer i kommunen, når Vej- og Gartnerafdelingen foretager beskæring/fældning i byrummene.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at de høje egetræer i byrummet langs Hartkornsvej bevares og beskæres i henhold til nuværende plejeplan

  ELLER

  1. at der iværksættes en revideret plejeplan for de høje egetræer i byrummet langs Hartkornsvej med yderligere udtynding/genplantning af træer

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Ad 1

  Faldet.

  Ad 2

  Godkendt. Dog således at udvalget forelægges en revideret plejeplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  Grundejere oplyser, at de fuldkronede egetræer langs Hartkornsvej i stigende grad giver gener for beboere med hus og have i træernes umiddelbare nærhed. Administrationen har hørt om klager over grønne alger på tage, nedfald af grene og blade på tage, på biler og i haver, nedfald af agern som stopper afløb og tiltrækker skadedyr, fugle der larmer, træers rødder, der laver skade på mur mod vej samt ødelægger kloak foruden allergiske reaktioner og skyggevirkninger. Aktuelt er meget af dette illustreret i en konkret klage vedlagt som bilag 1.

  Dragør Kommune har et ønske om i videst muligt udstrækning at tilgodese og bevare grønne byrum i Dragør Kommune. Et element heri er en beslutning om bevarelse af de fuldkronede egetræer langs Hartkornsvej i form af en plejeplan for Hartkornsvej. Dragør Kommunes Teknik- og Miljøudvalg besluttede den 16. august 2011 en ny udtyndings- og plejeplan for træbeplantningen på hele Hartkornsvej (bilag 2). Årsagen dengang var henvendelser fra borgere med klager over især skyggevirkning fra de høje egetræer. Et element i plejeplanen blev da en udtynding i trærækken af egetræer under hensyntagen til en konkret vurdering af træernes tilstand, vækstvilkår og skyggevirkning mv., så trærækken udtyndet stadig fremstår harmonisk. Vurdering og udtynding blev tilendebragt ultimo 2011. I henhold til plejeplanen skal træerne gennemgås igen omkring årene 2021-2031.

  Administrationen har i tidens løb oplevet selvtægt ved nogle træer.

  Administrationen skal foreslå, at udvalget drøfter, om den nuværende plejeplan fortsat skal følges. Eller om henvendelserne giver anledning til, at Hartkornsvej gennemgås med tanke på udarbejdelse af en revideret plejeplan med yderligere udtynding/genplantning af træer.

  LOVE/REGLER:

  Beskæring af beplantning på vejareal er et led i Kommunens forvaltning af egen daglig drift. Skade fra træer på anden mands grund/ejendom kan være omfattet af en erstatningspligt, hvilket henhører under domstolene.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt der skal udarbejdes en ny plejeplan, kan dette medføre omkostninger til ekstern rådgivning. Dette kan afholdes inden for sektorens eget driftsbudget.

  Afhængig af en sådan plejeplans udformning kan det medføre forøgede udgifter til træfældning eller –beskæring og genplantning. Udkast til plejeplan vil blive forelagt udvalget, herunder et bud på de økonomiske konsekvenser af en sådan plejeplans realisering.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har fået 3-4 henvendelser fra grundejere, herunder den konkret vedlagte, om problematikkerne inden for det seneste år med ønske om træfældning af fra 2 og op til ca. 5 træer (Nordstrandparken) ud for egen grundmatrikel. Af disse har Nordstrandparken tilbudt selv at bekoste fældning og efterfølgende genplantning af andre mindre træer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommune har et princip om at bevare de grønne elementer i byrummet og fremstå som en grøn kommune. Et element heri er alt andet lige at genplante et træ, når et træ fældes.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022

  Bilag

 • 16
  Beslutning - Cykelstier/cykelbaner langs Vestgrønningen samt erstatningsparkering
  Sagsid.: 20/4662

  RESUMÉ:

  I forbindelse med sag om de trafikale forhold på Vestgrønningen besluttede Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021, at administrationen skulle undersøge, hvordan eventuel erstatningsparkering for 26 p-pladser kan tilvejebringes, hvis det besluttes at etablere cykelstier på Vestgrønningen (hævet i forhold til vejbane med kantsten). Endvidere at få belyst ideen omkring anlæggelse af cykelsti på Vestgrønningen. Der foreligger nu forslag til erstatningsparkering på Rønne Alle samt skitse visende cykelsti henholdsvis cykelbaner (malet cykelsti på vejbane) på Vestgrønningen mellem Strandgade og Wiedersvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der etableres cykelbaner på Vestgrønningen, og at dette finansieres af Trafikdæmpende foranstaltninger 2022, jf. separat sag herom,

  ELLER

  1. at der arbejdes videre med etablering af cykelstier langs Vestgrønningen, herunder fremsendelse af A skema til budgetforhandlingerne 2023, da det ikke er muligt at finansiere projektet via puljen til Trafikdæmpende foranstaltninger.

