Skip navigationen

Referat

Torsdag den 26. januar 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Peter Læssøe havde anmeldt forfald, Rita Smedegaard er indkaldt som suppleant.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Peter Læssøe havde anmeldt forfald, Rita Smedegaard er indkaldt som suppleant.

 • 3
  Omlægning af 2 stående lån
  Sagsid.: 11/2810

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at der sker en låneomlægning af lånene på 8.666.590 kr. til udløb i 2014 og 4.448.436 kr. til udløb i 2016. at der gives en tillægsbevilling til afholdelse af de samlede ydelser på 442.000 kr. i 2012, som indarbejdes i overslagsårene.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-01-2012
  Ad 1-2 Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2012
  Godkendt. Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Økonomi- og Planudvalget besluttede på møde den 8. december 2011, at omlægge to stående lån på 8,5 mio. kr. med forfald i 2014, samt ét lån på 4,4 mio. kr. med forfald i 2016. Disse to lån er afdragsfrie i perioden indtil indfrielsen i henholdsvis 2014 og 2016. Lånene kan ikke refinansieres i 2014 og i 2016. En samlet omlægning betyder, at lånene får en rente og afdragsprofil således at lånene er indfriet i 2019. Forvaltningen har fra Kommunekredit indhentet et konkret tilbud på omlægning af begge lån. Kommunens finansielle rådgiver har anbefalet at lånene omlægges til ét samlet lån med variabel rente og tre måneders rentetermin. Den aktuelle rente er 0,98 %. Ved et variabelt forrentet lån kendes den fremtidige ydelse ikke. For at få en indikation af, om ydelsen på lånet kan afholdes inden for budgettet, har forvaltningen, i samarbejde med KommuneKredit, lavet en beregning på ydelsen ved en kalkuleret rente på 1,5%. Ifølge denne beregning bliver den årlige ydelse 1.714.000 kr. om året. I forhold til budgettet vil dette forudsætte en tillægsbevilling. Til gengæld vil omlægningen af begge lån betyde en forbedret likviditet, idet også det mindre lån på 4,4 mio. kr. vil blive afdraget og afviklet med udgangen af 2019.

  LOVE/REGLER:
  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. nr. 1238 af 15/12/2011

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Konsekvensen af en samlet omlægning af begge de stående lån vil være en tillægsbevilling på 442.000 kr. i 2012 og tilsvarende beløb i overslagsårene samt en mindreudgift i 2016 på 4,4 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. januar 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012

  Bilag

 • 4
  Kommunens porteføljepolitik
  Sagsid.: 11/2814

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at porteføljepolitikken i bilag 1 vedtages.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-01-2012
  For stemte 5 (A+C+F+V) Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2012
  Godkendt. Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. december 2011 at indgå samarbejde med Nordea om porteføljepleje. Herunder udarbejdelse en porteføljepolitik. Hensigten med porteføljeplejen er, at minimere renteudgifter samt at maksimere renteindtægterne under hensyntagen til de finansielle risici kommunen er villig til at påtage sig. Porteføljepolitikken angiver rammerne for en aktiv styring af kommunens finansielle portefølje og omfatter låneoptagelse og gældspleje. Herunder rammer for brug af variabel- og fastforrentede lån, valutafinansiering, brug af finansielle instrumenter samt kompetencefordeling. Porteføljepolitikken beskriver i afsnit 4.0 kompetencefordelingen vedrørende ændringer i gældsporteføljen. Kompetencefordelingen indeholder ingen ændringer i forhold til tidligere beslutninger. På nuværende tidspunkt er alle kommunens lån optaget i DKK. Porteføljepolitikken giver mulighed for valutafinansiering, om end den nye bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., skærper adgangen til valutafinansiering, således, at det kun er muligt at optage lån i DKK og EUR. Porteføljepolitikken beskriver ikke hvornår og til hvad, der kan ske låneoptagelse, ligesom løbetider og fastlæggelse af afdragsprofil heller ikke fremgår af politikken. Det skyldes, at disse forhold er underlagt gældende lovgivning. Politikken forelægges Kommunalbestyrelsen til fornyet godkendelse mindst en gang om året eller når Direktionen anser det for nødvendigt.

  LOVE/REGLER:
  Lov om kommunernes styrelse nr. 1440 af 01/11/2010 Bekendtgøresle om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1238 af 15/12/2011

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. januar 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012

  Bilag

 • 5
  Forslag til implementering af lønsumsstyring på Rådhuset
  Sagsid.: 11/66

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, 1. at Rådhuset (sektor 9) overgår til lønsumsstyring fra den 1. januar 2012 2. at Rådhuset (sektor 9) følger regler for decentralisering fra den 1. januar 2012.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-01-2012
  Ad 1-2 Anbefales over for KB ØPU får en tilbagemelding ultimo 2012 Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommunes økonomiske politik 2011 – 2014 fastlægger rammerne for en strammere økonomisk styring end tidligere. Til at understøtte den strammere økonomiske styring har de decentrale enheder en samlet økonomisk ramme, som skal overholdes. Endvidere skal alle centrale og decentrale enheder overgå til lønsumsstyring. Som led i dette arbejde foreslås, at Rådhuset (sektor 9) overgår til lønsumsstyring fra 1. januar 2012. Det foreslås samtidig, at Rådhusets enheder følger regler for økonomisk decentralisering, som man kender det fra institutionsområdet ligeledes fra 1. januar 2012. Formålet med lønsumsstyring er at placere opgaver og ansvar for lønbudgettet hos dem, der i hverdagen er tættest på opgaven. Målet er, at lønsumsstyring skal medvirke til, at der sker en aktiv styring af lønbudgettet, så der opnås størst mulig aktivitets- og udgiftskontrol. Lønsumsstyring vil betyde, at den enkelte enhed bliver ansvarlig for sit samlede sektor 9-budget og dermed også sit sektor 9-lønbudget. Direktøren for det enkelte udvalgsområde fastlægger om lønsumsstyring foretaget samlet for udvalgsområdet eller om den enkelte afdelingschef foretager lønsumsstyringen for sit område. Decentralisering vil betyde, at de enkelte udvalgsområder/afdelinger får mulighed for at overføre uforbrugte midler til næste budgetår efter nærmere fastsatte regler for decentralisering. I Dragør Kommune er lønbudgettet inkluderet i den økonomiske ramme for alle decentrale enheder bortset ældreområdet og Rådhuset. Kommunens lønsystem vil blive udskiftet i løbet af 2012. Det betyder, at decentrale enheder vil få et bedre værktøj til økonomistyring. Med hensyn til lønsumsstyring betyder det, at den decentrale leder nu får mulighed for at se oplysninger om løn for sit område og dermed mulighed for at foretage den ønskede lønsumsstyring. Dragør Kommunes lønbudgettering håndteres af KMDs LBN-system (løn-, budget-, og normeringskontrol). Dette system udfases.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  De umiddelbare konsekvenser af lønsumsstyring er, at der skabes incitament for tættere økonomisk styring, da det samlede budget nu fuldt ud ligger hos den ansvarlige, der i dagligdagen håndterer opgaven. Sektor 9 decentraliseres med mulighed for overførsler mellem budgetår, efter samme model som daginstitutionsområdet. Løn kan anvendes til drift og omvendt. Budgettet for 2012 er personbudgetteret som de forudgående år. Denne lønsum vil fra budget 2013 blive fremskrevet med en fremskrivningsprocent som fastlægges af Kommunalbestyrelsen.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. januar 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012

 • 6
  Enggården 2. etape bevillingssag
  Sagsid.: 10/2232

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at der gives en anlægsbevilling på 31,5 mio. kr. med tilsvarende rådighedsbeløb i 2012, som samtidig frigives. 2. at der optages en kassekredit hos Kommunekredit på 29,3 mio. kr. til finansiering af projektet, som ved afslutningen optages som et lån. 3. at der gives en nettoanlægsbevilling til servicearealerne på 0,4 mio. kr. med tilsvarende rådighedsbeløb i 2012, som samtidig frigives. Udgift til servicearealer 1,2 mio. kr. og statstilskud 0,8 mio. kr. 4. at der gives en bevilling på en indtægt til jordsalg på 3,1 mio. kr., samt at der gives en bevilling til indskud i Landsbyggefonden på 2,2 mio. kr. i 2012. 5. at der gives en bevilling til en indtægt på 0,6 mio. kr. til beboerindskudslån i 2012.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-01-2012
  Ad 1-5 Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. juni 2011 godkendt skema B for 2. etape af udbygningen af Enggården. 2. etape omhandler opførsel af 20 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer. Der skal derfor godkendes et anlægsbudget og en finansiering af projektet samt beslutning om at frigive de enkelte anlægsbevillinger. Anlægsbudgettet for boligerne er på ialt 31,5 mio. kr. Nettoanlægsbudgettet for servicearealerne er på i alt 0,4 mio. kr. Udgifterne afholdes i 2012. Projektet finansieres i henhold til bekendtgørelsen om støtte til boliger m.v. Boligerne finansieres ved realkreditlån på 91% svarende til 28,7 mio. kr., beboerindskudslån på 2% svarende til 0,6 mio. kr. og kommunal grundkapital på 7% svarende til 2,2 mio. kr. Dette giver i alt anlægsbudgettet på 31,5 mio. kr. Servicearealerne finansieres af et statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig svarende til 0,8 mio. kr., og resten finansieres af overskuddet på grundsalget. Anlæg af boligerne finansieres midlertidigt ved optagelse af en kassekredit på i alt 29,3 mio. kr. svarende til finansiering af beboerindskudslån (2%) og lån (91%). Restfinansieringen af anlægssummen finansieres af kommunens grundkapital.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Projektets samlede byggeøkonomi for alle 3 etaper forventes at være udgiftsneutral. Den faktiske likviditetspåvirkning var i 2011 4,8 mio. kr. Statstilskuddet for etape 1 modtager kommunen først når skema C for etape 1 udarbejdes ultimo januar 2012. Likviditetspåvirkningen for de øvrige etaper forventes ikke at være betydelig, da grundsalget vil blive indtægtsført så tidlig som muligt. Grundkøbsværdien er justeret jf. Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. november 2011 punkt 9. Dette giver en merindtægt.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. januar 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012

 • 7
  Enggården 3. etape bevillingssag
  Sagsid.: 10/2232

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at der gives en anlægsbevilling på 51,3 mio. kr. med tilsvarende rådighedsbeløb i 2012, som samtidig frigives. 2. at der optages en kassekredit hos Kommunekredit på 47,7 mio. kr. til finansiering af projektet, som ved afslutningen optages som et lån. 3. at der gives en nettoanlægsbevilling til servicearealerne på 3,3 mio. kr. med tilsvarende rådighedsbeløb i 2012, som samtidig frigives. Udgiften til servicearealerne 4,5 mio. kr og statstilskud 1,2 mio. kr. 4. at der gives en bevilling på en indtægt til jordsalg på 5,1 mio. kr., samt at der gives en bevilling til indskud i Landsbyggefonden på 3,6 mio. kr. i 2012. 5. at der gives en bevilling til en indtægt på 1,0 mio. kr. til beboerindskudslån i 2012.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-01-2012
  Ad 1-5 Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 22. september 2011 godkendt skema B for 3. etape af udbygningen af Enggården. Der skal derfor godkendes et anlægsbudget og en finansiering af projektet samt beslutning om at frigive de enkelte anlægsbevillinger. Anlægsbudgettet for boligerne er på ialt 51,3 mio. kr. Nettoanlægsbudgettet for servicearealerne er på i alt 3,3 mio. kr. Udgifterne afholdes i 2012. Projektet finansieres i henhold til bekendtgørelsen om støtte til boliger m.v. Boligerne finansieres ved realkreditlån på 91% svarende til 46,7 mio. kr., beboerindskudslån på 2% svarende til 1,0 mio. kr.og kommunal grundkapital på 7% svarende til 3,6 mio. kr. Dette giver ialt anlægsbudgettet på 51,3 mio. kr. Servicearealerne finansieres af et statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig svarende til 1,2 mio. kr., og resten finansieres af overskuddet på grundsalget. Anlæg af boligerne finansieres midlertidigt ved optagelse af en kassekredit på ialt 47,7 mio. kr. svarende til finansiering af beboerindskudslån (2%) og lån (91%). Restfinansieringen af anlægssummen finansieres af kommunens grundkapital.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Projektets samlede byggeøkonomi for alle 3 etaper forventes at være udgiftsneutral. Den faktiske likviditetspåvirkning var i 2011 4,8 mio. kr. Statstilskuddet for etape 1 modtager kommunen først når skema C for etape 1 udarbejdes ultimo januar 2012. Likviditetspåvirkningen for de øvrige etaper forventes ikke at være betydelig, da grundsalget vil blive indtægtsført så tidlig som muligt. Grundkøbsværdien er justeret jf. Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. november 2011 punkt 9. Dette giver en merindtægt.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. januar 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012

 • 8
  Enggården, godkendelse af skema C for 36 plejeboliger
  Sagsid.: 12/31

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at skema C om nybygning af 36 plejeboliger godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-01-2012
  Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen skal i sager om støttet boligbyggeri godkende regnskabet for byggeriet – Skema C. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. februar 2010 godkendt andet skema (skema B) som er sagen endelige budget for etape 1. Det er på ialt 38,4 mio. kr. Efterfølgende har KAB som bygherrerådgiver forestået byggeriet og har afsluttet byggeriet med at udarbejdet et byggeregnskab. Regnskabet viser at der er brugt 30,6 mio. kr. Byggelånet omlægges til et realkreditlån på beløbet svarende til det forbruget. Byggeregnskabet med revisorpåtagning er vedlagt som bilag. Plejeboliger opføres i overensstemmelse med Lov om almene boliger m.v. med tilhørende Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Dragør Kommune er efter byggeriets afslutning driftsherre for afdelingen. Byggeriet udgør 1. etape i den samlede udbygning og ombygning af Plejehjemmet Enggården. 2. etape, omfatter nybygning af yderligere 20 plejeboliger og serviceareal og 3. etape omfatter ny- og ombygning af et antal eksisterende boliger til plejeboliger. Den samlede udbygning og ombygning forventes efter færdiggørelse at blive sammenlagt til en samlet almen afdeling for at forenkle de administrative- og driftsmæssige forhold.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. januar 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012

  Bilag

 • 9
  Enggården, godkendelse af skema C, serviceareal
  Sagsid.: 12/34

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at skema C om nybygning af servicearealer godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-01-2012
  Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen skal i sager om støttet boligbyggeri godkende regnskabet for byggeriet – Skema C. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. februar 2010 godkendt andet skema (skema B) som er sagen endelige budget for etape 1. Det er på ialt 7,8 mio. kr. Efterfølgende har KAB som bygherrerådgiver forestået byggeriet og har afsluttet byggeriet med at udarbejdet et byggeregnskab. Regnskabet viser at der er brugt 5,6 mio. kr. Byggeregnskabet med revisorpåtagning er vedlagt som bilag. Plejeboliger opføres i overensstemmelse med Lov om almene boliger m.v. med tilhørende Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Dragør Kommune er efter byggeriets afslutning driftsherre for afdelingen. Byggeriet udgør 1. etape i den samlede udbygning og ombygning af Plejehjemmet Enggården. 2. etape, omfatter nybygning af yderligere 20 plejeboliger og serviceareal og 3. etape omfatter ny- og ombygning af et antal eksisterende boliger til plejeboliger. Den samlede udbygning og ombygning forventes efter færdiggørelse at blive sammenlagt til en samlet almen afdeling for at forenkle de administrative og driftsmæssige forhold.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. januar 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012

 • 10
  Revision af takster for vand og spildevand
  Sagsid.: 11/3176

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at vandtaksten i 2012 ændres fra 13,57 til 14,11 kr. pr. m3

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-01-2012
  Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Vand A/S har fremsendt forslag til ændret vandtakst for 2012 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Forslaget er fremsendt i henhold til vandforsyningsloven. Det er selskabernes bestyrelser, som fastsætter budgetter og takster for selskaberne og dermed selskabernes samlede indtjening. Budget og takst er fastsat så de overholde både prisloftet som Konkurrencestyrelsen har meddelt det enkelte selskab og ”hvil-i-sig-selv-princippet”. Princippet betyder, at selskabets indtægter og udgifter set over en årrække skal hvile i sig selv. Den må således ikke ske ubegrundet kapital-opsparing i selskaberne. Kommunalbestyrelsen skal med sig godkendelse forholde sig til om prisloftet og ”hvil-i-sig-selv-princippet” overholdes og ikke som tidligere fastsætte budget og takst. Kommunalbestyrelse godkendt på møde den 24. november 2011 de takster for vand og spildevand, som bestyrelsen for Dragør Vand A/S og Dragør Spilde Vand A/S havde indstillet. Efter godkendelsen er forudsætningerne for fastsættelse af taksterne ændret. Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S anmoder derfor Dragør Kommunalbestyrelse om godkendelse af nye takster jfr. vedhæftede takstblad. Folketinget har 22. december 2011 vedtaget ændrede afgifter på vandområdet. Det betyder, at - Afgiften for ledningsført vand hæves med kr. 0,23 til kr. 5,23 pr. m3 - Der indføres en ny afgift til grundvandsbeskyttelse kr. 0,67 pr. m3 Afgiften bliver således kr. 5,90 pr. m3 Samtidig er en anden afgift til grundvandsbeskyttelse ophævet. Denne afgift blev opkrævet i forhold til vandindvindingstilladelser. I budgettet for 2012 var dette beløb sat til i alt kr. 236.250 eller kr.0,36 pr. m3. Dette beløb skal fratrækkes vandtaksten, som så bliver kr. 8,21 pr. m3. Det er samtidig fastlagt nye retningslinjer for opgørelse af mængden af spildevand i forbindelse med afgiftsbetaling. Dragør Spildevand har i en årrække anvendt den foreskrevne metode, så ændringen får ikke betydning for taksten for spildevand, der således ikke ændres.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. januar 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012

  Bilag

 • 11
  Ændret ledelsesstruktur på Wiedergården
  Sagsid.: 12/3

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at hjemmeplejen og sundhedshuset på Wiedergården samles under navnet Sundhedscentret Wiedergården, 2. at stillingen som leder af sundhedscentret annonceres til besættelse den 1. maj 2012, 3. at plejeboliger, aflastning og daghjem på Enggården samles under navnet Omsorgscentret Enggården, 4. at den samlede økonomi afholdes indenfor den eksisterende ramme.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 11-01-2012
  ad 1-4. Anbefales over for ØPU/KB. Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-01-2012
  Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  I august 2011 blev Aflastningsenheden flyttet fra Wiedergården til Enggården. Det gjorde etablering af sundhedshuset på Wiedergården mulig. Samtidig samledes hele hjemmeplejen - hjemmehjælpsgrupper, sygeplejersker, aften/natpleje, forebyggende hjemmebesøg, træning efter serviceloven og administration - på Wiedegården. I forbindelse med etableringen af sundhedshuset har Brugerrådet i det tidligere Aktivitetshuset været repræsenteret i en følgegruppe, som også har forholdt sig til en fremtidig organisering af sundhedshuset. Her blev det foreslået at etablere et koordinationsudvalg for at samordne sundhedshusets og hjemmeplejens aktiviteter. Denne organisering afspejlede den nuværende ledelsesstruktur, hvor sundhedshus og hjemmepleje har hver sin leder. Tanken om den synergieffekt, som en fælles fysisk ramme for sundhedshus og hjemmepleje kunne give, kan allerede nu spores i en sammenhængende indsats med størst mulig udnyttelse af ressourcerne. Den sammenhængende indsats i forhold til at fremme sundhed, forebygge sygdom og pleje syge borgere i eget hjem samt at samle de bedste faglige ressourcer i en bred indsats tager udgangspunkt i såvel sundhedshusets, som hjemmeplejens aktiviteter og ressourcer. Da hjemmeplejen samtidig står foran et lederskifte, foreslår forvaltingen, at der ansættes en fælles leder af hjemmepleje og sundhedshus. Stillingen foreslås annonceret til besættelse 1. maj 2012. Forvaltningen foreslår desuden, at hjemmepleje og sundhedshus betegnes Sundhedscentret Wiedergården. Med aflastningsenhedens flytning til Enggården blev alle visiterede dag- og døgntilbud for borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samlet under samme leder på Enggården. Enggården bærer i dag betegnelsen Syge- og Plejehjemmet Enggården. Med de øvrige tilbud, der har til huse på Enggården - aflastning og daghjem - og med den nødvendige udvikling af nye tilbud, som udbygning af Enggården giver mulighed for, foreslår forvaltningen, at Enggården fremover betegnes Omsorgscentret Enggården.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Den samlede økonomi kan afholdes indenfor den eksisterende ramme.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 11. januar 2012 Økonomi- og Planudvalget den 19. januar 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012

 • 12
  Ansættelse af kontrolmedarbejder til indsats mod socialt bedrageri
  Sagsid.: 11/3212

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at der ansættes en 37 timers kontrolmedarbejder snarest muligt i en to-årig periode med henblik på at styrke indsatsen mod socialt bedrageri, 2. at udgifterne søges afholdt af beløb indkommet fra den styrkede indsats mod socialt bedrageri, jf. dog bemærkningerne under afsnittet ”Økonomi/personaleforhold”.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 11-01-2012
  ad 1-2. Anbefales over for ØPU/KB. Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-01-2012
  Stillingen finansieres via en tillægsbevilling på maksimalt 500.000 kr. i 2012 Beløbet finansieres via eventuelt merprovenu i forbindelse med indsatsen Såfremt der ikke opstår et merprovenu findes kompenserende besparelser inden for SBKU´s område senest ved 3. budgetopfølgning For stemte 5 (A+C+F+V) Imod stemte 1 (T) Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2012
  Stillingen finansieres via en tillægsbevilling på maksimalt 500.000 kr. i 2012. Beløbet finansieres via eventuelt merprovenu i forbindelse med indsatsen. Såfremt der ikke opstår et merprovenu findes kompenserende besparelser inden for rammen senest ved 3. budgetopfølgning. Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ved temamødet for Social, Børn og Kulturudvalget den 1. december 2011 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle fremlægge en sag om ansættelse af en kontrolmedarbejder i Dragør Kommune til styrkelse af indsatsen mod socialt bedrageri. Ved budgetlægningen for 2012-15 blev der vedtaget en besparelse på de sociale ydelser på 500.000 kroner årligt ved en skærpet indsats overfor socialt bedrageri. Forvaltningen forventer at en ansættelse vil kunne optimere kommunens indsats mod socialt bedrageri på følgende vis: · Optimere information på hjemmeside og proklamere de nye forhold i pressen. En klar politisk holdning skal meldes ud til borgerne og styres af kontrolmedarbejderen · Alle undersøgelser, interne som eksterne, koordineres af kontrolmedarbejderen · Der skal foretages virksomhedsbesøg både i Dragør Kommune og i andre kommuner · Der er mulighed for at overholde det lovpligtige samarbejde med Udbetaling Danmark · En ny ansættelse vil indebære, at vedkommende kan bruge flere ressourcer, end de der er til rådighed i dag, på at afsløre socialt bedrageri. Det kan ske ved indhentning af oplysninger på bankkonti, kontrol af forbrugsmønstre på el og vand, indhentning af oplysninger om hvem der henter og bringer børn, kontrol af facebook-profiler m.m. · Kontrolmedarbejderen skal sikre, at borgernes retssikkerhed i sagerne overholdes, og at Dragør Kommunes praksis på området følger afgørelser truffet af Ankestyrelsen eller ved domstolene. Ifølge lovforslaget om Udbetaling Danmark får kommunerne pålagt en stor udredningsopgave i sager om socialt bedrageri. Det bliver kommunens pligt at stå for udredningsarbejdet ved mistanke om socialt bedrageri. Det er forventningen, at Udbetaling Danmarks nye muligheder for at sammenkøre registre vil resultere i et øget antal sager om socialt bedrageri i kommunerne. De nye snitflader mellem kommunerne og Udbetaling Danmark gør, at arbejdet med socialt bedrageri må forventes at stige betragteligt i omfang. Det underbygger nødvendigheden af ansættelse af en kontrolmedarbejder i kommunen.

  LOVE/REGLER:
  Forslag til lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark. Det fremgår, at den kommende oprettelse af Udbetaling Danmark gør, at der skal oprettes nye snitflader mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Disse nye snitflader har været i høring indtil den 12. december 2011 og ventes vedtaget i løbet af februar-marts 2012. En sådan vedtagelse vil betyde, at kommunerne har pligt til, at stå for hele eller dele af sagsoplysningen i sager om tilbagebetaling af ydelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Social, Børn og Kulturforvaltningen skønner, at det vil være en klar fordel, hvis Dragør Kommune kan rekruttere en kontrolmedarbejder, der har et vist forhåndskendskab til området. Lønudgiften til en sådan medarbejder forventes at udgøre max. 500.000 kr. årligt incl. pension. Lønniveauet er undersøgt I andre kommuner og er mellem 441.600 kroner og 538.200 kroner årligt incl. pension. Erfaringen fra andre kommuner viser, at oprettelsen af en kontrolstilling gør, at kommunen skal investere IT-programmer til kontrolmedarbejderen for at understøtte udsøgningen af data. Andre kommuner har endvidere oplevet, at det første år med en ny kontrolmedarbejder er udgiftsneutral. Overskuddet vil opstå de følgende år efter ansættelsen. Det er derfor usikkert om, den vedtagne besparelse på 500.000 kroner i 2012 bliver opnået fuldt ud.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 11. januar 2012 Økonomi- og Planudvalget den 19. januar 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012

  Bilag

 • 13
  Valg af medlem til kontaktgruppen vedrørende miljøspørgsmål i Kastrup Lufthavn
  Sagsid.: 11/3399

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at der vælges en repræsentant fra Dragør Kommunalbestyrelse som medlem til kontaktgruppen vedrørende miljøspørgsmål i Københavns Lufthavn.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2012
  Hanne Stockbridge blev enstemmigt valgt.

  SAGSFREMSTILLING:
  I 1977 nedsatte Miljøministeriet en kontaktgruppe til at bistå Miljøstyrelsen ved behandling af sager om miljøspørgsmål vedrørende Københavns Lufthavn. Kontaktgruppen består af repræsentanter fra Københavns Lufthavn, Statens Luftfartsvæsen, Tårnby Kommune, Dragør Kommune, Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Dragør, Grundejersammenslutningen i Tårnby Kommune, Transportministeriet samt Miljøcenter Roskilde. Kontaktgruppen indstillede sin mødevirksomhed i 2007 og der blev derfor ikke valgt et medlem ved konstitueringen i december 2009. Miljøstyrelsen har i mail af 14. december 2011 meddelt, at møderne i kontaktgruppen genoptages, men uden Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Dragør, da de er ophørt. Der skal derfor vælges en repræsentant fra Dragør Kommunalbestyrelsen som medlem til kontaktgruppen vedrørende miljøspørgsmål i Københavns Lufthavn. Når Kommunalbestyrelsen skal vælge kun ét medlem til udvalg, en bestyrelse eller lignende, foregår det ved flertalsvalg efter styrelseslovens § 24 stk. 1. Borgmesteren har tidligere været valgt som repræsentant fra Kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012

 • 14
  Forlængelse af stedfortræderindkaldelse
  Sagsid.: 11/2839

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at Mette Mortensen fortsætter som stedfortræder for Kim Grønved Nielsen i de beskrevne poster frem til og med den 31. marts 2012.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. september 2011 på baggrund af sygemelding fra Kim Grønved Nielsen, at Mette Mortensen indtræder i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Kim Grønved Nielsen frem til den 31. januar 2012. Mette Mortensen blev udpeget til følgende poster hvor Kim Grønved Nielsen er udpeget: Økonomi- og Planudvalget, Børn og Ungeudvalget, Biblioteksrådet, Forældrebestyrelsen i Harevængets integrerede børneinstitution, Forældrebestyrelsen i Vierdigets fritidshjem, Handicaprådet, Markedsføringsgruppen, Valgbestyrelse ved kommunale valg. Kim Grønved Nielsen har i mail af 12. januar 2012 meddelt, at han er sygemeldt frem til den 1. april 2012, hvorefter han indtræder i Kommunalbestyrelsen. Efter styrelseslovens § 15. stk. 2 skal borgmesteren, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv, indkalde stedfortræderen. Det er Kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Administrationen anbefaler, at Mette Mortensen fortsætter som stedfortræder for Kim Grønved Nielsen i de beskrevne poster frem til og med den 31. marts 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  I Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, § 30 stk. 2 fremgår det, at ”ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder”. Der udbetales således fast vederlag både til det fraværende medlem og stedfortræderen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012

 • 15
  Spørgetid2
  Sagsid.: