Skip navigationen

Referat

Torsdag den 24. juni 2010 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Ole Hansen (A), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.: 10/1018

  SAGSFREMSTILLING:
  Ingen spørgsmål

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.: 10/1018
 • 3
  Revisionsberetning nr. 6 - løbende revision
  Sagsid.: 10/877

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at revisionsberetningen tages til efterretning, idet udvalget afventer nyt udkast til retningslinjer.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunens revisionsselskab, BDO Kommunernes revision, har i forbindelse med sin løbende revision af regnskabet 2009 afgivet delberetning nr. 6. I relation til budget, regnskab, løn og personaleområdet bemærker revisionen følgende: Regnskabsføring og interne kontroller: Kommunens kasse- og regnskabsregulativ er ikke ajourført efter overgangen til web-betaling. Dette arbejde pågår som del af arbejdet med Nye principper for økonomistyring. Revisionen har gennemgået kommunens udkast til nye retningslinjer for bogføring, anbefaler et par tilføjelser og henstiller, at retningslinjerne snarest tilrettes og iværksættes efter politisk vedtagelse. Økonomiafdelingen vil udarbejde et nyt udkast til retningslinjer og sende det til godkendelse hos revisionen, hvorefter det vil blive forelagt Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Budget- og bevillingskontrol: Revisionen konstaterer, at der er foretaget to budgetrevisioner i 2009, hvorfor kommunens interne retningslinjer om at foretage tre budgetrevisioner ikke blev fulgt i 2009. Derudover bemærker revisionen, at kommunens interne forretningsgange og kontrolsystemer for de reviderede områder (Kassevirksomhed, Administration af Nemkonto, balanceposter, lønadministration) fungerer betryggende. I relation til de sociale områder med statsrefusion bemærker revisionen følgende: · Forretningsgang og kontante ydelser: Der mangler forretningsgang for opstarten af sygedagpengesager. Revisionen har i den forbindelse konstateret fejl i fem sager. Der er tale om generelle fejl, der ikke har udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning. Revisionens bemærkninger er videregivet til Social Service med henblik på udarbejdelse af forretningsgang. Derudover bemærker revisionen, at der generelt er etableret hensigtsmæssige forretningsgange, og at der generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. I relation til Temarevisionen på kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser bemærker revisionen følgende: · Generelt har kommunen tilrettelagt hensigtsmæssige forretningsgange for udbetaling af ydelser. Kommunen har nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til arbejdsgang vedrørende mistanke om socialt bedrageri. Arbejdet er endnu ikke afsluttet og mangler politisk forelæggelse. Kommunen har udarbejdet besvarelse af beskæftigelsesministeriets spørgsmål vedr. misbrug af sociale ydelser. Revisionen har indarbejdet deres bemærkninger i denne besvarelse. Forvaltningen sørger for afsendelse af disse.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2010. Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010.

  Bilag

 • 4
  Gennemgang af den aktuelle økonomiske situation
  Sagsid.: 10/940

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at notat vedrørende overblik over den aktuelle økonomiske situation drøftes og tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  ØPU beder forvaltningen om, At der foretages en gennemgang af budgettet for 2010 for de enkelte sektorer med henblik på at gennemføre effektiviseringer og tilpasninger af budgettet, · At der fremsættes besparelsesforslag, der skal behandles på et ekstraordinært ØPU den 24. juni 2010 samt på kommunalbestyrelsesmødet samme dag, At der udarbejdes en genopretningsplan med henblik på at generere overskud på driften, At den tidligere beslutning om anlægsstop videreføres, sådan at kun lovpligtige og meget akutte opgaver udføres, At den tidligere beslutning om ansættelsesstop videreføres, sådan at der fortsat ikke foretages ansættelser eller genansættelser uden direktionens godkendelse. Direktionen giver en månedlig status om situationen på de kommende møder i ØPU, At der ikke må disponeres over næste års budget (2011), således at der opstår mérforbrug uden ØPUs godkendelse (overførselsstop af underskud, jf. regler for decentralisering) Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  Til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:
  Økonomi- og Planudvalget besluttede den 6. maj 2010 at lade BDO Kommunernes Revision foretage en gennemgang af Dragør Kommunes aktuelle økonomiske situation. BDO Kommunernes Revision har udarbejdet et notat, der har til formål at belyse: Validiteten i redegørelser, der har været fremlagt Økonomi- og Planudvalget fra september 2009 til nu om administrative indstillinger til Økonomi- og Planudvalget har været dækkende den aktuelle økonomiske situation, forventninger til årets resultat under de givne forudsætninger samt behovet for yderligere analyser. Notat fra BDO Kommunernes Revisions er vedlagt som bilag og fremlægges på Økonomi- og Planudvalgets møde.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2010. Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010.

  Bilag

 • 5
  1. budgetopfølgning 2010 ØPUs område
  Sagsid.: 10/730

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler: 1. at der gives en tillægsbevilling på 7.670.700 kr. til Økonomi– og Planudvalgets bevilling, jf. sagsfremstillingen, 2. at der gives en tillægsbevilling på 3.380.061 kr. til Social, Børn og Kulturudvalgets bevilling, jf. budgetopfølgningssag fra SBKU, 3. at der gives en tillægsbevilling på 5.887.000 kr. til Teknik og Miljøudvalgets bevilling, jf. budgetopfølgningssag fra TMU. 4. Subsidiært, at stillingtagen til budgetopfølgningen afventer færdiggørelsen af Revisionens arbejde med at skabe overblik over den aktuelle økonomiske situation.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-05-2010
  Sagen udsættes til behandling til den igangværende revisionsundersøgelse foreligger

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  Anbefales over for KB med korrektion jfr. revisionsnotat af 9. juni 2010

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  Godkendt, dog således at forvaltningens korrektioner af den 24. juni 2010 bliver indarbejdet i budgetrevisionen

  SAGSFREMSTILLING:
  Budgetopfølgningen foretaget med udgangspunkt i forbruget til og med 31. marts 2010 på Økonomi- og Planudvalgets område. Den viser, at der forventes et merforbrug på 7.670.700 kr. Der er foretaget en gennemgang af udgifter til Det forpligtende Samarbejde, som for de 4 aftaler, der ligger under sektor 09 Forvaltning giver en merudgift på 6.727.600 kr., jf. Tårnby Kommunes skrivelse af 23. marts 2010. Der er – som det er Kommunalbestyrelsen bekendt - foretaget henvendelse til Tårnby Kommune om delaftale 1 a, hjælpemidler. Herudover kan der oplyses om væsentlige merudgifter på delaftale 4 og 5 personsager og forsyningsforpligtelse samt delaftale 6, beskæftigelse og integration, hvor en beklagelig budgetteringsfejl på 3.859.400 kr. nu er tilrettet for 2010. Det kan herudover oplyses, at for de delaftaler, som henhører under sektor 03 Folkeskole og sektor 08 Sundhed pt. er et mindre overskud på ca. 133.000 kr., som kan indgå i den kommende budgetopfølgning. Af andre poster kan nævnes, at den afsatte pulje til ferie med løntræk på baggrund af indtægter i de første 3 måneder reguleres ned til en indtægt på 500.000 kr., at kontoen for vederlag til borgmester og viceborgmester tilrettes efter kommunalvalget, svarende til en mindreudgift på ca. 330.000 kr. at kontoen for Kommunalbestyrelsens mødevirksomhed, rejser og repræsentation allerede nu har et merforbrug, hvorfor der anmodes om beløb til styrkelse af kontoen, og at besparelsen på KMD – telefonomstilling tilbageføres efter at Kommunalbestyrelsen har annulleret besparelsen. Med hensyn til den øvrige sektor 09 Forvaltning, så har forvaltningen især fokus indrettet på de samlede KMD-systemudgifter, herunder betalingsaftale, drift af hjemmeside og hjemme pc-ordning, som pt. har et forbrug på 38% af budgettet på 8.082.860 kr., og hvor der i 2009 var en merudgift på 1,5 mio. kr. Et andet fokuspunkt er Kommunalbestyrelsens beslutning om effektiviseringer, jf. økonomiaftalen, hvor der for 2010 er besluttet en besparelse på 2,4 mio.kr. Det samlede resultat af budgetopfølgningerne Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, er der et forventet merforbrug på Social, Børn og Kulturudvalgets bevilling på 3.380.061 kr., et forventet merforbrug på Plan og Tekniks bevilling på 5.887.000 kr. og et forventet merforbrug på Økonomi- og Planudvalgets område på 7.670.700 kr. Samlet set forventes dermed med de pt. givne forudsætninger et samlet merforbrug i 2010 på 16.937.761 kr. Tabel 1. Mio. kr. Mer/mindreforbrug Forventet merforbrug SBKU 3.380.061 Forventet merforbrug TMU 5.887.000 Forventet merforbrug ØPU 7.670.700 I alt 16.937.761 Der er redegjort nærmere for den forventede forbrugsudvikling på TMU og SBKU’s bevillinger i særskilte sagsfremstillinger. Forvaltningen vil på mødet i ØPU give en orientering om den opståede fejl på klubsiden i 2009 og 2010, jf. SBKU beslutning 6. maj 2010.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 20. maj 2010 Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010

  Bilag

 • 6
  1. budgetopfølgning 2010 TMUs område
  Sagsid.: 10/568

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler: 1. at indtægterne under sektor 1 nedsættes – svarende til, at der ydes en tillægsbevilling på 1,797 mio. kr. 2. at der ydes en tillægsbevilling jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 18. december 2008 på 4,090 mio. kr. der finansieres af kassen til busdrift under sektor 2 til efterregulering af betaling for 2008. 3. at 0,500 mio. kr. vedr. budget til Handicapkørsel omplaceres fra busdrift under sektor 2 til SBKU’s område under sektor 8. 4. at Teknik og Miljøudvalget videregiver sagen til Økonomi- og Planudvalget for at tilvejebringer den nødvendige finansiering på 1,797 mio. kr.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2010
  Ad. 1 + 2 + 3 + 4 Anbefales overfor ØPU/ KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-05-2010
  Sagen udsættes til behandling til den igangværende revisionsundersøgelse foreligger

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  Anbefales over for KB med korrektion jfr. revisionsnotat af 9. juni 2010

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  Godkendt, dog således at forvaltningens korrektioner af den 24. juni 2010 bliver indarbejdet i budgetrevisionen

