Skip navigationen

Referat

Torsdag den 25. august 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Lillian Knudsen (A), Kim Grønved Nielsen (F), Peter Læssøe (T) og Hanne Stockbridge (V) med anmeldt forfald, Ole Hansen (A), Mette Mortensen (F), Rita Smedegaard (T) og Helle Barth (V) blev indkaldt som suppleanter.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Sofia Jacobsen oplyste, at hun har hørt rygter om store besparelser (på mere end 30 mio. kroner) på både skole- og daginstitutionsområdet. Hun bad borgmesteren om at af- eller bekræfte disse rygter. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at kommunalbestyrelsen skal på budgetseminar den 2. -3. september 2011, hvor man tager hul på forhandlingerne om budget 2012-15. Ifølge det foreløbige tekniske budget er der et underskud på ca. 23 mio. kroner i 2012, som skal håndteres på den ene eller anden måde. Dragør Kommune har netop fået tildelt 8 mio. kroner fra særtilskudspuljen til de særligt vanskeligt stillede kommune i hovedstadsområdet, ligesom kommunen har fået bevilget en særlig låneadgang på i alt 20. mio. kroner. Disse tilskud kan være med til at løse de store økonomiske udfordringer, vi står overfor. Sofia Jacobsen anførte, at hun tidligere havde hørt borgmesteren udtale, at man forventer en salgspris i størrelsesordenen 80 mio. kroner for Skolen ved Vierdiget. Sofia Jacobsen spurgte, om kommunalbestyrelsen vil være villig til at afhænde Skolen ved Vierdiget for en mindre sum, eller om man i stedet vente på et mere gunstigt afhændelsestidspunkt, hvis der ikke indkommer bud på 80 mio. kroner eller mere. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at en af de skolemodeller, der er fremlagt, koster i størrelsesordenen 80 mio. kroner. Det er op til kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om en eventuel afhændelse af Skolen ved Vierdiget og iværksættelse af skoleudbygning, og disse beslutninger vil afhænge af en samlet vurdering af økonomi, kvalitet og indhold. Helene Egtved henviste til, at Dragørs folkeskoler har fået en rigtig flot placering på den af Undervisningsministeriet offentliggjorte liste over karaktergennemsnittene i landets skoler. Helene Egtved spurgte, om man – set i dette lys – kan forestille sig at ændre skolestrukturen i Dragør til en 7-spors model. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at lægge sig fast på antallet af spor på de enkelte årgange. Det er mere interessant at drøfte, hvilket indhold og hvilken kvalitet vi fremover ønsker at vores folkeskoler i Dragør. Dette handler ikke og alene om antallet af spor, men om hvordan vi rent konkret tilrettelægger undervisningen i det daglige. Det er disse drøftelser, som bliver afgørende for kommunalbestyrelsens prioriteringer i drøftelserne om en ny skolestruktur. Annette Rahbek (V) tilføjede, at der igennem de seneste mange år har været besparelser på skolevæsenet i Dragør, og at det netop er for at sikre mindst den samme gode kvalitet i undervisningen som tidligere, at der nu må foretages mere grundlæggende strukturændringer på området. Pernille Lundqvist (F) oplyste, at SF som udgangspunkt sigter efter en 8-spors model, men at man naturligvis vil være åben for alternative løsninger ved de kommende drøftelser. Birgitte Rinhart (T) oplyste, at Liste T helt ubetinget ønsker en 8-spors skolemodel i Dragør Kommune. Liste T så helst, at vi havde bevaret vores 4 skoler på de hidtidige 4 matrikler. Asger Larsen (C) oplyste, at kommunen ifølge det foreløbige tekniske budget har et økonomisk underskud på 23.568.000 kroner i 2012, hvilket reduceres til 15.568.000 kroner efter modtagelsen af tilskuddet på 8 mio. kroner fra puljen for de særligt vanskeligt stillede kommuner. Kommunen kan ikke finansiere sin drift med lån, og derfor må man se på hvilke politiske beslutninger, der skal til for at sammensætte et fornuftigt økonomisk budget. Dette får også betydning for drøftelserne på skoleområdet. Signe Arvin anførte, at der netop er gennemført en undersøgelse, der viser, at en god normering i børnehaven har stor betydning for børns indlæringsevne i skoleårene. Signe Arvin spurgte til, om kommunalbestyrelsen har en særlig holdning til normeringerne i daginstitutionerne. Borgmester Allan Holst (A) oplyste, at han kender til undersøgelsen, og at han er enig i, at det er vigtigt at være opmærksom på, at vi har gode normeringer i vores daginstitutioner. Kenneth Gøtterup (C) oplyste supplerende, at der ifølge undersøgelsen også er andre faktorer, såsom de ansattes uddannelsesniveau og køn, der har betydning for børnenes indlæringsevne.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Intet under meddelelser.

 • 3
  Meddelelse - Ny sammensætning af Handicaprådet
  Sagsid.: 11/2299

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 18-08-2011
  Til efterretning. Lillian Knudsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2011
  Til efterretning. Sagen oversendes til udvalgsbehandling for tilretning af vedtægter.

  SAGSFREMSTILLING:
  Handicaprådet har valgt Robert Kallehauge som ny formand efter Alex Dufrennes afgang. Robert Kallehauge sidder desuden i DHs lokaludvalg i Dragør som repræsentant for Dansk Blindesamfund. Handicaprådet består nu af to repræsentanter, Gretha Christiansen og Robert Kallehauge, samt to suppleanter, alle fra handicaporganisationerne. Det er ikke muligt at stille med tre repræsentanter og tilsvarende suppleanter, idet også Else Rårup har trukket sig. Der er fortsat to repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen i rådet, Kim Grønved Nielsen og Lillian Knudsen. Afdelingschef Hanne Munch er sekretær. På Handicaprådets førstkommende møde den 25. august 2011 drøftes, at kommunen nu er overrepræsenteret. Der fremsættes eventuelt en indstilling til Kommunalbestyrelsen om, at der fremover kun er én repræsentant fra Kommunalbestyrelsen i rådet. Meddelelsen forelægges Kommunalbestyrelsen den 25. august 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 18. august 2011 Kommunalbestyrelsen den 25. august 2011

 • 4
  Nyt bestyrelsesmedlem til Store Magleby Bevaringsfond
  Sagsid.: 11/2364

  ANBEFALING:
  Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen godkender den af Liste T udpegede grundejer som medlem af bestyrelsen for Store Magleby Bevaringsfond, i henhold til fundats.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2011
  Godkendt. Birgitte Rinhart (T) meddelte, at det udpegede medlem er Nicolaj Karlsson, Hovedgaden 7A.

  SAGSFREMSTILLING:
  Sekretariatet for Store Magleby Bevaringsfond har modtaget ønske fra et medlem i bestyrelsen om at udtræde af fondsbestyrelsen. Ved konstitueringen af Store Magleby Bevaringsfond for perioden 2010-2013 blev der, i henhold til fundats, dels udpeget 3 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og dels 4 ejere af ejendomme indenfor fondens virksomhedsområde til at indtræde i bestyrelsen. Med hensyn til udpegning af ejer-repræsentanter besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 28.1.2010 (J.nr. 01.10 A16) at godkende 4 ejere, indstillet af Kommunalbestyrelsens partigrupper efter d´Hondts metode. Fra Listen T var indstillet Flemming Kindler, Hovedgaden 5. Fra Flemming Kindler har Bevaringsfondens sekretær den 10.8.2011 modtaget en anmodning om udtræden af St. Magleby Bevaringsfond. E-mail med anmodningen beror i mødesagen. Formålet med Store Magleby Bevaringsfond er "at virke for bevarelse af arkitektonisk værdifulde huse og miljøer i Store Magleby landsby og i kommunens øvrige landzone". Bevaringsfonden fungerer som rådgivende organ over for Kommunalbestyrelsen i principielle bevaringsspørgsmål, og har gennem sin fond mulighed for at yde tilskud til bevaringsfremmende bygningsarbejder.

  LOVE/REGLER:
  Det fremgår af styrelseslovens § 28 stk. 1, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2011

 • 5
  Navngivning af plads
  Sagsid.: 11/2261

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at forslag om navngivning af plads på hjørnet af Bymandsgade og Sønderstræde til Hans Isbrandtsens Plads sendes i høring forinden endelig vedtagelse.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Bertel Riber (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-08-2011
  Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2011
  Godkendt. Sagen sendes i høring.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har fra Hans Isbrandtsens Fond modtaget ansøgning om navngivning af pladsen på hjørnet af Bymandsgade og Sønderstræde (bilagt). Fonden foreslår navnet Hans Isbrandtsens Plads. Ansøgningen begrundes med, at Hans Isbrandtsen er født i Dragør og har gået på Dragør Skole. Efter at have etableret rederi i New York sammen med fætteren A. P. Møller besøgte han, så tit han kunne Dragør, familie og venner. Efter 2. verdens krig sendte han kaffe og the til de ældre i Dragør Kommune og i 1954 testamenterede han penge til Dragør Kommune. Nogle af disse skulle gå til et større våbenhus til kirken, imens resten skulle uddeles som legater til udgående dygtige elever og til ældre borgere i Dragør. Fonden uddeler stadig legater og julegaver. Endvidere har Hans Isbrandtsen doneret penge til Dragør Museum. Fonden består af 6 medlemmer, hvoraf præsten og borgmesteren er fødte medlemmer. Hans Isbrandtsens børnebørn har netop været på besøg i Dragør og er meget beæret over Fondens tiltag. Hele familien vil bestræbe sig på at komme til Dragør til navngivningen, hvis denne imødekommes. Fonden har til ansøgningen vedlagt en lille bog, som omhandler Hans Isbrandtsens liv og levned. Bogen beror i mødesagen. Forvaltningen anbefaler at imødekomme ansøgningen. Forvaltningen anbefaler dog, at forslaget til navngivning sendes i høring, forinden endelig beslutning træffes. Forvaltningen påtænker at høre følgende parter: Hovedstadsområdets Vejnavnesamarbejde Beboeren til adressen Sønderstræde 11, som i dag har vejadgang ud til selve pladsdannelsen, og som i bekræftende fald fremtidigt vil få ændret adresse til Hans Isbrandtsens Plads 1 Beboerforeningen for Dragør Gamle By Dragør Lokalhistoriske Forening Dragør Bevaringsnævn Efter høringen vil sagen blive forelagt til endelig politisk vedtagelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Navngivning af pladsen på hjørnet af Bymandsgade og Sønderstræde vil få mindre økonomiske konsekvenser i form af indkøb og opsætning af nye vejnavneskilte. Udgifterne kan rummes i den almindelige drift.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2011 Økonomi- og Planudvalget den 23. august 2011 Kommunalbestyrelsen den 25. august 2011

  Bilag

 • 6
  Grønt Råd i Dragør og Tårnby kommuner
  Sagsid.: 10/1972

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at 1. det af Tårnby Kommune godkendte kommissorium samt vedtægter for "Grønt Råd i Dragør og Tårnby kommuner" tages til efterretning, 2. der udpeges 1 medlem til Grønt Råd fra Teknik- og Miljøudvalget, udover formanden som er født medlem, 3. der udpeges 2 suppleanter fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. direktør Kim Jørgensen og afdelingschef Jørgen Jensen deltager som embedsmænd, idet disses suppleanter udpeges administrativt.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2011
  Ad. 1 Taget til efterretning Ad. 2 Formand Pernille Lundqvist (F) og Bertel Riber (A) Ad. 3 Suppleanter Hanne Stockbridge (V) for Pernille Lundqvist (F) og Uffe Jacobsen (C) for Bertel Riber (A) Ad. 4 Godkendt Bertel Riber (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2011
  Ad 1 - 4 Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har fra Tårnby Kommune modtaget en opfordring til at udpege medlemmer til et fælles "Grønt Råd i Dragør og Tårnby kommuner". Det Grønne Råd skal være et rådgivende udvalg vedrørende miljø-, natur- og friluftspolitik og fungere som bindeled mellem politikere, administration og borgere i de to kommuner og grønne interesseorganisationer. Udvalget / rådet nedsættes jfr. Styrelseslovens § 17.4. Henvendelsen fra Tårnby Kommune samt kommissorium og vedtægter, godkendt af Tårnby Kommunalbestyrelse den 21.6.2011, indgår som bilag i sagen. Dragør Kommunes Teknik- og Miljøudvalg behandlede på sit møde den 9.11.2011 et forslag om oprettelse af et "Grønt Råd" i samarbejde med Tårnby Kommune. Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle "arbejde videre med planen for oprettelse af et Grønt Råd i samarbejde med Tårnby Kommune". Sagsfremstilling fra Teknik- og Miljøudvalgets behandling den 9.11.2010 indgår som bilag i sagen. Efter drøftelse med TMU´s formand og forslagsstiller besluttedes efterfølgende at afvente et konkret udspil fra Tårnby Kommune, som nu foreligger med den aktuelle henvendelse. Der er to uklarheder i det fremsendte fra Tårnby Kommune, som efterfølgende er verificeret: - Der er tale om ialt 4 medlemmer fra hver kommune: 2 politikere og 2 embedsfolk - I vedtægterne står fejlagtigt, at suppleanterne godkendes af "Kommunalbestyrelsen i Tårnby". Suppleanterne for Dragør Kommunes 4 medlemmer skal godkendes af Dragør Kommunalbestyrelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Oprettelse af et Grønt Råd er udgiftsneutralt for Dragør Kommune. I henhold til vedtægterne stiller Teknisk Forvaltning i Tårnby Kommune fornøden sekretariatsbistand til rådighed for Rådet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2011 Kommunalbestyrelsen den 25. august 2011

  Bilag

 • 7
  Ændring af medlemssammensætningen for forældreråd i SFO
  Sagsid.: 11/2273

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at medlemssammensætningen i Forældrerådet for den enkelte SFO ændres, således at Forældrerådet består af 1 forældrerepræsentant, 1 medarbejderrepræsentant samt 1 pædagogisk leder fra hver af de fysiske enheder i den enkelte SFO. SFO-lederen fungerer som sekretær for forældrerådet.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 18-08-2011
  Anbefales over for KB med 5 stemmer for (A+C+O+V) 1 medlem (T) undlod at stemme. Lillian Knudsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2011
  For stemte: 13 (A, C, F, O, V) Imod stemte: 0 Undlod at stemme: 2 (T) Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Den 31. marts 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at indføre SFO i Dragør Kommune pr. 1. august 2011. I forbindelse med beslutningen blev det vedtaget, at der skal nedsættes et forældreråd for hver af de to SFO´er. Forældrerådets medlemssammensætning er 1 forældrerepræsentant fra hver af de fysiske enheder tilknyttet den enkelte SFO samt to medarbejderrepræsentanter fra SFO´en. Derudover fungerer SFO-lederen som sekretær for Forældrerådet. I forbindelse med arbejdet i de to nedsatte fusionsgrupper i relation til skolestrukturprojektet har forældre, medarbejdere og ledere givet udtryk for, at de ønsker en anden medlemssammensætning i Forældrerådet. Det er blevet problematiseret, at de pædagogiske ledere ikke er repræsenteret, samt at der ikke sidder en medarbejderrepræsentant fra hver af de fysiske enheder. Parterne ønsker en ligeværdig repræsentation i Forældrerådet, således at både forældre, medarbejdere og ledere fra hver fysiske enhed er repræsenteret og i fællesskab kan være med til at tegne den nye SFO. SFO-lederen deltager i Forældrerådet i kraft af sin funktion som sekretær.

  LOVE/REGLER:
  Folkeskoleloven

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 18. august 2011 Kommunalbestyrelsen den 25. agust 2011

 • 8
  Foreløbigt udlejningsbudget Enggården etape 1
  Sagsid.: 11/2211

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at driftregnskabet, herunder fastsættelse af huslejen for boligerne i etape 1 af udbygningen af plejehjemmet Enggården, godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 18-08-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Lillian Knudsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-08-2011
  Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Udbygningen af Enggården med 1. etape er klar til indflytning. Boligselskabet KAB er valgt som udlejer af boligerne. KAB har fremsendt huslejeberegning på lejlighederne, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Huslejeberegningen for en bolig med et enkelt rum 6536,00 kr. pr. måned Huslejeberegningen for to-rumsbolig 8971,00 kr. pr. måned Borgeren har mulighed for at søge boligydelse m.m. som beregnes individuelt i forhold til indtægt og formue.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 18. august 2011 Økonomi- og Planudvalget den 23. august 2011 Kommunalbestyrelsen den 25. august 2011

  Bilag

 • 9
  Etablering af boliger til kvoteflygtninge
  Sagsid.: 11/1054

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler: 1. at Anes Minde istandsættes, så den kan rumme fire permanente flygtningeboliger, 2. at der gives en anlægsbevilling på 827.411 kr., som frigives.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 18-08-2011
  ad 1-2. Anbefales over for ØPU/KB med 4 stemmer for (A+O+T+AR) 2 medlemmer (C+MJH) undlod at stemme. Lillian Knudsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-08-2011
  C stillede følgende ændringsforslag: Der optages forhandlinger med Strandparken og Engparken om, at kommunen får tildelt hver tredje lejemål i stedet for hver fjerde. For stemte 1 (C ) Imod stemte 4 (A+F+V) Faldet Anbefaling fra SBKU, ad 1-2 For stemte 4 (A+F+V) Imod stemte 1 (C ) Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2011
  Afstemning om ØPU´s anbefaling, ad 1 - 2: For stemte: 10 (A, F, O, T, V÷MJH + HB) Imod stemte: 3 (C) Undlod at stemme: 2 (MJH + HB) Godkendt. Forslag fra C-gruppen Sagen sendes til udvalgsbehandling med henblik på at undersøge mulighederne for at indlede forhandlinger med Strandparken og Engparken om, at kommunen får tildelt hvert tredje lejemål i stedet for hvert fjerde. For stemte: 14 (A, C, F, T, V) Imod stemte: 1 (0) Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen foreslår, at Anes Minde istandsættes, så den kan anvendes til flygtningeboliger. Anes Minde har tidligere været anvendt til husning af flygtninge. Ejendommen er i øjeblikket ubeboelig på grund af store vandskader og skimmelsvamp. Plan og Teknik har undersøgt, hvilke udgifter der vil være forbundet med at gøre Anes Minde til permanent bolig for 4 flygtninge. Renovering af huset, nyt køkken, bad og fjernelse af skimmelsvamp vil i alt beløbe sig til 827.411 kr. Pengene vil skulle bevilges og frigives som anlægsudgift. Ifølge de udmeldte flygtningekvoter skal Dragør Kommune modtage 14 flygtninge i 2011. Udlændingemyndighederne har desuden varslet, at Dragør Kommune skal modtage 15 flygtninge i 2012. Vi har indtil nu taget imod 3 flygtninge af kvoten for 2011. Kvoten er med virkning fra i år steget så markant, at Dragør Kommune ikke har mulighed for at opfylde forpligtigelsen til boligplacering af de almindelige anvendte kanaler. Det er overvejende enlige flygtninge, som Dragør Kommune får anvist til boligplacering. Det er en stor udfordring, som kun kan løses ved at iværksætte forskellige initiativer. Det er i forvejen besluttet at leje et parcelhus samt at istandsætte 2 udlejningsboliger. Dette er imidlertid ikke helt tilstrækkeligt til at rumme den udmeldte flygtningskvote. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at etablere yderligere 4 boliger i indeværende år for at imødekomme behovet for boligplacering af kvoteflygtninge i 2011. Dragør Kommune får anvist boliger i kommunen efter fjerdedelsreglen, men dette drejer sig oftest om større boliger, og hvor huslejeudgiften derfor er af en sådan størrelse, at enlige flygtninge ikke har råd til at betale den. Vi får dog under alle omstændigheder ikke anvist boliger efter fjerdedelsreglen i et sådant omfang, at vi alene ad denne vej kan rumme flygtningekvoten. Ifølge loven er Dragør Kommune forpligtet til at tilbyde flygtninge en permanent bolig uden tidsbegrænset lejekontrakt. Det vil sige, at hvis vi tilbyder en enlig en et-værelses bolig til en flygtning, er den kommunale boligplaceringsforpligtigelse opfyldt – også selv om pågældende senere bliver familiesammenført eller andet. Sørger Dragør Kommune ikke for at anvise permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice har anvist, kan Udlændingeservice på kommunens regning erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen til dette formål, jf. § 15 i lovbekendtgørelse om integration af flygtninge i Danmark. Har Dragør Kommune ikke mulighed for at tilbyde flygtninge en permanent bolig til det fastsatte tidspunkt, kan flygtningene placeres i midlertidige boliger. Man kan ansøge det asylcenter, som flygtningen kommer fra, om vedkommende kan få lov at blive boende på centret, indtil kommunen har en bolig klar. Sædvanligvis gives der kun tilladelse til dette, hvis kommunen på tidspunktet for anmodningen kan fremvise en permanent lejekontrakt til flygtningen til en fastsat dato. Der er ikke særskilte krav til de boliger, som kommunen anvender til midlertidige boliger, og vi har derfor mulighed for at tilbyde et hotelværelse eller lignende som en midlertidig løsning. Det vil være omkostningstungt at have flygtninge boende i hotelværelser eller i hytter på campingpladsen. Kravet er, at vi som kommune skal være opsøgende i forhold til at skaffe en permanent bolig, og det kan vi altså ikke overlade til personen selv. Dragør Kommune har i lokalavisen annonceret efter ledige boliger til flygtninge. Dette har ikke afhjulpet situationen.

  LOVE/REGLER:
  Det fremgår af integrationslovens § 12, at kommunalbestyrelsen skal anvise boliger til flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen i følge lovens § 10.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Der skal anvendes 827.411 kr. til renovering af Anes Minde. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling. De fire lejere vil skulle betale en månedlig husleje på 2340 kr. inklusiv el og varme. Huslejen er nødt til at blive fastsat lavt, da boligerne ikke giver mulighed for at modtage boligsikring, da der ikke er selvstændigt køkken og bad. Kommunen kan dog få dækket omkostninger fra staten, hvis boliger, der er forbeholdt flygtninge, i perioder står tomme. Det beløb, der refunderes, kan dog ikke overstige den normale leje for sædvanlige lejligheder af tilsvarende størrelse.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 18. august 2011 Økonomi - og Planudvalget den 23. august 2011 Kommunalbestyrelsen den 25. august 2011

  Bilag

 • 10
  Dragør Kommunes Kultur- og fritidspolitik 2011-15
  Sagsid.: 11/2152

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at Dragør Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-15 drøftes med henblik på en godkendelse af politikken, så den kan træde i kraft 1. september 2011.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 18-08-2011
  Anbefales over for KB. Lillian Knudsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Politikere og et bredt udsnit af interessenter indenfor kultur- og fritidsområderne mødtes til en drøftelse af den fremtidige kultur- og fritidspolitik på et politikværksted den 28. februar 2011. Ved værkstedet blev der taget udgangspunkt i et oplæg udarbejdet af forvaltningen. På baggrund af de fremsatte kommentarer har forvaltningen udarbejdet et forslag til den endelige udformning af en kultur- og fritidspolitik for Dragør Kommune. Kultur- og fritidspolitikken foreslås gældende fra 1. september 2011 og frem til 31. december 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 18. august 2011 Kommunalbestyrelsen den 25. august 2011

  Bilag

 • 11
  Alkoholpolitik - retningslinjer
  Sagsid.: 11/2292

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at retningslinjerne drøftes med henblik på, om de skal gøres permanente eller ændres, 2. at sagen inden endelig stillingtagen sendes i høring blandt relevante.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 18-08-2011
  ad 1+2. Der forelå 2 forslag: 1. C-gruppen foreslår:”at retningslinjerne for alkoholpolitikken gøres permanente. 2. A+O+T+V foreslår:”at sagen sendes i høring, idet udvalget overvejer, om det kunne være en mulighed, at ændre retningslinjerne for alkoholpolitikken, således at det fremover vil være op til den enkelte bestyrelse eller leder, om der skal meddeles dispensation fra retningslinjerne ved særskilte arrangementer. Forslag 2 blev sat under afstemning først, da det var det mest vidtgående . For stemte 5 (A+O+T+V) Imod stemte 1 ( C) Godkendt. Da det blev godkendt, at sagen sendes i høring bortfalder forslag 1. Lillian Knudsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2011
  Sagen udgår.

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kulturudvalget besluttede på møde den 6. november 2008 at indføre en ensartet alkoholpolitik i institutioner og på skoler. Alkoholpolitikken trådte i kraft den 1. januar 2009 og betyder, at der ikke længere må drikkes alkohol ved arrangementer på skoler og i daginstitutioner, hvor børn og forældre deltager sammen. På møde i udvalget den 4. marts 2009 besluttede udvalget et sæt retningslinjer for alkoholpolitikken. Politikken gælder ikke ved udlejning af lokaler til privat fest. Herudover vedtog SBKU, at retningslinjerne tages op til revision efter 2 år. Det kan oplyses, at der i perioden er givet en dispensation til Dragør Skoles Venner til deres årlige asfaltbal i 2009, og at der til dette møde ligger endnu en ansøgning om dispensation (sag 6 på dagsordenen). Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter alkoholpolitikken med henblik på, om den skal fortsætte i sin nuværende ordlyd, om den skal ændres eller ophæves. Her gives en kort opsummering af grundlaget for, at der i sin tid blev vedtaget en alkoholpolitik: 1. Behovet for en alkoholpolitik i skoler og institutioner blev drøftet på Social Børn og Kulturudvalgsmødet den 14. august 2008. Styregruppen i projektet ”Børn i familier med alkoholproblemer” bar på mødet ønsket frem med en forhåbning om, at dette ikke blot vil medvirke til at sætte alkoholpolitikken på dagsordenen, men at dette samtidig vil afføde et ønske om at synliggøre et behov for, at der bliver udarbejdet lokale alkoholpolitikker i de enkelte institutioner og skoler. 2. Udvalget var positivt overfor ensartede regler på området, men vedtog inden endelig stillingtagen til processen at forelægge sagen for Fælles Skoleråd og Institutionssamrådet, der gav følgende tilbagemeldinger: 3. ”Fælles Skoleråd har på sit møde den 22. september 2008 drøftet behovet for en fælles alkoholpolitik for skolerne i forbindelse med arrangementer, hvor elever og forældre deltager. Fælles Skoleråd anbefaler, at skolebestyrelserne på de enkelte skoler udarbejder en alkoholpolitik for forældre-/ elevarrangementer ud fra den enkelte skoles behov.” 4. ”Institutionssamrådet har på sit møde den 24. september 2008 drøftet behovet for en fælles alkoholpolitik for institutionerne i forbindelse med arrangementer, hvor børn og forældre deltager. Et stort flertal i Institutionssamrådet anbefaler, at SBKU træffer beslutning om, at børnearrangementer er alkoholfrie.” 5. Udvalget besluttede alkoholpolitikken på møde den 6. november 2008, og den trådte i kraft den 1. januar 2009. 6. Uddrag fra sagsfremstilling fra udvalgsmøde den 4. marts 2009 vedrørende retningslinjer for alkoholpolitikken: Der er minimum 1 barn i hvert klasse, der lever med en misbrugende forældre. Nyere tal viser, at det snarere er 2 børn i hver klasse (Sundhedsstyrelsen 1999). Disse børn gruer ofte for, hvordan deres forældre måske vil agere, når der kommer alkohol på bordet, samtidigt med at de ofte bliver urolige og utrygge, når de ser deres sekundære omsorgspersoner/rollemodeller (pædagoger, lærere mv.) indtage alkohol. Det er vigtigt at slå fast, at disse børn, ganske som alle andre børn, IKKE får et sundt forhold til alkohol ved at se andre voksne drikke behersket. Voksne kan ikke lære børn at få et fornuftigt forhold til alkohol ved selv at vise dem hvordan. Børn kan oftest ikke skelne/vurdere grænser og overforbrug, og særligt de yngre børn har svært ved at skelne. De steder, hvor man har indført no-alcohol til f.eks. sommerarrangementer/ forældremøder, handler det ofte om en kort overgang, førend alle parter ikke længere tænker over, at de faktisk går glip af 1-2 glas rødvin/øl 2-3 gange årligt. I forlængelse heraf kan nævnes, at sundhedsprofilen 2010 for Dragør Kommune har viset, at 17 % af de 35-44 årige og 29 % af de 45-54 årige borgere i kommunen har en risikabel alkoholadfærd. Dette er borgere, der med stor sandsynlighed har børn i skoler og institutioner. Risikabel alkoholadfærd betyder, at vedkommende indtage mere alkohol, end der anbefales efter Sundhedsstyrelsens udstukne retningslinjer. Indenrigs- og sundhedsministeren opfordrer i brev af 11. juli 2011 kommunerne til at forebygge alkoholforbrug, især overfor børn og unge. Brevet vedlægges som inspiration til debatten. Retningslinjer for alkoholpolitikken er vedlagt som bilag til sag nr. 5.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 18. august 2011 Social, Børn og Kulturudvalget den 29. september 2011

  Bilag

 • 12
  Valg til Folketinget 2011
  Sagsid.: 11/2012

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, 1. At udpegning af valgbestyrelse og stedfortrædere tages til efterretning 2. At A-gruppen udpeger en valgstyrer i stedet for borgmesteren 3. At udpegning af valgstyrere for de tre afstemningsområder tages til efterretning 4. At der udpeges formænd for valgstyrerne for de tre afstemningsområder 5. At fastsættelse af antal tilforordnede vælgere tages til efterretning 6. At der udpeges to tilforordnede og to stedfortrædere som stemmemodtagere på plejehjem og i vælgerens hjem 7. At diætgodtgørelsen tages til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2011
  Ad 1 - 7 blev godkendt som følger: Ad pkt. 1: Til efterretning. Ad pkt. 2: Den udpegede valgstyrer er Ole Svendsen (A) Ad pkt. 3: Til efterretning. Ad pkt. 4: De udpegede formænd er Pernille Lundqvist (F) på Dragør Skole Syd, Annette Rahbek (V) på St. Magleby Skole ved Kirkevej samt Ole Svendsen (A) på St. Magleby Skole ved Vierdiget. Ad pkt. 5: Til efterretning. Ad pkt. 6: De tilforordnede er Hanne Stockbridge (V) og Mette Mortensen (F). Stedfortrædere er Asger Larsen og Kenneth Gøtterup (C) . Ad pkt. 7: Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ifølge den danske grundlov må medlemmerne af Folketinget højst sidde fire år, hvorefter der skal udskrives valg til Folketinget. Det sidste folketingsvalg var den 13. november 2007, og der skal senest afholdes valg til Folketinget den 13. november 2011. I lovbekendtgørelse nr. 107 af 8. februar 2011 er der beskrevet en række opgaver, som Kommunalbestyrelsen skal tage sig af i forbindelse med valget: · Nedsættelse af valgbestyrelse og valg af stedfortrædere · Udpegning af valgstyrere for de tre afstemningsområder · Udpegning af formænd for valgstyrere for de tre afstemningsområder · Fastsættelse af antal tilforordnede vælgere · Valg af to tilforordnede og to stedfortrædere som stemmemodtagere på plejehjem og i vælgerens hjem Nedsættelse af valgbestyrelse og valg af stedfortrædere Valget skal forberedes og ledes af en valgbestyrelse. I opstillingskredse, der består af to kommuner, skal hver kommunalbestyrelse vælge fire medlemmer. Dragør Kommune udgør sammen med Tårnby Kommune 12. opstillingskreds i storkredsen, og valgbestyrelsen består således af i alt otte medlemmer. Tårnby Kommune er kredskommune, hvilket betyder, at Borgmester Henrik Zimino er født formand for valgbestyrelsen, og valgbestyrelsen har til huse på Tårnby Rådhus. Kommunalbestyrelsen nedsatte ved konstitueringen en valgbestyrelse til Folketingsvalg med følgende sammensætning: Allan Holst Pernille Lundqvist Annette Rahbek Signe Justesen (Uffe Jacobsen indtrådt som stedfortræder 1. maj 2011) Stedfortrædere: Bertel Riber Birgitte Rinhart Morten Juel Hansen Asger Larsen Udpegning af valgstyrere for de tre afstemningsområder Kommuner med flere afstemningsområder skal udpege mindst fem og højst ni valgstyrere for hvert afstemningsområde. Der er tradition for, at Kommunalbestyrelsen blandt sine egne medlemmer vælger: Fem til valgsted nr. 1, Dragør Skole, Fem til valgsted nr. 2, Store Magleby Skole, Kirkevej Fem til valgsted nr. 3, Store Magleby Skole, Vierdiget Da der skal udpeges 15 valgstyrere, og borgmesteren ikke deltager som valgstyrer, foreslås det, at A-gruppen udpeger en valgstyrer i stedet for borgmesteren. Såfremt Kommunalbestyrelsen tager dette til efterretning, foretager administrationen den endelige placering. Udpegning af formænd for valgstyrerne for de tre afstemningsområder Blandt valgstyrerne vælger Kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg. Gruppe I består af A+F+O+T+V som har indgået valgteknisk samarbejde. Gruppe II består af C. Forholdstalsvalg foretages på grundlag af d’Hondts metode og betyder, at gruppe I udpeger alle tre formænd. Fastsættelse af antal tilforordnede vælgere Senest når valg er udskrevet, vælger Kommunalbestyrelsen et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen. Der er tradition for, at samtlige partier/lister i Kommunalbestyrelsen hver får tildelt tre tilforordnede, hvilket vil sige 18 i alt. Da behovet udgør 36 valgforordnede, vil administrationen supplere antallet efter forholdstalsvalgmetoden til de partier/lister, der er i Kommunalbestyrelsen. A 3+5 8 C 3+4 7 F 3+2 5 O 3+1 4 T 3+2 5 V 3+4 7 I alt 18+18 36 Antallet af tilforordnede til hvert parti/liste i Kommunalbestyrelsen kan dog blive reduceret, hvis partier, som har opnået repræsentation i Folketinget, ønsker tilforordnede vælgere ved valget. Dette gælder også opstillingsberettigede partier. Administrationen vil i forbindelse med annonceringen af valget orientere om, at såfremt partierne ønsker at udnytte denne ordning, skal de give indberetning herom. Disse partier kan maksimalt få udpeget tre tilforordnede vælgere pr. parti. Valg af to tilforordnede og to stedfortrædere til afstemninger på plejehjem og i vælgernes eget hjem Hvervene som stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning i visse boliger og boformer efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem, varetages af to tilforordnede vælgere, der er valgt af Kommunalbestyrelsen. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét, medmindre de udpeges i enighed af kommunalbestyrelsen. Såfremt der ikke kan opnås enighed i Kommunalbestyrelsen, skal A udpege én tilforordnet samt stedfortræder, og der skal foretages lodtrækning mellem C og V om udpegning af den anden tilforordnede samt stedfortræder herfor. Brevstemmeafgivning kan finde sted de sidste tre uger før valgdagen, dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen. Administrationen vil koordinere brevstemmeafgivningen på plejehjemmet og i vælgernes hjem og vil deltage med én person til det praktiske samt råd og vejledning. Diæter Valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere får diæter for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne gives efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Der gives ikke diæter til borgmesteren. Diætsatsen for hverv, der beslaglægger højst fire timer, udgør 385 kr. pr. dag. Hvis hvervet beslaglægger mere end fire timer, ydes der dog det dobbelte af diætbeløbet. Efter Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1254 af 9. november 2010 om kildeskat, § 19, nr. 4, er diæter til valgstyrere og tilforordnede ikke A-indkomst. Der skal derfor ikke tilbageholdes kildeskat.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Diætsatser er beskrevet i sagen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2011

 • 13
  Udtræden af Kommunalbestyrelsen
  Sagsid.: 11/2325

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, 1. At Kommunalbestyrelsen fritager Lillian Knudsen for medlemskabet af Kommunalbestyrelsen 2. At Ole H. Hansen indtræder i Lillian Knudsens poster

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2011
  Ad 1 - 2 Godkendt. Dog indtræder Bertel Riber i "Vand & Spildevand", og Ole Svendsen i Skolebestyrelsen Nord, og Suppleant i KL.

  SAGSFREMSTILLING:
  Lillian Knudsen (A) har i mail af 14. juli 2011 meddelt, at efter samråd med hendes læge, er det nødvendigt for hende af helbredsmæssige årsager, at anmode om lov til at træde ud af Kommunalbestyrelsen. Det fremgår af den kommunale valglov § 103, at et medlem efter anmodning skal fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet. § 104. Når et medlem i valgperiodens løb udtræder eller dør, indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i § 91 i det pågældende medlems sted. Ole H. Hansen er stedfortræder for Lillian Knudsen og indtræder derfor i Kommunalbestyrelsen. Det fremgår af styrelseslovens § 28 stk. 1, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Gruppen der udpegede Lillian Knudsen er A+F+O+T+V hvorfor det er samme gruppe som skal udpege til følgende poster hvor Lillian Knudsen er udpeget: Social, Børn og Kulturudvalget, Forældrebestyrelsen i Strandengens Fritidshjem, Dragør Spildevand A/S, Dragør Vand A/S, Forældrebestyrelsen for Nordstrandens Fritidshjem, Handicaprådet, Skolebestyrelsen for Nordstrandskolen. Suppleantposter: Dragør Ældreboligselskab, KL delegerede, Valgbestyrelse ved kommunale valg Administrationen skal anbefale, at Kommunalbestyrelsen fritager Lillian Knudsen for medlemskabet af Kommunalbestyrelsen og at Ole H. Hansen indtræder i Lillian Knudsens poster.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ved udtræden af Kommunalbestyrelsen efter den kommunale valglovs § 103, udbetales der vederlag for den måned hvor udtræden er sket. Ved indtræden i Kommunalbestyrelsen efter den kommunale valglovs § 91, ydes vederlag forholdsmæssigt fra den dag, den pågældende indtræder i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2011

 • 14
  Stillingtagen til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden
  Sagsid.: 11/2339

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at det udarbejdede forslag til svarbrev godkendes til afsendelse.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2011
  Godkendt. Følgende mindretalsudtalelse fra C-gruppen indføjes i brevet: ”C-gruppen ønsker anført, at der var meget usikkerhed om proceduren, idet der var nedsat et ansættelsesudvalg, hvor forældrerepræsentanter var tilbudt at deltage, uagtet at der var tale om en udnævnelse og ikke et åbent stillingsopslag.” T-gruppen tilsluttede sig.

  SAGSFREMSTILLING:
  Statsforvaltningen Hovedstaden har rettet henvendelse til Dragør Kommune med anmodning om en udtalelse i anledning af en klage over ansættelsesproceduren i forbindelse med ansættelse af distriktsledere på fritidshjemsområdet. Administrationen har udarbejdet udkast til svar til Statsforvaltningen, og anbefaler at udkastet godkendes til afsendelse idet svarbrevet redegør for sagens faktiske omstændigheder samt de forhold som er undersøgt i forbindelse med sagens behandling.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2011.

  Bilag

 • 15
  Kørselsgodtgørelse for folkevalgte og medarbejdere
  Sagsid.: 11/428

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler: at Dragør Kommune overgår til kun at udbetale den lave takst på 2,00 kr. pr. km. i forbindelse med kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil. at der ikke udbetales kørselsgodtgørelse til medlemmer i diverse råd og nævn, hvor kommunen ikke er pligtig til at afholde udgifter i forbindelse med hvervet. at retningslinjer godkendes for medarbejdere samt for råd og nævn, hvor særlovgivning gør sig gældende, således at der udbetales kørselsgodtgørelse for reelt kørte kilometer, såfremt der foreligger en merudgift.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-08-2011
  Ad 1-3 For stemte 4 (A+F+V) Imod stemte 1 (C) Ordningen evalueres om 1 år for at se hvilke konsekvenser ordningen har. Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2011
  Ad 1 - 3 For stemte 12 (A, F, O, T, V) Imod stemte 3 (C) Godkendt. Sagen evalueres om 1 år.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune følger i dag SKAT’s vejledning ved udbetaling af kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil, når medarbejdere benytter egen bil til kørsel ved møder o. lign. Det betyder, at der i dag udbetales efter følgende takster: · Kørsel indtil 20.000 km/årligt: Kr. 3,67 pr. km. · Kørsel ud over 20.000 km/årligt: Kr. 2,00 pr. km. Samme takst benyttes i forbindelse med kommunalbestyrelsesmedlemmers kørsel til møder uden for kommunens grænse. Det har hidtil været kutyme, at kørsel inden for kommunens grænser ikke godtgøres. For ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er medlem af et råd eller nævn, har der hidtil ikke foreligget faste retningslinjer. Dragør Kommune har ifølge styrelseslovens § 16 a, stk. 6 ikke pligt til at godtgøre medlemmet udgifter i forbindelse med hvervet, men kan vælge at gøre dette. Huslejenævn og Beboerklagenævn reguleres i særlovgivning, hhv. boligreguleringensloven og almenlejeloven, og Dragør Kommune har pligt til at afholde udgifter i forbindelse med hvervet. På baggrund af mødeaktivitet i Huslejenævn og Beboerklagenævn anslås udgiften til udbetaling af godtgørelse af udgøre ca. 1.500 kr. årligt. Administrationen anbefaler, at der kun udbetales kørselsgodtgørelse i de tilfælde, hvor kommunen har pligt til at godtgøre udgifter til hvervet. Administrationen har opstillet tre mulige opgørelsesmodeller for udbetaling af kørselsgodtgørelse i de tilfælde, hvor kommunen er pligtig til at afholde udgiften over for råd- og nævnsmedlemmer samt medarbejdere: a. Der gives kørselsgodtgørelse ud fra reelt kørte kilometer. b. Der gives kun kørselsgodtgørelse fra medlemmets hjem. c. Der gives kørselsgodtgørelse ud fra reelt kørte kilometer, men kun såfremt, der foreligger en merudgift ved kørslen, sammenlignet med kørslen mellem arbejdsplads og hjem. Administrationen anbefaler, at model c vælges på den baggrund, at der skal være tale om en merudgift i forbindelse med hvervet. Administrationen har endvidere foretaget en analyse af udgifterne i forbindelse med den nuværende praksis for årene 2009 og 2010 ved udbetaling af kørselsgodtgørelse for medarbejdere. Dragør Kommune kan vælge kun at udbetale den lave takst til medarbejdere, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt medlemmer i råd og nævn i forbindelse med kørselsgodtgørelse. Dette vil medføre en årlig besparelse på ca. 100.000 kr. 2009 Samlet udgift 391.396,72 kr. Samlet udgift ved ændret praksis 235.941,20 kr. Besparelse 155.455,52 kr. 2010 Samlet udgift 269.907,42 kr. Samlet udgift ved ændret praksis 154.364,62 kr. Besparelse 115.542.8 kr. Vedtages en afskaffelse af den høje takst, må der for medarbejdernes vedkommende forventes en øget anvendelse af kommunens biler og hermed forøget slitage. Ligeledes må der påregnes en øget anvendelse af offentlige transportmidler samt en dertilhørende udgift.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 23. august 2011 Kommunalbestyrelsen den 25. august 2011

 • 16
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Jan Christiansen anførte, at han havde fulgt med i debatten om en eventuel ændring af kommunens alkoholpolitik. Jan Christiansen anførte, at det er vigtigt, at vi som voksne selv er gode rollemodeller for vores børn og unge, og at kommunen og politikerne selv bør gå forrest som gode eksempler. Jan Christiansen spurgte til, om kommunalbestyrelsen ligeledes overvejer at ændre kommunens sundheds- og rygepolitik. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at der endnu ikke er truffet beslutning om ændring af kommunens alkoholpolitik, og at sagen om evaluering af politikken indtil videre er sendt i høring. Morten Juel Hansen (V) anførte, at der endnu ikke er truffet beslutning om ændring af politikken, og at han vil forholde sig åbent til de indkommende høringssvar i sagen. Jan Christiansen spurgte til, om etableringen af Det Grønne Råd ikke vil resultere i en del ekstraarbejde i forvaltningen, og om dette ikke i sidste ende påfører kommunen ekstraudgifter. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at sekretariatet for Et Grønt Råd i Dragør og Tårnby Kommuner drives af Tårnby Kommune, og at etableringen derfor er udgiftsneutral for Dragør Kommune. Birgit Buddegård (Dragør Nyt) havde noteret sig, at Liste T undlod at stemme ved beslutningen om forældrerådenes sammensætning på SFO-området. Birgit Buddegård spurgte til, om Liste T også fremover vil undlade at stemme, når der behandles sager om SFO-ordningen i Dragør Kommune. Birgitte Rinhart (T) svarede, at dette havde Liste T ikke på forhånd taget stilling til.