Skip navigationen

Referat

Torsdag den 24. februar 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Ole Hansen (A), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Rita Smedegaard (T) var suppleant for Pernille Lundqvist (F), Ole Hansen (A) var suppleant for Bertel Riber (A)
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Bent Larsen Kan kommunen håndhæve bopælspligt på forsvarets ejendomme der nu er sat til salg? Vil kommunen refundere opkrævet renovationsafgift? Hvorfor bruger kommunen ikke samme praksis som forsvaret ved udbud af ejendomme? Borgmesteren lovede at fremsende svar på de stillede spørgsmål. Bent Larsen Har kommunalbestyrelsen godkendt opstilling af vindmøller på Aflandshage? Borgmesteren oplyste, at kommunen – iflg. hans informationer – ikke har fået en henvendelse desangående. Birgitte Nielsen Henviste til anmodning om aktindsigt i foreningsanliggende, men har endnu ikke fået svar, hvorfor? Borgmesteren vil drage omsorg for, at anmodningen imødekommes snarest. AnneMarie Dahl Hvordan vil kommunalbestyrelsen forholde sig til det fremsendte forslag om, at foreningstilskuddet reduceres med 200 kr. pr. person der er omfattet af regler vedr. folkeoplysning, for at kunne finansiere driften af svømmeanlægget? Borgmesteren oplyste, at det ikke har været drøftet.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Borgmesteren oplyste, at modtagelsen af Sports- og Kulturprisen 2010 er Tejs Damkjær fra Itosu Kai Karate, jfr. beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Borgmesteren orienterede om brev fra Statsforvaltning Hovedstaden, hvor det oplyses, at Statsforvaltningen har vurderet, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag, som svar på klage fra Konservative og Liste T i Dragør. Bilag.

 • 3
  Meddelelse - Orientering om Dragør Kommmunes OPP-projekt
  Sagsid.: 11/202

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-02-2011
  Til efterretning. KB orienteres. Lillian Knudsen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-02-2011
  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2010, at der skulle arbejdes videre med skitseprojektet for etablering og drift af et nyt svømme- og idrætscenter ifølge en OPP-model, som blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010. Ligeledes besluttedes det, at der skulle fremsendes en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en forholdsmæssig reduktion i det deponeringspligtige beløb svarende til Dragør Kommunes tidsmæssige brug af den nye svømme- og idrætscenter, samt at der skulle ansøges om deponeringsfritagelse fra den særlige OPP-lånepulje for 2011. Dragør Kommune ansøgte således den 20. januar 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet om følgende to forhold: · En forholdsmæssig reduktion i det deponeringspligtige beløb svarende til Dragør Kommunes tidsmæssige brug på 30% af et nyt svømme- og idrætscenter og · Deponeringsfritagelse fra den særlige OPP-lånepulje på i alt 43,8 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. februar 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. februar. 2011

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Orientering om ansøgning om etablering af privat institution
  Sagsid.: 11/205

  ANBEFALING:
  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om etablering af en privat børnehave og vuggestue i Rødtjørnens lokaler fra en initiativgruppe blandt forældrene i Rødtjørnens institutioner. Det er i henhold til Dagtilbudslovens bestemmelser herom muligt at oprette private daginstitutioner. Af Dagtilbudsloven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, og at Kommunalbestyrelsen skal godkende eller forkaste ansøgningen med baggrund i de krav, kommunen stiller til allerede etablerede dagtilbud. Dragør Kommune har på denne baggrund udarbejdet en skriftlig kravspecifikation. Formålet er at sikre, at såvel egne kommunale som private dagtilbud virker ud fra det samme grundlag, dvs. kravspecifikationen er en metode til at sikre gennemskuelighed. Kravspecifikationen indeholder de krav Dragør Kommune i forvejen stiller til egne dagtilbud, og går, som loven understreger, ikke videre end det. Ved ansøgningen om godkendelse af oprettelse af en privatinstitution skal ansøgeren stille et depositum på 30.000 kr., som tilbagebetales, når Dragør Kommune har truffet afgørelse om etablering af institutionen. Initiativgruppen har anmodet om et møde med forvaltningen for at drøfte forhold vedrørende personale, inventar, lejemål osv., således at ansøgningen kan uddybes yderligere med henblik på afklaring af den videre proces.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-02-2011
  Til efterretning. KB orienteres. Lillian Knudsen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-02-2011
  Til efterretning.

  LOVE/REGLER:
  Dagtilbudsloven af 1. august 2007, Kapitel 3 om Etablering og drift af dagtilbud §19 stk. 4 og §20

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. februar 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011

  Bilag

 • 5
  Meddelelse - Orientering om branden i Kongelundshallen
  Sagsid.: 11/203

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-02-2011
  Til efterretning. KB orienteres. Lillian Knudsen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-02-2011
  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kongelundshallen var udsat for en brand primo januar. Ved branden påførtes bygningen betydelige skader. Hallen forventes ikke genåbnet før til september efter en mindst tre måneder lang renoveringsperiode. Status på omfanget af udbedringsopgaver i Kongelundshallen: · Nyt gulv i hele hallen. · Omklædnings-/fyrrumsbygning anbefales efter tilsyn af byggesagkyndig, nedrevet og genopbygget. · Ventilations-/varmeanlæg skal udskiftes. (dog ikke det nye fyr). · Hallens ”loft”, som er stålprofiler, skal males/forsegles. · Alt træværk skal males/forsegles. · Alt beton, dæk, fundament m.v. skal males/forsegles. · Af løsøre vil der sikkert skulle erstattes borde, stole, mål, net, stolper og en hel del remedier. Kongelundshallens midlertidige lukning får konsekvenser for de mange klubber, der benytter hallen igennem første halvår af 2011. Følgende klubber og foreninger berøres af lukningen. Klubber: Timer pr. uge: Dragør Badminton 4 Dragør Floor-Ball 2 Dragør Boldklub 25 Søvang Badminton/Amagerland Badminton 20 Dansk Røde Kors (lejer) 2 Ammunitionsrydningsenheden (lejer) 4 Sølyst 13 Bedsteforældre forAsyl (humanitær organisation) 7 Børnehaven Burlunden (lejer) 2 Børnehaven i Søvang 2 Børnehave 3 Sandagergaard/Elefanten - Badmintonklubber fra Sandagergaard 3 Privat lejer 1 I alt timer pr. uge 88 Dragør Badminton og Amagerland Badminton, som i dag er en og samme klub, arbejder internt i klubben på at finde tider til deres egne medlemmer. Søvang Badminton mangler banetider til afvikling af deres kampe. Disse er der fundet en næste 100% løsning på i Hollænderhallen. Vedrørende træning kan der ikke gives en fast løsning på dette. Der arbejdes på en model, hvor medlemmer fra klubben kan komme i HH ” på chancen”. Er der en bane som ikke benyttes af de faste brugere eller er ledig, må de spille på denne. Dette gælder også, hvis Store Magleby Skole ikke fuldt ud udnytter sine formiddagstider i Hollænderhallen. Det er desværre ikke muligt at finde alternative haltider til de øvrige berørte klubber, da også skolernes gymnastiksale er meget tæt på at være fuldt belagte.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget 3. februar 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011

 • 6
  Meddelelse - Orientering om Svømmeklubbens evt. leje/lån af svømmehallen
  Sagsid.: 11/201

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-02-2011
  Til efterretning. KB orienteres. Lillian Knudsen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-02-2011
  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har besluttet at lukke den offentlige, kommunale svømmehal fra juni 2011. Efter beslutningen blev taget, er Kommunen blevet kontaktet af den lokale svømmeklub, med forespørgsel om svømmeklubben kan låne/leje svømmehallen af Dragør Kommune efter lukningen, mod at svømmeklubben selv afholder driftsudgifterne. De årlige driftsudgifter (personaleomkostninger fraregnet) udgør ca. 700.000 kr. Dragør Kommune har skriftligt rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet med kommunerne, for at få afklaret, om driftsudgifterne - i det omfang de er betalt af svømmeklubben - kan betragtes som markedsleje, da der ikke er planer om, at svømmeklubben herudover skal betale en egentlig lejeafgift til kommunen. Herudover bedes statsforvaltningen tage stilling til, om udlånet kan finde sted i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne ud fra følgende principper for drift: 1. at det udelukkende er svømmeklubbens medlemmer der får adgang, 2. at kommunen ikke påtager sig nogen vedligeholdelsesforpligtelser, 3. at kommunen betinger sig, at svømmeklubben ikke benytter hallen til kommercielle formål, men kun til træning, 4. at udlånet sker for en begrænset periode og maksimalt til udgangen af 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. februar 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011

  Bilag

 • 7
  Endelig vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald
  Sagsid.: 10/1790

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler at regulativ for erhvervsaffald vedtages endeligt.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-02-2011
  Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-02-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Der er ved TMU-møde den 28. september, ØPU-møde den 5. oktober samt KB-møde den 4. november vedtaget at sende Regulativ for erhvervsaffald samt Regulativ for husholdningsaffald i høring. Høringsperioden har været fra og med den 23. november til og med 20. december. I denne periode er der indkommet to høringssvar, hvoraf det ene omfatter begge regulativer og det andet omfatter regulativ for husholdningsaffald. Det høringssvar, der omfatter begge regulativer, er et spørgsmål til høringsprocessen og har ingen betydning for indholdet i regulativerne. Spørgsmålet var, hvorfor høringen omfattede et udkast til regulativ i stedet for et regulativ. Der er svaret på henvendelsen, at der er tale om et udkast indtil regulativet er endeligt vedtaget. Der indføres således ingen rettelser i regulativ for erhvervsaffald i forhold til udkastet, der har været i høring.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2011 Kommunalbestyrelse den 24. februar 2011

 • 8
  Endelig vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald
  Sagsid.: 10/1728

