Skip navigationen

Referat

Torsdag den 31. marts 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Ole Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Lillian Knudsen (A). Kim Munk (C) deltog istedet for Signe Justesen (C).
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  Meddelelse - Nyt svømme- og idrætscenter ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 10/1303

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:
  På Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2010 blev der truffet en principbeslutning om, at der i forhold til den videre proces med Indenrigs- og Sundhedsministeriet arbejdes videre med det skitseprojekt, der blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens temamøde den 22. april 2010. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at afsætte 600.000 kr. til professionel rådgivning i forbindelse med gennemførelse af projektet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 14. marts 2011 fremsendt svar på kommunens henvendelse af 20. januar 2011 vedrørende ansøgning om en forholdsmæssig reduktion og deponeringsfritagelse fra OPP-puljen for 2011. Ministeriet meddelte Dragør Kommune en forholdsmæssig reduktion i det deponeringspligtige beløb svarende til Dragør Kommunes tidsmæssige brug på 30 %. Endvidere meddelte ministeriet en dispensation til deponeringsfritagelse fra OPP-puljen for 2011 på 15,5 mio. kr. Den 14. april 2011 deltager direktionen og repræsentanter for projektgruppen i en workshop om Dragør Kommunes OPP-projekt. Workshoppen er arrangeret af konsulentfirmaet Ernst & Young og er vederlagsfrit for Dragør Kommune. På workshoppen vil det blandt andet blive diskuteret, hvad Dragør Kommune kan gøre fremadrettet i forhold til at igangsætte processen på en hensigtsmæssig og gnidningsfri måde, herunder efterprøvning af det kommercielle potentiale. Videre kan det oplyses, at Randers Kommune i øjeblikket er i gang med et lignende projekt. Projektet er i udbud og der er frist for afgivelse af tilbud fredag den 22. april 2011. Det er administrationens anbefaling, at udfaldet af udbudsrunden i Randers Kommune medtages i den videre vurdering, idet de 2 projekter ligner hinanden på væsentlige punkter. Sagen genoptages på ØPU i maj 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

  Bilag

 • 4
  Revideret anlægsbudget for 2011 på baggrund af regnskab 2010
  Sagsid.: 11/601

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at der godkendes overført 18 mio. kr. fra 2010 til 2011 til igangværende anlægsprojekter 2. at lånebevillingerne til udbygning af Enggården samt ESCO investeringer overføres fra 2010 til 2011.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  Ad 1-2 Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Ad 1-2 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har gennemgået anlægsregnskaberne for 2010 med henblik på overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2010 til udførelse i 2011. Det oprindelige anlægsbudget for 2010 var på 20,8 mio. kr. Med overførslen af uforbrugte anlægsmidler fra 2009 på 8,4 mio. samt nettotillægsbevillinger på 0,8 mio. blev det korrigerede anlægsbudget for 2010 på 30 mio. kr. Oversigt over revideret anlægsbudget for 2011 viser, at der i 2010 er udført anlægsarbejder for 11,9 mio. kr. og der er anlægsarbejder i gang for 18 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 4. november 2010 besluttet, at det kun kan blive aktuelt at overføre ikke anvendte midler i 2010 til efterfølgende budgetår for: · bevillinger til udbygning af Enggården, herunder servicearealer · bevilling til nyt alarmsystem til Beredskab. Da ESCO investeringer er lånefinansieret anbefales det, at ikke anvendte ESCO midler også overføres til 2011. Det anbefales dermed at overføre 18 mio. kr. fra 2010 til 2011 til igangværende projekter, jf. bilag 1. Såfremt bevillingen til udbygning af Enggården samt ESCO investeringer overføres fra 2010 til 2011, anbefales det at lånebevillinger til samme også overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Det skal understreges, at ovenstående anbefalinger medfører en tillægsbevilling på 18 mio. kr. i 2011 samt en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) på lånebeløbene.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 16. marts 2011 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

  Bilag

 • 5
  Delberetning nr. 8 fra BDO Kommunernes Revision
  Sagsid.: 10/1672

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen indstiller at delberetning nr. 8 vedrørende løbende revision indtil december 2010 godkendes og oversendes til tilsynsmyndigheden.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Godkendt Økonomi- og Planudvalget får en opfølgning i forhold til pkt. 2.2. i det vedlagte bilag.

  SAGSFREMSTILLING:
  BDO Kommunernes Revision har som led i den løbende revision for regnskabsåret 2010 aflagt besøg i kommunen. Tilbagemeldingen på den udførte revision er afgivet den 1. marts 2011 i form af delberetning nr. 8 for regnskabsåret indtil december 2010. I henhold til Styrelsesloven skal revisionens beretninger udsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen. Beretningen er udsendt særskilt den 2. marts 2011. Beretningen indeholder en redegørelse for omfanget at de udførte revisionsarbejder samt delkonklusioner og forslag til ændrede forretningsgange. m.v. Endeligt fremgår revisionens bemærkninger af beretningens afsnit 10. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

  LOVE/REGLER:
  Styrelsesloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Tilsynsmyndigheden underrettes

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 16. marts 2011 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

  Bilag

 • 6
  Stillingtagen til bankudbud
  Sagsid.: 10/2113

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler at banktilbud C vælges

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  Peter Læssøe (T) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Banktilbud C anbefales, idet ØPU anbefaler, at Dragør Kommune benytter mere end en bankforbindelse m.h.p. en risikospredning af kommunens midler.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Peter Læssøe (T) erklærede sig inhabil, hvilket kommunalbestyrelsen godkendte og deltog ikke ved sagens behandling. Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  De daglige bankforretninger i Dragør Kommune har været i udbud under Tilbudsloven. Da fristen for afgivelse af tilbud udløb, havde Dragør Kommune modtaget i alt 5 tilbud. Allerede modtagne tilbud var afgivet i overensstemmelse med tilbudsmaterialet. Tilbud A indgår ikke i sagen og i denne budrunde grundet den indtrådte konkurs. Bilagt er der en oversigt over de forskellige vægtning af kriterierne. Bilag som tidligere er fremsendt indgår uændret, men der er et nyt tilbud B som er bilagt

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 16. marts 2011 Kommunalbestyrelsen 31. marts 2011

 • 7
  Renovering 2. stitunnel under Hartkornsvej
  Sagsid.: 10/412

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til ”Renovering af tunneller under Hartkornsvej-projektet” på kr. 600.000, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 01-03-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Bertel Riber (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudget 2011 er der afsat kr. 600.000 til renovering af den anden af fire stitunneller under Hartkornsvej. Forvaltningen indstiller, at de 600.000 kr. frigives til rådgivningsydelse samt gennemførelse af renovering af den anden tunnel i 2011 - tunnellen i forlængelse af Lundegårds Strandvej. Der er tale om iværksættelse af et renoveringsarbejde, som efter aftale med entreprenøren er blevet udskudt et år fra 2010 til 2011, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. juni 2010. Entreprenøren havde i 2009 vundet licitation på udførelse af den omtalte tunnelrenovering i 2010. I 2009 blev den første tunnel renoveret - tunnelen ved Jægergården. Efterfølgende er det planen, at tunnelen ved Banestien renoveres i 2012 og endeligt den yngste tunnel ved Høgevænget i 2013. Bilag beror i mødesagen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2011 Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2011 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

 • 8
  Millionpulje 2011
  Sagsid.: 11/359

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 01-03-2011
  For stemte: 4 (F+T+V) Imod stemte: Undlod at stemme: 2 (C) Anbefales over for ØPU/KB. Protokoltilføjelse fra gruppe C: Dette bør ses i sammenhæng med de decentrale enheders overførsler. Bertel Riber (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  For stemte: 6 (A+F+T+V) Undlod at stemme: 1 (C) Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  For stemte: 12 (A+F+O+V) Imod stemte: 0 Undlod at stemme: 3 (C) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudgettet er der afsat 500.000 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens ejendomme og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering. De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 3 mio. kr. Projekterne vurderes ud fra flg: A. Lovliggørelse og akutte opgaver B. Sikkerhedskrav C. Risiko for følgeskader D Større opgaver som ikke kan rummes i alm. drift E Brugerønsker Der er planlagt 6 opgaver fordelt på 5 ejendomme til udførelse i 2011. Udgiften fordeler sig således: B: Lovliggørelse og sikkerhedskrav, kr. 50.000. C: Risiko for følgeskader, kr. 250.000. D: Store opgaver som ikke kan indeholdes i alm. drift, kr. 150.000.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2011 Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2011 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

  Bilag

 • 9
  Praksisundersøgelse af enkeltydelser
  Sagsid.: 11/334

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at redegørelsen tages til efterretning. Borger og Social vil gennemgå de 3 sager, hvori der er fejl og indrette den fremtidige praksis efter Det Sociale Nævns anbefalinger.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-03-2011
  Til efterretning. Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Hovedstaden har i 2010 gennemført en praksisundersøgelse af kommunale afgørelser om bevilling af hjælp i særlige tilfælde efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik. Formålet med undersøgelsen har været at belyse, om kommunerne ved bevilling af hjælp efter aktivlovens § 81, eventuelt mod tilbagebetaling efter aktivlovens § 92 og § 93, har fulgt lovgivningen og praksis på området. Efter Aktivlovens § 81 skal kommunen yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse. Dragør Kommune har indsendt 12 sager til undersøgelsen. I 75% af sagerne er det fundet, at afgørelsen samlet set har været korrekt. I den samlede undersøgelse af alle kommuner er det 40% af sagerne, der har været korrekte.

  LOVE/REGLER:
  Kommunalbestyrelsen skal efter § 79 a i retssikkerhedsloven behandle Ankestyrelsens og nævnenes undersøgelser af kommunens praksis på et møde.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. marts 2011 Kommunalbestyrelsen den 31.marts 2011

  Bilag

 • 10
  Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område - 4. kvartal 2010
  Sagsid.: 10/458

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at rapporteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-03-2011
  Til efterretning. Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Formålet er at øge gennemskueligheden i udgiftsudviklingen. Oversigten indeholder derfor oplysninger om budget, evt. korrigeret budget samt forventet regnskab på de relevante funktioner. Hovedtendenser er: · På Børn og Ungeområdet er de samlede udgifter til anbringelser mindre end det oprindelige vedtagne budget for 2010. Til gengæld er der et merforbrug på det forebyggende område. Specielt er udgifterne til familiebehandling steget, ligesom udgifterne til heldagsskoler er steget. · Vedrørende udsatte voksne og handicappede har forbruget samlet passet til det budgetterede for 2010. Dog er der sket forskydninger mellem de enkelte kontoområder, f.eks. er der brugt færre penge på stofmisbrugsbehandling, men flere penge på alkoholbehandling. Udgifter til hjælpemidler har været faldende. Færre borgere er i længevarende botilbud, hvorimod der er en stor stigning til udgifterne vedrørende midlertidige botilbud. · Indenfor pleje og omsorg på henholdsvis hjemmepleje, beskyttede boliger og plejeboliger begynder de besparelser der er vedtaget at have gennemslag.

  LOVE/REGLER:
  Udarbejdelse af oversigten samt forelæggelse for kommunalbestyrelsen er et krav fra ministeriet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen bemærkninger udover de ovennævnte hovedtendenser.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. marts 2011 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

  Bilag

 • 11
  Høring kvalitetsstandard plejebolig og plejehjem
  Sagsid.: 11/433

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at udkast til ny kvalitetsstandard for plejehjem og plejebolig godkendes, 2. at høringssvar fra Ældrerådet tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-03-2011
  ad 1. Anbefales over for ØPU/KB med udvalgets tilføjelser fra Ældrerådets høringssvar. Rettet kvalitetsstandard udsendes inden ØPU-mødet. ad 2. Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Ad 1-2 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kulturudvalget drøftede på mødet den 3. februar 2011 udkast til kvalitetsstandard for plejehjem og plejebolig. Udvalget godkendte, inden endelig stillingtagen, at sende sagen til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Social, Børn og Kulturudvalget behandlede på mødet den 13. januar 2011 sag om status og fremtidig overholdelse af plejeboliggarantien i Dragør Kommune. Grundlaget for sagen var, at Dragør Kommune ikke havde været i stand til at overholde plejeboliggarantien i 1. halvår af 2010. Den manglende overholdelse af plejeboliggarantien har medført, at Socialministeriet har bedt tilsynet om at tage stilling til, om der skal indledes en tilsynssag mod Dragør Kommune. I sagen fremlægges forslag til en revision af den nuværende kvalitetsstandard for plejehjem og plejeboliger, således at den tilpasses de nye retningslinjer fra Socialministeriet. De nye bestemmelser fra Socialministeriet er meddelt alle kommuner ved brev af 17. december 2010 og indebærer, at plejeboliggarantien har forrang fremfor den enkeltes individuelle behov, således at de borgere, som har ventet længst, skal anvises den ledige bolig, uanset at andre ventende borgere har et større behov, fx. borgere med demens. Der vil være mulighed for at tage individuelle hensyn forud for anciennitet, hvis garantien på de 8 uger ikke er overskredet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Sagen har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Der er kommet tilbagemelding fra Ældrerådet. Svaret er vedlagt som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. marts 2011 Økonomi og Planudvalget den 16. marts 2011 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

  Bilag

 • 12
  Høring kvalitetsstandard Personlig pleje og praktisk bistand
  Sagsid.: 11/424

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at udkast til ny kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand godkendes, 2. at høringssvar fra Ældrerådet tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-03-2011
  ad 1. Anbefales over for ØPU/KB med udvalgets tilføjelser fra Ældrerådets høringssvar. Rettet kvalitetsstandard udsendes inden ØPU-mødet. ad 2. Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Ad 1-2 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kulturudvalget drøftede på mødet den 13. januar 2011 udkast til kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand. Udvalget godkendte, inden endelig stillingtagen, at sende sagen i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden ligger til grund for tildeling af hjælp til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen beslutter serviceniveauet og evaluerer kvalitetsstandarden hvert 2. år. Det er serviceniveauet, som danner grundlag for antallet af ansatte i hjemmehjælpen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. juli 2010 en besparelse, svarende til en halv stilling i 2011 og en fuldtidsstilling i 2012 i hjemmehjælpen, på forventning om fremlæggelse af et forslag til en ny kvalitetsstandard, som kunne træde i kraft den 1. januar 2011. Besparelsen er hentet i lønbudgettet for 2011, og der foreligger nu et udkast til en ny kvalitetsstandard, som forventes at kunne støtte op om den ændrede normering. I den nye kvalitetsstandard skal det fremgå tydeligere, hvornår borgerne kan få hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, og der skal ske en skærpelse af kriterierne for at få hjælp generelt og af begrebet hjælp til selvhjælp specifikt. Desuden skal der fremgå en tydeligere specificering af hjælpen. Udkastet til ny kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand indeholder følgende ændringer i serviceniveauet: Hjælp til rengøring gives til et begrænset areal (65 m2), hjælp til tøjvask i hjemmet følger hjælp til rengøring, gåtur kan ikke visiteres, men indgår som fleksibel hjemmehjælp, dvs. at borgeren kan bytte sig til ydelsen. Det præciseres, at hjælpen gives til den del af opgaven, som borgeren ikke selv kan klare, at hjælpen gives med selvhjælp for øje, at træning og anskaffelse af hjælpemidler (fx. til rengøring) vil kunne forudsættes som betingelse for, at hjælpen gives, samt at praktisk bistand ikke ydes i weekender og på helligdage. Herudover er der nu angivet en nærmere specificering af ydelsen og kriterier for tildeling af hjælpen, jf. retningslinjerne om fælles sprog, som er et redskab til ensartet vurdering af borgeres funktionsevne, der er udarbejdet af KL. Specificering og kriterier er uændret fra tidligere kvalitetsstandard.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Sagen har været til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Der er kommet tilbagemelding fra Ældrerådet. Svaret er vedlagt som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. marts 2011 Økonomi og Planudvalget den 16. marts 2011 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

  Bilag

 • 13
  Etablering af SFO i Dragør Kommune - høringssvar
  Sagsid.: 11/518

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at indførelsen af SFO i Dragør Kommune pr. 1. august 2011 godkendes, 2. at tids- og procesplanen revideres således, a. at skoleåret 2011/12 benyttes til at etablere fælles identitet på de fusionerede skoler og enhederne i de to SFO’ere, b. at udvikling af samarbejde mellem lærere og pædagoger påbegyndes i skoleåret 2012/13, c. at skoleåret 2013/14 har fokus på implementering af en række samarbejdsprojekter på tværs af faggrænserne mellem lærere og pædagoger, 3. at SFO-lederne og de pædagogiske ledere i de enkelte enheder i SFO’erne stadig har et samarbejde til ledergruppen på daginstitutionsområdet. 4. at mål- og indholdsplaner for SFO’erne foruden de lovpligtige punkter skal indeholde krav til det pædagogiske arbejde

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-03-2011
  Underskriftsindsamling fra forældrene i Rødtjørnens Fritidshjem modtaget den 7. marts 2011 blev forelagt Social, Børn og Kulturudvalget. Underskriftsindsamlingen vil indgå som bilag i sagen til den videre behandling i ØPU/KB. Der forelå følgende ændringsforslag: 1. T-gruppens ændringsforslag ”T-gruppen foreslår, at Fritidshjemmene fortsætter, indtil der er fuld klarhed over udmøntningen af beslutningen om skolestrukturen. Når skolestrukturen er endeligt på plads, kan der indføres distriktsfritidshjem.” 2. C-gruppens ændringsforslag: ”at SFO først indføres i 2012.” T-gruppens forslag blev sat under afstemning først, idet det var det mest vidtgående: For stemte 1 (T) Imod stemte 5 (A+O+V) Undlod at stemme 1 ( C) Faldet. C-gruppens ændringsforslag blev sat under afstemning: For stemte 1 ( C) Imod stemte 5 (A+O+V) Undlod at stemme 1 (T) Faldet. Herefter blev administrationens indstilling sat under afstemning: ad 1. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB. ad 2. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB. ad 3. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB. ad 4. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB. Herudover forelå der 2 tillægsforslag fra C-gruppen (ad 5 + ad 6): ad 5. ”at SBKU anbefaler over for ØPU, at taksterne for SFO ikke overstiger børnehavetaksterne.” For stemte 6 (SBKU –T) Imod stemte 0 Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for ØPU/KB. ad 6. ”at SBKU anbefaler over for ØPU, at institutionsnormeringen på minimum 60/40 videreføres på SFO-området.” For stemte 6 (SBKU –T) Imod stemte 0 Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for ØPU/KB. Afstemningen betyder, at administrationens indstilling anbefales over for ØPU/KB. Herudover anbefales over for ØPU/KB, at taksterne for SFO ikke overstiger børnehavetaksterne samt at institutionsnormeringen på minimum 60/40 videreføres på SFO-området.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  T-gruppen genfremsatte sig forslag fra SBKU: ”T-gruppen foreslår, at Fritidshjemmene fortsætter, indtil der er fuld klarhed over udmøntningen af beslutningen om skolestrukturen. Når skolestrukturen er endeligt på plads, kan der indføres distriktsfritidshjem.” For stemte: 1 (T) Imod stemte: 5 (A+F+V) Undlod at stemme: 1 (C) Faldet. C-gruppen genfremsatte sit forslag fra SBKU: ”at SFO først indføres i 2012.” For stemte: 1 (C) Imod stemte: 3 (A+V) Undlod at stemme: 3 (F+T) Faldet. Ændringsforslag fra F-gruppen: Inden endelig vedtagelse af SFO i Dragør Kommune, udarbejder forvaltningen i samarbejde med området, forslag til alternative besparelser. Disse skal udgøre merindtægten (på 500.000 kr.)ved indførelsen af SFO. For stemte: 2 (F) Imod stemte: 4 (A+C+V) Undlod at stemme: 1 (T) Faldet. Forvaltningens anbefaling: Ad 1 For stemte: 3 (A+V) Imod stemte: 4 (C+F+T) Faldet. Punkt 2-6 er herefter bortfaldet. A-gruppen og V-gruppen begærede sagen i KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  T-gruppen genfremsatte sit ændringsforslag: T-gruppen foreslår, at fritidshjemmene fortsætter, indtil der er fuld klarhed over udmøntning af beslutningen om skolestrukturen. Når skolestrukturen er endelig på plads, kan der indføres distriktsfritidshjem. For stemte: 5 (C+T) Imod stemte: 10 (A+F+O+V) Faldet C-gruppens ændringsforslag: SFO indføres først i 2012. For stemte: 3 (C) Imod stemte: 8 (A+O+V) Undlod at stemme: 4 (F+T) Faldet Ændringsforslag fra F-gruppen: Inden endelig vedtagelse af SFO i Dragør Kommune, udarbejder forvaltningen i samarbejde med området forslag til alternative besparelser. Disse skal udgøre merindtægten (på 500.000 kr.) ved indførelsen af SFO. For stemte: 7 (C+F+T) Imod stemte: 8 (A+O+V) Faldet Forslag fra A-gruppen: De to nye distriktsledere (jf. ny fritidshjemsstruktur) pålægges at tage initiativ til at sikre forældre- og medarbejderinddragelse i den kommende proces i overgangen fra fritidshjem til SFO, f.eks. vedrørende pædagogisk linje, fælles retningslinjer og identitet. For stemte: 10 (A+F+O+V) Undlod at stemme: 5 (C+T) Godkendt Forslag fra V-gruppen: Skolebestyrelsen skal sikre, at SFO-forældrerådet høres i forhold vedrørende SFO. For stemte: 10 (A+F+O+V) Undlod at stemme: 5 (C+T) Godkendt Afstemning om administrationens anbefaling (pkt. 1-4) samt tilføjelserne fra SBKU (pkt. 5-6) Ad 1 For stemte: 10 (A+F+O+V) Imod stemte: 5 (C+T) Godkendt Ad 2 For stemte: 10 (A+F+O+V) Imod stemte: 5 (C+T) Godkendt Ad 3 For stemte: 10 (A+F+O+V) Undlod at stemme: 5 (C+T) Godkendt Ad 4 For stemte: 10 (A+F+O+V) Undlod at stemme: 5 (C+T) Godkendt Ad 5 For stemte: 13 (A+C+F+O+V) Undlod at stemme: 2 (T) Godkendt Ad 6 For stemte: 13 (A+C+F+O+V) Undlod at stemme: 2 (T) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende indførelse af SFO i Dragør Kommune er der indkommet 31 høringssvar, der fordeler sig som følgende: · Skolerne (5 høringssvar) · Fritidshjemmene (12 høringssvar) · Børneinstitutioner og dagplejen (9 høringssvar) · Klubberne (1 høringssvar) · Fællesorganer (1 høringssvar) · Central MED (1 høringssvar) · Faglige organisationer (1 høringssvar) · Private personer (1 høringssvar) Høringssvarene rejser alle en række bekymringspunkter i forhold til indførelsen af SFO, der især er relateret til ledelsestid, det pædagogiske indhold i SFO’en og tidsplanen, herunder deltagelse i arbejdsgrupperne og fusionsarbejdet. Deltagelse i arbejdsgrupper og fusionsarbejdet Det er blevet påpeget, at der er nogle udfordringer forbundet med de besluttede arbejdsgrupper relateret til skolestrukturændringerne og fusionsarbejdet fremadrettet. For skolernes vedkommende drejer det sig om afsættelse af ressourcer til lærernes deltagelse i arbejdsgrupperne. Skolerne har i deres planlægning af skoleåret 2010/11 ikke taget højde for, at der skal afsættes ressourcer til deltagelse i arbejdsgrupperne. Det betyder, at der ikke er budget til at aflønne lærernes deltagelse i arbejdet frem til sommerferien. Lærernes deltagelse efter sommerferien udgør ikke noget større problem, da skolerne i deres planlægning af skoleåret 2011/12 kan tage højde herfor. Af høringssvarene fra institutionsområdet fremgår det, at for fritidshjemmenes vedkommende er deres forår præget af, at der skal tages afsked med en stor gruppe af børn, der skal over i klub, og der skal tages vel imod de nye. Da der ikke er afsat ekstra ressourcer til fusionsarbejdet betyder det, at deltagelsen i arbejdsgrupperne vil blive taget fra børnetiden. I det fremadrettede fusionsarbejde, herunder etablering af samarbejde mellem pædagoger og lærere, skal der tages højde for de udfordringer, der vil være med hensyn til at finde tidspunkter, hvor både lærere og pædagoger kan mødes, da deres arbejde med børnene ligger i forlængelse af hinanden. Det pædagogiske indhold i SFO’erne I flere af høringssvarene fra fritidshjemmene og daginstitutionsområdet sættes der spørgsmålstegn ved det pædagogiske indhold i en SFO. Det påpeges, at det pædagogiske indhold i et fritidstilbud er sikret via dagtilbudsloven, hvilket ikke gør sig gældende i folkeskoleloven. Af folkeskoleloven fremgår det, at der skal udarbejdes mål- og indholdsplaner for SFO’erne, men kravene til det pædagogiske indhold er ikke så detaljerede som i dagtilbudsloven. Dog er der intet til hindrer for, at man i Dragør vælger at uddybe kravene til det pædagogiske arbejde i SFO’erne, så det spejler sig i dagtilbudsloven, f.eks. ved at fastholde de nuværende indholdsplaner. I Dragør har man allerede tradition for at have et højere krav til fritidshjemmenes dokumentation, end lovgrundlaget kræver, da man har besluttet, at fritidshjemmene skal udarbejde indholdsplaner på baggrund af formålsparagrafferne for fritidshjem. Man kan tilsvarende beslutte, at det pædagogiske indhold i SFO’erne skal spejle sig i dagtilbudslovens formålsparagraffer for fritidshjem og vælge at gøre dette til en del af mål- og indholdsplanerne. For at sikre en sammenhængende pædagogisk linje på tværs af aldersgrupperne 0-18 år kan det besluttes, at SFO-lederne og de pædagogiske ledere i de enkelte enheder i SFO’erne har tilknytning til ledergruppen på daginstitutionsområdet. Derved skabes der et bindeled mellem skolerne og daginstitutionsområdet, da SFO-lederne er en del af skoleledelserne. Ledelsestid En del af høringssvarene fra fritidshjemmene og daginstitutionerne giver udtryk for frustration over, at man står overfor at skulle indføre distriktsledelse, samtidig med, at der indføres SFO. Ledelsestiden ved etablering af distriktsledelsen er identisk med ledelsestiden ved SFO. Det betyder, at ændringen fra distriksledelse til SFO ikke påvirker ledelsestiden. I høringssvarene fra både skoler og institutioner udtrykkes der bekymring for besparelserne på ledelsestiden både i skolerne og i fritidshjemmene/SFO’erne. Flere påpeger, at det er meget store opgaver, som ledergrupperne står overfor, og som skal varetages sideløbende med den daglige drift. Flere påpeger, at en succesfuld gennemførelse af de store ændringer i vidt omfang vil afhænge af gode synlige ledere, hvilket ikke harmonerer med ledelsesbesparelserne. Bekymringen kan imødekommes, hvis man forlænger tidsperioden for udviklingsopgaverne, således at lederne ikke skal arbejde med alle udviklingsopgaverne på en gang. En løsning kan være: · Frem til sommerferien er det primære fokus at få udarbejdet køreplaner for arbejdet med kultursammensmeltningerne, etablering af de nye ledelsesgrupper samt skabe fælles forståelse for, hvad der skal være fælles på tværs af de to skoler og SFO’ere, og hvad der er op til den enkelte. · I skoleåret 2011/12 er der fokus på at gennemføre de interne kultursammensmeltninger. Dette gælder både den enkelte skole, hvor to skoler skal blive til en, og for den enkelte SFO, hvor 4 tidligere fritidshjem skal blive til én SFO. · I skoleåret 2012/13 er der fortsat fokus på kultursammensmeltninger og værdiskabelse. Der startes samarbejdsprojekter mellem pædagoger og lærere og mellem skolen og den tilhørende SFO · I skoleåret 2013/14 implementeres en række samarbejdsprojekter for at skabe øget samarbejde på tværs af faggrænser. Afhængig af resultatet af udbuddet af Skolen ved Vierdiget og Dragør Skole, vil de ovenstående opgaver i større eller mindre omfang blive suppleret af hele byggeprojektet på den enkelte skole.

  LOVE/REGLER:
  Folkeskoleloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  I budgettet for 2011 er der indberegnet en merindtægt på 500.000 kr. samt en merindtægt på 1 mio. kr. i de efterfølgende år. Disse merindtægter er relateret til den øgede forældrebetaling i forbindelse med indførelsen af SFO. Hvis der ikke indføres SFO fra 1. august 2011 betyder det, at der skal hentes yderligere besparelser på området, svarende til 500.000 kr. i 2011 og 1 mio. kr. om året i de efterfølgende år, hvis budgettet skal balancere.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. marts 2011 Økonomi og Planudvalget den 16. marts 2011 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

  Bilag

 • 14
  Procedure for ansættelse af 2 skoleledere
  Sagsid.: 11/529

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  For stemte: 1 (C) Imod stemte: 5 (A+F+V) Undlod at stemme: 1 (T) Asger Larsen (C) begærede sagen i KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Sagen taget af dagsordenen jf. Styrelseslovens § 11, stk. 1 og normalforretningsordenens § 3, stk. 1.

  SAGSFREMSTILLING:
  Asger Larsen (C) har i mail af 28. februar 2011 anmodet om, at følgende punkt optages på dagsordenen for ØPU den 16. marts 2011: Proceduren for ansættelse af to skoleledere. C foreslår, at stillingen som leder af hver af de to fusionerede skoler opslås offentligt i dertil egnede medier med en passende ansøgningsfrist. ØPU godkender jobbeskrivelsen og sammensætningen af ansættelsesudvalget. Skolelederne ansættes efter en normal ansættelsesprocedure i overensstemmelse med kommunens kompetenceregler. Der udarbejdes tidsplan for ansættelsesproceduren, så de nye ledere kan være udnævnt inden 1/6. Begrundelse: De to fusionerede skoler vil være meget forskellige fra de hidtidige 4 skoler i Dragør, både i størrelse og ledelsesmæssige udfordringer (ikke mindst den tidsubestemte placering af undervisningen på flere matrikler), ligesom der forestår en meget vigtig fusionsproces. Der vil på denne baggrund blive stillet nye og anderledes krav til de to ledere, og vi finder det overordentligt vigtigt, at så mange kvalificerede som muligt får lejlighed til at søge de nye stillinger.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 16. marts 2011

 • 15
  Godkendelse af vedtægter for Ældrerådet samt fastlæggelse af rammerne for rådets virke
  Sagsid.: 11/395

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler: 1. at vedtægterne for Ældrerådet godkendes med følgende ændringer: § 2, stk. 7, udfærdiges således: Høring skal ske i god tid, inden der træffes beslutning. Høringsperioden er så vidt muligt 2 uger, idet der kan forekomme tilfælde, hvor en kortere frist findes nødvendig. I undtagelsestilfælde aftales en særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand og kommunen. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen og indstillingen som påtegning eller som særskilt bilag. 2. at fastlæggelsen af rammerne for rådets virke sker i overensstemmelse med Retssikkerhedslovens bestemmelser og vedtægternes angivelser, 3. at det godkendes, at Ældrerådet kan afholde op til 12 årlige møder under 4 timers varighed, 4. at udgiften til de lovpligtige diæter til Ældrerådet dækkes ved en modgående budgetreduktion på kontoen for kontorhold.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-03-2011
  ad 1-4. Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  Ad 1-4 Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Ad 1-4 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet skal sammen fastsætte vedtægter for Ældrerådet, og på den baggrund har Ældrerådet udarbejdet udkast til vedtægter. Administrationen har gennemgået udkastet og har alene bemærkninger til udkastets § 2, stk. 7, om en høringsfrist på ikke under 2 uger. Administrationen er af den opfattelse, at en absolut frist på ikke under 2 uger erfaringsmæssigt ikke altid vil kunne overholdes, og man har derfor foreslået Ældrerådet en modificeret formulering. Ældrerådet er indforstået med den nye formulering, som fremgår under anbefaling nr. 1. I henhold til Retssikkerhedsloven (Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område) skal Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale hvordan og i hvilket omfang Ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed herom, skal kommunalbestyrelsen høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre. I Dragør Kommune er Ældrerådet hidtil blevet hørt vedrørende alle spørgsmål på ældreområdet. Denne praksis anbefales opretholdt. Ældrerådet har en mødeaktivitet på op til 12 møder årligt. Hvert møde har en varighed på under 4 timer. Ældrerådet begrunder antallet af møder med, at rådet skal have en løbende viden og debat om de områder, som er til behandling i Kommunalbestyrelsen, og som vedrører forhold på ældreområdet. Det er lovpligtigt for Dragør Kommune at betale Ældrerådets medlemmer mødediæt for de afholdte møder. Der er ikke afsat midler til dette i budgettet, og udgiften, som anslås at udgøre ca. kr. 30.000 på årsbasis, foreslås dækket ved en budgetreduktion på kontoen til kontorhold.

  LOVE/REGLER:
  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som bl.a. slår fast, at Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Endvidere slår lovens § 31, stk. 3 fast, at Kommunalbestyrelsen skal yde diæter til ældrerådets medlemmer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ældrerådet er hørt for såvidt angår administrationens forslag til ændret formulering af vedtægtens § 2, stk. 7 samt om antallet af årlige møder. Ældrerådets tilkendegivelser fremgår af sagsfremstillingen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. marts 2011 Økonomi- og Planudvalget den 16. marts 2011 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

  Bilag

 • 16
  Svømmehallens lukning
  Sagsid.: 11/565

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  For stemte: 1 (C) Imod stemte: 5 (A+F+V) Undlod at stemme: 1 (T) Faldet Forslag fra A-gruppen: A-gruppen foreslår, at sagen genoptages, når svar fra Statsforvaltningen foreligger, herunder finansiering af svømmehallens fortsatte drift. For stemte: 6 (A+F+T+V) Undlod at stemme: 1 (C) Godkendt Asger Larsen (C) begærede sagen i KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  C-gruppens forslag: Henset til svømmehallens begrænsede levetid og de problemstillinger det måtte give at lukke helt for offentligheden og dermed kun at give adgang til svømmeklubbens medlemmer, foreslås det at svømmehallen holdes åbent indtil 31.12.2012. At svømmehallens fremtid drøftes på budgetseminar i efteråret 2012. For stemte: 3 (C) Imod stemte: 10 (A+F+O+V) Undlod at stemme: 2 (T) Faldet

  SAGSFREMSTILLING:
  Asger Larsen (C) har i mail af 4. marts 2011 anmodet om, at følgende punkt optages på dagsordenen for ØPU den 16. marts 2011: C-gruppen stiller hermed følgende forslag: Henset til svømmehallens begrænsede levetid og de problemstillinger det måtte give at lukke helt for offentligheden og dermed kun at give adgang til svømmeklubbens medlemmer, foreslås det at svømmehallen holdes åbent indtil 31.12.2012. At svømmehallens fremtid drøftes på budgetseminar i efteråret 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 16. marts 2011

 • 17
  Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Dragør Kommune
  Sagsid.: 11/841

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, IT og Udvikling anbefaler, at samarbejdsaftalen mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Dragør Kommune godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Godkendt. ØPU orienteres om økonomien.

  SAGSFREMSTILLING:
  Fra den 1. januar 2011 er det kommunerne i regionen, som både ejer og finansierer Væksthus Hovedstadsregionen. Det betyder, at der er mulighed for at sætte et stærkere kommunalt aftryk på Væksthuset og særligt samarbejdet om en sammenhængende erhvervsservice. Kommunerne i hovedstaden samarbejder om et fælles fundament for hvordan hovedstadsområdet skal udvikle sig. Væksthus Hovedstadsregionen er et af fem væksthuse i Danmark. De blev etableret i 2007 på baggrund af aftaler mellem regeringen og KL. I 2009 indgik regeringen og KL en aftale om at væksthusene efter 2010 videreføres af kommunerne. Væksthusenes mission er sammen med partnere at skabe vækst hos danske virksomheder og deres vision er, at Danmark i 2015 er blandt de lande, der har flest vækstvirksomheder. Væksthusenes målgruppe er virksomheder med vækstpotentiale. I aftaleperioden har Dragør Kommune fokus på følgende erhvervsindsatser: · At øge det generelle kendskab til Væksthuset med henblik på, at Dragør Kommune får det maximale ud af sit ejerskab. Væksthus Hovedstadsregionen støtter op om ovennævnte målsætninger ved at styrke indsatsen overfor iværksættere og iværksættervirksomheder på følgende indsatser og følgende aktiviteter: · Gennemfører to vækstmøder i det område der svarer til Københavns Storkreds (København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby). · Tilstræber at gennemføre mindst 3 evaluerende vækstforløb for virksomheder i Dragør Kommune. Dragør Kommune støtter op på følgende måde: · Synliggøre Væksthus Hovedstadsregionen og dets aktiviteter på kommunens hjemmeside.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Samarbejdsaftalen har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. Der er på finansloven for 2011 afsat midler til væksthusene. Midlerne overføres til kommunerne via bloktilskuddet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011.

  Bilag

 • 18
  Godkendelse af aftale/referat fra styringsdialogmøde med boligselskabet Strandparken
  Sagsid.: 11/842

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at aftalen/referatet fra styringsdialogmødet med Strandparken godkendes til offentliggørelse.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Det lovpligtige styringsdialogmøde med det almene boligselskab Strandparken i Dragør har været afholdt i overensstemmelse med den dagsorden Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2010: 1. Bygningernes tilstand: 2. Beboersammensætningen: 3. Administrationens effektivitet: 4. Samarbejdet med Engparken – muligheder for effektivisering?: 5. Diverse: Referatet skal godkendes og offentliggøres, hvilket administrationen anbefaler sker.

  LOVE/REGLER:
  Lovgivningen om de almene boliger; herunder om styringsdialogmøder og Kommunalbestyrelsens tilsyn.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011.

  Bilag

 • 19
  Engparken - godkendelse af aftale/styringsdialog samt orientering om status i øvrigt
  Sagsid.: 11/837

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, 1. At det fremlagte referat fra styringsdialogen med Engparken godkendes til offentliggørelse. 2. At orienteringen om status for arbejdet med Engparkens økonomiske situation tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Ad 1-2 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Administrationen har den 27. januar 2011 afholdt det lovpligtige styringsdialogmøde med det almene boligselskab Engparken i overensstemmelse med den dagsorden Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2010. Referatet fra mødet skal godkendes til offentliggørelse, hvilket administrationen anbefaler sker. Ved gennemgangen af årsregnskab 2009 udstedte kommunalbestyrelsen endvidere følgende påbud til Engparken: Engparken pålægges straks og inden 3 måneder fra den 16. december 2010, i samarbejde med det administrative tilsyn, at afdække det præcise behov for kapitaltilførsel og at undersøge mulighederne for at tilvejebringe kapitalen uden kommunalt tilskud. Engparken pålægges straks, at opfylde lovens krav om udarbejdelse og elektronisk indberetning af dokumentationspakke. Engparken pålægges alene at afholde udgifter som er direkte relateret til den normale og nødvendige drift. Administrationen kan oplyse, at påbud nr. 2 er fulgt, således at der er sket indberetning. Dernæst kan oplyses – i forhold til påbud nr. 2 - at der er ansat en ny forretningsfører i Strandparken, som forestår administrationen af Engparken. Administrationen i Dragør Kommune har afholdt møde med forretningsføreren, og der er en tæt dialog om den økonomiske situation og den mulige håndtering af denne. Det står klart, at der først vil være et endeligt overblik over den præcise økonomiske situation, når 1. udkast til årsregnskab foreligger, hvilket forventes at være primo maj 2011. Imidlertid er det aftalt, at der skal finde yderligere drøftelser sted i uge 13 og 14 i 2011 med henblik på den fornødne inddragelse af revisor, Engparkens bestyrelse og Landsbyggefonden, i det det er såvel administrationens som forretningsførers opfattelse, at situationen skal overvåges nøje, med henblik på relevante beslutninger. Forretningsfører har oplyst, at alt vedligeholdelsesarbejde; herunder arbejder der ikke er absolut nødvendige er sat i bero, jfr. Kommunalbestyrelsens påbud nr. 3. Med mindre drøftelserne i uge 18 og 19 giver anledning til andet, vil sagen blive fremlagt til politisk behandling når det komplette overblik over økonomien er tilvejebragt primo maj 2011, når1. udkast til årsregnskab foreligger.

  LOVE/REGLER:
  Lovgivningen om almene boliger; herunder om styringsdialog og Kommunalbestyrelsens tilsyn.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen i forhold til denne sag.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

  Bilag

 • 20
  Ansøgning om nedlæggelse af bolig - ejendommen Badstuevælen 4, Dragør
  Sagsid.: 11/804

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at der gives tilladelse til nedlæggelsen af boligen på 1. sal i ejendommen Badstuevælen 4, Dragør , således at arealet kan anvendes til liberalt erhverv.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 31-03-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har modtaget en henvendelse fra ejeren af ejendommen Badstuevælen 4, Dragør, der ønsker tilladelse til at nedlægge boligen på 1. salen i forbindelse med et forestående salg af ejendommen. Ejendommen består i dag af et lokale på 81 m2 til liberalt erhverv i stueetagen. I stueetagen findes den eneste adgang til boligen på 1. sal. Boligen er 61 m2. Plan og Teknik, Dragør Kommune har vurderet sagen og konkluderer, at der ikke vil være noget planretligt til hinder for at imødekomme ansøgningen, således at boligen nedlægges og kan anvendes til liberalt erhverv.

  LOVE/REGLER:
  Boligreguleringsloven som foreskriver, at det ikke er tilladt at nedlægge boliger uden kommunalbestyrelsesn samtykke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalgets ekstraordinære møde den 31. marts 2011 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

  Bilag

 • 21
  Indførsel af årskort i Hollænderhallens svømmehal
  Sagsid.: 11/861

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at ØPU tager stilling til, om Hollænderhallen kan iværksætte arbejdet med salg af årskort til svømmehallen med henblik på at finansiere driften til en fortsat åbning af svømmehallen. Årskortet agtes solgt som forudbetalt inden for kr. 1100 – 1500 efter nærmere undersøgelser, og der etableres en tilbagebetalingsordning som tager højde for en eventuel lukning inden for et år fra salget af det enkelte kort.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 31-03-2011
  C foreslog en pris på 1.500 kr. pr. årskort: For stemte 1 (C) Imod stemte 5 (A+F+V) Undlod at stemme 1 (T) Faldet A+F+V stillede forslag om en pris på 1.300 kr. pr. årskort: For stemte 5 (A+F+V) Undlod at stemme 2 (C+T) Anbefales over for KB med den præcisering, at årskortet – såfremt der sælges tilstrækkeligt antal - vil gælde fra august 2011 til juni 2012 Sagen genoptages i juni 2011, med oplysning om antal solgte årskort og en belysning af de personalemæssige konsekvenser.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  ØPUs anbefaling: For stemte 0 Faldet Afstemning om en rammefastsættelse i overensstemmelse med bilaget til sagen, herunder en årskortpris på 1100 kr. Godkendt Årskortet vil – såfremt der sælges tilstrækkeligt antal – gælde fra august 2011 til juni 2012. Sagen genoptages i juni 2011 med oplysning om antal solgte årskort og en belysning af de personalemæssige konsekvenser.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har fra Hollænderhallens brugerbestyrelse modtaget følgende forslag til at finansiere svømmehallens fremtidige drift ved hjælp af forudbetalte årskort, for således at undgå en lukning af hallen pr. 1. juni 2011. Grundet den vedtagne lukning af svømmehallen har denne sag hastende karakter. Det er ideen, at Dragør Kommunes borgere, svømmehallens brugere samt evt. ”sponsorer” kan gå sammen om at finansiere den fremtidige drift af svømmehallen i Dragør Kommune. Dette skal i givet fald ske gennem køb af forudbetalte årskort. Udgangspunktet er, at det er den enkelte årskorts-køber som ”ejer” driften i et år, eller så længe svømmehallen er i drift. I fald det tillades at iværksætte arbejdet med salg af årskortene, vil der blive udarbejdet en tilbagebetalingsordning som tager højde for købstidspunkt, lukkeperioder m.m., således at borgerne refunderes evt. ubrugte beløb, hvis svømmehallen lukker inden for årskortsperioden. Billetautomaten i hallen kan opsættes til registrering af købet, således at der ikke vil være forbundet særlige ressourcer med registreringen af købstidspunktet. Målet er at tilvejebringe et beløb på ca. 2,75 mio. kr., der muliggør en fortsat videreførelse af svømmehallen som i dag. Salget af det nødvendige antal årskort skal nås inden den 1. juni 2011. Der kan opereres med forskellige prismodeller og antal solgte årskort for at opnå beløbet på ca. 2,75 mio. kr.: Årskort pris Antal solgte kort. Kr. 1100 2500 stk. Kr. 1200 2290 stk. Kr. 1300 2120 stk. Kr. 1400 1965 stk. Kr. 1500 1835 stk. De 2,75 mio. kr. ville kunne dække driften på svømmehallen ca. således, Lønninger 1.400.000 Driftsmidler, vandprøver m.v. 80.000 Opvarmning 300.000 El. og gas 295.000 Skatter, forsikringer m.v. 185.000 Rengøring, inventar m.v. 65.000 Vedligeholdsbeløb 425.000 Der kan endvidere oplyses at, Dragør Svømmeklub er informeret overordnet om ideen og er positivt indstillet. De vil derfor blive involveret i processen med henblik på at skaffe så mange årskortkøbere som muligt. Tilbuddet om årskort vil blive markedsført over for alle borgere i Dragør Kommune, via elektroniske medier, aviser, flyers m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Økonomien belyst under sagsfremstillingen indebærer alene økonomi til en fortsat drift af svømmehallen i den nuværende stand, men rummer ikke beløb til renovering af denne. Af potentielle økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune kan nævnes, at en beslutning om at iværksætte salg af årskort samtidig indebærer lønudgifter til svømmehallens personale. I tilfælde af en efterfølgende lukning af svømmehallen grundet nedbrud, vil der være udgifter til løn i en opsigelsesperiode på gennemsnitligt 3 måneder.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget ekstraordinært 31. marts 2011 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

  Bilag

 • 22
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Birgitte Nielsen, Svømmeklubben, oplyste, at hun havde bedt forvaltningen om aktindsigt i nogle oplysninger omkring fortolkningen af folkeoplysningsloven, men at det endnu ikke havde været muligt at fremskaffe denne dokumentation. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at forvaltningen ikke producerer nye dokumenter i forbindelse med en anmodning om aktindsigt, og at forvaltningen – så vidt han er orienteret – har besvaret de stillede spørgsmål. Spørgsmålene var dog meget brede i deres formuleringer, og Birgitte Nielsen må derfor rette henvendelse igen, hvis der er konkrete spørgsmål, der endnu ikke er besvaret fyldestgørende. Kenneth Gøtterup (C) anmodede om, at forvaltningens eventuelle supplerende svar til Birgitte Nielsen sendes til hele kommunalbestyrelsen. Anne Marie Dahl spurgte, om Kommunalbestyrelsen eventuelt vil være indstillet på at kombinere de fremlagte løsningsforslag omkring finansieringen af svømmehallens fortsatte drift, dvs. en kombination af årskort-modellen og sponsorater. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at dette er et anliggende under folkeoplysningsloven, og at vi nu må afvente arbejdet med årskort-modellen. Borgmesteren kvitterede samtidig for den gode dialog om emnet og den fælles vilje til at finde frem til en fælles løsning. Morten Juel Hansen (V) oplyste, at han også selv har bedt forvaltningen om at regne på årskort-modellen, men at han stadig afventer svar. Claus Ehlers oplyste, at han er bekendt med, at kommunen for tiden søger efter ledige lejemål til husning af flygtninge. Claus Ehlers spurgte, om det har forværret kommunens mulighed for at skaffe ledige boliger til dette formål, at man for ganske kort tid siden har afhændet et antal ejendomme, og om det vil have økonomiske konsekvenser for kommunen. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at der ikke var ledige lejemål i de afhændede ejendomme, og at disse ejendomme derfor ikke kunne have bidraget til en boligplacering af flygtninge. Vedrørende økonomien oplyste borgmesteren, at der ydes refusion ved boligplacering af flytninge. Bertha Jensen spurgte, hvorfor sag nummer 14 var taget af dagsordenen. Bertha Jensen spurgte samtidig, hvorfor ikke alle i A-Gruppen udtalte sig om sagerne under Kommunalbestyrelses-møderne. Ole Svendsen (A) svarede, at man i A-Gruppen drøfter sagerne forud for møderne, og at man derfor på forhånd er enige om stemmeafgivningen, og hvem der udtaler sig i salen på vegne af hele gruppen. Bertel Riber (A) tilføjede, at A-Gruppens medlemmer er repræsenteret i forskellige fora og udvalg, og at alle på skift viderebringer gruppens holdninger i disse forskellige sammenhænge. Borgmester Allan Holst (A) svarede på spørgsmålet om sag nummer 14 på dagsordenen, at denne sag afgøres endeligt på tirsdag den 5. april 2011, hvor der er berammet ekstraordinære møder om emnet. Grith Puggaard spurgte, hvad Kommunalbestyrelsen agter at gøre, hvis der viser sig at være en stor forskel imellem de bud, der kommer ind på de 2 skoler, og den kalkulerede udbygningspris. Grith Puggaard bemærkede samtidig, at hun har noteret sig, at Morten Dreyer (O) har lovet, at der på en lang række områder ikke vil ske ændringer i forbindelse med overgangen fra fritidshjem til SFO. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at et flertal i Kommunalbestyrelsen har besluttet at forhøje taksten for SFO netop for at fastholde den gode kvalitet på området. Økonomien på skolestrukturprojektet kan ikke gøres op endnu, da budrunden endnu ikke er afsluttet. Asger Larsen (C) oplyste, at de konservative deltog i de oprindelige forhandlinger om en ny skolestruktur i Dragør Kommune, men at man valgte at forlade forhandlingerne, fordi økonomien endnu ikke var kendt. Morten Dreyer (O) oplyste, at det er korrekt, at han er af den opfattelse, at der på en række områder ikke vil kunne spores forskelle mellem vores nuværende fritidshjem og de kommende SFO´ere. Forskellen mellem den nuværende og den kommende struktur beror navnlig på det ledelsesmæssige. Morten Juel Hansen (V) oplyste, at det efter hans opfattelse er i orden at justere projektet om en ny skolestruktur i Dragør Kommune, hvis dette bliver nødvendigt af økonomiske årsager. Grith Puggaard spurgte, om kommunen kunne tilbagekalde salget af skolerne, hvis de modtagne udbudspriser viser sig at være utilfredsstillende. Dette bekræftede Borgmester Allan Holst (A). Bertha Jensen spurgte nærmere til sagen om besættelse af skolelederstillingerne. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at Kommunalbestyrelsen ikke kan udtale sig om personalemæssige forhold, men at den endelige beslutning offentliggøres, når sagen er afgjort.