  Såfremt indstilling 1 eller 2 besluttes:

  1. at der etableres erstatningsparkering og fartnedsættelse på Rønne Alle udført af kommunens Vej- og Gartnerafdeling med ekstern bistand til vejbump, der kan finansieres af anlægsprojektet Genopretning af veje 2022, som er frigivet.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Faldet som konsekvens af ad 1.

  Ad 3

  Godkendt.

  Udvalget lægger vægt på, at løsningen sendes i høring med særlig fokus på behovet for bump jf. afsnittet om kommunikation.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med sag om trafikale forhold på Vestgrønningen besluttede Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021, at administrationen skulle undersøge, hvordan eventuel erstatningsparkering for 26 p-pladser kan tilvejebringes, hvis det besluttes at etablere cykelstier på Vestgrønningen. Endvidere at få belyst ideen omkring anlæggelse af cykelsti på Vestgrønningen. Der foreligger nu forslag til erstatningsparkering på Rønne Alle samt skitse visende cykelstier henholdsvis cykelbaner på Vestgrønningen mellem Strandgade og Wiedersvej.

  Baggrunden for undersøgelserne er, at borgerne i forbindelse med tilvejebringelsen af Dragør Kommunes trafiksikkerhedsplan 2016 kaldet Trafiksikker i Dragør pegede på, at der på Vestgrønningen er udfordringer med begrænset udsyn, og at der opstår farlige situationer på grund af parkerede biler langs kantstenen på Vestgrønningen. I den forbindelse er der peget på, at etablering af cykelbaner på Vestgrønningen kan afhjælpe problemet for en relativt lille anlægsinvestering. Et afledt problem heraf er dog, at de i dag optil 26 (2 x 13 lovligt parkerede biler langs kantstenen på Vestgrønningen vil skulle finde anden parkering. Sådan erstatningsparkering har Kommunalbestyrelsen bedt om at få afdækket nærmere og samtidig få belyst muligheden for at etablere cykelstier i stedet for cykelbaner på Vestgrønningen, så der er sammenhæng med de eksisterende cykelstier langs Søndre Strandvej.

  Der kan etableres cykelbaner på begge sider af Vestgrønningen på strækningen mellem Strandgade og Drogdensvej henholdsvis Strandgade og Wiedersvej. På ”vestsiden” af Vestgrønningen er der cykelsti på strækningen mellem Drogdensvej og Wiedersvej. Se bilag 1.

  Alternativt kan der etableres cykelstier på begge sider af Vestgrønningen (bilag 2). Cykelstierne vil have en minimumsbredde på 1,80 meter, hvor det sædvanligvis anbefales at etablere cykelstier på 2,25 meters bredde. Sådan bredde er dog ikke mulig af hensyn til det nuværende vejprofil. Hvis det måtte ønskes at udvide vejprofilet vil det medføre, at trærækken langs Vestgrønningen skal fjernes.

  Der kan etableres erstatningsparkering på Rønne Alle, der er ensrettet og med bredt kørebaneareal. Dette ved at indsnævre kørebanen, etablere parkeringsbaner på begge sider af vejen (i dag kun parkering tilladt på den sydlige side), etablere kantstensrundinger ved sidevejsudmundingerne og samtidig nedsætte hastigheden til 40 km/t og etablere 3 vejbump. Se bilag 3.

  Dette vil give 23 nye parkeringspladser på Rønne Alle, i alt 44 p-pladser.

  Der foreligger henvendelse fra Beboerforeningen Dragør gamle by på foranledning af et medlemsforslag på deres seneste generalforsamling om at iværksætte fartdæmpning på Rønne Alle. Dette ønske fra beboerforeningen vil de nævnte tiltag ved erstatningsparkeringen på Rønne Alle honorere.