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har med udgangspunkt i forbruget ultimo marts 2010 foretaget en gennemgang af Teknik- og Miljøudvalgets bevilling. Sektor 1 Sektor 1 omfatter renovation. Idet der er tale om et brugerfinansierede område, skal gebyr fastsættes efter et ’hvile i sig selv’ princip, hvor borgernes betaling finansierer udgifterne til renovation. Dragør Kommune har tidligere opkrævet for store gebyrer på renovation og således genereret et overskud/en opsparing. For at afvikle denne opsparing har kommunen siden 2000 fastfrosset borgernes renovationsgebyr. Opsparingen søges dermed afviklet ved, at renovationsområdet hvert år drives med underskud. I budget 2009 og 2010 er indtægterne forbundet med renovation imidlertid fejlagtigt fremskrevet med den almindelige årlige prisregulering. Gebyrerne, der opkræves af borgerne, er dog fortsat fastfrosset. Det betyder, at der er budgetlagt med en større indtægter, end hvad de nuværende gebyrer medfører. Fremskrivningen af sektor 1 medfører, at der på indtægtssiden er budgetlagt med 1,9 mio. kr. mere i indtægter end hvad der forventes på baggrund af de fastlagte gebyrer. En gennemgang af sektor 1 viser desuden forventede mindreindtægter som følge af prisfald på genanvendelige materialer samt mindre renteindtægter end forventet. Grundet færre initiativer og indsamlingssteder samt mindre administrationsudgifter forventes der dog samtidig et mindreforbrug på en række områder. De forventede mindreindtægter kombineret med det forventede mindreforbrug betyder, at indtægtssiden samlet set bør nedsættes med 1,797 mio. kr. Sektor 2 Alle delsektorer under sektor 2 (Bygninger, grønne områder, miljø, redningsberedskab, veje og trafik samt havnen) forventer på baggrund af forbruget 1. kvartal 2010 at overholde budgettet. Gennemgangen af budgetter til kollektiv trafik giver dog anledning til følgende bemærkninger: Den 22. maj 2008 besluttede Movias repræsentantskab at ændre udgiftsfordelingen mellem kommunerne med tilbagevirkende kraft fra strukturreformens start. Det medførte, at Kommunalbestyrelsen ved 2. budgetrevision 2008 godkendte en tillægsbevilling til busdriften på 4,0 mio. kr. Ekstrabetalingen blev imidlertid ikke som forventet opkrævet i 2008. Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2008 derfor, at tillægsbevillingen blev tilbageført til kassebeholdning med henblik på betaling af efterreguleringen for 2008 i budgetåret 2010. Betalingen er gennemført i januar 2010 Det anbefales derfor, at der ydes en tillægsbevilling til betaling af efterreguleringen fra 2008. Det kan dog bemærkes, at forvaltningen på baggrund af de foreløbige forbrugsopgørelser fra Movia for 2009 forventer, at efterreguleringen for 2009 vil medføre en tilbagebetaling til Dragør. Foreløbig forventes en tilbagebetaling i størrelsesordenen 1-2 mio. kr. Omplacering Foregående år er udgifter til Handicapkørsel afholdt under sektor 2, Funktion 32.30.31 Busdrift. Indenrigsministeriet har ændret konteringsvejledningen så udelukkende kommunens tilskud til trafikselskaber konteres på denne funktion. Øvrig busdrift konteres på den funktion busdriften vedrører. Det anbefales derfor, at budget (0,5 mio. kr.) og forbrug til Handicapkørsel fra 2010 omplaceres til Sektor 8 Funktion 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Idet omplaceringen sker fra Teknik og Miljøudvalget til Social, Børn og Kulturudvalgets område kræver omplaceringen politisk godkendelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Økonomisk politik

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2010. Økonomi- og Planudvalget den 20. maj 2010. Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010.

  Bilag

 • 7
  1. budgetopfølgning 2010 SBKUs område
  Sagsid.: 10/568

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler: 1. at der samlet set ydes en tillægsbevilling på 3.380.061 kr. til Social, Børn og Kulturudvalgets område (sektorerne 3-8) jf. vedlagte budgetopfølgningsbilag. 2. at Social, Børn og Kulturudvalget videregiver sagen til Økonomi- og Planudvalget for at tilvejebringe den nødvendige finansiering.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 06-05-2010
  ad 1-2. Anbefales over for ØPU/KB. Kenneth Gøtterup (C) ønsker, til den videre behandling af sagen en belysning af, hvorfor fejlen for klubberne ikke, blev opdaget i tide, hvilket udvalget tilsluttede sig. Udvalget var enige i, at der fremover skal være en bedre kontrol generelt med økonomistyringen. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-05-2010
  Sagen udsættes til behandling til den igangværende revisionsundersøgelse foreligger

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  Anbefales over for KB med korrektion jfr. revisionsnotat af 9. juni 2010

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  Godkendt, dog således at forvaltningens korrektioner af den 24. juni 2010 bliver indarbejdet i budgetrevisionen

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har med udgangspunkt i forbruget ultimo marts 2010 foretaget en gennemgang af Social, Børn og kulturudvalgets bevilling. Sektor 3 - Folkeskole Gennemgangen af folkeskoleområdet viser aktuelt et merforbrug på fast lærerløn på folkeskoleområdet. I lyset af regnskabsresultatet for 2009 og det aktuelle forbrug i 2010 har Forvaltningen og skolelederne taget initiativ til en gennemgang af skolernes budget og forbrug. Til sektor 3 bør desuden bemærkes, at skolerne arbejder på implementeringen af de vedtagne besparelser samt at rammebesparelsen på 3 % først vil få effekt fra 1. august 2010. Samlet set forventes det, at budgettet på sektor 3 overholdes. Sektor 4 Kultur og Fritid Budgetopfølgningen giver ikke anledning til bemærkninger for sektor 4. Alle decentrale enheder under Kultur og Fritid forventer at overholde budgettet. Sektor 5 Børnepasning En fejl i normeringsberegningerne på klubberne betyder, at klubberne har været undernormeret/ underbudgetteret i budget 2009 og budget 2010. Det betyder, at klubberne, særligt Elisenborg og Krudthuset overfører store underskud fra 2009 til 2010. Det anbefales, at der i 2010 justeres for underbudgetteringen i både 2009 og 2010. Aktuelt viser budgetopfølgningen et mindreforbrug på Dagplejen. Det anbefales derfor, at mindreforbruget på Dagplejen anvendes til at korrigere klubbernes budget jf. vedlagte bilag, budgetopfølgning sektor 5. Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetlægningen for 2009-12 en kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet, der i 2010 skal give en besparelse på 408.000 kr. Forvaltningen har foreløbigt reduceret huslejen for Rødtjørnens Vuggestue og Børnehave med 210.000 kr. fra 1. oktober 2009. Huslejen er i budget 2010 reduceret i Rødtjørnens budget, men besparelsen relateret til kapacitetstilpasning er ikke reduceret tilsvarende. Det anbefales derfor, at der gives en tillægsbevilling på 210.000 kr. til sektor 5 til reduktion af besparelsen på kapacitetstilpasning. Sektor 6 Social Service Som det fremgår af vedlagte bilag, budgetopfølgning sektor 6, er der en del interne budgetomplaceringer på sektor 6. Der er således flere omplaceringer indenfor blandt andet dagpengeområdet og kontanthjælpsområdet. Udviklingen i løntilskud til flexjob medfører forventning om et væsentligt merforbrug. Tilgang i sager betyder desuden forventet merforbrug på midlertidigt botilbud. Forventet mindreforbrug på blandt andet opholdssteder for børn og unge betyder dog, at der på sektor 6 samlet set forventes et merforbrug på 62.020 kr. Det skal bemærkes, at 50.000 kr. af det forventede merforbrug vedrører en omplacering af midler fra sektor 8 til sektor 6, idet en del af bevillingen til Sundhedspuljen under sektor 8 vedrører støttekontaktordningen, en ordning der hører under sektor 6. Sektor 7 Stigning i fritvalgspriser, forventet mindreindtægt på madservice som følge af nedgang i antal brugere samt forventede mindreindtægter på husleje som følge af ombygningen af Enggården betyder et væsentligt merforbrug på sektor 7. Der er desuden et forventet mindreforbrug på betaling til andre kommuner, idet færre borgere end budgetteret boer på udenbys plejehjem. Samlet set forventes et merforbrug på sektor 7 på 1.154.041 kr. jf. vedlagte bilag, budgetopfølgning sektor 7. Sektor 8 Budgetopfølgningen på sektor 8 viser stigende udgifter til almen genoptræning, vederlagsfri behandling hos fysioterapeut og hjælpemidler jf. vedlagte bilag, budgetopfølgning sektor 8. Der anbefales desuden en mindre omplacering på 50.000 til sektor 6 jf. beskrivelse under sektor 6. Samt en omplacering på 500.000 fra sektor 2 (TMU’s område) til sektor 8, således at udgifterne til handicapkørsel fra 2010 afholdes under sektor 8. Omplacering vedrørende handicapkørsel fremgår også af indstilling til Teknik og Miljøudvalget i sagen om 1. budgetopfølgning 2010. Samlet set viser budgetopfølgningen på sektor 8 et forventet merforbrug på 1.954.000 kr. SBKU samlet set Forventet merforbrug på de enkelte sektorer er opgjort nedenfor. Som det fremgår viser budgetopfølgningen et samlet merforbrug på Social, Børn og Kulturs område på 3,380 mio. kr. Tabel 1 budgetopfølgning SBKU Sektor Forventet merforbrug Sektor 3 0 Sektor 4 0 Sektor 5 210.000 Sektor 6 62.020 Sektor 7 1.154.041 Sektor 8 1.954.000 SBKU i alt 3.380.061

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 6. maj 2010Økonomi- og Planudvalget den 20. maj 2010Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010

  Bilag

 • 8
  Forslag til Affaldsplan 2010-2013 – offentlig høring
  Sagsid.: 10/795

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at forslag til Affaldsplan 2010-2013 sendes i offentlig høring.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2010
  Anbefales over for ØPU/KB. Signe Justesen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Teknik- og Miljøudvalget besluttede bl.a. den 30.04.09, at affaldsplanen udarbejdes med forslag til at øge genanvendelsen til mindst 65 % og at der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse af renovationsordninger i samarbejde med Tårnby Kommune Det centrale tiltag i forslag til Affaldsplan er at udnytte affaldets ressourcer bedre ved at styrke affaldssorteringen. Dette søges opnået ved gennemførelse af initiativer inden for fire fokusområder: · viden og information – oplysnings- og informationskampagner rettet mod borgere og virksomheder – herunder udarbejdelse af et affaldsleksikon · sortering skal være nem – optimering af praktiske arbejdsgange og materiel samt styrke affaldssortering ved kilden · styringsværktøjer – monitere borgernes tilfredshed, styrke dialogen med nystartede virksomheder og virksomheder med stor affaldsproduktion – herunder plastaffald – samt forøge det direkte genbrug · farligt affald – styrke indsamlingen af PCB-holdigt affald fra byggebranchen samt målrette informationsmateriale om sortering af farligt affald i etageejendomme Affaldsplan 2010-2013 indledes med et afsnit, der gør status over Dragør Kommunes overordnede mål for minimering af affaldsmængderne samt mål for genanvendelsen af affald. Herudover beskrives regeringens affaldsstrategi og EU´s affaldspolitik. Dragør Kommunes overordnede målsætning for affaldsmængder er: · Genanvendelsen skal øges til mindst 65 % · Forbrænding må højst udgøre 32 % · Deponering må højst udgøre 3 % Dragør Kommunes overordnede målsætning for genanvendelse inden for de enkelte kilder er: · Husholdninger: 50 % · Erhverv: 65 % · Bygge og anlæg: 90 % Planen indeholder herefter et katalog over initiativer inden for de fire fokusområder: viden og information, sortering skal være nem, styringsværktøjer samt farligt affald. Formålet med opdelingen er, at interessenter lettere kan finde de initiativer, der netop gælder for dem. Sidst i affaldsplanen findes en tidsplan for gennemførelsen af initiativerne i løbet af perioden 2010-2013. Det vurderes, at planforslaget kan gennemføres uden væsentlige konsekvenser for renovationsgebyret. Brugertilfredsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført i april-maj 2009, omfattede telefoninterview med 100 borgere i kommunen. Respondenterne i undersøgelsen bor overvejende i villa eller rækkehus og er overvejende 60 år eller derover. Generelt er borgerne meget tilfredse med affaldshåndteringen i Dragør Kommune med en gennemsnitlig vurdering af affaldsområdet med karakter på 6,1 på en skala fra 1 til 7. En stor del af borgerne efterlyser dog mere information bl.a. omkring sortering. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering (Lov nr. 316 af 5.5.2004), er der gennemført en screening af affaldsplanens miljøpåvirkning. Det er vurderet at gennemførsel af affaldsplanen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger og at der derfor ikke skal gennemføres miljøvurdering af planen. Bilag til forslag til affaldsplan og brugerundersøgelsen beror i sagen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 8.juni 2010 Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2010 Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010

  Bilag

 • 9
  Renovering 2. tunnel Hartkornsvej
  Sagsid.: 10/412

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til "Renovering af tunneller under Hartkornsvej - projektet" på kr. 500.000, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2010
  Anbefales over for ØPU/KB, at sagen udsættes til budget 2011, som følge af oplysning fra entreprenøren om at projektet kan udskydes 1 år. Signe Justesen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudget 2010 er der afsat 500.000 kr. til renovering af den anden af fire tunneller under Hartkornsvej. Forvaltningen indstiller, at de 500.000 kr. frigives til rådgivningsydelse samt gennemførelse af renovering af den anden tunnel. Renoveringen af første og anden tunnel blev udbudt samlet i 2009, med udførelse af første tunnel i 2009 og anden tunnel i 2010. Det kan nævnes, at licitationen på de to første tunneller har givet priser nogenlunde svarende til rådgivers vurdering samt, at udførelsen af den første tunnel er forløbet godt. I 2009 blev tunnellen ved Lundestien / Jægergården udført, og i 2010 står tunnellen ved Lundegårds Strandvej for tur. Derefter er det planen, at tunnellen ved Banestien renoveret i 2011 og endeligt den yngste tunnel ved Høgevænget i 2012. Disse to i øvrigt baseret på evaluering sammen med rådgiver. Anlægsbevillingen er friholdt Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 25. marts 2010 om anlægsstop i Dragør Kommune. Det skyldes, at der er indgået kontrakt på opgaven. Bilag beror i mødesagen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2010 Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2010 Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010

 • 10
  Millionpulje 2010
  Sagsid.: 10/797

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2010
  Anbefales over for ØPU/KB. Signe Justesen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudgettet er der afsat 500.000 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens ejendomme og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering. De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 4 mio. kr. Projekterne vurderes ud fra flg: A. Lovliggørelse og akutte opgaver B. Sikkerhedskrav C. Risiko for følgeskader D Større opgaver som ikke kan rummes i alm. drift E Brugerønsker Der er planlagt 8 opgaver fordelt på 7 ejendomme til udførelse i 2010. Udgiften fordeler sig således A - B: Lovliggørelse og sikkerhedskrav, kr. 305.000 kr. C: Risiko for følgeskader, kr. 150.000 Anlægsbevillingen er friholdt Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 25.03.2010 om anlægsstop i Dragør Kommune. Det skyldes, at Millionpuljen primært omfatter akutopgaver og opgaver vedrørende lovliggørelse og sikkerhedskrav.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2010 Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2010 Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010

  Bilag

 • 11
  Resultatrevision for 2009 for Jobcenter Tårnby
  Sagsid.: 10/827

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kulturforvaltningen anbefaler, at udvalget tager resultatrevisionen for 2009 for Jobcenter Tårnby til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 10-06-2010
  SBKU anbefaler overfor ØPU/KB, at sagen tages til efterretning, idet udvalget med beklagelse konstaterede, at indsatsen fra Jobcenter Tårnby har været usædvanlig ringe.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene og følge op på beskæftigelsesplanen. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrenes beskæftigelsesindsats. Jobcenter Tårnby har udarbejdet resultatrevision fra 2009 med udgangspunkt i data fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Hertil er anvendt data fra egne udtræk fra jobindsats.dk i forhold til ministerens mål samt udtræk på andre enkeltydelser og ledighedsindikatorer. Jobcentrets resultater sammenlignes med den regionale gruppering Hovedstaden og Sjælland (Benævnt som "Østdanmark") og med sammenligningsgrundlaget (Benævnt klyngen), som består af jobcentrene: Gribskov, Odder, Stevns, Skanderborg, Hedensted, Ringkøbing-Skjern og Favrskov.

  LOVE/REGLER:
  Som følge af Lov om Ansvaret for Styringen af den Aktive Beskæftigelsesindsats, udarbejdes der hvert år resultatrevisioner for de enkelte jobcentre.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Resultatrevisionen er en opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 2009.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 10. juni 2010Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2010Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010

  Bilag

 • 12
  Fornyelse af delaftale 6
  Sagsid.: 10/790

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget godkender den reviderede delaftale 6 om "Beskæftigelse og Integration".

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 10-06-2010
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelserne i Dragør og Tårnby Kommuner indgik i december 2004 en aftale om forpligtende samarbejde som konsekvens af lov om forpligtende kommunale samarbejder. Denne delaftale er en udmøntning heraf. Delaftalen er endvidere underlagt følgende generelle retningslinjer, som kommunalbestyrelserne har vedtaget for det forpligtende samarbejde · Generelle retningslinjer delegation · Betalingsprincipper · Forretningsgang for klagebehandling Tårnby Kommune løser alle beskæftigelsesrettede opgaver på vegne af Dragør Kommune. Delaftalen trådte i kraft den 1. januar 2007 og foreslås nu revideret i forhold til den nye lovgivening om det enstrengede beskæftigelsessystem, hvor kommunerne har overtaget ansvaret for de forsikrede ledige.

  LOVE/REGLER:
  Delaftalen omfatter opgaverne efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., lov om aktiv socialpolitik, sygedagpengeloven, integrationsloven, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats samt jobcentrets funktioner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Delaftalen indeholder ingen aftaler, der forpligter Dragør Kommune økonomisk. Økonomien aftales i årlige betalingsaftaler. Betalingsaftalen er endnu ikke færdigforhandlet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 10. juni 2010Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2010Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010

  Bilag

 • 13
  Dragør Bibliotekerne - ændring i åbningstider
  Sagsid.: 10/796

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler: 1. at åbningstiden i Dragør udvides fra 32 til 42 timer, dvs. en udvidelse på 10 timer om ugen, 2. at åbningstiden i biblioteket i Hollænderhallen reduceres med 13 timer om ugen (fra 31 til 18 timer) Den samlede ugentlige åbningstid reduceres med 3 timer fra 1. august 2010, 3. at Biblioteket i Hollænderhallen holder lukket alle lørdage i skolesommerferien og andre ferier/helligdage, hvor hallen er lukket, da bibliotekets besøgstal er meget afhængig af det øvrige aktivitetsniveau i hal og svømmehal, danseskole m.v.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 10-06-2010
  ad 1-3. Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Som konsekvens af de besparelser, som biblioteket er blevet pålagt i årene 2009, 2010 og 2011, samt de deraf følgende personalereduktioner, foreslår forvaltningen, at der vedtages en ny struktur, som indebærer, at Dragør Bibliotek fremover får flere ugentlige åbningstimer, samt at biblioteket i Hollænderhallen fremover får færre åbningstimer og dermed filialstatus. Begrundelsen for ændringerne er en nødvendig tilpasning af serviceniveauet, således at dette svarer til de nuværende personaleressourcer. Personalereduktionerne er væsentligt større end den effektiviseringsgevinst, som indførsel af selvbetjening har givet. Der er årligt ca. dobbelt så mange besøgende på biblioteket i Dragør end i Hollænderhallen, og det forventes derfor, at en øget tilgængelighed vil give større brugertilfredshed og flere udlån (jf. det medsendte uddybende bilag om baggrunden for forslaget).

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 10. juni 2010 Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2010 Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010

  Bilag

 • 14
  Indhentning af tilbud på genoptræningskørsel
  Sagsid.: 10/610

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at der indhentes tilbud på genoptræningskørslen i Dragør Kommune på de vilkår, som er skitseret i bilag 1.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 10-06-2010
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har i dag en aftale om genoptræningskørsel. Aftalen udløber den 31. december 2010, og der skal i henhold til lovgivningen ske nyt udbud af kontrakten. Administrationen vurderer - på baggrund af afholdte udgifter i tidligere år samt budgettallene for 2010 - at kontrakten over en fireårig periode ikke overstiger grænsetærsklen i EU-udbudsdirektivet. Det er herefter tilstrækkeligt, at der indhentes tilbud i henhold til tilbudsloven. Dette sker rent praktisk ved annoncering på kommunens hjemmeside og ved annoncering i et landsdækkende medie. Endvidere vil nuværende leverandør få udbudsmaterialet tilsendt direkte. Administrationen har udarbejdet udkast til udbudsvilkår, som tager hensyn til borgernes brug af genoptræningskørsel samt de økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. Hvis udbudsvilkårene godkendes, vil forvaltningen foretage annoncering, og resultatet vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen inden kontraktindgåelsen.

  LOVE/REGLER:
  Serviceloven /Sundhedsloven. Tilbudsloven, som foreskriver, at der skal ske tilbudsindhentning på visse offentlige kontrakter

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 10. juni 2010Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2010Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010

  Bilag

 • 15
  Godkendelse af sagsbehandlingstider til offentliggørelse
  Sagsid.: 10/807

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler: 1. at de i bilaget anførte sagsbehandlingsfrister godkendes til offentliggørelse på Dragør Kommunes hjemmeside, og 2. at administrationen bemyndiges til løbende at tilrette fristerne for de angivne sagsområder, hvis disse ændres som følge af ny lovgivning eller ændringer i det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommuner.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 10-06-2010
  ad 1-2. Anbefales over for ØPU/KB med enkelte redaktionelle rettelser.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  Ad 1 Anbefales over for KB Ad 2 For stemte 6 (A+C+T+V) Imod stemte 1 (F) Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  F stillede følgende ændringsforslag: F foreslår, at administrationen bemyndiges til løbende af tilrette fristerne for de angivne sagsområder, hvis disse ændres som følge af ny lovgivning. For stemte 1 (F) Imod stemte 14 (A+C+O+T+V) Faldet Anbefaling fra ØPU: Ad 1 Godkendt Ad 2 For stemte 14 (A+C+O+T+V) Imod stemte 1 (F) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Retssikkerhedsloven for det sociale område blev ændret med virkning fra den 1. april 2010. Kommunerne skal således med virkning fra denne dato fastsætte og offentliggøre, hvilke sagsbehandlingstider der gælder på de sociale sagsområder. Dragør Kommune har på sin hjemmeside gennem længere tid offentliggjort sagsbehandlingsfrister under søgeordet "svartider". Dokumentet bærer imidlertid præg af, at dette er udarbejdet, før det forpligtende samarbejde blev etableret. Administrationen har derfor foretaget en gennemgang af dokumentet og opdateret dette skematisk. Skemaet vedlægges som bilag 1. Pligten til at offentliggøre sagsbehandlingstider vedrører de sociale sagsområder, men forvaltningen finder det hensigsmæssigt, at borgerne i et samlet dokument kan gøre sig bekendt med de forventede sagsbehandlingstider - også for andre områder end det sociale - og man har derfor i samme dokument også medtaget sagsbehandlingstider for Plan og Tekniks område. De frister, der nu fremgår af dokumentet, er hentet fra de gældende delaftaler mellem Dragør og Tårnby Kommuner, fra lovgivningen og de tidligere beslutninger på de forskellige områder. Da der kan forventes at ske ændringer i sagsbehandlingsfristerne - både som følge af ny lovgivning og som følge af genforhandling af delaftalerne med Tårnby Kommune - foreslås det, at forvaltningen administrativt kan ændre fristerne for de opgaver, som er oplistet i skemaet. Hvis der tilføres nye opgaver til kommunerne, vil der ske ny forelæggelse med henblik på politisk stillingtagen.

  LOVE/REGLER:
  Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 3, stk. 2, der foreskriver, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte frister på de enkelte (sociale) sagsområder, der angiver sagsbehandlingstidens længde (regnet fra ansøgningens modtagelse til afgørelsesdagen). Bestemmelsen slår endvidere fast, at de vedtagne frister skal offentliggøres.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 10. juni 2010 Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2010 Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010

  Bilag

 • 16
  Forslag om ny skolestruktur fra grupperne A, C, O og V
  Sagsid.: 10/939

  ANBEFALING:
  Fremsendes til ØPU til politisk drøftelse.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  F og Liste T foreslår, at punktets sagsbehandling afventer vedtagelse af en samlet plan for genopretning af kommunens økonomi, herunder overholdelse af kassekreditreglen. Alle forvaltningsmæssige og politiske ressourcer bør rettes mod en løsning af Dragør kommunes økonomiske udfordringer. For stemte 3 (F+T) Imod stemte 4 (A+C+V) Faldet Forslaget fra grupperne A+C+O+V jf. sagsfremstillingen om ny skolestruktur med tilføjelse om, at forvaltningen foretager en reprioritering af årets ”ESCO-projekter” idet der ikke gennemføres nye projekter Skolen ved Vierdiget og Dragør Skole. For stemte 4 (A+C+V) Imod stemte 3 (F+T) Godkendt T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  F og Liste T genfremsatte forslag fra ØPU den 17. juni 2010: F og Liste T foreslår, at punktets sagsbehandling afventer vedtagelse af en samlet plan for genopretning af kommunens økonomi, herunder overholdelse af kassekreditreglen. Alle forvaltningsmæssige og politiske ressourcer bør rettes mod en løsning af Dragør Kommunes økonomiske udfordringer. For stemte 4 (F+T) Imod stemte 11 (A+C+O+V) Faldet Forslaget fra grupperne A+C+O+V jf. sagsfremstillingen om ny skolestruktur med tilføjelse om, at forvaltningen foretager en reprioritering af årets ”ESCO-projekter” idet der ikke gennemføres nye projekter Skolen ved Vierdiget og Dragør Skole. For stemte 11 (A+C+O+V) Imod stemte 4 (F+T) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Grupperne A, C, O og V foreslår, at der etableres ny skolestruktur i Dragør § Idet skolerne i flere år har været under økonomisk pres ved generelle besparelser § Idet det ikke i årene fremover vil være muligt at tildele skolerne flere midler § Idet der ikke under de nuværende rammer er tilstrækkelig mulighed for læringsmæssig og pædagogisk udvikling § Idet flere af skolerne skal istandsættes for væsentlige midler, hvis vi over de kommende år skal have ordentlige og tidssvarende undervisningsfaciliteter På den baggrund foreslår grupperne A, C, O og V § At Nordstrandskolen og Dragør Skole fusioneres med placering på Nord § At Skolen ved Vierdiget og St. Magleby Skole fusioneres med placering i St. Magleby § At de to skoler udbygges for at skabe et forbedret skolemiljø, der kan honorere bedre og alternative undervisningsformer § At der etableres ordentlige faglokaler, IT og inventar, samt mulighed for opdeling i indskoling, mellemtrin og udskoling fastholdes i overensstemmelse med kommunens skolepolitiske mål § At den økonomiske ramme for udbygning er en kapitalisering af Dragør Skole og Skolen ved Vierdiget § At et eventuelt provenu ved projektet medgår til konsolidering af kommunens likviditet Såfremt forslaget vedtages, iværksættes umiddelbart en proces, hvor involverede parter deltager i udmøntningen af beslutningen under styring af en politisk/forvaltningsmæssig sammensat styregruppe. Processen iværksættes under hensyn til det obligatoriske hørings- og planlægningsmæssige regelgrundlag.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2010

 • 17
  Kommunale udlejningsejendomme
  Sagsid.: 10/747

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at der træffes beslutning om det videre forløb på baggrund af de modtagne tilbud og svar.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-06-2010
  F og Liste T foreslår, at punktets sagsbehandling afventer vedtagelse af en samlet plan for genopretning af kommunens økonomi, herunder overholdelse af kassekreditreglen. Alle forvaltningsmæssige og politiske ressourcer bør rettes mod en løsning af Dragør kommunes økonomiske udfordringer. For stemte 3 (F+T) Imod stemte 4 (A+C+V) Faldet A+C+V foreslår, at EDC Erhverv/Poul Erik Bech vælges som mægler For stemte 4 (A+C+V) Imod stemte 3 (F+T) Godkendt F+T begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23 Borgmesteren oplyste, at Kommandørboligen, Kongevejen 11 ikke kan sælges, idet ejendommen er overtaget ved et arveudlægsskøde hvori det fremgår, at kommunen har forpligtet sig til ikke at afstå ejendommen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2010
  F og Liste T genfremsatte forslag fra ØPU den 17. juni 2010: F og Liste T foreslår, at punktets sagsbehandling afventer vedtagelse af en samlet plan for genopretning af kommunens økonomi, herunder overholdelse af kassekreditreglen. Alle forvaltningsmæssige og politiske ressourcer bør rettes mod en løsning af Dragør Kommunes økonomiske udfordringer. For stemte 4 (F+T) Imod stemte 11 (A+C+O+V) Faldet Grupperne A+C+O+V forslår, at EDC Erhverv/Poul Erik Bech vælges som mægler. For stemte 11 (A+C+O+V) Imod stemte 4 (F+T) Godkendt Borgmesteren oplyste, at der i forbindelse med denne sag havde været en supplerende sag på ekstraordinært ØPU den 24. juni 2010, hvor administrationen havde følgende anbefaling: 1. at det anbefales over for KB, at den udsendte tidsplan godkendes, herunder orientering af lejerne 2. at det anbefales over for KB, at det er de i sagsfremstillingen nævnte 11 ejendomme som der konkret udarbejdes salgspriser på 3. at det anbefales over for KB, at ejendommene udbydes offentligt til salg på markedsvilkår og at de 4 lokale boligorganisationer orienteres herom For stemte 11 (A+C+O+V) Imod stemte 4 (F+T) Godkendt Administrationen opfordres til at forhandle et større nedslag i prisen, såfremt der er ejendomme, der ikke bliver solgt inden for den aftalte periode.