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at regulativ for husholdningsaffald vedtages endeligt.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-02-2011
  Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-02-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Der er ved TMU-møde den 28. september, ØPU-møde den 5. oktober samt KB-møde den 4. november vedtaget at sende Regulativ for husholdningsaffald samt Regulativ for erhvervsaffald i høring. Høringsperioden har været fra og med den 23. november til og med 20. december. I denne periode er der indkommet to høringssvar, hvoraf det ene omfatter begge regulativer og det andet omfatter regulativ for husholdningsaffald. Det høringssvar, der omfatter begge regulativer, er et spørgsmål til høringsprocessen og har ingen betydning for indholdet i regulativerne. Spørgsmålet var, hvorfor høringen omfattede et udkast til regulativ i stedet for et regulativ. Der er svaret på henvendelsen, at der er tale om et udkast indtil regulativet er endeligt vedtaget. Det andet høringssvar omfatter regulativ for husholdningsaffald og drejer sig om at få indført sparepærer som eksempel på produkter der skal indsamles. Da regulativet ikke indeholder udtømmende eksempler og der allerede er nævnt belysningsudstyr som eksempel under indsamling af WEEE/elskrot, finder forvaltningen det ikke nødvendigt at tilføje yderligere eksempler. Det kan oplyses, at indsamling af sparepærer vil indgå i kommunens informationsmateriale til borgerne. Der indføres således ingen rettelser i regulativ for husholdningsaffald i forhold til udkastet, der har været i høring.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2011 Kommunalbestyrelse den 24. februar 2011

 • 9
  Lokalcenter til boligformål
  Sagsid.: 10/2171

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller at : Økonomi og Planudvalget drøfter om der skal åbnes mulighed for at opføre boligbyggeri på ejendommene Fælledvej 157A og B, på grundlag af en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, der nedlægger lokalcentret i Søvang.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-02-2011
  C stillede følgende forslag: At områdets status som centerområde ændres i form af en ny lokalplan som åbner op for boligformål: For stemte 2 (C+V) Imod stemte 4 (A+F+T) Faldet Forslag fra A: Udvalget beder forvaltningen om, at tage kontakt til ansøger og Grundejerforening Søvang med henblik på en fælles drøftelse af den fremtidige anvendelse af Fælledvej 157 A og B. For stemte 4 (A+F+T) Undlod at stemme 2 (C+V) Godkendt Protokoltilføjelse fra C: Parterne kan bare mødes, der er ikke behov for en politisk beslutning herom. C begærede sagen i KB, jfr. styrelseslovens § 23 Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-02-2011
  C stillede følgende forslag: At områdets status som centerområde ændres i form af en ny lokalplan som åbner op for boligformål: For stemte 6 (C, V) Imod stemte 9 (A, F, O, T) Faldet Anbefaling fra ØPU: Tilføjelse: Sagen forlægges for Kommunalbestyrelsen med henblik på evt. udarbejdelse af ny lokalplan i maj 2011. For stemte 12 (A, F, O, T, V) imod stemte 3 (C) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I mail af 21.11.2010 ansøger ejeren af ejendommene Fælledvej 157A og B, om at der åbnes mulighed for at at opføre boliger på arealerne (bilag 1). Ejendommene indgår i lokalcentret i Søvang, der i lokalplan 6 alene må anvendes til centerformål (butik- og institutionsformål). De 2 bygninger, der tidligere har været anvendt til henholdvis supermarked og børneinstitution, henligger i dag ubenyttet (se oversigtskort bilag 2). Tidligere projekter I samme mail henvises til 3 tidligere projekter (bilag 3), der har været politisk behandlet, uden at de har givet anledning til at plangrundlaget for lokalcentret er blevet ændret. Kommunalbestyrelsen besluttede senest -med vedtagelsen af Kommuneplan 2009- at fastholde området som et lokalt centerområde. Høringer Ansøgningen om at konvertere lokalcentret i Søvang til boligformål har været fremsendt til Grundejerforeningen Søvang, med anmodning om en udtalelse, der kunne indgå i det politiske beslutningsgrundlag. Denne udtalelse foreligger i form af bilag 4. Grundejerforeningen ønsker at fastholde området som et centerområde, med en fortsat mulighed for at etablere en butik i området. Ansøgers kommentar til Grundejerforeningens udtalelse foreligger i form af bilag 5. Ansøger gør gældende at der ikke eksisterer noget kommercielt grundlag for at etablere en butik i området. Planforhold Såfremt det ønskes at konvertere lokalcentret til boligformål, skal det ske på grundlag af en ny lokalplan samt et tillæg til Kommuneplan 2009, hvor lokalcentret udgår af Kommunens centerstruktur. I henhold til de nye byfortætningsbestemmelser i Kommuneplan 2009, kan der i området opføres 2 dobbelthuse med ialt 4 boliger, hver især med et grundareal på 600 m2.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2011.

  Bilag

 • 10
  Kommissorier for styregruppe og arbejdsgrupper relateret til etablering af skolestrukturændringerne
  Sagsid.: 11/124

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at kommissoriet for den overordnede styregruppe godkendes, 2. at kommissoriet for den pædagogiske følgegruppe godkendes, 3. at kommissoriet for byggeprojektgrupperne godkendes, 4. at kommissoriet for fusionsgrupperne godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-02-2011
  ad 1. Der forelå følgende ændringsforslag fra grupperne A+O+V: Grupperne forslår, at der kommer fire repræsentanter – en fra hver skole, i forhold til skoleledelsen, lærerrepræsentanter, skolebestyrelser og elevrepræsentanter i modsætning til de 2, der er foreslået i det oprindelige kommissorium. Herved imødekommer vi ønsket om at sikre en stærk og ligelig repræsentation fra alle fire skoler. Herudover foreslås det, at styregruppen fungerer som et dialogforum, hvor de overordnede retningslinjer for projektet diskuteres indenfor rammerne af den politiske beslutning. Det er styregruppens opgave løbende at følge udviklingen i de nedsatte arbejdsgrupper, og arbejdsgrupperne skal jævnligt rapportere tilbage til styregruppen, således at styregruppen hele tiden er opdateret. Hvis arbejdsgruppernes tilbagerapporteringer giver anledning til ændringer i det planlagte forløb er det styregruppens opgave at fremkomme med alternative løsningsforslag. Det være sig i forhold til forsinkelser, uforudsete opståede situationer mv. Styregruppen refererer til Social, Børn og Kulturudvalget Ændringsforslaget anbefales over for ØPU/KB. Lillian Knudsen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede. ad 2 - 4. Anbefales over for ØPU/KB. Lillian Knudsen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-02-2011
  F stillede følgende ændringsforslag: Ad 1 Vedr. styregruppens sammensætning, politiske repræsentanter, tilføjes Pernille Lundqvist, formand for Teknik og Miljøudvalget For stemte: 5 (A+F+T+V) Undlod at stemme: 1 (C) Anbefales over for KB Ad 2 Vedr. pædagogisk følgegruppe arbejdsopgave tilføjes i første afsnit … ’og SFO. Herunder arbejdes med den endelige organisering af skolerne.’.. For stemte: 4 (A+F+V) Undlod at stemme: 2 (C+T) Anbefales over for KB A+F+T+V stillede følgende ændringsforslag: Ad 3 At byggeprojektgrupperne udvides med én forældrerepræsentant valgt af skolebestyrelsen For stemte: 5 (A+F+T+V) Undlod at stemme: 1 (C) Anbefales over for KB Ad 4 Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-02-2011
  Ad 1 For stemte 15 Godkendt Ad 2 For stemte 9 (A, F, O, V) Undlod at stemme 6 (C, T) Godkendt Ad 3 For stemte 15 Godkendt Ad 4 For stemte 15 Imod stemte 0 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Den 27. januar 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende fusioneringen af St. Magleby Skole og Skolen ved Vierdiget samt fusioneringen af Nordstrandskolen med Dragør Skole, således at der fra 1. august 2011 er 2 skoler i Dragør Kommune. I forlængelse af beslutningen blev det vedtaget, at der skal nedsættes en styregruppe og en række arbejdsgrupper. Grupperne er følgende: · En overordnet styregruppe med politiske repræsentanter · En pædagogisk følgegruppe · To byggeprojektgrupper · To fusionsgrupper For hver af de ovenstående grupper er der udarbejdet kommissorier, hvor det fremgår: · Hvem gruppen er sammensat af · Hvad gruppens opgave er · Hvad tidshorisonten er for gruppens arbejde Kommissorierne er udarbejdet for at sikre åbenhed og præcisering af de nedsatte gruppers opgave.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. februar 2011 Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011

  Bilag

 • 11
  Tilbud om plejebolig i anden kommune
  Sagsid.: 11/212

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at forslag om anvendelse af ledige plejeboliger i Sorø og Fredensborg Kommuner godkendes, således at borgere på venteliste til plejebolig i Dragør Kommune tilbydes en bolig i en anden kommune end den ønskede og plejeboliggarantien derved overholdes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-02-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Lillian Knudsen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-02-2011
  Anbefales over for KB Borgmesteren bemyndiges til at træffe en formandsbeslutning som sikrer kommunen de ledige pladser i Fredensborg Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-02-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kulturudvalget behandlede på mødet den 13. januar 2011 sag om fremtidig overholdelse af plejeboliggarantien. Her anbefalede forvaltningen blandt andet, at en mulig måde at overholde garantien på var at give tilbud om plejebolig i andre kommuner. Der er nu forespurgt og svaret om ledig plejeboligkapacitet i 21 kommuner på Sjælland på baggrund af Dragør Kommunes nuværende situation. Heraf svarer 19 kommuner, at de ikke har eller ikke i øjeblikket har ledige plejeboliger og 2 kommuner - Sorø og Fredensborg - at de har ledige boliger, som Dragør Kommune er velkomne til at benytte til borgere på vores venteliste. Boligerne tilbydes med betalingstilsagn fra borgerens bopælskommune, når borgeren flytter ind i boligen. Det betyder, at Dragør Kommune ikke betaler for boligen før borgeren flytter ind i modsætning til køb af boliger, som betales uanset om boligen benyttes. Såfremt borgeren, der tilbydes og flytter ind i boligen kommer fra en anden kommune end Dragør, er det den anden kommune, der giver betalingstilsagnet og betaler boligen. Borgere, som tilbydes en plejebolig har altid mulighed for at sige nej. Når der gives tilbud om en plejebolig, uanset det oprindelige ønske, og borgeren siger nej medfører det, at plejeboliggarantien træder i kraft på ny, dvs. at datoen for afslaget angiver den nye godkendelsesdato hvorfra plejeboliggarantien regnes. Sorø og Fredensborg har ikke kunne oplyse deres pris for en plejebolig for nuværende. Forvaltningen har erfaring med en gennemsnitlig pris på ca. 600.000 kr. årligt for Dragør borgere i andre kommuners plejeboliger.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. februar 2011 Økonomi og Planudvalget den 10. februar 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011

 • 12
  Praksisundersøgelse tilkendelse af førtidspension
  Sagsid.: 11/129

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at redegørelsen tages til efterretning samt at Pensionssamrådet gennemgår bemærkningerne til sagerne og tilrettelægger fremtidig praksis derefter.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-02-2011
  Anbefales over for KB. Lillian Knudsen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-02-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes praksis ved tilkendelse af førtidspension. Hovedformålet med undersøgelsen er at vurdere afgørelsernes korrekthed, det vil sige om pensionen er tilkendt med rette. Undersøgelsen har især fokus på, om der er sket afprøvning af alle relevante foranstaltninger til forbedring af arbejdsevnen, om do­ku­menta­tionen for dette er til stede, og om kommunen har anvendt arbejdsevnemetoden efter dens formål. Der er et krav om, at undersøgelsens resultater skal fremlægges politisk, når kommunen har deltaget i undersøgelsen. I undersøgelsen har indgået 112 sager fra 8 kommuner. Dragør Kommune har indsendt 14 sager til undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at kommunernes tilkendelse af pension er rigtig i 79 sager; det vil sige 70,5 procent af de 112 sager. I 33 sager - 29,5 procent - ville nævnet have givet afslag på pension eller hjemvist sagen, fordi der mangler oplysninger. Dragør Kommune har tilkendt korrekt i 12 af de 14 indsendte sager. 3 af sagerne var ikke tilstrækkeligt oplyst, hvoraf der i 2 af sagerne manglede væsentlige oplysninger. 1 sag var arbejdspraktikken for spinkelt beskrevet, 1 sag manglede arbejdsprøvning, og i 1 sag var der ikke tilstrækkelig lægelig dokumentation for lidelse. Det kan i øvrigt oplyses, at Pensionssamrådet består af Direktøren for Social, Børn og Kultur, Chefen for Borger og Social, som er sekretær samt 2 sagsbehandlere.

  LOVE/REGLER:
  Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Hovedstaden har i 2010 gennemført en praksisundersøgelse af kommunale afgørelser om at tilkende førtidspension efter §§ 16, stk. 2, og 20, stk. 1, i lov om social pension.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. februar 2011 Kommunalbetyrelsen den 24. februar 2011

  Bilag

 • 13
  Reklamesponsorering i Dragør Kommune
  Sagsid.: 11/225

  ANBEFALING:
  Det anbefales, at: 1. Klub Sølysts tiltag om at inddrage lokale virksomheder i sponsoreringen af en ny minibus til fritidsklubben godkendes. 2. Det tillades at potentielle sponsorer må blive nævnt som sponsor med firmanavn, på en eventuelt sponsoreret minibus.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-02-2011
  Ad 1-2 Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-02-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Inden længe står Klub Sølyst, i den situation at de er uden mulighed for at transportere Klub Sølysts børn og unge til og fra fritidsaktiviteter i lokalområdet. En udtjent minibus, som ikke kan gennemgå syn, og som det ikke længere kan betale sig at reparere på, betyder at klubben vil være afskåret fra at tilbyde en række aktiviteter til klubbens børn og unge, som inkluderer ekskursioner til svømmehaller, sportshaller, weekendture, kolonier, rollespil, og arrangementer med Klub Dragør. I den forbindelse ønsker Klub Sølyst at appellere til lokale virksomheder om hjælp til at erhverve en minibus, i håbet om at lokalsamfundet vil være med til at finansiere en minibus til fritidsklubben. Den naturlige tilgang til sponsorering af en minibus, vil være at kontakte lokale bil- og autoforhandlere, som eventuelt ville være interesserede i at donere en minibus, eller donere et tilskud til en minibus, som et engagement i lokalsamfundet. Men også andre erhvervsdrivende kan spørges efter gældende regler. Transport af børn og unge til og fra aktiviteter, er ikke en obligatorisk opgave for Klub Sølyst, men en opgave, hvilken man foruden, betydeligt forringer tilbuddene til børn og unge i området. Administrationen anbefaler derfor, at der gives tilladelse til at gøre opmærksom på denne mulighed i en appel til virksomhederne.

  LOVE/REGLER:
  Ombudsmandens udtalelse om reklamering målrettet børn og unge samt lovgivning om kommuners anvendelse af fast ejendom/løsøre til reklamering. Det er i visse tilfælde lovligt at modtage sponsorgaver som kommune, og i den forbindelse at sige "tak for gaven" ved f.eks. at opremse navnene på sponsorerne på hjemmesiden, eller på et lille skilt på den/de sponsorerede genstande. Gaven må ikke ydes således, at den fremstår som en ”modydelse” f.eks. opnåelse af tilladelser i evt. verserende sager. Kommuner må ikke reklamere for banker, spiritusproducenter, tobaksvareindustrien i henhold til en udtalelse, afgivet af Folketingets Ombudsmand. Lighedsgrundsætningen fører til, at spørges en bestemt branche om tilskud, så skal alle i området inden for samme branche spørges om et sponsorat.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den. 10. februar 2011. Kommunalbestyrelsen den. 24. februar 2011.

