Skip navigationen

Referat

Torsdag den 7. maj 2020 kl. 20:30

Mødested:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Martin Wood Pedersen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Salg af Hovedgaden 29
  Sagsid.: 20/537

  RESUMÉ:

  Ejendommen Hovedgaden 29 har været i 2. budrunde og der skal vælges en køber ud fra de indkomne tilbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ejendommen Hovedgaden 29 sælges til højestbydende.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 07-05-2020

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 20. februar 2020 at genudbyde ejendommen Hovedgaden 29 i et nyt udbud med kortvarig budfrist, da det højeste tilbud på 3.9 mio. kr. ikke var afgivet på konditionsmæssig vis.

  Budfristen udløb den 15. marts 2020 og ved budfristens udløb var indgået i alt 4 tilbud, som alle er konditionsmæssige.

  Buddene spænder fra 2.050.000 Kr. til 3.700.000 Kr.

  Højeste tilbud er afgivet af samme tilbudsgiver som i budrunde nummer 1, men i denne budrunde er tilbuddet som det fremgår reduceret med 200.000 Kr.

  Højestbydende ønsker at erhverve ejendommen til erhvervsformål, og administrationen anbefaler at ejendommen sælges til højestbydende.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommuners og regioners faste ejendomme. Reglerne indebærer at faste ejendomme som tilhører kommuner som altovervejende hovedregel skal sælges gennem offentligt udbud og at ejendommene skal sælges til den byder der har afgivet det højeste, konditionsmæssige tilbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Salget vil indebære en indtægt for Dragør Kommune.

  I købesummen skal fradrages udgifter forbundet med markedsføringen af ejendommen og gennemførelsen af udbudsrunderne jf. kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 23. maj 2019.

  Udgifterne udgør ca. 144.000 kr. hvorfor kommunens provenu ca. vil udgøre 3.6 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2020.