Skip navigationen

Referat af tillægsdagorden

Onsdag den 8. juni 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Klima-, By- og Erhvervsudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), Mia Tang (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Beslutning - Samarbejde med staten om Kystbeskyttelse
  Sagsid.: 22/3922

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er inviteret til at indgå i samarbejdet om ”Forundersøgelse af stormflodsplan for København”, som har til formål at sikre kritisk infrastruktur i hovedstadsområdet mod oversvømmelser ved stormflod. Arbejdet er forankret i staten ved Transportministeriet og Miljøministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune træder ind i arbejdet for en ”Forundersøgelse af stormflodsplan for København”.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Staten ved Transportministeriet og Miljøministeriet har igangsat ”Forundersøgelse af stormflodsplan for København” som en særskilt indsats under udarbejdelse af ”Den nationale klimatilpasningsplan”, som forventes lanceret i løbet af sommeren 2022.

  Begrundelsen for forundersøgelsen er, at der i Københavnsområdet er samlet meget kritisk infrastruktur, som på grund af Købehavns geografiske og topografiske forhold gør det hensigtsmæssigt at se på en samlet ydre løsning frem for at sikre de enkelte infrastrukturanlæg enkeltvist.

  Målet med forundersøgelsen er at tage første skridt mod en samlet beskyttelse af hovedstadsområdet for at imødegå risikoen for oversvømmelse som følge af stormflod.

  Foruden Dragør Kommune, forventes Københavns-, Tårnby- og Hvidovre Kommuner at deltage i samarbejdet ligesom infrastrukturselskaberne også deltager. Disse parter bidrager også økonomisk til finansieringen af forundersøgelsen.

  Arbejdet vil blive organiseret i en styregruppe på ledelsesniveau med underliggende arbejdsgrupper, der udarbejder en række delundersøgelser:

  • Analyse af sikringsniveauer
  • Undersøgelse af teknik, miljø og anlægsøkonomi
  • Samfundsøkonomisk analyse af gevinster og omkostninger
  • Analyse af finansiering (herunder bidragsfordelingsmodel), organisering og myndighedsbehandling

  Udgangspunktet for placering af beskyttelsen er en linjeføring bag om Dragør, hvor det eksisterende Ullerupdiget forlænges til lufthavnen, da dette forventes at være den billigste løsning.

  I arbejdet vil forskellige linjeføringer kunne undersøges, hvor Dragør Kommunes egne undersøgelser af henholdsvis en sikring mod 2050 og en sikring frem mod 2100 kan indgå, hvis Dragør ønsker det.

  Arbejdet er planlagt udfra nedenstående overordnede tidsskitse:

  Tid

  Aktivitet

  Efterår 2022 – årsskiftet 2023/ 2024

  Forundersøgelse

  Første halvår 2024

  Politisk behandling i kommuner, stat, infrastrukturselskaber

  Medio 2024:

  Indgåelse af politisk principaftale

  2024 - 2026

  Gennemførelse af VVM

  2027

  Anlægsstart

  Eftersom forundersøgelsens primære formål er at sikre kritisk infrastruktur i hovedstadsområdet (København) foreslås det, at kommunens eget kystbeskyttelsesprojekt fortsætter uændret.

  Forventningen er, at en aktiv deltagelse fra Dragørs side kan bidrage til for at afsøge synergier og sikre sammenhæng til kommunens kystbeskyttelsesprojekt i øvrigt.

  LOVE/REGLER:

  Før realisering af et eventuelt projekt skal der gennemføres omfattende myndighedsprocesser fx i forhold til naturbeskyttelseslov, miljøvurderingslov, planlov og kystbeskyttelseslov.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune forbundet med at indgå i samarbejdet. Såfremt der skal udarbejdes undersøgelser vedr. Dragør, der ligger udenfor kommissoriet for forundersøgelsen, vil Dragør Kommune blive bedt om at bidrage til undersøgelserne. Det forventes, at udgifterne hertil vil kunne holdes inden for den afsatte ramme til kystbeskyttelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forundersøgelsen forventes at blive afrapporteret politisk til de involverede parter omkring årsskiftet 2023/ 2024.

  Hvis det derefter besluttes at gå videre med projektet, vil der i de følgende faser være offentlige høringer, eksempelvis i forbindelse med miljøvurdering.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til kommuneplan 2021 og risikostyringsplan 2021.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag