Skip navigationen

Referat

Torsdag den 22. juni 2017 kl. 21:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Nikolai Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A). Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Svendsen (A).
 • 1
  Stillingtagen til udbudsbetingelser - kommunens daglige bankforretninger
  Sagsid.: 17/1702

  RESUMÉ:

  Aftale om Dragør Kommunes bankforretninger udløber i 2017, hvorfor opgaven igen udbydes som en frivillig konkurrenceudsættelse i henhold til gældende lovgivning. Administrationen anbefaler, at udbudsmaterialet vedr. kommunens daglige bankforretninger godkendes og bemyndiges til at vurdere tilbud og indgå kontrakt med vindende tilbudsgiver.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at udbudsmaterialet vedr. kommunens daglige bankforretninger godkendes til offentliggørelse,

  2. at administrationen bemyndiges til at vurdere de indkomne tilbud samt at tildele og indgå kontrakt med vindende tilbudsgiver uden fornyet politisk godkendelse

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 22-06-2017

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår at resultatet af udbudsforretningen godkendes politisk.

  For stemte:

  6 (I+T)

  Imod stemte:

  9 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  9 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  6 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Nikolai Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Svendsen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår at resultatet af udbudsforretningen godkendes politisk.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Administrationens indstilling

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Aftalen om Dragør Kommunes daglige bankforretninger blev udbudt for en 4-årig periode i 2011 og udløber efter gennemførte forlængelser af 2 gange 1 år i 2017.

  Dragør Kommunes daglige bankforretninger skal derfor udbydes som en frivillig konkurrenceudsættelse i henhold til gældende lovgivning, og administrationen har derfor udarbejdet vedlagte udbudsmateriale som anbefales godkendt.

  Da kontrakten ikke har karakter af klar grænseoverskridende interesse samt at kontraktsummen over en 4-årig periode ikke overstiger tærskelværdierne i EU-udbudsreglerne skal aftalen alene udbydes som en frivillig konkurrenceudsættelse af ydelser i henhold til udbudslovens § 193.

  Kontrakten udbydes efter metoden angivet i udbudsloven § 193, stk. 1, nr. 3 hvorved der sker landsdækkende annoncering af udbuddet, således at alle interesserede leverandører kan afgive tilbud. Udbudsmetoden er begrundet i et ønske om at varetage de forvaltningsretlige principper om økonomisk forsvarlig forvaltning og ligebehandling. Metoden vil sikre, at Dragør Kommune opnår den bedst mulige aftale i forhold til de opstillede evalueringsbetingelser. Dragør Kommune vil endvidere fremsende materialet direkte til vore nuværende kontraktparter.

  Som det fremgår af materialet foreslås bedømmelsen at ske ud fra følgende underkriterier:

  Pris vægtes 30 %

  Kvalitet i opgaveløsningen vægtes 70 %

  Kontrakten vil blive tildelt den leverandør, der afgiver det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet. Den foreslåede vægtning er fastlagt ud fra vurderingen af, at forskellen på pris for varetagelse af bankopgave forventes at være relativt begrænset og kvaliteten i opgaveløsningen derfor er den væsentligste faktor for kommunen ved valg af leverandør.

  Gennemførelsen af nærværende udbud forventes at ske efter følgende overordnede tidsplan:

  Offentliggørelse af udbuddet

  Fredag d. 23. juni 2017

  Frist for modtagelse af spørgsmål

  Mandag d. 24. juli 2017, kl. 12.00

  Tilbudsfrist    

  Tirsdag d. 1. august 2017

  Forventet underretning om tildeling

  1. september

  Forventet kontraktunderskrivelse

  uge 36

  Opstart af aftale

  1. oktober 2017

  Annoncering og udsendelse af udbudsmaterialet vil således ske straks efter godkendelse med frist for afgivelse af bud d. 1. august 2017.

  Administrationen anbefaler, at blive bemyndiget til at vurdere de indkomne tilbud samt at tildele og indgå kontrakt med vindende tilbudsgiver uden fornyet politisk godkendelse.

  Anbefalingen fremkommer på baggrund af et ønske om, at overgang til evt. ny leverandør kan ske så hurtigt og smidigt som muligt.

  LOVE/REGLER:

  Udbudsloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Indkøbspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017

  Bilag