Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 16:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Klima-, By- og Erhvervsudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), Mia Tang (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Beslutning - Juridisk vurdering af PFAS-Forurening - Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/6698

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 3. marts 2022 anmodet om at få vurderet hvorvidt der er et ansvar at gøre gældende mht. forurening med PFAS i Dragør Kommune.

  Advokatfirmaet Horten har udarbejdet en juridisk vurdering. Advokaten vil være tilstede og præsentere vurderingen og svare på spørgsmål. I sagen skal der tages stilling til notatet og hvorvidt der skal arbejdes videre med spørgsmålet om ansvar. Tilbud og eventuel bevilling på yderligere undersøgelser mv. vil blive forelagt til beslutning efterfølgende.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at notatet tages til efterretning.
  1. at der tages stilling til, om der skal indhentes tilbud på en yderligere detaljeret vurdering af ansvarsgrundlaget med henblik på, at vurdere mulighed for eventuelt at kunne udstede påbud om undersøgelser og oprensning, efter miljøbeskyttelsesloven,
  1. at der tages stilling til, om der skal indhentes tilbud på en særskilt vurdering af, hvorvidt Dragør Kommune kan kræve udgiften til at fjerne PFOS-holddigt materiale fra vandløbet samt om grundejerne langs Høvedgrøften, kan kræve undersøgelser og eventuel fjernelse af PFAS-holddigt jord på privat matrikel fjernet og finansieret af Københavns Lufthavne A/S.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2 og 3

  Forvaltningen foretager vurdering af pris og der optages drøftelse med Tårnby Kommune om deres vurdering af videre forløb. Endelig beslutning om ad 2 og 3 tages i september 2022.

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 22-06-2022

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2 og 3

  Forvaltningen foretager vurdering af pris og der optages drøftelse med Tårnby Kommune om deres vurdering af videre forløb. Endelig beslutning om ad 2 og 3 tages i september 2022.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 2.marts besluttet, at få vurderet, hvorvidt der er et ansvar at gøre gældende mht. forurening med PFAS i Dragør Kommune.

  Advokatfirmaet Horten har udarbejdet en juridisk notat, som vedlægges i bilag 1 og 2. Det fremgår af notatet:

  • at der hovedsageligt skal kunne påvises culpa for at der kan meddeles påbud om undersøgelser og oprensning.
  • at for miljøbeskyttelsesloven gælder imidlertid, at såfremt de forurenede aktiviteter har været omfattet af Miljøskadeerstatsningsloven, kan der være basis for at udstede påbud om oprensning, da der gælder et objektivt ansvar. Dette kræver yderligere belysning af de faktiske forhold sammenholdt fx med historiske tilladelser og tilsyn mv.
  • at der på det foreliggende grundlag ikke vurderes, at der kan gøres ansvar gældende i kraft af uagtsomhedsbedømmelse.

  Der er tale om en kompleks bevisbyrde, hvis Dragør Kommune skal kunne påvise culpa – ansvarspådragende handlinger fra Københavns Lufthavnes side.

  På mødet vil advokaten præsentere vurderingen og svare på spørgsmål som oplæg til udvalgets drøftelse om hvorvidt der skal arbejdes videre med udredningen.

  På udvalgsmødet deltager også chefen for Miljø i Tårnby Kommune, idet de varetager miljøsagsbehandlingen for Dragør Kommune jf. lov om det forpligtigende samarbejde.

  Hvis det besluttes at der skal indhentes tilbud på yderligere undersøgelser vil tilbuddene blive forslag udvalget, herunder økonomi jf Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 3. marts 2022.

  LOVE/REGLER:

  Lov om miljøbeskyttelse, miljøskadeerstatningsloven, jordforureningsloven og de gennerelle bestemmelser om erstatningsansvar.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Notatet er udarbejdes i samarbejde med Tårnby Kommune, og opgaven finansieres i fællesskab men hvor Dragør Kommune bidrager med 2/3 del og Tårnby Kommune med resten.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Bilag 1 og 2 er lukket fordi vurderingerne har betydning for kommunens retsstilling. Bilag 4 er et åbent ekstraheret bilag af advokatens juridiske vurdering.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag