Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Afbud fra Asger Larsen, Kim Munk blev indkaldt som suppleant.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Lotte Aabye inviterede til indvielse af nyt sciencenter på Skolen ved Vierdiget den 28. juni 2011, kl. 16.15. Lotte Aabye opfordrede Kommunalbestyrelsen til at svare på hidtil stillede spørgsmål. Lotte Aabye spurgte om Kommunalbestyrelsen virkelig mente at Skolen ved Vierdiget var i forfald. Borgmesteren svarede samlet at Kommunalbestyrelsen er bekendt med renoveringen af Skolen ved Vierdiget, herunder sciencenteret og takkede for indbydelsen. Men oplyste samtidig at der var indkaldt til ekstra ordinært møde i Økonomi- og Planudvalget på samme tid. Jan Vedersøe opfordrede Kommunalbestyrelsen til at være ydmyg, lyttende, samarbejdende og træffe den bedste beslutning for Dragør. Kirstine Bak spurgte om borgmesteren ville fremlægge de økonomiske tilbud vedr. den nye skolestruktur. Borgmesteren svarede, at ville fremlægge alt som det var lovligt at fremlægge.. Gry Gundestrup spurgte 1. Overvejer man besparelser på de 3.5 mio. på andre områder end børneområdet. 2. Overholdes reglerne for forældrebetalingen på 25% ved besparelse/omstrukturering. 3. Vil Kommunalbestyrelsen stille garanti for at der ikke bliver 3 spor på St. Magleby og Nordstrandskolen uden udbygning 4. Rykkede for svar på anmodning om aktindsigt. Borgmesteren svarede at spørgsmål om besparelser ikke kan besvares da der er en sag på dagsorden vedr. besparelser. Endvidere at 25% reglen er overholdt ifølge borgmesterens oplysninger, at borgmesteren ikke finder at udbygning til 3 spor ikke er mulig uden fysisk udbygning, at spørgsmålet om aktindsigt vil blive besvaret snarest. Sofia Jacobsen spurgte til hvad er Kommunalbestyrelsens holdning til nedlæggelse af et spor og blanding af eleverne. Borgmesteren svarede at det vil blive analyseret i et udredningsarbejde. Der kan ikke gives garantier på nuværende tidspunkt.. Marie , elev på Skolen ved Vierdiget. 1. Ville Kommunalbestyrelsesmedlemmerne have samme holdning i skolesagen hvis vi var i skolebestyrelsen på Skolen ved Vierdiget. 2. Spurgte til sikker skolevej 3. Hvorfor besparelser på børneområdet Borgmesteren svarede samlet ja til beslutning i skolesagen, at sikker skolevej indgår i ny skolestruktur og forstår til fulde den usikkerhed børn og forældre giver udtryk for. Pia Bitten Larsen spurgte hvorfor behov for en analyse og hvem gør det. Borgmesteren svarede at analysen udføres af kommunen selv, for at finde den hensigtsmæssige løsning. Claus Hvidkjær spurgte om der er regnet på befolkningstilgangen på grunden ved Vierdiget. Borgmesteren svarede, ja det indgår i analysen. Annette Vedersø 1. Var det ikke en bedre ide at bygge boliger på havnen end på Vierdiget. 2. Hvad skal prisen være på grunden for at kunne finansiere skoleudbygningen. Borgmesteren svarede at salg af havnearealer til boliger ikke indgår, og at der ifølge Arkitemas rapporter skønnes at skulle anvendes ca. 80 mio. for at udbygge et spor på hver af skolerne. Annette Vedersøe spurgte supplerende hvad skal buddet være på grunden for at dække alle udgifter. Borgmesteren svarede, det er ikke helt analyseret, men at der også kan indgå andre indtægter i den samlede finansiering.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  Meddelelse - Datatilsynets inspektion vedrørende TV-overvågning i Dragør Kommune
  Sagsid.: 11/1504

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  Datatilsynet har den 31. maj 2011 været på inspektion i Dragør Kommune. Inspektionen vedrørte TV-overvågning, som foretages 3 steder i kommunen; Rådhuset, Hollænderhallen og Materielgården. Tv-overvågning skal - når den foretages af offentlige myndigheder - ske efter reglerne i dels Persondataloven og dels TV-overvågningsloven. Datatilsynet påser overholdelsen af disse regler, og inspektionen blev afholdt med det sigte. Tilsynet blev gennemført dels som et møde om de administrative forhold og kommunens regler og procedurer om TV-overvågning og dels ved besigtigelse af de tre lokaliteter hvor TV-overvågningen finder sted. Datatilsynets konklusion på tilsynet var, at der ikke er noget at bemærke i forhold til Dragør Kommunes TV-overvågning og overholdelse af reglerne om emnet.

  LOVE/REGLER:
  Persondataloven Lov om TV-overvågning

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2011

  Bilag

 • 4
  Økonomisk Politik 2011 - 2014
  Sagsid.: 10/2234

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at det reviderede forslag til Økonomiske politik godkendes

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-06-2011
  Anbefales over for KB, med den præcisering, at det er dokumentet "Dragør Kommunes økonomiske politik 2011-2014" punkt 1-7 som er gældende.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Ifølge den økonomiske aftale mellem KL og Regeringen skal kommunernes styring af udgifterne styrkes væsentligt, og kommunerne skal fortsat udvikle velfærden inden for de økonomiske rammer. Det er samtidig forudsat, at budget 2011 overholdes. Hvis kommunerne under et ikke overholder aftalen har regeringen indarbejdet en sanktionsmulighed, som omfatter tilbageholdelse af 3 mia. kr. af bloktilskuddet. Sanktionen indebærer, at kommuner kollektivt bliver trukket 40 % af overskridelsen, medens den enkelte kommune individuelt bliver trukket med 60 % af egen overskridelse i forhold til det lagte budget for 2011. Afregning i forhold til aftaleoverskridelse i regnskaberne for 2011 foretages i 2012. Det er i den øjeblikkelige situation derfor afgørende nødvendigt, at hele organisationen har fokus på overholdelse af budgettet – det gælder såvel det administrative som det politiske system. I den forbindelse er det nødvendigt, at ansvar og kompetence i forhold til overholdelse af budgetterne på institutioner, skoler og i forvaltningerne er nøje defineret og at administrationen får pligt til at træffe de nødvendige dispositioner for at undgå budgetoverskridelser på så tidligt et tidspunkt som muligt. En Økonomisk politik fastlægger Kommunalbestyrelsens mål, som vil blive lagt til grund for de kommende års budgetlægning. Endvidere vil politikken blive anvendt i styringen af kommunens løbende drift. Endelig bidrager den til det økonomiske grundlag, så Kommunalbestyrelsen kan realisere sine politikker og mål for kommunens drift og udvikling set over et flerårigt perspektiv. Politikken indeholder 4 overordnede målsætninger, nemlig at 1. Der skal være overskud på den ordinære drift 2. Den gennemsnitlige kassebeholdningen skal minimum være 25 mio. kr. 3. Regnskabet må ikke udvise et underskud i forhold til det oprindelige budgetlagte 4. Det skal som minimum afsættes midler til anlægsinvesteringer, der er tilstrækkelige til at vedligeholde kommunens kapitalapparat. Når det politiske mål om stram budget- og rammestyring skal overholdes, vil den politiske udfordring i en række tilfælde bestå i, at skulle prioritere indenfor området, eller- hvis det ikke skønnes realisabelt - at foretage tværgående prioriteringer, så tillægsbevillinger undgås. Det kan derfor være nødvendigt at gennemføre driftsreduktioner og en løbende justering af serviceniveauet med henblik på at overholde budgettet. Administrationen pålægges at tage nødvendige initiativer med henblik herpå så tidligt i budgetåret som muligt. Til at understøtte den stramme styring har de decentrale enheder en samlet økonomisk ramme. Der arbejdes på at få lønsumsstyring på alle de decentrale enheder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 16. marts 2011 Økonomi- og Planudvalget den 14. april 2011 Økonomi- og Planudvalget den 16. juni 2011 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2011

  Bilag

 • 5
  Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område -1. kvartal 2011
  Sagsid.: 11/1060

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at rapporteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-06-2011
  SBKU anbefaler overfor ØPU/KB, at sagen tages til efterretning. SBKU ønsker umiddelbart efter sommerferien en temadrøftelse med gennemgang af det sociale område på h.h.v. voksenområdet og børneområdet. Øvrige KB-medlemmer inviteres.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-06-2011
  For stemte 6 (A+C+F+V) Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Formålet er at øge gennemskueligheden i udgiftsudviklingen. Oversigten indeholder derfor oplysninger om budget, evt. korrigeret budget samt forventet regnskab på de relevante funktioner. Rapporteringen vedrørende det specialiserede socialområde er delt på tre områder: Udsatte børn og unge · Særlige dagtilbud og særlige klubber · Plejefamilier og opholdssteder · Forebyggende foranstaltninger · Døgninstitutioner · Sikrede døgninstitutioner Udsatte voksne og handicappede · Pleje og omsorg af ældre og handicappede (tilskud til personlig hjælp) · Forebyggende indsats for ældre og handicappede · Hjælpemidler · Botilbud for personer med særlige sociale problemer · Alkoholbehandling · Midlertidige og længerevarende botilbud · Beskyttet beskæftigelse · Aktivitets- og samværstilbud Pleje og omsorg · Pleje og omsorg af ældre og handicappede (ydelser efter serviceloven) · Forebyggende indsats for ældre og handicappede · Plejehjem og beskyttede boliger · Hjælpemidler · Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Hovedtendenser er: Regnskabssanktion Udgifterne til områderne vedrørende det specialiserede sociale område indgår i kommunens serviceramme. Regeringen har, for budget og regnskab 2011, besluttet den såkaldte regnskabssanktion. Den betyder at kommunen straffes for en eventuel budgetoverskridelse, medmindre overskridelsen kan modsvares af besparelser inden for den øvrige serviceramme. Kommentarer til de enkelte områder: Udsatte børn og unge Der er ingen yderligere kommentarer til området. Efter 1. kvartal forventes det samlede budget indenfor området overholdt. Udsatte voksne og handicappede Der er ingen yderligere kommentarer til området. Efter 1. kvartal forventes det samlede budget indenfor området overholdt. Pleje og omsorg Der er ingen yderligere kommentarer til området. Efter 1. kvartal forventes det samlede budget indenfor området overholdt.

  LOVE/REGLER:
  Udarbejdelse af oversigten samt forelæggelse for kommunalbestyrelsen er et krav fra ministeriet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen bemærkninger udover de ovennævnte hovedtendenser.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. juni 2011 Økonomi- og Planudvalget den 16. juni 2011 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2011

  Bilag

 • 6
  Direktionens besparelse på 1,7 mio.kr.
  Sagsid.: 11/1180

  ANBEFALING:
  Direktionen anbefaler, at der gives tillægsbevillinger på -1.712.614 kr. på de i bilaget skitseret områder, der lægges i kassen.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-06-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Økonomi- og Planudvalget besluttede på mødet den 12. maj 2011 i forbindelse med behandlingen af 1. budgetopfølgning: At Direktionen kommer med forslag til merindtægter eller mindre udgifter for budgetudvidelsen på 1.712.614 kr. Budgetudvidelsen fra 1. budgetopfølgning fremkommer således Merudgifter på ØPU´s område 56.195 kr. Merudgifter på SBKU´s område 1.656.419 kr. Ialt 1.712.614 kr. der indgår i servicerammen bevilget 12. maj 2011 Direktionen har fundet følgende besparelser: Mindreudgifter på TMU´s område -200.000 kr. Mindreudgifter på SBKU´s område -1.206.000 kr. Mindreudgifter på ØPU´s område -306.614 kr. Ialt -1.712.614 kr. der indgår i servicerammen

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2011 indebærer styrket fokus på kommunernes økonomistyring. Hvis kommunerne under et ikke overholder aftalen, har regeringen indarbejdet sanktionsmuligheder. En såkaldt regnskabssanktion indebærer, at kommuner kollektivt bliver trukket 40 % af overskridelsen, mens den enkelte kommune individuelt bliver trukket 60 % af egen overskridelse i forhold til det lagte budget for 2011. Regnskabssanktionen vedrører kommunens budgetlagte serviceudgifter (servicerammen) på kommunens driftskonti (hovedkonto 0-6). Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (forsyning), nettodriftsudgifterne til overførsler samt nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige indgår ikke i servicerammen og er dermed ikke omfattet af regnskabssanktionen. Idet servicerammen udelukkende vedrører driftskonti har ændringer i finansiering og anlæg ingen betydning for servicerammen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 16. juni 2011 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2011

  Bilag

 • 7
  Enggården – godkendelse af skema B, for etape II
  Sagsid.: 11/1308

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at skema B om nybygning af 20 plejeboliger og servicearealer godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-06-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen skal i sager om støttet boligbyggeri godkende ansøgningen om støtte – Skema B. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 16. december 2010 godkendt det første skema (skema A) som er sagen samlede budget før udbud. Efterfølgende har sagen været i udbud og KAB har som bygherrerådgiver udarbejdet det efterfølgende Skema B for nybygning af 20 plejeboliger (2 etape) og Skema B for servicearealer. Skema B er sagens endelige budget. De to skemaer er vedlagt som bilag. Plejeboliger og serviceareal opføres i overensstemmelse med Lov om almene boliger m.v. med tilhørende Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Dragør Kommune er efter byggeriets afslutning driftsherre for afdelingen. Byggeriet udgør 1. etape i den samlede udbygning og ombygning af Plejehjemmet Enggården. 2. etape, omfatter nybygning af yderligere 20 plejeboliger og serviceareal og 3. etape omfatter udbygning og ombygning af ialt 30 boliger til plejeboliger. Den samlede udbygning og ombygning forventes efter færdiggørelse at blive sammenlagt til en samlet almen afdeling for at forenkle de administrative og driftsmæssige forhold. Projektet omhandler nedrivning af en bygningslænge i en etage med 8 beskyttede boliger og efterfølgende nybygning af 2 bogrupper i to etager indeholdende 20 plejeboliger og serviceareal med forbindelse gennem en glasgang til det eksisterende plejehjem. Det fremgår af skema B, at det gældende maksimumsbeløb pr. m² støtteberettiget areal for ældreboliger pr. den 1. januar 2010 på 25.710 kr. overholdes, idet den samlede anskaffelsessum pr. m2 udgør 25.445 kr. (inkl. moms). Servicearealets anlægssum finansieres delvis ved statslig tilskud på 40.000 kr. pr. plejebolig og ved 100 % realkreditfinansiering af restsummen. Servicearealet købes og ejes af Dragør Kommune. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 16. december bevilliget og frigivet anlægsbevillinger til projektet. Det kan oplyses, at entreprenørfirmaet Carlo Lorentzen afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud i licitationen over etape 2 og har dermed vundet opgaven. Licitationsresultatet er vedlagt i bilag. Når skema B er godkendt vil der blive indgået kontrakt med entreprenøren og der forventes opstart på byggepladsen omkring 1. juli 2011 med indflytning i de nye boliger i sommeren 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 16. juni 2011 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2011

  Bilag

 • 8
  Ændring af styrelsesvedtægterne for Dragør Kommunes Skolevæsen
  Sagsid.: 11/920

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler på baggrund af de indkomne høringssvar, 1. at teksten i kapitel 4, § 14 b, ændres til "4 medlemmer valgt af og blandt skolebestyrelsernes forældrevalgte medlemmer, én fra hver matrikel", 2. at grænsen for optagelse af elever fra kommunen uden for skolens eget skoledistrikt ændres fra 26 til 24 elever (Bilag III, stk. 13), 3. at grænsen for optagelse af elever fra andre kommuner ændres fra 23 til 22 elever (Bilag III, stk. 13), 4. at Styrelsesvedtægterne for Dragør Kommunes skolevæsen godkendes med ovenstående ændringsforslag.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-06-2011
  ad 1-4. Anbefales over for KB. SBKU bemærkede, at Skolestyrelsesvedtægten genbehandles, når skolestrukturen er faldet endeligt på plads.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Den 7. april 2011 besluttede Social, Børn og Kulturudvalget at sende de reviderede styrelsesvedtægter for Dragør Kommunes skolevæsen i høring hos skolebestyrelserne og Fælles Skoleråd. Der er kommet høringssvar fra følgende: Fælles Skoleråd St. Magleby Skoles Skolebestyrelse Skolen ved Vierdigets Skolebestyrelse Dragør Skoles Skolebestyrelse Nordstrandskolens Skolebestyrelse Nordstrandskolens MED- og Koordinationsudvalg Den reviderede udgave af styrelsesvedtægterne omfattede følgende ændringer i forhold til den tidligere udgave: Tilpasning af skoledistrikterne til de to nye skoler, der træder i kraft den 1. august 2011 Tilpasning af de skolepolitiske mål, så de vedtagne mål fremgår af styrelsesvedtægten Ændring af regler for indskrivning/optagelse af elever i skolen Ændring af antallet af elevrepræsentanter i Fælles Skoleråd Fjernelse af punkterne Skolekonsulenter, pædagogiske medhjælpere og funktionslærere Børnerådgivning Skoleårets planlægning Af høringssvarene fremgår, at indvendingerne i forhold til ændringerne primært er koncentreret omkring "Ændring af regler for indskrivning/optagelse af elever i skolen" og "Forslag til ændret formulering af sammensætningen af Fælles Skoleråd". Indvendingerne mod ændringerne for indskrivning/optagelse af elever i skolen er koncentreret om: Hovedreglen for antallet af børn i den enkelte klasse ved indskrivning til 0-klassen Grænsen for optagelse af elever fra kommunen uden for skolens eget skoledistrikt grænsen for optagelse af elever fra andre kommuner ad 1) I 2 af høringssvarene anføres, at man ønsker at bevare det oprindelige tal på 24 frem for 26 elever. De andre høringssvar har ingen kommentarer til denne ændring. Argumentet er, at hvis eleverne skal have udbytte af undervisningen, er det vigtigt, at klasserne ikke er for store. ad 2) Af 4 af høringssvarene fremgår, at der er ønske om at bevare grænsen for optagelse af elever fra kommunen, men uden for skolens eget skoledistrikt på de oprindelige 24 elever. Argumentet er, at det er vigtigt, at der er en buffer i forhold til optagelse af skolens egne elever ved f.eks. tilflyttere. Ved at hæve grænsen til 26 elever, bliver denne buffer meget lille. Derved øges sandsynligheden for, at der må oprettes en ekstra klasse, hvis elevtallet overstiger 28. Det påpeges, at skolelederen altid har mulighed for at dispensere for grænsen på de 24 elever, hvis det vurderes, at det er bedst for det enkelte barn at flytte skole. ad 3) I 4 af høringssvarene anføres, at man ønsker at bevare grænsen for optagelse af elever uden for kommunen på de oprindelige 22 elever. Argumentet er, at hvis grænsen øges til 23 elever, vil elever uden for kommunen have endnu større mulighed for at optage pladser, som elever fra Dragør Kommune automatisk har ret til i eget distrikt. Ved tilflytning til kommunen kan det få den konsekvens, at der skal oprettes et spor mere, hvis elevtallet overstiger 28 elever.

  LOVE/REGLER:
  Folkeskoleloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Styrelsesvedtægterne sendes til skolerne og offentliggøres på kommunens hjemmeside efter politisk vedtagelse

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. juni 2011 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2011

  Bilag

 • 9
  Ændring af anvisningsreglerne
  Sagsid.: 10/1776

  ANBEFALING:
  På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler Social, Børn og Kultur, 1. at forældre får mulighed for et institutionsskifte fra en institution til en anden alderssvarende institution, jf. forslag til rettelser af anvisningsreglerne, 2. at forældre til børn i integrerede 0-6 års institutioner gives mulighed for at vælge at få tilbudt en anden børnehaveplads end den integrerede institutions børnehavetilbud, 3. at 0-3-årige, der er indskrevet i den integrerede institution, har fortrinsret til børnehavepladserne, 4. at forældre skal meddele pladsanvisningen ønsket om en anden plads senest den 1. i den måned, hvor barnet bliver 2 år og 7 måneder, 5. at børnene fortsætter i den integrerede institutions børnehavetilbud, hvis forældrene ikke retter henvendelse til pladsanvisningen senest den 1. i den måned, hvor barnet bliver 2 år og 7 måneder, 6. at 0-3-årige børn, der ikke er indskrevet i en integreret institution og ønsker børnehaveplads i en integreret institution, anvises plads efter anvisningsreglernes bestemmelser om anciennitet, søskendeforhold etc. 7. at der ved anvisning af en dagtilbudsplads tages vidtstrakt hensyn til forældreønsker fra forældre til et barn med kritisk sygdom, fra forældre med kritisk sygdom eller kritisk sygdom hos barnets søskende.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-06-2011
  ad 1-7. Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-06-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kulturudvalget besluttede på mødet den 7. april 2011 at sende forslagene til ændring af anvisningsreglerne i høring. Forvaltningen har modtaget 9 høringssvar. Forslagene til ændringerne er modtaget positivt i forældrebestyrelserne. Samtlige høringssvar er enige i de beskrevne forslag til rettelser, og forældrebestyrelserne ser særligt positivt på muligheden for at kunne skifte fra en integreret institution til en børnehave. I høringssvarene er man også enig i, at fleksibiliteten for forældrene ved at få mulighed for at kunne skifte institution forøges, men man opfordrer til, at denne mulighed bruges med omtanke, da ethvert institutionsskifte bør tage udgangspunkt i barnets tarv - og ikke i forældres utilfredshed. Forældrebestyrelsen på Sølyst Fritidshjem foreslår, at der ved fritidshjemstildelingen tages hensyn til familier med særlige behov. Forvaltningen bemærker hertil, at der tages hensyn til børn med særlige behov. Særlige behov i familien vurderes efter henvendelse fra f.eks. sagsbehandler eller sundhedsplejerske, ligesom kritisk sygdom er medtaget i ændringerne af anvisningsreglerne. Desuden har forældrebestyrelsen i Hollænderhus bemærket et pr. 26. marts 2011 forældet afsnit om børnepasningsorlov (afsnit 10). I konsekvens af dette bortfalder anvisningsreglernes afsnit 10.1, da en sådan mulighed ikke eksisterer i henhold til de nye regler om afholdelse af fleksibel barsels- og eller forældreorlov. Der vedlægges ny version af anvisningsreglerne til udvalgets godkendelse. Som anført udarbejder forvaltningen i slutningen af året forslag til rettelse af anvisningsreglerne i henhold til beslutningen om indførelse af SFO, som forventes sendt i høring. Forældrebestyrelserne får således mulighed for at kommentere på reglerne i forhold til tildeling af plads i SFO på dette tidspunkt.

  LOVE/REGLER:
  Regler for anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem og klubber af 23. maj 2011

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. juni 2011 Økonomi- og Planudvalget den 16. juni 2011 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2011

  Bilag

 • 10
  Udbygning af Enggården 1. etape - flytteomkostninger
  Sagsid.: 11/1340

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der frigives en bevilling på 195.000 kr. til flytteomkostninger i forbindelse med ibrugtagning af 1. etape af Enggårdens udbygning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-06-2011
  Anbefales over for ØPU/KB:

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-06-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudget 2011 er der afsat 195.000 kr. til flytteomkostninger i forbindelse med ibrugtagning af 1. etape af Enggårdens udbygning. Flytteomkostningerne omfatter flytning af inventar fra servicearealerne i de dele af Enggården, der skal renoveres eller nedrives flytning af inventar fra boliger, hvor borgerne flytter til nye boliger på Enggården. Det er forudsat, at borgere, som skal flytte i forbindelse med udbygningen, holdes fri for de udgifter, der er forbundet med flytningen. flytning af aflastningsenhedens inventar fra Wiedergården til Enggården. Der er indhentet tilbud på flytningen i forbindelse med budgetlægning 2011. Tilbuddet ligger til grund for budgettet. Der vil kunne forekomme ændringer i flytningens omfang, men indenfor den afsatte ramme.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Beløbet er en del af det afsatte anlægsbudget 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. juni 2011 Økonomi- og Planudvalget den 16. juni 2011 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2011

 • 11
  Udbygning af Enggården 1. etape - etablering
  Sagsid.: 11/1339

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at der frigives en anlægsbevilling på 375.000 kr. til renovering og udvidelse af træningsarealet på Enggården i forbindelse med udbygningen. 2. at de resterende 195.000 kr. tilbageføres kassen som en indtægtstillægsbevilling.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-06-2011
  ad 1-2. Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-06-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudget 2011 er der afsat 570.000 kr. til etableringsomkostninger i forbindelse med 1. etape af Enggårdens udbygning. Etableringen omfatter nødvendig renovering og udvidelse af det eksisterende træningsareal på Enggården, som ikke er omfattet af byggesagens økonomi. Aktiviteterne i renovering og udvidelse af træningsarealet omfatter malerarbejde, ny gulvbelægning og belysning af det samlede træningsareal. De indhentede tilbud angiver en samlet udgift på 375.000 kr. Det foreslås, at de resterende 195.000 kr. tilbageføres kassen som en negativ tillægsbevilling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Bevillingen er en del af det afsatte anlægsbudget for 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. juni 2011 Økonomi- og Planudvalget den 16. juni 2011 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2011

 • 12
  Sauna på Dragør Søbad
  Sagsid.: 10/1808

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at ansøgningen fra ”De Dragør Vandhunde” om at opføre en medlemssauna på Dragør Søbad imødekommes på følgende betingelser: 1. at anlægsudgifter til at opføre saunaen dækkes af ”De DragørVandhundes” saunamedlemmer, 2. at driftsomkostninger 1. oktober – 30. april til elektricitet dækkes af saunamedlemmerne, 3. at vedligeholdelsen af saunaen påhviler ”De Dragør Vandhunde”, 4. at saunaen placeres i den eksisterende bygningsmasse på Dragør Søbad, således at opførelsen af saunaen ikke indebærer eller medfører opførelse af nye bygninger, 5. at saunaen ikke overdrages til Dragør Kommune efter opførelsen

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-06-2011
  Forvaltningen oplyste, at vinterbadeforeningens saunagruppe på mødet den 31. maj 2011 har tilbudt, at ville afholde driftsudgifterne til saunaen efter en overdragelse af saunaen til Dragør Kommune. ad 1-5. Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-06-2011
  Sagen tilbagesendes til fornyet drøftelse

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Udgår af Kommunalbestyrelsens dagsorden jf. Økonomi- og Planudvalgets beslutning af 16. juni 2011.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune modtog den 17. september 2010 en ansøgning fra ”De Dragør Vandhunde” om godkendelse af etablering af sauna på Dragør Søbad på herrernes soldæk umiddelbart i tilknytning til den nuværende pavillon med omklædningsrum. Denne pavillon tilhører Dragør Kommune og er offentligt tilgængelig. Den 20. januar 2011 afholdt forvaltningen et møde med ”De Dragør Vandhunde”, hvor udgangspunktet for drøftelserne blev taget i følgende forhold: At Social, Børn og Kulturudvalget den 4. december 2003 traf en principbeslutning om, at Vinterbadeforeningen kan opføre en sauna på Badeanstalten, og at Dragør Kommune ikke vil medfinansiere udgifter til drift af en sauna. At Social, Børn og Kulturudvalget den 24. april 2006 atter behandlede sauna-projektet og i den forbindelse stillede en række spørgsmål til Vinterbadeforeningen, som ønskedes belyst, inden at en ansøgning om at opføre en sauna kunne behandles i forvaltningen: 1. De økonomiske forhold, anlægsbeløb og beløb til den efterfølgende drift. 2. En beskrivelse af projektet – vedlagt tegningsmateriale. 3. Saunaens materialer i forhold til eksisterende badeanstalt. 4. Vedligeholdelse af saunaen i forhold til den øvrige badeanstalt. 5. Hvorledes man har medtænkt vedvarende energi. 6. Saunaen i forhold til - Øvrige Vinterbadeforeninger - Øvrige badegæster udover Vinterbadeforeningen Forvaltningen anførte, at der i ansøgningen af 20. januar 2011 fortsat ikke var gjort fyldestgørende rede for ovennævnte spørgsmål og bad ”De Dragør Vandhunde” om at fremskaffe uddybende svar. Disse er nu fremkommet i et brev af 1. februar 2011. På denne baggrund har det været muligt for forvaltningen at behandle ansøgningen og komme med en indstilling til Social, Børn og Kulturudvalget. ”De Dragør Vandhundes” ønske om placering af den påtænkte sauna rejser et principielt spørgsmål om den offentlige tilgængelighed til Badeanstalten. Det synes ikke hensigtsmæssigt at placere saunaen, som ikke vil være tilgængelig for andre end medlemmer af De Dragør Vandhunde i sammenhæng med en i øvrigt offentligt tilgængelig bygning. Der er også fremkommet indsigelser fra andre brugere om, at en placering dér vil mindske arealet for solbadning i Søbadets herreafdeling. Den foreslåede placering vil medføre en ca. 60 % reduktion af arealet af den del af badebroen på herresiden, som i sommertiden benyttes som sol- og læplads af mange af badeanstaltens almindelige brugere. Denne del af badeanstalten er for få år siden i forvejen gjort smallere i forbindelse med flytning af plankeværket og er således væsentligt mindre end det tilsvarende areal på damesiden. Det er derfor forvaltningens holdning, at saunaen må henvises til en anden placering i de eksisterende, bagvedliggende bygninger, hvor den ikke i samme grad griber forstyrrende ind i de øvrige gæsters brug af badeanstalten. Disse bygninger tilhører Dragør Kommune, men er ikke i anvendelse og er ikke offentligt tilgængelige. Det er herudover forvaltningens holdning, at anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter til saunaen alene skal påhvile ”De Dragør Vandhunde”, og at der ikke skal ske en overførsel af ejerskabet til saunaen fra ”De Dragør Vandhunde” til Dragør Kommune. Saunaen vil som følge heraf udelukkende fungere som et tilbud til medlemmerne af ”De Dragør Vandhundes” saunamedlemmer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Såfremt det anbefalede besluttes vil der ikke være økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. juni 2011 Økonomi- og Planudvalget den 16. juni 2011 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2011

  Bilag

 • 13
  Resultatrevision 2010 for Jobcenter Tårnby
  Sagsid.: 11/1293

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at Resultatrevisionen for 2010 for Jobcenter Tårnby tages til efterretning

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-06-2011
  SBKU anbefaler over for ØPU/KB, at sagen tages til efterretning, idet udvalget endnu engang må udtrykke sin utilfredshed med det uacceptable resultat fra Jobcenter Tårnby, som fortsat har store personlige og økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune og dens borgere.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-06-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene og følge op på beskæftigelsesplanen. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrenes beskæftigelsesindsats. Jobcenter Tårnby har udarbejdet resultatrevision fra 2010 med udgangspunkt i data fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Hertil er anvendt data fra egne udtræk fra jobindsats.dk i forhold til ministerens mål samt udtræk på andre enkeltydelser og ledighedsindikatorer. Jobcentrets resultater sammenlignes med den regionale gruppering Hovedstaden og Sjælland (Benævnt som "Østdanmark") og med sammenligningsgrundlaget (benævnt klyngen), som består af jobcentrene: Gribskov, Odder, Stevns, Skanderborg, Hedensted, Ringkøbing-Skjern og Favrskov. De væsentligste konklusioner fra resultatrevisionen er: Jobcentrets forventning om at kunne bremse stigningen i arbejdskraftreserven i 2010 til maksimalt at udgøre 20 % er samlet set blevet indfriet - Væksten blev på 7 %. Jobcentret har ikke kunnet leve op til målet om at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger med de skønnede 10 %. Et stort antal sager med meget lange sygdomsforløb har bundet jobcentrets ressourcer, så det ikke er lykkedes at bremse tilgangen af forløb over 26 uger. Jobcentret har anført et mål med en maksimal vækst i ungeledigheden på 20 %. Væksten blev samlet på 11 %. Det er lykkedes jobcentret at bevare det samlede antal borgere på ledighedsydelse eller i fleksjob uændret. Jobcenter Tårnby har opfyldt de anførte mål med at øge virksomhedskontakten med flere virksomhedsbesøg samt fortsat brug af virksomhedscentre. Jobcenter Tårnby har opfyldt sin målsætning om at anvende andre aktører til specifikke indsatser. Resultatrevisionen viser, at der er et stort besparelsespotentiale, hvis jobcentret nedbringer antallet af borgere på forsørgelsesydelser til samme niveau, som de sammenlignelige jobcentre i klyngen. Resultatrevisionen viser, at Jobcenter Tårnby fortsat har et stykke vej til at opnå rettidighed for aktivering og jobsamtaler. Beskæftigelsesregionen har i sin tilbagemelding været enig i jobcentrets egne bemærkninger. Regionen pointerer, at jobcentret dog ikke har forholdt sig til den manglende indsats til tiden. Resultatrevisionen er den 16. maj 2011 blevet godkendt på møde i Det lokale Beskæftigelsesråd. Af referatet fremgår, at LO bemærkede den kraftige stigning i antallet af unge dagpengemodtagere samt de mange lange sygedagpengeforløb. Arbejdsmarkedsforvaltningen i Tårnby Kommune svarede, at der er fokus på de nævnte problemer.

  LOVE/REGLER:
  Som følge af lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejdes der hvert år resultatrevisioner for de enkelte jobcentre.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Resultatrevisionen er en opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 2010.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. juni 2011 Økonomi- og Planudvalget den 16. juni 2011 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2011

  Bilag

 • 14
  Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje
  Sagsid.: 11/1344

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at orientering om hjemmeplejens deltagelse i KLs partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje tages til efterretning, 2. at Social, Børn og Kulturudvalget udpeger en politiker, der kan repræsentere Dragør Kommune i partnerskabsprojektet og deltage i den politiske projektgruppe. 3. at deltagerbetalingen på 40.000 kr. pr. projektår afholdes inden for egne rammer.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-06-2011
  ad 1. Til efterretning. ad 2. SBKU anbefaler over for KB, at Morten Dreyer (O) udpeges som repræsentant i partnerskabsprojektet. ad 3. Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommunes hjemmepleje har tilmeldt sig og fået tilsagn om deltagelse i KLs partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje. Projektet igangsættes på baggrund af resultater fra et pilotprojekt, som KL gennemførte i 2010 med deltagelse af 12 andre kommuner. Pilotprojektet resulterede i ny viden om behovet for en indsats i forhold til hjemmesygeplejernes dokumentation og for et samarbejde mellem kommuner om at udvikle denne indsats. Kommunerne vil også i de kommende år opleve et betydeligt pres på hjemmesygeplejen. Der vil komme flere, nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver som et resultat af de accelererede patientforløb og opgaveglidningen fra sygehusene. Pilotprojektet fra 2010 viste, at den nuværende dokumentation ikke i tilstrækkelig grad kan danne baggrund for den nødvendige prioritering af ressourcer i kommunerne. Der er samtidig brug for at udvikle den kommunale dokumentation for at kunne følge og ikke mindst påvise, at kommunerne i stigende grad løser nye og mere komplekse opgaver. Dragør Kommunes hjemmepleje har i løbet af det seneste år arbejdet med organisationsudvikling og struktur med henblik på en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse og for at imødekomme udviklingen i opgaveporteføljen. Deltagelse i KLs partnerskabsprojekt er derfor en god mulighed for at støtte op om den igangværende udviklingsproces og for at få implementeret de anbefalinger, som pilotprojektet resulterede i. Dragør har fået tilsagn om deltagelse sammen med 42 andre kommuner. KL yder konsulentbistand i den 2-årige projektperiode, som indledes i 2. kvartal 2011. KL er desuden projektejere og etablerer projektorganisationen, jf. vedhæftede projektskitse. Hver kommune betaler 40.000 kr. pr. år for denne bistand. KL ønsker både en administrativ og politisk forankring af projektet. Dragør Kommunes hjemmeplejes organisering, struktur og kompetencer vil have meget stor betydning for en effektiv ressourceudnyttelse. På sigt vil en strategisk og målrettet prioritering af indsatserne også få en væsentlig indflydelse på kommunens udgift til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. En udgift, som er stadigt stigende. Forvaltningen ønsker således en politisk repræsentation i partnerskabsprojektet. Omfanget af deltagelsen drejer sig indtil videre om en deltagelse i den politiske projektgruppe sammen med de øvrige kommuners politiske repræsentanter. Der er inviteret til opstartsmøde i Slagelse den 22. juni 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Deltagerbetalingen på 40.000 kr./projektår afholdes inden for egne rammer.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. juni 2011 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2011

  Bilag

 • 15
  Boliger til kvoteflygtninge
  Sagsid.: 11/1054

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler; 1. at Dragør Kommune lejer parcelhus til brug for midlertidig indkvartering af kvoteflygtninge i en 4-årig periode til en leje på kr. 15.300 pr. måned ex. forbrug. 2. at 2 lejemål på Møllegade 10, lejlighed D og F istandsættes, så de efterfølgende kan udlejes til kvoteflygtninge som permanente boliger. 3. at der gives en anlægsbevilling på 130.000 kr. til renovering af lejemålene i Møllegade 10, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 05-05-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-05-2011
  Ad 1-3. For stemte: 5 (A, F, T, V) Undlod at stemme: 1 (C) Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
  Ad 1 godkendt. Ad 2 og ad 3 udsættes grundet indgået købstilbud.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 16-06-2011
  Ad 2-3 Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ifølge de udmeldte flygtningskvoter skal Dragør Kommune modtage 14 flygtninge i 2011. Vi har indtil nu taget imod 3 flygtninge af kvoten for 2011. Kvoten er med virkning fra i år steget så meget, at Dragør Kommune har ikke mulighed for at opfylde forpligtigelsen til boligplacering af de almindelige anvendte kanaler. I øjeblikket bor der 4 flygtninge midlertidigt i de beskyttede boliger, som skal rives ned til sommer. Det betyder, at Dragør Kommune i løbet af 2011 skal anvise boliger til i alt 15 flygtninge. I øjeblikket er det overvejende enlige flygtninge, Dragør Kommune får anvist til boligplacering. Det er en meget stor udfordring, som kun kan løses ved at iværksætte en række forskellige initiativer. Denne mødesag er den første om emnet. Dragør Kommune får anvist boliger i kommunen efter ¼-reglen, men dette drejer sig oftest om større boliger, hvor huslejeudgiften er af en sådan størrelse, at flygtningen ikke har råd til at sidde i den. Vi får dog under alle omstændigheder ikke anvist boliger i et omfang, der kan rumme flygtningekvoten. Der er kun ganske få almene boliger i Dragør Kommune til enlige. Ifølge loven er Dragør Kommune forpligtet til at tilbyde flygtninge en permanent bolig uden tidsbegrænset lejekontrakt. Det vil sige, at hvis vi tilbyder en enlig en et-værelses bolig, så er forpligtigelsen opfyldt - også selv om pågældende senere bliver familiesammenført eller andet. Sørger Dragør Kommune ikke for at anvise permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice har anvist, kan Udlændingeservice på kommunens regning erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen, jf. § 15 i lovbekendtgørelse om integration af flygtninge i Danmark. Har Dragør Kommune ikke mulighed for at tilbyde flygtninge en permanent bolig fra start, kan flygtningene placeres i midlertidige boliger. Man kan ansøge det asylcenter, som flygtningen kommer fra, om vedkommende kan få lov at blive boende. Sædvanligvis gives der kun tilladelse til dette, hvis kommunen har en permanent lejekontrakt til flygtningen til en fastsat dato. Der er ikke særskilte krav til de boliger, som kommunen anvender til midlertidige boliger, og vi har derfor mulighed for at tilbyde et hotelværelse eller lignende som en midlertidig løsning. Det vil dog være omkostningstungt at have flygtninge boende i hotelværelser eller i hytter på campingpladsen. Kravet er dog, at vi som kommune skal være opsøgende i forhold til at skaffe en permanent bolig; det kan vi ikke overlade til personen selv. Dragør Kommune har i lokalavisen annoneret efter ledige boliger til flygtninge. Det har givet en del henvendelser, som der arbejdes videre med, men kun få af henvendelserne har været relevante at gå videre med. En af henvendelserne drejer sig om et parcelhus i Harevænget, som kan lejes i en 4-årig periode fra den 15. august 2011. Lejen udgør 15.300 kr. pr. måned ex. forbrug. Boligen kan anvendes til midlertidig placering af 3-4 flygtninge. Forvaltningen vil sikre et løbende tilsyn, ligesom der ved visitationen vil blive taget højde for, at de flygtninge, der placeres i boligen, skal kunne fungere sammen. Dragør Kommune har i en længere periode haft to ledige lejemål i Møllegade. Lejlighederne bebos ikke på grund af skimmelsvamp i boligerne. Boligerne kan gøres anvendelige ved en istandsættelse. Renoveringsudgifterne vil ifølge Plan og Teknik beløbe sig til 130.000 kr. Lejlighederne vil - efter en renovering - kunne udlejes permanent. Ejendommen, hvor lejlighederne er beliggende, er udbudt til salg, men der er endnu ikke modtaget bud på ejendommen.

  LOVE/REGLER:
  Det fremgår af integrationslovens § 12, at kommunalbestyrelsen skal anvise boliger til flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen i følge lovens § 10. I henhold til integrationsloven § 12, stk. 5, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted, hvis det ved modtagelsen af flygtningen ikke er muligt at anvise permanent bolig. Taksterne for betaling fastsættes af integrationsministeren, jf. integrationlovens § 12, stk.6.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Der er endnu ikke indgået kontrakt om lejemålet i Harevænget, men huslejen vil udgøre 15.300 kr. om måneden. Dertil kommer forbrug af el og varme. Der er loft over, hvor meget Dragør Kommune må tage i husleje i en bolig af midlertidig karakter. Taksterne er følgende pr. måned: Enlige kr. 1.965,- Par uden børn kr. 3.597,- Par med 1 – 3 børn kr. 3.924,- Par med 4 el fl. børn kr. 4.251,- Dragør Kommune må derfor påregne at skulle bære en merudgift, hvis vi ikke kan anvise midlertidige boliger, der ligger inden for rammerne af huslejens størrelse. Kommunen kan dog få dækket omkostninger fra staten, hvis boliger, der er forbeholdt flygtninge, i perioder står tomme. Det beløb, der refunderes, kan dog ikke overstige den normale leje for sædvanlige lejligheder af tilsvarende størrelse. Der skal anvendes 130.000 kr. til renovering af lejemålene i Møllegade. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling, og at beløbet frigives.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Forvaltningen vil foreslå, at grundejerforeningen i vængerne orienteres om lejemålet indgåelse.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 5. maj 2011 Økonomi - og Planudvalget den 12. maj 2011 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

 • 16
  Stillingtagen til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden på baggrund af klage
  Sagsid.: 11/1291

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at det udarbejdede udkast til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet med kommuner godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Godkendt. Protokoltilføjelse fra C og T- gruppen. C og T-gruppen finder at det havde været korrekt at slå de to skolelederstillinger op, idet skoleledernes ansvar ændres til to dobbelt så store skoler med SFO, samt at forestå fusioneringen.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har modtaget brev af 11. maj 2011 fra Statsforvaltningen Hovedstaden, der udbeder sig kommunens bemærkninger til, om der er baggrund for at rejse en sag i forbindelse med, at skolebestyrelsene ikke blev hørt ved omplaceringen af skoledere til de to nye skoler. Den juridiske situation om dette forhold er tidligere oplyst ved den politiske behandling af sagerne og denne dokumentation vedlægges brevet til Statsforvaltningen. Administrationen anbefaler at det udarbejdede svarudkast godkendes til afsendelse, da svaret gengiver de juridiske og faktiske forhold som er lagt til grund i sagen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011

  Bilag

 • 17
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Bjørn Lindhard Pedersen spurgte hvad vil Kommunalbestyrelsen gøre for at borgerne fremover kan tro på udmeldinger når kursen ændres. Borgmesteren svarede, at beslutningerne træffes i en åben proces og at konsekvenserne er, at der kan være en vis usikkerhed indtil den endelige beslutning er truffet. Bjørn Lindhard Pedersen spurgte yderligere om sammenhæng mellem økonomi og kvalitet, samt om Kommunalbestyrelsens holdning til at forældrekredsen på Skolen ved Vierdiget ikke længere deltager i fusionsgruppen. Borgmesteren svarede bekræftende på at der netop er sammenhæng mellem økonomi og kvalitet, og at kvaliteten i alle tilfælde prioriteres. Samt opfordrede kraftigt til at forældrene igen deltager i processen for at have indflydelse på det endelige resultat. Bertha Jensen spurgte om man har overvejet at børn i samme familie kan blive splittet på flere skoler, klubber og skolebestyrelser ved en ny skolestruktur. Borgmesteren svarede ja, men at det netop må løses ved ny indretning af nye skoledistrikter og ny skolestruktur, idet forældre og børn jo følges ad. Bertha Jensen spurgte Pernille Lundqvist hvordan arbejdsgrupperne har været en succes. Pernille Lundqvist svarede. at det er blevet oplyst i styringsgruppen, at der er skabt grundlag for en bedre dialog hvilket er meget positivt. Bertha Jensen spurgte Annette Rahbek til mødet med skoleeleverne. Annette Rahbek svarede, at der var alle mulige spørgsmål hvoraf mange ikke kan besvares på nuværende tidspunkt, men først når strukturen er implementeret. Bertha Jensen spurgte supplerende til anvendelsen af ordene ”fusion” og ”lukning” af skoler, samt om det seneste nye beslutningsforslag om skolestruktur, ændrer forudsætningerne for arbejdsgruppernes arbejde. Borgmesteren svarede bekræftende på at der har været anvendt forskellige ord for det samme, samt at arbejdsgrupperne p.t. arbejder for det foreliggende grundlag som er gældende for skolestart 2011, indtil andet er besluttet.