  De fysiske tiltag ved erstatningsparkering på Rønne Alle kan iværksættes til efterår/vinter af kommunens Vej- og Gartnerafdeling. Dog vil asfaltbump skulle udføres af ekstern entreprenør. Administrationen foreslår, at tiltagene finansieres af anlægsprojektet Genopretning af veje 2022. Erstatningsparkeringstiltagene kan foreslås iværksat uanset om der vælges at arbejde videre med cykelbaner eller cykelstier.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Etablering af cykelbaner langs Vestgrønningen kan udføres for anslået under 100.000 kr. og kan finansieres af puljen til Trafikdæmpende foranstaltninger 2022.

  Etablering af cykelstier langs Vestgrønningen kan udføres for anslået 2.000.000 kr. og kan derfor ikke finansieres inden for ovennævnte pulje. Administrationen kan udarbejde et A-skema til budget 2023.

  Etablering af parkeringsbaner, lokale kantstensrundinger ved sidevejsudmundinger samt 3 vejbump på Rønne Alle kan udføres for anslået 200.000 kr. af Vej- og Gartnerafdelingen og kan finansieres af Genopretning af veje 2022.

  Estimaterne er p.t. forbundet med en del usikkerhed, da priserne på materialer og leverance knaphed spiller ind.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Den valgte løsning på Vestgrønningen samt den tilhørende erstatningsparkering foreslås sendt i høring hos Beboerforeningen Dragør gamle by samt til beboerne på Rønne Alle og Vestgrønningen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Etablering af cykelstier eller cykelbaner langs Vestgrønningen vil understøtte kommunens trafikpolitik om at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt, fx ved at fremme brugen af alternative transportformer, som cykler og kollekiv trafik, som alternativ til biler.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Bilag

 • 17
  Frigivelse Trafikdæmpende foranstaltninger 2022 med trafikforhold på Vestgrønningen
  Sagsid.: 22/3908

  RESUMÉ:

  Frigivelsessag for Trafikdæmpende foranstaltninger 2022, der er afsat i anlægsbudget 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 95.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2022 og at rådighedsbeløbet frigives til,

  1. at etablering af cykelbaner på Vestgrønningen mellem Strandgade og Drogdensvej henholdsvis Strandgade og Wiedersvej,

  ELLER

  1. at indkøb og opsætning af LED lys i vejbelægningen i fodgængerfeltet på Krudttårnsvej ved Mågevænget.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Ad 1

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2022 afsat 95.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2022.

  Trafikdæmpende foranstaltninger er en årlig pulje, som ved frigivelse prioriteres ved politisk beslutning sædvanligvis ud fra kommunens trafiksikkerhedsplan Trafiksikker i Dragør 2016, hvori på side 20 ses en liste over kommunens større fysiske udfordringer (vedlagt som bilag 1).

  Projekter, der er vurderet til at koste under 100.000 kr. står nævnt som projekt nr. 1-8. Heraf er nr. 1, 3, 5 og 8 udført.

  Nr. 2 og 7 omhandler forholdene på Vestgrønningen, hvor der med fordel kan etableres cykelbaner på Vestgrønningen, således at der ikke længere kan parkeres langs kørebanen på Vestgrønningen. Herved kan farlige situationer blandt andet på grund af begrænset udsyn ved udkørsel undgås. Etablering af cykelbaner på Vestgrønningen bliver også behandlet i særskilt sag om Trafikale forhold på Vestgrønningen, hvor etablering af cykelstier i stedet for cykelbaner på Vestgrønningen behandles i sammenhæng med tilvejebringelse af erstatningsparkering for de i tilfælde af cykelstier/cykelbaner nedlagte parkeringsmuligheder på Vestgrønningen. Såfremt det i den sag vælges at arbejde videre med cykelstier langs Vestgrønningen, så udgår nærværende forslag om cykelbaner langs Vestgrønningen.

  Såfremt der ikke skal arbejdes videre med etablering af cykelbaner på Vestgrønningen, kan administrationen foreslå tiltag ved fodgængerkrydsningen af Krudttårnsvej ved Mågevænget. Det er en utryg krydsning, der i Trafiksikker i Dragør er oplistet som projekt nr. 9 med forslag om etablering af en krydsningshelle. Dette koster i størrelsesordenen 200.000 - 500.000 kr.

  Administrationen kan foreslå en anden og billigere løsning på håndtering af utrygheden. Dette i form af LED lys, der bliver nedfældet i asfalten og som blinker og advarer bilisterne, når der står fodgængere ved fodgængerfeltet, og når fodgængerne er på vej over krydset. Når en fodgænger er ca. midtvejs begynder LED-lysene også at blinke til bilisterne i den anden retning. Med denne løsning kan utrygheden ved krydsningen af Krudttårnsvej mindskes og til en noget billigere pris end ved etablering af en egentlig krydsningshelle.

  Man kunne også overveje at iværksætte nr. 4 eller 6 og ændre forholdene lokalt ved at fjerne rabatten på cykelstien mod kørebanen på Kirkevej ved Hartkornsvej eller at adskille vendeplads og cykelgangsti på Aldershvilestien ved Bøgeengen.

  Administrationen kan foreslå enten at etablere cykelbaner på Vestgrønningen eller at nedfælde LED-lys i vejbelægningen i fodgængerfeltet på Krudttårnsvej ved Mågevænget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløb på 95.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2022 er afsat i anlægsbudget 2022.

  Cykelbaner på Vestgrønningen og LED-lys i asfalten på Krudttårnsvej ved Mågevænget kan hver især etableres for under 95.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 18
  Beslutning - Kommandørboligen - Tillægsbevilling
  Sagsid.: 21/3643

  RESUMÉ:

  Der skal træffes beslutning, om der skal gives en tillægsbevilling til anlægsbudget 2022 på i alt 1 mio. kr. til udskiftning af installationer på Kommandørboligen eller om projektet skal udsættes til 2023, idet modtaget tilbud er over budget. Tillægsbevillingen forslås finansieret af anlægsbudget 2023, og rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. finansieres af forventede mindreforbrug på anlægsbudget 2022. I praksis er der tale om at der fremrykkes et bygningsvedligeholdelsesprojekt fra 2023 til 2022. fremrykningen har ingen likviditetsmæssige konsekvenser, idet der forventes et mindre forbrug på det samlede anlægsbudget 2022.

  INDSTILLING:
   

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af uforbrugte anlægsmidler på 1 mio. kr. Enggården og at rådighedsbeløbet frigives,

  ELLER

  1. at projektet med udskiftning af installationer udskydes til 2023.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Ad 1

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2022 afsat 1.372.000 kr. til genopretning af Kommandørboligen. Derudover besluttede kommunalbestyrelsen på mødet den 28.10.2021 at anlægsmidlerne på i alt 744.000 kr. fra 2021 skulle overføres til 2022 til finansiering af projektet. Det giver et rådighedsbeløb på i alt 2.116.000 kr. 

  Anlægsmidlerne er afsat til udskiftning af vand-, varme- og afløbsinstallationer i ejendommen.

  Administrationen har haft projektet i udbud, og der er 3 entreprenører, som har budt på opgaven. Alle tre tilbud er over det afsatte budget. Anlægsbudgettet for opgaven efter tilbud er på i alt 3.116.000 kr. og de dækker projektering, udbud, håndværker, flytning, byggestyring, evt reduktion i husleje samt uforudsigelige udgifter.

  Generelt er priserne på anlægsarbejdet steget kraftigt det sidste år dels pga. Corona og dels pga. krigen i Ukraine. Derudover er der også en stigende tildens til, at der er lang leveringstid på vare som normalt er lagervare.

  Administrationen anbefaler, at der gives en bevilling på i alt 1 mio.kr. som finansieres over uforbrugte anlægsmidler på Enggården idet bevillingen hertil på nuværende tidspunkt ikke er disponeret. Bevillingen har tidligere været disponeret til brandtekniske tiltag, som dog er gennemført. 

  Alternativ kan projektet flyttes til 2023 eller til priserne falder igen. Der kan dog være risiko for, at nogle af installationerne bliver utætte og der dermed skal udføres reparationsarbejder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har været i kontakt med 3 lejere i ejendommen (2 lejere var ikke at træffe) for at få deres synspunkt på sagen. For de to af lejerne har det ikke nogen betydning for dem, om projektet udføres i år eller til næste år. Den sidste lejer vil gerne have at projektet bliver udskudt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

 • 19
  Beslutning - Reklamefilm, tøjfirma med vandflyver i Dragør Havn
  Sagsid.: 22/3942

  RESUMÉ:

  Et filmselskab har henvendt sig med ønske om optagelse af en reklamefilm for et tysk tøjmærke, hvori indgår landing med vandflyver ved og i Dragør Havn ved Dragør gamle by.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives tilladelse til reklamefilm med indflyvning af vandflyver til Dragør Havn,

