Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 21:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Martin Wood Pedersen (C), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Nicolaj Bertel Riber (A)
Bemærkninger: Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)
Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)
Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Kystbeskyttelse - godkendelse af konkurrenceprogram
  Sagsid.: 18/2957

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har senest på mødet i oktober 2019 besluttet at igangsætte en parallelkonkurrence for udvikling af et Kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommunes kyststrækning på 13 km.

  Udarbejdelse af kystbeskyttelsesprojektet, herunder gennemførsel af konkurrencen støttes af partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. Oplæg til konkurrenceprogram er godkendt af styregruppen og skal nu behandles af Kommunalbestyrelsen.

  Herudover skal hvert parti i kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant til bedømmelseskomiteen for konkurrencen. Repræsentanterne skal være med til at indstille en vinder af konkurrencen til kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  konkurrenceprogrammet for den klimarobuste kystkommune godkendes.

  2.

  at

  hvert parti udpeger hver et medlem til at deltage i bedømmelseskomiteen for konkurrencen, som indstiller en vinder af konkurrencen til kommunalbestyrelsen. Udpegningen skal ske senest mandag den 9. marts 2020 og meddeles forvaltningen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 27-02-2020

  V+T fremsætter 4 tillægsforslag: På relevant sted tilføjes følgende tekst til konkurrenceprogrammet:

  1. Det er tilladt – supplerende - for rådgiverne at formulere idéer, der går ud over den økonomiske ramme på ca. 100 mio.kr. ekskl. moms.

  For stemte: 7 (Lisbeth Dam Larsen (A)+O+T)

  Imod stemte: 6 (C+V)

  Undlod at stemme: 2 (Ole Hansen (A)+Ole K Svendsen (A))

  Godkendt.

  1. Det er tilladt – supplerende - for rådgiverne, at formulere løsningsforslag, der fordrer ændringer til Natura 2000-området

  For stemte: 7 (Lisbeth Dam Larsen (A)+O+T)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme: 5 (Ole Hansen (A)+Ole K Svendsen (A)+V)

  Godkendt.

  1. Rådgiverne bør respektere Dragør Kommunes status som optaget på Unesco’s tentativliste vedrørende kulturarv. Her tænkes i særlig grad på sammenhængen mellem Dragør gamle by og havn

  For stemte: 7 (Lisbeth Dam Larsen (A)+O+T)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme: 5 (Ole Hansen (A)+Ole K Svendsen (A)+V)

  Godkendt.

  1. Anlægsbudgettet skal opdeles på del-strækninger

  For stemte: 12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB, med præcisering af, at datoen for indmelding af navne skal ske sendes senest den 27. februar 2020.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har senest på mødet i oktober 2019 besluttet at igangsætte processen for udarbejdelse af et projekt for kystbeskyttelse af Dragør Kommunes 13 km kyst.

  Projektet skal udvikles gennem en parallelkonkurrence, hvor 3 rådgiverteams hver udarbejder forslag til et Kystbeskyttelsesprojekt. På baggrund af idéer og forslag fra konkurrencen får vinderen mulighed for at arbejde videre med en strategisk udviklingsplan for en klimarobust kystkommune på kort og længere sigt, herunder et overordnet dispositionsforslag, som efterfølgende skal viderebearbejdes til et teknisk projekt (myndighedsprojekt, hovedprojekt) med henblik på udbud og udførsel.

  Konkurrenceforslagene skal udvikles i dialog med repræsentanter fra de berørte grundejere, og der vil blive afholdt workshops, hvor repræsentanter, teams og bedømmelseskomiteen mødes og udveksler ideer mv. Der vil også blive gennemført åbne borgersamlinger i processen og konkurrencematerialet vil blive udstillet og indgå i en åben borgersamling. Processen og tidsplan er nærmere beskrevet i konkurrenceprogrammet.

  Bedømmelseskomiteen, som skal følge projektet og indstille en vinder af konkurrencen til Kommunalbestyrelsen, vil bestå af 2 repræsentanter fra Partnerskabet (Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet) 5 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, 2 fra Forvaltningen og 2 fagdommere. Hvert parti opfordres til at udpege en repræsentant og oplyse dette senest den 27. februar 2020 til Forvaltningen.

  Programmet tager afsæt til Kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger om digeforløb fra Ullerup i syd til Københavns Lufthavn i nord og et sikkerhedsniveau på mindst en 100 års hændelse i 2050.

  Det kan oplyses, at der er foretaget mindre ændringer i digeforløbet og digets højder siden kommunalbestyrelsens seneste beslutning om dige forløb og digehøjder. Ved Kongelunden er digeforløbet tilpasset efter ønske fra de 4 grundejere i Kongelunden, og højderne er tilpasset efter, at der er gennemført opmålinger af vanddybder ud for kommunens kyster.

  Beskyttelsesniveau og princippet om at alle opnår samme beskyttelsesniveau er bibeholdt. Dog har de 4 grundejere på sydvestpynten valgt at ligge uden for kystbeskyttelsen og i stedet valgt et lavere beskyttelsesniveau. Denne beslutning har ingen konsekvens for andre grundejere og deres beskyttelsesniveau.

  Kravene til konkurrencen, tidsplan og brugerinvolvering fremgår af konkurrenceprogrammet. Konkurrenceprogrammet behandles på styregruppemøde den 27. januar 2020 og bemærkninger herfra vil blive fremsendt til By- Erhverv- og Planudvalget inden mødet den 4. februar 2020.

  Der gøres opmærksom på, at der kan komme rettelser i udkastet til konkurrenceprogram og forudsætningsbilag frem til udsendelsen til de 3 rådgiverteams den 4. marts 2020.

  Valg af 3 rådgiverteams er gennemført, og 3 teams er indstillet til at deltage i konkurrencen. Indstilling fremgår af separat dagsordenspunkt.

  Udvalgssagen og konkurrenceprogrammet er lukket, indtil det udsendes den 4. marts 2020 til de 3 rådgiverteams. Herefter vil det være åbent for alle.

  Det kan oplyses at der er temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  LOVE/REGLER:

  Konkurrencen gennemføres som et begrænset nationalt udbud under tærskelværdien for EU-udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konkurrencen finansieres af bl.a. fondsstøtte fra partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet samt Dragør Kommune.

  Hvert team får 300.000 kr. i honorar, og alle materialer vil være Dragør Kommunes ejendom og kan bruges frit i det videre arbejde med udvikling af kystbeskyttelsesprojektet og udviklingsplanen for en klimarobust kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2020.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen  den 27. februar 2020.

  Bilag