  Bilag

 • 14
  Håndtering af forespørgsler fra politikere til forvaltningen
  Sagsid.: 10/2282

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at praksis fastholdes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-02-2011
  I de situationer hvor der af kommunalbestyrelsesmedlemmer stilles spørgsmål til konkrete sager og hvor svaret kan have almen interesse for den samlede Kommunalbestyrelse, udsendes disse til Kommunalbestyrelsen. Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-02-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2010 blev det besluttet at sende den af C-gruppen rejste sag om ”Håndtering af forespørgsler fra politikere til forvaltningen” til behandling i Økonomi- og Planudvalget. Det fremgår af lov om kommunernes styrelse § 9, at: ”Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har som led i varetagelsen af sit hverv ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration. Stk.2. Begæring om sagsindsigt efter stk. 1 skal rettes til borgmesteren. Stk.3. Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder. Stk.4. Et medlem har ret til efter anmodning at få tilsendt kopi af sagsmateriale, hvori den pågældende har ret til sagsindsigt, jf. stk. 1-3. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte nærmere retningslinjer for udøvelsen af retten til at få tilsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger i retten hertil, når dette findes nødvendigt.” Det betyder, at retten er knyttet til varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem og omfatter alle dokumenter, der vedrører sagen, indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser. Retten til sagsindsigt vedrører alene eksisterende materiale. Det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem har ikke krav på, at der tilvejebringes nyt materiale. Retten til sagsindsigt omfatter også dokumenter, der er undtaget fra offentlighed efter lov om offentlighed i forvaltningen, herunder interne notater mv. Der er ikke efter bestemmelsen ret til at modtage sagsindsigt i materiale, der stadigt er under udarbejdelse og derfor endnu ikke har taget endelig form. Materialet skal foreligge i endelig form på tidspunktet for anmodningen om sagsindsigt. Et medlem af Kommunalbestyrelsen kan herefter begære sagsindsigt i et sagsområde eller en gruppe af sager inden for et eller flere forvaltningsområder uden at angive den eller de enkelte sager, der er omfattet af begæringen. En anmodning om sagsindsigt skal dog affattes på en måde, der gør det muligt at afgrænse det sagsområde eller den gruppe af sager, som medlemmet ønsker indsigt i. Som nævnt i stk. 4 kan Kommunalbestyrelsen altså fastsætte nærmere retningslinjer for udøvelsen af retten til at få tilsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger i retten hertil, når dette findes nødvendigt. Det er administrationens vurdering, at der med § 9 findes en fornuftig og tilstrækkelig adgang for politikere til at få sagsindsigt i administrationens arbejde. Det kan i øvrigt oplyses, at administrationen hidtil – i de situationer hvor der af kommunalbestyrelsesmedlemmer er stillet spørgsmål til konkrete sager – har vurderet om svaret kunne have almen interesse for den samlede Kommunalbestyrelse og såfremt dette var tilfældet, er spørgsmål og svar udsendt til hele Kommunalbestyrelsen. Administrationen anbefaler, at denne praksis fastholdes.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011

 • 15
  Plejeboliggaranti - stillingtagen til svar til Statsforvaltningen, Tilsynet med kommunerne
  Sagsid.: 11/262

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler: 1. At det udarbejdede udkast til svar til Statsforvaltningen, Tilsynet med kommunerne godkendes i den foreliggende form. 2. At redegørelsen i nærværende sag for arbejdet med gennemgangen af ventelisterne og den hidtidige administration tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-02-2011
  Borgmesteren oplyste, at alle på ventelisten pr. 23. februar 2011 har modtaget et tilbud om plejebolig. Det foreslås derfor at, svarskrivelsens 3 sidste afsnit erstattes af, ”Aktuelt kan oplyses, at der pr. 23. februar 2011 figurerer i alt 4 personer på ventelisten til en plejebolig, som alle har modtaget et tilbud om en plejebolig i konsekvens af kommunalbestyrelsens beslutninger på området”. Ad 1 med den foreslåede ændring: For stemte 12 (A, F, O, T, V) Imod stemte 3 (C) Godkendt C-gruppen havde en mindretalsudtalelse der indarbejdes i svaret. Ad 2 For stemte 12 (A, F, O, T, V) Imod stemte 3 (C) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet med kommunerne har rettet henvendelse til Dragør Kommune på opfordring af Socialministeriet, der har konstateret, at Dragør Kommune i 2009 og første halvår 2010 ikke har overholdt plejeboliggarantien. Socialministeriet har bedt Tilsynet med kommunerne om at vurdere, om der er basis for, at rejse en tilsynssag mod Dragør Kommune og i fornødent omfang sanktionere den manglende overholdelse af plejeboliggarantien. Statsforvaltningen beder Dragør Kommune udtale sig i anledning af sagen, og administrationen har derfor udarbejdet udkast til svar. I forbindelse med udarbejdelsen af svarudkastet, har administrationen gennemgået ventelisterne for 2009, 2010 samt 2011. Denne sag omhandler som anført 2009 og 1. halvår 2010, men administrationen af ventelisterne i dette tidsrum, har afsmittende virkning på ventelisterne i 2010 og 2011. Kort om reglerne for plejeboliggaranti og forholdet til den foretagne administration af ventelisterne i 2009 og 2010: Reglen om plejeboliggaranti siger, at i det øjeblik borgere over 67 år visiteres til en plejebolig, og dermed samtidig kommer på ventelisten, skal der inden 2 måneder fra dét tidspunkt, tilbydes borgeren en plejebolig. Afslår borgeren en tilbudt bolig, løber fra afslagsdato en ny 2 måneders frist. Det er desuden et krav, at den tilbudte bolig står indflytningsklar senest 14 dage efter udløbet af 2 måneders fristen. Man er omfattet af plejeboliggarantien, hvis man ikke søger en specifik bolig, eller ikke allerede har en bolig i en anden kommune, og man visiteres i øvrigt på baggrund af behovet for en plejebolig. I og med Dragør Kommune kun har ét plejehjem, har Socialministeriet tidligere tilkendegivet, at Dragør Kommune ikke kan undtage personer fra ventelisten med den begrundelse, at de eventuelt søger Enggården specifikt. Med andre ord, er det alene borgere der allerede har en plejehjemsplads i en anden kommune, der ikke er omfattet af plejeboliggarantien i Dragør Kommune. Ventetiden på en plejebolig skal opgøres på årsbasis over for Danmarks Statistik ved indtastning i et regneark, udviklet af Socialministeriet og som stilles til rådighed for kommunerne til brug for indberetningen. Regnearket udviser bl.a. visitationsdato og dato for tilbud, og udregner antal dage på venteliste. Listen kan også anvendes til at udregne den gennemsnitlige ventetid for egne borgere, hvilket primært er relevant i forhold til en vurdering af, om der er basis for at lukke ventelisten for borgere der ikke er bosat i kommunen. Tiden den enkelte borger er på ventelisten udregnes fra det tidspunkt hvor der tilbydes en bolig, og før det tidspunkt medregnes den pågældende borger ikke i ventetidsopgørelsen. Eksempelvis skal en borger, der er visiteret i januar 2009, ikke medregnes i opgørelsen for 2009 med mindre boligen også bliver tilbudt borgeren i 2009. Det er én af de fejl administrationen har fundet ved sin gennemgang af listerne for 2009 og 2010. Her synes borgerne ”løbende” at være talt med i opgørelsen over for ministeriet, uden hensyn til, om der på opgørelsestidspunktet var givet tilbud om en bolig. Indberetningen ser ikke ud til, at være foretaget ved brug af Socialministeriets regneark, men nærmere ved manuel optælling. Blandt andet den fejlagtige medtælling af personer, der ikke havde fået et tilbud betyder, at tallene for 2009 og 1. halvår 2010 efter korrektion er bedre end oprindeligt indberettet til Socialministeriet, hvilket også anføres i svarudkastet til Tilsynet med kommunerne. Dét at tallene forbedres for dén periode er imidlertid ensbetydende med, at tallene for senere år forværres, fordi borgerne først skal tælles med i opgørelsen, i det år, de tilbydes en bolig. Det er administrationens vurdering, at indberetningerne til Socialministeriet for året 2011 vil være påvirket af den manglende overholdelse af plejeboliggarantien for så vidt angår borgere, der blev visiteret før 2011. Dette er også anført i brevudkastet. Yderligere fandt administrationen, at der på ventelisterne for 2009 og 2010 var borgere der figurerede som ”passive” på ventelisten; et begreb der ikke findes i lovgivningen om plejeboliggarantien. Raske ægtefæller – uden behov for en plejebolig – er tilsyneladende også fejlagtigt talt med i opgørelsen af ventetid; de figurerede i hvert fald på listen. Det kunne også konstateres, at der ikke var indtastet en ny 2 måneders frist, hvis personer på ventelisten afslog en bolig. Konsekvenserne af de fundne fejl – forholdet til svarudkastet til Tilsynet med kommunerne: Dragør Kommune har uden tvivl ikke overholdt plejeboliggarantien. Der er en umiddelbar, lille forbedring i tallene for den periode Socialministeriet beder Tilsynet rejse sagen for, men umiddelbart vurderes den manglende overholdelse af plejeboliggarantien at få effekt for indberetningerne også i 2011, hvor der figurer borgere, visiteret i 2009/2010, som først nu har fået – eller meget snart får - tilbudt en bolig. De beslutninger, som Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune traf den 27. januar 2011, er medtaget og omtalt i udkastet til brev til Tilsynet. Administrationen vurderer, at det kan være afgørende for, om der rejses en tilsynssag med eventuelle sanktioner til følge, at Dragør Kommune erkender problemets omfang, og navnlig dokumenterer, at kommunen – med de nu trufne beslutninger – kan overholde plejeboliggarantien for de personer der visiteres i 2011. Derfor er det i svarudkastet også forudsat, at Kommunalbestyrelsen i en anden sag beslutter, at plejeboliggarantien kan opfyldes ved anvisning af boliger i andre kommuner end Dragør, jfr. i øvrigt Økonomi- og Planudvalgets beslutning i pkt. 12 den 10. februar 2011. Hvis denne forudsætning ændres, tilrettes brevet til Tilsynet i overensstemmelse hermed. Status pr. 3. februar 2011 er, at der i 2011 til nu har været i alt 14 personer på ventelisten, omfattet af plejeboliggarantien. Dragør Kommune har i 2011 tilbudt 6 af disse borgere bolig, hvoraf de 5 borgere har accepteret tilbuddet. Der er pr. 3. februar 2011 8 borgere på ventelisten, omfattet af plejeboliggarantien. Af disse 8 er 1 person visiteret i 2009, medens resten blev visiteret i 2010. Reviderede ventelister for 2009 og 1. halvår 2010 samt venteliste for 2011 beror i sagen. Henvendelse med bilag fra Statsforvaltningen, Tilsynet med kommunerne beror i sagen.