  ELLER

  1. at der meddeles afslag på optagelse af reklamefilm med indflyvning af vandflyver til Dragør Havn.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et filmselskab har henvendt sig med ønske om optagelse af en reklamefilm for et tysk tøjmærke, hvori indgår landing med vandflyver ved og i Dragør Havn ved Dragør gamle by. Ansøgning med præsentation er vedhæftet som bilag 1 og 2. Optagelserne vil vare ca. 6 timer og tænkes optaget den 9. eller 10. juni 2022 med start kl. 7 eller kl. 8 morgen. I forbindelse med optagelserne vil filmselskabet optage en del parkeringspladser på den store havneparkering.

  Administrationen forventer, at en vandflyver vil kunne støje ganske meget i forbindelse med filmoptagelserne tæt på Dragør gamle by.

  Brugen af parkeringspladserne på Dragør Havn en enkelt dag forventes ikke i sig selv at være problematisk, da optagedatoen ikke er en fredag eller en weekenddato.

  Sædvanlig praksis er at give tilladelse til filmoptagelser i Dragør gamle by og på Dragør Havn, også reklamefilm. Grundet primært den mulige støjproblematik fremlægges sagen for udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Bilag

 • 20
  Drøftelse - Vandmiljø i Køge Bugt
  Sagsid.: 22/4010

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022, at tilkendegive over for kommunerne i Køge Bugt området, at indgå i det videre samarbejde om bekymring for vandmiljøet i Køge bugt.

  Administrationen har derfor været i dialog med Køge Kommune og Stevns Kommune, som har formandskabet i arbejdsgruppen om, rammerne for samarbejdet. Der skal tages stilling til, om der forsat er interesse for at indgå i samarbejdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det drøftes, hvorvidt der fortsat er interesse for at indgå i samarbejdet om bekymring for vandmiljøet.
  2. at der træffes beslutning om, hvorvidt Dragør Kommune skal tiltræde kommissoriet.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  V foreslår, at Dragør ikke tiltræder kommissoriet, selvom V også udtrykker bekymring for vandmiljøet i Køge Bugt. Dragør Kommune vil dog følge arbejdet nøje og bidrage i det omfang, det vil være relevant.

  For stemte:  4 (C+V)

  Imod stemte: 2 (T+L) 

  Undlod at stemme:  1 (A)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Liste L og T ønsker at deltage i arbejdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Brøndby, Greve, Ishøj, Køge, Solrød, Stevns og Vallensbæk kommuner der alle ligger ud til Køge Bugt samarbejder om at beskytte havmiljøet i Køge Bugt. Samarbejdet har følgende indsatser:

  - Arbejde for at Køge Bugt bliver en marine-nationalpark til glæde for naturen og vores borgere.

  - Sikre, at der foretages en samlet miljøkonsekvensvurdering af de igangværende og kommende projekter i Køge Bugt, både for det enkelte projekt i sin helhed (anlæggelse og driftsfase), men også for projekterne sammen.

  - Dele en grundlæggende skepsis over for etableringen af 9 kunstige øer ved Avedøre og efterlyse en langt dybere vurdering, dialog og drøftelse med staten om dette er nødvendigt.

  - Arbejde imod, at alt spildevand fra København og omegnskommuner skal udledes i Køge Bugt.

  - Arbejde imod en yderligere trafik- og støjbelastning på et allerede belastet vejnet, særligt ved etablering af Holmene, i lyset af udvidelsen af København.

  - Sikre deltagelse i følgegruppe vedrørende Holmeneprojektet, så projektet har alle aspekter af miljøpåvirkningen med.

  Samarbejdet omfatter en gensidig dialog og koordinering om de ovenstående projekter. Der er nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af Stevns Kommune og en styregruppe på direktørniveau under ledelse af Køge Kommune jf. bilag 1.

  Administrationen har på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning været i dialog med Køge og Stevns Kommuner. Kommunerne oplyser, at fokus i den kommende tid i samarbejdet især vil være på miljøkonsekvenserne af Holmene i Hvidovre Kommune og flytningen af udledningen af spildevand fra Lynetten. Kommunen har endvidere oplyst, at det er en bekymring for at Køge Bugt ikke har det godt, der er baggrunden for hele samarbejdet. De involverede kommuner forventes, at have en klar holdning til de to projekter. I praksis foregår samarbejdet gennem arbejdsgruppen hvor, der er en tovholder fra en af kommunerne, der er i spidsen for hvert projekt, og hvor tovholderen har en særlig forpligtigelse til at følge de rapporter m.v., der findes/udarbejdes om det pågældende projekt. Det politiske samarbejde består i, at udsende pressemeddelelser samt interessevaretagelse i forhold til indsatserne i kommissoriet.

