Skip navigationen

Referat

Torsdag den 23. februar 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Hanne Stockbridge var fraværende med anmeldt forfald, Jens Passarge var indkaldt som suppleant. Morten Juel Hansen var fraværende med anmeldt forfald, Helle Barth var indkaldt som suppleant. Pernille Lundqvist var fraværende med anmeldt forfald, Jutta Hørlyck var indkaldt som suppleant. 2.a. Folkeoplysningsudvalget har indstillet dirigent Poul Juel Jensen, Dragør Sangforening til Dragør Kommunes Sports- og Kulturpris 2011. Poul Juel Jensen har i år været dirigent i 50 år ud af sangforeningens 145 årige historie. Prisen vil blive overrakt ved et arrangement i slutningen af marts måned. 2.b. Borgmesteren meddelte, at køber af Vierdiget 2 mener sig frigjort af købet med henvisning til kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at tillade et butikscenter i byggeriet. På Kommunalbestyrelsens lukkede møde blev der truffet beslutning om: 1. at det meddeles Husen Advokater, at kommunen ikke kan acceptere, at LPD Invest A/S ser sig frigjort fra aftalen 2. at det meddeles Husen Advokater, at kommunen forbeholder sig retten til at kræve erstatning for eventuelt tab i forbindelse med, at LPD Invest A/S ikke vedstår købstilbuddet af 31. august 2011

 • 3
  Meddelelse - opsigelse af kollektiv ulykkesforsikring på børn
  Sagsid.: 12/151

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-02-2012
  Til efterretning. Meddeles på SBKU mødet den 1. marts 2012.

  SAGSFREMSTILLING:
  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 11. august 2011 afgivet en udtalelse til KL om, at kommuner ikke lovligt kan tegne kollektive ulykkesforsikringer på børn i kommunens institutioner. Dragør Kommune har tegnet kollektive ulykkesforsikringer på børn for deltagelse i aktiviteter i henholdsvis Ungdomsskolen, Friluftsskolen og i klubregi. Disse forsikringer opsiges nu i konsekvens af ministeriets udtalelse. Forældre og børn gøres opmærksom på ændringen dels gennem kommunens hjemmeside og dels ved en fast tekst på de blanketter forældrene skal underskrive for at tillade deres børn at deltage i konkrete aktiviteter. Retsstillingen er herefter, at børnene skal dækkes af familiens forsikring på området. Forældrene opfordres i den forbindelse til at undersøge om de enkelte aktiviteter omfattes af den tegnede forsikring.

  LOVE/REGLER:
  Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 11. august 2011 samt kommunalfuldmagtsreglerne som foreskriver, at en kommune ikke uden lovhjemmel må yde direkte eller indirekte støtte til virksomheder eller privatpersoner. Der findes ingen hjemmel for kommuner til at tegne kollektive ulykkesforsikringer på børn i kommunens institutioner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Umiddelbart vil opsigelsen ikke medføre en besparelse for Dragør Kommune da policen er bundet i 3 år, og kommunen i tilfælde af opsigelse alligevel skal betale præmie til forudsat udløb. Den årlige præmie for forsikringen er ca. kr. 15.000

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2012

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Afgørelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden
  Sagsid.: 11/2986

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-02-2012
  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  En beboer i den almene boligorganisation Engparken har tidligere klaget til Statsforvatningen Hovedstaden over Dragør Kommunes håndtering af en sag om skimmelsvamp i klagers bolig. Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. oktober 2011 sagen vedrørende svarbrev til Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningen Hovedstaden har nu truffet afgørelse i sagen, og foretager ikke yderligere i sagen, idet det bl.a. konkluderes at "...det er Statsforvaltningens vurdering at Dragør Kommune har iagttaget de relevante lovbestemmelser om tilsyn og iøvrigt har reageret ved at foretage det fornødne i sagen."

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2012

  Bilag

 • 5
  Frigivelse af rådighedsbeløb til indkøb af nyt økonomisystem
  Sagsid.: 11/1250

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler at Økonomi- og Planudvalget frigiver et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til indkøb og implementering af nyt økonomisystem fra den afsatte anlægsbevilling 2012 til formålet.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-02-2012
  Anbefales over for KB Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-02-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 15. december 2011, at vælge KMD som leverandør af kommunens nye løn-, debitor-, vagtplan og økonomisystem. Der er på budget 2012 afsat en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til indkøb af systemet. I 1. kvartal 2012 vil der mellem leverandøren og Dragør Kommune være en afklaringsfase, hvor der vil ske en præcisering af kontraktforholdene. Projektet vil blive igangsat parallelt med denne afklaringsfase.

  LOVE/REGLER:
  Lov om kommunernes styrelse

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Der er afsat en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2012. Rådighedsbeløbet vil blive taget fra den afsatte anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i budgettet for 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 9. februar 2012 Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2012

 • 6
  Undersøgelse for PCB i offentlige bygninger
  Sagsid.: 12/61

  ANBEFALING:
  Det anbefales at der frigives kr. 250.000,- af rådighedsbeløbet på 500.000,- fra millionpuljen, til undersøgelse af offentlige bygninger for PCB.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 31-01-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-02-2012
  Anbefales over for KB Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-02-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har i løbet af det foregående år foretaget en indledende screening for PCB i Dragør Kommunes bygninger. Screeningen er udført fordi der er stigende fokus på PCB´s indvirkning på indeklimaet og folks sundhed. PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) har været anvendt i byggematerialer i perioden 1950-1977, hvorefter det blev forbudt. PCB-eksponering formodes ikke at forårsage akut sygelighed, men langvarig udsættelse over en årrække kan medføre en række sundhedsskadelige effekter og kan bl.a. være hormonforstyrrende og potentielt kræftfremkaldende. I den vedlagte rapport kan der læses mere om PCB og hvordan forvaltningen har vurderet de enkelte ejendomme. Efter endt screening har vi fundet frem til, at der er nogle bygninger der er i risikogruppen og derfor bør undersøges nærmere. Vi har indskrænket risikogruppen til seks bygninger med et samlet etageareal på knap 20.000 m2. De seks bygninger er Nordstrandskolen, Dragør Skole, Dragør Skoles fritidshjem, Kirkevejens fritidshjem, plejehjemmet Enggården og Dragør Rådhus. I de seks bygninger er der i alle tilfælde fundet bløde fuger omkring vinduer eller døre, tre steder er der fundet bløde fuger ved elementsamlinger og tre steder er der konstateret termoruder fra perioden 1950-1977. Den videre undersøgelse af bygningerne vil omfatte luftprøver og materialeprøver til vurdering af indeklimaet, samt bestemmelse af eventuelle PCB-kilder. I 1. etape vil vi forsøge at udelukke PCB, ved prøvetagning i bygningerne. I 2. etape vil vi foretage yderligere prøver for at bestemme PCB-kilden, såfremt de første prøver indikerer risiko for PCB. I 3. etape vil eventuelle akutte tiltag til afhjælpning PCB i indeluften iværksættes (forøget rengøring, ventilering og udluftning), samt planlægning af langsigtet afhjælpning i samråd med rådgiver. I 4. etape vil eventuel udbedring iværksættes. For gennemførelse af etape 1 og 2 skal der frigives kr. 250.000,- til prøvetagning, rådgiverhonorar og uforudsete udgifter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Finansiering af undersøgelsen sker via anlægsbudget 2012, rådighedsbeløbet til millionpuljen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 31. januar 2012 Økonomi- og Planudvalget den 9. februar 2012 Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2012