  SAGSFREMSTILLING:
  På ØPU den 20. maj 2010 blev det besluttet, at administrationen udarbejder forslag til proces for salg af kommunens udlejnings- og beboelsesejendomme både til almene boligorganisationer og salg til private. Administrationen har anmodet 3 erhvervsmæglere om en pris på at forestå et eventuelt salg og håndtere tilbudspligten til beboerne som gælder ved salg af ejendomme som indeholder mindst 6 beboelseslejligheder. Samtidig er der skrevet til 4 lokale boligorganisationer med anmodning om at tilkendegive hvorvidt boligorganisationerne kunne være interesseret i at købe de pågældende ejendomme med henblik på omdannelse til almene boliger. Der er givet en frist til mandag den 14. juni 2010 kl. 12.00. Tilbud/svar vil blive eftersendt som lukket bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2010

  Bilag

 • 18
  Spørgetid2
  Sagsid.: 10/1017

  SAGSFREMSTILLING:
  Pia Osbæck spurgte Kim Grønved Nielsen, om det var en god skole, når der ikke kan tilbydes valgfag i fransk til 8. klasse og ikke stilles passende idrætsfaciliteter til rådighed på Dragør Skole. Kim Grønved Nielsen svarede, at det ikke var tilfredsstillende. Uffe Jacobsen spurgte Kim Grønved Nielsen om han havde fået en anden opfattelse af ændret skolestruktur siden vedtagelsen af forslaget til kommuneplan. Kim Grønved Nielsen svarede, at han fortsat går ind for en ny skolestruktur, og at han er villig til at diskutere antallet af skoler. Han ville dog ikke lægge sig fast på, at der fremover kun skulle være to skoler. Uffe Jacobsen spurgte Liste T om de ville bakke op om processen vedrørende ny skolestruktur og undlade at piske en stemning op? Pernille Lundqvist svarede, at Liste T gerne vil bakke processen op, men mente bestemt ikke, at man piskede en stemning op ved at have en politisk holdning til skolestrukturen. Kristine Bak spurgte Borgmesteren om, hvorledes han vil sikre de offentlig ansatte i Dragør Kommune deres grundlovssikrede ytringsfrihed. Borgmesteren svarede, at ansatte i Dragør Kommune naturligvis er sikret deres grundlovssikrede rettigheder i form af ytringsfrihed, og at de ansatte orienteres om rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med lovgivningen. Kristine Bak spurgte Borgmesteren om der er sket ændringer i indskrivningsreglerne på Dragør Skole? Borgmesteren svarede, at han ikke havde kendskab til, om man konkret havde ændret på indskrivningsreglerne på Dragør Skole, men at han ville undersøge det. Kristine Bak spurgte Borgmesteren om han ville sikre, at alle relevante bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside. Borgmesteren svarede, at det ville man selvfølgelig. Kristine Bak spurgte Borgmesteren om han ville sikre, at Liste T får alle relevante oplysninger på lige fod med øvrige medlemmer i Kommunalbestyrelsen Borgmesteren svarede, at alle relevante oplysninger fremlægges og i øvrigt er omfattet af reglerne om aktindsigt. Kristine Bak spurgte Borgmesteren om Borgmesteren vil oplyse om, at alle får de nødvendige dokumenter vedrørende den økonomiske situation. Borgmesteren henviste til forrige svar. Kristine Bak spurgte Borgmesteren om han kunne bekræfte at en væsentlig del af driftsbesparelserne stammer fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren svarede, at det kunne han ikke. Pia Osbæck spurgte Kim Grønved Nielsen om han var kompromissøgende. Kim Grønved Nielsen svarede, at han gerne vil samarbejde. Uffe Jacobsen spurgte Liste T og F, om de hellere vil låne penge, når de nu ikke vil sælge fast ejendom. Pernille Lundqvist svarede, at Liste T ikke har udelukket at sælge ejendomme, men at man bør afvente vedtagelsen af en samlet plan for kommunens økonomi. Pia Osbæck spurgte Kommunalbestyrelsen om man kan undgå serviceforringelser ved at sammenlægge de to biblioteker. Borgmesteren svarede, at det var hans opfattelse, at man ved en sammenlægning af bibliotekerne kunne opnå en bedre service. Kenneth Gøtterup supplerede Borgmesteren med at et bedre fagligt arbejdsmiljø ville give en ekstra gevinst. Claus Ehlers spurgte Kommunalbestyrelsen om de estimerede udgifter i revisionsnotatet på 2,5 mio. kr. til den fratrådte kommunaldirektør og økonomichef stadig var realistisk? Borgmesteren svarede, at han ikke havde det præcise tal i erindring, men at det i hvert fald ikke var mindre end de estimerede 2,5 mio. kr. Borgmesteren oplyste endvidere, at beløbet vil indgå i regnskabet, som er offentligt tilgængeligt.