Skip navigationen

Referat

Torsdag den 04. november 2010 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen informerede om problemer med telefonomstillingen på rådhuset. Der informeres på hjemmesiden. Borgmesteren informerede om, at Økonomi- og Planudvalget har besluttet at afgive høringssvar i forbindelse med påtænkte ændringer af planloven.

 • 3
  Meddelelse - Valg af tilbud på rådgivning
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Meddelelse om beslutning fra lukket møde om valg af rådgiver vedr. udvikling af Dragør Havn. Borgmesteren informerede om at Økonomi- og Planudvalget har besluttet at indgå aftale med rådgivningsfirmaet emcon i forbindelse med udbuddet af arealet på Dragør Havn.

 • 4
  Meddelelse: Gebyr for renovation 2011
  Sagsid.: 10/1788

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2010
  Til efterretning idet udvalget indstiller at de nye takster beskrives i budget avisen og at grundejerforeningerne informeres. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 05-10-2010
  Til efterretning Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-11-2010
  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  Der er kommet nye regler på affaldsområdet som oplyst på Teknik- og Miljøudvalgets møde i marts. De nye regler betyder: At budgettet for renovation er ændret væsentligt At hver ordning fremover skal hvile-i-sig selv At erhverv må benytte genbrugspladserne mod betaling At kommunens udgift til drift af genbrugspladsen er steget væsentligt som følge af ændret udgiftsfordeling kommunerne imellem i Amagerforbrænding. Ændringen er begrundet med krav om opdeling af udgifterne til genbrug og forbrænding samt de enkelte kommuners brug af genbrugspladser At de kommunale indsamlingsordninger kun må modtage genanvendeligt affald fra husholdninger. Erhverv må ikke benytte de kommunale genbrugsordninger, ud over genbrugspladsen. I praksis betyder det at indsamlingen af genanvendeligt erhvervsaffald er liberaliseret og at erhvervene derfor ikke må benytte fx flaskecontainere, indsamlingen af papir eller pap men selv skal etablere egne ordninger. De nye regler betyder også, at erhverv fremover skal opkræves på baggrund af CVR-registret, på særskilt regning og at de alene skal opkræves for de ordninger de benytter. Husholdningerne kan fortsat opkræves via ejendomsskattebilletten. Ændringen betyder at fortrinsretten ved manglende betaling fremover kun omfatter husholdninger. Det fremtidige renovationsgebyr for husholdninger og kommunale institutioner i Dragør Kommune er et sammensat gebyr, som består dels af et grundgebyr, som dækker administration og de obligatoriske kommunale ordninger (papirindsamling, glaskuber, have- og storskrald, batterier samt miljøbil), dels et variabelt gebyr for dagrenovation hhv. genbrugsstation, der afspejler affaldsproduktionen for den tilmeldte husstand/institution. Husholdningsgebyrets er sammensat af udgifterne til administration, indsamlingsordninger, dagrenovation og genbrugsplads. Oversigt over gebyret for de enkelte ordninger fremgår af vedlagte bilag. Erhvervsaffaldsgebyret sammensættes af flere gebyrer, som både afspejler den differentierede belastning i forbindelse med dagrenovationstilmeldingen og dels afspejler belastningen i forhold til brug af genbrugspladsen i henhold til Miljøstyrelsens fordelingsnøgle i affaldsbekendtgørelsen nr. 48 af den 13. januar 2010. Erhvervsaffaldsgebyret vil således være sammensat af et administrationsgebyr, som dækker administration, det landsdækkende nationale affaldsdatasystem og ordningen for farligt affald, samt to variable gebyrer, som dækker hhv. dagrenovationsindsamlingen og brug af genbrugspladsen. I forbindelse med fastsættelse af gebyret for genbrugspladsen er Miljøstyrelsens fordelingsnøgle i henhold til branchekoder blevet anvendt, som pålægger håndværkere, anlægsgartnere mv. en højere afgift end øvrige virksomhedsformer. Gebyret på erhvervsaffaldsområdet er opdelt i et gebyr for administration, dagrenovation og genbrugsplads. Den enkelte virksomhed skal fremover alene betale for de ordninger som virksomheden tilmeldes. Gebyrerne fremgår af bilaget. Gebyrerne er beregnet ud fra antal tilmeldte tømninger i 2010, en opgørelse over virksomheder i CVR-registret samt et skøn antallet af virksomheder som kan fritages fra gebyr. De nye gebyrer betyder, at en husstand med en ugentlig posetømning kommer til at betale 2.213 kr. årligt for renovation, indsamling af genanvendeligt affald og adgang til genbrugsplads. I 2010 betalte husstanden 1.210. kr. for samme ydelse. Hjemmekomposteringsordningen stiger fra 818 kr. til 2.022, sommerhustømning (32 gange årligt) stiger fra 1.032 til 1.420 kr. Forskellen skyldes hovedsageligt, ændret betaling for brug af genbrugspladsen, at budgettet 2011 og hver ordning ”hviler-i-sig-selv” I 2010 blev der budgetteret med et underskud for at afvikle opsparingen på området og hver ordning hvilede ikke nødvendigvis i sig selv.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 28. september 2010 Økonomi- og Planudvalget den 7. oktober 2010 Kommunalbestyrelsen den 4. november 2010

  Bilag

 • 5
  2. Budgetopfølgning 2010, ØPU´s bevilling
  Sagsid.: 10/1835

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at der bevilges en tillægsbevilling til ØPUs´ områder på samlet set 13.594.883 kr., der finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 05-10-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-11-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Økonomiafdelingen har med udgangspunkt i forbrug ultimo august 2010 foretaget en gennemgang af ØPU´s bevilling. Sektor 9 Gennemgangen af sektor 9 viser en række ikke budgetlagte ekstraudgifter i 2010. På revisionskontoen er der ekstraudgifter dels til BDO´s analyse af kommunens økonomi og dels til Deloittes konsulentbistand i forbindelse med budgetlægning 2011-14. Samlet set anbefales en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til revisionskontoen. Kommunens KMD-betalingsaftaler er væsentlig dyrere end, hvad der er budgetlagt med i 2010. Udgiften er blevet større på grund af tilgang af nye it-systemer. Samlet set anbefales en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. På sektor 9 blev der i forbindelse med budgetvedtagelse 2010 budgetlagt en effektiviseringspulje på 2,5 mio. kr. De besparelser og effektiviseringer, der er vedtaget i løbet af 2010, er lagt til kassebeholdningen og derfor ikke modregnet i denne pulje. Det anbefales derfor, at der ydes en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr., der finansieres af kassen. Fratrædelsesordninger til forhenværende kommunaldirektør samt forhenværende økonomichef medfører i 2010 en ekstraordinær udgift på sammenlagt 2,2 mio. kr. I forbindelse med tilpasning af budget 2010 i marts 2010 blev der indarbejdet en besparelsespulje på 1,1 mio. kr., der skulle udmøntes ved vakante stillinger i administrationen. I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2010 blev der udmøntet besparelser på vakante stillinger på godt 0,6 mio. kr. I denne 2. budgetopfølgning kan der udmøntes besparelser relateret til vakante stillinger i administrationen på sammenlagt knap 1,1 mio. kr. Heraf omplaceres knap 0,5 mio. kr. til den resterende del af den allerede indarbejdede besparelsespulje. Det anbefales, at give en negativ tillægsbevilling på de resterende 0,6 mio. kr. Sammenlagt medfører dette, at forvaltningen i 2010 forventes at spare 1,7 mio. kr. på vakante stillinger. Kommunens overenskomstpulje samt barselspulje er budgetlagt på sektor 9, men omplaceres i løbet af året til relevante sektorområder (jf. selvstændigt politisk dagsordenspunkt herom). På baggrund af de kendte omfordelinger ultimo august 2010 anbefales det, at der gives en negativ tillægsbevilling på godt 0,9 mio. kr. på de to puljer til sammen. Disse og øvrige ændringer er beskrevet mere detaljeret i vedlagte bilag. Samlet set anbefales der på sektor 9 en tillægsbevilling på 7.096.833 kr., der finansieres af kassen. Sektor 10 og 11 På sektor 10 er kommunens renteindtægter og -udgifter justeret jf. årets aktuelle rentesatser. Faldende renter medfører en mindre udgift til renter samlet set. Den primære ændring på sektor 10 skyldes dog, at et afdrag på lån på 1,4 mio. fejlagtigt har været budgetlagt på sektor 10. Det omplaceres hermed fra sektor 10 til sektor 11. Midtvejsreguleringen på tilskud og udligning medfører netto, at kommunen tilføres ekstra knap 2,1 mio. kr. i 2010. Økonomiafdelingen er blevet bekendt med, at kommunerne i 2007-2009 kunne hjemtage moms på den andel af Moviakørsler, der har været udført af private leverandører. Ved hjælp af opgørelser fra Movia er denne moms derfor efterreguleret i 2010. Økonomiafdelingen har desuden gennemgået kommunens artskonteringer på en række områder, og omkonteret en række betalinger, hvormed der kan hjemtagets yderligere momsrefusion. Tilbagebetaling af refusion af købsmoms giver samlet set dermed en merindtægt på knap 1,3 mio. kr. Berigtigelse af forskydning i lån til betaling af ejendomsskatter medfører en udgift på 19,1 mio. kr. På baggrund af reglerne om anvendelse af Kvalitetsfondsmidler vurderer økonomiafdelingen, at Dragørs anlægsforbrug 2010 kommer til at medføre, at kommunen ved udgangen af 2010 skal deponere 4,4 mio. kr. i ikke anvendt kvalitetsfondsmidler. Der er taget højde for denne deponering i budgetopfølgningen. Disse og øvrige ændringer fremgår mere detaljeret i vedlagte bilag. Samlet set anbefales der på sektor 10 og 11 en tillægsbevilling på 20.513.050 kr., der finansieres af kassen. Sektor 12 Sektor 12 anlæg er ikke sædvanligvis inkluderet i de årlige budgetopfølgninger, idet bevillinger løbende frigives og ubrugte midler en gang årligt overføres til følgende budgetår. Grundet kommunens aktuelle økonomiske situation anbefaler økonomiafdelingen imidlertid, at anlægsbudgettet medtages i denne budgetopfølgning. Anlægsbudgettet for 2010 har været drøftet på Kommunalbestyrelsen møder den 25. marts 2010 og den 27. maj 2001. På begge møder er det godkendt, at en række anlæg midlertidigt sættes i bero. På baggrund af disse beslutninger har Plan og Teknik sammen med økonomiafdelingen gennemgået alle anlæg med henblik på udarbejdelse af et forventet anlægsregnskab 2010. Grundet kommunens aktuelle økonomiske situation anbefales det hermed, at Anlægsbudgettet for 2010 nulstilles således, at anlægsudgifter, der ikke forventes anvendt i 2010, tages ud af budgettet via negative tillægsbevillinger. Undtaget herfra er dog bevillinger til udbygning af Enggården herunder servicearealer samt en bevilling til nyt alarmsystem til Beredskab. Kun for disse bevillinger kan det blive aktuelt at overføre ikke anvendte midler i 2010 til efterfølgende budgetår. Konsekvensen af denne anbefaling er (jf. i øvrigt anbefalingen i Direktionens udkast til genopretningsplan), at det samlede anlægsbudget for de kommende år skal vedtages på ny som en del af budget 2011-14. Konsekvensen er desuden, at der (jf. vedlagte bilag) kan gives en negativ tillægsbevilling på anlæg på samlet set 14.015.000 kr., der tilføres kassen. 2. budgetopfølgning 2010 Sektor 1-12 samlet set Økonomiafdelingen har anbefalet en negativ tillægsbevilling på TMU’s bevillinge (sektor 1-2) på 2.101.738, der tilføres kassen (jf. beslutning fra Økonomi- og Planmødet den 5. oktober 2010, selvstændigt dagsordenspunkt derom). Økonomiafdelingen har desuden anbefalet en tillægsbevilling på SBKU’s bevilling (sektor 3-8) på 3.875.418 kr., der finansieres af kassen (jf. selvstændigt dagsordenspunkt derom). Endelig anbefaler økonomiafdelingen jf. ovenstående en tillægsbevilling på ØPU’s bevilling (sektor 9-12) på samlet set 13.594.883 kr., der finansieres af kassen. Såfremt ovenstående anbefalinger alle godkendes medfører 2. budgetopfølgningen 2010 et samlet kassetræk på 15.368.563 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2010 Kommunalbestyrelsen den 4. november 2010

  Bilag

 • 6
  2. budgetopfølgning 2010 SBKU´s bevilling
  Sagsid.: 10/1787

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at der bevilges en tillægsbevilling til SBKU´s områder på samlet set 3.875.418 kr. (jf. vedhæftede bilag, sektor 3-8), der finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 30-09-2010
  Anbefales over for ØPU/KB. Birgitte Rinhart (T) var ikke stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 05-10-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-11-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har med udgangspunkt i forbrug ultimo august 2010 foretaget en gennemgang af SBKU´s bevilling. Sektor 3 På sektor 3 er der merudgifter til Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Der er budgetlagt med to elever. 1. august starter 4 nye elever, hvorfor det anbefales at bevillingen tilføres godt 1,2 mio. kr. Betalingsaftalen med Tårnby vedr. PPR må desuden tilrettes jf. seneste skrivelse fra Tårnby, hvorfor bevillingen tilføres knap 0,7 mio. kr. Til gengæld er der en mindreudgift på godt 167.000 kr. på delaftale 2 vedr. specialundervisning. En rokering af elever i Tårnby Kommunes fritidsordninger betyder desuden betydelige merudgifter på betaling af elever i skolefritidsordning i Tårnby, hvorfor bevillingen tilføres godt 0,8 mio. kr. Udgifter til afregning med andre kommuner for undervisning af elever anbragt i familiepleje er mindre end forventet, hvorfor bevillingen kan reduceres med godt 1 mio. kr. Økonomiafdelingen har foretaget skøn over regnskab på de 4 skolers lærerlønsbudgetter, og konstaterer et yderligere merforbrug på 1 mio. kr., hvorfor dette beløb er indlagt i budgetopfølgningen. Disse og øvrige ændringer er beskrevet mere detaljeret i vedlagte bilag. Samlet set anbefales der på sektor 3 en tillægsbevilling på 990.796 kr., der finansieres af kassen. Sektor 4 Gennemgangen af sektor 4 medfører kun få mindre justeringer. Tilbagebetalte beløb fra aftensskoler kan tilføres kassen, mens udgifterne til mellemkommunale betalinger er større end budgetteret. Samlet set anbefales der på sektor 4 en negativ tillægsbevilling på 17.665 kr., der kan tilføres kassen. Sektor 5 På sektor 5 er særligt udgifter til søskendetilskud og fripladser noget højere end budgetteret. Det anbefales således, at der tilføres 1,26 mio. kr. til disse konti. Tilskud til forældre vedr. pasning af eget barn kan reduceres med knap 0,3 mio. kr. På grund af ansættelsesstop kan pulje til annonceudgifter desuden reduceres med 0,3 mio. kr. Også forældretilskud og tilskud til børn anbragt udenfor kommunen kan reduceres med ca. 0,25 mio. kr. Der anbefales desuden en omplacering af midler fra klubber og andre socialpædagogiske fripladser til særlige dagtilbud og særlige klubber. Forvaltningen foreslår herudover at fjerne besparelsen vedr. kapacitetstilpasninger bygninger på inst.området, samt det afsatte beløb vedr. strategiinvesteringer på inst.området. Alle ændringer er beskrevet mere detaljeret i vedlagte bilag. Samlet set anbefales der på sektor 5 en tillægsbevilling på 194.131 kr., der finansieres af kassen. Sektor 6 På sektor 6 skyldes ændringerne primært stigende udgifter til sygedagpenge. Samlet set anbefales det, at bevillingerne til sygedagpenge tilføres 2,9 mio. kr. Refusionskonti relateret dertil skal samtidig reguleres således, idet der kan hjemtages godt 0,6 mio. kr. mere i refusioner. På området for børn og unge med særlige behov vedrører de største ændringer stigende udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, elever på kost- og efterskoler, efterværnssager samt familiebehandling eller behandling af børn eller ungers problemer. Alle ændringer er beskrevet mere detaljeret i vedlagte bilag. Samlet set anbefales der på sektor 6 en tillægsbevilling på 4.646.075 kr., der finansieres af kassen. Sektor 7 På sektor 7 har en efterregulering af andre kommuners betaling for ophold på plejehjem i Dragør givet en ordinær stor ekstraindtægt i 2010. Indtægten forventes således i alt øget med 0,8 mio. kr. Antallet af borgere, som Dragør Kommune betaler for plejehjemsplads i andre kommuner er desuden reduceres med en person, hvorfor bevillingen kan reduceres med knap 0,5 mio. kr. Disse og øvrige ændringer er beskrevet detaljeret i vedlagte bilag. Samlet set anbefales der på sektor 7 en negativ tillægsbevilling på 735.690 kr., der kan tilføres kassen. Sektor 8 På sektor 8 er der betydelige ekstraudgifter til genoptræning, idet kommunen i 2010 har modtaget en regning, der vedrører 2009. Det anbefales derfor, at bevillingen tilføres 0,5 mio. kr. Der er desuden fortsat stigende udgifter til høreapparater, hvorfor denne bevilling også bør tilføres 0,5 mio. kr. Udgifterne til støtte til køb af bil er der i mod væsentlig lavere end forventet, hvorfor bevillingen kan reduceres med godt 1 mio. kr. Der er i år desuden en ekstraordinær indtægt på hjælp til boligindretning, idet forvaltningen tidligere har taget pant i et hus, hvor der ved hussalg således nu kan hjemtages 0,6 mio. kr. Endelig er der konstateret en budgetfejl, hvor betalingsaftale for hjælpemidler er budgetlagt på både sektor 9 og sektor 8, hvorfor denne kan trækkes ud af sektor 8. Alle ændringer er beskrevet mere detaljeret i vedlagte bilag. Samlet set anbefales der på sektor 8 en negativ tillægsbevilling på 1.202.229 kr., der kan tilføres kassen. Sektor 3-8 Budgetopfølgningen på sektor 3-8 medfører, at der samlet set anbefales en tillægsbevilling på 3.875.418 kr., der finansieres af kassen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 30. september 2010 Økonomi- og Planudvalget den 7. oktober 2010 Kommunalbestyrelsen den 4. november 2010

  Bilag

 • 7
  2. budgetopfølgning 2010, TMU´s områder
  Sagsid.: 10/1746

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at der bevilges en tillægsbevilling på - 2.051.478 kr. (jf. bilag 1), der tilføres kassen.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2010
  Anbefales over for ØPU/KB i det udvalget beder forvaltningen om at undersøge om beløbet til havnen i stedet kan finansieres af million puljen, i det der er tale om krav fra Sikringsstyrelsen. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 05-10-2010
  Anbefales over for KB De 50.260 kr. afholdes af millionpuljen Den samlede tillægsbevilling er herefter – 2.101.738 kr.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-11-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har med udgangspunkt i forbruget ultimo august 2010 foretaget en gennemgang af Teknik og Miljøudvalgets bevilling. På sektor 1 renovation anbefales en mindre korrektion af renter af kommunens udlæg. Den samlede indtægt på sektor 1 forventes i 2010 at blive 50.000 kr. Anbefalingen modsvares af en modgående anbefaling på sektor 10 Renter i økonomiafdelingens budgetopfølgning på Økonomi- og Planudvalgets områder. Sektor 2 inkluderer vedligeholdelsesbudgetterne til kommunens ejendomme. Grundet den aktuelle økonomiske situation har Plan og teknik i det det omfang det har været muligt holdt igen med udgifter til bygningsvedligeholdelse i 2010. Af hensyn til kommunens kassebeholdning anbefales det således at der tages samlet set 2,2 mio. kr. ud af vedligeholdelsesbudgetterne i 2010 jf. opgørelsen i bilag 1. Endelig anbefales det, at der gives en tillægsbevilling på 50.260 kr. til havnen som følge af ekstraordinære udgifter til reparation af bedding. Samlet set medfører ovenstående, at økonomiafdelingen anbefaler, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,051 mio. kr. på Plan- og Miljøudvalgets områder. Det anbefales desuden at beløbet tilføres kassen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2010. Økonomi- og Planudvalget den 7. oktober 2010 Kommunalbestyrelsen den 4. november 2010.

  Bilag

 • 8
  Skorstensfejertakster for 2011
  Sagsid.: 10/1760

  ANBEFALING:
  at takster for 2011 godkendes og indarbejdes i kommunens takstblad

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2010
  Anbefales over for ØPU/KB idet det bemærkes at prisfremskrivningen synes høj i forhold til realvæksten. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 28-10-2010
  Anbefales over for KB Forvaltningen tilskriver KL og redegør for ØPU´s betragtninger omkring de vejledende takster for skorstensfejerarbejdet Ole K. Svendsen (A) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-11-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunernes Landsforening har den 15. september 2010 oplyst nye vejledende takster for skorstensfejerarbejdet i 2011. Taksterne der, i lighed med tidligere år er fastsat i samarbejde med skorstensfejerlauget, er fremskrevet med 3,06 % i forhold til taksterne for 2010. Efter behandling i Kommunalbestyrelsen den 4. november 2010 vil takstændringerne blive annonceret i Dragør Nyt samt blive lagt på kommunens hjemmeside. Der er forskel på KL-taksten og Dragør Kommunes takst, da udgiften til sodeposer indgår i Dragør Kommunes takst med 1 %.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 28. september 2010 Økonomi- og Planudvalget den 28. oktober 2010 Kommunalbestyrelsen den 4. november 2010

  Bilag

 • 9
  Udkast til regulativ for husholdningsaffald
  Sagsid.: 10/1728

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udkast til regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i offentlig høring.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2010
  Anbefales over for ØPU/KB. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 05-10-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-11-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Der er ved Teknik og Miljøudvalgsmødet den 2. marts 2010 meddelt, at kommunens affaldsregulativer skal erstattes af 2 standardregulativer for hhv. erhverv og husholdninger. Der er nu blevet udarbejdet et udkast til regulativ for husholdningsaffald. Regulativ for erhvervsaffald følger senere på året. I henhold til bekendtgørelse om affald af 13/1 2010 skal kommunerne inden 1. januar 2011 vedtage regulativ for husholdningsaffald udarbejdet efter Miljøstyrelsens standardregulativer. Der er udarbejdet et udkast til regulativet. Inden endelig vedtagelse skal regulativet i offentlig høring i 4 uger. I udkast til regulativ for husholdningsaffald er følgende teksttyper: · Rød tekst er tekster, der er obligatorisk i regulativet · Sort tekst er obligatoriske overskrifter til paragrafferne · Blå tekst er tekster, der er valgt ud fra flere obligatoriske tekster · Den grønne tekst er fritekst, og beskriver de konkrete forhold vedindsamlingsordningerne. Opbygningen af og teksten i udkastet er væsentligt ændret i forhold til gældende regulativ. Indsamlingsordningerne er ikke blevet ændret, med mindre det har baggrund i affaldsbekendtgørelsen fra 13. januar 2010. Af væsentlige ændringer af indsamlingsordninger i regulativudkastet skal nævnes: · Erhvervsvirksomheder har ikke længere mulighed for at deltage i indsamlingsordninger for genanvendeligt affald (papir, pap og glas). · Genbrugspladserne er nu forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i I/S Amagerforbrændings område og dette kan personalet kræve dokumenteret · Det er brugeren af en erhvervsejendom og ikke ejeren af ejendommen der skal til og afmelde dagrenovationsordning Regulativet kan vedtages efter 4 ugers offentlig høring. Udkast til regulativ for husholdningsaffald ophæver tidligere Regulativ for husholdningsaffald (november 2006) samt Regulativ-tillæg for kasserede elektriske og elektroniske produkter for så vidt angår husholdninger og kommunale institutioner.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 28. september 2010 Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2010 Kommunalbestyrelsesmøde den 4. november 2010

  Bilag

 • 10
  Regulativ for erhvervsaffald - bemyndigelse
  Sagsid.: 10/1790

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at Forvaltningen bemyndiges til at sende regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2010
  Anbefales over for ØPU/KB. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 05-10-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-11-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Der er ved Teknik og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2010 meddelt, at kommunens affaldsregulativer skal erstattes af 2 nye standardregulativer for hhv. erhvervs og husholdninger. Regulativerne skal gælde fra 1. januar 2011. Regulativet for husholdningsaffald er udarbejdet og sagen er på Teknik og Miljøudvalgets dagsorden mhp. beslutning om offentliggørelse i 4 uger før endelig vedtagelse. Regulativet for erhvervsaffald er under produktion men det er ikke muligt at nå at gennemføre 2 politiske behandlinger - 1 om offentliggørelse af udkast og en hvor regulativet efter høring vedtages endeligt - samt en høringsperiode på 4 ugen inden 1. januar 2010. Derfor anbefaler forvaltningen, at Forvaltningen bemyndiges til at sende udkast til nyt erhvervsaffaldsregulativ i høring så snart udkastet er uarbejdet. Høringsresultatet og det endelige forslag til erhvervsaffaldsregulativ vil blive sendt til politisk behandling for endeligt godkendelse. Det er Forvaltningens vurdering, at det hermed vil være bedre mulighed for at nå at få erhvervsaffaldsregulativet vedtaget inden 1. januar 2011. Det kan oplyses, at der er tale om et standard-regulativ med obligatoriske tekster suppleret med få lokale beskrivelser. Der indføres ingen nye ordninger ud over de ordninger som følger af affaldslovgivningen. Fx erhvervs adgang til genbrugspladser mod betaling. Udarbejdelse af affaldsregulativer er omfattet af det forpligtigende samarbejde.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 28. september 2010 Økonomi- og Planudvalget den 7.oktober 2010 Kommunalbestyrelsen den 4.november 2010

 • 11
  Høringssvar om Aktivitets- og Sundhedscenter
  Sagsid.: 10/535

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at 1. Høringssvarerne tages til efterretning og de medtages i den efterfølgende proces omkring Aktivitets- og Sundhedscentret. 2. De indkomne navneforslag drøftes og indgår i beslutningen om navn for Aktivitets- og Sundhedscentret.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 30-09-2010
  Morten Dreyer (O) stillede følgende ændringsforslag: "At Aktivitetshuset fortsætter uændret. Sundhedscentret oprettes i de øvrige lokaler i Wiedergården". For stemte 1 (O) Imod stemte 5 (SBKU –O) Faldet Herefter blev administrationens indstilling ad 1-2 sat under afstemning. For stemte 5 (SBKU -O) Imod stemte 1 (O) Anbefales over for KB, herunder at det godkendes, at der etableres Aktivitets- og Sundhedscenter i kommunens lokaler i Wiedergården 2. Sagen drøftes med Brugerrådet på næste SBKU. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-11-2010
  Morten Dreyer (O) stillede følgende ændringsforslag: At Aktivitetshuset fortsætter uændret. Sundhedscentret oprettes i de øvrige lokaler i Wiedergården. For stemte 1 (O) Imod stemte 14 (A, C, F, T, V, PL (L)) Faldet Ad 1 – 2 samt følgende tillægsforslag fra A-gruppen som nyt pkt. 3: Der sker ikke ny indretning på Wiedergården, før dialogmødet mellem brugerrådet i Aktivitetshuset og SBKU har været afholdt, hvorefter det videre arbejde foregår i samarbejde med følgegruppen. Ad 1 – 3 For stemte 14 (A, C, F, T, V, PL (L)) Imod stemte 1 (O) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kulturudvalget har på møde den 10. juni 2010 og Økonomi- og Planudvalget har på møde den 17. juni 2010 besluttet: 1. at der etableres et Aktivitets- og Sundhedscenter i kommunens lokaler i Wiedergården 2, 2. at der nedsættes en følgegruppe, bl.a. med repræsentanter fra Aktivitetshuset 3. at der udskrives en konkurrence om husets navn 4. at sagen sendes i høring hos relevante parter 5. at SBKU inviterer til åbent borgermøde om emnet Borgermødet blev afholdt mandag den 30. august 2010, og på baggrund af mødet besluttede udvalget at invitere Aktivitetshusets brugerråd til dialogmøde om etablering af et aktivitets- og sundhedscenter. Forslag om at etablere et aktivitets- og sundhedscenter har været i høring fra den 12. august til 15. september 2010. Høringen havde to formål: 1. Indhentning af kommentarer til forslaget med henblik på at kvalificere den videre etableringsproces, og 2. Konkurrence om navneforslag til aktivitets- og sundhedscentret. Der er i alt indkommet fire høringssvar. To høringssvar til aktivitets- og sundhedscentret samt to navneforslag. Høringssvar til Aktivitets- og Sundhedscentret: 1. Aktivitetshusets Brugerråd: Brugerrådet har efter det åbne Borgermøde haft et ekstraordinært Brugerrådsmøde for at diskutere aktivitets- og sundhedscentret. Brugerrådet synes, at idéen falder godt i tråd med Aktivitetshusets visioner om et levende hus, især da man også har fået håndslag på, at dette nye tiltag ikke vil indskrænke Aktivitetshusets råderum, medbestemmelse og aktiviteter. Dette indebærer også, at den kommende organisering af Aktivitets- og Sundhedscentret befordrer den frivillighed, brugerinvolvering og medindflydelse, der er i Aktivitetshuset i dag. Brugerrådet ser også en fordel i eventuelle fællesforedrag og fælles netcafé. Aktivitetshuset arbejder i øjeblikket sammen med bl.a. biblioteket omkring et projekt, der kan lære ”it-skræmte” at betjene sig selv på nettet. Aktivitetshuset huser allerede i dag rygestopkurser, patientforeninger og Handicapråd, uden at dette har voldt problemer. Brugerrådet ønsker at deltage i følgegruppe for projektet. Brugerrådet vil også påpege Aktivitetshusets behov for yderligere små mødelokaler og grupperum. Aktivitetshusets Brugerråd har i sit høringssvar vedlagt en oversigt over lokaleforbruget. 2. Forældrebestyrelsen ved Dragør Skoles fritidshjem: Forslaget lyder umiddelbart som en fremragende idé. Som situationen i Dragør ser ud for nuværende, så kan vi dog ikke se, at projektet kan realiseres økonomisk. Bestyrelsens fokus er i hvert fald på andre områder: Børneområdet, svømmehal, sportsfaciliteter m.m. Navneforslag: 1. Charlotte Frøsig Hansen foreslår navnene: "Trivselshuset" eller "Væksthuset" 2. Grethe Vejlgaard foreslår navnet: "Vøres Hus" 3. Aktivitetshusets Brugerråd foreslår navnet: "Aktivitets- og Sundhedshuset". Høringssvar beror i sagen.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Sundhedspolitik Ældrepolitik

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 30. september 2010 Kommunalbestyrelsen den 4. november 2010

 • 12
  Høring - Flytning af Aflastningsenheden fra Wiedergården til Enggården
  Sagsid.: 10/1349

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at 1. Høringssvar fra Ældrerådet og Ældre og Omsorgs MED-udvalg tages til efterretning. 2. Udvalget træffer beslutning om flytning af Aflastningsenheden fra Wiedergården til Enggården, med placering af den samlede indsats i gruppen Saltholm, når 1. etape af udbygningen er klar.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 30-09-2010
  Anbefales over for ØPU/KB. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 28-10-2010
  Anbefales over KB Ole K. Svendsen (A) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-11-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kulturudvalget besluttede den 19. august 2010 at sende forslag om flytning af Aflastningsenheden fra Wiedergården til Enggården, med en placering af den samlede indsats i gruppen Saltholm, i høring. En flytning af enheden vil kunne ske, når 1. etape af udbygningen på Enggården er klar til brug. Baggrunden for forslaget om flytning af Aflastningsenheden til Enggården er, at enheden i dag ligger isoleret fra anden døgndækket virksomhed, og at en samling af tilbuddet om midlertidigt døgnophold med placering i gruppen Saltholm på Enggården derfor vil give mulighed for en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og for udnyttelse af nærheden til træningsfaciliteterne og daghjemmet. Høringsmaterialet er sendt til Ældrerådet samt til Ældre og Omsorgs MED-udvalg. Der er modtaget høringssvar fra begge parter. Høringssvarene er vedlagt sagen. Høringssvarene udtrykker forståelse for en mere rationel placering af en lille enhed samt for det faglige udviklingspotentiale, der er i en samling af tilbuddet i en større sammenhæng. Høringsparterne er opmærksomme på, at en flytning har betydning for det antal plejeboliger, der bliver til rådighed, samt på den konsekvens dette eventuelt kan få for plejeboliggarantien. Ældrerådet anbefaler i den forbindelse en analyse af plejeboligbehovet. Som anført i sagsfremstillingen den 19. august 2010 giver den nuværende venteliste til plejebolig ikke anledning til bekymring, selvom det samlede antal plejeboliger reduceres med 7 boliger. Det forventes at 2. etape af udbygningen står klar i foråret 2012. Med renovering af de eksisterende små boliger, som er klar i 2013, vil der blive 49 nye boliger.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 30. september 2010 Økonomi og Planudvalget den 28. oktober 2010 Kommunalbestyrelsen den 4. november 2010

  Bilag

 • 13
  Evaluering af gæstehus, dagplejen
  Sagsid.: 10/1757

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at 1. Evalueringen af gæstehuset tages til efterretning. 2. Ordningen med et gæstehus gøres permanent. 3. Finansiering af gæstehuset sker ved nedlæggelse af en dagplejepædagogstilling(tilsynsførende) og 5 gæstepladser. 4. Der afsættes et fødevarebudget til gæstehuset på 12.000 kr. årligt. 5. Den samlede økonomi for etablering af gæstehus kan opsummeres således: a. Dagplejens budget for løn til dagplejere øges ved ompostering med 286.000 kr.(490.000 kr. – 204.000 kr.), b. Dagplejens budget vedr. løn til tilsynsførende reduceres med 236.000 kr. c. Dagplejens budget vedr. rammebeløb forøges med 12.000 kr. d. Dagplejens budget vedr. forældrebetaling forøges med en ekstra indtægt på 157.000 kr. e. Mindreudgiften på 95.000 kr. tilføres kassebeholdningen fra 2011

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 30-09-2010
  ad 1-5. Anbefales over for ØPU/KB. Birgittte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 05-10-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-11-2010
  Ad 1-5 Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kulturudvalget besluttede den 5. februar 2009 at etablere en forsøgsordning med gæstehus i Dagplejen. Forsøget blev efterfølgende etableret efter aftale med den faglige organisation med start dato den 1. juni 2009. Forsøgsperioden blev aftalt med en varighed på 1 år, og forvaltningen skulle herefter foretage en evaluering af ordningen på baggrund af dagplejerne samt forældrene. Gæstehuset har til huse i lokalerne sammen med legestuen, og har været normeret til 5 pladser. Der er to ansatte i gæstehuset på hhv. 37 timer og 20 timer om ugen. Forvaltningen har derfor efter sommerferien udsendt et spørgeskema til samtlige forældre i dagplejen. Evalueringen viser, at der generelt både hos forældre og dagplejere er stor tilfredshed med etableringen af et gæstehus til placering af børn, hvis dagplejer er syg eller har andet fravær. 80 % af forældrenes besvarelser er i meget høj eller i høj grad tilfredse med gæstehuset. Der nævnes bl.a. følgende forhold: at børnene er trygge og trives med at komme i gæstehuset, idet de er vant til lokalerne og personalet fra legestuen at der er stor tryghed ved at kunne aflevere det samme sted hver gang, når egen dagplejer er fraværende at det giver mulighed for at lege med andre børn end fra egen gruppe, hvilket er godt, særligt for de større børn at personalet i gæstehuset er meget opmærksomme og imødekommende Gæstehuset ligger sammen med kommunens legestue, hvilket har vist sig at være en helt optimal løsning, der dels sikrer et godt samarbejde mellem medarbejderne i legestuen og i gæstehuset. Desuden betyder det, at børn og forældre har en fortrolighed med de fysiske rammer, idet de kommer i legestuen 1 gang om ugen. Det har dog været vigtigt at sikre en sammenhørighed mellem medarbejderne i gæstehuset og i dagplejen, så huset ikke opleves løsrevet fra dagplejen. Gæstehuset har som udgangspunkt været en succes, der har betydet en væsentlig større tilfredshed med dagplejen fra forældreside. Dette ses bl.a. af denne gennemførte spørgeskemaundersøgelse. Desuden er dagplejerne glade for gæstehuset, da det betyder, at det sjældnere sker, at en dagplejer har 5 børn i løbet af en dag. Det betyder, at belastningen på den enkelte dagplejer er aftaget, hvilket giver et bedre arbejdsmiljø i dagplejen generelt. Den 1. april 2009 trådte den nye overenskomst i kraft, der yderligere fordyrer kommunernes udgift til 5. barns tillæg, idet dagplejerne med denne får ret til udbetaling af tillæg, hver gang de modtager et gæstebarn,- også selv om deres egne børn ikke er i dagpleje den pågældende dag, og de dermed ikke passer fem børn. Såfremt der ikke etableres gæstehus til aflastning af dagplejerne ved sygdom, må der forventes stigende udgifter til 5. barns tillæg grundet disse ændrede overenskomstforhold. På baggrund af evalueringen anbefaler forvaltningen, at ordningen med et gæstehus gøres permanent. Den årlige udgift til gæstehuset er pt. 490.000 kr. Finansiering af ordningen tænkes at ske ved: Nedlæggelse af en stilling som dagplejepædagog(tilsynsførende) (pt. ubesat), idet antallet af dagplejere har været kraftigt faldende gennem de seneste par år, og dermed tilrettes de administrative udgifter hertil. Under forsøgsordningen har dagplejen haft et mindreforbrug på 236.000 kr. i forhold til budgetteret på administrative lønninger. Færre udbetalinger af 5. barns tillæg. Etableringen af gæstehuset har mindsket udbetalingen af 5. barns tillæg fra 324.000 kr. (1. juni 2008 til 31. maj 2009) til 120.000 kr. (fra 1. juni 2009 til 31. maj 2010), hvilket er en besparelse på 204.000 kr. årligt. Det forventes at kunne nedbringe antallet af udbetalinger af 5. barns tillæg ved yderligere kapacitetsudnyttelse i dagplejen. Dagplejen har i dag 9 gæstepladser, dvs. normering til 9 tomme pladser, som benyttes ved dagplejernes ferie, kurser og sygdom. Forvaltningen foreslår, at de 5 pladser, som etableres i gæstehuset, modsvares ved nedlæggelse af 5 af gæstepladserne, som effektiviserer udnyttelsen af dagplejens kapacitet, dvs. der kan indskrives 5 børn mere i dagplejen med et uændret antal dagplejere og dermed opnås en øget merindtægt på forældrebetalingen. Under forsøgsordningen har udgifter til fødevarer til gæstehuset børn været afholdt indenfor dagplejens egne rammer. Såfremt ordningen gøres permanent, skal der afsættes budget til forplejning svarende til fødevareudgiften for et vuggestuebarn, i alt 12.000 kr. Det skal dog nævnes, at kun 50% af forældrene er tilfredse med lokalerne for gæstehuset og nævner kuldeproblemer samt inddragelse af spejderhytten til etablering af bedre forhold for dagplejen. Forvaltningen bemærker hertil, at der er taget aktion på at udbedre kuldeproblemer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Omkostninger ved etablering af forsøgsordningen: Besparelse på 5. barns tillæg 204.000 kr. Besparelse på adm. lønudgifter 236.000 kr. Gæstehuslønninger -490.000 kr. Udgifter ved ordningen - 50.000 kr. Udgifterne ved den midlertidige ordning på 50.000 kr. finansieres ved ubesatte stillinger i dagplejen. Ved etablering af permanent gæstehusordning: Besparelse på 5. barns tillæg 204.000 kr. Besparelse på adm. lønudgifter 236.000 kr. Gæstehuslønninger -490.000 kr. Fødevarebudget -12.000 kr. Forventet øget forældreindtægt ved nedlæggelse af 5 gæstepladser 157.000 kr. Merindtægt ved etablering af gæstehus 95.000 kr. Yderligere formindskelse af udbetaling af 5. barns tillægget vil forøge merindtægten. Dagplejens lønbudget er centraliseret, og besparelser/ merindtægter tilfalder dermed kommunekassen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 30. september 2010 Økonomi- og Planudvalget den 7. oktober 2010 Kommunalbestyrelsen den 4. november 2010

  Bilag

 • 14
  Stillingtagen til indkomne tilbud og valg af kontraktpart - genoptræningskørsel
  Sagsid.: 10/1924

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at der indgås kontrakt om genoptræningskørsel med tilbudsgiver A.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 28-10-2010
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-11-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Genoptræningskørslen har været udbudt i henhold til Tilbudsloven, jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 24. juni 2010. Tildelingskriterierne i udbuddet var angivet som: Økonomi 45% Kvalitet 30% Materiel 25% Der er indkommet 2 tilbud fra henholsdvis tilbudgiver A og B og i henhold til udbudsbetingelserne skal kontrakten tildeles den tilbudgiver som afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud. For såvidt angår tildelingskriterierne kvalitet og materiel står begge tilbudsgivere lige. Tilbudsgiver B´s pris er imidlertid dobbelt så høj som tilbuddet fra tilbudsgiver A. Tilbudsgiver B har i en e-mail, der er vedlagt tilbuddet, bekræftet at tilbudsbeløbet alene dækker prisen én vej, men ikke både ud og hjem. Tilbudgiver A´s pris dækker kørslen ud/hjem. På den baggrund anbefaler administrationen, at der indgås kontrakt med tilbudgiver A. Aftaleforholdet påbegyndes fra den 1. januar 2011, og varer i 4 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år.

  LOVE/REGLER:
  Tilbudsloven og EU-retlig udbudslovgivning.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 28.oktober 2010 Kommunalbestyrelsen den 4. november 2010

 • 15
  Ændring af Børn- og Unge-udvalgets sammensætning
  Sagsid.: 10/1909

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at valggruppen A+F+O+T+V udpeger 2 medlemmer og 2 suppleanter til Børn- og Unge-udvalget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-11-2010
  Kim Grønved Nielsen (F) og Bertel Riber (A) udpeges som medlemmer og Hanne Stockbridge (V) udpeges som suppleant for Kim Grønved Nielsen og Allan Holst (A) udpeges som suppleant for Bertel Riber.

  SAGSFREMSTILLING:
  Som følge af Barnets Reform og ændring af retssikkerhedsloven skal der fremover kun være 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer i Børn- og Unge-udvalget mod 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer i dag. Derfor skal Kommunalbestyrelsen med virkning fra den 1. januar 2011 blandt sine medlemmer udpege 2 medlemmer til Børn og Unge-udvalget. Herudover skal udvalget bestå af 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige og som nu én byretsdommer. Formålet med ændring af udvalgets sammensætning er at sikre en større børnesagkyndig ekspertise i sager om særlig støtte til børn og unge. Statsforvaltningen udpeger de pædagogisk-psykologisk sagkyndige konsulenter. På det konstituerende møde den 1. december 2009 blev følgende personer udpeget: nr. 1 Kim Grønved Nielsen, F nr. 2 Bertel Riber, A nr. 3 Hanne Stockbridge, V nr. 4 Peter Læssøe, T (suppleant) nr. 5 Allan Holst, A (suppleant) nr. 6 Pernille Lundqvist, T (suppleant) En sådan ændring af udvalgets sammensætning kræver en ny konstituering af udvalget. Kommunalbestyrelsen skal foretage forholdstalsvalg som afholdes på grundlag af d’Hondts metode. Kommunalbestyrelsen vil normalt have de samme valggrupper ved de valg, der skal foretages både på det konstituerende møde og senere. Men det er ikke nødvendigt. Andre valggrupper kan dannes, blot ikke ved udpegning til stående udvalg og Økonomi- og Planudvalget. Efter d’Hondts metode skal valggruppen A+F+O+T+V udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter. Medlemmer af Social, Børn og Kulturudvalget kan ikke vælges hverken som medlem eller som suppleant.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 4. november 2010

 • 16
  Ny organisationsstruktur 2010
  Sagsid.: 10/1977

  ANBEFALING:
  Direktionen anbefaler, at det forelagte forslag til ændring af organisationsstrukturen besluttes og træder i kraft den 15. november 2010.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 04-11-2010
  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 04-11-2010
  Sagen drøftes og behandles på det åbne møde.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-11-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  På Kommunalbestyrelsens lukkede møde den 23. september 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen, at direktionen arbejder videre med den foreslåede organisationsændring på rådhuset. Direktionen har, i den mellemliggende periode arbejdet videre med organisationsændringen på baggrund af drøftelser med afdelingschefer, tillidsrepræsentanter og MED-organisationen på LMU-, CMU- og HMU-niveau. Et forslag til den nye struktur er sendt ud til drøftelse i de enkelte afdelinger med henblik på at kvalificere høringsmaterialet omkring den fremtidige organisationsstruktur på rådhuset. Afdelingernes tilføjelser er indarbejdet i høringsnotatet af 15. oktober 2010. Høringsmaterialet er udsendt den 15. oktober 2010, og fristen for indlevering af høringssvar udløb den 29. oktober 2010. Der er i alt kommet 18 høringssvar og af dem fremgår blandt andet følgende: · Der er en udbredt enighed blandt medarbejderne om, at en organisationsændring kan bidrage til en positiv udvikling af forvaltningen. · Det kritiseres, at høringsmaterialet, som består af notatet ”Forslag til ændring af organisationsstruktur på rådhuset”, blev sendt ud fredag d. 15. oktober 2010 efter arbejdstids ophør og op til efterårsferien med frist den 29. oktober 2010, hvilket betød, at flere medarbejdere først kunne tage stilling til det, da de kom retur fra ferie. · Der er en generel opfattelse blandt medarbejderne af, at processen op til høringen har været lukket, det vil sige, at medarbejderne ikke har været inddraget som det står i ”Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering” i MED-håndbogen. · Der er et udbredt ønske blandt medarbejderne om, at den fremadrettede proces vil være mere åben, det vil sige, at medarbejderne bliver inddraget mere, jf. MED-aftalen. Derudover skal tidsplaner for afskedigelse af personale meldes ud snarest, og de berørte medarbejdere skal have besked inden juleferien, det vil sige senest den 23. december 2010. · Der er en generel bekymring blandt medarbejderne om, hvad høringsmaterialet danner grundlag for, da detaljeringsgraden varierer meget mellem de forskellige afdelinger, hvilket giver anledning til frustration og utryghed blandt medarbejderne i forhold til de bebudede afskedigelser. · Der bør udarbejdes et detaljeret notat, som inkluderer store som små arbejdsopgaver, for ikke i processen at overse opgaver, der således går tabt. · Der er en bekymring blandt medarbejderne omkring opretholdelse af servicen overfor borgeren, enten ved en reduktion af medarbejdere i den nye afdeling og/eller nedlæggelse af vakante stillinger eller ved en øget opgaveportefølje i den nye afdeling. Forvaltningen vil i den kommende tid arbejde videre med organisationsudviklingen og implementeringen i de enkelte afdelinger. Der udarbejdes en tidsplan, målsætninger og delmål for denne proces og nedsættes en arbejdsgruppe. Som en del af implementeringen vil der blive nedsat en supplerende tværgående arbejdsgruppe, der skal arbejde med retningslinjerne for servicen på rådhuset, herunder åbningstiden og telefonbetjeningen. Der nedsættes endvidere en arbejdsgruppe, der skal arbejde med kommunens kanalstrategi og digitalisering, herunder selvbetjeningsløsninger, hjemmeside mv. Direktionen foreslår på baggrund af de modtagne høringssvar, at ejendomsdataområdet med tilhørende ressource på 1 fuldansat medarbejder fremover sorterer under Plan og Byg. På baggrund af høringen er det endvidere direktionens opfattelse, at det i samråd med de respektive afdelingschefer bør aftales og besluttes, om den del af opkrævningen, der i dag henhører under Borgerservice, fremover skal overføres til Økonomiafdelingen eller forblive i Velfærd (som Borgerservice bliver en del af med den nye struktur).

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 4. november 2010 Kommunalbestyrelsen lukket møde den 4. november 2010 Kommunalbestyrelsen den 4. november 2010

  Bilag

 • 17
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Jan Christiansen spurgte Pernille Lundqvist (L), om Teknik- og Miljøudvalget har godkendt, at der står sildekasser på havnen. Pernille Lundqvist (L) svarede, at dette spørgsmål ikke har været behandlet af Teknik- og Miljøudvalget. Jan Christiansen spurgte til den indførte takststigning på hjemmekompostordningen. Pernille Lundqvist (L) oplyste, at kommunen ikke har haft indflydelse på de nye regler, og at takstændringerne afspejler lovgivningen på området. Borgmester Allan Holst (A) oplyste supplerende, at lovgivningen følges, og at kommunen fortsat opfordrer alle til fortsat at handle miljørigtigt. Asger Larsen (C) opfordrede eventuelle utilfredse borgere til at benytte sig af deres høringsret. Poul Erik Gjerka spurgte, om kommunen i budgettet har afsat midler til etablering af sundhedscentret på Wiedergården. Borgmester Allan Holst (A) oplyste, at der ikke som sådan er afsat midler i budgettet i forbindelse med implementeringen af sundhedscentret. Selve idéen med sundhedscentret handler om at optimere koordineringen af vores generelle sundhedsfremmende aktiviteter, som der i budgettet allerede er taget højde for. Kirsten Nielsen, spurgte til huslejeomkostningerne for kommunens lokaler på Wiedergården. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at huslejen for disse lokaler samlet set udgør godt 3,4 mio. kr.