  LOVE/REGLER:
  Bekendtgørelse nr. 1385 af 12. december 2006 om plejehjem og beskyttede boliger: Bekendtgørelsen indeholder de skitserede regler om plejeboliggarantien. Kommunestyrelsesloven §§ 48 – 51: Bestemmelserne redegør for, at Tilsynet med kommunerne skal påse, at kommuner overholde de regler, som de efter loven skal. Tilsynet kan sanktionere manglende overholdelse af reglerne ved bl.a. påtale, at sætte ulovlige afgørelser ud af kraft, eller at pålægge de ansvarlige udvalgs-/ kommunalbestyrelsesmedlemmer tvangsbøder. Størrelsen af eventuelle tvangsbøder kendes ikke.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011.

  Bilag

 • 16
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Bent Larsen Spurgte til ankeinstans for spørgsmål i relation til forsvarets bygninger Borgmesteren oplyste, at tidligere ankesager i området har været behandlet i Naturklagenævnet. Trine Kromann Hvilket grundlag eksisterer der for at vurdere, at det ikke er muligt at drive en butik på Søvang grunden. og hvilke informationer Asger Larsen (C) lægger til grund for sin stillingtagen. Asger Larsen (C) henviste til forvaltningens oplysninger. Birgit Buddegård Hvilke muligheder har kommunen for at sikre påbegyndte byggerier færdiggøres Borgmesteren svarede, at den enkelte grundejer er ansvarlig for aktiviteter på egen grund, og at kommunen alene kan regulere ulovlige forhold. Jutta Hørlyck Har kommunen overvejet hvilken form for kompensation, der gives medarbejderne ifm. deltagelse i skoleprojektet. Borgmesteren mente, det vil blive efter gældende regler. Kristine Bak Vil udbudssagerne, behandlet på lukket møde, blive offentliggjort? Borgmesteren oplyste, at udbudsmaterialet vil blive offentliggjort. Kristine Bak Hvad er konsekvensen hvis salg af skoler ikke indbringer tilstrækkeligt provenu? Borgmesteren oplyste, det vil indgå i den videre politiske behandling. Kristine Bak Hvad er konsekvensen hvis udbygning af skoler ikke modsvarer det tidsmæssige behov for lokaler til børnene? Borgmesteren oplyste, at der i udbudsmaterialet fremgår mulighed/ønske om indleje af skolelokaler, indtil udbygning er gennemført. Kristine Bak Hvornår frigives de deponerede midler vedr. skoleprojektet? Borgmesteren henviste til udbudsmaterialet, herunder den anførte tidsplan. Birgitte Nielsen Spurgte til deponeringsum i forbindelse med OPP (svømme- og idrætscenter) Borgmesteren henviste til kommunens brev hvor der, som oplyst i et meddelelsespunkt, er søgt om deponeringsnedsættelse, henholdsvis fritagelse. Birgitte Nielsen Spurgte om alle indtægter var indregnet i besparelsen ved lukning af svømmehallen. Borgmesteren bekræftede dette. Birgitte Nielsen Spurgte til et rygte om at vand tappes af svømmebassin allerede nu. Borgmesteren kendte ikke til aktuelle planer for aftapning af vandet i svømmehallen. Birgitte Nielsen Spurgte til tidsplan for etablering af nyt svømme- og idrætscenter. Borgmesteren svarede, at det – efter hans oplysninger – vil tage 18 måneder når beslutning er taget. Georg Sørensen Kan brugerbetalingen i svømmehallen sættes op for at dække besparelsen? Borgmesteren var tvivlende over for denne mulighed kunne dække sparekravet. Kristine Bak Hvorfor udbyde havneanlægget til salg og ikke til leje? Borgmesteren svarede, at det efter det oplyste vil stille kommunen i den mest gunstige økonomiske situation, og at regulering af byggemuligheder allerede er fastlagt i lokalplan 70. Kristine Bak Hvad er planen hvis værftet ikke flytter til det områder, der nu udbydes. Borgmesteren oplyste, at den nuværende lejekontrakt løber endnu ca. 7 år. Johnny Nielsen Kan muligheden for svømmeklubbens fortsatte drift af svømmehallen afklares inden for de næste 3 måneder? Borgmesteren håbede dette er tilfældet. AnneMarie Dahl Spurgte de enkelte gruppers holdninger til svømmeklubbens fortsatte drift ved lukning. Grupperne udtalte sig positivt til de videre bestræbelser.