Skip navigationen

Referat

Onsdag den 10. august 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Klima-, By- og Erhvervsudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), Mia Tang (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Beslutning - Ndr. Dragørvej 12 - ansøgning om husdyrgodkendelse og dispensation fra afstandkrav
  Sagsid.: 22/3087

  RESUMÉ:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget skal i forbindelse med en ansøgt husdyrgodkendelse, tage stilling til, om der skal meddeles dispensation fra afstandskrav til naboskel i forbindelse med etablering af en ny udeboks til heste på Ndr. Dragørvej 12.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen om dispensation til afstandskrav til naboskel ved etablering af en ny udeboks imødekommes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune, Plan, Byg og Miljø har den 24. januar 2022 modtaget en ansøgning om § 16b-tilladelse til udvidelse af hestehold på Ndr. Dragørvej 12, (se ejendommens placering på bilag 1). Ejerne ønsker at udvide deres hestehold med en ekstra udeboks til opstaldning af heste. Udeboksen ønskes placeret ca. 11 meter fra naboskel og overholder derved ikke afstandskravet på 30 meter ind mod Ndr. Dragørvej 8. Ansøgningen er vedlagt som bilag 3.

  Baggrund

  På ejendommen drives der i dag en mindre hestepension med tilladelse til opstaldning af 20 heste. Ejerne af hestepensionen ønsker at udvide deres drift med et staldanlæg/udeboks mere, som kan rumme 5 heste mere, så de i alt har 25 opstaldede heste. Alle deres nuværende bokse er udlejet, og der er flere, som gerne vil leje boks hos dem.

  Ejendommen er placeret i det åbne land og anlægget omfatter stuehus, eksisterende driftsbygninger, ridebane og møddingsplads til opbevaring af husdyrgødning. Ejendommen er beliggende i landzonen nordøst for St. Magleby i Dragør Kommune.

  Der er ansøgt om etablering af et nyt staldanlæg (udeboks 3 i bilag 2) syd for beboelsesejendommen i forlængelse af de eksisterende bygninger. Bygningen vil ikke kunne ses ude fra Ndr. Dragørvej. Staldbygningen har dimensionerne 3x24, og udgør i alt 72 m2. Stalden har en højde på mellem 2,3 og 2,5 m. Bygningen skal udføres i de samme materialer, som de to andre udebokse 1 og 2. Det vil sige i trykimprægneret fyrretræ med gråt mat ståltag, hvor træet behandles med træolie i naturfarver, så helhedsindtrykket af bygningerne er ens.

  Staldens placering fremgår af vedlagte oversigtskort, se bilag 2. Af kortet fremgår det, at der allerede ligger en løsdriftsstald tættere på det samme skel, som tidligere er accepteret ved nabohøring. Ejendommen, Ndr. Dragørvej 8, har selv heste og hestefolde, som ligger op til skel ind mod Ndr. Dragørvej 12.

  Administrationen har gennemført en partshøring af naboerne på Ndr. Dragørvej 8 i perioden den 16. februar 2022 til og med den 2. marts 2022. Naboerne har ikke indsendt noget høringssvar til Tårnby Kommune. Klima-, By- og Erhvervsudvalget kan på den baggrund og jævnfør Husdyrbruglovens (LBK nr. 520 af 0 01/05/2019) § 9, stk. 3 vælge om de vil give en dispensation fra afstandskravet.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at hestepensionen udvides med et staldanlæg af relativ begrænset størrelse i forbindelse med eksisterende landbrugsbygninger på ejendommen. Hvorved den samlede bebyggelse vil fremstå som en samlet enhed på ejendommen. Der vil dermed ikke ske en uhensigtsmæssig spredning af bebyggelsen på ejendommen.

  Samlet set vurderes den nye bygning at være fint indpasset på ejendommen.

  Administrationen anbefaler på den baggrund, at der gives dispensation til afstandskravet.

  LOVE/REGLER:

  Husdyrbruglovens § 9, stk. 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er foretaget en partshøring af naboerne på Ndr. Dragørvej 8 i perioden den 16. februar 2022 til og med den 2. marts 2022. Naboerne har ikke indsendt noget høringssvar til Tårnby Kommune.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. august 2022.

  Bilag

 • 2
  Beslutning - Tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Nordstrand
  Sagsid.: 21/1597

  RESUMÉ:

  Klima, By- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om at anlægge en bade- og kajakbro ved Dragør Nordstrand ud for Gerdsvej 10b. Bade- og kajakbroen er privat finansieret, og der bliver offentlig adgang til broen med landfæste på stranden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Klima-, By- og Erhvervsudvalget meddeler tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Nordstrand med vilkår.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 22. april 2022 modtaget en ansøgning om tilladelse til at anlægge en op til 30 m lang bade- og kajakbro ud fra Dragør Nordstrand med adgang fra Strandstien, ud fra Gerdsvej 10b. Oversigtskort med markering af placering samt afstand til nærmest beliggende bro kan ses i vedlagt bilag 1.

  Ansøgningens indhold

  Som udgangspunkt søges der om tilladelse til en bade- og kajakbro med landfæste på stranden.

  Broen får en bredde på 1,5 m, og en højde over middelvandstand på ca. 0,8 m. Broen skal opbygges af præfabrikerede standardmoduler og får dæk i trykimprægneret fyrretræ. På siden af broen monteres to kajakbroer i forskellig niveau, de måler hver 0,4m x 5,0m. En mere udførlig beskrivelse ses i det vedlagte ansøgningsmateriale (bilag 2).

  Ansøger har fuldmagt fra Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag til etableringen.

  Landfæste hen over diget

  Bade- og kajakbroen er en del af et samlet projekt, hvor ansøger ønsker at udvide bade- og kajakbroen med et landfæste hen over diget. Diget ved Dragør Nordstrand må ikke betrædes, og det er derfor nødvendig med en konstruktion som tager hensyn til dette, jf. vilkår nr. 10 og 11 i vedhæftet bilag 3. Et landfæste hen over diget bliver mere omfattende end et landfæste på stranden, og vil dermed teknisk klassificeres som en ”boardwalk”, hvilket ikke kan behandles af Kommunalbestyrelsen, efter bade- og bådebrosbekendtgørelsens regler. Ansøgning om overgang hen over diget, med tilhørende dispensation fra kystbeskyttelseslinjen, behandles derfor som en separat sag hos Kystdirektoratet.

  Snittegninger, som viser landfæste hhv. på stranden og hen over diget er vedlagt som bilag 4.