  Administrationens vurdering

  Administrationen bemærker, at Dragør Kommune som andre kommuner anvender klapning i forbindelse med uddybning af havnen, ligesom vi er i gang med et stort kystbeskyttelsesprojekt, der også berører Køge Bugt. Administrationen bemærker samtidig, at såfremt en marin naturnationalpark vil skulle etableres, må det forventes at have betydning for mulighederne for klapning, råstofindvinding mv. i Køge Bugt. Den nordlige del af Øresund er blevet udpeget som marin nationalpark.

  Da det er Tårnby Kommune, der via det forpligtende samarbejde har den faglige viden på det miljømæssige område vil det være vanskeligt for administrationen at bidrage til det faglige arbejde i arbejdsgruppen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De deltagende kommuner har hver bidraget med 60.000 kr. til arbejdet. Hvis Dragør Kommune ønsker at tiltræde samarbejdet må det forventes, at vi også skal bidrage med 60.000 kr. Der er ikke afsat midler hertil.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 21
  Orientering - Plan og byggesager juni 2022
  Sagsid.: 18/3559

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i februar 2021, at administrationen hver måned skal

  fremlægge status på antal plan- og byggesager, herunder tilgang og afgang af sager.

  Opgørelsen for april 2022 måned er vedlagt i bilag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i februar 2021, at administrationen hver måned skal

  fremlægge en opgørelse over antallet af plan- og byggesager.

  Der er udarbejdet en ny opgørelse over antallet af plan- og byggesager. Opgørelsen er opdelt i

  2 kategorier:

  1. Afvikling af sagspukkel (sager fra før 2022).

  2. Status på aktuelle sager (sager modtaget i 2022).

  Afvikling af sagspukkel:

  Det er målet, at sagspuklen er afviklet inden udgangen af 1. kvartal 2023. Sagspuklen er

  opgjort i bilag 1 – tabel 1. Tabellen viser:

  • At der ved året start var en sagspukkel på 229 sager.
  • At der pr. 17/5 2022 er afviklet 109 sager
  • At antallet er nedbragt til 120 sager pr. 17. maj 2022.

  Status på aktuelle sager:

  Det er målet at aktuelle sager sagsbehandles inden for de servicemål som udvalget besluttede

  på mødet fra marts, dog gælder målene først 2. kvartal 2023, når puklen er afviklet. Opgørelse

  over aktuelle sager kan ses i bilag 1 – tabel 2.

  • At der i april måned er indgået 31 sager
  • At der er afsluttet 48 i april, hvilket medfører at der afsluttede 17 sager mere end der er indgået i april måned.
  • At der ved månedens udgang i april er 24 igangværende byggeansøgninger. Der er afsluttet i alt 16 sager, og der er modtaget 7 nye ansøgninger.
  • At der er 21 landzonesager, hvor de fleste er i gang, og der er afsluttede 11 sager i april.
  • At der er 22 bevaringssager. Der er indkommet 3 nye sager.
  • At der er 58 klagesager. Heraf er 34 sager inden for bevaringsområdet. Der er kommet 7 nye sager og afsluttet i alt 6 sager.

  Status på sager modtaget i 2022 opgjort i måneder:

  • At der pr. 30. april 2022 er modtaget 173 sager
  • At der 30. april 2022 er afsluttede 106 sager
  • At forvaltningen har særlig fokus på at holde den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (KL servicemål for byggetilladelser), og det er vores vurdering, at servicemålet som gennemsnit overholdes for primært enfamiliehuse og småbygninger, som er dem vi har flest af.

  Øvrige opgaver:

  Forvaltningen modtager i øjeblikket ekstraordinært mange henvendelser

  vedrørende varmepumper, hvilket gør at sags antallet er højere end normalt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsvalget den 8. juni 2022.

