Skip navigationen

Referat

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger), Asger Larsen (I)
Afbud fra:
Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 26-03-2015

  Kommunaldirektøren orienterede om fortrolig henvendelse fra Amager Ressource Center om overvejelser om fusion med Vestforbrændingen.

 • 2
  Valg af tilbudsgiver
  Sagsid.: 15/418

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen vælger ét af de indkomne tilbud.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fristen for afgivelse af tilbud på køb af grunden ved Vierdiget udløb den 20. februar 2015, og der er afgivet seks tilbud.

  Tilbudsgiver

  Tilbudssum (inkl. moms)

  Forbehold/ fravigelser

  1. Lind & Risør

  102.000.000 (127.500.000)

  Nej

  2. Blue Development

  96.800.000 (121.000.000)

  Ja

  3. KONTIKI Holding ApS

  85.000.000 (106.250.000)

  Nej

  4. Dragør Strandhuse ApS

  83.000.000 (103.750.000)

  Nej

  5. Dragør Strandpark ApS

  68.000.000 (85.000.000)

  Nej

  6. INNOVATER A/S

  62.500.000 (78.125.000)

  Ja

  7. Fenero Capital

  Ingen tilbudssum

  Ja

  I bilaget ”Sammenfatning og vurdering af skitseforslag i tilknytning til 6 købstilbud” er bebyggelsesforslagene i de enkelte tilbud gennemgået af administrationen, og der henvises hertil for en nærmere gennemgang.

  Det komplette tegningsmateriale fremgår af de enkelte tilbud, som udsendes som bilag.

  Salg til andre end højestbydende

  I udbudsmaterialet er det anført, at Dragør Kommune ud over den tilbudte købesum også vil lægge vægt på:

  • At byggeriet har høj arkitektonisk kvalitet
  • At bebyggelsen skal tilpasses kystlandskabet og den eksisterende bebyggelse ved, at den maksimale bygningshøjde svarer til højden på bebyggelserne i nærområdet, og at bebyggelsens profil respekterer den nuværende byrand
  • At der primært sikres gode udsigtsforhold for såvel den planlagte bebyggelse som den omgivende eksisterende boligbebyggelse

  Det fremgår af bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme § 6, stk. 2, at salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse.

  Efter tilsynsmyndighedens praksis antages det, at kommuner efter kommunalfuldmagtsreglerne kan varetage byplanmæssige formål, herunder sikre bygninger en bestemt arkitektonisk fremtræden i bybilledet. I forbindelse med byplanmæssige formål kan kommuner tillige fremme en lovlig kommunal interesse i et æstetisk bybillede.

  Det vil således være lovligt at vælge en tilbudsgiver, som ikke har afgivet det højeste bud, men hvor tilbuddet eksempelvis i forhold til nærområdet og byranden/bybilledet har en højere arkitektonisk værdi.

  Valg af tilbud med forbehold

  Det fremgår af udbudsmaterialet, at tilbud skal være ”ubetinget og uden forbehold ud over de i udbudsvilkårene nævnte”, og at tilbud, der ikke overholder disse retningslinjer, ikke vil komme i betragtning.

  Kravet om offentligt udbud indebærer, at kommunen er afskåret fra at acceptere købstilbud, der – bortset fra uvæsentlige afvigelser – ikke opfylder de krav, der er stillet i udbudsbetingelserne.

  Kommunen er dog altid berettiget til at tage kontakt med en tilbudsgiver med henblik på en afklaring af indholdet af det afgivne købstilbud, herunder uddybning af vilkår eller forbehold, blandt andet for herved at kunne vurdere den økonomiske rækkevidde af disse.

  Tilbud 2 og 6 indeholder forbehold/fravigelser i forhold til udbudsmaterialet. De konkrete forbehold/fravigelser er beskrevet af EDC og er vedlagt som bilag. Eksempelvis mangler tilbudsgiver 2 finansiering og stiller krav om, at lokalplanen er endelig godkendt den 22. december 2015, hvilket ikke er i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Tilbudsgiver 6 har blandt andet taget forbehold for opnåelse af endelig finansiering i købers finansieringsinstitut, hvor projektet har været forhåndspræsenteret.

  Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at vælge én af disse tilbudsgivere, skal diverse forbehold/fravigelser forhandles væk, således at de to tilbudsgivere ikke stilles bedre end de øvrige tilbudsgivere.

  Det er imidlertid en betingelse for optagelse af forhandlinger med tilbudsgivere, at der rettes henvendelse til samtlige tilbudsgivere med henblik på, at disse kan afgive nye tilbud. Kommunen vil dog ikke være forpligtet til at rette henvendelse til tilbudsgivere, der har afgivet købstilbud, der på grund af vilkår, forbehold m.v. på forhånd må vurderes som helt uacceptable for kommunen. Kun i denne særlige situation kan princippet om, at der skal rettes henvendelse til samtlige tilbudsgivere, fraviges.

  En henvendelse fra kommunen til tilbudsgiverne med anmodning om et bedre købstilbud har som udgangspunkt den privatretlige konsekvens, at tilbudsgiverne ikke længere er bundet af deres tilbud som dermed er bortfaldet.

  Valg af tilbudsgiver med det højeste købstilbud

  Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at antage det højeste købstilbud, vil kommunen kunne forhandle alene med den pågældende tilbudsgiver med henblik på at opnå en højere pris eller eksempelvis en anden disponering af bebyggelsen.

  Hvis kommunen vælger at optage forhandling med den tilbudsgiver, som har afgivet det højeste købstilbud, gælder der det samme som beskrevet i situationen oven over, nemlig at tilbudsgiver ikke længere er bundet af sit tilbud.

  Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at vælge det højeste købstilbud og ikke risikere at tilbudsgiver trækker sit tilbud, skal kommunalbestyrelsen blot acceptere tilbuddet i den afgivne form.

  LOVE/REGLER:

  Tavshedspligt omkring de indkomne tilbud

  Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens § 4, at købstilbud skal være skriftlige, og at indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet

  sted.

  Når salg har fundet sted, finder reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven anvendelse på spørgsmålet om, hvorvidt købstilbud og den indgåede aftale er undergivet aktindsigt.

  Efter forvaltningslovens § 27, stk. 4, nr. 3, kan væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelse af det offentliges forretningsvirksomhed begrunde tavshedspligt. Bestemmelsen omfatter blandt andet oplysninger om indgåelse af enkeltstående kontrakter med hensyn til indkomne tilbud om køb og salg af fast ejendom.

  Administrationen vurderer den konkrete sag således:

  Senest den 1. april 2015 skal tilbudsgiver stille uigenkaldelig anfordringsgaranti svarende til 20 % af budsummen inkl. moms til sikkerhed for tilbudsgivers opfyldelse af sine forpligtelser over for Dragør Kommune.

  Fra perioden 1. april til 15. april 2015 har den vindende tilbudsgiver tilladelse til at foretage byggeteknisk gennemgang samt foretage geoteknisk undersøgelse af jordbundsforholdene.

  Tilbudsgivers eventuelle indsigelser i forhold til jordbundsforhold og bygningsgennemgang m.v. skal skriftligt meddeles kommunen senest den 1. maj 2015, efter dette tidspunkt kan der ikke rejses krav fra tilbudsgivers side.

  Kommunen er berettiget til inden den 1. juni 2015 over for tilbudsgiver (for et krav fremsat inden den 1. maj 2015) at indlede forhandlinger om hel eller delvis skadesløsholdelse for den del af udgifterne til ekstrafundering som overstiger 500.000 kr. ex. moms. Dette gælder også udbedring af miljøforhold/jordforurening og bortskaffelse af asbest, pcb m.v.

  Opnås der ikke enighed bortfalder handlen. Der er ikke sat dato på en færdiggørelse af ovennævnte forhandlinger, men det vurderes at være afgørende for kommunens forhandlingsposition, at den vindende tilbudsgiver ikke kender de øvrige indkomne tilbud, herunder specielt de konkrete tilbudssummer.

  Når anfordringsgarantien er stillet korrekt og eventuelle forhandlinger om hel eller delvis skadesløsholdelse er overstået, kan der ske offentliggørelse af det vindende tilbud i sin helhed, herunder købesummen.

  Med hensyn til de øvrige tilbud, er det administrationens vurdering, at en offentliggørelse vil kunne skade kommunens forhandlingsposition eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, som skal foregå i et samarbejde med køber.

  Formelt er der gennemført et salg af ejendommen så snart kommunen afgiver betinget accept til en tilbudsgiver, men da der i handelen fortsat er forhold, som skal falde helt på plads, har det efter administrationens opfattelse stadig væsentlig betydning for kommunes økonomiske interesser, at de øvrige indkomne tilbud ikke kommer til offentlighedens kendskab.

  Når lokalplanen er vedtaget og kommunen har modtaget den kontante købesum, kan handelen betragtes som endeligt afsluttet. Først fra dette tidspunkt af bør de øvrige indkomne tilbud være genstand for en offentliggørelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. marts 2015

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17-03-2015

  A, C, I og V anbefaler at tilbudsgiver 1, Lind og Risør vælges.

  For stemte:

  6 (A+C+ I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder, at det valgte tilbud ikke lever op til udbuddet krav om kvalitet i arkitekturen og til sammenhængen med den omgivende natur. Endvidere vil for få af beboelserne få glæde af udsigten til vandet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Anbefales over for KB

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at det valgte tilbud lever op til udbuddets primære krav om ”høj arkitektonisk kvalitet”. Disponeringen medfører begrænsede fællesarealer og begrænsede muligheder for færdsel gennem bebyggelsen. Frontbebyggelsen fremtræder som en barriere og der er meget begrænset visuel kontakt til strandengene ved færdsel bag frontbebyggelsen. Ligeledes er adgangen fra bagland til strandenge begrænset til to stiforbindelser.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 26-03-2015

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at det valgte tilbud lever op til udbuddets primære krav om ”høj arkitektonisk kvalitet”. Disponeringen medfører begrænsede fællesarealer og begrænsede muligheder for færdsel gennem bebyggelsen. Frontbebyggelsen fremtræder som en barriere og der er meget begrænset visuel kontakt til strandengene ved færdsel bag frontbebyggelsen. Ligeledes er adgangen fra bagland til strandenge begrænset til to stiforbindelser.

  Bilag