Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. maj 2010 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Ole Hansen (A), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Pia Osbæck spurgte om A og C går ind for en ny skolestruktur med færre skoler end i dag? Borgmesteren svarede, at der senere på dagsordenen ville fremkomme forslag som berørte emnet. Asger Larsen tilsluttede sig borgmesterens bemærkning

 • 2
  Meddelelse
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Ingen

 • 3
  Driftsoverførsler fra 2009 til 2010 - SBKU
  Sagsid.: 10/571

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at det gives en nettotillægsbevilling til SBKU’s bevilling til driften i 2010 på – 502.095 kr., jf. bilag 1.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 06-05-2010
  SBKU anbefaler, at der gives en nettotillægsbevilling til SBKUs bevilling til driften i 2010 på minus 256.945 incl regnskab for Kornblomsten på 1.170 kr. og incl 5% overførsler af underskud for Rødtjørnens Børnehave (minus 146.728 kr.) Udvalget ser med alvor på Rødtjørnen Børnehaves situation og anmoder forvaltningen om, til den videre politiske behandling, at komme med forslag til solidarisk løsning for minus 256.233 kr. Herudover anmodes fremadrettet om forslag/redegørelse til udgiftneutral ordning, således at sådanne situationer kan undgås. Udvalget henstiller til forvaltningen, at være opmærksom på sygdomsforløb

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-05-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år. Hensigten med overførelsesadgangen er at animere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet. Opgørelsen over decentrale overførsler på SBKU´s område fremgår af bilag 1. Det skal bemærkes, at alle decentrale driftsenheder under sektor 3, 4 og 5 samt Aktivitetshuset og Tandplejen formelt set er omfattet af Regler om økonomisk decentralisering. Derudover er der medtaget følgende konti: Dragør biograf og sundhedsplejens inventar konto. Kommunalbestyrelsen har godkendt et tilskud til Dragør biograf på 90.000 kr. årligt. I 2009 er der udbetalt 45.000 kr. I april 2010 udbetales de resterende 45.000 kr. vedrørende 2009. Idet beløbet udbetales i 2010 anbefales en overførsel de uforbrugte midler fra 2009 til 2010. Sundhedsplejens inventarkonto er anvendt til etablering af Mor-barn-hus i 2009, men idet beløbet konteres i 2010 anbefales en overførsel. I henhold til kommunes decentraliseringsregler får driftsenhederne automatisk overført et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 %, og et merforbrug/underskud op til 5 % af det korrigerede budget. Formålsbestemte overskud eller underskud herudover kan overføres til efterfølgende budgetår efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Fagudvalg. I henhold til Regler om økonomisk decentralisering kan en række decentrale enheder overføre driftsoverskud/underskud for 2009 til 2010 uden bemærkninger. Følgende institutioner har begrundet formålsbestemte overførsler: Ungdomsskolen, Rødtjørnens børnehave, Dragør Menighedsbørnehave, Hollænderhuset, Dragør skolefritidshjem, Hartkorn, Strandengens fritidshjem, Elisenborg og Krudthuset. Begrundelser for overførsel fra de enkelte institutioner er vedlagt som bilag. Udover ovenstående har Jægervejens fritidshjem valgt at fremsendt en redegørelse for decentraliseringsopgørelsen. Denne er vedlagt som bilag. Den samlede driftsoverførelse på Social, Børn og Kulturudvalgets område udgør netto - 502.095 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 6. maj 2010 Økonomi – og Planudvalget den 20. maj 2010 Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010.

  Bilag

 • 4
  Driftsoverførsler fra 2009 til 2010 - TMU
  Sagsid.: 10/571

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at det gives en nettotillægsbevilling til TMU’s bevilling til driften i 2010 på 911.000 kr., jf. bilag 1 tabel 2, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2010
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-05-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år. Hensigten med overførelsesadgangen er at animere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet. I henhold til kommunes decentraliseringsregler får driftsenhederne automatisk overført et overskud på op til 50.000 kr. eller 3 %, og et underskud op til 5 % af det korrigerede budget. Formålsbestemte overskud eller underskud herudover kan overføres til efterfølgende budgetår efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Fagudvalg. Opgørelsen over decentrale overførsler på TMU´s område fremgår af bilag 1. Det skal bemærkes, at Redningsberedskabet, Havnen og Vej og Gartner formelt set er omfattet af Regler om økonomisk decentralisering. For vedligeholdelse af ejendomme og vejbelysning er der kutyme for driftsoverførsel. I henhold til Regler om økonomisk decentralisering kan Havnens og Vej og Gartners driftsunderskud for 2009 overføres til 2010 uden bemærkninger. Redningsberedskabets underskud skyldes et overforbrug på den afhjælpende indsats, dels i forhold til lønudgifter og dels i forhold til vedligeholdelse af brandsprøjter og inspektørvogn. Det er tale om svært styrbare udgifter. De seneste års driftsoverførsler viser, at der i en årrække har været budgetteret med færre udrykninger end hvad Beredskabet gennemsnitlig varetager på et år. Denne fejlbudgettering er korrigeret i budget 2010. Med henblik på overholdes af beredskabet budget 2010 anbefales det dermed, at Beredskabets underskud fra 2009 ikke overføres fuldt ud til 2010. Vejbelysning m.v. har et overskud på 449.000 kr. til overførsel. Overskuddet skyldes primært, at det har været nødvendigt at anvende færre midler end budgetteret til reparation af trafiklys. Dels har der i 2009 været færre trafikuheld og dels har en større andel været forsikringsskader. Det anbefales, at overskuddet på vejbelysning ikke overføres, men at beløbet i stedet anvendes til at nedskrive Beredskabets overførsel jf. ovenstående. Endelig har Plan og Teknik et overskud på 1.283.000 kr. til vedligeholdelse af ejendomme. Kontrakter vedrørende vedligeholdelse af ejendomme løber over flere år. På flere områder er der således indgået kontrakter og igangsat vedligeholdelse i 2009, der afregnes i 2010. Det anbefales, at det fulde beløb overføres til 2010. Den samlede driftsoverførelse på Teknik og Miljøudvalgets område udgør dermed netto 911.000 kr., der anbefales overført til budget 2010 via en tillægsbevilling, der finansieres af kassen.

  LOVE/REGLER:
  Dragør Kommunes Regler for økonomisk decentralisering.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik og Miljøudvalget den 4. maj 2010. Økonomi og Planudvalget den 20. maj 2010. Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010

  Bilag

 • 5
  Driftsoverførsler fra 2009 til 2010 - ØPU
  Sagsid.: 10/571

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at forvaltningen overfører kr. 683.376 fra regnskabsår 2009 til 2010 jf. bilag 1, hvorfor der ansøges om en tillægsbevilling på beløbet finansieret af kassen.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-05-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen er ikke omfattet af driftsoverførselsadgang mellem regnskabsår i lighed med decentrale enheder. Forvaltningen har imidlertid mulighed for at ansøge om at overføre uforbrugte driftsmidler fra 2009 til 2010. Forvaltningen ansøger om overførsel af kr. 194.554 som Dragør Kommune er forpligtet til at udmønte til kompetenceudvikling og til seniorordninger jf. trepartsaftalen. Endvidere ansøges om overførsel af kr. 488.822 til finansiering af kontraktlige forpligtelser kommunen har indgået vedrørende ESDH.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 20. maj 2010 Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010.

  Bilag

 • 6
  Revideret anlægsbudget for 2010 på baggrund af regnskab 2009
  Sagsid.: 10/734