  Bilag

 • 22
  Orientering - Tilgængelighedskrav med i busudbud
  Sagsid.: 21/1860

  RESUMÉ:

  I forbindelse med busudbud for blandt andet linje 35 har Movia forespurgt involverede kommuner herunder Dragør Kommune, om der skal indføres krav om elektriske ramper i busserne, så ældre og handicappede i højere grad kan benytte bustilbuddet. Kommunerne, der deler linje 35, har alle svaret bekræftende, så elektriske ramper bliver en del af udbuddet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med busudbud for blandt andet linje 35 har Movia forespurgt involverede kommuner, om der skal indføres krav om elektriske ramper i busserne, så ældre og handicappede i højere grad kan benytte bustilbuddet. Kommunerne København, Tårnby og Dragør, der deler linje 35, har alle svaret bekræftende, så elektriske ramper er blevet en del af udbuddet A21.

  For Dragør Kommunes vedkommende godkendte Kommunalbestyrelsen at medtage kravet om elektriske ramper i busser den 3. marts 2022.

  Busudbuddet forløber frem til og med juli måned 2022, hvorefter der vil foregå evaluering og tildeling af kontrakt. Den efterfølgende drift forventes at starte i perioden oktober/december 2023 og de følgende 12 år.

  I perioden frem til driftsstart i efteråret 2023 skal stoppestederne langs linje 35s rute gennemgås og om nødvendigt ændres, så de elektriske ramper i busserne kan fungere sammen med det enkelte stoppested. Fx vil et stoppested uden kantsten alt andet lige bevirke, at hældningen på de elektriske ramper bliver for stor (stejl) og dermed for svær at forcere for nogle handicappede/ældre.

  Administrationen vil sammen med Vej- og Gartnerafdelingen gennemgå stoppestederne for at få overblik over omfanget af ændringer.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber samt udbudsreglerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Indførelse af elektriske ramper i busserne forventes at medføre en gennemsnitlig merpris på ca. 5 kr./bustime. For linje 35 i Dragør Kommune vil det medføre en årlig merudgift på anslået 34.000 kr., hvis markedsvurderingen holder. Det samlede busbudget for Dragør Kommune i 2023 forventes at blive i alt 7.800.000 kr. inklusiv flextur.

  Merudgiften skønnes at være begrænset i forhold til det samlede budget for kollektiv busdrift og skønnes at kunne holdes inden for rammen. Kommunens driftstilskud til Movia er blandt andet afhængig af hvor mange passagerer, der benytter bussen.

  Udgifterne til ændring af stoppesteder (kantstenshøjder m.v.), så elektriske ramper i busser kan fungere, er endnu ikke opgjort. Stoppesteder langs ruten forventes gennemgået hen over sommer 2022. Umiddelbart er det administrationens forventning, at stoppestederne kan ændres af kommunens Vej- og Gartnerafdeling og finansieret af anlægspuljen til handicapvenlige tiltag. Det er dog afhængigt af omfanget, der bliver afdækket.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen forelagde sagen for Handicaprådet på møde i januar måned. Handicaprådet var positiv overfor tiltaget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I henhold til Dragør Kommunes Trafikpolitik vil administrationen indarbejde trafikpolitikken ved at understøtte initiativer, der fremmer tilgængelighed.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

 • 23
  Orientering - Hjemtagning af rottebekæmpelsen
  Sagsid.: 22/3793

  RESUMÉ:

  Tårnby Kommune varetager forebyggelse og bekæmpelse af rotter i både Tårnby og Dragør Kommune. Kontrakten med firmaet Rentokil Initial der i dag står for udførelsen af arbejdet ophører fra d. 31. oktober 2022, hvorefter at Tårnby Kommune vil hjemtage opgaven.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atTårnby Kommunes beslutning om at hjemtage bekæmpelsen af rotter tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune skal lovmæssigt og via det forpligtende samarbejde udføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i både Tårnby og Dragør Kommuner. I øjeblikket varetages denne opgave af bekæmpelsesfirmaet Rentokil Initial og kontrakten udløber den 31. oktober 2022.

  Rottehandlingsplanen 2022-2024 for Tårnby og Dragør Kommune og rottebekendtgørelsen danner grundlag for indsatsen med rottebekæmpelse i kommunen.

  Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune har på sit møde den 26. april 2022 vedtaget at hjemtage rottebekæmpelsen til Tårnby Kommune, og lægge opgaven hos Vej, Park og Institution i Teknisk Forvaltning. Rottebekæmperne vil få kontor og tage på tilsyn ud fra den eksisterende materialeplads for enden af Ugandavej

  Ved at hjemtage opgaven kan det vigtige samarbejde mellem rottemyndigheden i Tårnby Kommune og rottebekæmperorganisationen optimeres med større fokus på forebyggelse, jf. også intentionerne i ovennævnte Rottehandlingsplan. Langsigtet opbygning af lokalkendskab til kilder til rotternes forekomst i Tårnby og Dragør Kommune vurderes at kunne effektivisere indsatsen. 