  Bilag

 • 7
  Skitseprojekt for nye boliger i Søvang
  Sagsid.: 10/2171

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler: 1. at Udvalget afviser det foreliggende skitseprojektet, med henvisning til de tidligere besluttede retningslinjer for boligbyggeriets indhold og udformning, 2. at Udvalget er indstillet på at behandle en ansøgning om dispensation til en boliganvendelse af "villaen", som beskrevet i skitseprojektet, og efter forudgående nabohøring, 3. at Udvalget afviser muligheden for at indrette boliger i den tidligere forretningsejendom, som beskrevet i skitseprojektet, men peger på muligheden for at opføre eller indrette dobbelthus i stedet, i overensstemmelse med de tidligere besluttede retningslinjer, og på grundlag af en ny lokalplan og kommuneplantillæg.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 31-01-2012
  Ad. 1 For stemte: 4 (T+V+A+F) Imod stemte: 2 (C) Undlod at stemme: Anbefales over for ØPU. Ad. 2 Ændringsforslag fra A gruppen: Ønsker max. 2 fam. bolig i villaen. For stemte: 2 (A+F) Imod stemte: 3 (T+C) Undlod at stemme: 1 (V) Faldet Herefter blev forvaltningens indstilling sat under afstemning. For stemte: 5 (C+V+T+F) Imod stemte: 1 (A) Undlod at stemme: Anbefales over for ØPU. Ad. 3 For stemte: 4 (T+V+A+F) Imod stemte: 2 (C) Undlod at stemme: Anbefales over for ØPU. Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-02-2012
  Ad 1 For stemte 5 (A+F+V) Imod stemte 1 (C) Godkendt Ad 2 A-gruppen genfremsætter ændringsforslag fra TMU: ”Ønsker max. 2 fam. bolig i villaen” For stemte 4 (A+F) Imod stemte 2 (C+V) Godkendt Ad 3 For stemte 5 (A+F+V) Imod stemte 1 (C) Godkendt C begærede sagen i KB, jfr. styrelseslovens § 23 Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-02-2012
  Ad 1 For stemte 11 (A, F, O, T, V÷Jens Passarge) Imod stemte 3 (C) Undlod at stemme 1 (Jens Passarge (V)) Godkendt. Ad 2 A-gruppen genfremsætter ændringsforslag fra TMU og ØPU : ”Ønsker max. 2 fam. Bolig i villaen” For stemte 6 (A, F, O) Imod stemte 9 (C, T, V) Faldet. Forvaltningens forslag godkendt. Ad 3 For stemte 9 (A, F, O, T) Imod stemte 4 (C, Jens Passarge (V)) Undlod at stemme 2 (V÷Jens Passarge) Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Økonomi- og Planudvalget besluttede den 12. maj 2011, at lokalcentret i Søvang (Fælledvej 157A og 157 B) ved lokalplanlægning kunne overgå til boligformål, på betingelse af, at lokalplanen skulle udarbejdes på grundlag af de nye retningslinjer for byfortætning i kommuneplan 2009, og at ejeren af de brørte ejendomme skulle fremsende et skitseprojekt, der var i overensstemmelse med de nye retningslinjer (bilag 1) Forvaltningen har modtaget et skitseprojekt af 6. november 1011 (bilag 2 og 3). Skitseprojektet beskriver 13 mindre boliger, indrettet i de eksisterende bygninger, der fastholdes med deres nuværende udformning. Skitseprojektet indeholder 9 boliger á 30 m2, indrettet i det tidligere butikslokale, og 4 boliger fra ca. 60 til 100 m2, indrettet i den tidligere institution. Desuden åbner projektet mulighed for en udbygning med et nyt mindre butikslokale på ca. 100 m2. Ifølge ansøger vil de 13 boliger få status som udlejningsboliger, og herunder tænkes de 9 boliger i den tidligere butik, udlejet som ungdomsboliger. Ansøgningen samt en supplerende ansøgning af 26. 11. 2011 vedlægges som bilag 4. Skitseprojektet motiveres, dels med at de økonomiske konjunkturer ikke er gunstige for nybyggeri og dels at der skulle være stor efterspørgsel på mindre boliger til udlejning. Kommuneplanens retningslinjer I Kommuneplan 2009, der blev vedtaget i maj 2010, udgik muligheden for den såkaldte "enklavefortætning", og det blev anført at byfortætning i Søvang hovedsagelig skulle ske ved opførelse af dobbelthuse. Det blev videre anført, at bevaringshensynet til de eksisterende kvaliteter i Søvang skulle inddrages, og at disse hensyn netop kunne varetages via byfortætning med dobbelthuse, typisk i form af længehuse i 1½ etage, der udtrykker en genkendelig arkitektur i området. Ejendommene Fælledvej 157A og B blev i Kommuneplan 2009 forsat fastholdt som et lokalcenter. Tidligere beslutning Økonomi- og Planudvalget besluttede på mødet den 12. maj 2011, at en byfortætning / boliganvendelse på Fælledvej 157A og B, skulle ske i overensstemmelse hermed, det vil sige i form af dobbelthuse / rækkehuse, med individuelle grundarealer på ca. 600 m2, indeholdende ca. 4-5 bolig, opført i 1½ etage. Udvalget lagde her til grund, at boligudformningen i det tidligere lokalcenter skal ske i nøje overensstemmelse med boligudformningen i den øvrige del af Søvang. Vurdering Forvaltningen vurderer at der i princippet foreligger 3 beslutningsmuligheder i sagen: 1) Godkendelse af skitseprojektet som det foreligger. Teknik- og Miljøudvalget kan vurdere, at der foreligger sådanne økonomiske omstændigheder i sagen, der kan begrunde skitseprojektets fravigelse fra de tidligere besluttede retningslinjer for byggeriets indhold og udformning. 2) Afvisning af skitseprojektet Teknik- og Miljøudvalget kan vurdere, at det tidligere lokalcenter bør betragtes som en integreret del af boligområdet Søvang, og at Kommuneplanens intentioner for de fremtidige boligbyggerier i Søvang, af principielle årsager, også bør gælde for det tidligere lokalcenter. Med dette udgangspunkt fastholdes Økonomi og Planudvalgets tidligere beslutning om byggeriets principielle indhold og fremtræden, og skitseprojektet afvises. 3) Delvis godkendelse af skitseprojektet Teknik- og Miljøudvalget kan vurdere, at området udgør et særligt område i Søvang, med sin egen historie, udtrykt i de eksisterende bygninger: "villaen" og "forretningsbygningen" "Villaen", der hidtil har været anvendt til institutionsformål, er opført i 1917 og anvendt til boligformål frem til 1976, hvor den overgik til institutionsformål. Bygningen er en traditionel villabebyggelse i 1½ etage, og rummer etageareal på 315 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 28. Villaen udgør en selvstændig ejendom, matr.nr. 41az. "Forretningsbygningen" er opført i 1980, som en traditionel erhvervsbygning, der adskiller sig markant fra de øvrige bebyggelsesformer i Søvang. Bygningen har et etageareal på 311 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 25. Forretningsbygningen udgør en selvstændig ejendom matr. nr. 41ay. En udnyttelse af villaen til boligformål, som beskrevet i skitseprojektet, er sammenlignelig med den øvrige udnyttelse i Søvang, og villaen fremtræder stadig med en vis autensitet, som et af de første boligbyggerier i Søvang. Forretningsbygningen fremtræder som en anonym erhvervsbygning, uden sammenlignelighed med den øvrige bebyggelse i Søvang, og indholdet, der udgøres af 9 minimale udlejningsboliger, adskiller sig også afgørende fra de øvrige boligtyper i Søvang. Med dette udgangspunkt kan boliganvendelsen af villaen, Fælledvej 157B, godkendes som en dispensation fra den gældende lokalplan 6, og forretningsbygningen Fælledvej 157A, kan som hidtil anvendes til sådanne erhverv, som kan godkendes i ht. lokalplanens § 3.1. På sigt kan forretningsbygningen Fælledvej 157A eventuelt udgøre en 2. etape af en boligudbygning, med mulighed for opførelse eller indretning af dobbelthus / sammenbyggede boliger, på grundlag af en ny boliglokalplan og et kommuneplantillæg, der nedlægger lokalcentret.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 31. januar 2012 Økonomi- og Planudvalget den 9. februar 2012

  Bilag

 • 8
  Frigivelse af beløb til havnens genopretning
  Sagsid.: 12/80

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler frigivelse af rådighedsbeløbet på 310.000,00 kr. til genopretning af havnen, på anlægsbudgettet 2012.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 31-01-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-02-2012
  Anbefales over for KB Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-02-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Havn anbefaler at årets anlægsbudget, til genopretning af havnen prioriteret til reparation af spunsvæg og belægning af kajstykket ved mastekranen i Lystbådehavnen. Den eksisterende træspuns har igennem længere tid været utæt og adskillige mindre reparationer har over en årrække været gennemført. Det er havnens vurdering, at en gennemgribende reparation af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendig. Der er pt udlagt jernplader for at fordele trykket fra kranvognene, når der tages både på land og ved søsætning. Arbejdet forventes udført snarest.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 31. januar 2012. Økonomi- og Planudvalget den 9. februar 2012. Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2012.

  Bilag

 • 9
  Trængselsafgift i Hovedstaden - Høringssvar til miljøundersøgelse
  Sagsid.: 12/35

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar vedrørende høring af miljøundersøgelse for en trængselsafgift i Hovedstaden godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-02-2012
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-02-2012
  Ændringsforslag fra O til punkt 3. Kommunalbestyrelsen kan ikke gå ind for roadpricing, idet afgifterne på biltransport allerede er høje nok. For stemte 4 (C, O) Imod stemte 8 (A, F, T) Undlod at stemme 3 (V) Faldet. Ændringsforslag fra Uffe Jacobsen til punkt 5. Den generelle miljøpåvirkning forbedres gennem nye virkemidler. Godkendt. Forvaltningens forslag godkendt med vedtagne kommentarer.

  SAGSFREMSTILLING:
  Vejdirektoratet har gennemført en miljøundersøgelse af en trængselsafgift i hovedstadsområdet. Undersøgelsen indgår som en del af regeringens arbejde med at indføre en trængselsafgift, der forventes vedtaget ved lov i løbet af de nærmeste måneder. Miljøundersøgelsen er på Vejdirektoratets hjemmeside fremlagt for offentligheden, og der er høringsfrist den 22. februar 2012. Efter høringsfristens udløb vil Vejdirektoratet samle alle indkomne høringssvar og indarbejde dem i et høringsnotat der sendes til transportministeren. Der vil ikke blive sendt direkte svar til de enkelte indsendere af høringssvar. Forvaltningen har aftalt med Vejdirektoratet, at Dragør Kommunes høringssvar kan sendes fredag/mandag efter politisk behandling i Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2012. Miljøundersøgelsen Miljøundersøgelsen indeholder vurderinger af både trafikale og miljømæssige konsekvenser af fire konkrete forslag til placering af en trængselsafgiftsring. De fire placeringer er, som følger: Ved Ring 2 i Københavns Kommune Ved Københavns kommunegrænse Ved Københavns kommunegrænse og Amager Ved Motorring 3 Forvaltningen har gennemgået den 181 sider lange miljøundersøgelse (omdelt som bilag til hele KB, dog ikke udsendt elektronisk på grund af rapportens omfang). Forvaltningen har på baggrund heraf med udgangspunkt i Dragør Kommunes trafikpolitik udarbejdet et notat med udkast til høringssvar med fokus på konsekvenser for borgere i Dragør Kommune. Notatet er vedlagt som bilag 1. Udkast til Dragør Kommunes høringssvar Alle høringssvar skal afgives elektronisk via Vejdirektoratets hjemmeside i seks foruddefinerede emnefelter, som følger: Bemærkninger eller forslag til placering af betalingssteder og vejlukninger Bemærkninger eller forslag til fastsættelse af takster for trængselsafgiftsring (fx taksternes størrelse, fordeling over dagen mv.) Bemærkninger eller forslag til tekniske løsninger (fx metode for opkrævning af trængselsafgift) Bemærkninger til de trafikale konsekvenser af en trængselsafgiftsring Bemærkninger til de miljømæssige konsekvenser (støj- og luftforurening, konsekvenser for bymiljøet, befolkningen eller andet) Andre bemærkninger og forslag Forvaltningens udkast til høringssvar omfatter primært bemærkninger til placering af betalingssteder nær Dragørs kommunegrænse, afgiftsfritagelse ved lokalkørsel og kørsel til Sverige samt bemærkninger til forudsatte trafikmængder. Endvidere peges på, at der udover opgradering af den kollektive trafik skal etableres gode alternativer til bilpendling inden eller samtidig med indførelse af en trængselsafgiftsring, som følger: Parker og Rejs-anlæg (ved Lufthavnen og Ørestaden ved Vestamager) Forbedring af strategiske busstoppesteder og togstationer Etablering og opgradering af cykelparkering Etablering og opgradering af cykelstier/ruter Endelig peger forvaltningen på, at en del af provenuet efter indførelse af en trængselsafgiftsring kan anvendes til nedbringelse af bidraget til trængsel fra Dragør Kommunes bilpendlere ved at forlænge regionaltog eller metro fra Lufthavnen øst om lufthavnen langs Kystvejen til Sydvagten på grænsen mellem Tårnby og Dragør. Det kan i øvrigt oplyses, at forvaltningen den 30. januar 2012 sammen med repræsentanter fra Tårnby, Frederiksberg og København var inviteret til dialogmøde med DSB vedrørende parkeringssituationen på stationer efter indførsel af en trængselsafgift. På mødet fremsatte forvaltningen de ovenstående synspunkter vedrørende Parker og Rejs-anlæg samt forlængelse af metro eller regionaltog til Sydvagten. DSB samler konklusioner og bemærkninger fra dialogmøder med kommunerne, integrerer disse i deres parkeringsscreening og fremsender det samlede resultat til Transportministeriet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Etablering af en trængselsafgiftsring vil have økonomiske konsekvenser for en del af Dragør Kommunes borgere.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 21. februar 2012 Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2012

  Bilag

 • 10
  Planstrategi 2011 og Kommuneplan 2013
  Sagsid.: 10/2192

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at forslag og bemærkninger i høringssvarene indgår i det videre arbejde med revision af kommuneplanen, og i øvrigt indgår i konkrete projekter og planer mv., der følger op på kommuneplanen, 2. at "Planstrategi 2011" - med tilhørende bæredygtighedsstrategi - godkendes endeligt i henhold til planlovens § 23a, stk. 5. 3. at udarbejdelse af et forslag til Kommuneplan 2013 iværksættes, i form af et tillæg til Kommuneplan 2009, der ovejende vil omfatte en planteknisk ajourføring.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-02-2012
  A-gruppen stillede følgende forslag: Med henvisning til Kommuneplanens målsætning om udvidelse af Lokalplan 27 (A.P. Møllers Allé), samt indkomne høringsbidrag til planstrategien, tages der initiativ til udvidelse af Lokalplan 27. Anbefales over for KB Ad 1-3 For stemte 5 (A+F+V) Imod stemte 1 (C) Anbefales over for KB Protokoltilføjelse fra C: C-gruppen mener, at planen bør åbne mulighed for offentlig adgang til for eksempel kitesurfing på kyststykket fra Badeanstalten til Sylten. I afsnittet side 10 om klimatilpasninger indgår der planer om landdige, hvilket C-gruppen ikke kan tilslutte sig. Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-02-2012
  A-gruppens forslag fra Økonomi- og Planudvalget den 9.2.2012. Med henvisning til kommuneplanens målsætning om udvidelse af Lokalplan 27 (A.P. Møllers Allé), samt indkomne høringsbidrag til planstrategien, tages der initiativ til udvidelse af Lokalplan 27. For stemte 12 (A, C, F, O, V) Imod stemte 3 (T) Godkendt. Ændringsforslag fra C-gruppen. C-gruppen foreslår en lempelse af de nuværende støjgrænser. For stemte 12 (A, C, F, O, V) Imod stemte 3 (T) Godkendt. C-gruppen foreslår at planen åbner mulighed for offentlig adgang til for eksempel kitesurfing på kyststykket fra Badeanstalten til Sylten hele året. For stemte 3 (C) Imod stemte 12 (A, F, O, T, V) Faldet. C-gruppen foreslår at ”landdiger” erstattes med ordet ”dige”. For stemte 7 (C, O, V) Imod stemte 5 (A, F) Undlod at stemme 3 (T) Godkendt. Ad 1-3 Forvaltningens forslag godkendt med vedtagne ændringer.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. september 2011 at godkende et foreliggende udkast til Planstrategi 2011 - med tilhørende bæredygtighedsstrategi - med henblik på endelig tilretning og offentliggørelse i henhold til planlovens § 23a og § 33a. Det blev samtidig besluttet, at revision af den gældende Kommuneplan 2009 alene vil omfatte en overvejende planteknisk ajourføring. Planstrategi 2011 har været offentliggjort med mulighed for fremsendelse af bemærkninger frem til den 16. januar 2012. Planstrategien har været offentlig fremlagt, annonceret i Dragør Nyt og bragt på kommunens hjemmeside. En optrykt udgave har kunnet afhentes på biblioteket og på rådhuset. I høringsperioden er der modtaget 8 høringssvar, der er sammenfattet i vedlagte oversigt (bilag). Bemærkningerne knytter sig helt overvejende til de 4 emner i planstrategien om klimatilpasning, trafikken, kulturarven og friluftslivet. Generelt finder afsenderne af høringssvar, at beskrivelserne af kommunens situation og de valgte temaer er velbeskrevet og meget rammende for kommunens udfordringer. Planstrategiens fokus på det fælles ansvar for at beskytte og udvikle de lokale værdier findes også relevant i flere af høringssvarene, specielt under temaerne klimatilpasning og kulturarven. Generelt tilfører høringssvarene ikke sådanne nye temaer eller forslag, der ligger udenfor rammerne af den gældende Kommuneplan 2009. Men der fremkommer konkrete forslag, der kan indgå i ajourføringen. Som eksempel kan nævnes Friluftsrådets forslag om at medtage en strategi eller retningslinjer for omfang og placering af energianlæg i det åbne land, fx husstandsvindmøller og solcelleanlæg i større skala. Flere af forslagene og bemærkningerne kan indgå i konkrete projekter og planer, der skal følge op på kommuneplanen. Som eksempel kan nævnes forslag til klimatilpasning i form af regnvandbassiner langs Hovedgrøften og byranden, der samtidig kan få en rekreativ og friluftsmæssig anvendelse. Netop planer for klimatilpasning i form af højtvandsbeskyttelse ved diger samt håndtering af ekstremnedbør vil have fokus i den opfølgende planlægning. Som del af den plantekniske ajourføring vil der i forbindelse med udarbejdelse af et egentlig planforslag ske en udredning af mulighederne for at medtage den udvidelse af erhvervsområdet ved Lufthavn syd / A. P. Møllers Alle, der i Kommuneplan 2009 er beskrevet som et udviklingsønske - et "perspektivareal". Muligheden for at kommuneplanen kan udlægge nye byzonearealer til erhvervsformål afhænger bl.a. af de overordnede planforudsætninger i Fingerplan 2007 for hovedstadsområdets planlægning (landsplandirektiv). Miljøcenter Roskilde / Naturstyrelsen har tidligere tilkendegivet, at udvidelsen af erhvervsområdet forudsætter en revision af Fingerplanen med hensyn til lokalisering af byerhverv. Fingerplanen er under revision. Et forslag til Fingerplan 2012 forventes at foreligge til høring inden sommerferien 2012. Dragør Kommune har under den indledende høring til denne revision givet udtryk for sit planønske. Tidsplanen for det videre kommuneplanarbejde fremgår af Planstrategi 2011. Udarbejdelse og vedtagelse af et forslag til Kommuneplan 2013 vil finde sted i 2012 og der stiles mod en endelig vedtagelse og offentliggørelse i 3. kvartal 2013.

  LOVE/REGLER:
  Lov om planlægning

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 9. februar 2012 Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2012

  Bilag

 • 11
  Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik
  Sagsid.: 11/1867

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at den fremsendte Folkeoplysningspolitik for Dragør Kommune drøftes med henblik på en anbefaling af politikken til Kommunalbestyrelsen, 2. at Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik sendes i høring blandt kommunens foreninger, aftenskoler og kulturelle institutioner.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 02-02-2012
  ad 1. A-gruppen stillede følgende forslag til afsnit 8, Lokaleanvisning. Supplerende målsætning under overskriften Målsætning på side 8, hvor der foreslås en bullit mere: Dragør Kommune kan - under hensyn til gældende lovgivning - indgå i privat-kommunale partnerskaber ved drift af idrætsanlæg. Det er en tilkendegivelse af, at vi - udover vore egne lokaler - også gerne laver aftaler med andre for at tilvejebringe fritidsfaciliteter i kommunen. Selvfølgelig under forudsætning for at lovlighed og økonomi er i orden. Forslaget blev sat under afstemning For stemte 6 (SBKU –MJH) Imod stemte 0 Undlod at stemme 1 MJH Anbefales over for KB. C-gruppen foreslår, at FOU sammensættes med så bred repræsentation som muligt. Derfor skal følgende grupper sikres en plads i det fremtidige Folkeoplysningsudvalg. Repræsentant fra det frivillige sociale arbejde Aftenskolerne Kulturinstitutionerne Spejderne Handicaporganisationer Ældrerådet Repræsentant fra Wiedergårdens Aktivitetshus Sportsområdet ved fordeling af To repræsentanter fra brugere af Hollænderhallen/Kongelundshallen En repræsentant fra foreningerne på havnen 3 øvrige repræsentanter fra sportslivet Herudover skal der være uændret politisk repræsentation, som samtidig repræsenterer de uorganiserede. Forslaget blev sat under afstemning: For stemte 6 (SBKU –MJH) Imod stemte 0 Undlod at stemme 1 MJH Anbefales over for KB. Forslag til Folkeoplysningspolitik med ovennævnte tilføjelser anbefales over for KB. ad 2. Anbefales over for KB, herunder at de anbefalede tilføjelser sendes med i høring.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-02-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Efter en ændring af Folkeoplysningsloven med ikrafttræden den 1. august 2011 skal kommunalbestyrelsen have vedtaget og offentliggjort en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen. Politikken for den folkeoplysende virksomhed skal indeholde følgende: · Målsætninger for borgernes deltagelse i folkeoplysning · Rammer for folkeoplysningen, inklusiv de fysiske rammer · Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysende virksomhed og selvorganiserende grupper og aktiviteter, herunder de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde · Samspillet mellem folkeoplysningen og øvrige politikområder, herunder muligheder for partnerskaber om løsning af konkrete opgaver · Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter · Kommunens regler om brugerinddragelse Alle kommuner skal have regler om brugerinddragelse, der fastlægges i folkeoplysningspolitikken. Forpligtelsen til at sikre brugerinddragelse erstatter de frivillige kommunale folkeoplysningsudvalg. Som en følge af lovændringen bliver det nu obligatorisk at oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 3. Udvalget/udvalgene skal som et minimum høres om forslaget til folkeoplysningspolitikken, kommunens budgetforslag på området, kommunens tilskudsregler og retningslinjer for udviklingspuljen. Kommunalbestyrelsen kan delegere sine opgaver i henhold til folkeoplysningsloven eller dele heraf til det/de nævnte udvalg, og kommunen yder sekretærbistand for udvalgene. Etablering af en årlig udviklingspulje med midler er beregnet til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte. Kommunalbestyrelsen fastsætter puljens størrelse og nærmere retningslinjer for anvendelsen af puljen efter høring af lovens brugere. Folkeoplysningspolitikken er udarbejdet på baggrund af nedenstående tids- og procesplan: Folkeoplysningsudvalget den 12. oktober 2011 Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2011 Offentligt dialogmøde om folkeoplysningspolitikken den 2. november 2011 Folkeoplysningsudvalget den 7. december 2011 Politikværksted om folkeoplysningspolitikken den 16. januar 2012 På baggrund af de fremsatte kommentarer ved politikværkstedet har forvaltningen udarbejdet et forslag til den endelige udformning af en folkeoplysningspolitik for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Høringsperiode den 24. februar – 23. marts 2012

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 2. februar 2012 Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2012 Social, Børn og Kulturudvalget den 12. april 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012

  Bilag

 • 12
  Tillæg til samarbejdsaftalen mellem Dragør Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen
  Sagsid.: 12/133

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, IT og Udvikling anbefaler, at tillæg til samarbejdsaftalen mellem Dragør Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-02-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Fra den 1. januar 2011 overtog kommunerne i Region Hovedstaden ejerskabet og finansieringen af Væksthus Hovedstadsregionen. Det nye ejerskab har til hensigt at sætte et stærkere kommunalt aftryk på Væksthus Hovedstadsregionen og særligt samarbejdet om en sammenhængende erhvervsservice. Kommunerne i hovedstaden samarbejder om et fælles fundament for, hvordan hovedstadsområdet skal udvikle sig. På møde den 31. marts 2011 godkendte kommunalbestyrelsen samarbejdsaftalen for 2011. I den periode har Væksthus Hovedstadsregionen, som aftalt, afholdt to vækstmøder i det område, der svarer til Københavns Storkreds. Det ene af de to møder blev afholdt i Dragør Kommune, hvor det overordnede tema var oplevelsesøkonomi. Derudover har væksthuset, som aftalt i samarbejdsaftalen for 2011, gennemført mindst tre vækstforløb for virksomheder i Dragør Kommune. Væksthus Hovedstadsregionen har fremsendt nedenstående tillæg til samarbejdsaftalen, da aftalerne skal fornys årligt. Borgmestersekretariat, IT og Udvikling anbefaler, at tillægget til samarbejdsaftalen godkendes. I aftaleperioden for 2012 har Dragør Kommune fokus på følgende erhvervsindsatser: · At øge det generelle kendskab til Væksthuset med henblik på Dragør Kommune får det maximale ud af sit ejerskab. Dragør Kommune ønsker på den baggrund, at Væksthus Hovedstadsregionen støtter op om ovennævnte målsætninger ved at styrke indsatsen overfor vækstiværksættere og –virksomheder med følgende aktiviteter: · Gennemfører to vækstmøder i det, der svarer til Københavns Storkreds (København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby). · Tilstræber at gennemføre mindst tre vækstforløb for virksomheder i Dragør Kommune. · Sikrer gennem samarbejde med kommunen, at lokale virksomheder bliver inddraget i udvalgte virksomhedsrettede væksthusprojekter samt projekter om velfærdsinnovation og privat og offentligt samarbejde. Dragør Kommune støtter op om følgende måde: · Synliggør Væksthus Hovedstadsregionen og dets aktiviteter på kommunens hjemmeside.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  216.000 kr. som finansieres via bloktilskuddet og er udgiftsneutralt.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2012.

 • 13
  Status- og opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakter
  Sagsid.: 10/1845

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at kvalitetskontraktens status og opfølgningsredegørelse godkendes indenfor de enkelte udvalgs områder.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 31-01-2012
  Anbefales over for SBKU/ØPU/KB, f.s.v.a. eget område. Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 02-02-2012
  Forvaltningen oplyste, at den faktuelle fejl i sagsfremstillingen under Børn og Pædagogik - "På budgettet for 2012 er etableret en incitamentspulje, der har til hensyn at fremme dette ønske". - tages ud. Anbefales over for ØPU/KB, f.s.v.a eget område.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-02-2012
  Anbefales over for KB Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-02-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  På kommunalbestyrelsens møde torsdag den 25. november 2010 blev kvalitetskontrakten for Dragør Kommune godkendt. Kommunalbestyrelsen skal senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag redegøre for, hvordan der følges op på kvalitetskontrakten. Opfølgningsredegørelsen skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, og hvordan der følges op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål. Som det fremgår af bilaget, gives der en status- og opfølgningsredegørelse på de opstillede mål i kvalitetskontrakten. Nedenfor er opstillet en opsamling på målene: Borger og Social Målene i borgerbutikken er opfyldt. Der er stor brugertilfredshed og butikken fastholder en høj ekspeditionsprocent. På området for aktivering, beskæftigelse og sygedagpenge, der alle varetages af Tårnby Kommune under Det Forpligtende Samarbejde, er der også opstillet mål. I forhold til aktivering ligger aktiveringsgraden en smule under gennemsnittet i de kommuner, Dragør Kommune sammenligner sig med. Dragør Kommune fører en intens dialog for at forbedre aktiveringsgraden. Jobcenter Tårnby har derudover købt konsulentbistand for at forbedre arbejdsgangene, så aktiveringsgraden opfyldes. I forhold til beskæftigelse skulle antallet af personer på offentlig forsørgelse begrænses til en stigning på 7,4 % i forhold til forrige år. Stigningen var kun på 1,3 %. Dragør Kommune har været mindre ramt af de faldende konjunkturer end flere andre kommuner. Derudover har Jobcenter Tårnby ydet en særlig indsats for netop denne gruppe. I forhold til at begrænse antallet af sygedagpengeforløb har de faldende konjunkturer betydet, at det er sværere at opfylde de opstillede mål. Dragør Kommune fører en dialog med Jobcenter Tårnby om at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb. Jobcenter Tårnby har derudover købt konsulentbistand for at forbedre arbejdsgangene, så sygedagpengeforløbene nedbringes. Børn og Pædagogik På området for Børn og Pædagogik arbejdes der hen mod en 60/40-fordeling i forhold til andelen af pædagoger/pædagogmedhjælpere. Det har derudover været et mål at foretage en tilfredshedsundersøgelse på 0-6-årsområdet. Denne er endnu ikke foretaget, men forventes indledt i foråret 2012. Plan og Teknik Plan og Teknik har opstillet en klimastrategi, hvor Dragør Kommune i 2015 har reduceret sit CO2-forbrug med 40 % pr. m2 bygning i forhold til år 2000. Der er i 2011 foretaget energiforbedringer på følgende områder: Dragør Skole Nord, St. Magleby Skole Kirkevej, Enggården, Wiedergården, rådhuset, daginstitution og i materielgården. Det er forventningen, at målet er realistisk og kan indfries i 2015. Skole, Kultur og Fritid Bibliotekerne har levet op til sine mål i forhold til et stigende udlån, besøgstal og selvbetjening, og fremmer kendskabet til e-ressourcer. Skolerne har arbejdet med de skolepolitiske mål. Målene og vejene kan antage forskellig karakter, hvorfor der henvises til den for nyligt godkendte kvalitetsrapport for skolerne. Sundhed og Omsorg Udbredelsen af plejeplaner til borgere i eget hjem forventes at blive udbredt inden udgangen af 2012. Der arbejdes videre mod målet om at øge anvendelsen af besøgende på sygeplejeklinikken med 15 %. Med oprettelsen af Dragørs Aktivitetshus arbejdes der frem mod at have etableret to forløbsprogrammer for de to kroniske sygdomme diabetes og KOL. Tandbørstekørekortet er uddelt til alle elever i 4. klasse og undersøgelsesintervallet ligger højere end det målsatte 97 %. Om kvalitetskontrakten Kvalitetskontrakten er udarbejdet med det formål, at give borgerne et overblik over kommunens arbejde med at udvikle kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse. Kvalitetskontrakten beskriver de områder og konkrete kvantificerbare mål, som kommunalbestyrelsen har fokus på i en bestemt periode, herunder hvorledes de opstillede mål tænkes opfyldt. Kommunalbestyrelsen fastlægger selv, hvilke og hvor mange mål der opstilles i kvalitetskontrakten. Tidshorisonten for hvornår de enkelte mål skal være indfriet kan variere. Dermed er kontrakten et værktøj, som kan tilpasses nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger. Der arbejdes på en justering af de eksisterende mål, som vil blive fremlagt politisk på møderne i marts 2012.

  LOVE/REGLER:
  Bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse nr. 1309 af 15. december 2009.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 31. januar 2012 Social, Børn og Kulturudvalget den 2. februar 2012 Økonomi- og Planudvalget den 9. februar 2012 Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2012

  Bilag

 • 14
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Rikke Karlsson spurgte, hvad er tidshorisonten for skolesagen og hvad har rapporterne fra Arkitema kostet. Borgmesteren svarede, hurtigst muligt, ca. 250.000 kr. Annette Nyvang spurgte, om man vil lægge sag an mod køberen af Vierdiget 2. Borgmesteren svarede, at Kommunalbestyrelsen har på lukket møde besluttet, at det meddeles købers advokat, Husen Advokater, at kommunen ikke kan acceptere, at LPD Invest A/S ser sig frigjort af aftalen, og at kommunen meddeler Husen Advokater, at kommunen forbeholder sig retten til at kræve erstatning for eventuelle tab i forbindelse med, at LPD Invest A/S ikke vedstår købstilbuddet af 31. august 2011. . Jerrik Walløe spurgte, om borgmesteren har tilkendegivet overfor køber af Vierdiget 2, at der kunne accepteres detailsalg. Borgmesteren svarede nej.