Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 20:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Martin Wood Pedersen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Kystbeskyttelse - valg af rådgiverteams til parallelkonkurrence
  Sagsid.: 18/2957

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har senest på mødet i oktober 2019 besluttet at igangsætte en parallelkonkurrence for udvikling af et kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommunes 13 km kyststrækning. 3 rådgiverteams skal indgå i konkurrencen og komme med hver deres forslag til kystbeskyttelse på kort og længere sigt. Der er gennemført en prækvalifikation, og 13 teams har ansøgt om at få lov til at deltage i konkurrencen. Styregruppen bestående af Forvaltningen og partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet indstiller hermed 3 teams.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at de 3 rådgiverteams, som er indstillet af styregruppen, tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 20-02-2020

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2 er tilføjet efter behandling i BEPU den 4. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen har senest på mødet i oktober 2019 besluttet at igangsætte processen for udarbejdelse af et projekt for kystbeskyttelse af Dragør Kommunes 13 km kyst.

  Projektet skal udvikles gennem en parallelkonkurrence, hvor 3 prækvalificerede rådgiverteams hver udarbejder forslag til et kystbeskyttelsesprojekt. På baggrund af idéer og forslag fra konkurrencen får vinderen mulighed for at arbejde videre med en strategisk udviklingsplan for en klimarobust kystkommune på kort og længere sigt, herunder et overordnet dispositionsforslag, som efterfølgende skal viderebearbejdes til et teknisk projekt (myndighedsprojekt, hovedprojekt) med henblik på udbud og udførsel.

  De konkurrerende rådgiverteams skal udvikle deres forslag i dialog med repræsentanter fra de berørte grundejere, og der vil blive afholdt 3 workshops, hvor repræsentanter, rådgiverteams og bedømmelseskomité mødes og udveksler ideer mv. Der vil i slutningen af januar også blive gennemført åbne borgersamlinger, og konkurrencematerialet vil blive udstillet og indgå i en åben borgersamling før Kommunalbestyrelsen godkender vinderen.

  13 teams har ansøgt om at blive prækvalificeret til at deltage i parallelkonkurrencen. Kopi af annoncen til prækvalifikationen er vedlagt i bilag 1 til orientering. Udvælgelsen af de 3 teams er sket på baggrund af en samlet vurdering af:

  • Den motiverede ansøgning. I vurderingen heraf lægges der vægt på, at ansøgeren viser en relevant og god forståelse af og tilgang til parallelkonkurrencens formål, opgave og innovationsfokus.
  • Beskrivelsen af organisation og kompetencer. I vurderingen heraf lægges der vægt på rådgiverholdets bredde og sammensætning, herunder særligt holdleders CV, samt hvordan rådgiverholdet samlet set kan bidrage til en bredspektret belysning af opgaven i forhold til parallelkonkurrencens formål og innovationsfokus.
  • Der lægges vægt på, at de tilbudte kompetencer og erfaringer er relevante for opgaven.
  • Referencer. Endvidere lægges der vægt på, at rådgiverholdet på hhv. firma- og personniveau kan dokumentere erfaring fra sammenlignelige opgaver.

  Vurdering og indstilling pågår og vil blive endeligt behandlet på styregruppemøde den 27. januar 2020, og indstilling vil herefter blive fremsendt til By-, Erhvervs- og Planudvalget før mødet den 4. februar 2020.

  Det er afgørende for den samlede proces, at udvælgelsen kan offentliggøres senest den 21. februar 2020, således at teamene kan indkaldes til det første opstartsmøde den 12. marts 2020.

  Det kan oplyses at der er temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  LOVE/REGLER:

  Sagen er lukket, indtil de 3 rådgiverteams er udvalgt, og det er meldt ud til dem. Herefter vil sagen blive åben for alle.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Parallelkonkurrencen finansieres af dels Dragør Kommune og af partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. Parallelkonkurrencen forventes gennemført i løbet af 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2020.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020.

  Bilag