  Forberedelse til overtagelse af rottebekæmpelsen sker ved ansættelse af medarbejdere pr. 1. oktober 2022. Medarbejderne bl.a. gennemfører lovpligtig (R1) uddannelse samt holder møder med Myndighedsafdelingen i Tårnby Kommune. I oktober måned forventes ligeledes udført øvelsesopstilling og renholdelse af fælder og brug af øvrige remedier som f.eks. røgsporingsmateriel.

  Det overvejes i øvrigt, om der med fordel kan indgås aftale med et privat skadedyrsfirma til at stå for en vagtordning i weekender og på helligdage med benyttelse af Tårnby Kommunes fældestationer med korrekt mærkning.

  Tårnby Kommune investerer i forbindelse med hjemtagning i lokaler, biler mv. 

  Det lægges til grund, at Dragør Kommune i lighed med tidligere (og i samme størrelsesorden) skal betale for driftsomkostningerne ved ordningen svarende til den andel af alle anmeldelser, der kommer fra Dragør. Antallet af rotteanmeldelser fra Dragør Kommune har i det seneste halve år været stigende.”

  LOVE/REGLER:

  Rottebekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til rottebekæmpelse vil indgå i budget 2023, og Tårnby Kommune vil fremsende forslag til budget til Dragør Kommune. Udgiften er brugerfinansieret og opkræves i forbindelse med ejendomsskatten. Den årlige udgift ligger i 2022 på ca. 700.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

 • 24
  Medlemsforslag fra ACV - Udvikling af erhvervsområdet på Dragør Nord
  Sagsid.: 22/4023

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  For stemte:  6 (A+C+V+L)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har i mail af den 29. maj 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”ACV foreslår, at der på førstkommende KBEU møde og sideløbende med den netop vedtagne proces om lokalplaner er en drøftelse i udvalget om ønsker til udvikling af erhvervsområdet på Dragør Nord, herunder belysninger af muligheder og forhindringer. Samtidig drøftes og belyses på mødet – evt. i kort notat -  om der eventuelt er muligheder for inddragelse af fx Copenhagen Capacity eller Erhvervshus Hovedstaden, som supplement til Dragør Erhverv.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

 • 25
  Medlemsforslag fra ACV - Proces for en ny erhvervspolitik
  Sagsid.: 22/4023

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  For stemte:  6 (A+C+V+L)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har i mail af den 29. maj 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”ACV foreslår, at forvaltningen udarbejder en plan for iværksættelse af en proces for en ny erhvervspolitik. Det skal ske i samarbejde med erhvervslivet i Dragør og gerne med inddragelse af eksterne aktører på erhvervsområdet.

  Erhvervspolitikken skal udvikles så denne og turismestrategien kan understøtte hinanden

  Erhvervspolitikken revurderes hvert fjerde år forskudt med 1 år i forhold kommunalbestyrelsens valgperiode.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

 • 26
  Medlemsforslag fra ACV - Udvikling af klimahandlingsplan
  Sagsid.: 22/4023

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Sagen taget af dagsordenen.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har i mail af den 29. maj 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”Det foreslås, at forvaltningen i samarbejde med Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget, udarbejder en analyse og et mulighedskatalog for borgere med handicaps for at deltage i foreningslivet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

 • 27
  Medlemsforslag fra ACV - Tilgængelighedsstrategi
  Sagsid.: 22/4017

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  For stemte:  6 (A+C+V+L)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  AVC har den 29. maj 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”ACV forslår at der udarbejdes en tilgængelighedsstrategi for Dragør Kommunes veje, stier og kommunale bygninger. Strategien har til formål at vurdere hvor der er et forbedringspotentiale. Strategien skal ligge til grund for et prioriteret anlægsskema henover de næste 5 år, der kan fremlægges som del af budgetmappen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

 • 28
  Eventuelt
  Sagsid.:

  KBEU den 8. juni 2022

  Der blev spurgt til elbusser i København, hvad det betyder for Dragør.

  Annette Nyvang (T) spurgte til hejsevæg på Nordstrandsskolen.