Skip navigationen

Referat

Torsdag den 23. april 2015 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Jan Baeré deltog som stedfortræder for Jens Passarge (V). Birgitte Rinhart deltog som stedfortræder for Peter Læssøe (T). Dagsordenen blev godkendt.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 23-04-2015

  Der var ingen meddelelser.

 • 2
  Stillingtagen til udbud af OPP-projekt vedrørende svømmehal - Genbehandling
  Sagsid.: 14/2877

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1

  at

  sagen udsættes til der foreligger svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på Dragør Kommunes ansøgning om deponeringsfritagelse.

  Eller

  2a

  at

  der tages stilling til, om udbudsmaterialet kan godkendes.

  2b

  at

  udbuddet iværksættes såfremt udbudsmaterialet kan godkendes.

  2c

  at

  der i forlængelse af udsendelsen af udbudsmaterialet gennemføres en miljøundersøgelse af den gamle svømmehal og miljø- og geotekniske undersøgelse af grunden.

  2d

  at

  der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til ovennævnte formål, og at rådighedsbeløbet frigives.

  2e

  at

  der findes finansiering til de beskrevne omkostninger som ikke er budgetlagte på nuværende tidspunkt.

  2f

  at

  der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til rådgivning i forbindelse med udbudsforretningen og frem til kontrakt indgåelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-10-2014

  Ad. 1

  Anbefales over for BFKU/ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Liste T foreslog at projektet stoppes.

  For stemte:

  2 ((T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  0

  Faldet.

  Liste T’s protokoltilførsel: “OPP-projektet skrinlægges, og forvaltningen bemyndiges til at undersøge mulighederne for opførelse af en kommunalt finansieret og drevet svømmehal”.

  Herefter blev forvaltningens anbefaling 1 sat under afstemning.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  0

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  I konsekvens heraf bortfalder anbefalingerne 2a – 2e.

  Allan Holst (A) var ikke til stede. I stedet deltog Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Liste T genfremsatte forslag fra BFKU om at projektet stoppes.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra BFKU

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme

  2 (L+T)

  Anbefales overfor KB

  Liste T videreførte protokoltilføjelse fra BFKU:

  OPP-projektet skrinlægges, og forvaltningen bemyndiges til at undersøge mulighederne for opførelse af en kommunalt finansieret og drevet svømmehal.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 30-10-2014

  Borgmesteren foreslog at sagen blev sendt tilbage til udvalgsbehandling.

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen tilbage til udvalgsbehandling, fordi der er modtaget svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på kommunens ansøgning om deponeringsfritagelse.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har med brev af 29. oktober 2014 meddelt fritagelse for deponering på 20 mio. kr. Kommunen havde ansøgt om fritagelse på 25.6 mio. kr. hvilket svarer til den beregnede deponeringspligt i udbudsmaterialet. Dragør Kommune skal således deponere 5.6 mio. kr. Dispensationen er betinget af at projektet ikke afviger væsentligt i forhold fra tidsplanen. (se udbudstidsplanen, side 6 i udbudsbetingelser) Kopi af Økonomi og Indenrigsministeriets brev er vedlagt i bilag.

  Det vurderes at rådgivningen til udbudsforretning og frem til indgåelse af kontrakt vil beløbe sig til størrelsesorden 500.000 kr. Beløbet dækker over 2 x 75.000 kr. til tilbudsgiver og 350.000 kr. til rådgivning. Der er tale om et overslag i det ikke vides hvor mange tilbud der vil blive indgivet, og hvert konditionsmæssigt tilbud honoreres med kr. 75.000.

  Det kan videre oplyses, at udbudsmaterialet, såfremt det godkendes, vil blive opdateret med hensyn til tidsplan mv. før udsendelse.

  Forvaltningen har endvidere udarbejdet et notat om:

  • Ansøgning om deponeringsfritagelse
  • Status på OPP-projekt på Frederiksberg
  • Ny kommunal svømmehal på Stevns
  • Hvad kan realiseres af svømmehal for fx 50 mio. kr.?