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at der til anlægsbudgettet godkendes overført kr. 8,4 mio. fra 2009 til 2010 til igangværende projekter, 2. at projekter/opsparing/mindreudgifter til projekter til 29.597 mio. kr. ikke iværksættes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-05-2010
  V stillede forslag om at tilskud til kunststofbane overgår til projekter der ikke iværksættes: For stemte 2 (V+Peter Læssøe) Imod stemte 4 (A+C+Pernille Lundqvist) Undlod at stemme 1 (F) Faldet Protokoltilføjelse fra V Venstre vil se positivt på en ansøgning fra Dragør Boldklub om et tilskud til kunststofbanen såfremt boldklubben kan anvise konkret finansiering til hele projektet Peter Læssøe tilsluttede sig protokollen V stillede forslag om, at hastighedszone i Vængekvartet overgår til projekter der ikke iværksættes: For stemte 6 (A+F+T+V) Imod stemte 1 (C) Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2010
  V genfremsatte sine forslag fra ØPU. C stillede forslag om at udsætte behandlingen af de af V fremsatte forslag om henholdsvis kunststofbane og hastighedszone, indtil revisionsundersøgelsen foreligger. For stemte 14 (A+C+O+T+V) Imod stemte 1 (F) Godkendt Forvaltningens anbefaling 1-2 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har gennemgået anlægsregnskaberne for 2009 med henblik på overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb i 2009 til udførelse i 2010. Det oprindelige anlægsbudget for 2009 var på 8,3 mio. kr. Med overførslen af uforbrugte anlægsmidler fra 2008 på 39,7 mio. samt nettotillægsbevillinger på 3,4 mio. blev det korrigerede anlægsbudget for 2009 på 51,4 mio. kr. Oversigt over revideret anlægsbudget for 2010 viser, at der i 2009 er udført anlægsarbejder for 13,4 mio. kr. og der er anlægsarbejder i gang for 8,4 mio. kr. Det anbefales at overføre 8,4 mio. kr. fra 2009 til 2010 til igangværende projekter og at projekter for 29.597 mio. kr. ikke gennemføres, jf. bilag 1. De udførte anlægsarbejder i 2009 omfatter bl.a.: Grusbanebelysning v. Hollænderhallen Større vejvedligeholdelse Overordnet plan for 40 km. zoner Genopretning og modernisering af skoler og daginstitutioner Selvbetjening på bibliotekerne De i gang værende projekter omfatter bl.a.: Projekt Nord Millionpuljen Kunststofbane Trafikdæmpende foranstaltninger Renovering af tunneller på Hartkornsvej Genopretning og modernisering af skoler og daginstitutioner Selvbetjening på bibliotekerne Etape 1 af nye plejeboliger Opgradering af omsorgssystemet Projekter til 29.597 mio. kr., der ikke anbefales gennemført: · Ny svømmehal, hvor der pt. er opsparet 25.578.000 kr. · Tidligere bevilling til renovering af omklædningsrum, installation og ventilation til Hollænderhallen på 797.000 kr. · Tidligere bevillinger til skoler på genopretning 494.000 kr. og modernisering på 291.000 kr. · Uforbrugte midler vedrørende afsluttede anlæg, blandt andet boldfælled Køjevænget, større vejvedligeholdelse, genopret-ningspulje havnen, mv. til samlet 2.437.000 kr. Forvaltningen anbefaler, at disse anlægsarbejder stilles i bero indtil Revisionen har færdiggjort sit arbejde med at skabe overblik over den aktuelle økonomiske situation

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 20. maj 2010 Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010

  Bilag

 • 7
  Regnskab 2009
  Sagsid.: 10/736

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at regnskabet for 2009 oversendes til revisionen.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-05-2010
  Anbefales over for KB Mulighederne for en tidligere regnskabsafslutning undersøges Budgetseminaret i juni aflyses

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2010
  Godkendt, dog således at det omdelte bilag (note 8) også oversendes

  SAGSFREMSTILLING:
  I henhold til styrelseslovens § 45 skal årsregnskabet aflægges af Økonomi- og Planudvalget til Kommunalbestyrelsen. Aflæggelse skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen inden 1. juni i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning til Kommunalbestyrelsen inden den 15. august, hvorefter regnskabet endeligt godkendes. Regnskabet for 2009 er i lighed med tidligere år udarbejdet i to udgaver, dels som en årsberetning, dels som et ordinært regnskab med de obligatoriske bilag, som foreskrevet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten viser hovedtallene for bl.a. de skattefinansierede og brugerfinansierede områder, samt udviklingen i den finansielle status med tallene fra det vedtagne budget 2009,det korrigerede budget 2009 samt regnskabet for 2009. Regnskabsopgørelsen, som viser det udgiftsbaserede resultat, viser et underskud på 13,6 mio. kr., hvor det oprindelige budget udviste et overskud på 8,5 mio. kr., mens det korrigerede budget viser et underskud på 46,7 mio. kr. Forskellen mellem regnskabets og det oprindelige budgets samlede resultat på 22,1 mio. kr. dækker over forskelle på de enkelte delresultater. Ovenstående er baseret på faktiske tal og er ikke så detaljeret som normalt, på grund af situationen i økonomiafdelingen. Bemærkninger vil fremgå af udkast til årsberetning og regnskab som eftersendes.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 20. maj 2010 Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010

  Bilag

 • 8
  Kommuneplan 2009
  Sagsid.: 10/718

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, af Forslag til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt i henhold til planlovens § 27, og at der i den forbindelse tages stilling til fremkomne ændringsforslag, indsigelser og bemærkninger under høringsperioden. Administrationens vurdering af det samlede høringsresultat og anbefalinger til 14 ændringsforslag fremgår af Planlægningsnotat nr. 02.10 (Bilag 1)

