Skip navigationen

Referat

Torsdag den 26. maj 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: C-gruppen ønsker at pkt. 13 tages af dagsorden For stemte 5 (C, T) Imod stemte 10 (A, F, O, V) Faldet
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Anne Marie Dahl oplyste at der er solgt 140 års kort.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  Meddelelse - Afgørelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden i sag om plejeboliggarantien
  Sagsid.: 11/262

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har nu modtaget Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet med kommunernes afgørelse i sagen om Plejeboliggarantien. Sagen blev rejst af Socialministeriet grundet Dragør Kommunes manglende overholdelse af plejeboliggarantien. Dragør Kommune redegjorde for sagen ved brev af 25. februar 2011. Socialministeriet modtog kopi af brevet og har anført overfor Statsforvaltningen, at ministeriet ikke finder grundlag for at anmode Statsforvaltningen om at behandle sagen. Statsforvaltningen foretager derfor ikke yderligere i sagen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

  Bilag

 • 4
  1. budgetopfølgning 2011 - TMU´s område
  Sagsid.: 11/1059

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at 1) Budgetopfølgningen tages til efterretning. 2) Budgetopfølgning på forsikringsudgifter videregives til ØPU med henblik for at fordele en besparelse på samlet set ca. 2 mio. kr. på alle sektorer.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011
  Ad. 1+2 Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-05-2011
  Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har med udgangspunkt i forbrug ultimo marts 2011 foretaget gennemgang af TMU´s bevilling. Gennemgangen giver generelt set ikke anledning til ændringer. Forbruget på TMU´s bevilling forventes således at kunne holdes indenfor TMU´s bevilling. Dog skal det bemærkes, at der på TMU´s forsikringsposter forventes en besparelse som følge af kommunens forsikringsudbud ultimo 2010. Kommunens forsikringsudbud resulterede i en samlet besparelse på ca. 2 mio. kr. Kommunens budget til forsikringer er spredt på samtlige driftsektorer, idet alle selvstændige enheder har egne konti til arbejdsskade, bil, bygningsforsikringer mv. I praksis er det nødvendigt at fordele udgiften til de nyindgåede forsikringer på samtlige forsikringskonti for således at kunne trække forsikringsbesparelsen ud af de korrekte konti. Borgmestersekretariatet og økonomiafdelingen arbejder på denne fordeling af forsikringer og oversigt over fordelingen af besparelsen. Det har imidlertid ikke været muligt at få tilstrækkelige oplysninger fra forsikringsselskabet til at arbejdsskade- og bygningsforsikringer kan fordeles inden udarbejdelsen af budgetopfølgningen på TMU’s område. Det anbefales derfor, at opfølgning på besparelsen på forsikringsudbud og dertilhørende budgetopfølgning på forsikringer videregives til ØPU også for så vidt angår konti under TMU’s bevilling. Til budgetopfølgningen skal det dog også tilføjes, at KB 27.1.11 behandlede sagen vedr. ændret af privatvejsloven (sag 10/2360), hvor det blev godkendt, at nulstilling af en planlagt besparelse i 2011 blev videregivet til 1. budgetopfølgning 2011. Som følge af 1. budgetopfølgning 2011 vurderes det, at nulstilling af besparelsen kan holdes indenfor TMU´s samlede ramme.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2011 indebærer styrket fokus kommunernes økonomistyring. Hvis kommunerne under et ikke overholder aftalen har regeringen indarbejdet sanktionsmuligheder. En såkaldt regnskabssanktion indebærer, at kommuner kollektivt bliver trukket 35 % af overskridelsen, mens den enkelte kommune individuelt bliver trukket 65 % af egen overskridelse i forhold til det lagte budget for 2011. Regnskabssanktionen vedrører kommunens budgetlagte serviceudgifter (servicerammen) på kommunens driftskonti (hovedkonto 0-6). Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (forsyning), nettodriftsudgifterne til overførsler samt nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige indgår ikke i servicerammen og er dermed ikke omfattet af regnskabssanktionen. Budgetopfølgningen på TMU´s bevilling giver ikke anledning til ændringer af kommunens serviceramme og får dermed ikke konsekvenser for den såkaldte regnskabssanktion.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2011 Økonomi- og Planudvalget den 12. maj 2011 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

 • 5
  1. budgetopfølgning 2011 - SBKU´s område
  Sagsid.: 11/1032

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at der bevilges en tillægsbevilling på 1.656.419 kr. til serviceudgifter indenfor SBKU’s ramme, samt at SBKU videregiver sagen til ØPU med henblik på at tilvejebringe den nødvendige finansiering, 2. at der bevilges en tillægsbevilling på 15.545.259 kr. til SBKU’s udgifter udenfor servicerammen, samt at denne finansieres af den kompensation, som kommunen i 2011 modtager fra staten som følge af ændrede refusionssatser på beskæftigelsesområdet, 3. at budgetopfølgning på forsikringsudgifter videregives til ØPU med henblik på at fordele en besparelse på samlet set ca. 2 mio. kr. på alle sektorer.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 05-05-2011
  ad 1-3. Anbefales over for ØPU/KB. Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-05-2011
  Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har med udgangspunkt i forbrug ultimo marts 2011 foretaget en gennemgang af SBKU´s bevilling. Resultatet af 1. budgetopfølgning på SBKU’s område fremgår af nedenstående tabel: Sektor Merforbrug+ /mindreforbrug- Tillægsbevilling, der indgår i servicerammen Tillægsbevilling, der ikke indgår i servicerammen Sektor 3 - Folkeskole 1.500.000 1.500.000 Sektor 5 - Børnepasning -1.595.000 -1.595.000 Sektor 6 - Social Service 13.730.678 -1.814.581 15.545.259 Sektor 7 - Ældre og Handicap 1.410.000 1.410.000 Sektor 8 - Sundhed 2.156.000 2.156.000 I alt 17.201.678 1.656.419 15.545.259 I tabellen skelnes mellem tillægsbevilling, der indgår i servicerammen og dermed er omfattet af den såkaldte regnskabssanktion, og tillægsbevillinger udenfor servicerammen. Sektor 3 Folkeskole. Samlet set forventer forvaltningen af overholde budgetrammen til folkeskole samt en række øvrige skoletilbud, der også finansieres under sektor 3. Dog indstilles det, at strukturpuljen med en besparelse på 1,5 mio. flyttes fra sektor 3 til sektor 5, hvorfor en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til sektor 3 modsvares af en negativ tillægsbevilling til sektor 5. Sektor 4 Kultur og Fritid. Budgetopfølgningen på sektor 4 har ikke givet anledning til bemærkninger. Sektor 5 Børnepasning (Børn og Pædagogik). Som nævnt ovenfor indstilles det, at strukturpuljen flyttes fra sektor 3 til sektor 5, hvilket medfører en negativ tillægsbevilling til sektor 5. I budgetopfølgningen på sektor 5 indgår desuden evalueringen af dagplejens gæstehus, der blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 2. november 2011 (sag 10/1759). Som det fremgår af denne evaluering, medfører videreførelsen af gæstehuset en årlig besparelse på 95.000 kr. Sektor 6 Social Service (Borger og Social). Som det fremgår af ovenstående tabel, er der på sektor 6 et stort merforbrug på den del af budgetrammen, der ligger udenfor kommunens serviceudgifter. Merudgifterne skyldes primært ændrede refusionsregler på beskæftigelsesområdet. Forvaltningen har beregnet, at de ændrede refusionsregler kommer til at koste Dragør Kommune 12,3 mio. kr. i 2011. Derudover forventer Dragør at skulle tilbagebetale refusioner på beskæftigelsesområdet på knap 4 mio. kr. som en følge af de fejl, der er sket under Jobcenter Tårnbys sagsbehandling. Social, Børn og Kulturudvalget har den 7. april 2011 besluttet at lade en advokat gennemgå sagen med henblik på at overveje muligheden for et civilt søgsmål mod Tårnby Kommune. Endelig indgår der i tillægsbevillingen udenfor servicerammen en ekstraordinær regresindtægt på 0,7 mio. kr. som følge af BDO´s gennemgang af kommunens sager med henblik på at gøre regres overfor forsikringsselskaber. BDO skal have godt 200.000 kr. for denne sagsgennemgang. Udgiften til BDO indgår i Økonomiafdelingens budgetopfølgning på sektor 9/ ØPU’s område. Samlet set betyder de ændrede refusioner samt den ekstraordinære regresindtægt et forventet merforbrug på 15,5 mio. kr. på sektor 6. De ændrede refusionsregler blev vedtaget af folketinget november 2011, det vil sige efter kommunerne havde vedtaget budget 2011. Kommunerne har derfor ikke haft mulighed for at tage højde for de ændrede regler i budgetvedtagelsen. Staten har derfor indvilget i at øge kommunernes statstilskud i 2011, svarende til den forventede merudgift, som ville være forbundet med de ændrede refusionsregler. Det betyder, at Dragør Kommune i 2011 får ekstra 15,7 mio. kr. i statstilskud som følge af ændrede refusionsregler. Det ekstra statstilskud i 2011 er således tilstrækkeligt til at finansiere både kommunens udgifter som følge af ændrede refusionsregler og kommunens tilbagebetaling af den refusion, som vi har mistet på grund af Tårnby Jobcenters sagsbehandlingsfejl. Som det fremgår af tabellen ovenfor, viser budgetopfølgningen desuden et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på den del af sektor 6, der indgår i kommunens serviceramme. Disse skyldes primært forventede mindre udgifter til børn og unge med særlige behov samt en mindreudgift til det forpligtende samarbejde, delaftale 4 & 5, hvor der - jf. 3. budgetopfølgning 2010 (behandlet i kommunalbestyrelsen den 16. december 2010) - er budgetlagt dobbelt med en udgift på sektor 6 og 9. Sektor 7 Ældre og Handicappede (Sundhed og Omsorg). Budgetopfølgningen på sektor 7 giver umiddelbart kun anledning til mindre reguleringer. Dels er der konstateret budgetfejl på beregningen af el og varmeudgifter på de beskyttede boliger, Enggården, hvorfor udgifterne dertil fremgår som en indtægt frem for en udgift. Der indstilles derfor, at der gives en tillægsbevilling på 346.000 kr. Derudover anbefales det, at huslejeindtægterne til boligerne nedreguleres, svarende til 147.000 kr., idet der dermed tages højde for, at boligerne rømmes 1. juli 2011. Forvaltningen blev ultimo 2010 opmærksom på, at der i 2011 ikke er foretaget en koordinering af tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen, samt at budgettet afsat til samme under sektor 7. Dragør modtager således et statstilskud på 2,4 mio. kr., mens der under sektor 7 kun er budgetlagt med 1,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at tilskud, der gives via bloktilskuddet, kan anvendes efter kommunalbestyrelsen prioritering, der stilles dermed ikke krav om direkte sammenhæng mellem tilskud og budget. Alligevel anbefales det dog hermed, at der som en del af 1. budgetopfølgning bevilges en tilllægsbevilling til styrket kvalitet i ældreplejen på 910.000 kr., således at det afsatte budget svarer til statstilskuddet til formålet. Sektor 8 Sundhed (Sundhed og Omsorg). Det forventede merforbrug på sektor 8 skyldes dels merudgifter til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet og dels merudgifter til genoptræning. I 2010 var kommunal medfinansiering budgetlagt med kr. 26,5 mio. og endte i et regnskab på kr. 27,2 mio. Forbruget til medfinansierede sundhedsydelser er i Dragør steget hvert år, siden kommunerne overtog opgaven fra de tidligere amter ved strukturreformen i 2007. Da området er svært styrbart for kommunerne, forventes denne efterspørgsel at fortsætte i 2011, hvormed der forventes merudgifter på knap 2,2 mio. kr. Besparelse på forsikringer. Dragør Kommune sendte ultimo 2010 kommunens forsikringer i udbud. Udbuddet resulterede i en samlet besparelse på ca. 2 mio. kr. Kommunens budget til forsikringer er spredt på samtlige driftssektorer, idet alle selvstændige enheder har egne konti til arbejdsskade-, bil-, bygningsforsikringer mv. Det er således nødvendigt at fordele udgiften til de nyindgåede forsikringer på samtlige forsikringskonti for således at kunne trække forsikringsbesparelsen ud af de korrekte konti. Borgmestersekretariatet og Økonomiafdelingen arbejder på denne fordeling af forsikringer og en oversigt over fordelingen af besparelsen. Det har imidlertid ikke været muligt at få tilstrækkelige oplysninger fra forsikringsselskabet til, at arbejdsskade- og bygningsforsikringer kan beregnes inden udarbejdelsen af budgetopfølgningen på Social, Børn og Kulturudvalgets område. Det anbefales derfor, at opfølgning på besparelsen på forsikringsudbud og dertil hørende budgetopfølgning på forsikringer videregives til Økonomi- og Planudvalget også for så vidt angår konti under Social, Børn og Kulturudvalgets bevilling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2011 indebærer styrket fokus på kommunernes økonomistyring. Hvis kommunerne under et ikke overholder aftalen, har regeringen indarbejdet sanktionsmuligheder. En såkaldt regnskabssanktion indebærer, at kommuner kollektivt bliver trukket 40 % af overskridelsen, mens den enkelte kommune individuelt bliver trukket 60 % af egen overskridelse i forhold til det lagte budget for 2011. Regnskabssanktionen vedrører kommunens budgetlagte serviceudgifter (servicerammen) på kommunens driftskonti (hovedkonto 0-6). Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (forsyning), nettodriftsudgifterne til overførsler samt nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige indgår ikke i servicerammen og er dermed ikke omfattet af regnskabssanktionen. På Social, Børn og Kulturudvalgets bevilling viser 1. budgetopfølgning 2011 et forventet merforbrug på knap 1,7 mio. kr., som indgår i servicerammen og 15,5 mio. kr. udenfor servicerammen. Merforbruget udenfor servicerammen udløser således ikke en såkaldt regnskabssanktion. Merforbruget skyldes i øvrigt primært ændrede refusionsregler på beskæftigelsesområdet og kan netop dækkes af det statstilskud, som kommunen modtager ekstraordinært i 2011 netop som konsekvens af ændrede refusionsregler (det ekstraordinære tilskud skal indtægtsføres på sektor 11 og medtages derfor i Økonomiafdelingens budgetopfølgning på Økonomi- og Planudvalgets bevilling). Merforbruget på knap 1,7 mio. kr. indenfor servicerammen kan udløse den såkaldte regnskabssanktion. Det indstilles, at der bevilges en tillægsbevilling på de knapt 1,7 mio. kr., men således at sagen videregives til Økonomi- og Planudvalget med henblik på at finde den nødvendige finansiering indenfor kommunens samlede serviceramme. Udover ovenstående bør der i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2011 ske en reduktion af kommunens budget til forsikringer fordelt på alle sektorer svarende til besparelsen på ca. 2 mio. kr. som følge af nyt forsikringsudbud ultimo 2010. Denne reduktion vil indgå i økonomiafdelingens opsamling på budgetopfølgning, der fremlægges for Økonomi- og Planudvalget den 12. maj 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 5. maj 2011 Økonomi- og Planudvalget den 12. maj 2011 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

  Bilag

 • 6
  1. budgetopfølgning 2011, ØPU´s områder inkl. forsikringsbesparelse samt overblik på budgetopfølgning alle sektorer
  Sagsid.: 11/1180

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at 1. budgetopfølgning for TMU´s, SBKU´s og ØPU´s områder inkl. forsikringsbesparelsen godkendes således, at der samlet set bevilges en tillægsbevilling på 10.937.273 kr., der finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-05-2011
  Besparelsen på forsikringer forøges med 100.000 kr., idet det ekstra gebyr til forsikringsmægleren ikke skal betales af Dragør Kommune. For stemte: 5 (A, C, F, V) Undlod at stemme: 1 (T) Anbefales overfor KB. Direktionen kommer med forslag til merindtægter eller mindreudgifter for budgetudvidelsen på 1.712.614 mio. kr. Fremlægges på næste ØPU. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  For stemte 14 (A, C, F, O, T÷Peter Læssøe, V) Undlod at stemme 1 (Peter Læssøe) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Budgetopfølgning ØPU´s område Økonomiafdelingen har med udgangspunkt i forbrug ultimo marts 2011 foretaget en gennemgang af ØPU´s bevilling. Sektor 9: Forvaltningen På baggrund af en gennemgang af sektor 9 indstilles det, at der gives tillægsbevilling til stigende tingslysningsafgifter, et honorar til BDO for gennemgang af regressager samt diæter til ældrerådet. Tilretning af betaling for det forpligtende samarbejde delaftale 4&5 jf. 3. budgetopfølgning 2010 og ØPU´s godkendelse af ny organisering af økonomiafdelingen fra 16.03.11 er inkluderet i budgetopfølgningen. Det skal bemærkes at ØPU’s godkendelse af ny organisering blev bevilget under forudsætning af en forventet forsikringsbesparelse. Forsikringsbesparelsen indgår i budgetopfølgningen som et særskilt afsnit nedenfor. Begrundelse for anbefalingen er beskrevet mere detaljeret i vedlagte bilag og de økonomiske konsekvenser er opsummeret i tabellen nedenfor: 1. Budgetopfølgning 2011, sektor 9 Kr. merforbrug +/ mindreforbrug - Tillægsbevilling der indgår i servicerammen jf. regnskabssanktion Tillægsbevilling der ikke indgår i servicerammen Tinglysningsafgift 228.000 228.000 Honorar BDO 228.837 228.837 Diæter ældreråd 26.000 26.000 Ny organisering økonomiafdelingen* 1.100.000 1.100.000 Det forpligtende samarbejde, delaftale 4&5 -1.526.642 -1.526.642 Sektor 9 Total 56.195 56.195 *Godkendt af ØPU 16.03.11 under forudsætning af forventet forsikringsbesparelse. Samlet det medfører budgetopfølgningen på sektor 9, at der anbefales en tillægsbevilling på 56.195 kr. Tillægsbevillingen vil indgå i kommunens serviceramme for 2011 og kan således medføre den såkaldte regnskabssanktion, såfremt den ikke modsvarer af tilsvarende besparelser andet sted. Sektor 10: Renter Budgetopfølgningen har ikke medført indstilling om ændringer på sektor 10. Sektor 11: Finans Regeringen har ændret refusionssatserne på beskæftigelsesområdet gældende fra 01.01.11. Dragør Kommune kompenseres i 2011 for disse refusionsregler med et ekstraordinært tilskud på 15,7 mio. kr. Det anbefales, at det ekstraordinære tilskud anvendes til at finansiere manglende refusionsindtægter på sektor 6 (jf. SBKU´s budgetopfølgning, sag 11/1032) svarende til 15,5 mio. kr. samt at de resterende 200.000 indgår i den øvrige finansiering af budgetopfølgning 2011. Økonomiafdelingen har som følge af budgetopfølgningen gennemgået kommunens lån til indefrosne ejendomsskatter. Der er budgetlagt medårlig lånoptag på 20 mio. kr. Kommunen kan dog kun lånoptaget i nettotilvæksten i indefrosne ejendomsskatter. I 2010 blev nettotilvæksten på 14,2 mio. kr. Der er således lånoptaget 5,8 mio. kr. for meget i 2010. Det betyder, at lånoptagelse i 2011 må nedjusteres med 5,8 mio. kr. Endelig anbefales en tillægsbevilling til indfrielse af lån i solgte ejendomme. Kommunalbestyrelsen godkendte på lukket møde 25.11.10 salg af en række kommunale udlejningsejendomme. I forbindelse med salget har kommunen indfriet lån i ejendommene for samlet set 4,839 mio. kr. De økonomiske konsekvenser er opsummeret i tabellen nedenfor: 1. Budgetopfølgning 2011, sektor 11 (1.000 Kr.) merforbrug +/ mindreforbrug - Tillægsbevilling der indgår i servicerammen jf. regnskabssanktion Tillægsbevilling der ikke indgår i servicerammen Statstilskud pba. ændrede refusionsregler* -15.700 -15.700 Ændret lånoptag vedr. indefrosne ejendomsskatter 5.800 5.800 Indfrielse af lån i solgte ejendomme 4.839 4.839 Sektor 11 Total -5.061 -5.061 *ekstraordinære tilskud til at finansiere manglende refusionsindtægter på sektor 6 (jf. SBKU´s budgetopfølgning, sag 11/1032) Sektor 11 omfatter finansiering, der ikke er inkluderet i kommunens serviceudgifter. Ændringer på sektor 11 har dermed ingen konsekvenser i forhold til den såkaldte regnskabssanktion. Sektor 12: Anlæg Budgetopfølgningen på sektor 12 anlæg giver kun anledning til en enkelt bemærkning. På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning 24.1.11 vedr. implementering af strukturpulje på daginstitutionsområdet anbefales en tillægsbevilling på 0,55 mio. kr. Anlæg er ikke inkluderet i kommunens serviceramme. Ændringer på anlæg har dermed ingen konsekvenser i forhold til den såkaldte regnskabssanktion. Besparelse som følge af forsikringsudbud Dragør Kommune havde ultimo 2011 sine forsikringer i udbud. Forsikringsudbuddet har medført følgende besparelse: Forsikring (1.000 kr.) Budget 2011 Forventet regnskab 2011 Mer (+)/ mindreforbrug (-) Bilforsikringer 421 257 -164 Bygninger/ Løsøre 1.421 1.601 180 Arbejdsskade, AES, ulykke og ansvarsforsikring 4.707 2.799 -1.908 Øvrige forsikringer 105 105 0 Udgift til forsikringsmægler i 2011 0 83 83 Samlet besparelse -1.809 I praksis er kommunens forsikringer fordel på stort set alle driftssektorer, idet alle decentrale enheder har egne bygnings- og arbejdsskadeforsikringer mv. Besparelsen på 1,8 mio. kr. er således fordelt på sektor 2-9 jf. vedlagte bilag. Det anbefales således, at der bevilges en negativ tillægsbevilling til forsikringer på samlet set 1,8 mio. kr. på tværs af sektor 2-9 jf. bilag. Forsikringsbesparelsen på 1,8 er samlet set en smule mindre end tidligere udmeldinger, hvor der har været beregnet en forventet besparelse på ca. 2 mio. kr. Det skyldes, at udgiften til forsikringsmægler jf. ovenstående tabel afholdes af forsikringsbesparelsen samt at arbejdsskadeforsikringen er en anelse dyre end først beregnet, idet denne inkluderer en miljøafgift til staten, der ikke har været indregnet i det oprindelige forsikringsudbud. Endelig skyldes den reducerede besparelse, at Dragør aktuelt har betalt 100.000 kr. i ekstra gebyr til forsikringsselskabet. Dette gebyr var ikke indregnet i forsikringsmæglerens opgørelse af udbudspriser. Borgmestersekretariatet har anmodet forsikringsmægleren om at redegøre for det ekstra gebyr. Såfremt kommunen kan argumentere for, at dette gebyr ikke bør indgå i forsikringspræmien medtages en ekstra reduktion af forsikringsbevillingerne på 100.000 kr. i en kommende budgetopfølgning. 1. budgetopfølgning 2011 Sektor 1-12 samlet set Budgetopfølgningen på TMU’s bevilling har jf. sag 11/1059 ikke givet anledning til ændringer, bort set fra de ændringer der anbefales som konsekvens af forsikringsbesparelsen. Som følge af budgetopfølgningen på SBKU’s bevilling anbefales jf. sag 11/1032 en tillægsbevilling på 1.656.419 kr. til serviceudgifter og en tillægsbevilling på 15.545.259 kr. til udgifter udenfor servicerammen. Det vil sige samlet set et merforbrug på 17,2 mio. kr. hvoraf 15,5 mio. kr. er finansieret af et ekstraordinært statstilskud. Budgetopfølgningen på ØPU’s områder. Derudover kommer anbefalede ændringer som følge af forsikringsbesparelsen. Budgetopfølgningen på ØPUs’ ramme medfører jf. ovenstående anbefaling om en tillægsbevilling på 56.195 kr. til serviceudgifter samt en negativ tillægsbevilling på godt -4,5 mio. kr. udenfor servicerammen. Endelig medfører forsikringsbesparelsen samlet set en negativ tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. indenfor servicerammen. Overblik 1. Budgetopfølgning 2011, alle sektorer merforbrug +/ mindreforbrug - Tillægsbevilling der indgår i servicerammen jf. regnskabssanktion Tillægsbevilling der ikke indgår i servicerammen TMU´s område (sektor 1+2) 0 0 0 SBKU´s område (sektor 3-8) 17.201.678 1.656.419 15.545.259 ØPU´s område (sektor 9-12) -4.454.805 56.195 -4.511.000 Tværgående forsikringsbesparelse -1.809.600 -1.809.600 0 Total 1. budgetopfølgning alle sektorer 10.937.273 -96.986 11.034.259 Samlet set medfører 1. budgetopfølgning en anbefalet tillægsbevilling på 10.937.273 kr., der finansieres af kassen. Heraf indgår -96.986 kr. i kommunens serviceramme. Mens 11.034.259 omhandler budgetændringer, der ikke indgår i kommunens serviceramme. Bilag: ”Forventet regnskab 2011” eftersendes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2011 indebærer styrket fokus på kommunernes økonomistyring. Hvis kommunerne under et ikke overholder aftalen, har regeringen indarbejdet sanktionsmuligheder. En såkaldt regnskabssanktion indebærer, at kommuner kollektivt bliver trukket 40 % af overskridelsen, mens den enkelte kommune individuelt bliver trukket 60 % af egen overskridelse i forhold til det lagte budget for 2011. Regnskabssanktionen vedrører kommunens budgetlagte serviceudgifter (servicerammen) på kommunens driftskonti (hovedkonto 0-6). Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (forsyning), nettodriftsudgifterne til overførsler samt nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige indgår ikke i servicerammen og er dermed ikke omfattet af regnskabssanktionen. Idet servicerammen udelukkende vedrører driftskonti har ændringer i finansiering og anlæg ingen betydning for servicerammen. Budgetopfølgningen medfører samlet et en negativ tillægsbevilling på knap 0,1 mio. kr. indenfor servicerammen. Den 1. budgetopfølgning vil således ikke i sig selv udløse den såkaldte regnskabssanktion. Samlet set medfører budgetopfølgningen dog en anbefaling tillægsbevilling og dermed en kassetræk på knap 10,9 mio. kr. Det skal imidlertid også bemærkes, at KB i 2011 allerede har bevilget tillægsbevillinger med likviditetsmæssige konsekvenser for samlet set 12,779 mio. kr. Heraf er der givet bevillinger indenfor servicerammen på samlet set 7,559 mio. kr. Mens de resterende 5,22 mio. kr. vedrører bevillinger der ligger udenfor servicerammen. Årets tillægsbevillinger inkl. 1. budgetopfølgning er opgjort nedenfor: 1.000 kr. 2011 Tillægsbevilling der indgår i servicerammen jf. regnskabssanktion Tillægsbevilling der ikke indgår i servicerammen Tillægsbevilling (kassefinansieret) KB 25.11.10: Salg af ejendomme, andel af indtægt modtaget i 2011 -2.421 -2.421 KB 16.12.10: punkt 6, bevillingssag Enggården, rådighedsbeløb servicearealer 4.000 4.000 KB 16.12.10: punkt 5 budgetopfølgning, professionel rådgivning 600 600 KB 27.01.11 punkt 9, udskudt flytning af aflastningen 900 900 KB 31.03.11: punkt 4 overførsel anlægsmidler (Plejeboliger Enggården 1. etape lånefinansieret ikke inkl.) 3.641 3.641 KB 28.04.11 punkt 4, decentrale overførsler SBKU 5.047 5.047 KB 28.04.11 punkt 5, decentrale overførsler TMU 476 476 KB 28.04.11 punkt 6, decentrale overførsler ØPU (ikke anlæg) 536 536 Indstillede tillægsbevillinger 1. budgetopfølgning 2011 10.937 -97 11.034 Tillægsbevilling i alt 23.716 7.462 16.254 Som det fremgår af ovenstående figur medfører allerede bevilligede tillægsbevillinger samt tillægsbevillinger anbefalet med 1. budgetopfølgning 2011 samlet set tillægsbevillinger på 23,716 mio. kr. i 2011. Heraf vedrører 7,462 bevillinger indenfor servicerammen. Såfremt kommunerne under et ikke overholder økonomiaftalen kan den nuværende tillægsbevillingen på 7,462 mio. kr. indenfor servicerammen jf. sanktionsmulighed beskrevet ovenfor dermed udløse en individuel sanktion for Dragør på 4,477 mio. kr. Dertil kommer Dragørs andel af en kollektiv sanktion. På baggrund af den aktuelle status for tillægsbevillinger kan Dragør således forvente et likviditetstræk på 23,716 mio. kr + en sanktion på minimum 4,477 mio. kr. Det vil sige et samlet likviditetstræk på minimum 28,193 mio. kr. Den likviditetsmæssige konsekvens årets tillægsbevillinger er medtaget i den månedlige likviditetsopgørelse til ØPU jf. sag 11/264. Forventet regnskab 2011 på baggrund af 1. budgetopfølgning 2011 er opstillet som hovedoversigt vedlagt som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 12. maj 2011 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011.

  Bilag

 • 7
  Regnskab 2010 - oversendes til Revisionen
  Sagsid.: 10/2274

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler at regnskabet for 2010 oversendes til revisionen.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-05-2011
  Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  I henhold til styrelseslovens § 45 skal årsregnskabet aflægges af Økonomi- og Planudvalget til Kommunalbestyrelsen. Aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen inden 1. juni året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning til Kommunalbestyrelsen inden den 15. august, hvorefter regnskabet endeligt godkendes. Regnskabet for 2010 er i lighed med tidligere år udarbejdet i to udgaver, dels som en årsberetning, dels som et ordinært regnskab med de obligatoriske bilag, som foreskrevet af Indenrigs- og Socialministeriet. Regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten viser hovedtallene for bl.a. det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område, samt udviklingen i den finansielle status med tallene fra det vedtagne budget 2010, det korrigerede budget 2010 samt regnskabet for 2010. Regnskabsopgørelsen, som viser det udgiftsbaserede resultat, viser et underskud på 6,1 mio. kr., hvor det oprindelige budget også udviste et underskud på 23,4 mio. kr. Det korrigerede budget viser også et underskud på 35,4 mio. kr. Forskellen mellem regnskabets og det oprindelige budget samlede resultat på 17,3 mio. kr. dækker over en ret stor forskel på de enkelte delresultater og består af: De samlede indtægter fra skatter og tilskud og udligning blev 4,1 mio. kr. højere som primært skyldes midtvejsregulering af tilskud og udligning. De skattefinansierede driftsudgifter udviser en mindreudgift på 3,8 mio. kr., hvilket skyldes at vi havde indført ansættelsesstop samt stop for forbrug af udgifter til personalet såsom indkøb af bøger og tidsskrifter samt udgifter til kurser og uddannelse. Renteudgifterne er 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Anlægsudgifterne er 6,1 mere end budgetteret. Derudover er der indtægter for salg af bygninger på 15,1 mio.kr. Det brugerfinansierede område har en merudgift i forhold til budgettet på 0,8 mio.kr. Der har i 2010 været en likviditetsforøgelse på 23,6 mio.kr. Likviditeten blev formindsket med regnskabsresultatet på 6,1 mio. kr. og blev yderligere formindsket med afdrag på lån for i alt 8,2 mio. kr. men forøget med balanceforskydninger for 12,2 mio. kr. Ved udgangen af 2010 var den regnskabsmæssige kassebeholdning på 11,1 mio. kr. Herfra skal vi trække 2,8 mio. kr., som er blevet brugt til servicearealerne på Enggården (som er optaget som en kassekredit). Dragør Kommunes langfristede gæld udgjorde 204,0 mio. kr. ved udgangen af året. Det er en forøgelse af gælden på 17,7 mio. kr. i forhold til starten af året. Af den samlede langfristede gæld vedrører gælden til finansiel leasede aktiver 8,8 mio. kr. ultimo året. Bilag Regnskab og årsberetning eftersendes

  LOVE/REGLER:
  § 45 i Lov om kommunernes styrelse

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen yderligere bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Regnskabet oversendes til revisionen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 12. maj 2011 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

  Bilag

 • 8
  Forslag til implementering af lønsumsstyring på skolerne i Dragør Kommune
  Sagsid.: 11/66

  ANBEFALING:
  Økonomi anbefaler 1. at lønsumsstyring implementeres på skolerne fra og med budgetår 2012, 2. at skolerne bliver ansvarlige for hele lønbudgettet, 3. at skolernes lønbudget decentraliseres, 4. at skolernes budget, fra budgetår 2012, bliver fastsat som en lønsum og ikke, som i dag, som en normering, 5. at størrelsen af skolernes initierende lønsum er lig med skolernes lønsum i dag, 6. at skolernes lønbudget reguleres fremadrettet med en gennemsnitsløn.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 05-05-2011
  ad 1-6. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+C+O+V) 1 medlem (T) undlod at stemme. Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-05-2011
  Ad 1-6. For stemte: 5 (A, C, T, V) Undlod at stemme: 1 (F) Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  For stemte 13 (A, C, F, O, V) Undlod at stemme 2 (T)

  SAGSFREMSTILLING:
  Lønsumsstyring skal implementeres i alle decentrale enheder i Dragør Kommune som en del af Dragør Kommunes økonomiske politik. Lønsumsstyring skal medvirke til, at der sker en aktiv styring af lønbudgettet, så der opnås størst mulig aktivitets- og udgiftskontrol. Lønsumsstyring vil betyde, at den enkelte skole bliver ansvarlig for sit samlede lønbudget. I Dragør Kommune er lønbudgettet inkluderet i den økonomiske ramme for alle decentrale enheder, bortset fra skolerne og ældreområdet. Det foreslås derfor, at lønsumsstyring implementeres på skolerne, og at skolernes lønbudget decentraliseres, som fx daginstitutionsområdet, efter reglerne for økonomisk decentralisering. Forudsætningen for implementering af lønsumsstyring er, at den økonomiske politik for Dragør Kommune vedtages. Formålet, med at implementere lønsumsstyring, er at placere opgaver og ansvar for lønbudgettet hos dem, der i hverdagen er tættest på opgaven - skolens ledelse. Målet med lønsumsstyring er at øge den økonomiske effektivitet i kommunens styring af lønbudgettet. Det sker ud fra den betragtning, at den decentrale leder er den bedste til at træffe de optimale beslutninger for den enkelte institution, og at man derved opnår den mest optimale udnyttelse af lønbudgettet. Nærværende forslag til model for implementering af lønsumsstyring på skolerne er udarbejdet primo 2011 af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolerne og forvaltningen. Forslaget er koordineret med den forestående ændring af skolestrukturen. Forslaget er følgende: 1. Lønsumsstyring implementeres på skolerne fra og med budgetår 2012. 2. Skolerne bliver ansvarlige for hele lønbudgettet. 3. Skolernes lønbudget decentraliseres. 4. Skolernes budget bliver, fra budgetår 2012, fastsat som en lønsum og ikke, som i dag, som en normering. 5. Størrelsen af skolernes initierende lønsum er lig med skolerne lønsum i dag. 6. Skolernes lønbudget reguleres fremadrettet med en gennemsnitsløn 7. Skolerne får den nødvendige støtte til at styre efter lønsum gennem mere indsigt i kommunens lønsystem, support af Økonomiafdelingens controllerteam og vejledning i budgetlægning gennem "skolernes håndbog til budgetlægning". Forslaget er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  De umiddelbare konsekvenser af lønsumsstyring er, at der skabes incitament for tættere økonomisk styring på den enkelte skole, fordi styring af lønbudgettet nu fuldt ud ligger hos skolens ledelse, som i dagligdagen håndterer opgaven. Skolernes lønbudget decentraliseres efter samme model som daginstitutioner, der giver mulighed for overførsler mellem budgetår. Løn kan anvendes til drift og omvendt. Normering bruges kun til budgetlægning. I forhold til vedtagne budget er skolen forpligtet overfor lønsummen og ikke normeringen. Der indføres en gennemsnitsløn for lærere ansat på Dragør Kommunes skoler. Gennemsnitslønnen træder løbende i kraft når en lærer fratræder. Budgetmæssigt bevirker det, at lærerens løn udskiftes med gennemsnitslønnen. For lærere, der aftræder med højere anciennitet end gennemsnitslønnen, vil skolernes lønbudget blive reduceret. For lærere, der aftræder med lavere anciennitet end gennemsnitslønnen, vil skolens lønbudget blive forøget. Der vil for skolerne blive en opgave i at styre på lønsummen frem for på normeringen. Forvaltningen vil få en opgave i at understøtte skolernes styring på lønsummen. Som udgangspunkt for lønsumsstyring foreslås, at den enkelte skoles initierende lønsum er lig med skolens nuværende lønbudget. Beregning af gennemsnitslærerlønnen fremlægges til senere politisk behandling.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Dragør Kommunes økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 5. maj 2011 Økonomi- og Planudvalget den 12. maj 2011 Kommunalbestyrelsen, den 26. maj 2011

  Bilag

 • 9
  Ombygning af Enggårdens køkken
  Sagsid.: 11/977

  ANBEFALING:
  Plan og Teknik anbefaler, at der frigives en bevilling på 4.100.000 kr. til ombygning af køkkenet på Enggården, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 05-05-2011
  Annette Rahbek (V) stillede følgende ændringsforslag: V-gruppen foreslår, at SBKU anbefaler over for ØPU, at der som minimum frigives 4,1 mio. kr. til ombygning af køkkenet, men at der frem til ØPU indhentes yderligere oplysninger om en ombygning af køkkenet til produktion af kølemad, således at ØPU kan tage stilling til denne mulighed. Dette vil ifølge de tidligere beregninger koste 8,9 mio. kr. og giver en årlig driftsbesparelse på 1,7 mio. kr. For stemte 3 (A+V) Imod stemte 2 (C+T) Undlod at stemme 1 (O) Anbefales over for ØPU/KB. Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-05-2011
  Forvaltningens anbefaling: Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Når den planlagte udvidelse af Plejehjemmet Enggården står færdig, skal det nuværende køkken fremstille mad til væsentligt flere beboere. Dette er en opgave, som køkkenet ikke kan løse uden ændringer i produktionsforholdene. På denne baggrund udarbejdede DH Consult i 2009 analysen ”Fremtidig drift og anlægsøkonomi. Madforsyning til ældre- og børneområdet”. Det nuværende køkken har et nedslidt ventilationsanlæg, utæt gulv og manglende støjdæmpning. Dette er alle forhold, som under alle omstændigheder må genoprettes. Hertil bemærkes, at effektiviteten vil kunne øges væsentligt, hvis produktionen omlægges, og denne besparelse er allerede forudsat i Enggårdens budget fra og med 1. januar 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Bevillingen er en del af det afsatte anlægsbudget.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 5. maj 2011 Økonomi og Planudvalget den 12. maj 2011 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

 • 10
  Andelshaveforeningen Bachersminde – vand og kloak
  Sagsid.: 11/355

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at Andelshaveforeningen Bachersminde meddeles tilladelse til tilslutning til vand og kloak og at tilslutningsbidrag fastsættes til de faktiske udgifter for tilslutning.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2011
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-05-2011
  Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Andelshaveforeningen har ved brev af 9.2.2011 ansøgt om tilladelse til tilslutning til offentlig vand og kloak og de har ved brev af 1.3.2011 ansøgt om dispensation fra Dragør Kommunes betalings-regler for vand og kloak, idet foreningen selv forestår kloakering og anlæg af forsyningsledninger i haveforeningen. Dragør Vand og Dragør Spildevand skal fremføre et vandstik og et kloakstik til haveforeningen. I henhold til betalingsvedtægten for spildevand og regulativet for vand, skal der som hovedregel, betales et standardtilslutningsbidrag på 27.383 for spildevand og 13.692 for vand pr. boligenhed for tilslutning. Bidragene skal dække udgift for anlæg af vand og kloakledninger frem til hver grund. Andelshaveforeningen ansøger om nedslag i standardbidragene, idet de selv afholder udgiften til kloakering og anlæg af vandforsyning frem til hver enkelt bolig – 70 havelodder. Dragør Vand vurderer, at det vil beløbe sig til ca. 50.000 at fremføre vandstik til haveforeningen og Dragør Spildevand vurdere, at det vil beløbe sig til ca. 250.000 at fremføre kloakstik til haveforeningen. Andelshaveforeningen har i brev af 4.4.2011 oplyst, at kloakeringen koster 39.285 pr. havelod og vandforsyning andrager 16.965 kr. pr. havelod. Det kan oplyses, at øvrige haveforeninger i kommunen ligeledes er tilsluttet offentlig vand og kloak og haveforeningerne selv forestår drift og anlæg af vand- og kloakanlæg. I henhold til reglerne om betaling for vand og kloak samt kommunens betalingsvedtægt og regulativ for vandforsyning er der mulighed for at nedsætte standardtilslutningen, hvis de faktiske omkostninger er ude af proportion med standardtilslutningsbidraget. Nedsættelsen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Det er selskabernes vurdering, at der ikke er proportion, hvis hvert havelod pålægges at betale standardtilslutningsbidrag, når hver havelod samtidigt skal betale for anlæg af vand og kloakanlæg i foreningen. Det er selskabernes vurdering, at tilslutningsbidraget bør fastsættes til de faktiske udgifter, således at tilslutningen er udgiftsneutral for Dragør Vand og Dragør Spildevand.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2011 Økonomi- og Planudvalget den 12. maj 2011 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

  Bilag

 • 11
  Udbetaling Danmark
  Sagsid.: 11/948

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler at, 1. Der anlægges et serviceniveau i de første 1-2 år fra 2013, hvor borgere fortsat kan modtage personlig råd og vejledning i digitale selvbetjeningsløsninger, svarende til ét årsværk 2. Serviceniveauet forbliver uændret i forhold til håndtering af de opgaver på pensionsområdet, som bliver i kommunen, svarende til 0,5 årsværk

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-05-2011
  Ad 1-2. For stemte: 5 (A, C, F, V) Undlod at stemme: 1 (T) Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  For stemte 13 (A, C, F, O, V) Undlod at stemme 2 (T) Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  KL og regeringen har, som led i økonomiaftalen for 2011, aftalt en ny organisering af sagsbehandlingen, når en borger skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge eller familieydelse (underholdsbidrag, børnetilskud, børne- og ungeydelse). Fra efteråret 2012 til foråret 2013 samles sagsbehandlingen af disse områder i fem centre, der skal drives af ATP. For Dragør Kommune gælder det, at sagsbehandlingen primært vil blive varetaget i ATP-huset i Hillerød. Betydning for medarbejdere Den nye myndighed, der skal varetage den objektive sagsbehandling, kommer til at hedde Udbetaling Danmark. Det er samtidig aftalt, at de medarbejdere, hvis arbejdsopgaver i overvejende grad falder inden for de ydelser, der skal overføres, bliver virksomhedsoverdraget til de nye udbetalingsenheder. I Dragør Kommune udgør opgaverne aktuelt samlet 4,66 årsværk, og fem medarbejdere er i overvejende grad beskæftiget med opgaverne. Det forventes, at de pågældende medarbejdere ikke ønsker at blive virksomhedsoverdraget til ATP, primært grundet distancen til Hillerød. En landsretsdom har fastslået, at der ikke er tale om væsentlige ændringer i ansættelsen, hvis forøgelsen af afstanden udgør totalt 47 km og/eller 91 minutter samlet. Denne dom er anket til højesteret. Dog er distance i sig selv ikke et tungvejende parameter, som kan godtgøre at der ikke skal ske virksomhedsoverdragelse. Medarbejderne har dog altid ret til at sige nej til at blive virksomhedsoverdraget, men der er i så fald forskel på, hvordan de skal behandles afhængig af, om der er tale om tjenestemænd eller overenskomstansatte. Ønsker medarbejderne ikke at blive virksomhedsoverdraget, skal der ske besparelse i forvaltningen svarende den ydelse, som opgaven i Udbetaling Danmark udgør. Uanset om Dragør Kommune faktisk virksomhedsoverdrager et antal medarbejdere, skal kommunen betale Udbetaling Danmark en ydelse svarende til det antal medarbejdere, som Udbetaling Danmark vurderer, at sagsbehandlingen udgør. Derudover kommer udgifter til overhead - driftsudgifter til husleje, administration, it-løsninger o. lign. Kommunen kender på nuværende tidspunkt ikke denne ydelse, men størrelsen forventes afklaret i løbet af de næste måneder. Betydning for borgere Borgere, der modtager ydelser fra Udbetaling Danmark, har adgang til personlig betjening i de nyetablerede centre. Betjeningen sker via telefon og digital post. En altovervejende del af betjeningen vil for den enkelte borger foregå via digital selvbetjening på borger.dk. Borgere, der har brug for fysisk fremmøde, kan møde op i kommunernes borgerservice og få vejledning. Borgere, der henvender sig i kommunens borgerservice, vil fortsat kunne få hjælp her, f.eks. til at udfylde ansøgninger, vejledning til borger.dk o. lign. Hermed sikres det, at borgere, der har særlige behov og/eller ikke er digitalt parate, bliver imødekommet og modtager hjælp. I Dragør Kommune får følgende antal borgere primo 2011 udbetalt ydelser på de berørte områder: Førtidspension 220 borgere Pension 2.894 borgere Boligstøtte 625 borgere Børnefamilieydelse 3.218 borgere Børnetilskud 292 borgere Flerbørnstilskud 31 borgere Særlige børnetilskud 50 borgere Uddannelsestilskud 1 borgere Børnebidrag 172 borgere Barselsdagpenge 130 borgere Digitale ambassadører For hovedparten af de områder, der skal overgå til Udbetaling Danmark, vil den opgave, som Dragør Kommune efterfølgende skal varetage, primært være i form af råd og vejledning – dvs. et dybere kendskab til lovområdet vil ikke blive forudsat. Den rådgivning, som borgerne kan få brug for, vil i overvejende grad være vejledning i brugen af digitale medier. Det forventes, at behovet for vejledning i digitale selvbetjeningsløsninger generelt er stigende, og kan derfor ikke udelukkende ses i forbindelse med de opgaver, som overgår til Udbetaling Danmark. Denne rådgivning er en anden måde at servicere borgerne på, hvor medarbejderne i højere grad fungerer som digitale ambassadører. Rådgivningen er tidskrævende, men er omvendt en investering i fremtiden, idet borgeren efterfølgende selv vil kunne rette henvendelse til offentlige myndigheder digitalt. Det vurderes, at behovet for denne form for rådgivning vil være størst i de kommende 1-2 år, hvor de digitale selvbetjeningsløsninger er nystartede og skal indkøres. Det vurderes, at løsningen af råd- og vejledningsopgaven som digitale ambassadører, dvs. hvor der gives en mere omfattende indføring, samlet udgør ét årsværk. Ønskes et lavere servicenivau, vil det forudsætte, at der sker undervisning på biblioteket i selvbetjeningsløsninger. Førtids- og folkepension Pensionsområdet adskiller sig fra de øvrige områder, som skal flyttes til ATP, da der bliver reelt fagspecifik sagsbehandling tilbage i Dragør Kommune. Af opgaver på pensionsområdet, som bliver tilbage i kommunen, er der tale om: · Tilkendelser på førtidspensionsområdet - statistisk set er der ca. 30 ansøgninger om året, hvoraf omtrent halvdelen får afslag. · Administration for de borgere, der ikke kan forvalte egen økonomi · Personlige tillæg · Råd og vejledning Over for kommende folkepensionister er det den enkelte kommune, som fastlægger serviceniveau og eventuelle informationsaktiviteter. Ifølge befolkningsprognosen 2011 anslås det, at der i Dragør Kommune månedligt overgår ca. 20 personer til folkepension. Borgerne kan serviceres på tre niveauer: · Minimalt, hvor borgerne henvises til Udbetaling Danmark · Stormøder, hvor der ca. kvartalsvist afholdes informationsstormøder · Samtaler efter behov, hvor borgeren modtager en helhedsorienteret rådgivning Modellen med samtaler efter behov afspejler det nuværende serviceniveau. Samtalen har typisk en varighed på 30-40 minutter, hvor der i samtalen rådgives helhedsorienteret – dvs. at der også rådgives om afledte og relaterede konsekvenser af borgerens valg. Det vurderes, at et uændret serviceniveau i forhold til håndtering af opgaver på pensionsområdet vil udgøre ca. 0,5 årsværk. Resumé Samlet set vil der med overførelsen af opgaver til Udbetaling Danmark ske en forringelse af den service, som borgerne vil opleve, idet der med opgaverne følger viden. Derfor bliver den helhedsorienterede sagsbehandling anderledes end i dag, hvor viden og kompetencer findes samlet blandt kommunens medarbejdere. I forhold til de opgaver, som bliver tilbage i kommunen i form af pensionsområdet samt vejledning i digitale selvbetjeningsløsninger, viser erfaringer fra Skats overgang til Staten og indførelsen af NemID, at det er ressourcekrævende at hjælpe borgerne over på de digitale løsninger. Det vurderes, at opgaven som digitale ambassadører samt muligheden for fortsat at kunne tilbyde samtaler vil udgøre 1,5 årsværk. Alternativt kan vejledningsopgaven i forhold til digitale selvbetjeningsløsninger begrænses under forudsætning af, at der sker undervisning på biblioteket i selvbetjeningsløsninger, og serviceniveauet på pensionsområdet kan besluttes at udgøres af kvartalsvise stormøder. Det vurderes her, at opgaven samlet kan udgøres af et årsværk.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Dragør Kommune skal virksomhedsoverdrage det antal medarbejdere, hvis arbejdsopgaver i overvejende grad falder inden for de ydelser, der skal overføres til Udbetaling Danmark. I Dragør Kommune udgør opgaverne aktuelt samlet 4,66 årsværk, og fem medarbejdere er i overvejende grad beskæftiget med opgaverne. Uanset om Dragør Kommune faktisk virksomhedsoverdrager et antal medarbejdere, skal kommunen betale Udbetaling Danmark en ydelse svarende til det antal medarbejdere, som Udbetaling Danmark vurderer, at sagsbehandlingen udgør. Derudover kommer udgifter til overhead - driftsudgifter til husleje, administration, it-løsninger o. lign. Kommunen kender på nuværende tidspunkt ikke denne ydelse, men størrelsen forventes afklaret i løbet af de næste måneder.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 12. maj 2011 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

 • 12
  Implementering af strukturpuljen - redegørelse for økonomi
  Sagsid.: 10/1996

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at redegørelsen tages til efterretning, 2. at overskuddet på driftsbesparelsen på 82.700 kr. tilføres kassen, 3. at etablering af brandmæssige foranstaltninger på Rødtjørnens Fritidshjem på forventeligt max. 60.000 kr. finansieres ved uforbrugte anlægsmidler på 550.000 kr., der er afsat til ombygning af Strandengens Fritidshjem, 4. at anlægsbeløbets restbeløb på 490.000 kr. lægges i kassen som en negativ indtægtsbevilling, 5. at der gives en tillægsbevilling på 206.600 kr. til bygningstilskud til privat institution i Rødtjørnens Vuggestue og Børnehave, 6. at der gives en tillægsbevilling på 198.000 kr. vedr. besparelse på kapacitetstilpasning, bygninger, 7. at konsekvenserne for overslagsårene indgår i den kommende budgetlægning for 2012-15.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 05-05-2011
  ad 1-7. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+C+O+V) 1 medlem (T) undlod at stemme. C-gruppen ønsker, at forvaltningen fremkommer med et forslag til kriterier for fordelingen af børnene i SFO. Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-05-2011
  Ad 1-7. Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kulturudvalget ønsker løbende at følge med i implementeringen af strukturpuljen på daginstitutionsområdet. Forvaltningen fremlægger hermed de foreløbige beregninger på implementering af strukturpuljen, jf. bilag. Ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2011-14 afsattes en strukturpulje på -1.500.000 kr. i 2011 og -2.000.000 fra budgetåret 2012. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2011 godkendtes implementeringen af struktursagen, herunder blev det besluttet at afsætte et anlægsbeløb på 550.000 kr., der sammen med 550.000 kr. fra Kvalitetsfonden skulle finansiere ombygning af Strandengens Fritidshjem. Forvaltningen har nu udarbejdet den samlede økonomiopgørelse, som viser en besparelse i 2011 på 1.688.608 og fra 2012 3.273.220 kr. Vedr. 2011: Af de 1.688.608 kr. blev 105.900 kr. brugt til at skabe ovennævnte anlægspulje, og i forhold til Kommunalbestyrelsens afsatte strukturpulje på -1.500.000 kr. foreslås det at lægge overskuddet på 82.700 kr. i kassen. Vedr. 2012 og fremefter: Udover Kommunalbestyrelsens afsatte strukturpulje på -2.000.000 kr. er der et yderligere overskud på 1.273.220 kr., som kan indgå i den kommende budgetlægning, jf. dog nedenfor i sagsfremstillingen. Privat institution. Efter vedtagelsen af budget 2011 har forvaltningen modtaget ansøgning om oprettelse af privat institution i Rødtjørnens lokaler. Dette betyder, at kommunen anser sig som fritstillet fra lejemålet allerede pr. 1. maj 2011, såfremt institutions oprettelse godkendes af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011. Der spares således yderligere 3 måneders husleje i forhold til den budgetterede besparelse, og beløbet indgår nu i den samlede besparelse for 2011. Til gengæld medfører en godkendelse også en merudgift i 2011 på 206.600 kr. til udbetaling af bygningstilskud til privatinstitutionen. Pt. ønsker kun fire børn fra Rødtjørnens Børnehave at tage imod kommunens tilbud om en anden børnehaveplads ved børnehavens lukning. Det betyder, at der således p.t. ikke er behov for oprettelse af en børnehave i Strandengens lokaler. Der er som nævnt afsat anlægsbudget på 550.000 kr. til ombygning af Strandengen til børnehave, hertil kommer fondsmidler på yderligere ca. 550.000 kr. Brandforanstaltninger på Rødtjørnens Fritidshjem. Forvaltningen har desuden gennemgået de tre fritidshjem, der har modtaget en stor mængde børn ved strukturændringen, med brandmyndigheden. Gennemgangen på Rødtjørnens Fritidshjem viste et behov for etablering af ekstra flugtvejsdør direkte til det fri fra pavillonen mod legepladsen, samt at sandkassen bør flyttes lidt. Som følge af det forøgede antal børn på fritidshjemmet skal der også etableres en flugtvejsdør direkte til det fri fra legerummet nord/øst i institutionen. Det forventes, at ombygningen kan realiseres for ca. 60.000 kr. Forvaltningen foreslår, at etablering af brandmæssige foranstaltninger på Rødtjørnens Fritidshjem finansieres ved uforbrugte anlægsmidler på 550.000 kr., som var afsat til ombygning af Strandengens fritidshjem. På Dragør Fritidshjem og Jægervejens Fritidshjem er der ingen problemer med flugtvejsforholdene. Kapacitetstilpasning, bygninger. Der blev i 2009 truffet politisk beslutning om en besparelse på kapacitetstilpasning, bygninger, som der pt. politisk ikke er taget stilling til. Forvaltningen foreslår, at denne kapacitetstilpasning på -198.000 kr. indgår i den samlede strukturpulje og dermed finansieres af restsummen for de afsatte midler til ombygning af Strandengen. Anlægsbeløb. Forvaltningen foreslår, at restanlægsbeløbet på 490.000 kr. budgetomplaceres til et driftsbeløb, som finansierer bygningstilskud til privat institution på 206.600 kr. og besparelsen på kapacitetstilpasning, bygninger på 198.000 kr. Det foreslås herudover, at overskuddet på 85.400 kr. tilføres kassen. Fællesledelse. Herudover kan det oplyses, at etableringen af distriktsledelse betyder, at fællesledelsen på Sølyst samt fællesledelsen mellem Strandengens Fritidshjem, Vierdigets Fritidshjem og Vierdigets Børnehave indirekte er ophævet. Fælleslederne er finansieret af institutionernes børnenormering og falder således tilbage til institutionerne, men lønforskellen til en gennemsnitspædagog spares, idet der personbudgetteres. Forvaltningen forventer, at der efterfølgende indføres fællesledelse på 0-6 års institutioner, og besparelsen er derfor ikke indregnet pt. Kommende budgetlægning 2012-15. I budgetårene 2012 og fremefter indbringer strukturomlægningerne pt. en merbesparelse på 1.273.220 kr. årligt. Hertil foreslås det at fratrække eventuelle udgifter til bygningstilskud(ca. 310.000 kr.) til den private institution, såfremt den bliver godkendt, samt 198.000 kr. årligt til besparelsen på kapacitetstilpasning, bygninger. I alt merbesparelse fra 2012 og fremefter på 765.000 kr., som kan indgå i den kommende budgetlægning for 2012-15.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Der henvises til sagsfremstillingen, idet det kan oplyses, at der ikke vil være nogen budgetmæssige konsekvenser, og derfor ingen regnskabssanktioner.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget 5. maj 2011 Økonomi- og Planudvalget den 12. maj 2011 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

  Bilag

 • 13
  Forslag til navne til de to nye skoler
  Sagsid.: 11/803

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler; 1. at de tre udvalgte navne for den nye skole St. Magleby/ Vierdiget indstilles til Kommunalbestyrelsen, a. St. Magleby Skole b. Hollænderskolen c. Kirkevejens Skole 2. at de tre udvalgte navne for den nye skole Nordstrand/Dragør indstilles til Kommunalbestyrelsen. a. Ndr. Dragør Skole b. Ny Dragør Skole c. Dragør Nordskole

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 05-05-2011
  Morten Dreyer (O) stillede forslag om, at tilføje "Dragør Skole" under ad 2. For stemte 2 (O+AR) Imod stemte 2 (C+MJH) Undlod at stemme 2 (A+T) Faldet p.g.a. stemmelighed. Herefter vedtog udvalget, at oversende sagen til KB uden indstilling. Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  Ad 1 forslag a For stemte 10 (A, AL, F, O, V÷MJH) Imod stemte 1 (UJ) Undlod at stemme 4 (KG, MJH,T) Godkendt Ad 2 Morten Dreyer stillede forslag om Dragør Skole For stemte 8 (A, F, O, AR) Imod stemte 2 (C÷KG) Undlod at stemme 5 (KG, T, MJH, HS) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Den 7. april 2011 besluttede Social, Børn og Kulturudvalget at udskrive navnekonkurrencer for at finde navne til de to nye skoler. Alle indbyggere i kommunen har kunnet deltage. Ved deadline var der kommet 30 forslag til, hvad den nye skole for St. Magleby/Vierdiget skal hedde, og 42 forslag til hvad den nye skole Nordstrand/Dragør skal hedde. Af de indkomne forslag var der sammenfald mellem en række af forslagene. Alle de indkomne forslag var blevet anonymiseret, inden de blev forelagt indstillingspanelerne. I de tilfælde, hvor der har været flere forslagsstillere til det udvalgte navn, har indstillingspanelet trukket lod om, hvilken af forslagsgiverne, der præmieres som vinder. Indstillingspanelet for St. Magleby / Vierdiget har følgende 3 navneforslag i prioriteret rækkefølge St. Magleby Skole Hollænderskolen Kirkevejens Skole Indstillingspanelet for Nordstrand / Dragør har følgende 3 navneforslag i prioriteret rækkefølge, hvor der var stor eninghed om 1. prioriteten. Ndr. Dragør Skole Ny Dragør Skole Dragør Nordskole

  LOVE/REGLER:
  De nye navne skal skrives ind i styrelsesvedtægterne for Dragør Kommunes skolevæsen

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Udgifter til 6 x 4 biografbilletter til Dragør Biograf

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  · Torsdag den 5. maj 2011: SBKU indstiller til KB 3 forslag til navne til de to nye skoler · Torsdag den 26. maj 2011: KB beslutter de to nye navne · Fredag den 27. maj 2011: De 6 forslagsstillere kontaktes og præmierne fremsendes. De to nye navne offentliggøres på kommunens hjemmeside og i Dragør nyt.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 5. maj 2011 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

 • 14
  Flytning af aflastningsenheden fra Wiedergården til Enggården i august 2011
  Sagsid.: 11/1117

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler 1. at flytning af aflastningsenheden fra Wiedergården til Enggården udføres som planlagt, når 1. etape af udbygningen står klar i august 2011, 2. at der ydes en bevilling, svarende til huslejen i de 8 boliger i Saltholm i 5 måneder af 2011, i alt 234.210 kr., idet huslejen fremadrettet vil skulle afholdes af Dragør Kommune, 3. at bevillingen søges afholdt indenfor egen ramme i sektor 07 ældre og handicappede. 4. at den tidligere givne tillægsbevilling på 900.000 kr. til døgndækning på Enggården tilbageføres til kassen som en negativ indtægsbevilling.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 05-05-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-05-2011
  Ad 1-4. Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. september 2010 at flytte aflastningsenheden fra Wiedergården til Enggården, når 1. etape af udbygningen blev klar til ibrugtagning. På grund af sagen om Dragør Kommunes manglende overholdelse af plejeboliggarantien, traf Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2011 beslutning om at udskyde flytningen, hvis ventelisten til plejebolig med udgangen af april 2011 skulle nødvendiggøre dette. Af hensyn til den tid, der må forventes at pågå til ansættelse af personale eller til planlægning af flytning, fremlægges sagen til beslutning nu. Status på ventelisten til plejebolig pr. 19. april 2011 er som følger, jf. også billag: I alt 8 borgere venter på en plejebolig i Dragør, heriblandt 3 borgere, som ikke er omfattet af plejeboliggarantien, da de i forvejen bor i plejebolig, 5 borgere fra anden kommune, hvoraf 2 er omfattet af plejeboliggarantien. Der gøres brug af kommunalbestyrelsens beslutning om tilbud af plejebolig i anden kommune end den ønskede. Der er således ingen borgere på ventelisten, der har overskredet plejeboliggarantien. Det er endnu ikke muligt at lukke ventelisten for borgere fra andre kommuner, da anvisning af en plejebolig til en borger fra en anden kommune ikke har medført en forøget ventetid på 50 % for kommunens egne borgere på ventelisten. Færdiggørelse af 1. etape af Enggårdens udbygning resulterer i mindst 3 nye boliger, uden hensyn til om aflastningsenheden flyttes. Dette skyldes en ændret tilrettelæggelse af 2. og 3. etape af udbygningen. Der vil kunne blive flere boliger end de nævnte 3, hvis borgerne i de beskyttede boliger får anvist en anden ældrebolig, inden de skal fraflytte den 1. juli 2011. På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at den planlagte flytning af aflastningsenheden gennemføres i august 2011, når boligerne på Enggården er klar til indflytning. Boligerne i Saltholm er oprettet efter lov om almene boliger, ligesom samtlige boliger på Enggården vil være det efter endt udbygning og renovering. Beboerne betaler indskud og husleje som i enhver anden lejebolig. Borgere, som midlertidigt opholder sig i aflastningsenheden, betaler en døgnpris. Dragør Kommune vil derfor skulle afholde udgiften til husleje og á conto varme for 8 boliger, svarende til 562.464 kr. årligt. Boligerne administreres i dag af Domea. Der søges om bevilling til hus-lejen på 234.210 kr., som dog søges afholdt indenfor egen ramme i sektor 07 Ældre og Handicappede. Der blev, i forbindelse med en mulig udskydelse af flytningen, ydet en tillægsbevilling på 900.000 kr. i 2011 til ansættelse af nødvendigt personale. Såfremt det besluttes at flytte aflastningsenheden efter den oprindelige plan, foreslås det, at bevillingen tilbageføres kassen som en negativ indtægtsbevilling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Der henvises til sagsfremstillingen og anbefalingen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 5. maj 2011 Økonomi- og Planudvalget den 12. maj 2011 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

  Bilag

 • 15
  Decisionskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009
  Sagsid.: 11/1105

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at vedlagte udkast til besvarelse til Pensionsstyrelsen anbefales overfor Kommunalbetyrelsen.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 05-05-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-05-2011
  Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune modtog den 4. april 2011 en decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009. Ministeriet finder ikke, at resultatet er tilfredsstillende, og der er rejst kritik af følgende: · Manglende registrantafstemning af pensionssystemet for 2008 og 2009. · Manglende afstemning af statuskonti. · Forsinket/manglende systematisk opfølgning på individuelt kontaktforløb på kontanthjælps-, revaliderings- og aktiveringsområdet. · Manglende jobplaner på aktiverings- og revalideringsområdet · Manglende udarbejdelse af sygeopfølgningsplaner og fejl vedrørende oplysning om, hvornår tilbud skal gives. · Forsinket opfølgning og manglende kategorisering på sygedagpengeområdet · Fejl vedrørende løntilskud, manglende start af revalidering/ iværksættelse af tilbud efter 12 måneder. · Manglende rettidig opfølgning på fleksjobområdet. Med undtagelse af de manglende afstemninger er der tale om opgaver, der varetages af jobcentret i Tårnby Kommune. Beskæftigelsesministeriet har bedt kommunen om at redegøre for, om afstemningerne er foretaget, samt hvilke initiativer der er eller bliver iværksat for at rette op på sagsbehandlingen inden for de ovennævnte områder. Der er udarbejdet udkast til besvarelse som bilag i sagen. Derudover skal revisionen gennemgå alle kommunens sager fra perioden 1. januar 2008 til den 31. december 2009 vedrørende revurderinger på fleksjobområdet samt alle kommunens sager fra perioden 1. januar - 31. december 2007 vedrørende nytilkendelser på fleksjobområdet, og at statsrefusionen vedrørende sagerne berigtiges, således at loven overholdes. Revisionen skal ligeledes gennemgå området for kontanthjælp/ udarbejdelse af sygeopfølgningsplaner, da ministeriet finder det sandsynligt, at Dragør Kommune har modtaget for store beløb i statsrefusion på området. Når revisionen har gennemgået sagerne, vil resultatet blive forelagt politisk.

  LOVE/REGLER:
  Beskæftigelsesministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1498 af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder samt bekendtgørelse nr. 260 af 20. marts 2007 om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Når der er foretaget gennemgang af sagerne, vil Dragør Kommune formentlig skulle betale for meget hjemtagne refusioner for 2009 tilbage til staten.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 5. maj 2011 Økonomi- og Planudvalget den 12. maj 2011 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

  Bilag

 • 16
  Boliger til kvoteflygtninge
  Sagsid.: 11/1054

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler; 1. at Dragør Kommune lejer parcelhus til brug for midlertidig indkvartering af kvoteflygtninge i en 4-årig periode til en leje på kr. 15.300 pr. måned ex. forbrug. 2. at 2 lejemål på Møllegade 10, lejlighed D og F istandsættes, så de efterfølgende kan udlejes til kvoteflygtninge som permanente boliger. 3. at der gives en anlægsbevilling på 130.000 kr. til renovering af lejemålene i Møllegade 10, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 05-05-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-05-2011
  Ad 1-3. For stemte: 5 (A, F, T, V) Undlod at stemme: 1 (C) Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  Ad 1 godkendt. Ad 2 og ad 3 udsættes grundet indgået købstilbud.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-06-2011
  Ad 2-3 Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ifølge de udmeldte flygtningskvoter skal Dragør Kommune modtage 14 flygtninge i 2011. Vi har indtil nu taget imod 3 flygtninge af kvoten for 2011. Kvoten er med virkning fra i år steget så meget, at Dragør Kommune har ikke mulighed for at opfylde forpligtigelsen til boligplacering af de almindelige anvendte kanaler. I øjeblikket bor der 4 flygtninge midlertidigt i de beskyttede boliger, som skal rives ned til sommer. Det betyder, at Dragør Kommune i løbet af 2011 skal anvise boliger til i alt 15 flygtninge. I øjeblikket er det overvejende enlige flygtninge, Dragør Kommune får anvist til boligplacering. Det er en meget stor udfordring, som kun kan løses ved at iværksætte en række forskellige initiativer. Denne mødesag er den første om emnet. Dragør Kommune får anvist boliger i kommunen efter ¼-reglen, men dette drejer sig oftest om større boliger, hvor huslejeudgiften er af en sådan størrelse, at flygtningen ikke har råd til at sidde i den. Vi får dog under alle omstændigheder ikke anvist boliger i et omfang, der kan rumme flygtningekvoten. Der er kun ganske få almene boliger i Dragør Kommune til enlige. Ifølge loven er Dragør Kommune forpligtet til at tilbyde flygtninge en permanent bolig uden tidsbegrænset lejekontrakt. Det vil sige, at hvis vi tilbyder en enlig en et-værelses bolig, så er forpligtigelsen opfyldt - også selv om pågældende senere bliver familiesammenført eller andet. Sørger Dragør Kommune ikke for at anvise permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice har anvist, kan Udlændingeservice på kommunens regning erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen, jf. § 15 i lovbekendtgørelse om integration af flygtninge i Danmark. Har Dragør Kommune ikke mulighed for at tilbyde flygtninge en permanent bolig fra start, kan flygtningene placeres i midlertidige boliger. Man kan ansøge det asylcenter, som flygtningen kommer fra, om vedkommende kan få lov at blive boende. Sædvanligvis gives der kun tilladelse til dette, hvis kommunen har en permanent lejekontrakt til flygtningen til en fastsat dato. Der er ikke særskilte krav til de boliger, som kommunen anvender til midlertidige boliger, og vi har derfor mulighed for at tilbyde et hotelværelse eller lignende som en midlertidig løsning. Det vil dog være omkostningstungt at have flygtninge boende i hotelværelser eller i hytter på campingpladsen. Kravet er dog, at vi som kommune skal være opsøgende i forhold til at skaffe en permanent bolig; det kan vi ikke overlade til personen selv. Dragør Kommune har i lokalavisen annoneret efter ledige boliger til flygtninge. Det har givet en del henvendelser, som der arbejdes videre med, men kun få af henvendelserne har været relevante at gå videre med. En af henvendelserne drejer sig om et parcelhus i Harevænget, som kan lejes i en 4-årig periode fra den 15. august 2011. Lejen udgør 15.300 kr. pr. måned ex. forbrug. Boligen kan anvendes til midlertidig placering af 3-4 flygtninge. Forvaltningen vil sikre et løbende tilsyn, ligesom der ved visitationen vil blive taget højde for, at de flygtninge, der placeres i boligen, skal kunne fungere sammen. Dragør Kommune har i en længere periode haft to ledige lejemål i Møllegade. Lejlighederne bebos ikke på grund af skimmelsvamp i boligerne. Boligerne kan gøres anvendelige ved en istandsættelse. Renoveringsudgifterne vil ifølge Plan og Teknik beløbe sig til 130.000 kr. Lejlighederne vil - efter en renovering - kunne udlejes permanent. Ejendommen, hvor lejlighederne er beliggende, er udbudt til salg, men der er endnu ikke modtaget bud på ejendommen.

  LOVE/REGLER:
  Det fremgår af integrationslovens § 12, at kommunalbestyrelsen skal anvise boliger til flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen i følge lovens § 10. I henhold til integrationsloven § 12, stk. 5, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted, hvis det ved modtagelsen af flygtningen ikke er muligt at anvise permanent bolig. Taksterne for betaling fastsættes af integrationsministeren, jf. integrationlovens § 12, stk.6.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Der er endnu ikke indgået kontrakt om lejemålet i Harevænget, men huslejen vil udgøre 15.300 kr. om måneden. Dertil kommer forbrug af el og varme. Der er loft over, hvor meget Dragør Kommune må tage i husleje i en bolig af midlertidig karakter. Taksterne er følgende pr. måned: Enlige kr. 1.965,- Par uden børn kr. 3.597,- Par med 1 – 3 børn kr. 3.924,- Par med 4 el fl. børn kr. 4.251,- Dragør Kommune må derfor påregne at skulle bære en merudgift, hvis vi ikke kan anvise midlertidige boliger, der ligger inden for rammerne af huslejens størrelse. Kommunen kan dog få dækket omkostninger fra staten, hvis boliger, der er forbeholdt flygtninge, i perioder står tomme. Det beløb, der refunderes, kan dog ikke overstige den normale leje for sædvanlige lejligheder af tilsvarende størrelse. Der skal anvendes 130.000 kr. til renovering af lejemålene i Møllegade. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling, og at beløbet frigives.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Forvaltningen vil foreslå, at grundejerforeningen i vængerne orienteres om lejemålet indgåelse.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 5. maj 2011 Økonomi - og Planudvalget den 12. maj 2011 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

 • 17
  Stillingtagen til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden på baggrund af klage
  Sagsid.: 11/1152

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at det udarbejdede svar til Statsforvaltningen Hovedstaden godkendes til afsendelse.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-05-2011
  Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet med kommunerne har ved brev af 7. april 2011 rettet henvendelse til Dragør Kommune og beder om kommunens udtalelse i anledning af en klage, som en lejer i en af kommunens ejendomme har fremsendt. Baggrunden for lejerens klage er en sag, som tidligere har været behandlet i Huslejenævnet. Klagen angik dels skimmelsvamp og dels ejendommens vedligeholdelsesstand. Ejendommen administreres af Domea. Huslejenævnets afgørelse var, at der ikke var tegn på skimmelsvamp, men at lejer måtte rette henvendelse til Domea på ny, hvis der fremtidigt måtte komme konkrete tegn på skimmelsvamp. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at der i andre lejemål i ejendommen er konstateret skimmelsvamp, men dette er ikke tilfældet for klagers bolig. Med hensyn til ejendommens generelle isoleringsstand blev kommunen som udlejer pålagt at lade foretage en bygningsgennemgang. Der er udarbejdet energimærke for ejendommen, som udviser isoleringsgraden og kategoriserer ejendommen i energiklasse C. Som det fremgår af klagen, klages der dels over påståede undladelser i forhold til klagers henvendelser til kommunen/huslejenævnets afgørelse og dels anføres det, at udbudsmaterialet ikke skulle indeholde tilstrækkelige oplysninger om ejendommens stand. Med hensyn til udbudsmaterialet er der fremlagt oplysninger, som belyser ejendommens vedligeholdelsesstand; herunder korrespondance med Domea og en målerapport. Administrationen har udarbejdet udkast til svar til Statsforvaltningen på baggrund af det faktiske forløb, reglerne i Styrelsesloven og de retsområder som i øvrigt regulerer forholdet mellem dels lejer/udlejer og dels køber/sælger af fast ejendom.

  LOVE/REGLER:
  Styrelsesloven - herunder § 48a giver Statsforvaltningen kompetence til at rejse sager mod kommuner, i det omfang de ikke har overholdt de regler, der særligt gælder for kommuner. I bemærkningen til bestemmelserne om Tilsynets kompetence angives det, at: ”Tilsynet vedrører efter § 48, stk. 1, alene kommunernes overholdelse af den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, dvs. den del af lovgivningen, der angår deres virksomhed som offentlige myndigheder. .. Afgrænsningen indebærer, at også i sager, hvor en kommune handler på privatretligt grundlag, kan statsforvaltningen som hidtil tage stilling til overholdelsen af lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Derimod kan en kommunes overholdelse af en aftale eller lignende privatretlig disposition ikke påses af tilsynet. Det forhold, at tilsynets kompetence er begrænset til lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, er ikke til hinder for, at tilsynet som et led i bedømmelsen af, om kommunen har tilsidesat sådan lovgivning, i særlige tilfælde også inddrager anden lovgivning som del af sagens bedømmelsesgrundlag. Tilsynet vil således være kompetent til at tage stilling til, om et krav mod en kommune, der er etableret i henhold til lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, helt eller delvis er ophørt ved passivitet, forældelse, modregning etc.” Forholdene i denne sag er dels undergivet reglerne i lejeloven. Her er Huslejenævnet og i sidste instans Boligretten rette instans for klager, og der er umiddelbart – efter administrationens opfattelse – ingen regler, der særligt gælder for offentlige myndigheder. For så vidt angår oplysninger i salgsmaterialet er det retsområdet - regler og domstolsafgørelser – vedrørende mangler ved fast ejendom der finder anvendelse, og heller ikke her ses der at være regler, der særligt gælder for offentlige myndigheder som sælger. Det bemærkes også, at en eventuel tilsidesættelse af den loyale oplysningspligt (om ejendommens stand) som påhviler enhver sælger, ville være en privatretlig tvist mellem køber og sælger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 12. maj 2011 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

  Bilag

 • 18
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Birgitte Nielsen spurgte til kommunens reaktion på svar fra Statsforvaltningen vedr. udleje af svømmehallen til svømmeklubben Borgmesteren svarede, at afgørelsen var modtaget dagsdato og vil blive optaget på kommende kommunalbestyrelsesmøde. Borgmesteren indbød til et snarligt møde til drøftelse af sagen. Anne Marie Dahl spurgte om, der er særskilte midler til afvikling af svømmehallen. Borgmesteren svarede nej. Bent Larsen spurgte, hvordan vil kommunen sikre skole svømning på anden vis. Borgmesteren svarede at der ikke pt. er planlagt skole svømning for kommende skoleår. Lone Parbst spurgte, hvordan vil kommunen sikre de ældre fortsat svømmemuligheder, som er en del af mange ældres livskvalitet, og kan være sygdomsforebyggende. Borgmesteren svarede, at han var enig i synspunktet, og håbede på mulighed for fortsat svømning i Dragør. Birgitte Nielsen spurgte hvorfor kan man ikke begrænse adgangen til hallen alene til svømmeklubben. Borgmesteren henviste til at drøfte det ved det kommende møde med udgangspunkt i Statsforvaltningens brev. Lis Nielsen spurgte hvad status er for den nye svømmehal. Borgmesteren svarede at der arbejdes på at realiserer et OPP projekt som bl.a. indeholder en ny svømmehal.