Skip navigationen

Referat

Torsdag den 25. november 2010 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Gry Gundestrup spurgte, om Kommunalbestyrelsen har overvejet andre besparelses- og indtægtsforslag end genopretningsplanens anbefalinger, f.eks. muligheden for udlicitering af Vej & Gartner. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at man har overvejet mange forslag undervejs i budgetprocessen. Kommunalbestyrelsen har også selv haft en række idéer, som er undersøgt nærmere af forvaltningen. Man har dog ikke i denne omgang overvejet udlicitering af Vej & Gartner. Dette har været fremme ved tidligere budgetlægninger, men ikke i denne omgang. Gry Gundestrup spurgte, om Dragør Kommune er opmærksom på de mange muligheder inden for IT, der kan være med til at optimere vores service og netværksløsninger. Gry Gundestrup pegede på, at en undersøgelse i Børsen for ganske nylig har klassificeret Dragør i mellemgruppen hvad angår IT- og selvbetjeningsløsninger. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at vi i Dragør Kommune har et særligt fokus på vores netbaserede løsninger og samlede kanalstrategi. I undersøgelsen i Børsen, som der refereres til, lå Dragør Kommune nummer 33 ud af 98, og det er et pænt resultat for en mindre kommune som vores. Gry Gundestrup spurgte, hvorfor bilagene til sag nummer 10 om implementering af strukturpuljen er lukkede. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at dette skyldes, at bilagene indeholder personfølsomme eller personhenførbare oplysninger. Kristine Bak spurgte, hvorfor høringsmaterialet om skolestrukturen ikke ligger på hjemmesiden. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at forvaltningen er ved at bearbejde de indkomne høringssvar. Sædvanlig praksis er, at dagsorden med bilag lægges på kommunens hjemmeside, når sagerne skal behandles politisk. Uffe Jacobsen spurgte Annette Rahbek (V) om det ikke kunne være en god idé at invitere til et åbent møde om skolestrukturen, sådan at en bredere kreds af interessenter får mulighed for at kvalificere beslutningsprocessen. Annette Rahbek (V) svarede, at sagen om skolestrukturen i første omgang skal behandles i Social, Børn og Kulturudvalget, og at udvalget i denne forbindelse vil tage stilling til tids- og procesplanen. Gry Gundestrup spurgte, om Kommunalbestyrelsen har overvejet at inddrage borgere i arbejdsgrupper til at komme med idéer og forslag til budgetlægningen, herunder andre indtægts- og besparelsesforslag. Århus Kommune har inviteret borgere til at deltage i arbejdsgrupper omkring budgettet. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at det er en god idé at inddrage borgere forud for de politiske overvejelser og at lade sig inspirere af procedurer i andre kommuner. Kommunalbestyrelsen er generelt meget interesseret i en åben debat om kommunes økonomi, så vi i fællesskab kan nå frem til de bedste resultater. Vi overvejer løbende, hvordan vi kan forbedre budgetprocessen, og det kan være en rigtig god idé at invitere borgere til at drøfte særlige temaer i budgetfasen.

 • 2
  Meddelelse
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-11-2010
  Borgmesteren meddelte, at en enig Kommunalbestyrelse har godkendt ansættelse af Michael Schrøder som ny kommunaldirektør i Dragør kommune pr. 1. februar 2011. Michael Schrøder kommer fra en stilling som kommunaldirektør i Furesø kommune.

 • 3
  Meddelelse - Tårnby Kommunes resultat af visitationstilsyn for 4. kvartal 2009
  Sagsid.: 10/377

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 11-11-2010
  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-11-2010
  Til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:
  Jobcenter Tårnby blev i 4. kvartal af 2009 udtaget til skærpet tilsyn af Arbejdsdirektoratet. Der blev foretaget tilsyn af såvel Tårnby Kommunes sager samt Dragør Kommunes sager med følgende resultat: Kommune Behandlede sager Heraf korrekte Heraf med fejl Mistet refusion Dragør 28 11 (39 %) 17 (61 %) 457.305 kr. Tårnby 99 64 (65 %) 35 (35 %) 376.572 kr. Dragør Kommune har i oktober måned 2010 deltaget i et møde i Arbejdsdirektoratet vedrørende den høje fejlprocent. Tårnby Kommune redegjorde for, at man vil iværksætte et udviklingsprojekt for at opnå bedre resultater på området. Projektet er ved at blive politisk behandlet i Tårnby Kommune. Udgifterne til projektet afholdes af Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 11. november 2010 Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010

  Bilag

 • 4
  Retningslinier for bogføring
  Sagsid.: 10/2084

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at Retningslinier for bogføring godkendes og at det iværksættes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-11-2010
  Anbefales overfor KB med præcisering af bestiller og modtager samt hvem der udfører og hvem der er ansvarlig herfor. Pernille Lundqvist (L) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-11-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Revisionsberetning nr. 6 - løbende revision blev behandlet på Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2010 og på Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010. Revisionen havde følgende bemærkninger Regnskabsføring og interne kontroller: Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ er ikke ajourført efter overgangen til Web-betaling. Revisionen har gennemgået kommunens udkast til nye regningslinier for bogføringen og anbefaler et par tilføjelser og henstiller, at retningslinierne snarest tilrettes og iværksættes efter politisk vedtagelse. Økonomiafdelingen har tilrettet bilaget og har fremsendt bilaget til fornyet gennemgang hos revisionen. Revisionen har ikke flere bemærkninger. Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er under udvikling og ajourføring.

  LOVE/REGLER:
  I følge den kommunale styrelseslov § 42 forpligtes kommunerne til i et særligt regulativ at fastsætte nærmere regler for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 18. november 2010 Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010

  Bilag

 • 5
  Gebyr for hjemmekompostering
  Sagsid.: 10/1788

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller at gebyret for hjemmekompostering med 14 dages tømning af restaffald fastsættes til i alt kr. 1.830 i 2011.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-11-2010
  Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (L) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-11-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 er der også fastsat gebyrer for affaldsordningerne i Dragør Kommune. I den forbindelse er der sket en fejl. Gebyret for hjemmekompostering er fastsat for ordningen med 14 dages tømning + 13 supplerende afhentninger af restaffald. Gebyret for den ”rene” hjemmekompostering med 14 dages tømning af restaffald blev ikke gebyrfastsat. Gebyret skal være på kr. 1.830. Gebyret svarer til de faktiske udgifter til ordningen. Dvs. reduceret gebyr svarende til de færre udgifter til afhentning af restaffald.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 18. november 2010 Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010.

  Bilag

 • 6
  Samarbejdsaftale mellem Dragør Kommune og Job- og aktivitetscenter Sydvest, Brøndby Kommune
  Sagsid.: 10/1948

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at Samarbejdsaftalen med JAC Sydvest, Brøndby Kommune vedrørende dagtilbud godkendes, 2. at orienteringen om målsætning om øget grad af selvforsyning af dag- og døgntillbud på Vestengen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 11-11-2010
  ad 1-2. Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-11-2010
  Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-11-2010
  Ad 1 - 2. Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Socialcheferne i Vestegnssamarbejdet, herunder Tårnby og Dragør, igangsatte i 2009 en kortlægning af Vestegnskommunernes samlede brug af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, servicelovens § 103 og § 104 (samlet betegnet ’dagtilbud’). På baggrund af kortlægningen vurderede socialcheferne, at der var basis for øget grad af selvforsyning på Vestegnen på dagtilbudsområdet. Socialcheferne drøftede desuden perspektiverne for øget selvforsyning på Vestegnen på en række øvrige tilbud på servicelovsområdet og vurderede, at det vil være hensigtsmæssigt med en øget grad af selvforsyning i forhold til midlertidige og varige døgntilbud, servicelovens § 107 og § 108. Socialcheferne tegnede fire visioner for en øget grad af selvforsyning på Vestegnen: · Skabe rammer for tillidsfuld køber/sælger relation. · Have større nærhed mellem bosted og dagtilbud for borgerne. · Skabe rammer for dialogbaseret udvikling og etablering af relevante tilbud. · Skabe incitament til gensidig effektiviseringsbestræbelse i Vestegnskommunerne. Det blev samtidig besluttet, at lade Job- og Aktivitetscenter Sydvest (JAC Sydvest), være ’laboratorium’ for udarbejdelse af en samarbejdsaftale mellem JAC Sydvest som sælger og Vestegns-kommunerne som købere. JAC Sydvest er en del af Brøndby Kommune og leverer dagtilbud til alle Vestegnskommunerne. JAC Sydvest er den største leverandør i området. Samarbejdsaftalen skal være en ramme for køber-sælger relationen, som kan medvirke til at realisere visionerne for øget selvforsyning på Vestegnen. Den skal således kunne fungere både på dagtilbudsområdet og som afsæt for udarbejdelsen af eventuelle kommende samarbejdsaftaler på døgntilbudsområdet. Herefter har en mindre arbejdsgruppe bestående af socialdirektør i Brøndby Kommune, handicapchef i Hvidovre Kommune og en konsulent fra henholdsvis Ishøj og Brøndby Kommuner udarbejdet forslag til samarbejdsaftale sammen med ledelsen i JAC Sydvest. Det er sket i tæt og frugtbart samspil med en referencegruppe bestående af de relevante faglige ledere på myndighedssiden i de enkelte Vestegnskommuner. Det indgår i samarbejdsaftalen, at dette forum skal fortsætte med halvårlige møder for at drøfte samlet kapacitet af dagtilbud på Vestegnen, udviklingsperspektiver og aktuelle problemstillinger. Til samarbejdsaftalen er der også knyttet en kontrakt for indgåelse af individuelle tilbud, en beskrivelse af støttebehov som ligger til grund for takstindplacering og en beskrivelse af fysio- og ergoterapi i JAC Sydvest. Disse elementer skal sikre klare aftaler og gennemsigtighed omkring køb af individuelle tilbud. Socialcheferne vurderer, at samarbejdsaftalen i den form som hermed fremlægges til godkendelse, vil kunne bidrage til at realisere ovenfor anførte visioner for en øget selvforsyning på dagtilbudsområdet. Den vil desuden kunne være afsæt for samarbejdsaftaler på døgntilbudsområdet. Øvrige Vestegnskommuner, som driver dagtilbud, vil kunne anvende samarbejdsaftalen og den individuelle kontrakt som afsæt for egne aftaler med køberkommuner. Der kan også være mulighed for i højere grad at regulere samarbejdet med selvejende udbydere gennem brug af samarbejdsaftalen og den individuelle kontrakt. Der stiles nu administrativt mod en snarlig kortlægning af, hvilke døgntilbud der findes i Vestegnskommunerne, og hvor stor en andel af pladserne i de enkelte tilbud, der benyttes af tilbuddets driftskommune. Et sådant overblik vil være nyttigt i forbindelse med kommunernes kommende beslutninger om mulige revisitationer i lyset af den nye lovgivning om hjemtagelse af handleforpligtelsen i sociale sager. Når kommunerne i løbet af 2011 har gennemført de revisitationer, som der træffes beslutning om, vil der kunne udarbejdes en kortlægning af brugen af tilbud og deres geografiske placering. Dette kan være afsæt til mulig udarbejdelse af samarbejdsaftaler og øget selvforsyning af døgntilbud på Vestegnen.

  LOVE/REGLER:
  De paragragraffer i Serviceloven, som Vestegnssamarbejdet retter sig imod varetages alle af Tårnby Kommune. Det er Tårnby Kommune der varetager visitattionen på området. Tårnby Kommune tiltræder ligeledes det udvidede samarbejde.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 11. november 2010 Økonomi- og Planudvalget den 18. november 2010 Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010

  Bilag

 • 7
  Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område - 3. kvartal 2010
  Sagsid.: 10/458

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at rapporteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 11-11-2010
  Anbefales over for ØPU/KB, at rapporteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-11-2010
  Anbefales over for KB Der laves en sammentælling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-11-2010
  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Formålet er at øge gennemskueligheden i udgiftsudviklingen. Oversigten indeholder derfor oplysninger om budget, evt. korrigeret budget samt forventet regnskab på de relevante funktioner. Oversigten indeholder desuden forklaring på årsagerne til eventuelle budgetafvigelser. Den nye kvartalsvise oversigt afløser tidligere sager, hvor der er redegjort for udviklingen vedrørende anbragte børn samt botilbud til voksne med særlige behov.

  LOVE/REGLER:
  Udarbejdelse af oversigten samt forelæggelse for kommunalbestyrelsen er et krav fra ministeriet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 11. november 2010 Økonomi- og Planudvalget den 18. november 2010 Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010

  Bilag

 • 8
  Morgenåbning, fritidshjem
  Sagsid.: 10/1184

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at der morgenåbnes på fire fritidshjem i stedet for tre for at imødekomme en ny fritidshjemsstruktur med distriktsledelse, 2. at der gives en tillægsbevilling på netto 37.800 kr. i 2011 og at der i forbindelse med kommende budgetlægning afsættes netto 37.800 kr. årligt.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 11-11-2010
  ad 1+2. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) , idet udvalget noterer sig, at sag 8 og 9 samlet giver en indtægsbevilling på kr. 10.840, som tillægges kassebeholdningen. 2 medlemmer (C+T) undlod at stemme.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-11-2010
  Ad 1-3 fra forvaltningen For stemte 5 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Undlod at stemme 2 (C+T) Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-11-2010
  Ad 1 – 2. For stemte 10 (A, F, O, V, PL (L)) Imod stemte 0 Undlod at stemme 5 (C, T) Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen traf den 23. september 2010 beslutning om en besparelse på morgenåbningen på fritidshjem, således at der pr. 1. januar 2011 kun er morgenåbent på tre fritidshjem (Strandengens fritidshjem dækker to distrikter). Denne beslutning konflikter dog med Kommunalbestyrelsens principbeslutning om en ny skolestruktur med to skoler og en principbeslutning ved budgetvedtagelsen om indførelse af SFO under den nye skolestruktur. I en ny distriktsinddelt fritidshjemsstruktur/SFO-struktur kan Strandengen ikke tilhøre to skoledistrikter, hvilket morgenåbningsstrukturen ellers fordrede. Forvaltningen foreslår derfor, at der også morgenåbnes i Dragør skoledistrikt, hvilket vil mindske besparelsen på morgenåbningen med netto 37.800 kr.(udgift 54.000 kr. – forældrebetaling 16.200 kr.) Denne mindrebesparelse kan principielt finansieres af merbesparelsen på klubområdet ved at Klub Dragør holder lukket om søndagen(sag 8), men det foreslås at sagen kører igennem det politiske system som en tillægsbevillingssag Morgenåbningen implementeres pr. 1. januar 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 23. september 2010 en besparelse på brutto 376.000 kr. årligt. Fratrukket 30%(112.800 kr.) i forældrebetaling giver dette en årlig nettobesparelse på 263.200 kr. Besparelsen dækker, at der indføres morgenåbning på kun 3 fritidshjem. Forslaget her indebærer en udgift på brutto 54.000 kr. Fratrukket 30%(16.200 kr.) i forældrebetaling givet dette en årlig nettoudgift på 37.800 kr., som der anmodes om en tillægsbevilling for. Herudover at der i forbindelse med den kommende budgetlægning afsættes netto 37.800 kr. i årene fremover.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 11. november 2010 Økonomi- og Planudvalget den 18. november 2010 Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010

 • 9
  Valg af ugentlig lukkedag i ungdomsklub
  Sagsid.: 10/1162

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at Klub Dragør Ungdomsklub holder lukket søndag, og at Sølyst Ungdomsklub holder lukket fredag, 2. at der gives en indtægtstillægsbevilling på netto 48.640 kr. i 2011 og at der i forbindelse med kommende budgetlægning afsættes netto 48.640 kr. årligt 3. at udviklingen i de unges bevægelsesmønster og brug af andet klubtilbud end deres basisklub ved den ugentlige lukkedag følges.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 11-11-2010
  ad 1-3. Anbefales over for ØPU/KB med 6 stemmer for (SBKU -T), idet udvalget noterer sig, at sag 8 og 9 samlet giver en indtægsbevilling på kr. 10.840, som tillægges kassebeholdningen. 1 medlem (T) undlod at stemme.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-11-2010
  Ad punkt 2 skal præciseres, således at der står...indarbejdes en mindreudgift på 48.640 kr..... Ad 1-3 fra forvaltningen For stemte 6 (A+C+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-11-2010
  Ad 1 – 3 med ØPU´s præcisering om, at mindreudgiften på 48.640 kr. indarbejdes i budgettet. For stemte 13 (A, C, F, O, V, PL(L)) Imod stemte 0 Undlod at stemme 2 (T) Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. september 2010, at ungdomsklubberne med vedtagelsen af budget 2011 fremover skal lukke kl. 22 i stedet for kl. 23 (undtagen fredag), og at der indføres en lukkedag, der ikke er sammenfaldende i ungdomsklubberne. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende besluttet at sammenlægge ungdomsklubben i Klub Dragør på en fysisk adresse, således at der fremover kun er to adresser i Dragør, hvor der er tilbud til ungdomsklubmedlemmer. Forvaltningen antager, at den lukkedag, der tidligere skulle besluttes for Elisenborg, nu bliver den samme som for Krudthuset. Dette skyldes, at ungdomsklubtilbuddet fremover er et samlet tilbud i Klub Dragør. Social, Børn og Kulturudvalget ønskede desuden en belysning af besparelsespotentialet ved en fælles ugentlig lukkedag om søndagen. Forvaltningen kan oplyse, at udbetalingen af weekendtillæg varierer meget fra år til år, idet det også afhænger af klubbens events og særlige aktiviteter, der tilrettelægges udenfor klubbens normale åbningstid. Besparelsespotentialet er derfor opgjort som et gennemsnit ud fra de seneste 4 års udbetaling af weekendtillæg. Det må forventes, at ca. 20% af tillægget skyldes særlige aktiviteter. Det er således muligt at spare yderligere ca. 60.800 kr. årligt på Klub Dragør og ca. 26.400 kr. årligt på Sølyst ved at vælge søndag som ugentlig lukkedag i Klub Dragør. Forvaltningen har i samråd med klubberne udarbejdet statistik for de unges fremmøde. I Klub Dragør er der ikke den store forskel på fremmødefrekvensen over ugen, hvor Sølyst i højere grad har unge, der særligt bruger ungdomsklubben om søndagen. Dette skyldes i høj grad, at lektierne er veloverstået søndag aften, at der ikke er andre fritidsaktiviteter denne dag, og at det er om søndagen, at ungdomsklubben har mulighed for at låne Kongelundshallen til at spille fodbold i. Denne aktivitet er velbesøgt, og også pigerne kommer her for at hænge ud og se drengene spille. Samtidig kommer medlemmerne på Sølyst ofte om søndagen for at tale med medarbejderne om deres weekend, og hvor de har brug for voksne, der lytter og vejleder. Forvaltningen anbefaler derfor, at lukkedagen i Klub Dragør bliver om søndagen for at opnå yderligere en besparelse på udbetaling af weekendtillæg, og at lukkedagen på Sølyst i stedet bliver fredag. Det har den fordel, at der altid er en ungdomsklub i byen, der har åben, og at ressourcerne kan samles på Elisenborg fredag aften, hvor behovet for at mødes med unge fra hele Dragør er større, og at det dermed er lettere at trække de unge fra Sølyst til Elisenborg. Klubberne foreslår derfor i forbindelse med tilrettelæggelsen af den nye ungdomsklubstruktur, at der vil være en medarbejder fra Sølyst Ungdomsklub på Elisenborg hver fredag med medlemmerne fra Sølyst, dels for at styrke relationen til Klub Dragør, dels for at Sølyst-medlemmerne kan lære andre unge at kende.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 23. september 2010 en besparelse på brutto 432.000 kr. årligt. Fratrukket 20%(86.500 kr.) i forældrebetaling giver dette en årlig nettobesparelse på 345.500 kr. Forslaget her indebærer en yderligere besparelse på brutto 60.800 kr. Fratrukket 20%(12.160 kr.) i forældrebetaling giver dette en årlig besparelse på netto 48.640 kr. i 2011 og i overslagsårene. Denne besparelse kan i princippet finansiere merudgiften på sagen om morgenåbning på fritidshjem(sag 7), men det foreslås at sagen kører igennem det politiske system som en indtægttillægsbevillingssag.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 11. november 2010 Økonomi- og Planudvalget den 18. november 2010 Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010

 • 10
  Implementering af strukturpuljen
  Sagsid.: 10/1996

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget er sindet at træffe beslutning om, 1. at ledelsesstrukturen på fritidshjemmene omlægges til distriktledelse som beskrevet i bilag, 2. at Vierdigets Fritidshjem lukkes, og at børn og personale fordeles efter klasserelationer, 3. at Strandengen fremover kun tager børn fra St.Magleby/ Vierdigets distrikt, 4. at dragør-børnene på Strandengen overflyttes til fritidshjemmene i Dragør/Nord distrikt, 5. at lejemålet for Rødtjørnens vuggestue og børnehave opsiges, 6. at børnene fordeles ved opnormering på det eksisterende 0-6 års område samt ved reetablering af 0-6 års pladser på fritidshjemsområdet ved 1. at omdannelse af Sølyst fritidshjem til 0-6 års institution og overflytning af fritidshjemsbørnene til Kirkevejens og Hovedgadens Fritidshjem eller 2. at omdannelse af Strandengens Fritidshjem til 3-10 års institution 7. at de økonomiske konsekvenser som følge af rokeringerne belyses sideløbende 8. at sagen inden endelig stillingtagen sendes i høring på institutionsområdet.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 11-11-2010
  Der forelå ændringsforslag fra T-gruppen: ”T-gruppen foreslår, at sagen udsættes til skolestrukturen er besluttet. Herved kan der også fremstilles et høringsmateriale, hvori også de økonomiske konsekvenser er fuldt belyst, inden SBKU behandler sagen. SFO -notatet af 11.10.2010 bør også indgå i høringsmaterialet. C-gruppen tilsluttede sig T-gruppens ændringsforslag. For stemte 2 (C+T) Imod stemte 5 (A+O+V) Faldet Herefter blev administrationens indstilling sat under afstemning ad 1. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 1 (C) Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for ØPU/KB ad 2+3+4. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB ad 5. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 1 (T) Undlod at stemme 1 (C) Anbefales over for ØPU/KB, således at lejemålet opsiges 1. december 2010. ad 6.1. For stemte 0 Imod stemte 5 (SBKU –V) Undlod at stemme 2 (V) Faldet ad 6.2. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB ad 7. Anbefales over for ØPU/KB. ad 8. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V), at der udarbejdes høringsmateriale, som sendes i høring på institutionsområdet med en frist på 14 dage til og med den 29. november 2010. Sagen behandles på et ekstraordinært SBKU i forbindelse med ØPU den 9. december 2010. 2 medlemmer (C+T) stemte imod. C-gruppen ønskede følgende protokoltilføjelse: ”At vedtage en omfattende omstrukturering af fritidshjemsområdet uden der er truffet en politisk beslutning om fremtidig skolestruktur kaster både personale, forældre og børn ud i usikkerhed, hvilket flertallet hele tiden har oplyst, at de ikke ønsker. Det vedtagne forslag hænger ikke sammen med flertallets budgetvedtagelse, idet flertallet mangler ca. 1,2 mill. kr. C-gruppen er bekymret for, at den førte økonomiske politik kan medføre yderligere besparelser på børne- og ungdomsområdet.” T-gruppen tilsluttede sig protokoltilføjelsen. Herefter begærede Birgitte Rinhart (T) sagen behandlet i KB jfr. Styrelseslovens § 23, hvilket Kenneth Gøtterup (C) tilsluttede sig.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-11-2010
  Der forelå ændringsforslag fra T-gruppen: ”T-gruppen foreslår, at sagen udsættes til skolestrukturen er besluttet. Herved kan der også fremstilles et høringsmateriale, hvori også de økonomiske konsekvenser er fuldt belyst, inden SBKU behandler sagen. SFO-notatet af 11.10.2010 bør også indgå i høringsmaterialet. C-gruppen tilsluttede sig T-gruppens ændringsforslag. For stemte 5 (C, T) Imod stemte 8 (A, F, O, V÷MJH÷HS, PL(L)) Undlod at stemme 2 (MJH, HS(V)) Faldet. Ad 1 For stemte 8 (A, F, O, V÷MJH÷HS, PL(L)) Imod stemte 1 (KG(C)) Undlod at stemme 6 (AL+SJ (C), MJH+HS (V), T) Godkendt. Ad 2 For stemte 8 (A, F, O, V÷MJH÷HS, PL(L)). Imod stemte 5 (C, T) Undlod at stemme 2 (MJH, HS(V)) Godkendt. Ad 3 For stemte 8 (A, F, O, V÷MJH÷HS, PL(L)) Imod stemte 5 (C, T) Undlod at stemme 2 (MJH, HS(V)) Godkendt. Ad 4 For stemte 8 (A, F, O, V÷MJH÷HS, PL(L)) Imod stemte 5 (C, T) Undlod at stemme 2 (MJH, HS(V)) Godkendt. Ad 5 For stemte 8 (A, F, O, V÷MJH÷HS, PL(L)) imod stemte 2 (T) Undlod at stemme 5 (C+MJH+HS (V)) Godkendt. Ad 6.1. For stemte 0 Imod stemte 10 (A, F, O, T, V÷MJH÷HS (V), PL (L)) Undlod at stemme 5 (C, MJH+HC(V)) Faldet. Ad 6.2. For stemte 8 (A, F, O, V÷MJH÷HS, PL(L)) Imod stemte 5 (C, T) Undlod at stemme 2 (MJH+HS(V)) Godkendt. Ad 7. Med en tilføjelse om, at anlægsudgiften holdes indenfor budgetrammen for 2011. For stemte 10 (A, F, O, T, V÷MJH÷HS, PL(L)) Imod stemte 0 Undlod at stemme 5 (C, MJH+HS) Godkendt. Ad 8. For stemte 10 (A, F, O, T, V÷MJH÷HS, PL(L)) Imod stemte 3 (C) Undlod at stemme 2 (MJH, HS (V)) Godkendt. C-gruppen fremsatte protokoltilføjelse: ”At vedtage en omfattende omstrukturering af fritidshjemsområdet uden der er truffet en politisk beslutning om fremtidig skolestruktur kaster både personale, forældre og børn ud i usikkerhed, hvilket flertallet hele tiden har oplyst, at de ikke ønsker. Det vedtagne forslag hænger ikke sammen med flertallets budgetvedtagelse, idet flertallet mangler ca. 1,2 mio. kr. C-gruppen er bekymret for, at den førte økonomiske politik kan medføre yderligere besparelser på børne- og ungdomsområdet.” T-gruppen tilsluttede sig protokoltilføjelsen. Morten Juel Hansen og Hanne Stockbridge havde følgende protokoltilføjelse: Hanne Stockbridge og Morten Juel Hansen har undladt at stemme for forslagene, da økonomien ikke er belyst godt nok.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2011-14 en strukturtilpasningspulje på 1,5 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene. Strukturpuljen består både af omstrukturering af daginstitutionsområdet i færre, men større, enheder, men også af en principiel beslutning om indførelse af SFO. Forvaltningen har udarbejdet forslag til, hvorledes strukturpuljen kan implementeres. Det bør bemærkes, at der ikke kan tages endelig stilling til besparelser på indførelse af SFO, før der er truffet beslutning om en skolestruktur, som SFO’erne skal virke under, jf. SFO-rapporten af 13. oktober 2010. Forslagene gennemgås i notatet "Forslag til implementering af strukturpulje for budget 2011-14" af 28. oktober 2010, der er vedlagt som bilag. Samlet set opnås der en besparelse på 2.478.000 kr. i overslagsårene, og 937.000 kr. i 2011, hvis afregning for liggehallen først afregnes ved slutafregning af lejemålet. Den ønskede besparelse opnås således i overslagsårene, men da strukturbesparelser og afskedigelser har en vis implementeringstid, opnås der med forslagene ikke den fulde besparelse i år 2011. Der udestår således den resterende besparelse på 63.000 kr. i 2011. På den lange bane er besparelsen dog mere end implementeret. Det kan oplyses, at forvaltningen i starten af næste uge eftersender supplerende bilag om 1)økonomidelen med henblik på at opnå Kommunalbestyrelsens beslutning og 2)den foreslåede fremtidige ledelsesstruktur.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Jf. notatet "Forslag til implementering af strukturpulje for budget 2011-14" af 28. oktober 2010, der er vedlagt som bilag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Forslagene sendes i høring i Institutionssamrådet, Forældrenævnet, samt i forældrebestyrelser og personalegrupper på det samlede institutionsområde.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 11. november 2010 Social, Børn og Kulturudvalget den 13. januar 2011 Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2011 Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011

 • 11
  Kvalitetskontrakt Dragør Kommune
  Sagsid.: 10/1845

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at kvalitetskontrakten godkendes.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 09-11-2010
  Anbefales f.s.v.a. klimastrategien over for ØPU/KB. Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 11-11-2010
  Anbefales over for ØPU/KB f.s.v.a. udvalgets område.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-11-2010
  Anbefales over for KB, således at kvalitetskontrakten revideres i forbindelse med KB´s temamøde juni 2011

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-11-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Folketinget har besluttet, at kommunerne senest den 1. juli 2010 skal udarbejde og vedtage en kvalitetskontrakt med det formål at give borgerne et overblik over kommunens arbejde med at udvikle kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse. Kvalitetskontrakten skal beskrive de områder og konkrete kvantificerbare mål, som Kommunalbestyrelsen har fokus på i en bestemt periode, herunder hvorledes de opstillede mål tænkes opfyldt. Kommunalbestyrelsen fastlægger selv, hvilke og hvor mange mål der opstilles i kvalitetskontrakten. Tidshorisonten for, hvornår de enkelte mål skal være indfriet, kan variere. Dermed er kontrakten et værktøj, som kan tilpasses nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger. Kommunalbestyrelsen skal senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag redegøre for, hvordan der følges op på kvalitetskontrakten. Opfølgningsredegørelsen skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, og hvordan der følges op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål. I forhold til den politiske proces skal fagudvalgene alene forholde sig til de områder, som hører under de respektive udvalg. Det vil sige, at TMU behandler Klimastrategien. SBKU tager stilling til serviceområderne Børneservice, bibliotekerne, Skole og fritid, Social Service, Sundhed og Ældre samt tandplejen. ØPU behandler serviceområdet Borgerservice. Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetskontrakten endeligt.

  LOVE/REGLER:
  Lov nr. 136 af 24. februar 2009 om ændring af lov om kommunernes styrelse. Bekendtgørelse nr. 1309 af 15. december 2009 om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse i lov om kommunernes styrelse.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 9. november 2010 Social, Børn og Kulturudvalget den 11. november 2010 Økonomi- og Planudvalget den 18. november 2010 Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010

  Bilag

 • 12
  Mødeplan - 2011
  Sagsid.: 10/1751

  ANBEFALING:
  Direktionen anbefaler, at eventuelle ændringer i mødeplanen for 2011 indarbejdes og godkendes herefter.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 09-11-2010
  Anbefales over for ØPU/KB f.s.v.a TMU. Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 11-11-2010
  SBKU godkendte mødeplanen 2011 f.s.v.a. egne møder dog under forudsætning af, at mødet i maj ikke falder sammen med sidste skoledag. Udvalget bemærkede, at dialogmødet den 10. maj 2011også omfatter Ældre og Sundhed.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-11-2010
  KB-mødet torsdag den 23. juni 2011 flyttes til tirsdag den 21. juni 2011 Budgetseminar/temamøde afholdes fredag den 17. juni og 18. juni 2011 Der indlægges et ØPU før KB den 28. april 2011 Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-11-2010
  Godkendt med de anbefalede ændringer fra ØPU den 18. november 2010.

  SAGSFREMSTILLING:
  Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2011. Kommunalbestyrelsen Der er indlagt 12 møder som afholdes på torsdage. Møderne begynder kl. 17.00 med lukket møde, hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre. Det åbne møde begynder kl. 19.30. Mødet den 13. oktober 2011 vil primært indeholde budgettets 2. behandling. Temamøder mellem Kommunalbestyrelsen og Direktionen Planlægges løbende i tilknytning til de lukkede KB-møder, med mødestart kl. 17.00. Seminarer Der bliver afholdt budgetseminar fredag den 2. og lørdag den 3. september 2011. Kommunalpolitisk Topmøde KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde i Ålborg torsdag den 24. og fredag den 25. marts 2011. Økonomi- og Planudvalget Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00. Mødet den 6. oktober 2011 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet. Social, Børn og Kulturudvalget Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 08.00. Dog afholdes mødet i marts om onsdagen. Dato for dialogmøderne er den 15. marts, 12. april, 10. maj og 24. maj 2011. Teknik og Miljøudvalget Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage og begynder kl. 17.00. Dato for dialogmødet er den 3. maj og vejsynet er den 16. august 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Direktionen den 21. september 2010 Teknik- og Miljøudvalget den 9. november 2010 Social, Børn og Kulturudvalget den 11. november 2010 Økonomi- og Planudvalget den 18. november 2010 Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010

  Bilag

 • 13
  Nyt svømme- og idrætscenter ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 10/1303