  Notatet er vedlagt i bilag.

  På baggrund af afgørelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fremsendes sagen på ny til behandling med anmodning om stillingtagen til indstillingens pkt 2a – 2f.

  Fra sagens tidligere behandling:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. maj 2013, at administrationen skulle arbejde videre med at kvalificere grundlaget for gennemførelsen af et OPP-projekt ”Dragør Multicenter – ny svømme- og idrætshal”.

  På Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2013 blev det besluttet:

  1. at der udarbejdes materiale til et funktionelt udbud vedrørende et kommercielt OPP-projekt for etablering og drift af 1a Ny svømmehal på min. 1150 m2 og et wellness center på min. 1.500 m2 jf. scenarie 1A i analyserapport fra PWC.

  Som yderligere optioner hertil udarbejdes et funktionelt udbud til:

  1b Renovering af multihal og bibliotek jf. scenarie 1B i analyserapport fra PWC.

  2a Ny multihal og nyt bibliotek, jf. scenarie 2A i analyserapport fra PWC.

  samt

  2. at administrationen bemyndiges til at indlede forhandlinger med bestillerrådgivere, der skal forestå udbuddet og OPP-kontraktudarbejdelsen m.v. for Dragør Kommune.

  Endelig kontraktindgåelse med rådgivere godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2014 advokatfirmaet Bech-Bruun, Bascon og revisionsfirmaet PWC som udbudsrådgivere til at forestå udbuddet og OPP-kontraktudarbejdelsen.

  I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet gjorde udbudsrådgiverne opmærksomt på, at der ikke kunne tilvejebringes et økonomisk rentabelt grundlag for at inkludere sportshal og bibliotek i OPP-projektet. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 19. juni 2014 ”alene at lade udbudsmaterialet i OPP-projektet omfatte en ny svømmehal på min. 1150 m2 og et wellnesscenter”.

  På et temamøde den 2. oktober 2014 gennemgår udbudsrådgiverne det samlede udbudsmateriale for kommunalbestyrelsen, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte elementer af udbudsmaterialet.

  De særlige vilkår i et kommercielt OPP-projekt

  Strategien – svømmehal og mulighed for opførelse af yderligere bygninger

  Udbudsmaterialets opbygning og udbudsprocessen

  Gennemgang af de enkelte dele i udbudsmaterialet – funktionskrav, styring og leverancer m.v.

  Økonomien – betalingsmekanismer, deponering, anlægsbidrag og løbende driftsudgifter

  Aftalegrundlaget – herunder hæveopgøret og kommunens risiko generelt

  Om OPP-projektet

  Projektet omfatter anlæg af en svømmehal på arealet nord og øst for Hollænderhallen med tilhørende mulighed for anlæg af wellnessfaciliteter og andre underordnede kommercielle aktiviteter i tilknytning, samt en ny parkeringsplads placeret på den tidligere grusbane bag institutionen SFO kirkevej med indkørsel fra kirkevej øst om SFO Kirkevej. Svømmehal og wellness med eventuelle kommercielle aktiviteter anlægges på hver sin matrikel, udskilt fra Hollænderhallen, således at kommunen alene overtager svømmehallen i tilfælde af konkurs og at resten indgår i konkursboet med henblik på afsætning til tredje part.

  Med hensyn til nærværende OPP-projekt gælder, at ejerskabet og driften af den nye svømmehal overgives ejerskabet og driften til en privat leverandør, og kommunen har alene status som lejer med pligt til at betale et fast, årligt beløb for den kommunale brug af faciliteterne. Kommunen har ingen indflydelse på driften.

  Hæveopgøret

  Bygge- og anlægssummen for svømmebadet kan højst udgøre 80 mio. kr. ekskl. moms. Efter OPP-kontrakten opgøres bygge- og anlægssum-men ekskl. køb af grund, men inkl. alle øvrige omkostninger forbundet med opførelsen af svømmebadet.