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-05-2010
  Ad 1 Anbefales over for KB Ad 2 For stemte 1 (C) Imod stemte 6 (A+F+V+T) Faldet Ad 3 Faldet Ad 4a For stemte 3 (F+T) Imod stemte 4 (A+C+V) Faldet Ad 4b For stemte 5 (A+V+T) Imod stemte 1 (F) Undlod at stemme 1 (C) Anbefales overfor KB Protokoltilføjelse fra Asger Larsen Det må bero på det konkrete projekt som skal udmøntes i en lokalplan Ad 5 For stemte 1 (C) Imod stemte 6 (A+F+T+V) Asger Larsen stillede forslag om at indføje en passus om mulighederne for kommuneplantillæg Anbefales over for KB Ad 6 For stemte 1 (C) Imod stemte 6 (A+F+V+T) Faldet Ad 7 For stemte 2 (T) Imod stemte 5 (A+C+F+V) Faldet Ad 8 Imod stemte 7 (A+C+F+V+T) Faldet Ad 9 med passus om muligheden for at behandle konkrete ansøgninger om husstandsvindmøller som enkeltsager Anbefales over for KB Ad 10 med retningslinje om lavenergibebyggelse Anbefales over for KB Ad 11 med nyt afsnit om tilgængelighed for ældre og handicappede i overensstemmelse med ovennævnte kommentarer til forslaget Anbefales over for KB Ad 12 Anbefales over for KB Ad 13 Anbefales over for KB Ad 14 Anbefales over for KB Yderligere forslag: F stillede forslag om at gøre Dragør til en klimakommune Forvaltningen supplerer med yderligere belysning forud for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2010
  Ad 1 Godkendt Ad 2 For stemte 3 (C) Imod stemte 12 (A+F+O+T+V) Faldet Ad 3 Faldet Ad 4a For stemte 4 (F+T) Imod stemte 11 (A+C+O+V) Faldet Ad 4b For stemte 11 (A+O+T+V) Imod stemte 2 (F+Signe Justesen) Undlod at stemme 2 (Asger Larsen+Kenneth Gøtterup) Godkendt Asger Larsen genfremsatte protokoltilføjelsen fra ØPU Det må bero på det konkrete projekt som skal udmøntes i en lokalplan Ad 5 Faldet Forslag fra ØPU om at indføje en passus om mulighederne for kommuneplantillæg Godkendt Ad 6 For stemte 3 (C) Imod stemte 12 (A+F+O+T+V) Faldet Ad 7 For stemte 3 (T) Imod stemte 12 (A+C+O+F+V) Faldet Ad 8 Imod stemte 15 (A+C+F+O+T+V) Faldet Ad 9 med passus om muligheden for at behandle konkrete ansøgninger om husstandsvindmøller som enkeltsager Godkendt Ad 10 med retningslinje om lavenergibebyggelse Godkendt Ad 11 med nyt afsnit om tilgængelighed for ældre og handicappede i overensstemmelse med forslaget Godkendt Ad 12 Godkendt Ad 13 Godkendt Ad 14 Godkendt Yderligere forslag: F foreslår, at Dragør Kommune søger om at blive klimakommune, og at der indføres en passus herom i kommuneplan 2009 i afsnittet om miljø og klima For stemte 14 (A+C+F+T+V) Imod stemte 1 (O) Godkendt A+C+F+O+V stillede følgende forslag: Det er Kommunalbestyrelsens målsætning, at Dragørs skoler også fremover skal leve op til skolelovgivningens mål, herunder initiere et udviklende lærings- og undervisningsmiljø samt et større fagligt fællesskab for lærerne. Samtidig forventes der et fald i elevtallet inden for de næste 15 år. For at sikre, at de fremtidige fysiske rammer for et moderne skolevæsen kan leve op til denne målsætning, samt at der sker en tilpasning til det fremtidige elevtal, er der behov for en omstrukturering af Dragør Kommunes skolevæsen. Kommuneplanen konsekvensrettes, jf. denne tilføjelse. For stemte 12 (A+C+F+O+V) Imod stemte 3 (T) Godkendt V stillede forslag om, at afsnit om Detailhandel drøftes på et kommende ØPU-møde med henblik en konkretisering af den kommende detailhandelstruktur og forventninger til indkøbsmønstre og datagrundlag m.v. Godkendt KB opfordrer til en ajourføring af turismeafsnittet.

  SAGSFREMSTILLING:
  Der henvises generelt til Planlægningsnotat nr. 02.10 (Bilag 1). Ved mødet i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2009 blev forslag til Kommuneplan 2009 vedtaget i henhold til planlovens § 24, med henblik på offentlig høring. Med hensyn til sagens forhistorie henvises til sagsfremstillingen til mødet den 17. december 2009, der beror i mødesagen. Der er i høringsperioden frem til den 6. april 2010 modtaget i alt 27 skriftlige høringssvar (breve eller e-mails), heraf 7 høringssvar fra offentlige myndigheder, organisationer og lokale institutioner, og 20 høringssvar fra enkeltpersoner og foreninger mv. Disse indgår i sagen som Bilag 2. Bilag 3 indeholder en oversigt over høringssvarene med resuméer af de enkelte svar og markering i forhold til de mest gennemgående emner i høringssvarene. Bilag 3 markerer desuden høringssvarenes indhold i forhold til en række kategorier, der nærmere forklares i Planlægningsnotat nr. 02.10 (Bilag 1). Bilag 4 indeholder et mødereferat fra et borgermøde/"mandagsmøde" om Kommuneplan 2009 i Dragør Borgerforening den 22. marts 2010. Det samlede høringsmateriale omfatter desuden resultatet af en spørgeundersøgelse i "Borgerpanelet", hvor der er modtaget 90 besvarelser ud af 132 inviterede. Spørgsmål og svar fremgår af Bilag 5, og en vurdering af besvarelserne er beskrevet i Planlægningsnotat 02.10 (Bilag 1). Den videre proces i sagen er beskrevet sidst i Planlægningsnotat 02.10.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 20. maj 2010 Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010

  Bilag

 • 9
  Energiforbedringer - ESCO
  Sagsid.: 10/556

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling til ESCO projektet på 5.775.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2010
  Anbefales over for ØPU/KB idet det præciseres, at det er en anlægsbevilling.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-05-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudgettet er der afsat 5.775.000 kr. til energiforbedringer i kommunens ejendomme. Beløbet lånefinansieres, og projektet er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Der er udarbejdet energimærkning af alle kommunens ejendomme over 50 m2 i 2009, og energimærkningen er anvendt som grundlag for prioritering af opgaverne i 2010. Den afledte årlige energibesparelse er beregnet til ca. 1.250.000 kr. svarende til 12 % af de nuværende energiudgifter. Den simple tilbagebetalingstid er beregnet til ca. 4,5 år. De samlede udgifter fordeler sig således: · Udførelse ca. 5.000.000 kr. · Projektering og tilsyn ca. 450.000 kr. · Uforudselige udgifter ca. 325.000 kr Udgiftsfordelingen i 2010 på de enkelte ejendomme 1. St. Magleby Skole ca. 1.125.000 kr. 2. Dragør Skole ca. 975.000 kr. 3. Nordstrandskolen ca. 125.000 kr. 4. Skolen ved Vierdiget ca. 175.000 kr. 5. Hollænderhallen ca. 425.000 kr. 6. Kongelundshallen ca. 150.000 kr. 7. Enggården ca. 425.000 kr. 8. Engvej 22 ca. 125.000 kr. 9. Rådhuset ca. 250.000 kr. 10. Hovedbiblioteket ca. 100.000 kr. 11. Effektivisering af fj.net ca. 1.100.000 kr. Opgaverne omfatter flg. aktiviteter Isolering af hulmure og lofter ca. 1.600.000 kr. (ejendom 1, 5, 8 og 9) Udskiftning af kedler og pumper ca. 1.600.000 kr. (ejendom 2, 5, 6, 7 og 10) Udsk. / optimering af vent.anlæg ca. 750.000 kr. (ejendom 1,2 3, 5, 6, 7 og 9) Udskiftning af belysning ca. 375.000 kr. (ejendom 1 og 9) Diverse optimering af varmeanlæg ca. 500.000 kr. (ejendom 1, 5 og 9) Teknisk isolering ca. 150.000 kr. (alle ejendomme) Der vil kunne forekomme ændringer i projekternes omfang, idet der er tale om overslagspriser. Opgavemængden udføres primært via udbud og i mindre omfang via kommunens Offentlige Private Partnerskab (OPP) HNG har afsat en tilskudspulje til realiserede energibesparelser i 2010, og tilskuddene gives efter først til mølle princippet. Plan & Teknik har ansøgt om at få del i tilskudsmidlerne, og det maksimale tilskud udgør efter de foreløbige beregninger ca. 500.000 kr. Hvis tilskuddet opnås, vil beløbet tilgå kassen. Når hele ESCO projektet er gennemført i 2013 viser de foreløbige beregninger en samlet energibesparelse på ca. 2.500.000 kr. excl. moms, svarende til ca. 25 % af nuværende udgift.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2010 Økonomi- og Planudvalget den 20. maj 2010 Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010

  Bilag

 • 10
  Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område
  Sagsid.: 10/493

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at rapporteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 06-05-2010
  Anbefales over for ØPU/KB

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-05-2010
  For stemte 6 (A+C+F+V+Pernille Lundqvist) Imod stemte 1 (Peter Læssøe) Anbefales over for KB Protokoltilføjelse fra Peter Læssøe Redegørelsen mangler kompenserende besparelse og en samlet oversigt

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2010
  For stemte 14 (A+C+F+O+V+Pernille Lundqvist+Birgitte Rinhart) Imod stemte 1 (Peter Læssøe) Godkendt Peter Læssøe berigtigede sin protokoltilføjelse fra ØPU Redegørelsen mangler kompenserende handlinger og et samlet overblik

  SAGSFREMSTILLING:
  I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Formålet er at øge gennemskueligheden i udgiftsudviklingen. Oversigten indeholder derfor oplysninger om budget, evt. korrigeret budget, samt forventet regnskab på de relevante funktioner. Oversigten indeholder desuden forklaring på årsagerne til eventuelle budgetafvigelser. Den nye kvartalsvise oversigt afløser tidligere sager, hvor der er redegjort for udviklingen vedrørende anbragte børn samt botilbud til voksne med særlige behov.

  LOVE/REGLER:
  Udarbejdelse af oversigten samt forelæggelse for kommunalbestyrelsen er et krav fra ministeriet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 6. maj 2010Økonomi- og Planudvalget den 20. maj 2010Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010

  Bilag

 • 11
  Anvisningsregler - ændring af børnehavealder
  Sagsid.: 10/564

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at anvisningsreglerne af 20. april 2010 godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 06-05-2010
  For stemte 6 (A+C+O+V) Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for ØPU/KB SKBU ønsker en redegørelse for reglerne på området

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-05-2010
  For stemte 5 (A+C+F+V) Undlod at stemme 2 (T) Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2010
  For stemte 12 (A+C+F+O+V) Undlod at stemme 3 (T) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har konsekvensrettet anvisningsreglerne på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om at sænke børnehavealderen til 2 år og 10 måneder. Anvisningsreglerne præciseres i forhold til praksis, idet karenstid kun er gældende for 0-6 års institutioner. Desuden opdateres anvisningsreglerne i henhold til gældende lovgrundlag. Forvaltningen benytter samtidig lejligheden til at foreslå følgende ændringer i anvisningsreglerne: 1. at i 0-6 års institutioner ændres forældrebetalingen fra vugge-stuetakst til børnehavetakst, når barnet fylder 2 år og 10 måneder. Dermed ligestilles forældrebetalingen i 0-6 års institutioner med den gældende praksis for børnehaver. Hidtil har forældrene i 0-6 års institutioner fået vuggestue-normering og forplejning frem til den 1. i den efterfølgende måned, hvor barnet fylder 3 år, men har tilsvarende også skullet betale vuggestue-taksten. 2. at barnet anvises plads ud fra følgende prioritering: 1. Børn med særlige behov 2. Barnets relationer (taget hensyn til ved klassedeling) 3. Køn 4. Søskende 5. Særlige ønsker Hidtil har barnet fået anvist plads sammen med de øvrige børn, der er indskrevet i samme klasse. Dette betyder, at som oftest overføres alle børn fra samme børnehave, der kommer i samme klasse, til det samme fritidshjem. Dette er ikke altid hensigtsmæssigt, idet det blandt andet kan betyde, at et fritidshjem udelukkende modtager børn fra samme børnehave. Endvidere kan nogle børn have brug for at starte på en frisk ved fritidshjemsstart, og dette bør der også tages hensyn til i anvisningsreglerne. Derfor foreslås det, at der anvises plads ud fra barnets relationer, således at barnet følges med et eller flere kendte ansigter, men ikke nødvendigvis fra samme børnehave. Forvaltningen har i praksis i videst muligt omfang taget hensyn til forældres ønske om et bestemt fritidshjem, og denne praksis skrives nu ind i anvisningsreglerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Beslutning om sænkning af børnehavealderen er ikke i høring, derfor sendes konsekvensrettelserne af Anvisningsreglerne heller ikke i høring.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 6. maj 2010Økonomi- og Planudvalget den 20. maj 2010Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010

  Bilag

 • 12
  Skolepolitiske mål 2010 - 2014
  Sagsid.: 10/310

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at de skolepolitiske mål for 2010 - 2014 godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 06-05-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  De skolepolitiske mål er delt op i fire fælleskommunale fokusområder. For hvert fokusområde er der opstillet to fælleskommunale mål. Alle skoler skal i løbet af den skolepolitiske periode på fire år arbejde med alle otte fælleskommunale mål. Det er op til den enkelte skole, hvor mange mål man ønsker at arbejde med det enkelte år, og om arbejdet med de enkelte mål skal strække sig over et eller flere år. Den enkelte skole skal selv - alene eller i samarbejde med de øvrige skoler - formulere de konkrete udviklingsprojekter, der skal omsætte de skolepolitiske målsætninger til handling og skabe synlige resultater inden for de fælleskommunale fokusområder. De skolepolitiske mål 2010-2014 er: · Kreativitet o At nye undervisningsformer understøtter elevernes læring og kreativ tænkning i alle fag. o At udvikle samspil uden faggrænser. · Læring for fremtiden o At digitale læringsmidler sætter kursen for et tidssvarende undervisningsmiljø. o At nye teknologier indgår i lærerens didaktiske overvejelser i planlægningen af undervisningen i alle fag. · Differentiering o At lærerens praksis udspringer i den enkelte elevs muligheder. o At udvikle evalueringskulturen, så den understøtter elevernes læring. · Undervisningsmiljø o At de fysiske rammer inspirerer o At elevernes trivsel og sociale kompetencer er i fokus Udkastet til de skolepolitiske mål 2010-2014 har været sendt i høring hos skolebestyrelserne på de enkelte skoler og hos Fælles Skoleråd. Udkastet var udarbejdet af skolelederne og forvaltningen. Efterfølgende - 12. april 2010 – har der været afholdt dialogmøde med deltagelse af Social, Børn og Kulturudvalget, repræsentanter fra skolebestyrelserne og MED-udvalgene. På mødet blev der arbejdet med, hvilket skolevæsen, der ønskes i Dragør Kommune, og hvordan de skolepolitiske mål bedst kan understøtte disse ønsker. Alle høringssvar er generelt positive over for udkastet til de skolepolitiske mål 2010-2014. Høringssvarene kan ses i vedlagte bilag. På dialogmødet var tilbagemeldingerne generelt positive og målene sås som gode og understøttende i forhold til de ønsker, der er til fremtidens skolevæsen i Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 6. maj 2010Komunalbestyrelsen den 27. maj 2010

  Bilag

 • 13
  Ansøgning om forhøjelse af allerede godkendt lånebeløb - Strandparken
  Sagsid.: 10/626

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at det allerede godkendte lånebeløb forhøjes med de ansøgte kr. 85.000.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-05-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Den 17. december 2009 godkendte Kommualbestyrelsen, at Strandparken kunne optage et lån på kr. 1.640.000 til renovering af køkkener og bad hos de beboere, der havde ønsket at foretage forbedringer under den såkaldte kollektive råderet. Den kollektive råderet indebærer, at beboerne kan foretage renoveringer/forbedringer af deres lejemål, som det ellers ligger uden for beboernes ret til at foretage. Det optagne lån skal betales tilbage af beboerne med den andel de har udnyttet af lånet til forbedringerne. Som det fremgår af Strandparkens brev af 26. april 2010 ( bilag 1.) søges der nu om tilladelse til optagelse af lån på kr. 85.000 mere end ansøgt og godkendt. Årsagen er, at der er enkelte beboere som har forbrugt et højere beløb end først forudsat, og at der i den oprindelige låneansøgning ikke var taget højde for låneomkostningerne. Fordelingen af udgifterne mellem de berørte beboere - herunder differencen mellem den første ansøgning og den foreliggende - fremgår af bilag 2. Den lejeforhøjelse, som den yderligere låneoptagelse på kr. 85.000 medfører, indebærer ikke en lejestigning på over 5% af den årlige husleje, og den skal derfor ikke godkendes. Ansøgningen fremkommer fordi der er tale om et lån, der skal tinglyses på ejendommen, hvilket ikke kan ske uden godkendelse fra tilsynet med de almene boliger. Borgmestersekretariatet anbefaler at låneoptagelsen godkendes, da der er tale om et beløb som alene udgør ca. 5% af det oprindeligt ansøgte og godkendte lånebeløb, ligesom der for en del af beløbets vedkommende er tale om investeringer som beboerne har foretaget.

  LOVE/REGLER:
  Almenboligloven § 29 og Bekendtgørelse 2009-12-15 nr. 1307 om drift af almene boliger, som slår fast, at der ikke uden tilsynets godkendelse kan udstedes pantebreve i almene boliger.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 20. maj 2010 Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010

  Bilag

 • 14
  Underskriftsbemyndigelse
  Sagsid.: 10/721

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at direktørerne Kim Jørgensen og Mette Brinch bemyndiges til at underskrive dokumenter som nævnt i styrelseslovens § 32.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Efter den kommunale styrelseslovs § 32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen. Da økonomichefen og kommunaldirektøren er fritaget for tjeneste er det hensigtsmæssigt at bemyndige direktørerne Kim Jørgensen og Mette Brinch. Herudover er sekretariatschef Carsten Knudsen bemyndiget til at underskrive de nævnte dokumenter. Der er tale om en personlig udpegelse af Kommunalbestyrelsen og derfor skal pågældendes navn fremgå af beslutningsprotokollen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010

 • 15
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Uffe Jacobsen spurgte til vedtagelsen af punktet om ESCO-projektet i forhold til en ændret struktur på skoleområdet, idet der i ESCO-projektet er beregnet forbedringer på skolernes bygninger på 2,5 mio kr. Borgmesterens svarede, at arbejdet i forbindelse med ESCO-projektet bliver tilrettelagt i forhold til de langsigtede planer for skolestrukturen. Uffe Jacobsen spurgte til kommuneplanens omtalte støjgrænser. Spørgsmålet angik, hvorvidt støjgrænserne er statiske og uforanderlige over tid. Borgmesteren svarede, at støjgrænser er svære at ændre, da det ikke kun er lokale forhold, der er gældende. Kommunen er i dette tilfælde underlagt overordnede myndigheder. Borgmesteren tilkendegav, at støjgrænser ikke er statiske, men svære at ændre på. Uffe Jacobsen spurgte til, hvorfor forslaget til kommuneplanen vedrørende cafebåde, isbåde o.lign. ikke blev vedtaget. Borgmesteren konkluderede, at der ikke synes at være interesse for et sådant projekt på nuværende tidspunkt. Uffe Jacobsen spurgte til, hvorfor forslaget om at fastholde en bydelspark i kommuneplanen blev vedtaget. Hvorfor man ønskede at lave bydelspark og ikke eksempelvis boldbaner? Borgmesteren konkluderede, at der ikke var ønske om at udtage området af kommuneplanen, men heller ikke aktuelle ønsker om at bebygge arealet. Pia Osbæck spurgte til, om der i forbindelse med skolestrukturen også ses på daginstitutionsstrukturen. Borgmesteren svarede, det vil være en naturlig konsekvens af en ændret skolestruktur også at se på daginstitutionsstrukturen. Pia Osbæck spurgte Liste T om baggrunden for, at Liste T havde undladt at stemme ved punktet om anvisningsregler af ændring af børnehavealder. Birgitte Rinhart svarede, at Liste T var imod besparelsen, men i betragtning af, at der var flertal for beslutningen, ville Liste T ikke stemme imod. Pia Osbæck spurgte til finansieringen af kunststofbanen, hvortil kommunen har budgetteret med et tilskud. Borgmesteren svarede, at der ikke er taget stilling til restfinansieringen. Asger Larsen oplyste, at der var indikation for at DBU ville give et tilskud på 1 mio kr. Morten Juel Hansen stillede tvivl om, hvorvidt der kan påregnes midler fra DBU. Uffe Jacobsen spurgte til de løbende udgifter ved en kunststofbane. Borgmesteren svarede, at den samlede økonomi vil blive beskrevet, hvis/når projektet iværksættes.