Skip navigationen

Referat

Torsdag den 28. april 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Jan Christiansen spurgte, om hvad kommunen ville gøre for at sikre havnearealet mod brand som følge af unge menneskers uforsvarlige omgang ifbm. bål og grill arrangementer. Borgmesteren svarede at kommenen er opmærksom på problemstillingen og arbejder via SSP på at forebygge uheldige situationer Jan Christiansen spurgte, hvad bådværftet betaler for de arealer man disponerer over på havnen Borgmesteren svarende at den arealleje bådværftet betaler er svarende til hvad andre tilsvarende lejemål betaler i havne i andre kommuner.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  Meddelelse - revisionsberetning på integrationsområdet
  Sagsid.: 11/801

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:
  Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har i brev af 10. marts 2011 bedt Dragør Kommune om at redegøre for, hvad kommunen fremadrettet vil gøre for at følge revisionens anbefalinger, herunder for at sikre en generel opkvalificering af udarbejdelsen med integrationskontrakten. Ministeriet anmodede om svar senest den 25. marts 2011. Ministeriet er svaret i brev af 29. marts 2011 med henvisning til tidligere politisk behandling.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

  Bilag

 • 4
  Driftsoverførsler fra 2010 til 2011 SBKU
  Sagsid.: 11/384

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, 1. at den vedtagne besparelse på 3,3 mio. kr. på sektor 5 på uforbrugte lønmidler udmøntes via en overførsel på uforbrugte lønmidler på sektor 5, og 2. at det resterende overskud overføres fra 2010 til 2011 efter reglerne økonomisk decentralisering. Det skal bemærkes, at konsekvensen af overførslen er, at der samlet set ydes en tillægsbevilling på 5.047.201 kr. på SBKU´s bevilling i 2011.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-03-2011
  Sagen fremsendes til ØPU/KB uden anbefaling, idet det dog anbefales, at ØPU drøfter sagen i relation til Regeringens budgetaftale med KL som forudsætter, at der ikke gives tillægsbevillinger.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  Sagen udsat til ØPU i april.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-04-2011
  Ad 1-2 For stemte 6 (A+C+F+V) Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for KB, idet fremtidige overførsler indarbejdes i kommende budgetter

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Ændringsforslag fra T-gruppen: Overførselsadgangen vedr. decentraliseringsreglerne sættes i bero indtil vi har et overblik over det økonomiske resultat for 2010, og første estimat for forventet 2011. Såfremt en decentral enhed har et specielt ønske, kan ansøgning fremsendes til politisk behandling. For stemte 2 (T) Imod stemte 13 (A, C, F, O, V) faldet ØPU´s anbefaling: For stemte 13 (A, C, F, O, V) Imod stemte 1 (Peter Læssøe) Undlod at stemme 1 (Birgitte Rinhart) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år. Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet. Opgørelsen over decentrale overførsler på SBKU´s område fremgår af bilag 1. Det skal bemærkes, at alle decentrale driftsenheder under sektor 3, 4 og 5 samt Aktivitetshuset og Tandplejen formelt set er omfattet af Regler om økonomisk decentralisering. Derudover er der medtaget følgende konti: Sundhedspuljen. I henhold til kommunes decentraliseringsregler får driftsenhederne automatisk overført et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 %, og et merforbrug/underskud op til 5 % af det korrigerede budget. Formålsbestemte overskud eller underskud herudover kan overføres til efterfølgende budgetår efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Fagudvalg. Der vil, på sektor 5, være mulighed for at dække solidarisk i et regnskabsår. Underskud hos daginstitutioner med mere end 5 % i underskud dækkes med halvdelen af de overskud, der er ud over 3 %. Såfremt dette ikke dækker underskud hos institutioner med mere end 5 % i underskud, kan det resterende underskud fordeles ligeligt mellem alle daginstitutioner. De primære årsager til overskud i de decentrale driftsenheder er ansættelsesstoppet i 2010 samt beslutningen om ’fuld stop’ på forbrug. I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 – 2014 er der vedtaget en besparelse på 3,3 mio. kr. på sektor 5 på uforbrugte lønmidler overført fra 2010 til 2011. Denne besparelse bør derfor udmøntes, inden det resterende overskud kan overføres til 2011.

  LOVE/REGLER:
  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Det skal bemærkes, at konsekvensen af overførslen er, at der samlet set ydes en tillægsbevilling på 5.047.201 kr. på SBKU´s bevilling i 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. marts 2011 Økonomi – og Planudvalget den 16. marts 2011 Økonomi - og Planudvalget den 14. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

  Bilag

 • 5
  Driftsoverførsler fra 2010 til 2011 - TMU
  Sagsid.: 11/384

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at der gives en nettotillægsbevilling til TMU’s bevilling til driften i 2011 på kr. 475.923, jf. bilag 1, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 01-03-2011
  Sagen fremsendes uden anbefaling, idet det dog anbefales at ØPU drøfter sagen i relation til regeringens budgetaftale med KL som forudsætter, at der ikke gives tillægsbevillinger. Bertel Riber (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  Sagen udsat til ØPU i april.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-04-2011
  For stemte 6 (A+C+F+V) Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for KB, idet fremtidige overførsler indarbejdes i kommende budgetter

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Ændringsforslag fra T-gruppen: Overførselsadgangen vedr. decentraliseringsreglerne sættes i bero indtil vi har et overblik over det økonomiske resultat for 2010, og første estimat for forventet 2011. Såfremt en decentral enhed har et specielt ønske, kan ansøgning fremsendes til politisk behandling. For stemte 1 (Peter Læssøe) Imod stemte 13 (A, C, F, O, V) Undlod at stemme 1 (Birgitte Rinhart) Faldet ØPU´s anbefaling: For stemte 14 (A, C, F, O, V, Birgitte Rinhart) Imod stemte 1 (Peter Læssøe) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år. Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet. I henhold til kommunens decentraliseringsregler får driftsenhederne automatisk overført et overskud på op til 50.000 kr. eller 3 %, og et underskud op til 5 % af det korrigerede budget. Formålsbestemte overskud eller underskud herudover kan overføres til efterfølgende budgetår efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra fagudvalg. Opgørelsen over decentrale overførsler på TMU´s område fremgår af bilag 1. Det skal bemærkes, at Redningsberedskabet, Havnen og Vej og Gartner formelt set er omfattet af Regler om økonomisk decentralisering. For vedligeholdelse af ejendomme og vejbelysning er der kutyme for driftsoverførsel. I henhold til Regler om økonomisk decentralisering kan Vej og Gartnerafdelingens 2010-overskud på kr. 30.334 overføres til 2011 uden bemærkninger. Redningsberedskabet har et overskud på kr. 129.961. Overskuddet skyldes flere indtægter på grund af hjælp i hjemmeplejen med tunge løft af borgere, flere tyverialarmer og færre reparationer på bilparken. Overskuddet planlægges anvendt på 30 nye hjelme, der i henhold til Arbejdstilsynet skal skiftes. Det anbefales, at det fulde beløb overføres til 2011. Havnen har et 2010-overskud på kr. 150.278. Overskuddet skyldes, at Havnen har holdt igen med stort set alle udgifter i sidste kvartal på grund af ”fuldt stop” på alle konti. Samtidig har der været en besparelse på lønpuljen, da en medarbejder, der var gået på efterløn fortsatte i et ½ dags job. Overskuddet planlægges anvendt til udskiftning af friholdere på moler og broer samt udskiftning af beklædning m.m. på havnens huse. Endvidere til reparation og vedligeholdelse af fredede bygninger på havnen. Endelig har Plan og Teknik et overskud på kr. 158.274 til udvendig vedligeholdelse af ejendomme. Overskuddet skyldes, at der i 2010 har været indført ”fuldt stop” på alle konti. Derfor er der alene udført akutopgaver. Overførslen planlægges brugt på at gennemføre de vedligeholdelsesplaner, der har været udskudt på grund af ”fuldt stop”. Det anbefales, at det fulde beløb overføres til 2011. Den samlede driftsoverførelse på Teknik og Miljøudvalgets område udgør dermed netto kr. 475.923, der anbefales overført til budget 2011 via en tillægsbevilling, der finansieres af kassen.

  LOVE/REGLER:
  Dragør Kommunes Regler for økonomisk decentralisering

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2011 Økonomi- og Planudvalget den 16. marts 2011 Økonomi - og planudvalget den 14. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

  Bilag

 • 6
  Driftsoverførsler fra 2010 til 2011 - ØPU
  Sagsid.: 11/384

  ANBEFALING:
  Forvaltningen oplyser, at der på ØPU-området er et mindreforbrug på kr. 536.054 fra regnskabsår 2010 til 2011 jf. bilag 1, hvorfor der ønskes en stillingtagen til, hvordan de aftalte forpligtelser vedrørende kompetenceudvikling skal honoreres, såfremt der ikke sker overførsel.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-03-2011
  Sagen udsat til ØPU i april.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-04-2011
  For stemte 6 (A+C+F+V) Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for KB, idet fremtidige overførsler indarbejdes i kommende budgetter

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Ændringsforslag fra T-gruppen: Overførselsadgangen vedr. decentraliseringsreglerne sættes i bero indtil vi har et overblik over det økonomiske resultat for 2010, og første estimat for forventet 2011. Såfremt en decentral enhed har et specielt ønske, kan ansøgning fremsendes til politisk behandling. For stemte 1 (Peter Læssøe) Imod stemte 14 (A, C, F, O, V, Birgitte Rinhart) Faldet ØPU´s anbefaling: For stemte 14 (A, C, F, O, V, Birgitte Rinhart) Imod stemte 1 (Peter Læssøe) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen er ikke omfattet af driftsoverførselsadgang mellem regnskabsår i lighed med decentrale enheder. Forvaltningen har imidlertid mulighed for at ansøge om at overføre uforbrugte driftsmidler fra 2010 til 2011. Forvaltningen ansøger om overførsel af kr. 499.102 som Dragør Kommune er forpligtet til at udmønte til kompetenceudvikling og til seniorordninger jf. trepartsaftalen. Endvidere søger forvaltningen om overførsel af kr. 36.952 til drift af hjemmesider. I alt en samlet overførsel på kr. 536.054.

  LOVE/REGLER:
  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Kommunen er uanset overførsel eller ej forpligtet til inden juni 2011 at igangsætte de aftalte kompetenceudviklingsinitiativer på 497.102 kr. i forhold til det budgetlagte i 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 16. marts 2011 Økonomi og Planudvalget den 14. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

  Bilag

 • 7
  Genopretning 2011 - Skoler
  Sagsid.: 11/856

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 400.000 kr. til genopretning af skoler, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-04-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudget 2011 er der afsat kr. 400.000 til genopretning af Nordstrandskolen og St. Magleby Skole. Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for normalbudgettet til alm. vedligehold. Genopretning er således en nødvendig aktivitet, parallel med alm. bygningsvedligeholdelse. Det samlede genopretningsbehov på Nordstrandskolen og St. Magleby Skole over de næste 10 år ligger i størrelsesordenen 15 mio. kr. Aktiviteterne prioriteres hvert år ud fra flg.: 1. Akut arbejde eller myndighedskrav 2. Risiko for følgeskader 3. Begrænsede følgeskader 4. Forebyggende vedligehold 5. Æstetik, komfort, hygiejne, funktion Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag. Udover beløb til genopretning af Nordstrandskolen og St. Magleby Skole er der afsat 50.000 kr. til mindre nye akutte opgaver på alle skolerne. Bilag viser desuden de afsatte beløb til vedligeholdelse af de pågældende skoler. Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Bevillingen er del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik og Miljøudvalget den 5. april 2011 Økonomi og Planudvalget den 14. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

  Bilag

 • 8
  Genopretning 2011 - Daginstitutioner
  Sagsid.: 11/854

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 500.000 kr. til genopretning af daginstitutioner, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-04-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudget 2011 er der afsat kr. 500.000 kr. til genopretning på kommunens 20 daginstitutioner. Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for normalbudgettet til alm. vedligehold. Genopretning er således en nødvendig aktivitet, parallel med alm. bygningsvedligeholdelse. Det samlede genopretningsbehov over de næste 10 år ligger i størrelsesordenen 10 mio. kr. Aktiviteterne prioriteres hvert år ud fra følgende: 1. Akut arbejde eller myndighedskrav 2. Risiko for væsentlige følgeskader 3. Begrænsede følgeskader 4. Forebyggende vedligehold 5. Æstetik, komfort, hygiejne, funktion Der er i 2011 prioriteret aktiviteter på Vierdigets Børneinstitution, Rødtjørnens Fritidshjem, Høgevængets Børneinstitution og Hollænderhuset. Herudover afsættes 50.000 kr. til uforudselige udgifter og mindre akutte opgaver. Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag. Bilaget viser desuden de afsatte beløb til vedligeholdelse af de pågældende institutioner. Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Bevilligen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik og Miljøudvalget den 5. april 2011 Økonomi og Planudvalget den 14. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

  Bilag

 • 9
  Veje genopretning 2011
  Sagsid.: 11/816

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til vejvedligeholdelse – Genopretning af veje 2011 – projektet på kr. 1.500.000 og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-04-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Det samlede anlægsbudget til vejvedligeholdelse – Genopretning af veje udgør kr. 1.500.000 i 2011. Forvaltningen har planlagt følgende fordeling: 1. Der afsættes ca. kr. 1.050.000 til primært reparation af overordnede veje efter vinter 2010/2011. Om muligt også klargøring og oplapning af strækninger med henblik på anlæg af asfalt slidlag i 2011. 2. Der afsættes ca. kr. 300.000 til udførelse af hovedeftersyn, trafiktællinger mv. 3. Der afsættes ca. kr. 150.000 til akutte opgaver i 2011. Forvaltningen har planlagt primært reparation af overordnede veje i lighed med sidste år som følge af endnu en hård vinter. Dette i form af reparation af strækninger med skader samt revneforsegling. Der er tale om følgende vejstrækninger: · Kalvebodvej, Skovvej, Fælledvej, Bachersmindevej, Krudttårnsvej, Hartkornsvej, Møllegade, Ndr Dragørvej og Englandsvej. Forvaltningen overvejer endvidere muligheden for en egentlig renovering af Møllegade, der i særdeleshed fremstår med mange huller og revner efter vinteren. Der kan forekomme ændringer i omfang og prioritering, idet priser udelukkende er baseret på anslåede overslagspriser. Hvis prisindhentningen muliggør, at der indenfor den økonomiske ramme kan igangsættes yderligere slidlagsarbejder, vil disse blive valgt blandt de i øvrigt mest trængende veje. Tilsvarende kan veje blive udskudt som følge af prisindhentningen. Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til vejvedligeholdelse – Genopretning af veje 2011 – projektet på kr. 1.500.000 og at rådighedsbeløbet frigives.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Der er tale om frigivelse af anlægsbevilling til vejvedligeholdelse – Genopretning af veje 2011 – projektet på kr. 1.500.000, som en del af det vedtagne budget 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 5. april 2011 Økonomi- og Planudvalget den 14. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

 • 10
  Energiforbedringer - ESCO
  Sagsid.: 11/815

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til ESCO projektet på 4.075.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-04-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudgettet er der afsat 4.075.000 kr. til energiforbedringer i kommunens ejendomme. Beløbet lånefinansieres og energibesparelsen finansierer lånet. Der er udarbejdet energimærkning af alle ejendomme, og energimærkningerne anvendes som grundlag for prioritering af opgaverne. Der medtages i 2011 endvidere opgaver inden for vedvarende energi. Opgaverne i 2011 fordeler sig på Nordstrandskolen, St. Magleby Skole, Enggården, Wiedergården, Rådhuset, alle daginstitutioner og Materialegården. Den årlige energibesparelse er beregnet til 435.000 kr., svarende til en tilbagebetalingstid på ca. 9 år. Det forventede tilskud fra kvalitetsfonden udgør 50 % af investeringen på skoler, daginstitutioner og ældreområdet svarende til ca. 1.600.000 kr. I bilag 1 er opgaverne nærmere beskrevet med oplysninger om opgavernes omfang, investering, energibesparelse og tilbagebetalingstid. I bilag 2 er opgaverne vedr. bevillingen kr. 5.775.000 i 2010 beskrevet. Der forventes her en energibesparelse på ca. 725.000 kr. svarende til en tilbagebetalingstid på ca. 8 år. Tilskuddet fra kvalitetsfonden i 2010 er beregnet til ca. 1.800.000 kr. Endvidere har HNG givet tilsagn om et tilskud til opgaverne i 2010 på 200.000 kr. Beløbet forventes udbetalt i april og tilgår kassen. Det samlede budget til ESCO projektet er reduceret fra 23 mio. kr. til 18 mio. kr. i forbindelse med, at de planlagte opgaver på Skolen ved Vierdiget og Dragør Skole er sat i bero. Det betyder, at den forventede samlede årlige energibesparelse er reduceret med 500.000 kr. til ca. 2 mio. kr. Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Bevilling lånefinansieres Tilskud fra kvalitetsfond, ca. 1.600.000 kr. Tilskud fra HNG, ca. 200.000 kr. Indtægt tilgår kassen april 2011. Årlig reduktion af energiudgift, ca. 435.000 kr. Indregnes i budget 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik og Miljøudvalget den 5. april 2011 Økonomi og Planudvalget den 14. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

  Bilag

 • 11
  Bestilling af busdrift 2012
  Sagsid.: 10/2348

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at 1. Dragør Kommune tilslutter sig Movias forslag til finansiering af busdrift 2012 som endelig bestilling af busdrift. 2. Dragør tilslutter sig Movias forslag om drøftelser af den langsigtede planlægning af busbetjeningen, idet det anbefales også at invitere Københavns Kommune med til sådanne drøftelser.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011
  Ad. 1 + 2 Anbefales over for ØPU/KB, idet forvaltningen uddyber forslaget til financiering i forhold til aftalen imellem KL og Regeringen.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-04-2011
  Anbefaling fra TMU, med den tilføjelse, at busplanlægningen for 2013-2016 drøftes i forbindelse med budgetseminaret For stemte 6 (A+C+F+V) Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  ØPU´s anbefaling: For stemte 14 (A, C, F, O, V, Birgitte Rinhart) Imod stemte 0 Undlod at stemme 1 (Peter Læssøe) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Økonomi- og Planudvalget besluttede den 10. februar 2011 i forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets formulerede målsætninger til den fremtidige busdrift også at anmode Movia om at fremkomme med forslag til besparelser på busdriften 2012, så Dragør Kommunes budget for overslagsåret 2012 kan holdes. Dette foranlediget af Movias første budgetvurderinger for 2012 udviste en merudgift på ca. 2 mio. kr. i forhold til Dragørs busbudget for overslagsår 2012. Movia har besvaret Kommunens anmodning ved brev af 16. marts 2011 (bilag 1). Heraf fremgår, at Movia i forbindelse med kontraktforhandlinger indtil videre har forhandlet prisen for busbetjeningen i Dragør ned, så der nu forventes et budget for Dragør på 11,8 mio. kr. I alt ca. 1 mio. kr. højere end Dragørs busbudget for 2012. Endvidere har Movia oplyst, at det endelige regnskab for Dragør Kommune for busdriften 2010 forventes at blive bedre end seneste estimat. Forventeligt ca. 1 mio. kr. bedre end Dragørs aconto betaling i 2010. Samlet medfører dette, at Dragør Kommune kan bevare samme serviceniveau, som er vedtaget for 2011, på busdriften også i 2012, når tilbagebetalingen for 2010 indgår i finansieringen. Heri også indregnet fortsættelse af Flexturordningen. Af bilag 2 fremgår den hidtidige brug af Flexturordningen i Dragør Kommune. Endvidere foreslår Movia, at de i forbindelse med detailplanlægning af busdrift 2012 indarbejder en omlægning af linje 35 til kørsel ad Hartkornsvej syd, såfremt der ud fra de til den tid seneste udgifts- og indtægtsvurderinger er økonomisk råderum til det indenfor Dragør Kommunes oplyste budget. Forvaltningen anbefaler, at Dragør Kommune tilslutter sig Movias forslag til finansiering af busdrift 2012, som indebærer, at Dragørs busbudget skal ændres til 11,8 mio. kr. Endvidere tilslutning til busdrift ad Hartkornsvej Syd, hvis det kan gøres indenfor Dragørs budgetramme. Med hensyn til den langsigtede planlægning af kommunens busbetjening, så foreslår Movia, at der indledes drøftelser mellem Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Movia, idet buslinjerne i kommunerne hænger tæt sammen, og at betjeningen derfor bør ses i tæt sammenhæng. Movia anbefaler, at rammer, mål og proces for et sådant arbejde aftales mellem kommunerne, før det sættes i gang. Forvaltningen anbefaler, at Dragør tilslutter sig et sådan forslag, idet det anbefales også at invitere Københavns Kommune med til en sådan drøftelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Serviceniveauet i form af den besluttede busdrift i 2011 træder i kraft den 17. april 2011. Hvis Dragør Kommune tilslutter sig Movias forslag til håndtering af budget 2012, kan dette serviceniveau opretholdes også i 2012 for et busbudget på 11,8 mio. kr. inklusive en fortsættelse af Flexturordningen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 5. april 2011 Økonomi- og Planudvalget den 14. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

  Bilag

 • 12
  Generalforsamling 2011
  Sagsid.: 11/1038

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at Borgmesteren bemyndiges til at afholde generalforsamling i Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 28-04-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Regnskaberne fra Dragør vand A/S og Dragør Spildevand A/S skal årligt godkendes på en generalforsamling. Der har siden 2007 været afholdt generalforsamling med deltagelse af Kommunalbestyrelsen og generalforsamlingen har været afholdt op til KB-mødet i maj. Generalforsamlingen kan afholdes på 2 forskellige måder. 1. der afholdes en samlet generalforsamling for hele KB inden det ordinære KB-møde i maj måned. Det svarer til den måde som vi plejer eller 2. selskabets regnskab og eventuelle forslag sættes på ØPU dagsorden og at ØPU giver borgmesteren et mandat til at repræsentere ejeren på en generalforsamling (skrivebordsgeneralforsamling). Bestyrelsen i selskaberne har på seneste bestyrelsesmøde drøftet formen på generalforsamlingerne og bestyrelsen indstiller model 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 28. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

 • 13
  Ældrerådets årsberetning
  Sagsid.: 11/811

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at Ældrerådets årsberetning 2010 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 07-04-2011
  Anbefales over for KB, at årsberetningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har nedsat et ældreråd, som fungerer efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Iflg. Ældrerådets vedtægter udarbejder formanden årsberetning, som en status på prioriteringer og indsatsområder det foregående år, samt på evt. forslag til Kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:
  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 7. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

  Bilag

 • 14
  Vedtægtsændringer for Folkeoplysningsudvalget
  Sagsid.: 11/851

  ANBEFALING:
  FOU anbefaler, at forslag til vedtægtsændringer for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 07-04-2011
  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  FOU’s beslutning den 23. februar 2011. FOU anbefaler forvaltningens indstilling om at fremsende ændringerne til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Jan Christiansen, Peter Læssøe og Hanne Albinussen var ikke til stede. FOU’s sagsfremstilling den 23. februar 2011. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 25. marts 2010 besluttet at afskaffe mødediæter i en række bestyrelser, råd og nævn, herunder blandt andet Folkeoplysningsudvalget, hvorfor ”Vedtægten for Dragør Kommunes Folkeoplysningsudvalg” skal ændres. I vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget står der i § 8 Diæter, formandsvederlag mv.: ”De medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, der også er Kommunalbestyrelsesmedlemmer, modtager vederlag m.v. efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. De medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, der ikke er Kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager diæter m.v. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand med op til 10 % af borgmestervederlaget. Der kan ikke ydes diæter m.v. til de tilforordnede i Folkeoplysningsudvalget”. Forvaltningen foreslår, at hele § 8 slettes i vedtægterne, da afsnit 1 om Kommunalbestyrelsesmedlemmer er gældende efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Formanden for FOU ønsker herudover at drøfte vedtægterne og har forslag til følgende ændringer: Side 1 – tilføjelse (i henhold til Ligestillingsloven) Side 3 - 3. afsnit – den sidste linje slettes Side 3 § 6 – 4 afsnit slettes og nyt afsnit tilføjes Side 4 – 3. afsnit 1. ord ændres til på Kan ses med rødt i Vedtægten.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Folkeoplysningsudvalget den 23. februar 2011 Social, Børn og Kulturudvalget den 7. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

  Bilag

 • 15
  Tvangstilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling
  Sagsid.: 11/844

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at Dragør Kommune ikke anvender lovens mulighed for tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 07-04-2011
  Anbefales over for KB, at lovens mulighed for tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere ikke anvendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Der er i Sundhedsloven mulighed for at give et tilbud til gravide alkoholmisbrugere om at kunne blive tilbageholdt på en døgninstitution til alkoholbehandling i en periode for at forhindre, at den gravide kvinde ved indtagelse af alkohol volder skade på fostret. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Sundhedslovens § 141 a træffe afgørelse om, hvorvidt kommunen vil tilbyde en gravid alkoholmisbruger at indgå kontrakt om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse. Dragør Kommune tilbyder misbrugere pædagogiske tiltag, der tilgodeser gravide alkoholmisbrugeres behov. Tilbuddene baserer sig på frivillighed, motivation og samarbejde med den gravide. Social, Børn og Kulturforvaltningens vurdering er, at Dragør Kommune ikke skal tilbyde gravide alkoholmisbrugere kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse. Dette skyldes, at forslaget bryder med den nuværende indsats i Dragør Kommune, som bygger på, at behandlingen er frivillig og baseret på borgerens egen motivation for deltagelse. Der er forbundet mange formelle krav med kontrakten, som kan flytte fokus fra behandlingen. Dragør Kommune har ikke, siden loven trådte i kraft i 2007, haft en sag, hvor en sådan kontakt kunne være kommet på tale.

  LOVE/REGLER:
  Lovbekendtgørelse nr. 95 af 7 februar 2008. Bekendgørelse af Sundhedslovens § 141 a-g

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 7. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

 • 16
  Puljemidler Film om Dragør Lodseri
  Sagsid.: 11/846

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at der gives en indtægtstillægsbevilling på 17.240 kr. vedr. modtaget tilskud til 2 film om Dragør Lodseri. 2. at der gives en tillægsbevilling på 17.240 kr. finansieret af puljemidler, jf. punkt 1 3. at der anvendes 17.240 kr. på 2 film om Dragør Lodseri i Aktivitetshusets regi.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 07-04-2011
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-04-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Aktivitetshuset har søgt Veluxfonden om tilskud til 2 film om Dragør Lodseri. Filmene skal beskrive lodseriets 300 års historie og udarbejdes af videogruppen i Aktivitetshuset. For god ordens skyld skal det oplyses, at sagen er udgiftsneutral.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  17.240 kr. tilføres Aktivitetshusets rammebeløb, og der anvendes 17.240 kr. i 2011 til 2 film om Dragør Lodseri.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 7. april 2011 Økonomi- og Planudvalget den 14. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

 • 17
  Puljemidler Betjen dig selv på nettet
  Sagsid.: 11/843

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at der gives en indtægtstillægsbevilling på 75.000 kr. vedr. modtaget tilskud til projektet ”Betjen dig selv på nettet”. 2. at der gives en tillægsbevilling på 75.000 kr. finansieret af puljemidler, jf. punkt 1 3. at der anvendes 75.000 kr. på projektet ”Betjen dig selv på nettet" i Aktivitetshusets regi.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 07-04-2011
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-04-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Aktivitetshuset har søgt Veluxfonden om tilskud til projektet ”Betjen dig selv på nettet”. Ideen til projektet er opstået, fordi der i samfundet generelt stilles større og større krav til, at man som borger kan betjene sig selv på nettet. For mange ældre er det en stor udfordring at skulle anvende en pc og at benytte selvbetjeningsløsninger på nettet. Projektet foregår i samarbejde med biblioteket og går ud på at få uddannet nogle superbrugere blandt Aktivitetshusets medlemmer. Uddannelsen sker ved undervisning i selvbetjening på nettet (borger.dk, kommunens hjemmeside, bibliotekets hjemmeside, m.v.). Denne holdundervisning kører fast 1 gang om ugen. Ved dette projekt får superbrugerne og 30 brugere i første omgang færdigheder til at betjene sig selv på nettet. Efterfølgende bliver det et tilbud til samtlige brugere, der ledes af superbrugerne - altså pensionisterne selv. Efter den første undervisningsrække vil superbrugerne kunne forsætte løbende undervisning i selvbetjening på nettet. Superbrugerne vil også få en hotlinefunktion i forhold til to pc´ere, som puljemidlerne også omfatter. For god ordens skyld skal det oplyses, at sagen er udgiftsneutral.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  75.000 kr. tilføres Aktivitetshusets rammebeløb og der anvendes 75.000 kr. i 2011 til projektet "Betjen dig selv på nettet".

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 7. april 2011 Økonomi- og Planudvalget den 14. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

 • 18
  Ansøgning om støtte til Dragør Biograf
  Sagsid.: 11/551

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget drøfter ansøgningen fra Støtteforeningen for Dragør Bio om en kommunal støtte til at erhverve det nødvendige udstyr til digital fremvisning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 07-04-2011
  Supplerende bilag til ansøgningen omdelt på mødet. Der forelå 2 forslag. 1. V-gruppen : "At sagen oversendes til budgetseminaret." 2. T-gruppen: "T-gruppen foreslår, at der - for at bevare Dragør Biograf - ekstraordinært gives en underskudsgaranti på 207.000 kr. (207.000 + 93.000 (nuværende tilskud/år))." O-gruppen tilsluttede sig forslaget. T-gruppens forslag blev sat under afstemning først, idet det er det mest vidtgående: For stemte 2 (O+T) Imod stemte 5 (A+C+V) Faldet V-gruppens forslag blev herefter sat under afstemning: For stemte 5 (A+C+V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 2 (O+T) Godkendt. Herefter begærede O+T sagen behandlet i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Grupperne A, F, O, V foreslår: Der gives en garanti på max. 300.000 kr. til indkøb af digitalt udstyr i 2012. Garantibeløbet reguleres i de fastsatte tilskud til Dragør Bio over en fire årig periode i budgetperioden 2012-2015. Ved anmodning om udbetaling af garantibeløbet, fremlægges oplysning om ansøgt alternativ finansiering. Såfremt Dragør Bio overdrages til anden side, eller i øvrigt ophører med driften som biograf, tilbagebetales garantibeløbet fra dragør kommune forholdsmæssigt. Forslag fra C om at forslaget fra A, F, O, V sendes tilbage til udvalget. For stemte 2 (T) Imod stemte 13 (A, C, F, O, V) Faldet Grupperne A, F, O, V foreslår: Der gives en garanti på max. 300.000 kr. til indkøb af digitalt udstyr i 2012. Garantibeløbet reguleres i de fastsatte tilskud til Dragør Bio over en fire årig periode i budgetperioden 2012-2015. Ved anmodning om udbetaling af garantibeløbet, fremlægges oplysning om ansøgt alternativ finansiering. Såfremt Dragør Bio overdrages til anden side, eller i øvrigt ophører med driften som biograf, tilbagebetales garantibeløbet fra dragør kommune forholdsmæssigt. Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Biograf skal i lighed med landets øvrige biografer investere i digitalt udstyr, der muliggør digital fremvisning. Uden dette udstyr vil det ikke være muligt at vise filmene i de fremtidige digitale formater, som kommer til at dominere markedet. Ændringen til digital fremvisning vil koste omkring 650.000 kr. Den danske stat yder et tilskud på 200.000 kr., og der mangler derfor 450.000 kr. for, at udstyret kan erhverves. Støtteforeningen for Dragør Bio håber på at kunne skaffe 150.000 kr. gennem forskellige aktiviteter og sponsorater. I et brev af 2. marts 2011 søger støtteforeningen om at få bevilget eller stillet garanti for de resterende 300.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 7. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

  Bilag

 • 19
  Ansøgning om godkendelse af Rødtjørnens vuggestue og børnehave som privat institution
  Sagsid.: 11/805

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at ansøgningen om godkendelse af Rødtjørnens vuggestue og børnehave som privat institution godkendes, 2. at merudgiften på struktursagen/bygningstilskuddet på 209.000 kr. finansieres indenfor den eksisterende ramme, jf. dog bemærkningen i sagsfremstillingen om bygningstilskuddets stør- relse.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 07-04-2011
  ad 1-2. Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-04-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kultur har modtaget en ansøgning om godkendelse af Rødtjørnens vuggestue og børnehave som privat institution. Af ansøgningen fremgår, at privatinstitutionen ønskes godkendt til 40 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn, og privatinstitutionen ønskes oprettet senest pr. 1. maj 2011. Forvaltningen har afholdt en række møder med initiativgruppen bag ansøgningen med henblik på at uddybe ansøgningen. Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning til Dragør Kommune og samtidig betale et depositum på 30.000 kr. som tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om etablering af privatinstitutionen. Depositummet er modtaget. I ansøgningen skal den private leverandør skriftligt dokumentere, hvordan institutionen vil leve op til "Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune" af december 2010. Den endelige godkendelse er ligeledes betinget af, at driftsgarantien svarende til 3 måneders drift deponeres i kommunen ved privatinstitutionens godkendelse. Privatinstitutionen har anført i ansøgningen, at driftsgarantien stilles i samarbejde med "Landsforeningen frie børnehaver", og der er bilagt et skriftligt tilsagn fra Landsforeningen, som udviser, at de giver garantien. Før den endelige godkendelse af privatinstitutionen kan gives, skal der foreligge virksomhedsregistreringsbevis fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-nr.) samt ibrugtagningstilladelse fra bygge-myndigheden i Plan & Teknik i Dragør Kommune. Ibrugtagningstilladelse gives under forudsætning af, at privatinstitutionen lejer lokalerne i Rødtjørnens vuggestue og børnehave, som kommunen selv har drevet institutionerne i. Institutionerne på Rødtjørnen er tidligere godkendt med byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser. Der er i 1970’erne meddelt byggetilladelser til en vuggestue til 40 børn og en børnehave til 60 børn. Så længe antallet af indskrevne børn overholder ovennævnte normering, skal der ikke foretages byggesagsbehandling. Her er der blot tale om en ny privat institutionsledelse, der overtager driften af to godkendte institutioner. Såfremt privatinstitutionen på et senere tidspunkt ønsker at udvide antallet af børn, skal bygningsmyndigheden involveres for at kunne vurdere, om der tale om en væsentlig benyttelsesændring, der skal vurderes i forhold til bygningsreglementets krav om indretning (bl.a. pladskrav), brand og indeklima. Byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse skal på baggrund af byggeansøgning fra privatinstitutionen udstedes med de vilkår, der måtte følge i forhold til det nugældende bygningsreglement (BR 10). Om det så kan lade sig gøre med merindskrivning ud over den godkendte norm uden supplerende byggetekniske tiltag (ventilation, brand og støj fx) må bero på en vurdering af den ansøgning med uddybende oplysninger, som privatinstitutionen på dette tidspunkt indsender til bygningsmyndigheden. Godkendelse af privatinstitutionen kan således i dag ske uden bemærkninger fra Bygningsmyndigheden. Privatinstitutionen eftersender CVR-nr. ved institutionens start. Der skal også udarbejdes vedtægter for privatinstitutionen, inden denne kan godkendes. Vedtægterne skal bl.a. indeholde optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, privatinstitutionens formål samt en eventuel fortrinsret. Vedtægterne er bilagt ansøgningen og opfylder kravene til vedtægter for en privat institution i Dragør Kommune. Privatinstitutionen ansøger om oprettelse af privatinstitutionen senest 1. maj 2011. Privatinstitutionen ønsker ikke at benytte Lov om virksomhedsoverdragelse, men afholder egne ansættelsessamtaler med personalet fra Rødtjørnens vuggestue og børnehave. Forvaltningen har ligeledes tilbudt samtaler til hver enkelt medarbejder for at kunne tage størst muligt hensyn til ønsker om fremtidigt arbejdssted, herunder om den enkelte medarbejder ønsker at arbejde i den private institution. Det betyder, at der er en tidsmæssig udfordring i forhold til opsigelsesvarsel for det personale, som ønsker at blive i Rødtjørnen under private institutionsforhold, som forvaltningen indgår i forhandling med privatinstitutionen om. Dragør Kommune forventer at overflytte børn og personale fra Rødtjørnens vuggestue til eksisterende 0-6 års institutioner i løbet af april 2011, og det prioriteres højt at søge at opfylde forældreønsker om ny institution. Således ønsker en del af vuggestuens børn at overgå til den private institution, såfremt den etableres. Forvaltningen søger at overflytte børn med forældreønsker om andre institutioner først, og vente med de børn, hvis forældre ønsker at blive i en privat vuggestue, så ikke børnene skal flyttes flere gange. Rødtjørnens børnehave forventes at overflytte samlet til den nyetablerede børnehave i Strandengens lokaler, så snart lokalerne her står klar. Der er pt. ikke en dato for dette, men det forventes at ske i løbet af perioden fra maj til senest 1. august 2011. Såfremt privatinstitutionen godkendes, må det efterfølgende vurderes hvor mange børnehavebørn, der forventes at flytte med til Strandengen, og hvilke konsekvenser dette giver for den samlede kommunale kapacitet på børnehaveområdet. Dragør Kommune rømmer lokalerne incl. alt inventar, og privatinstitutionen skal således afholde etableringsudgifter til etablering af privatinstitutionen. Det fremgår ikke af ansøgningen, hvorfra midler til dette kommer, men initiativgruppen anfører, at det vil ske på baggrund af fondsmidler og sponsorater. Private leverandører, der ønsker at oprette og drive dagtilbud i Dragør kommune, skal være kvalificerede leverandører. De skal udvise økonomisk hæderlighed, d.v.s. være en økonomisk troværdig samarbejdspartner, der overholder sine forpligtelser bl.a. i forhold til at sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter, og at anvende tilskud til det, de er bevilget til. Af oplysninger givet af initiativgruppen bag ansøgningen fremgår det, at huslejeniveauet forventes at være i samme niveau, som kommunen selv har betalt, ca. 691.000 kr.. Bygningstilskuddet udgør ca. 310.000 kr. for den ansøgte aldersgruppe, hvilket betyder, at underskuddet på lejemålet (ca. 380.000 kr.) skal inddækkes via driften. Det betyder konkret, at den private institution har minimum en pædagog færre ansat end en tilsvarende kommunal institution. Initiativtagerne angiver selv, at de forventer at søge fondsmidler til at øge driftstilskuddet på børnerammen med. Der er ikke angivet en minimumsnormering for antal ansatte i kravspecifikationen, da der heller ikke eksisterer en sådan for kommunale institutioner, men kun, at privatinstitutionen aktivt skal søge at opfylde en fordeling mellem uddannede pædagoger og ikke uddannede på minimum 60/40. Man kan diskutere, om privatinstitutionen "anvender tilskud til det, de er bevilget til" ved at veksle mellem børneramme og lønmidler, men da kommunale institutioner via decentraliseringen har adgang til overførsel mellem de samme konti, ville det være at stille privatinstitutionen ringere ikke at give samme adgang. Dragør Kommune er forpligtet til at godkende ansøgningen, såfremt alle kriterierne i kravspecifikationen er opfyldt. Da forvaltningen ikke har yderligere bemærkninger til ansøgningen, anbefales det således at godkende privatinstitutionens ansøgning om etablering af Rødtjørnens vuggestue og børnehave som privat institution.

  LOVE/REGLER:
  Dagtilbudsloven af den 1. august 2007, Kapitel 3 om Etablering og drift af dagtilbud §19 stk. 4

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Det tilskud, kommunen yder til en privatinstitution pr. barn, der er optaget i institutionen, består af 3 dele: 1. Et driftstilskud der svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, eksklusive støttepædagogudgifter, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Tilskuddet opgøres inklusiv udgifter til moms. (jf. Dagtilbudslovens § 36). 2. Et administrationstilskud til dækning af administrative opgaver pr. barn, der er optaget i en privatinstitution. Administrationen indebærer følgende opgaver: løn, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Administrationsbidraget svarer til det gennemsnitlige administrationstilskud pr. barn, som kommunalbestyrelsen giver til selvejende daginstitutioner i kommunen. og beregnes pt. som 2,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttoudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud (jf. dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3 og § 21 stk. 2 og 3. 3. Et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution svarende til det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen. Ydes der ikke bygningstilskud til de selvejende daginstitutioner, er der ikke grundlag for udbetaling af bygningstilskud til de børn, der optages i privatinstitutioner. Har kommunen ingen selvejende daginstitutioner, er der i dagtilbudsbekendtgørelsens § 12, stk. 2 fastsat en tilbagefaldsregel, hvorefter driftstilskuddet beregnes som 4,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttoudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud til de 0 – 2 årige og 3,2 pct. til de 3 – 5 årige. I forbindelse med den årlige vedtagelse af det kommunale budget i oktober fastsætter kommunalbestyrelsen det kommunale driftstilskud pr. barn i de forskellige dagtilbud samt forældrebetalingen. Ud fra dette beregnes nettodriftstilskuddene til børn i aldersgrupperne 0 - 2 år og 3 - 5 år, som ikke går i kommunens egne institutioner. Endvidere beregnes administrationsbidraget og bygningstilskuddet. Driftstilskuddet (pengene følger barnet) og administrationsbidraget svarer til de udgifter, som kommunen har til kommunale institutioner. Kun bygningstilskuddet er en udgift, som de kommunale institutioner ikke har, medmindre de bor i lejede lokaler, hvor lejeudgiften er tilsvarende. Da Rødtjørnens institutioner lukkes på baggrund af besparelser på kapacitetsomkostningerne pr. barn (i dette tilfælde husleje), mindskes besparelsen svarende til bygningstilskuddet på ca. 310.000 kr. årligt. Ved implementering af strukturpuljen forventes et underskud i 2011 på 161.665 kr. i forhold til budgettet, som skal findes indenfor rammen. Ved godkendelse af privatinstitutionen kan der forventes et yderligere underskud på 206.600 kr., idet der skal udbetales bygningstilskud fra privatinstitutionens oprettelse pr. 1. maj 2011. Der forventes dog modregnet i den budgetterede husleje fra maj til august(3 måneder, i alt besparelse på 159.396 kr.), hvor Dragør Kommune forventeligt vil forhandle sig frigjort fra lejemålet i og med, at lejemålet er udlejet til trediepart. Dette giver et forventet underskud på budgettet i 2011 på samlet 368.265 kr. minus 159.396 kr. for 3 måneders husleje, i alt 208.869 kr., som skal finansieres indenfor rammen. Størrelsen af bygningstilskuddet er endnu ikke helt afklaret, hvorfor tallene kan ændre sig undervejs. Forvaltningen forventer, at bevillingsskemaet er klar til Økonomi- og Planudvalgets behandling af sagen. Der regnes i overslagsårene med en merbesparelse på 1.171.800 kr., som således ved godkendelse af privatinstitutionen skal fratrækkes bygningstilskuddet, i alt en merbesparelse på implementering af strukturpuljen i overslagsårene på 861.800 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 7. april 2011 Økonomi- og Planudvalget den 14. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

  Bilag

 • 20
  Det forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 11/1057

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Kommunalbestyrelsen i Dragør anbefaler regeringens forslag vedr. mulighed for dispensation for de nuværende regler om opgaveløsninger i det forpligtende samarbejde mellem to kommuner. Godkendt Pernille Lundqvist var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Venstre har i mail af 15. april 2001 anmodet om, at følgende optages på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 28. april 2011: Venstre begærer hermed sag angående forpligtende samarbejde på dagsorden på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april 2011. Venstre ønsker at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forligskredsen omkring Kommunalreformen, minus Socialdemokraterne, på Christiansborg, som er villige til at ændre loven. Forslag om ændring af Lov om forpligtende samarbejde som lyder: Etablering af hjemmel til, at kommuner i forpligtende kommunale samarbejder konkret kan få dispensation til at: 1) udvide samarbejdet med flere opgaver end dem, der er omfattet af loven 2) indgå aftale med en anden kommune uden for samarbejdet om udførelse af opgaver, der er omfattet af loven 3) hjemtage opgaverne på beskæftigelsesområdet Øgede muligheder for at udpege nye forpligtende kommunale samarbejder Der er så stillet et modforslag fra Socialdemokraterne på Christiansborg som lyder: Såfremt samarbejdet ikke fungerer, skal alle opgaverne hjemtages, således at det forpligtende samarbejde opløses i sin helhed. Der bør ikke være mulighed for de dispensationsmuligheder, som er indeholdt i pkt. 2 og 3 i det oprindelige forslag. Venstre ønsker, at de to forslag kommer til afstemning således at Kommunalbestyrelsen kan sende et klart svar til Indenrigs og Sundhedsministeren om, hvilket et af forslagene kommunen ønsker.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

 • 21
  Særlig gennemgang af de sociale regnskaber for 2008
  Sagsid.: 11/814

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at udvalget drøfter, hvorvidt de ønsker at der foretages en total gennemgang af de berørte sager, 2. at udvalget tillige drøfter, om der på baggrund af resultatet bør ske henvendelse til Tårnby Kommune. 3. at berigtigelsen indregnes i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 07-04-2011
  ad 1-3. Anbefales over for ØPU med 5 stemmer for (C+T+O+V), at der afsættes op til 20.000 kr. til en ekstern juridisk undersøgelse i forbindelse med et evt. sagsanlæg. 2 medlemmer (A) undlod at stemme.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-04-2011
  Det anbefales, at der rettes henvendelse til Statsforvaltningen med påstand om, at Dragør Kommune ikke skal berigtiges for de for meget hjemtagne refusioner på 3.951.737,21 kr., idet fejlene skyldes forhold, som Dragør Kommune ikke har haft mulighed for at øve indflydelse på, og at omfanget af fejl relativt til befolkningstallet ligger langt over, hvad der er tilfældet for en gennemsnitlig kommune. Statsforvaltningens svar lægges til grund for en eventuel juridisk undersøgelse. Godkendt

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Godkendt Pernille Lundqvist var ikke tilstede

  SAGSFREMSTILLING:
  På baggrund af revisionsbemærkninger i 2008 fandt Beskæftigelsesministeriet generelle fejl på områderne tilbud/aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge og revalideringer. Det er alle områder, der varetages af jobcentret i Tårnby Kommune. Beskæftigelsesministeriet bad Dragør Kommune om at gennemgå samtlige sager for 2008 på områderne med systematiske fejl med refusionsmæssig betydning med henblik på at kunne foretage eventuel refusionsmæssig berigtigelse og rette eventuelle øvrige fejl. Alternativt, hvis kommunen havde mere end 15 sager på områderne, og der var tale om et større antal ensartede sager, kunne berigtigelsen ske ved, at kommunen foretog en skønsmæssig beregning af, hvor meget statens refusion ville blive ændret, hvis reglerne var blevet fulgt. Berigtigelsen er omfattet af revisors kontrol, og ministeriet forventer, at resultatet af og grundlaget for beregningen fremgår af næste års beretning. Dragør Kommune valgte at få BDO Kommunernes revision til at foretage en skønsmæssig beregning ud fra en gennemgang af et udsnit af sager. Gennemgangen af et udsnit af sager har beløbet sig til 120.000 kr. Gennemgangen har vist følgende resultat efter at Tårnby Kommune har haft mulighed for at gennemgå materialet: Antal reviderede sager Mistede refusioner Sygedagpenge 6 % af sagerne 2.418.937,50 kr. Aktivering 50 % af sagerne 194.645,60 kr. Fleksjob 20,23 % af sagerne 30.034,60 kr. Kontanthjælp ej forsørger 30 % af sagerne 351.971,33 kr. Kontanthjælp forsørger 29,41 % af sagerne 909.108,58 kr. Kontanthjælp unge 48,48 % af sagerne 47.039,60 kr. I alt mistede refusioner 3.951.737,21 kr. Dragør Kommune kan vælge, at gennemgå en større procentdel af sagerne. En sådan gennemgang kan betyde at tilbagebetalingskravet bliver mindre, men der er også en risiko for at det kan blive større.

  LOVE/REGLER:
  Beskæftigelsesministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1498 af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder og bekendtgørelse nr. 260 af 20. marts 2007 om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Dragør Kommune vil i indeværende år skulle berigtige 3.951.737,21 kr. i for meget hjemtaget refusion for 2008. Der er ikke taget højde for udgiften i budgettet for 2011. Berigtigelsen vil blive indregnet i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 7. april 2011 Økonomi- og Planudvalget den 14. april 2011 Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011

 • 22
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Else Lykke Madsen spurgte,om hvilke ejendomme der er blevet solgt. Borgmesteren svarede, at oplysninger herom er fortrolige indtil handel er indgået. Poul Gjerka spurgte, om det er hele Wiedergården der er omfattet af ESCO. Birgitte Rinhart svarede, at det kun vedrører belysning og ikke bygninger. Poul Gjerka spurgte, hvorfor er arealet ved Hvidtjørnen og de tidligere boldbaner ikke sendt i udbud i stedet for arealerne ved Vierdiget. Borgmesteren svarede, at der ikke er fremsat forslag herom. Jan Christiansen spurgte, hvorfor SBKU ikke længere får bilag om økonomi i møderne. Annette Rahbek svarede, at SBKU har besluttet at oplysningerne tilgår udvalget løbende. Kristine Bak spurgte, til oplysning om tilbud på Havn og Skoler. Borgmesteren henviste til at søge aktindsigt i sagerne idet oplysningerne er fortrolige indtil en handel er indgået.