  Vurdering

  Til baggrund for administrationens vurdering ligger retningslinjer for behandling af bade- og bådebroer i Dragør Kommune, vedtaget den 7. april 2008.

  Landskabet ved Dragør Nordstrand

  Kyststrækningen fra Dragør Havn, mod det opfyldte areal i Københavns Lufthavn, er karakteriseret ved en ubrudt bygningsfront mod vandet, og strækningen fremtræder med et næsten urbant præg. Undtaget herfra er den nordligste strækning, hvis bagland har status som et landzoneareal, omfattet af strandbeskyttelse. Der forekommer ikke unikke naturbeskyttelsesmæssige interesser på denne strækning.

  Nordstranden har en samlet længde på ca. 1200 m. Ved administrationens optælling i juni 2022 var der syv bade- og bådebroer opført ved Dragør Nordstrand. Hovedreglen er, at tilstræbe en afstand til større nabobroer på mindst 100 m, afhængig af broernes længde, bredde og art - jo længere og mere kompakt bro, jo større afstand.

  Den ansøgte bro, bliver maksimalt 30 meter lang. 230 meter syd for den ansøgte placering ligger nærmeste bro, som til sammenligning er næsten 200 meter lang. Det er administrationens vurdering, at broen er placeret tilstrækkelig langt fra nærmeste nabobro til, at den nye bro ikke vil være fremtrædende i kystbilledet, og at broen dermed ikke vil forringe oplevelsen af kysten og det frie udsyn.

  Habitatvurdering

  Tårnby Kommunes miljøafdeling har besigtiget Nordstranden i november 2021.

  Projektområdet på land udgøres af et 5 – 10 meter langt og ca. 1 meter bredt jordstykke vinkelret fra kystlinjen ud for ejendommen. Området har karakter af strandeng men med en begrænset diversitet af planter. Dominerende var Tagrør og Almindelig Dueurt. Stedvist kunne ses Rødkløver, Vild Kørvel og Røllike.

  Miljøafdelingen har ikke kendskab til, at der i projektområdet findes arter beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Det er administrationens vurdering, at projektområdets ringe størrelse gør, at gennemførelsen af projektet ikke vil have nogen afgørende betydning for yngle- og levemuligheder for de arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

  Det nærmeste Natura 2000 område er Natur 2000 område nr. 142 ”Saltholm og omliggende hav”, og som udgøres af Fuglebeskyttelsesområde nr. 110 og Habitatområde nr. 126.

  Administrationen vurderer, at det ikke er sandsynligt, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke ovenstående Natura 2000 område væsentlig. Det skyldes, at arbejdets karakter ikke vil kunne påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget over den afstand, der er fra projektområdet til Natur 2000 området. Projektet vurderes ikke at påvirke levesteder for arter på udpegningsgrundlaget pga. afstanden og projektets karakter. Det er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvens-vurdering.

  Vilkår for ibrugtagen

  Kommunalbestyrelsen kan til varetagelse af forskellige hensyn og interesser, stille vilkår for en tilladelse, jf. Bekendtgørelsen om bade- og bådebroer § 3 samt retningslinjer for behandling af bade- og bådebroer i Dragør Kommune, vedtaget den 7. april 2008.

  For det konkrete projekt er det administrationens vurdering, at der stilles de vilkår som er beskrevet i bilag 3. Herunder vilkår om at tilladelsen bortfalder, hvis ikke broen er opført inden 1 år, og at broen skal kunne fjernes eller tilpasses fx ved ændring af kystbeskyttelsen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelsen om bade- og bådebroer (BEK nr. 232 af 12/03/2007).

  Miljøafdelingen i Tårnby Kommune har som naturmyndighed vurderet, at bade- og kajakbroen ikke er i strid med Natura 2000-bestemmelserne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Broen finansieres uden kommunal økonomisk støtte.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været i nabohøring i 4 uger, jf. Bekendtgørelsen om bade- og bådebroers § 3 stk. 2. I høringsperioden er der ikke indkommet nogen høringssvar.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. august 2022.

  Bilag

 • 3
  Beslutning - Det forpligtende samarbejde natur og miljø - bestilling 2023
  Sagsid.: 22/3101

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Der skal derfor senest med budgettet for 2023 tages stilling til, om der skal ændres på bestillingen for 2023.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke foretages ændringer på bestillingen på miljø og naturområdet – delaftale 3.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune. Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

  -         Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning.

  -         Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening.

  -         Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv.

  -         VVM.

  -         Rotter, klage- og ulempesager.

  På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

  -         Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder.

  -         Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner.

  -         Naturgenopretning og naturprojekter.

  -         Tilsyn.

  -         Information og vejledning.

  Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2021 blev behandlet på Klima- By- og Erhvervsudvalgets møde i april.

  Tårnby Kommune har foretaget lovpligtig indberetning om tilsyn til Miljøstyrelsen, og det fremgår, at Dragør Kommune overholder de lovpligtige krav for tilsyn.

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2023.

  Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav, der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

  Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budget, da der ikke er budget til at udvide samarbejdet, og ressourcen svarer til, at vi alene kan honorere de lovpligtige opgaver.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 3 er på i alt ca. 1.7 mio. 2022.

  Beløbet svarer til ca. 2,5 årsværk og ressourcen har været uændret gennem tiden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. august 2022.

  Økonomiudvalget den 18. august 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

 • 4
  Beslutning - Emner til Vejsyn 2022
  Sagsid.: 22/4923

  RESUMÉ:

  Sagen beskriver forslag til lokaliteter og strækninger, som besigtiges på det årlige vejsyn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Klima-, By- og Erhvervsudvalget fremkommer med eventuelle ønsker til forslag til program for Vejsyn 2022.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Godkendt med præcisering af, at vejsynet afholdes til oktober-mødet kl. 16.00.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen skal til at udarbejde program for årets vejsyn, som er planlagt afholdt den 7. september 2022. Administrationen foreslår, at Dragør Kommunes trafiksikkerhedsplan - Trafiksikker i Dragør - danner udgangspunkt for årets vejsyn. I trafiksikkerhedsplanen, bilag 1 er der blandt andet efter borgerinddragelse udpeget en række lokaliteter/strækninger (projekter), hvor der kan gøres noget for at bedre trygheden / trafiksikkerheden, i alt 28 projekter. Heraf er 8 projekter gennemført og 2 yderligere vil blive håndteret, når cykelbaner langs Vestgrønningen er etableret.

  Af de øvrige 18 projekter foreslås følgende 8 lokaliteter/strækninger at indgå i programmet i vilkårlig nævnt rækkefølge:

  • Krudttårnsvej/Mågevænget, krydsningshelle
  • Hartkornsvej ved Mågevænget, krydsningshelle
  • Vestlige del af Fasanvænget
  • Møllevej syd for Hartkornsvej, cykelsti
  • Krudttårnsvej ved Engvej, hævet flade
  • Halvejen, cykelsti
  • Vestgrønningen:

  -         Ved Strandgade, ændret signalregulering

  -         Ved krydset Kirkevej, krydsombygning

  Supplerende kan følgende lokaliteter/projekter, som ikke er en del af Trafiksikker i Dragør, foreslås at indgå i programmet:

  • En af de vejstrækninger, som trænger mest til ny asfalt
  • En ny-asfalteret vejstrækning fx Fælledvej ud for Søvang og/eller A. P. Møllers Allé
  • Den ny-asfalterede cykelsti langs Søndre Strandvej
  • De høje egetræer i byrummet langs Hartkornsvej
  • Krudttårnsvej, de nye solitære træer efter fjernelse af den gamle hæk
  • Område med nye motionsredskaber ved Hollænderhallen
  • Schoutstien, skader i belægning på grund af vejtræer (gælder også dele af Lundestien)

  På baggrund af ovenstående og udvalgets fremkomne ønsker, vil administrationen udfærdige og udsende endeligt program.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. august 2022.

  Bilag

 • 5
  Beslutning - Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner
  Sagsid.: 22/5134

  RESUMÉ:

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 29. juni 2022 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabers ejerkommuner for budget 2023.

  Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2023 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 29. juni 2022 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2023.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  For stemte: 6 (A+C+L+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende, at Hovedstadens Beredskab ikke længere driver ambulancetjeneste fra februar 2023. Her er der to modsatrettede reguleringer; til dels er der en synergieffekt ved at drive ambulancetjenesten, som bortfalder, og til dels bortfalder Københavns Kommunes særlige forpligtigelse i forbindelse med Ambulancetjenesten.

  Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af bilag 1 - Ændringer af budgetfordelingsnøgle og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2023.

  Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, medmindre denne udelukkende vedrører en justering af tjenestemandspensionsbidraget.

  Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 29. juni 2022 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2023 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelse.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægten for Hovedstadens Beredskab.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Endeligt driftsbudget for beredskabet 2023 behandles i bestyrelsen den 29. juni 2022. Foreløbigt betyder, ændringen og bortfald af ambulancetjenesten en merudgift på 80.000 kr. som pt er inkluderet i det budget 2023 (tekniske korrektioner).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. august 2022

  Økonomiudvalget den 18. august 2022

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022

  Bilag

 • 6
  Beslutning - Indførelse af betalingsparkering
  Sagsid.: 21/2324

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18. november 2021 besluttet, at oversende spørgsmålet om eventuel indførsel af betalingsparkering i Dragør Kommune til den nye Kommunalbestyrelse. Der skal derfor tages stilling til, om der skal arbejdes videre med spørgsmålet om indførsel af betalingsparkering i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med sagen om indførsel af betalingsparkering i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  A og T foreslår, at der arbejdes videre med betalingsparkering, og at der fremlægges et d-skema på dette til de kommende budgetforhandlinger.

  For stemte: 2 (A+T) 

  Imod stemte: 5 (C+L+V)  

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra C, L og V:

  C, L og V foreslår, at der ikke arbejdes videre med betalingsparkering.

  For stemte: 5 (C+L+V) 

  Imod stemte: 2 (A+T)  

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18. november 2021 besluttet, at oversende spørgsmålet om eventuel indførsel af betalingsparkering i Dragør Kommune til den nye Kommunalbestyrelse.

  Kommunalbestyrelsen har i 2021 arbejdet særskilt i et § 17. stk. 4 udvalg med bl.a. spørgsmålet om muligheden for at indføre betalingsparkering i Dragør Kommune, herunder om der skal indføres beboerlicens til parkering, og om ordningen skal udliciteres til enten Parkering København eller Parkering Nord (Ålborg Kommune) mv.

  Udvalgets afrapportering med overvejelser om forhold der skal iagttages ved betalingsparkering er vedlagt i bilag 1, som er Kommunalbestyrelsens seneste behandling af sagen fra 18. november 2021 og bilag 2, hvor udvalget afrapporterer om betalingsparkering.

  Det fremgår heraf, at kommunen må tjene op til 4.6 mio. kr. på ordningen, herunder maksimalt op til 15 kr. pr. afgift ved overtrædelse af reglerne. Pengene skal bruges på parkeringsrelaterede aktiviteter, så som anlæg, drift og vedligehold af parkeringspladser, cykelstier mv.

  Det fremgår endvidere, at parkeringsselskaberne skønner, at betalingsparkering med kontrol, administration og udskrivelse af afgifter vil kunne løbe rundt. Alternativt give et overskud på ca. 15 kr. pr. afgift. Kommunens udgifter til administration af beboerlicenser og finansiering af skiltning mv er ikke inkluderet i økonomien.

  Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med betalingsparkering i Dragør Kommune. Såfremt der skal arbejdes videre med sagen, forslås det, at der udarbejdes et d-skema på 250.000 kr. til det videre arbejde fra ide til projekt. Herunder at der opstilles fx to modeller for betalingsparkering med forslag til henholdsvis beboerlicens og gratis beboerlicens, områder for betaling og tidsbegrænsninger, takstforslag mv. Den ene model sigter mod, at ordningen skal hvile i sig selv, og den anden model sigter mod et overskud til parkeringsrelaterede udgifter.

  Proces for eventuel implementering af betalingsparkering vil også indgå i det videre arbejde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt der er et ønske om at arbejde videre med betalt parkering forslås det, at der til budget 2023 udarbejdes et d-skema på kr. 250.000 til den videre planlægning - fra ide til projekt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Implementering af en betalingsordning skal ske efter vejlovens og færdselslovens regler, og der skal ske høring i forbindelse med valg af endelig model for betalingsparkering i henhold til bl.a. forvaltningslovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima- By- og Erhvervsudvalget den 8. august 2022.

  Økonomiudvalget den 18. august 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

  Bilag

 • 7
  Beslutning - Frigivelse - Renovering af Dragør Skoler 2022
  Sagsid.: 21/242

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling på i alt 2.200.000 kr. til renovering af Dragør Skoler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.200.000 kr. til renovering af Dragør skoler,
    
  2. at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Anbefales over for ØU/KB med bemærkning om, at hver skole får 25.000 kr. til pilotområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2020 afsat 6.085.000 kr. fordelt over budgetårene 2020-2023. til renovering af Dragør Skoler. Derudover er der afsat yderligere 800.000 kr. i 2022.

  Budgettet er afsat ud fra Arkitemas økonomiske plan for 2020-2023 som blev udarbejdet i forbindelse med den stratetisk indeklimaplan for skolerne.

  I 2020 blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april besluttet, at udskyde store dele af anlægsbudgettet til 2021. Derudover blev det på mødet besluttet, at der skulle afsættes 2.600.000 kr. til udskiftning af taget på den røde skole på Dragør Skole. Arbejderne skulle finansieres over følgende 3 puljer:

  -         Genopretning af skoler 2020

  -         Modernisering af skoletoiletter

  -         Renovering af Dragør Skoler

  Dette medførte, at størstedelen af budgettet som var afsat til renovering af Dragør skoler i 2020 blev brugt på udskiftning af taget.

  I 2021 blev der frigivet 2.000.000 kr. til ventilation i den grå bygning samt udvikling af pilotområder. Ventilationsanlægget er færdigt, og de sidste indreguleringer udestår.

  Nye karnapper på Dragør Skole er en del af den økonomiske plan fra Arkitema og er planlagt udført i år. I forbindelse med det videre arbejde med indeklima på skolerne er der opstået tvivl om, hvorvidt det er den rigtige løsning for at skabe mere plads i klasselokalerne. Der er derfor arrangeret et planlægningsmøde mellem Dragør Skole, arkitekten samt administrationen. Derfor søges restbevillingen ikke frigivet i denne sag.

  I 2022 planlægges følgende arbejder at blive udført ud fra Arkitemas plan:

  -         Dragør skole – Ventilation i den røde bygning 1.800.000 Kr.

  -         St. Magleby skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.

  -         Dragør Skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.

  -         St, Magleby Skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.

  -         Uforudsete udgifter 325.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget 10. august 2022.

  Økonomiudvalget den 18. august 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

 • 8
  Beslutning - Dispensation fra ejeraftale om Amager Ressourcecenter
  Sagsid.: 22/4798

  RESUMÉ:

  Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (Klimaplanen). Et centralt element i aftalen er en liberalisering af affaldsenergianlæggene, hvilket vil være en markant ændring i rammebetingelserne for I/S Amager Ressourcecenter (ARC), der driver et anlæg til energiudnyttelse af ikke-genanvendeligt restaffald. En uafhængig analyse af affaldsenergianlæggets økonomi anbefaler en ophævelse af ejeraftalte begrænsninger om import af affald som afgørende for anlæggets fremtidige økonomi. Frem mod en planlagt liberalisering af sektoren og på baggrund af den ARC’s dårlige økonomi foreslås på den baggrund en midlertidig dispensation fra importbegrænsningerne, ledsaget af en prioritering af affaldstyper.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives en dispensation vedrørende importaffald for I/S Amager Ressourcecenter, jf. bilag 3.
  2. at Dragør Kommunalbestyrelse opfordrer ARC’s bestyrelse til at arbejde for en permanent ændring af ejeraftalen således, at der gives mulighed for import af affald.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Ad 1+2

  For stemte: 6 (A+C+L+V) 

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerkommunerne bag ARC har indgået en ejeraftale med efterfølgende tillæg, der bl.a. sætter rammerne for udnyttelse af affaldsforbrændingsanlægget Amager Bakke. Heri indgår begrænsninger for import af affald. Kommunerne har aftalt at genforhandle den gældende ejeraftale, hvis der sker væsentlige ændringer i rammebetingelserne for affaldsforbrænding. Ejeraftalen er vedlagt som bilag 1.

  Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, og det forventes, at der vil ske liberalisering af affaldsforbrændingsanlæggene som metode til at tilpasse affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark. Der forventes fremsat et lovforslag i 2022, der fastlægger, hvordan liberaliseringen skal gennemføres. Liberaliseringen forventes at træde i kraft i 2025. 

  ARC driver et meget energieffektivt og miljøvenligt anlæg til energiudnyttelse af restaffald, der ikke kan genanvendes. Det er et state-of-the-art anlæg, men er tynget af gæld, hvilket kan betyde, at anlægget får svært ved at klare sig i en konkurrencesituation ved en kommende liberalisering. Samtidig har ARC fremlagt en prognose for økonomien, som viser en negativ likviditet for anlægget inden for få år. Baggrunden herfor er blandt andet, at affaldsmængderne til forbrænding er faldende, fordi affaldet sorteres med henblik på at øge genanvendelsen.

  En negativ likviditet i ARC skal udlignes af ejerkommunerne som interessenter. For at afdække omfanget af udfordringerne og handlemulighederne har ejerkommunerne fået gennemført en uafhængig analyse ved revisionsselskabet Ernst & Young (EY) (bilag 2. Analysen bekræfter forventningerne og behovet for handling for at genoprette ARCs økonomi

  Borgmesterkredsen i de fem ejerkommuner har på den baggrund drøftet mulighederne for tiltag, der kan stabilisere ARCs økonomi, og spørgsmålet har været 1. behandlet i bestyrelsen for ARC, hvor det blev besluttet - med forbehold for godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen – at indgå en aftale om midlertidigt at dispensere for de gældende importbegrænsninger i ejeraftalen, mens der afventes en udmøntning af den planlagte liberalisering, dog senest indtil udgangen af 2025 (bilag 3).  Dragør Kommunes repræsentant (Kenneth Gøtterup) foreslog under behandlingen i borgmesterkredsen og i ARCs bestyrelse, at det anbefales overfor bestyrelsen, at der træffes beslutning om, at ARC gives mulighed for fuld import uden begrænsninger. Kenneth Gøtterup tilkendegav endvidere, ”at det er beklageligt, at der ikke var flertal for, at give ARC mulighed for fuld import uden begrænsninger. Henset til ARCs økonomi, direktionens anbefalinger og deres vurderinger af de begrænsninger der sættes, tilgodeses ARCs økonomiske interesser ikke i et tilstrækkeligt og forsvarligt omfang ved den nuværende beslutning”.

  I aftalen fastlægges en prioritering af affaldstyper til energiudnyttelse. Første prioritet er affald fra ARCs ejerkommuner, hvor borgere og virksomheder er afhængige af forsyningssikkerheden. Dernæst prioriteres affald fra resten af Danmark efterfulgt af affald, der har et forholdsvist lavt CO2-indhold fra Europa (Low Carbon Waste). Sidst i rækkefølgen kan importeres øvrigt forbrændingsegnet affald fra Europa.

  Prioriteringen muliggør, at ARC kan modtage affald fra andre dele af Danmark, hvilket understøtter Klimaplanens mål om 30 procents reduktion af den samlede danske affaldsenergikapacitet.

  En forudsætning for, at ARC kan realisere planerne om CO2-fangst, er en sund og robust økonomi, herunder en langsigtet investeringshorisont på grund af de høje etableringsomkostninger.

  I tillæg til dispensationen støttes en stigning i A-taksten, såfremt ARCs bestyrelse/generalforsamling godkender det. A-takststigningen vil betyde, at den enkelte borger i de fem ejerkommuner i perioden 2023-2027 gennemsnitligt skal betale 31 kr. mere i affaldsgebyr om året. I årene fra 2028 og frem vil A-taksten falde en smule, således at borgerne herefter får en årlig merbetaling på 26 kr. i forhold til i dag.

  ARCs vedtægt foreskriver, at ændring af beslutninger om forbrænding af affald, der ikke er produceret i en af interessentkommunerne, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer på to bestyrelsesmøder, der afholdes med et interval på mindst tre måneder. Når dispensationen er godkendt i ejerkommunernes kommunalbestyrelser og ARCs bestyrelse kan ARC importere affald i henhold til prioriteringen nævnt ovenfor.

  Forvaltningen vurderer, at udsigten til negativ likviditet indenfor de kommende år samt de forventede ændringer af lovgivningen vedrørende liberalisering af affaldsenergianlæggene jf. Klimaplanen medfører et umiddelbart behov for handling i forhold til ARCs økonomi.

  Forslaget om midlertidig dispensation fra importbegrænsningerne i ejeraftalen vurderes at være nødvendigt for at stabilisere økonomien i ARC og den prioriterede rækkefølge af importmuligheder vurderes at være i overensstemmelse med ejeraftalernes fokus på begrænsning af CO2 udledning ved energiudnyttelse af affald.

  Som beskrevet ovenfor kan det oplyses, at Dragør Kommunes repræsentant i bestyrelsen har stillet forslag om at import af affald ikke tidsbegrænses, men forslaget blev ikke vedtaget, samt for så vidt angår takststigning anbefalet A2 med mulighed for at revidere takster, når ARC kender konsekvensen af den kommende liberalisering og ARCs kommende økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dispensation af begrænsninger vedrørende importaffald frem mod en liberalisering kan potentielt have stor positiv økonomisk betydning for ARC afhængig af de fremtidige rammebetingelser.

  Hvis der ikke sker genopretning af ARCs økonomi kan der blive behov for kapitalindskud fra ejerkommunerne. For Dragør Kommune kan dette potentielt udgøre op til 16,5 mio. kr. 

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:
   

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og erhvervsudvalget den 10. august 2022

  Økonomiudvalget den 18. august 2022

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022

  Bilag

 • 9
  Beslutning - Eventuel tilbagekøb af markareal fra HOFOR
  Sagsid.: 22/5191

  RESUMÉ:

  HOFOR har forespurgt om Dragør Kommune ønsker at udnytte vilkår om tilbagekøb af markareal i St. Magleby, idet nabo til grunden ønsker at købe jorden og bruge den som mark/fold.

  Dragør kommune forespørges, fordi arealet i forbindelse med selskabsgørelsen i 2006 af vand- og spildevandsforsyningen, blev solgt til selskabet på betingelse om mulighed for tilbagekøb, hvis selskabet ønsker at afhænde arealerne.

  Der skal derfor tages stilling til hvorvidt Dragør kommune ønsker, at gøre brug af muligheden for tilbagekøb af grunden i St. Magleby eller om selskabet kan sælge grunden til anden side.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune meddeler HOFOR, at kommunen ikke i denne sag ønsker at udnytte muligheden for tilbagekøb af arealet, som alene kan anvendes som mark.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2006 blev Dragør spildevand udskilt i et selvstændigt aktieselskab og senere i 2013 fusioneret med HOFOR as. I forbindelse med selskabsudskillelsen blev de arealer som selskabet benyttede til vand- og spildevandstekniske formål solgt på vilkår om at kommunen skulle tilbydes tilbagekøb til samme pris, hvis selskabet ønsker at afstå grundene.

  HOFOR har forespurgt om Dragør Kommune ønsker at tilbagekøbe et areal i St. Magleby, idet nabo til arealet har tilbudt at købe arealet til brug for mark/fold. Arealet kan ikke bebygges jf. lokalplan for St. Magleby men kun benyttes som mark. Se bilag 1 med placering af markareal.

  Dette er første gang, at selskabet ønsker at sælge del af areal og der er derfor første gang at Dragør kommune tilbydes at tilbagekøbe et areal.

  Arealet er på 1.300 m2. Prisen på tilbagekøb kendes ikke, da alt jord ved selskabsudskillelsen i 2006 er handlet under et til en samlet værdi på 42 mio. kr.

  De spildevandstekniske anlæg som er på arealet vil blive liggende og fortsat benyttes. De sikres ved en deklaration. Med handles undgår HOFOR at pleje grunden.

  Salget af grunden vil tilfalde HOFOR selskabet Dragør Spildevand A/S og dermed indgå i selskabets økonomi.

  Da grunden ikke kan benyttes til byudvikling eller andet men kun benyttes som markjord og fordi det skønnes at omkostningerne til handel og prissætning er større end jordprisen forslås at arealet ikke tilbagekøbes.

  Det kan i øvrigt oplyses, at hensigten med tilbagekøbsretten er at sikre at eventuel byudvikling på vand- eller spildevandselskabernes jordarealer i givet fald vil tilfalde kommunekassen og ikke selskabet. Salget blev alene gennemført for at udskille selskaberne fra kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Prissætning af grunden ved tilbagekøb skal sandsynligvis forhandles med HOFOR, da jordstykkerne i forbindelse med selskabsgørelsen i 2006 blev prissat under et til ca. 42 mio. kr.

  Et eventuelt tilbagekøb skal i givet fald finansieres af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. August 2022.

  Økonomiudvalget den 18. august 2022.

  Bilag

 • 10
  Beslutning - Frigivelse af anlægsbevilling til motionsstier på Sydstranden
  Sagsid.: 22/5196

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til motionsstier i Sydstranden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives anlægsbevilling på i alt 200.000 kr. til motionsstier i Sydstranden og at rådighedsbeløbet frigives.
  2. at der indhentes fredningsmyndighedens tilladelse til opstilling af motionsredskaber.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2020 blev der afsat 200.000 kr. i budget årene 2021 og 2022 til Frilufttræning, motionsstier mv. i Sydstranden.

  Administrationen har sammen med Vej og gartner gennemgået arealet ved Sydstranden for mulig placering af motionsredskaber langs en løberute. Ud fra det afsatte budget forventer administrationen, at der kan udføres 10-12 punkter med motionsredskaber langs en løberuste, alt efter hvilke redskaber der vælges. Forslag til placering af motionsredskaber fremgår af bilag. Forslaget er lavet med udgangspunkt i redskaber, som dem der er placeret ved Hollænderhallen, se bilag.

  Arbejderne kræver forudgående godkendelse fra fredningsnævnet, evt. landzonetilladelse og byggetilladelse.

  Administrationen indhenter tilbud på motionsredskaberne, og arbejdet kan udføres så snart de nødvendige tilladelser er meddelt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. august 2022.

  Økonomiudvalget den 18. august 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

  Bilag

 • 11
  Beslutning - Forslag til Affaldsplan 2023-2034 i Høring
  Sagsid.: 22/3143

  RESUMÉ:

  I forbindelse med den nye affaldsordning i Dragør Kommune, er der blevet udarbejdet en ny affaldsplan for Dragør Kommune, som skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1)     at forslag til affaldsplanen 2023-2034, samt kortlægningsdel sendes i offentlig høring 8 uger.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2022 implementeres der en ny affaldsordning, for samtlige husstande i Dragør Kommune. Dette er sket i forlængelse af Folketingets ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” og den efterfølgende bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen (retsinformation.dk), med krav om sortering af 9 affaldsfraktioner og mål om at nedbringe CO2 udledningen med 50% fra affaldssektoren, inden 2030.

  For at kunne overholde de nye krav om sortering, er det pålagt kommunerne at udarbejde en ny affaldsplan, der lever op til kravene i den nye affaldsbekendtgørelse, inden udgangen af 2022.

  Udover de gældende krav fra Bekendtgørelsen om affald, har Dragør Kommunes udvalg for Klima-, By- og Erhverv d. 11.05.2022, peget en række initiativer der skal forstærke indsatsen på affaldsområdet, og sørge for at Dragør Kommune er med fremme, for at udnytte vores ressourcer bedre.

  De vedtagne initiativer omfatter følgende: 

  1. Indsamlingsordninger
  2. Kommunale institutioner
  3. Affald i det offentlige rum
  4. Genbrugspladsen
  5. Bygge- og anlægsaffald
  6. Private virksomheder
  7. information og dialog

  Affaldsplanen 2023-2034 er opdelt i tre dele; en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel.

  I Planlægnings- og målsætningsdelen, gøres der rede for de nationale, kommunale og EU-mål for fremtidens håndtering af affald. Efterfølgende bliver de udvalgte initiativer gennemgået, med en beskrivelse af omfanget af initiativet, herunder fastlæggelse af målgruppe, aktiviteter, økonomiske konsekvenser, samt forventet tidsrum for aktiviteterne.

  Sidst i affaldsplanen findes en tidsplan for gennemførelsen af initiativerne i løbet af planperioden 2023-2034.

  I kortlægningsdelen, fremgår status for Dragør Kommunes indsamlingsordninger og evaluering af tidligere initiativer beskrives. På baggrund af kortlægningsdelen, er der blevet udarbejdet en fremskrivning, der estimerer de indsamlede mængder af affald i fremtiden.

  Generelt forventes der at være en markant effekt på fordelingen af affald på de forskellige fraktioner i forhold til, at indsamlingsordningerne ændres i 2021 og 2022. Det vil betyde øget mængder til genanvendelse og mindre mængder af restaffald. Forventningen er at Dragør Kommuner når de opstillede mål for genanvendelsen i 2025 og 2030.

     

  Formålet med opdelingen af planen i tre dele er, at interessenter lettere kan finde information om planen og de kommende aktiviteter i Dragør Kommune, som fremgår af planlægnings- og målsætningsdelen. I kortlægningsdelen, kan den ønskede effekt af initiativet for affaldssorteringen aflæses og sammenholdes med den aktuelle udvikling af affaldsmængderne i planperioden.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om affald nr. 2512 af 10/12/2021.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at planforslaget kan have nogle omkostninger forbundet med informationskampagner og udbygning af faciliteter på genbrugspladsen. Et overslag over merforbruget, er lagt ved i bilag 3. Det bemærkes at der i 2022 var en markant stigning i renovationstaksterne, grundet implementeringen af den nye affaldsordning, hvor omkostninger forbundet til gennemførelsen af affaldsplanen i planperioden 2023-2034, vil være markant lavere. Alle udgifter til affaldsplanen afholdes gennem renovationstaksten.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Offentlig høring i 8 uger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By-, og Erhvervsudvalget den 10. august 2022.

  Økonomiudvalget den 18. august 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

  Bilag

 • 12
  Beslutning - Mødekalender 2023
  Sagsid.: 22/4957

  RESUMÉ:

  Administrationen præsenterer et forslag til mødekalender 2023.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2023 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Godkendt med bemærkninger om, at Den internationale Handicapdag 3. december skal i kalenderen, og at KB-møder ikke skal ligge i sommerferien.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Anbefales over for ØU/KB med tilføjelse af, at der ikke skal planlægges møde i Kommunalbestyrelsen i skolernes sommerferie samt ønske om maks. 5 temamøder om året og kun for strategiske emner/sager.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2023. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 19.00.

  Mødet den 28. september 2023 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Mødet den 20. december 2023 er en onsdag.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det

  åbne møde.

  Temamøder

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer

  som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Økonomiudvalg

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 17. maj 2023 holdes en onsdag.

  Mødet den 21. september 2023 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes tirsdage kl. 17.00.

  Mødet den 4. september 2023 er en mandag.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes onsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 9. januar 2023 er en mandag.

  Miniseminar:

  Der er indlagt 3 miniseminarer i 2022. Tirsdag den 14. marts 2022, onsdag den 3. maj 2022 og tirsdag den 14. november 2023.

  Budgetseminar

  Der holdes et budgetseminar den 31. august 2023 til fredag den 1. september 2023.

  Infomøde om budget

  Der er et borgermøder om budget onsdag den 16. august 2023.

  Der er indlagt et dialogmøde med HMU torsdag den 17. august 2023.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL holder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 12. og fredag den 13. januar 2023.

  KL Børn og Unge Topmøde

  KL holder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 26. og fredag den 27. januar 2023.

  Kommunalpolitisk Topmøde

  KL holder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 16. marts og fredag den 17. marts 2023.

  Teknik og Miljø ’22

  KL holder Teknik og Miljø konference torsdag den 13. og fredag den 14. april 2023.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum

  KL holder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 11. maj 2023 og fredag den 12. maj 2023.

  Folkemøde på Bornholm

  Der holdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 15. juni 2023 til søndag den 17. juni 2023.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. august 2022.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

  Økonomiudvalget den 18. august 2022

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

  Bilag

 • 13
  Orientering - Hovedstadens Beredskab Årsberetning 2021 og Regnskab 2021
  Sagsid.: 22/4963

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2021 samt Regnskab 2021 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at årsberetningen 2021 og regnskab 2021 for Hovedstadens Beredskab, tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Årsberetning 2021

  Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

  • Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
  • Økonomisk effektivitet
  • Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
  • Forebyggelse og frivillige
  • Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

  Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2021, der er vedlagt som bilag 1, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra ’Året der gik’, som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2021.

  Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 3. februar 2022 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2021. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2021 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

  Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 20. april 2022 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

  Regnskab 2021

  Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2021 er indarbejdet i Årsberetningen for 2021 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

  Årsregnskabet for 2021 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 20. april 2022.

  I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. Årsagerne fremgår af nedenstående afvigelsesforklaringer i forhold til det vedtagne budget.

  Merindtægter på 4,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget

  Merindtægterne på 4,8 mio. kr. skyldes en række faktorer, som til dels medfører merindtægter og til dels medfører mindreindtægter. Kompensationen vedr. COVID-19 fra ejerkommunerne indgår i regnskabet som en indtægt og udgør ca. 9 mio. kr. på beredskabsområdet.

  Som følge af pandemien blev indtægter fra forebyggende kurser 4,4 mio. kr. lavere end i det vedtagne budget. Herudover er der fortaget en generel tilpasning af indtægter og udgifter vedr. kursusområdet, som giver en yderligere mindreindtægt på ca. 0,6 mio. kr.

  Nedlukningen af samfundet har også haft indflydelse på indtægter vedrørende teatervagter, hvor indtægterne blev ca. 3 mio. kr. mindre end budgetteret. Disse mindreindtægter opvejes tilnærmelsesvis af tilsvarende færre lønudgifter. Vedr. ophjælpninger er indtægterne 0,6 mio. kr. lavere end det vedtagne budget.

  Indtægter vedr. ABA-årsafgifterne blev ca. 4,2 mio. kr. højere end det vedtagne budget grundet takststigning samt forsigtighed i budgetteringen. I forhold til oprettelsesafgiften var der et fald på ca. 0,5 mio. kr. Den samlede merindtægt er primært blevet anvendt på øgede udgifter til forsikringer. Indtægterne fra kørsel til blinde alarmer blev godt 2 mio. kr. højere end antaget i det vedtagne budget.

  Ambulanceområdet fik samlet set mindreindtægter for knap 3 mio. kr. hvilket skyldes lavere indtægter fra ekstra beredskaber, lavere refusioner end forventet samt en fremskrivningsdifference ift. reguleringssatsen på sundhedsområdet og Kommunernes Landsforenings fremskrivningssats på de faste vederlag.

  Sygefraværsprojektet gav en ekstern indtægt på 2,8 mio. kr. i 2021. De resterende mindreindtægter på ca. 1,1 mio. kr. skyldes en række tilpasninger af indtægter på f.eks. det tekniske område, som til dels opvejes af tilpasning af driftsudgifter.

  Merudgifter på 14,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget Løn

  Afvigelsen på lønudgifterne er i alt 13,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er samlet set merforbrug i styrken og på det operative område på ca. 6,7 mio. kr. Dette skyldes bl.a. flere ekstravagter på grund af udfordringer med vagtbesættelser, deltagelse i projekter som fx sygefraværsprojektet samt indførelsen af en bonusordning på ambulanceområdet.

  På det administrative område er der merforbrug på ca. 5,8 mio. kr. Det er bl.a. grundet oprustning af it-området, implementering af RBD-projekter samt projektansættelser i forbindelse med sygefraværsprojektet og tværgående evaluering ifm. COVID-19.

  COVID-19 har derudover medført en merudgift på løn på knap 3 mio. kr. Det er merudgifter vedrørende ekstravagter til at dække sygdom samt andet direkte fravær i forbindelse med COVID-19. Omvendt medfører COVID-19 også mindreudgifter vedrørende ikke afholdte kurser samt øget lønrefusion.

  På grund af nedlukningen af samfundet har der været lav efterspørgsel efter sikkerhedsvagter og ekstra ambulanceberedskaber ift. fx events. Dette giver en forventet lavere lønudgift i størrelsesorden 2,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Disse udgifter modsvares af lavere eksterne indtægter.

  Bidrag til tjenestemandspensioner

  Afvigelsen på 0,2 mio. kr. skyldes, at nogle tjenestemænd er gået af senere end antaget i det vedtagne budget. Differencen vil blive håndteret via en faktura med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune efter godkendelse af regnskabet.

  Husleje inkl. forbrugsudgifter

  Afvigelsen på 0,9 mio. kr. skyldes en række forhold. I forbindelse med samlokaliseringsprojektet er der sket en tilpasning af huslejen på Enghavevej 84, hvor Hovedstadens Beredskabs tekniske afdeling er placeret. Herudover er der sket en afregning af huslejen for Tårnbybasen (som dog ikke påvirker tidligere års ambulanceregnskaber, da den har indgået heri som omkostning) samt udsving i forbrug (el, vand og varme) og rengøring. Især i fjerde kvartal ses en betydelig stigning i prisen på el og varme.

  Øvrige driftsudgifter

  Merudgifterne på 0,7 mio. kr. skyldes mindre- og merforbrug på en række aktiviteter.

