Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Bent Larsen spurgte, har skoleflertallet læst indlægget i Dragør Nyt fra Danny van der Poel. Borgmesteren kunne ikke oplyse hvorvidt hele kommunalbestyrelsen havde læst indlægget. Michael Sejersen spurgte hvor har Kommunalbestyrelsen har fået oplysning om at den finske skole er opdelt. Borgmesteren svarede fra forskellige artikler bla. Frans Ørsted Andersen og andre arkitekter. Grith Puggaard spurgte om skoleflertallet kan genoverveje forslag om ny skolestruktur. Borgmesteren henviste til SBKU´s behandling på SBKU´s møde den 3. november 2011. Sofia Jacobsen spurgte hvad sker der hvis køber af Vierdiget grunden går konkurs og er der afsat penge til midlertidige bygninger. Borgmesteren svarede at der er kontrakt vilkår for at skolen kan lejes i en periode. Michael Sejersen spurgte hvordan kommer besparelserne på 10.5 mio. kr. i overslagsårene til at påvirke kvaliteten i skolerne. Borgmesteren svarede at beløbet opstår ved en forventet optimering af skolevæsen. Gry Gundestrup bad om kvittering om anmodning om aktindsigt. Borgmesteren kvitterede for modtagelse af henvendelsen. Grith Puggard spørger om kommunen vil udnytte sine muligheder for at indtræde af salget af Vierdiget. Borgmesteren mente ikke det var tilfældet. Michael Sejersen spørger om Kommunalbestyrelsen vil fravælge planen om ind- og udskoling hvis det viser sig at Finland ikke bruger det. Borgmesteren svarede at vi ikke kopiere Finland og der er andre kommuner som anvender ind- og udskoling.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Jens Passarge deltog i stedet for Hanne Stockbridge. Kim Munk deltog i stedet for Uffe Jacobsen. Annette Rahbek deltog ikke i mødet. Punkt 11 blev taget af dagsorden. Tillægsdagsorden om skolebestyrelsen blev taget ud.

 • 3
  Meddelelse - digitale lønsedler
  Sagsid.: 11/2123

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2011
  Til efterretning. Annette Rahbek var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  HMU har den 9. juni 2011 vedtaget at alle ansatte i Dragør Kommune fra 1. september 2011 overgår til digitale lønsedler. Beslutningen ligger i tråd med eDag3, som trådte i kraft 1. november 2010, og som indeholder et krav om, at der skal ske en øget digitalisering af den offentlige sektor. Arbejdspladser, hvor der ikke er adgang til computer, skal dog fortsat have mulighed for at modtage lønsedler på papir. Beslutningen får ligeledes betydning for kommunalbestyrelsens medlemmer, der fremover vil modtage deres lønseddel i e-boks. E-boks kan tilgås med Nem-id.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2011

 • 4
  Meddelelse - Årsberetning magtanvendelse 2010
  Sagsid.: 11/2829

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 29-09-2011
  Til efterretning. KB orienteres. Kenneth Gøtterup (C) og Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2011
  Til efterretning. Annette Rahbek var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kultur fremsender til orientering for udvalget årsberetning 2010 om anvendt magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

  LOVE/REGLER:
  I bekendtgørelse nr. 789 af 6. juli 2006 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne fremgår det af § 15, at kommunen skal følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. Der fremgår af § 15, stk. 2, at beretningen årligt skal forelægges kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 29. september 2011 Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2011

  Bilag

 • 5
  Planproces for byudvikling ved Vierdiget
  Sagsid.: 11/2948

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at planprocessen med henblik på byudvikling på ejendommen Vierdiget 2 indledes med indkaldelse af idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet, i henhold til planlovens § 23 c, med henblik på udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan ("for-offentlighedsproces"), 2. at det skitseforslag, der fulgte det valgte tilbud, indgår i for-offentlighedsprocessen, som illustration af udbygningsmulighederne, 3. at forslag til annonce-tekst godkendes, 4. at der fastsættes en høringsperiode for fremsendelse af idéer og forslag.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-10-2011
  Ændringsforslag fra T-gruppen: T-gruppen forslår, at projektet opgives omgående. Det vil sige, at Dragør fortsætter med 8 spor på 4 adresser. For stemte: 1 (T) Imod stemte: 6 (A+C+F+V) Faldet Ad 1-4 fra administrationen samt høringsperiode på 14 dage (ad 4) For stemte: 6 (A+C+F+V) Imod stemte: 1 (T) Godkendt Protokoltilføjelse fra T-gruppen: T-gruppen mener, at skitseprojektet er fuldstændigt uanvendeligt og ikke denne smukt beliggende grund i Dragør værdigt. Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2011
  Ændringsforslag fra T-gruppen T-gruppen foreslår, at projektet opgives omgående. Det vil sige, at Dragør fortsætter med 8 spor på 4 adresser. For stemte 3 (T, Kenneth G (C)) Imod stemte 11 (A, C ÷ Kenneth G, F, O, V) Faldet. Ændringsforslag fra T-gruppen vedr. forvaltningens indstilling T-gruppen foreslår, at muligheden for at indpasse butikker/erhverv udgår. For stemte 2 (T) Imod stemte 11 (A, C÷Kenneth G, F, O, V) Undlod at stemme 1 (Kenneth G (T)) Faldet. Ad 1-4 fra administrationen samt høringsperiode på 14 dage (ad4) For stemte 11 (A, C ÷ Kenneth G, F, O, V) Imod stemte 3 (T, Kenneth G (C)) Godkendt. protokoltilføjelse fra T-gruppen fra ØPU den 6.10.2011 T-gruppen mener, at skitseprojektet er fuldstændigt uanvendeligt og ikke denne smukt beliggende grund i Dragør værdigt. Annette Rahbek var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. september 2011 om at sælge ejendommen Vierdiget 2 til LPD Invest A/S, har der været afholdt møde den 29. september 2011 med arkitekter og repræsentant for tilbudsgiver. Tilbuddet fra LPD Invest A/S er betinget accepteret skriftligt af Dragør Kommune, jf. udbudsmaterialet. Nybyggeri til boligformål og andre byformål på arealet forudsætter udarbejdelse og vedtagelse af et tillæg til den gældende Kommuneplan 2009, samt lokalplan. På grund af projektets omfang skal det foreslås, at planprocessen indledes med "indkaldelse af idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet", i henhold til planlovens § 23 c, hvor det foreliggende skitseprojekt fra det valgte tilbud kan indgå som illustration af mulighederne for bebyggelse. Efterfølgende skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til rammerne for det videre planarbejde, jævnfør vedlagte forlag til annonce-tekst. Planloven indeholder ikke formkrav til det materiale, der offentliggøres ved en for-offentlighedsproces, eller til varigheden af høringsperioden. Annoncering og offentliggørelse af "for-offentlighedsprocessen" vil ske ved annoncering i Dragør Nyt og på kommunens hjemmeside.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Iværksættelse af planlægningsarbejdet i sig selv har ikke økonomiske konsekvenser. I den videre planproces, herunder i forbindelse med miljøvurderinger, vil formentlig indgå udgifter til konsulentrådgivning, som afholdes over eksisterende driftsbudget.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 6. oktober 2011

  Bilag

 • 6
  Vedtagelse af forslag til lokalplan 71
  Sagsid.: 10/791

  ANBEFALING:
  Det anbefales, at forslag til lokalplan 71 for boligbebyggelsen Skriverengen vedtages og offentliggøres i henhold til planlovens § 24.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-10-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2011
  Godkendt. Annette Rahbek var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Økonomi- og Planudvalget besluttede den 17. juni 2010, at der skulle udarbejdes et forslag til en lokalplan for boligbebyggelsen Skriverengen 2-18. Beslutningen blev truffet på baggrund af grundejerforeningen Skriverengens anmodning herom. Sagsfremstillingen fra udvalgets møde den 17. juni 2010 er vedlagt i bilag 2. Forslaget til lokalplan 71 for bebyggelsen på Skriverengen vedlægges. Forslaget, herunder især afsnit 4 og 5 om bebyggelsens omfang og ydre udseende, er udarbejdet i dialog med grundejerforeningen Skriverengen. Forslaget fastholder bebyggelsen som 1-planshuse med fladt tag og sikrer, at fremtidige om- og tilbygninger i både udformning og materialer harmonerer med bebyggelsens oprindelige modernistiske arkitektur. Lokalplanforslaget tilsigter endvidere at fastholde bebyggelsens overordnede arealdisponering med byggelinjer mod vej. Endvidere fastsættes bestemmelser for sammenbygning mellem husene samt hegnings- og beplantningsbestemmelser.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011 Økonomi- og Planudvalget den 6. oktober 2011 Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2011

  Bilag

 • 7
  Skorstensfejertakster 2012
  Sagsid.: 10/1760

  ANBEFALING:
  At takster for 2011 godkendes og indarbejdes i kommunens takstblad.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-10-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2011
  Godkendt. Annette Rahbek var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunernes Landsforening har den 29. august 2011 oplyst nye vejledende takster for skorstensfejerarbejdet i 2012. Taksterne der, i lighed med tidligere år er fastsat i samarbejde med skorstensfejerlauget, er fremskrevet med 2,67 % i forhold til taksterne for 2011. Efter behandling i Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2011 vil takstændringerne blive annonceret i Dragør Nyt samt blive lagt på kommunens hjemmeside. Der er forskel på KL-taksten og Dragør Kommunes takst, da udgiften til sodeposer indgår i Dragør Kommunes takst med 1 %. Desuden er kommunens takst reduceret med 0,1 % iht. kontrakt med skorstensfejermester Søren Christensen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011 Økonomi- og Planudvalget den 6. oktober 2011 Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2011

  Bilag

 • 8
  Puljemidler - Interaktiv informationstavle i sundhedshuset
  Sagsid.: 11/2848

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at der gives en indtægtstillægsbevilling på 75.000 kr. i anledning af modtaget tilskud til Projekt Virtuelt mødested på Wiedergården, 2. at der gives en tillægsbevilling på 75.000 kr. finansieret af puljemidler, jf. punkt 1, 3. at der anvendes 75.000 kr. på projektet i sundhedshusets regi.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 29-09-2011
  ad 1-3. Anbefales over for ØPU/KB. Kenneth Gøtterup (C ) og Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-10-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2011
  Godkendt. Annette Rahbek var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Sundhedshuset - Dragørs Aktivitetshus - har søgt Veluxfonden om midler til udvikling af interaktive informationstavler i sundhedshuset. Tavlerne skal styrke og udvikle det fysiske mødested, som huset er. Tavlerne skal, gennem brugerrettede funktioner og let-betjenelige on-line faciliteter tiltrække endnu flere brugere og skabe et endnu mere dynamisk brugermødested for borgere i Dragør Kommune. Primært er det projektets formål, at de to digitale opslagstavler (store touch-skærme) skal bringes til at spille sammen med en videreudviklet website for huset, med aktivitetskalenderen og lokalebooking samt med tilmelding og annoncering af nyheder. Der skal, ved hjælp af mediet, tilbydes sms-service samt mulighed for booking og tilmelding hjemmefra. For borgere, som ikke anvender internettet, skal skærmene kunne betjenes som touch-skærme, når man er i huset. Tavlerne skal udvikles i samarbejde med AKP-Design og sammen med brugerne i huset.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  75.000 kr. tilføres rammebeløbet i Dragør Aktivitetshus og der anvendes 75.000 kr. i 2011 til projektet Virtuelt mødested på Wiedergården.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 29. september 2011 Økonomi- og Planudvalget den 6. oktober 2011 Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2011

 • 9
  Stillingtagen til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af klage fra en borger
  Sagsid.: 11/2986

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, It og udvikling anbefaler at det fremlagte udkast til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden godkendes til afsendelse.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2011
  Godkendt. Annette Rahbek var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har modtaget en henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden, der beder Dragør Kommune udtale sig i anledning af en klage fra en borger i Dragør Kommune. Klagen omhandler et problem med skimmelsvamp som opstod i bolig i en almen boligorganisation efter en brand i slutningen af 2010. Administrationen i Dragør Kommune har modtaget borgerens henvendelser og har håndteret sagen som det fremgår af det udarbejdede svarudkast. Dragør Kommunes opgave i en sag som denne er, at sikre at den almene boligorganisation foretager alle relevante tiltag for at boligmassen ikke er sundhedsskadelig. Ved konkret gennemgang af den bolig sagen omhandler samt stikprøvekontrol af andre lignende boliger er det konstateret, at der ikke synes at være generelle problemer med skimmelsvamp som følge af isolering af skunkene, men primært om en utæt inddækning af et tagvindue i klagerens bolig. Udbedring og eftersyn af hele taget er iværksat af boligorganisationen. Svarudkastet udviser det faktiske hændelsesforløb samt korrespondancen i sagen, og administrationen anbefaler derfor at det godkendes til afsendelse. Det bilagsmateriale som agtes sendt til Statsforvaltningen vedlægges ikke denne sag, da materialet er yderst omfattende. Materialet ligger til gennemsyn i Borgmestersekretariatet frem til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

  LOVE/REGLER:
  Kommunestyrelsesloven kap. 6 som slår fast at statsforvaltningen har tilsynet med, at kommunerne overholder de regler der særligt gælder for offentlige myndigheder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2011

  Bilag

 • 10
  Dragør Ældreboligselskab årsregnskab 2010
  Sagsid.: 11/3018

  ANBEFALING:
  Borgmesterekretariat, IT og Udvikling anbefaler: 1. at årsregnskab 2010 godkendes som værende i overensstemmelse med lovens krav. 2. at dagsordenen for styringsdialogmødet fastsættes således: a. Bygningernes tilstand b. Administrationens effektivitet c. Evt.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 27-10-2011
  Anbefales overfor KB idet ØPU fremover får tilsendt referater fra styringsdialogmøderne.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2011
  Godkendt. Annette rahbek var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Ældreboligselskab er en almen boligorganisation og skal derfor have godkendt årsregnskaberne af Kommunalbestyrelsen som tilsyn. Årsregnskab 2010 er modtaget rettidigt sammen med revisionsprotokollatet. Det fremsendte materiale giver ikke anledning til væsentlige bemærkninger. Fra revisionsprotokollatet kan følgende fremhæves: Henlæggelserne til dispositionsfonden med kr. 8.136 medførte et indestående i dispositionsfonden på kr. 98.772. Arbejdskapitalen udgjorde pr. 31. marts 2011 kr. 71.340. Afdelingen har i året realiseret et underskud på kr. 25.422. Underskuddet budgetteres afviklet inden for lovens ramme på maksimalt 3 år. Årsregnskab 2010 anbefales godkendt som værende i overensstemmelse med lovens krav. Det er et lovkrav at afholde styringsdialogmøde med boligorganisationerne, og dagsorden fra kommunens side foreslås fastsat som anført, dog således at boligselskabet kan tilføje punkter, såfremt der er emner der ønskes drøftet fra selskabets side.

  LOVE/REGLER:
  Reglerne i almenboliglovgivningen som slår fast, at Kommunabestyrelsen har det økonomiske ilsyn med de almene boligorganisationer med hovedsæde i kommunen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2011

  Bilag

 • 11
  Engparken – stillingtagen til årsregnskab 2010 og genopretningsplan samt fastlæggelse af dagorden til styringsdialogmøde.
  Sagsid.: 11/2984

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, IT- og Udvikling anbefaler: 1. At årsregnskab 2010 for Engparken godkendes som aflagt i overensstemmelse med lovens krav. 2. At kommunalbestyrelsen tager stilling til, om det fremlagte forslag til genopretningsplan og ansøgning om indbetaling af andelsindskud til Boligkontoret Danmark på kr. 13.100 kan godkendes, eller om Engparken sættes under administration af et af Kommunalbestyrelsen udpeget administrationsselskab. 3. At der sker fastlæggelse af dagsorden for styringsdialogmødet således: A. Gennemgang af den aktuelle økonomiske situation. B. Fastlæggelse af frekvens for fremsendelse af dokumentation til kommunen for overholdelse af genopretningsplanen. C. Drøftelse procedurer mellem administration og bestyrelse. D. Drøftelse af bygningernes tilstand og udarbejdelse af drift og vedligeholdelsesplan E. Drøftelse af beboersammensætningen F. Drøftelse af boligselskabets administrations effektivitet. G. Evt.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 27-10-2011
  ØPU tilkendegiver at den udarbejdede genopretningsplan indeholder positive elementer for etablering af normal drift i boligselskabet. Sagen udsættes til ØPU den 17. november 2011 med henblik på nærmere belysning.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Ad 1 Anbefales over for KB. Ad 2 Fremlagte forslag til genopretningsplan og ansøgning om indbetaling af andelsindskud til Boligkontoret Danmark på kr. 13.100 anbefales over for KB. Såfremt administrationsaftalen opsiges, skal Boligkontoret Danmark straks informere kommunen om opsigelsen. Ad 3 Anbefales over for KB, dog således at det præciseres, at styringsdialogmøderne indtil videre afholdes kvartalsvis og at der under punkt C tilføjes; herunder køb af håndværksydelser. Herudover skal referater af styringsdialogmøder for 2012 forelægges ØPU til orientering som meddelelsespunkt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har som tilsyn med de almene boliger modtaget årsregnskab 2010 for Engparken, Dragør Andelsboligforening. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovens krav og skal derfor godkendes som sådan. Imidlertid er der igen fra revisors side taget udtrykkeligt forbehold for såvel selskabets som afdelingens fortsatte drift, grundet økonomien som er udpræget dårlig. Boligorganisationens resultatopgørelse udviser et underskud på kr. 46.932 som overføres til arbejdskapitalen der herefter er negativ med kr. 427.698. Dispositionsfonden udgør 4.815.857. Afdelingen har i året realiseret et underskud på kr. 1.318.832 og det akkumulerede underskud til senere afvikling udgør herefter kr. 3.905.827. Styringsdialogmødet, som blev afholdt den 27. januar 2011 efter behandlingen af seneste årsregnskab var efter administrationens opfattelse ikke tilfredsstillende. Det lovpligtige møde gav ikke administrationen et indtryk af, at bestyrelsen på daværende tidspunkt var enig i, at situationen var så alvorlig som den er. Det skal anføres, at boligselskabet på det tidspunkt stod uden fast forretningsfører fordi der i Strandparken havde været nogle udskiftninger; dog således at der var sket indkaldelse af tidligere forretningsfører som konsulent til at varetage opgaven. Administrationen i Dragør Kommune har derfor haft skærpet opmærksom på situationen hen over året, og har holdt kontakt og møder med såvel nuværende forretningsfører som bestyrelsen og dennes seniorkonsulent. Kontakt og møder har efter administrationens opfattelse været nødvendig, da en realistisk genopretningsplan for Engparken nu er mere end påkrævet. Nuværende forretningsfører i Strandparken har efter administrationens opfattelse gjort et stort stykke arbejde for at forsøge at genoprette situationen for Engparken. Det er dog også administrationens opfattelse, at den nuværende administrationsaftale mellem Engparken og Strandparken ikke giver forretningsfører alle tilstrækkelige og relevante beføjelser for at kunne foretage den fornødne genopretning. Som blot et eksempel ligger ansvaret for drift og vedligehold ikke hos forretningsfører, ligesom den daglige ledelse af de ansatte i Engparken er forblevet i Engparken. Det er derved yderst vanskeligt for forretningsfører at styre såvel udgifts- som indtægtssiden. Forretningsfører har tidligere udarbejdet et godt forslag til genopretningsplan, men med flere ubekendte; herunder fordi der i Engparken ikke forefindes et egentligt system til styring af drift og vedligeholdelsesområdet. Samarbejdet mellem bestyrelsen i Engparken og forretningsføreren i Strandparken har efter administrationens klare opfattelse ikke fungeret upåklageligt. Blandt andet er der indgivet klage til Beboerklagenævnet over bestyrelsens beslutning om skift af forretningsfører pr. 1. januar 2012. Sagen, der i henhold til loven skal afgøres af Beboerklagenævnet er blevet afvist grundet tidspunktet for sagens indbringelse. Sagen som sådan er ikke direkte relevant for kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet, men illustrerer at et egentlig samarbejde mellem Strandparken og Engparken på nuværende tidspunkt synes vanskeligt. Engparkens bestyrelse har besluttet at skifte administrator pr. 1. januar 2012, og har indgået aftale med Boligkontoret Danmark. Administrationen i Dragør Kommune har været opmærksom på, at et sådan skift under ingen omstændigheder må medføre, at den ny forretningsfører starter på bar bund pr. 1. januar 2012, hvilket efter administrationens opfattelse ville være fatalt for boligselskabet. Boligkontoret Danmark har deltaget i møder med administrationen og har udarbejdet en plan for overtagelsen af forretningsførelsen hvoraf fremgår de tiltag der agtes taget i tiden før 1. januar 2012. Ved mødet blev endvidere drøftet det overhængende behov for en realistisk genopretningsplan. Boligkontoret Danmark har – i forbindelse med budgetvedtagelsen i Engparken – udarbejdet en genopretningsplan. Genopretningsplanen indebærer betydelige huslejestigninger, men tilstræber, som den umiddelbart er beskrevet, –og såfremt den gennemføres – at resultere i, at Engparken er på økonomisk bedre fode igen i 2015. Den ny administrationsaftale lægger endvidere alle relevante og nødvendige beføjelser over til forretningsføreren og er på den måde isoleret set bedre end den eksisterende. Godkendes den fremlagte genopretningsplan, vil administrationen anbefale, at styringsdialogmødet afholdes efter 1. januar 2012. På styringsdialogmødet anbefales det, at det skal aftales, at boligselskabet løbende skal dokumentere overholdelsen af genopretningsplanen over for kommunalbestyrelsen – f.eks. med 3-4 måneders interval. Godkendes genopretningsplanen, bør der samtidigt ske godkendelse af at Engaprken indbetaler etr andelsindskud på kr. 13.100 til Boligkontoret Danmark. Kan kommunalbestyrelsen ikke acceptere den udarbejdede genopretningsplan, vil eneste alternativ set med administrationens øjne være, at sætte Engparken under tvungen administration i et boligselskab udpeget af kommunalbestyrelsen. Afholdelse af styringsdialogmøde er lovpligtigt og som dagsorden foreslås fastsat følgende: Gennemgang af den aktuelle økonomiske situation. Fastlæggelse af frekvens for fremsendelse af dokumentation til kommunen for overholdelse af genopretningsplanen. Drøftelse procedurer mellem administration og bestyrelse. Drøftelse af bygningernes tilstand og udarbejdelse af drift og vedligeholdelsesplan Drøftelse af beboersammensætningen Drøftelse af boligselskabets administrations effektivitet. Evt.

  LOVE/REGLER:
  Lovgivning om almene boliger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2011

  Bilag

 • 12
  Strandparken - årsregnskab 2010
  Sagsid.: 11/3020

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, IT og Udvikling anbefaler: 1. At årsregnskab 2010 for Strandparken godkendes som værende i overensstemmelse med lovens krav. 2. At dagsordenen for styringsdialogmødet fastsættes således: a. bygningernes tilstand b. beboersammensætningen c. administrationens effektivitet d. diverse.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 27-10-2011
  Anbefales overfor KB idet ØPU fremover får tilsendt referater fra styringsdialogmøderne.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2011
  Godkendt. Annette Rahbek var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Strandparken er et alment boligselskab, som skal have godkendt årsregnskabet af Kommunalbestyrelsen som tilsyn. Strandparken har rettidigt fremsendt årsregnskab 2010 med tilhørende revisionsprotokollat og spørgeskema. Revisionsprotokollatet giver ikke anledning til bemærkninger. Alle 10 afdelinger har haft overskud i året. Boligorganisationen har et underskud på kr. 99.590,00. Arbejdskapitalen udgør kr. 282.114 og dispositionsfonden kr. 5.485.179,00. Strandparken har oppebåret kr. 2.860.747,00 i administrationsbidrag fra administration af egne boliger og af Engparken i henhold til den indgåede administrationsaftale. I spørgeskemaet er 4 spørgsmål besvaret med ”ja” med tilhørende noteforklaringer. Spm. 6: Har selskabet ydet egentlige lån til eller stillet garantier for afdelinger eller andre? Der er ydet et midlertidigt lån som træk over for afdeling 1 i forbindelse med finansiering af forbedringsarbejder. Spm. 7: Er der anvendt midler eller ydet lån fra Dispositionsfonden? Der er ydet tilskud til ombygning af administrationskontor med kr. 1.500.000,00. Til afdeling 6 med kr. 101.875. Spm. 12: Administrerer selskabet afdelinger eller boligforetagender, som ikke er omfattet af Landsbyggefondens garantiordninger? Børneinstitution og ældrecenter, udlejet til Dragør Kommune Spm. 13: Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Underskudssaldo for afdeling 2 vil blive afviklet budgetmæssigt over de tre følgende år. På foranstående baggrund anbefaler administrationen, at Strandparkens årsregnskab 2010 godkendes som værende i overensstemmelse med lovens krav. Dagsorden for styringsdialogmøde foreslås fastsat således: a. bygningernes tilstand b. beboersammensætningen c. administrationens effektivitet d. diverse. Boligselskabet og Kommunalbestyrelsen har mulighed for at tilføje punkter der ønskes drøftet.

  LOVE/REGLER:
  Almenboliglovgivningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2011

  Bilag

 • 13
  Ansøgning om 3 tennisbaner, genbehandling
  Sagsid.: 11/3051

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2011
  Peter Læssøe rejste spørgsmål om han som bestyrelsesmedlem af Tennisklubben ville være inhabil i sagen. For stemte 4 (V, C÷Kenneth G) Imod stemte 9 (A, Kenneth G (C), F, O, Birgitte R (T)) Undlod at stemme 1 (Peter L (T)) Faldet. T-gruppen foreslår at sagen går tilbage til TMU med henblik på behandling af tennisklubbens 2. prioritet. Godkendt. Annette Rahbek var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Peter Læssøe (T) har i mail af 10. oktober 2011 anmodet om, at punkt 1 fra Teknik- og Miljøudvalgets referat fra møde den 4. oktober 2011 om ”Ansøgning om 3 tennisbaner, genbehandling” optages på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 13. oktober 2011. Da der er tradition for ikke at behandle andre sager end budgettet ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet og da anmodningen er indbragt for sent efter Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse, optages sagen på dagsordenen for Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2011

  Bilag

 • 14
  Mødeplan - 2012
  Sagsid.: 11/2572

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at eventuelle ændringer i mødeplanen for 2012 indarbejdes og godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 29-09-2011
  SBKU godkendte mødeplanen 2012 f.s.v.a. egne møder, dog afholdes mødet i januar onsdag den 11. januar 2012 og mødet i august onsdag den 15. august 2012. Herudover afholdes der også dialogmøde med Museum Amager. Kenneth Gøtterup ( C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2011
  Anbefales over for ØPU/KB f.s.v.a TMU. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-10-2011
  ØPU godkendte mødeplanen 2012 for egne møder. Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2011
  T foreslår at Kommunalbestyrelsesmøderne fortsat afholdes kl. 19.30. For stemte 3 (Bertel Riber (A), T) Imod stemte 8 (A÷Bertel Riber, C÷Kenneth G, F, O) Undlod at stemme 3 (V, Kenneth G (C)) Faldet. Mødeplanen – 2012 som anbefalet af ØPU blev godkendt. Annette Rahbek var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2012. Kommunalbestyrelsen Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage. Det lukkede møde afholdes umiddelbart inden det åbne møde, såfremt der er sager, som skal behandles for lukkede døre. Det åbne møde begynder kl. 19.00. Mødet den 11. oktober 2012 vil kun indeholde budgettets 2. behandling. Temamøder mellem Kommunalbestyrelsen og Direktionen Planlægges løbende i tilknytning til de lukkede KB-møder, med mødestart kl. 17.00. Seminar Der er forslag om budgetseminar fra den 31. august til den 1. september 2012. Kommunalpolitisk Topmøde KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde i Ålborg torsdag den 15. og fredag den 16. marts 2012. Økonomi- og Planudvalget Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00. Mødet den 4. oktober 2012 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet. Social, Børn og Kulturudvalget Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 08.00. Der skal være dialogmøde med Hollænderhallen, Biblioteket, Lokalarkivet, Institutionsområdet 0-6 år, SFO, klubområdet og eventuelt Dragør Turistråd. Rækkefølgen og mødetidspunktet for dialogmøderne fastlægges i forbindelse med ét af de første møder i året. Dialogmøderne er planlagt til henholdsvis tirsdag den 20. marts 2012, tirsdag den 17. april 2012, tirsdag den 15. maj 2012 og (eventuelt) tirsdag den 19. juni 2012. Teknik og Miljøudvalget Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage og begynder kl. 17.00. Dog afholdes det første møde i maj, onsdag den 2. maj 2012, hvor der også er dialogmøde. Vejsyn afholdes i forbindelse med mødet den 4. september 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Direktionen den 31. august 2011 Social, Børn og Kulturudvalget den 29. september 2011 Teknik og Miljøudvalget den 4. oktober 2011 Økonomi- og Planudvalget den 6. oktober 2011 Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2011

  Bilag

 • 15
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Annette Nyvang spurgt om kommunalbestyrelsen overvejer at besøge en rigtig indskolingsskole. Borgmesteren svarede ja måske. Gry Gundestrup spurgte hvorfor besøge Vallensbæk skole. Borgmesteren og Birgitte Rinhart svarede at det er forvaltningens forslag bla. fordi der indgår samarbejde med SFO. Annette Nyvang spørger om Dragør vil give ekstra midler til SFO som det sker i Vallensbæk. Borgmesteren svarede det har der ikke taget stilling til endnu. Rasmus Andersson spurgte om der var en del af udbuddet af Vierdiget der også skulle være erhverv og butiksformål. Borgmesteren svarede nej, men vi har bedt om skitseforslag til projekt og denne udgiver har så valgt at indlægge et erhvervselement.