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at: Der træffes en principbeslutning om, at der i forhold til den videre proces med Indenrigs- og Sundhedsministeriet arbejdes videre med det skitseprojekt, der blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens temamøde den 22. april 2010. Der i forhold til udarbejdelse af de relevante oplysninger til ministeriet vedrørende selve projektet og i forhold til den konkrete ansøgning om at få del i lånepuljen på 100 mio. kr. afsættes et beløb på 600.000 kr. til professionel rådgivning. Beløbet til rådgivning på 600.000 kr. kan afholdes indenfor budgettet.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-11-2010
  C udbad sig en oversigt over hvor pengene tages fra inden sagens behandling i KB T udbad sig en overordnet procesplan over projektet Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-11-2010
  Ad 1. Godkendt. Ad 2. Godkendt, idet det præciseres, at de 600.000 kr. anvendes til professionel rådgivning i forbindelse med gennemførelse af projektet, såfremt det realiseres.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune rettede i juni 2010 henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet omkring etablering og drift af et nyt svømme- og idrætscenter ved Hollænderhallen. Kommunen anmodede særligt om en vurdering af spørgsmålet om deponering i forhold til lånebekendtgørelsen. Af Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 2. juli 2010 fremgår, at ”hvor kommunen ikke tids- og/eller arealmæssigt fuldt ud gør brug af det lejede anlæg, kan der efter ansøgning til ministeriet meddeles dispensation til en forholdsmæssig reduktion i det deponeringspligtige beløb. Opgørelsen af den forholdsmæssige reduktion af det deponeringspligtige beløb tager udgangspunkt i den private anvendelse af anlægget.” Herudover har kommunen adgang til at søge om deponeringsfritagelse fra OPP-puljen for 2011. Der er i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011 afsat en lånepulje på 100 mio. kr. med henblik på at fremme offentligt-privat samarbejdsprojekter i 2011. For at komme i betragtning til en dispensation fra denne lånepulje skal der foreligge en konkret ansøgning fra kommunen med en grundig beskrivelse af projektet, herunder oplysninger om: · Baggrunden for projektet · Projektets formål · Projektets aktiviteter · Projektets tidsplan · Projektets budget Der skal tillige redegøres nærmere for, hvori det offentlig-private samarbejde består, herunder hvorvidt og hvordan den private aktør er involveret i finansiering, design, etablering og drift af projektet. I den forbindelse bør kommunerne også fremlægge en vurdering af relevansen ved en OPP-organisering af det pågældende projekt. Ved ansøgning om dispensation fra denne pulje skal der endvidere oplyses om samarbejdsprojektets forventede effektiviseringsaspekter. Effektiviseringsaspekterne skal således vurderes og anskueliggøres af kommunen. Indenrigs- og sundhedsministeriet er i den forbindelse særligt interesseret i de effektiviseringsaspekter, som er en konsekvens af, at det pågældende projekt er organiseret som et OPP-projekt. Ved ansøgning om dispensation fra denne pulje skal der oplyses om kommunens økonomiske situation ved udgangen af regnskabsåret 2011. Kommunalbestyrelsen er tidligere blevet præsenteret for et skitseprojekt på Kommunalbestyrelsens temamøde den 22. april 2010. Administrationen skal anbefale, at der træffes en principbeslutning om, at det er dette ideoplæg, der arbejdes videre med i forhold til den videre proces med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ved en senere konkretisering af projektet, vil interessenterne – idræts- og fritidslivet – blive inddraget. I forhold til udarbejdelse af de relevante oplysninger til ministeriet vedrørende selve projektet, men også i forhold til den konkrete ansøgning om at få del i lånepuljen på de 100 mio. kr., har administrationen behov for professionel rådgivning, og anbefaler, at der afsættes et beløb hertil på 600.000 kr. Beløbet kan afholdes indenfor budgettet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 18. november 2010 Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010

  Bilag

 • 14
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Sanne Kramer bemærkede, at der i budgetfasen havde været talt meget om hensynet til eleverne fra Skolen ved Vierdiget, og hvorledes flytningen af dem bør ske på den mest skånsomme måde. Sanne Kramer spurgte til, hvilke overvejelser Kommunalbestyrelsen havde gjort sig i forhold til flytning af børn ifr. strukturforslaget (pkt. 10). Borgmester Allan Holst (A) svarede, at dette spørgsmål vil indgå ved de samlede drøftelser af institutions strukturen, herunder bearbejdningen af de modtagne høringssvar. Uffe Jacobsen spurgte, om det ikke var muligt at rense de lukkede bilag om strukturen på daginstitutionsområdet for personfølsomme oplysninger, sådan at materialet kan offentliggøres. Uffe Jacobsen spurgte samtidig forligsgruppen om, hvorfor man mener, at det er i orden at sprede de mindre børn på 0-6 års området, mens man tilsyneladende er meget tilbageholdende med at skille de større børn i forbindelse med ændring af skolestrukturen. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at materialets oplysninger er af en sådan karakter, at det ikke kan offentliggøres. Borgmesteren oplyste samtidig, at beslutninger om strukturen på institutionsområdet og den nærmere fordeling af børnene på 0-6 års området, nu sendes i høring, og Kommunalbestyrelsen afventer de kommende høringssvar, inden der træffes afgørelse i sagen. Der er i øvrigt heller ikke truffet beslutning om fordelingen af elever i forbindelse med de kommende strukturændringer på skoleområdet. Erik Skovgaard spurgte, om Kommunalbestyrelsen nu arbejder efter en ny budgetpraksis, hvorefter der skal findes kompenserende indtægter eller besparelser i tilfælde af budgetoverskridelser. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at det er Kommunalbestyrelsens holdning, at der som udgangspunkt skal peges på kompenserende indtægter eller besparelser, når der gives bevilling til yderligere udgifter. Dog kan der forekomme uforudsete udgifter, f.eks. som følge af ny lovgivning, som kan være vanskelige at rumme inden for det eksisterende budget. Uffe Jacobsen spurgte til, hvordan Kommunalbestyrelsen har tænkt sig at finansiere det nye svømme- og idrætsanlæg. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at projekteringen og opførelsen af det nye fritids- og idrætscenter i givet fald vil strække sig over et par år, og at de økonomiske forudsætninger og kommunens finansieringsmuligheder vil afhænge af de kommende forhandlinger. Kristine Bak spurgte, om det er tilladt at komme med andre forslag til ændring af strukturen på daginstitutionsområdet, eller om Kommunalbestyrelsen insisterer på at have en lukket beslutningsproces. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at alle naturligvis er velkomne til at komme med forslag. Kommunalbestyrelsen ønsker en åben proces, og dette er jo netop årsagen til, at sagen nu er sendt i høring. Uffe Jacobsen spurgte V-gruppen, om man er enig i, at man først skal se alvorligt på kommunens økonomi i 2012 og 2013. Venstre-gruppen kommenterede ikke dette spørgsmål.