  Hvis leverandøren er ude af stand til at opfylde aftalen og eksempelvis går konkurs i driftsfasens første år, fastsættes købesummen for svømmebadet til 70 % af anlægssummen, svarende til 56 mio. kr. som Dragør Kommune herefter overtager.

  Beløbet reduceres årligt svarende til afdragsdelen på et 25-årigt annuitetslån med en rente svarende til renten på leverandørens fremmedfinansiering, hvorfor købesummen ved en konkurs efter 15 år vil være væsentligt lavere.

  Enhedsbetaling

  I følge udbudsmaterialet kan den årlige enhedsbetaling fra Dragør Kommune højest udgøre 6,2 mio. kr. ekskl. moms (2014-niveau).

  I budget 2014 er der fra 2016 og frem afsat en driftsbevilling på ca. 5 mio. kr.

  Anlægsbetaling

  Ifølge udbudsmaterialet afholder Dragør Kommune ved ibrugtagning en anlægsbetaling til OPP-leverandøren på 8 mio. kr. med henblik på at reducere den løbende enhedsbetaling i driftsfasen.

  Der er ikke i budgettet afsat midler til denne anlægsbetaling.

  Kommunal deponeringspligt

  Under hensynstagen til den forventede fremtidige kommunale benyttelse samt øvrige benyttelse på kommercielle vilkår, er kommunens forventede deponeringspligt opgjort til knap 25 mio. kr.

  Vedrørende ansøgninger om deponeringsfritagelse til offentlige-private samarbejdsprojekter er det oplyst, at Økonomi- og Indenrigsministeriet vil bestræbe sig på at besvare ansøgningerne inden budgetvedtagelsen, det vil sige 15. oktober 2014.

  Det er administrationens anbefaling, at den endelige stillingtagen til sagen, herunder udbudsmaterialet, bør udsættes til der foreligger svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på kommunens ansøgning om deponeringsfritagelse.

  Det videre forløb

  Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at sende projektet i udbud resterer følgende faser i udbudsprocessen:

  Gennemførelsen af tilbudsfasen

  Den indledende vurdering af de indkomne tilbud, hvorved der bliver dannet overblik over a) hvem der har budt ind på opgaven, b) om disse tilbud er konditionsmæssige og c) tilbudsgivers/tilbuddets økonomiske soliditet.

  Herefter fremlægges resultatet af det gennemførte udbud fra kommunalbestyrelsen med henblik på, at Kommunalbestyrelsen træffer en beslutning om, at der skal arbejdes videre med udbuddet.

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at gå videre med udbuddet, inviteres én eller flere af tilbudsgiverne til at deltage i dialog- og forhandlingsfasen.

  Denne fase har til formål at optimere de modtagne løsningsforslag (tilbud) i forhold til Dragør Kommunes ønsker og krav.

  Afslutningsvis gennemføres evaluering og kontraheringsfasen, hvor de indkomne tilbud evalueres i forhold til de opstillede tildelingskriterier og hvor der i kontraheringsfasen sikres mulighed for at tilpasse det valgte løsningsforslag forud for en endelig kontraktunderskrift.

  Udgifterne til rådgivning og bistand under dialog- og forhandlingsfasen samt evaluerings- og kontraheringsfasen er ikke indeholdt i det hidtil afsatte beløb til udbudsrådgivning.

  Det kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, hvor stort beløb der forventes at medgå til disse poster. Baggrunden for det er, at det i høj grad afhænger af antallet af tilbud, der er indkommet, og disses indhold, i hvilket omfang, der er behov for at gennemføre disse to faser, men det erfaringsbaserede bud fra kommunens udbudsrådgivere ligger på 500.000 kr., der skal tilføres projektet som en anlægsbevilling i 2015.

  Bilag til sagen er udsendt i forbindelse med kommunalbestyrelsens temamøde den 2. oktober 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En miljøundersøgelse af den gamle svømmehal og miljø- og geotekniske

  undersøgelse af grunden vurderes til at koste 100.000 kr., som skal gives som en anlægsbevilling.

  Udgifter til udbudsrådgivning i dialog- og forhandlingsfasen og evaluering og kontraheringsfasen på 500.000 kr., der skal gives som en anlægsbevilling.

  I forbindelse med ibrugtagningen af svømmehallen skal Dragør Kommune aflægge en anlægsbetaling til OPP-leverandøren på 8 mio. Der er ikke afsat anlægsmidler på budgettet til anlægsbetalingen på 8 mio. kr.

  Den årlige enhedsbetaling for Dragør Kommune på max. 6,2 mio. ekskl. moms (2014-niveau).

  I budget 2014 er der afsat en driftsbevilling på 5 mio. kr. til drift af en svømmehal fra 2016 og frem.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  Økonomiudvalget den 16. april 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Ændringsforslag fra A-gruppen:

  Sagen sendes til ØU uden anbefaling med henblik på at besvare følgende:

  Forvaltningen undersøger om Indenrigsministeriet kan forlænge deponeringsfritagelsen, såfremt udbuddet udskydes.

  Er kommunen forpligtet til at tage imod tilbud som er konditionsmæssige?

  Kan vi undgå deponering af hele beløbet i byggeperioden.

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Med henvisning til BEPU´s anbefaling oversendte et enigt udvalg sagen til ØU og KB uden anbefaling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  ACOV stiller forslag om at videre behandling af sagen tages op på udvalgsmøderne senest i marts måned da kommunen der forventes at have det fulde overblik over økonomien i forbindelse med budgivningen på Vierdigetgrunden.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (L+T)

  Protokol fra T:

  OPP-projektet skrinlægges, og forvaltningen bemyndiges til at undersøge mulighederne for opførelse af en kommunalt finansieret og drevet svømmehal.

  L tilsluttede sig protokollen.

  T hævede sagen til KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 18-12-2014

  Ændringsforslag fra T:

  T foreslår at OPP-projektet stoppes.

  For stemte:

  4 (L+T+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU

  For stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  OPP-projektet bør skrinlægges, og forvaltningen bemyndiges til at undersøge mulighederne for opførelse af en kommunalt finansieret og drevet svømmehal.

  L tilsluttede sig protokollen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Afstemning om udvalgets godkendelse af procedureforslag, om oversendelse uden anbefaling til KB

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Forslag fra ACOV:

  Udvalget oversender sagen uden anbefaling.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 23-04-2015

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV foreslår, at der påbegyndes en proces for anlæg og drift af en kommunal svømmehal ved Hollænderhallen. Med afsæt i materialet for en OPP-drevet svømmehal bedes administrationen iværksætte en foranalyse med henblik på at kunne tilvejebringe et beslutningsgrundlag om bl.a. kvalitet, anlægsøkonomi og driftsøkonomi for en kommunal svømmehal. Foranalysen forelægges kommunalbestyrelsen senest ved udgangen af august 2015. Foranalysen finansieres af driftsbudgettet for OPP-projekt svømmehal 2015, hvor der er afsat 504.000 kr.

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Ansættelse af direktør
  Sagsid.: 15/154

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at ansættelsesudvalgets anbefalede kandidat ansættes som ny direktør
  2. at administrationen bemyndiges til at forhandle ansættelsesvilkår

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har med hjælp fra rekrutteringsfirmaet Genitor opslået stillingen som direktør til besættelse 1. juni 2015.

  Ansøgningsfristen udløb den 26. marts 2015, og der var indkommet 43 ansøgere.

  Ansættelsesudvalget udvalgte fem kandidater til første samtalerunde, som blev afholdt den 10. april 2015. Anden samtalerunde blev afholdt den 15. april 2015.

  Ansættelsesudvalgets anbefaling om en kandidat vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 16. april 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. april 2015

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Godkendt.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 23-04-2015

  Ad 1.

  Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling om at ansætte Mette Jeppesen som direktør pr. 1. juni 2015.

  Ad 2.

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.