  Mindreforbruget i regnskab 2020 på 13,9 mio. kr. har medført overførte aktiviteter på 8,4 mio. kr. som er realiserede i 2021. Vedrørende samlokaliseringsprojektet er 5,5 mio. kr. udskudt fra 2020 til 2022 pga. forsinkelse på bl.a. byggetilladelser. Derudover er der i 2021 et merforbrug på 5 mio. kr. ift. rekruttering og nyansættelser, implementering af Specialtjenesten samt forsikringsområdet.

  Omvendt er der mindreforbrug på det indtægtsdækkede område og andre driftstilpasninger, som i alt beløber sig til ca. 2,2 mio. kr. Der er derudover omprioriteret ca. 6 mio. kr. på driftsrammen til at dække merforbrug på lønrammen. Fra 2021 er der yderligere blevet udskudt tiltag og projekter for 4,5 mio. kr. til 2022. Disse udgifter vedrører indkøb af materiel, øvelser og udviklingsprojekter i fx ungdomsbrandkorpset, hvor der pga. COVID-19 er udskudt initiativer i forbindelse med udvidelsen af ordningen til øvrige ejerkommuner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima- By- og Erhvervsudvalget den 10. august 2022.

  Økonomiudvalget det 18. august 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2022.

  Bilag

 • 14
  Orientering - Status på plan og byggesagsområdet
  Sagsid.: 18/3559

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i februar 2021, at administrationen hver måned skal

  fremlægge status på antal plan- og byggesager, herunder tilgang og afgang af sager.

  Opgørelsen for maj 2022 måned er vedlagt i bilag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede i februar 2021, at administrationen hver måned skal

  fremlægge en opgørelse over antallet af plan- og byggesager.

  Der er udarbejdet en ny opgørelse over antallet af plan- og byggesager. Opgørelsen er opdelt i

  2 kategorier:

  1. Afvikling af sagspukkel (sager fra før 2022).

  2. Status på aktuelle sager (sager modtaget i 2022).

  Afvikling af sagspukkel:

  Det er målet, at sagspuklen er afviklet inden udgangen af 1. kvartal 2023. Sagspuklen er

  opgjort i bilag 1 – tabel 1. Tabellen viser:

  • At der ved året start var en sagspukkel på 229 sager.
  • At der pr. 9. juni 2022 er afviklet 119 sager
  • At antallet er nedbragt til 110 sager pr. 9. juni 2022.

  Status på aktuelle sager:

  Det er målet at aktuelle sager sagsbehandles inden for de servicemål, som udvalget besluttede

  på mødet fra marts, dog gælder målene først 2. kvartal 2023, når puklen er afviklet. Opgørelse

  over aktuelle sager kan ses i bilag 1 – tabel 2.

  • At der i maj måned er indgået 42 sager
  • At der er afsluttet 55 i maj, hvilket medfører, at der afsluttede 13 sager mere end der er indgået i maj måned.
  • At der pr. 9. juni 2022 er 30 igangværende byggeansøgninger. Der er afsluttet i alt 25 sager, og der er modtaget 16 nye ansøgninger.
  • At der er 23 landzonesager, hvor de fleste er i gang, og der ikke afsluttede nogle sager i maj, bl.a. på grund af ferie m.v.
  • At der er 19 bevaringssager. Der er indkommet 3 nye sager. 

  Status på sager modtaget i 2022 opgjort i måneder:

  • At der pr. 31. maj 2022 er modtaget 215 sager
  • At der 31. maj 2022 er afsluttede 140 sager 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsvalget den 10. august 2022.

  Bilag

 • 15
  Orientering - Aftale om planloven 2022
  Sagsid.: 22/4865

  RESUMÉ:

  Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har aftalt at ændre planloven, med henblik på at forbedre rammerne for grøn omstilling, udvikling af levende byer med varieret boligudbud, udvikling af landdistrikter og kystområder. De konkrete forslag til ændringer af planloven vil blive fremsat i næste folketingsår, der begynder i oktober.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen præsenterede den 15. juni en aftale om en revision af Planloven.
  Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er med i aftalen, der skal munde ud i konkrete forslag til ændringer af planloven i det kommende folketingsår.

  Klimaet og den grønne omstilling står centralt i aftalen. Der er enighed om, at kommunerne skal have bedre muligheder for at gennemføre en planlægning, som kan mindske udledningen af klimagasser, øge modstandsdygtigheden ift. klimaforandringer samt styrke natur og bæredygtighed. Konkret skrives klima ind i formålsbestemmelsen på planloven, og kommunerne får et bedre mandat til at arbejde med klimahensyn i planlægningen. Emner som biodiversitet, biofaktor, el-ladestandere og delebiler kan komme ind i lokalplanlægning ved vedtagelse af initiativerne.

  Aftalen omhandler følgende hovedtemaer:

  1. Klima, grøn omstilling og natur
  2. Byudvikling mv.
  3. Nye udviklingsmuligheder ved kysterne og for turisme
  4. Forenkling, administrative lettelser og digitalisering
  5. Klagesystemet
  6. Ændring af regler i øvrigt
  7. Køge Bugt Strandpark – modernisering og klimasikring

  I kommunerne gælder en række statslige landsplandirektiver som ikke er indeholdt i planloven idet planloven er af overordnet karakter.

  LOVE/REGLER:

  Planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget 10. august 2022.

  Bilag

 • 16
  Orientering - Status på anlæg august 2022
  Sagsid.: 22/5215

  RESUMÉ:

  Orientering om status for anlægsprojekter for august 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2022 afsat ca. 34 mio. kr. til forskellige anlægsprojekter. Derudover er der overført 18,1 mio. kr. af ubrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022. Alle projekter er på nuværende tidspunkt enten igangsat eller afsluttet.

  Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at der skal overføres ca. 12 mio. kr. af anlægsmidlerne fra 2022 til 2023. Dette skyldes primært manglende tilladelser fra andre myndigheder på Havnen.

  Endvidere ses det, at der er stigende priser på håndværkerydelser og materialer samt øget leveringstider på mange materialer. Dette kan få indflydelse på tiden for udførelsen på alle igangsatte projekter.

  Status på de enkelte projekter fremgår af bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. august 2022.

  Bilag

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  KBEU den 10. august 2022

  Der blev spurgt til Cirkus Arena, hvor længe før forestillingen de må ankomme.

  Der blev spurgt til, hvad man må på enkelt ejendomme i forhold til solceller.

  Der blev spurgt til, om vi får indvinder vand lokalt eller om vandet kommer fra Tårnby/HOFOR.

  Udeservering blev drøftet.