Skip navigationen

Referat

Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Annette Rahbek (V) med anmeldt forfald, Jens Passarge indkaldt som suppleant.
Mette Mortensen (F) med anmeldt forfald, Allan Jansen indkaldt som suppleant.

Kommunalbestyrelsen besluttede at behandle pkt. 26 som pkt. 1 på dagsordenen.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Jens Passage (V) mødte i stedet for Annette Rahbek som havde forfald. Allan Jansen (F) mødte i stedet for Mette Mortensen, som havde forfald. Borgmesteren udtrykte stor tak til Mette Mortensen for hendes indsats i Kommunalbestyrelsen, idet Kim Grønved Nielsen nu genindtræder i Kommunalbestyrelsen den 1. april 2012. Kommunalbestyrelsen besluttede at behandle pkt. 26 som 1. pkt. på dagsorden.

 • 3
  Meddelelse - Henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden i sag der varetages af Tårnby Kommune under det forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 12/423

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har modtaget en henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden der udbeder sig en udtalelse fra kommunen i anledning af en klage fra en borger. Klagen vedrører et afslag på at blive fritaget for at betale erhvervsaffaldsgebyr. Afgørelsen er truffet af Tårnby Kommune for Dragør Kommune som led i det forpligtende samarbejde. Det er således også Tårnby Kommune der skal besvare Statsforvaltningens brev, dels fordi Tårnby har forestået sagsbehandlingen i henhold til loven, og dels fordi det er aftalt mellem kommunerne at Tårnby skal behandle klagesager vedrørende sagsbehandlingen under det forpligtende samarbejde. Statsforvaltningen Hovedstaden er orienteret om, at svaret fremkommer fra Tårnby Kommune, og Tårnby Kommunes svar vil foreligge ved Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommunes behandling af denne sag. Til efterretning.

  LOVE/REGLER:
  Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Loven slår fast, at den delegerende kommune (Dragør) ikke må forestå sagsbehandling på de sagsområder der er overgivet til den bemyndigedes kommune (Tårnby). Dragør Kommune kan fastsætte regler og retningslinjer for sagsbehandlingen, men kan ikke på nuværende tidspunkt forestå denne selv, og i den forbindelse heller ikke redegøre for den af Tårnby Kommune udførte sagsbehandling. Desuagtet har Dragør Kommune ansvaret for sagsbehandlingen. I den konkrete sag betyder det, at Tårnby Kommune skal redegøre over for Statsforvaltningen for dens sagsbehandling der har fundet sted for Dragør Kommune. Såfremt Statsforvaltningen måtte konkludere at sagsbehandlingen er i strid med reglerne eller de retningslinjer Dragør Kommune måtte have udstukket, vil Dragør Kommune efterfølgende være forpligtet til at indskærpe Tårnby Kommune den fremtidige overholdelse af reglerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Afslag på anvisningsret til mere end hver fjerde almene bolig
  Sagsid.: 11/2845

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-03-2012
  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. august 2011, at sagen om etablering af boliger til kvoteflygtninge skulle sendes i udvalgsbehandling med henblik på at undersøge mulighederne for at indlede forhandlinger med Strandparken og Engparken om, at kommunen fremover får tildelt hver tredie ledige lejemål i stedet for hver fjerde. Social, Børn og Kulturudvalget besluttede på den baggrund den 29. september 2011, at administrationen skulle rette henvendelse til Engparken og Strandparken med forespørgsel om, hvorvidt boligselskaberne kunne være indstillet på at lade Dragør Kommune få anvisningsret til mere end hver fjerde ledige almene bolig. Administrationen har telefonisk modtaget afslag fra Strandparken. Der har været afholdt et møde med Engparkens bestyrelse og forretningsfører til drøftelse af sagen, og også Engparken har meddelt afslag. Afslagene ses primært begrundet i de lange ventelister som boligselskaberne i forvejen har. Til efterretning.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

 • 5
  Endelige driftsoverførsler fra 2011 til 2012 SBKU
  Sagsid.: 11/3222

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, 1. at det yderligere mindre forbrug på 537.518 kr. overføres fra 2011 til 2012 efter reglerne om økonomisk decentralisering finansieret af decentraliseringspuljen, 2. at forslag til yderligere solidarisk dækning af underskud godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-03-2012
  Notat med supplerende bemærkninger til bilag 2 omdelt på mødet. ad 1-2. Anbefales over for ØPU/KB. Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år Det yderligere konstateret mindreforbrug på 537.518 kr. overføres fra 2011 til 2012 efter reglerne om økonomisk decentralisering finansieret af den til formålet afsatte pulje på 3.000.000 kr. Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet. Ved Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 15. december 2011, er der overført 1.642.635 kr. fra 2011 til 2012. På baggrund af regnskabstallene for 2011 er der konstateret et yderligere mindreforbrug på 537.518 kr. I alt vil det betyde en overførsel fra 2011 til 2012 på 2.180.153 kr. på SBKUs område, som er finansieret af den i 2012 afsatte pulje på 3.000.000 kr. Tidligere år er over-/underskud opgjort på baggrund af afsluttet regnskab for året. Formålet med at foretage opgørelsen tidligere og på baggrund af både forbrug og simulering er at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring. Opgørelse over decentrale overførsler på SBKUs område fra 2011 til 2012 fremgår af bilag 1. Bemærkninger til over-/underskud, der ligger uden for rammen for decentrale overførsler, fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:
  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering. Der er overførselsadgang fra budgetår til budgetår. I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen. På sektor 5 er der mulighed for at dække solidarisk. Underskud på mere end 5 % kan dækkes med halvdelen af de overskud, der er ud over de 3 %. Hvis dette ikke dækker underskuddet, kan det resterende underskud fordeles ligeligt mellem alle daginstitutioner. Det skal bemærkes, at alle decentrale driftsenheder under sektor 3, 4 og 5 samt Aktivitetshuset og tandplejen formelt set er omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Kommunalbestyrelsen har i 2012 afsat en overførselspulje på 3.000.000 kr. til håndtering af overførsler. Konsekvensen af overførslen er, at der ydes yderligere 537.518 kr. af den i 2012 afsatte pulje. Der er tidligere ved Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 15. december 2011 ydet en bevilling på 1.642.635 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. marts 2012 Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 6
  Endelige driftsoverførsler fra 2011 til 2012 TMU
  Sagsid.: 11/3222

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at det yderligere mindre forbrug på 94.097 kr. på TMUs område overføres fra 2011 til 2012 efter reglerne om økonomisk decentralisering finansieret af den i 2012 afsatte pulje til overførsler på 3.000.000 kr.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 28-02-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år. Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet. Det simulerede resultat på 247.476 kr. er overført fra 2011 til 2012 ved Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 15. december 2011. På baggrund af regnskabstallene er det endelige overskud 341.573 kr. hvorfor der anmodes om en yderligere overførsel fra 2011 til 2012 på 94.097 kr. Opgørelsen over decentrale overførsler på TMUs område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:
  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering. I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Kommunalbestyrelsen har i 2012 afsat en overførselspulje på 3.000.000 kr. til håndtering af overførsler. Konsekvensen af overførelsen er, at der ydes endnu en bevilling på 94.097 kr. i 2012 på TMUs område, som er finansieret af den i 2012 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2012 Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 7
  Endelig anlægsoverførsel fra 2011 til 2012
  Sagsid.: 11/3266

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at der på anlægsområdet overføres 5.789.000 kr. til 2012 ved tillægsbevilling, at der på kontoen fællesudgifter/ indtægter vedr. salg af udlejningsejendomme overføres bevilling til indtægt på 11.660.000 kr. til 2012.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Der er i budget 2011 et yderligere mindre forbrug i forhold til regnskabet. Mindreforbruget udgør 5.789.000 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15. december 2011 at overføre 3.379.000 kr. fra 2011 til 2012. I overførelsen af 5.789.000 kr. indgår bla. ESCO investeringer på 0,8 mio. kr., servicearealer Enggården Etape 1 på 3,8 mio. kr. og anlægsudgifter til etablering af køkken på Enggården på 0,9 mio. kr. I 2011 har der på kontoen fællesudgifter/ indtægter vedr. salg af udlejningsejendomme været en nettoindtægtsbevilling på 16.192.000 kr. i forbindelse med salg af fast ejendom. I løbet af 2011 har der været en netto indtægt på 4.532.000 kr. Den resterende indtægtsbevilling på 11.660.000 kr. overføres til 2012. Oversigt fremgår af bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ovenstående medfører en tillægsbevilling på 5.789.000 kr. finansieret af kassen, og en indtægt på 11.660.000 kr. der lægges i kassen. Samlet set en tillægsbevilling i 2012 på -5.820.000 kr. som tilgår kassen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 8
  Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område - 4. kvartal 2011
  Sagsid.: 11/1060

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at rapporteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-03-2012
  Anbefales over for ØPU/KB, at rapporten tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Udgifterne til områderne vedrørende det specialiserede sociale område indgår i kommunens serviceramme. Regeringen har, for budget og regnskab 2011, besluttet den såkaldte regnskabssanktion. Den betyder, at kommunen straffes for en eventuel budgetoverskridelse, medmindre overskridelsen kan modsvares af besparelser inden for den øvrige serviceramme. Formålet med den vedlagte oversigt er at give et overblik over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde for Dragør Kommune. Oversigten indeholder derfor oplysninger om budget, eventuelt korrigeret budget samt forventet regnskab på de relevante funktioner. Rapporteringen vedrørende det specialiserede socialområde er delt på tre områder: 1. Udsatte børn og unge · Særlige dagtilbud og særlige klubber · Plejefamilier og opholdssteder · Forebyggende foranstaltninger, herunder flygtninge · Døgninstitutioner · Sikrede døgninstitutioner 2. Udsatte voksne og handicappede · Pleje og omsorg af ældre og handicappede (tilskud til personlig hjælp) · Forebyggende indsats for ældre og handicappede · Hjælpemidler · Botilbud for personer med særlige sociale problemer · Alkoholbehandling · Midlertidige og længerevarende botilbud · Beskyttet beskæftigelse · Aktivitets- og samværstilbud 3. Pleje og omsorg · Pleje og omsorg af ældre og handicappede (ydelser efter serviceloven) · Forebyggende indsats for ældre og handicappede · Plejehjem og beskyttede boliger · Hjælpemidler · Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Generel kommentar: Det korrigerede budget for det samlede specialiserede socialområde efter 4. kvartal udgør i alt 170,6 mio. kr. Det forventede regnskab for 2011 forventes at blive i alt 167,4 mio. kr. Altså et forventet mindreforbrug på området på ca. 3,2 mio. kr. Kommentarer til de enkelte områder: 1. Udsatte børn og unge Det korrigerede budget efter 4. kvartal er 23,8 mio. kr. og regnskabet for 2011 forventes at blive 23,9 mio. kr. Det giver et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., der hovedsageligt skyldes et merforbrug på flygtningeområdet. 2. Udsatte voksne og handicappede Det korrigerede budget efter 4. kvartal er 61,2 mio. kr. og regnskabet for 2011 forventes at blive 58,2 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr., der hovedsageligt skyldes færre udgifter til støtte til køb af el-biler og et mindreforbrug til køb af høreapparater. Herudover har der været et mindreforbrug til aktivitets- og samværdstilbud for voksne personer med nedsat funktionsevne. 3. Pleje og omsorg Det korrigerede budget efter 4. kvartal er kr. 84,6 mio. og regnskabet for 2011 forventes at blive kr. 84,3 mio. Det giver et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., der hovedsageligt skyldes færre udgifter til løn og plejevederlag til pårørende samt mindreforbrug på drifts- og vedligeholdelse på Omsorgscentret Enggården og på Sundhedscentret Wiedergården.

  LOVE/REGLER:
  Udarbejdelse af oversigten samt forelæggelse for kommunalbestyrelsen er et krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen bemærkninger udover de ovennævnte hovedtendenser.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. marts 2012 Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 9
  Vedtagelse af lokalplan 71 for bebyggelse på Skriverengen
  Sagsid.: 10/791

  ANBEFALING:
  Det anbefales at lokalplanforslag 71 for bebyggelse på Skriverengen vedtages som endelig lokalplan, med et indhold svarende til det offentliggjorte lokalplanforslag. Vedtagelsen af lokalplanen skal ske i henhold til planlovens § 27.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  På møde den 27. oktober 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen forslag til lokalplan 71 med henblik på offentliggørelse i henhold til planlovens §§ 24-26. Lokalplanforslaget fastholder den eksisterende bebyggelse som 1-planshuse med fladt tag og sikrer, at fremtidige om- og tilbygninger i udformning og materiale harmonerer med bebyggelsens oprindelige modernistiske udtryk. Forslaget tilsigter endvidere at fastholde bebyggelsens overordnede arealdisponering med byggelinier mod vej. Ligeledes fastsættes bestemmelser for sammenbygning mellem husene samt hegning og beplantning. Forslaget er udarbejdet i dialog med grundejerforeningen Skriverengen. Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse har forslaget været sendt i høring i 8 uger. Der er ikke er indkommet bemærkninger eller indsigelser. Lokalplanforslaget anbefales således vedtaget som endelig lokalplan uden indholdsmæssige ændringer, idet der udelukkende er foretaget mindre rettelser af redigeringsmæssig karakter.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 10
  Amagerforbrænding - ændring af vedtægt
  Sagsid.: 10/158

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at forslag til vedtægtsændring for Amagerforbrænding godkendes.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 28-02-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Hanne Stockbridge (V) og Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Amagerforbrænding har med brev af 21. december 2012 fremsendt en anmodning om godkendelse af en ændring af vedtægten for Amagerforbrænding. Ændringen omfatter alene en ændring af oplandsgrænsen for mellem Amagerforbrænding og Vestforbrænding for det affald som dannes i Københavns Kommune. I vedtægten er det fastsat hvilke områder i Københavns Kommune som skal aflevere affald til Amagerforbrænding og det er denne områdeafgrænsning som ønskes ændret. Det er Københavns Kommune som har anmodet om ændringen, da den vil give en mere hensigtsmæssig indsamling af affald i Københavns Kommune. Amagerforbrænding har oplyst, at ændringen ikke har nogle praktiske eller økonomiske konsekvenser for Amagerforbrænding eller for kommunerne i Amagerforbrænding. Og Amagerforbrænding henstiller derfor til af ændringen godkendes af ejerkommunerne. Ændringen er godkendt af bestyrelserne for Amagerforbrænding og Vestforbrænding.

  LOVE/REGLER:
  Vedtægten for Amagerforbrænding.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2012 Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 11
  Buslæskærme A. P. Møllers Allé nord
  Sagsid.: 12/17

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller 1. at der opsættes buslæskærme på A.P. Møllers Allé nord 2. at forvaltningen bemyndiges til at træffe det endelige valg af placering og art af læskærm med Nordstrandens Grundejerforening indenfor den økonomiske ramme 3. at der gives en anlægsbevilling på kr. 60.000 til buslæskærme og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 28-02-2012
  Ad. 1 + 2 + 3 Anbefales over for ØPU/KB. Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  For stemte 6 (A+C+F+V) Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  For stemte: 14 (A+C+F+O+Birgitte Rinhart T+V) Imod stemte: 1 (Peter Læssøe T) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2012 afsat kr. 60.000 til etablering af buslæskærme på A. P. Møllers Allé nord ved stoppestederne Gate Gourmet/Kystvejen. Busstoppestederne er begge placeret, så opsætning af buslæskærme kun kan ske på privat areal, når fortovet i øvrigt skal være frit tilgængeligt for forbipasserende. Bilag 1 er en plantegning visende forholdene. Busstop på A. P. Møllers Allé udfor Gate Gourmet: En buslæskærm kan placeres i beplantningsbæltet ind mod virksomheden Gate Gourmet, der ejer beplantningsbæltet. Forvaltningen har forespurgt Gate Gourmet om opsætningen, idet forvaltningen har oplyst, at kommunen efterfølgende påtager sig drift og vedligeholdelse af buslæskærmen. Gate Gourmet har oplyst, at de ikke har bemærkninger til en placering af buslæskærm i beplantningsbæltet. Busstop på Kystvejen udfor Ryvej: En buslæskærm kan placeres i beplantningen bag fortovet på Kystvejen. Såvel fortovet som beplantningen er formelt set en del af en matrikel, der er en del af den private fællesvej Ryvej. Matriklen ejes jf. Tingbogen af en mand, der er afgået ved døden. Kommunen har ingen viden om boet herefter, hvorfor ejer af arealet ikke kan forespørges. Nordstrandens Grundejerforening varetager i øvrigt grundejernes interesser vedrørende den private fællesvej Ryvej, hvorfor forvaltningen har forespurgt grundejerforeningen, om de har bemærkninger til kommunens ønske om opsætning af en buslæskærm på det omtalte areal. Forvaltningen har oplyst, at Kommunen påtager sig efterfølgende drift og vedligehold af buslæskærmen i lighed med hidtidig drift og vedligehold af nuværende fortov og beplantning samme sted som følge af arealets tilhørsforhold som værende en del af Kystvejen. Nordstrandens Grundejerforening har svaret (vedlagt som bilag 2), at de sammen med beboeren Ryvej 23 (genbo til busstoppestedet) har evalueret kommunens forespørgsel og i udgangspunktet finder placeringen af buslæskærmen uhensigtsmæssig. Grundejerforeningen foreslår tre alternativer i prioriteret rækkefølge, som følger: 1. Flytning af stoppestedet fra Kystvejen til A. P. Møllers Allé med opsætning af læskærm og cykelstativ dér. 2. Beholde nuværende placering af busstoppested, men placere læskærmen i det beplantede areal for enden af ejendommen D.B. Dirchsens Allé 121 og sammen med et cykelstativ. 3. Beholde nuværende placering af busstoppested, men etablere en simpel overdækning på et stykke af fortovet i stedet for en egentlig læskærm. Foreningen nævner yderligere forhold, der bør iagttages, og tilbyder at deltage i fælles møde, hvor også type af buslæskærm kan afklares. Ad 1. Forvaltningen kan ikke tilslutte sig flytning af busstoppestedet til en placering umiddelbart før 90 graders svinget ved Kystvejen af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Ad 2. Det er uhensigtsmæssigt, at stoppested og læskærm ikke er placeret sammen, hvorfor løsningen ikke umiddelbart kan anbefales. Ad 3. Forvaltningen kan ikke umiddelbart tilslutte sig en selvbygget overdækning som følge af risiko for manglende vandalsikring. Det anbefales, at forvaltningen undersøger mulige typer af læskærme, der kan indpasses på arealet ved fortovet på Kystvejen, og at forvaltningen bemyndiges til at træffe det endelige valg af placering og art af læskærm i dialog med grundejerforeningen indenfor den økonomiske ramme. I den forbindelse vil forvaltningen også se på mulighederne for eventuel opsætning af en AFA buslæskærm indenfor nuværende kontrakt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Anlægsbeløbet på kr. 60.000 til buslæskærme er afsat i anlægsbudget 2012.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Både Gate Gourmet og Nordstrandens Grundejerforening har været forespurgt om opsætning af buslæskærme.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2012 Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 12
  Endelig beslutning om at deltage i en fælles vandkoncern
  Sagsid.: 11/62

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at der træffes endelig beslutning om, at kommunen indtræder i det fælles vandselskab, og at kommunen i den forbindelse tiltræder den vedlagte ejeraftale, 2. at der udpeges en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen som medlem af bestyrelsen for holdingselskabet i den nye vandkoncern og får mandat til at repræsentere kommunen på den stiftende generalforsamling for holdingselskabet i overensstemmelse med denne beslutning og de vedlagte bilag, herunder de vedlagte udkast til vedtægter, 3. at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Dragør Vand A/S i den nye koncern, herunder ved at træffe de fornødne beslutninger på generalforsamlingen for selskabet. 4. at kommunens udgifter til at indgå ejeraftalen mv. afholdes inden for en ramme på 18.000 kr. der finansieres inden for Plan og Tekniks driftsbudget

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Afstemning om inhabilitet for Asger Larsen som bestyrelsesmedlem i Dragør Vand A/S For stemte 5 (A+F+V) Imod stemte 1 (C) Undlod at stemme 1 (T) Asger Larsen blev fundet inhabil og forlod mødet under behandlingen af punkt 1 Afstemning om inhabilitet for Allan Holst som medlem af interimbestyrelsen For stemte 1 (C) Imod stemte 6 (A+F+T+V) Faldet Ad 1 For stemte 5 (A+F+V) Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for KB Ad 2 Borgmesteren blev foreslået For stemte 5 (A+F+V) Undlod at stemme 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 3 Der foretages de fornødne skridt med henblik på at indskyde Dragør Vand A/S i den nye koncern Anbefales over for KB Ad 4 Udgifter til at indgå ejeraftale afholdes jfr. punkt 3. Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Afstemning af, om Birgitte Rinhart, Asger Larsen og Bertel Riber var inhabile. For stemte: 7 (A (- Bertel Riber)+C (-Asger Larsen)+F) Imod stemte: 1 (O) Undlod at stemme: 7 (V+Asger Larsen C+Bertel Riber A+T) De pågældende blev erklæret inhabile og forlod mødet under behandling af ad 1. Afstemning af, om borgmesteren var inhabil. For stemte: 2 (Uffe Jacobsen C + Asger Larsen C) Imod stemte: 9 (A+Kenneth Gøtterup C+F+O+Peter Læssøe T) Undlod at stemme: 4 (V + Birgitte Rinhart T) Borgmesteren blev ikke erklæret inhabil. Forslag fra Liste T: Liste T foreslår, at der træffes beslutning om, at Dragør Kommune ansøger om at indgå i det fælles vandselskab som observatør. For stemte: 4 (C+O+T) Imod stemte: 8 (A+F+V) Faldet Asger Larsen (C), Birgitte Rinhart (T) og Bertel Riber (A) var ikke til stede. ad1: For stemte: 8 (A+F+V) Imod stemte: 4 (C+O+T) Godkendt ad 2: Forslag fra C: Birgitte Rinhart foreslås: For stemte: 2 (Asger Larsen C+Peter Læssøe T) Imod stemte: 10 (A+F+O+V) Undlod at stemme: 3 (Kenneth Gøtterup C+ Uffe Jacobsen C+Birgitte Rinhart T) Faldet. For stemte: 10 (A+F+O+V) Undlod at stemme: 5 (C+T) Godkendt ad 3: Godkendt ad 4: Det blev præciseret, at udgiften afholdes af vandselskabet. Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. november 2011 at kommunen ønsker at indgå i den fælles vandselskab fuldt ud, svarende til aftag, produktion- og distribution af vand men at kommunalbestyrelsen ville træffe endelig beslutning om deltagelse, når de endelige vilkår for deltagelsen foreligger. Vandselskabet har med e-mail af 10. februar 2012 fremsendt beslutningsgrundlag så de enkelte kommuner kan træffe endelig beslutning om deltagelse i det nye fælles vandselskab. Selskabet har fremsendt udkast til ejeraftale med ejerfordeling samt vedtægter for holdningsselskabet og de underliggende vandselskaber, samt notater om bestyrelse og kompetenceforhold, honorar og forpligtigelser. Materialet er vedlagt som bilag. Det er fortsat Forvaltningens vurdering, at der er to væsentlige grunde til at danne et fælles vandselskab: 1. Sikre vandressourcen, forsyningssikkerheden og leverancen af vand til Dragør Kommune og hovedstaden 2. Vandsektorens prisloftregulering stiller øget krav om effektivisering, som kun kan opnås gennem stordriftsfordele og strukturtilpasninger Disse udfordringer kræver et fælles selskab, idet kravene ikke kan honoreres gennem et vandsamarbejde. Det kan oplyses at staten via Konkurrencestyrelsen har pålagt Dragør Vand A/S en 8,5% driftsbesparelse i 2012, svarende til 475 t.kr. Og at de vurderer via deres gennemførte benchmarking at Dragør Vand A/S har et besparelsespotentiale på 59,4%, svarende til 3.3 mio. kr. Hertil kommer at vandforbruget over de sidste 15 år er halveret og at forbruget er fortsat faldende. Selskabets basisomkostninger kan ikke reduceres i samme omfang som det faldende vandforbrug. Det vil betyde at selskabets omkostninger pr. m3 vand vil stige. Sparekrav og faldende vandforbrug er 2 væsentlige udfordringer som ikke vurderes muligt at opnå ved nuværende struktur. Det kan oplyses: · at 7 andre kommuner traf samme beslutning (Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune, Rødovre Kommune og Vallensbæk Kommune). · At der er mulighed for at flere vandforsyninger på Sjælland på sigt indtræder i den nye vandkoncern. · 6 kommuner (Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune) besluttede, at de ønsker at være tilknyttet vandsamarbejdet ved at aftage vand fra den nye vandkoncern og få en observatør i bestyrelsen i holdingselskabet i vandkoncernen. De tilknyttede kommuner har i modsætning til ejerkommunerne ikke ret til at vælge medlemmer til bestyrelsen i den nye vandkoncerns holdingselskab, men får frem til årsskiftet 2014/15 ret til at have en observatør i bestyrelsen. Observatørerne har taleret, men ikke stemmeret, og dermed ingen indflydelse på ejeraftale, vedtægter og andre grundvilkår ved etablering af det nye vandselskab. I forlængelse af ejerkommunernes principbeslutninger om at deltage i vandsamarbejdet har en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentanter for kommunerne (herunder gennem Vandsamarbejde Sjælland A/S) forhandlet det nærmere aftalegrundlag for en ny vandkoncern. Aftalegrundlaget er blevet forelagt og behandlet af en foreløbig bestyrelse for den kommende vandkoncern, hvori Dragør Kommunerne er repræsenteret ved Borgmester Allan Holst. Aftalegrundlaget består af udkast til vedtægter for de selskaber, der kommer til at indgå i vandkoncernen, samt den ejeraftale, der vil blive indgået mellem de kommuner, der bliver direkte ejere af koncernen. Dokumenterne vedlægges som Bilag. Såfremt kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingen, vil Dragør Vand A/S blive en del af den nye fælles vandkoncern. Selskabet vil som hidtil have sit eget forsyningsområde og egne takster, og taksterne vil i henhold til lovgivningen fortsat skulle godkendes af Dragør kommunalbestyrelsen. Etableringen af den nye vandkoncern vil indebære, at alle de vandselskaber, der indgår i koncernen, får udført administrations- og serviceopgaver af det fælles serviceselskab i koncernen. De medarbejdere, der udfører opgaver for de vandselskaber, der indgår i koncernen, vil således fremover være ansat i ét fælles selskab, gennem gældende regler for virksomhedsoverdragelse. Beskrivelse af den nye koncern Den nye vandkoncern vil blive etableret ved, at de kommuner, der beslutter at deltage, indskyder deres eksisterende vandselskaber i et nyt holdingselskab. Herudover indskydes det fælles serviceselskab (det nuværende Københavns Energi A/S) af Københavns Kommune/KE. En detaljeret oversigt over strukturen vedlægges som Bilag [10]. Ved at indskyde deres respektive selskaber bliver kommunerne direkte ejere af alle de vandselskaber, der indgår i koncernen. Ejerandelene fordeles i forhold til værdien af det enkelte indskud. Dragør Kommune får 1,92 % af aktiekapitalen. En oversigt over ejerandelene fremgår af Bilag [6]. Et notat med en beskrivelse af kompetenceforhold og bestyrelsessammensætningen vedlægges som Bilag [9]. Ejerkommunernes indflydelse i vandkoncernen sikres navnlig via generalforsamlingen og de af ejerne valgte bestyrelsesmedlemmer i koncernens holdingselskab. På generalforsamlingen træffer ejerkommunerne beslutninger af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for vandkoncernen, f.eks. spørgsmål om optagelse af nye aktionærer, udlodning af udbytte og opløsning af holdingselskabet. Vedtagelse af sådanne beslutninger kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, samt af mindst 3 ejerkommuner. Det kræver dog enstemmighed, hvis andre end holdingselskabet skal være medejere af serviceselskabet eller vandselskaberne. Bestyrelsen i holdingselskabet træffer beslutninger af strategisk betydning for koncernen og varetager hele koncernens interesse. Bestyrelsen behandler sager med tværgående karakter, f.eks. stillingtagen til idégrundlag og forretningsstrategi for koncernen og de enkelte selskaber samt koncernrelevante organisationsændringer. Bestyrelsen i holdingselskabet udgør samtidig generalforsamlingen i vandkoncernens datterselskaber, dvs. alle 8 vandselskaber, serviceselskabet og fra 2013 også det fælles produktionsselskab. Bestyrelsen i det enkelte datterselskab træffer beslutninger om selskabets forhold. For at sikre koordination mellem vandkoncernens selskaber skal en række væsentlige beslutninger vedrørende datterselskaberne forelægges det enkelte selskabs generalforsamling – dvs. bestyrelsen i holdingselskabet – til godkendelse. Det gælder blandt andet følgende beslutninger: · Beslutninger, der kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer · Større investeringer · Optagelse af lån · Indstilling eller fastsættelse af vandtakster mv. · Godkendelse af selskabets budgetter · Nedlæggelse og væsentlig indskrænkning af vandværker · Væsentlige aftaler mellem serviceselskabet og forsyningsselskaber, som ikke er en del af vandkoncernen · Fusion og spaltning af selskabet Det fælles serviceselskab vil stå for driften af vandselskaberne og sidenhen også driften af produktionsselskabet. Herudover vil KE´s øvrige forsyningsselskaber få udført administrations- og driftsopgaver af det fælles serviceselskab, hvilket de øvrige ejerkommuners spildevandsselskaber og evt. øvrige forsyningsselskaber også har mulighed for. De nuværende vandselskaber, herunder Dragør Vand A/S, består efter etableringen af koncernen og bevarer egne prislofter og egne takster. Samarbejdet indebærer, at KE Vand A/S´ særlige gældsforpligtelse over for KommuneKredit opretholdes. De øvrige kommuner og deres vandselskaber belastes ikke af denne gældsforpligtelse. Vandselskabernes produktionsaktiver vil i 2013 blive samlet i et fælles produktionsselskab. Der vil blive fastsat ét fælles prisloft for produktionsselskabet, som vil udgøre engros-prisen for alle vandselskaberne. Ejerkommunerne bevarer deres myndighedsbeføjelser på vandområdet, herunder særligt styringen gennem planlægning samt kompetencen til at godkende det lokale vandselskabs takster mv. Herudover har kommunerne kompetence som ejere (aktionærer). Ejerkompetencen udøves på generalforsamlingen i holdingselskabet, herunder ved valg af kommunens repræsentant i bestyrelsen. Sagen forelægges herved til endelig beslutning. Gennemførelse af beslutningen er betinget af, at der opnås en fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Herudover er gennemførelse betinget af, at Forsyningssekretariatet tilkendegiver, at principperne for ejerfordelingen mellem kommunerne ikke medfører modregning i kommunernes bloktilskud. Måtte Forsyningssekretariatet finde, at ejerfordelingen skal ske efter andre principper, vil sagen blive forelagt kommunalbestyrelsen på ny. Det forventes, at det fælles samarbejde vil blive etableret maj/juni 2012 med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft til 1. januar 2012. Det kan oplyses, at der på ØPUs dagsorden er en selvstændig sag ”Principbeslutning om fælles spildevandsselskab”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Dragør Kommunes andel af de samlede stiftelsesomkostninger for det nye selskab beløber sig til kr. 18.000 som afholdes inden for områdets driftsbudget. Overdragelse af medarbejdere til det nye selskab vil ske i medfør af lov om virksomhedsoverdragelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Bestyrelsen for Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S har drøftet fusion på bestyrelsesmødet den 16. februar 2012. Bestyrelsen har udtalt at de anbefaler at Dragør Kommune afholder et temamøde om fusionen. Bestyrelsen anbefaler endvidere, at såfremt Dragør Vand A/S fusioneres så bør Dragør Spildevand A/S også indgå i en spildevandsfusion, da selskaberne idag samarbejder og deler medarbejdere for at kunne opretholde drift. Hvis Dragør Kommune beslutter at fusionere Dragør Vand A/S så anbefaler bestyrelsen at medarbejderne fra Dragør Spildevand A/S overdrages samtidigt.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Temadrøftelsen den 6. marts i Kommunalbestyrelsen Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 13
  Principbeslutning om fælles spildevandsselskab
  Sagsid.: 11/62

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler: 1. at der træffes principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i en fælles spildevandskoncern, hvori kommunen indskyder selskabet Dragør Spildevand A/S 2. at forvaltningen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår for deltagelsen i det fælles spildevandsselskab 3. at sagen forelægges til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen, når de endelige vilkår for deltagelse i den fælles spildevandskoncern foreligger. 4. at Spildevandsselskabet serviceres af det fælles serviceselskab i den nye vandkoncern ved at spildevandsmedarbejderne overgår til ansættelse i det fælles serviceselskab.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Afstemning om inhabilitet for Asger Larsen som bestyrelsesmedlem i Dragør Spildevand A/S For stemte 5 (A+F+V) Imod stemte 1 (C) Undlod at stemme 1 (T) Asger Larsen blev fundet inhabil og forlod mødet under behandlingen af punkt 1 Ad 1 For stemte 5 (A+F+V) Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for KB Ad 2 For stemte 5 (A+F+V) Undlod at stemme 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 3 For stemte 5 (A+F+V) Undlod at stemme 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 4 For stemte 5 (A+F+V) Undlod at stemme 2 (C+T) Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Asger Larsen C, Bertel Riber A og Birgitte Rinhart T erklæret inhabile ad 1: For stemte 8 (A+F+V) Imod stemte 4 (C+O+T) Godkendt ad 2: Godkendt ad 3: Godkendt ad 4: Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 20. januar 2011 besluttet at opfordre Vandsamarbejde Sjælland A/S til snarest muligt at igangsætte en proces for stiltelse af et fælles spildevandsselskab til varetagelse af kommunens forpligtigelser på spildevandsområdet. Opfordringen er begrundet i de igangværende arbejder med at fusionere vandselskaberne i et ny fælles vandselskab. Kommunalbestyrelsen skal på mødet i marts 2012 tage endelig stilling til fusion af Dragør Vand A/S med et nyt fælles Vandselskab. Vandsamarbejde Sjælland A/S har med e-mail af 10. februar 2012 fremsendt en anmodning til kommunerne om at tage principbeslutning om at deltage i en fælles spildevandskoncern. Det er forvaltningens vurdering at der er to væsentlige grunde til at danne et fælles spildevandsselskab: Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S løser en række opgaver for hinanden og har fælles administration. Hvis Dragør Vand A/S fusioneres med det nye fælles vandkoncern så bliver det ikke muligt at opretholde en drift af Dragør Spildevand A/S i eget regi Vandsektorens prisloftregulering stiller øgede krav om effektivisering, som kun kan nåes gennem stordriftsfordele og strukturtilpasninger Disse udfordringer kræver et fælles Spildevandsselskab, idet kravene ikke kan honoreres gennem fx et spildevandssamarbejde. Det kan oplyses, at staten via Konkurrencestyrelsen har pålagt Dragør Spildevand A/S en 6,8% driftsbesparelse i 2012 svarende til 575 t.kr. Og at de vurderer via deres gennemførte benchmarking at Dragør Spildevand A/S har et besparelsespotentiale på 59,4%, svarende til 2.9 mio. kr. Hertil kommer at vandforbruget over de sidste 15 år er halveret og at forbruget er fortsat faldende. Selskabets basisomkostninger kan ikke reduceres i samme omfang som det faldende vandforbrug. Det betyder at omkostningerne pr. m3 spildevand vil stige. Sparekrav, faldende vandforbrug og overvejelserne om at fusionere Dragør Vand A/S er 3 væsentlige udfordringer som ikke vurderes muligt at nå ved nuværende struktur. 8 kommuner (Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune, Rødovre Kommune og Vallensbæk Kommune) traf i efteråret 2011 principbeslutning om at etablere en fælles vandkoncern. Disse kommuner tager i marts 2012 endelig politisk stilling til deres deltagelse i den nye vandkoncern. Sideløbende med forberedelserne af den fælles vandkoncern har det mellem de 8 ovennævnte kommuner været drøftet, hvordan opgaverne inden for spildevandsområdet bedst kan løftes. De involverede kommuner har ønsket, at det undersøges, om der er tilslutning til at arbejde med at etablere en fælles koncern på spildevandsområdet. En vision for en fælles spildevandskoncern vedlægges som Bilag [2]. Sagen forelægges hermed til principbeslutning i de kommuner, der i efteråret 2011 traf principbeslutning om at etablere en fælles vandkoncern. Herudover har de kommuner, der tidligere har været involveret i denne proces, ligeledes mulighed for at træffe principbeslutning om at indgå i et spildevandssamarbejde. I så fald vil disse kommuner blive inddraget i det videre arbejde med at forberede samarbejdet. Under forudsætning af, at der er den fornødne tilslutning, vil arbejdet med at forberede en fælles spildevandskoncern blive påbegyndt. Sagen vil derefter blive forelagt til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen efter sommerferien 2012, således at spildevandskoncernen kan etableres inden årsskiftet 2012/13. Kommunen vil bevare sine myndighedsbeføjelser, herunder kompetencen til at styre gennem spildevandsplanlægning, godkende takster mv. Beskrivelse af spildevandskoncernen Den nye spildevandskoncern vil blive etableret ved, at de kommuner, der beslutter at deltage, indskyder deres spildevandsselskaber i et nyt, fælles holdingselskab. Kommunerne bliver gennem det nye holdingselskab indirekte ejere af alle de spildevandsselskaber, der indskydes. Det er endnu ikke klarlagt, hvordan ejerandelene fordeles. Forsyningssekretariatet vil blive kontaktet med henblik på at drøfte en fordelingsnøgle, der tager afsæt i justerede polka-værdier. Spildevandskoncernen kan i princippet organiseres efter samme model som den nye vandkoncern. Spildevandskoncernen vil i så fald bestå at et nystiftet holdingselskab, der bliver 100 % ejer af de indskudte eksisterende spildevandsselskaber. Spildevandsselskaberne vil købe administrations- og serviceydelser af det fælles serviceselskab i vandkoncernen. Et rammenotat med en nærmere beskrivelse af samarbejdet vedlægges som Bilag [1]. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan bestyrelserne i spildevandskoncernens selskaber skal sammensættes, og hvad deres kompetence skal være. Der kan tages udgangspunkt i det, der er opnået enighed om, for så vidt angår vandkoncernen. Det vil i så fald medføre, at hver kommune får én plads i bestyrelsen af holdingselskabet, mens spildevandsselskabernes bestyrelser sammensættes af medlemmer af ledelsen fra serviceselskabet i vandkoncernen. Ejerkommunernes indflydelse i spildevandskoncernen vil sikres gennem generalforsamlingen i koncernens holdingselskab. Det kan i vedtægterne f.eks. bestemmes, at beslutninger af principiel eller væsentlig økonomisk betydning skal forelægges generalforsamlingen i holdingselskabet, og at vedtagelse kræver et kvalificeret flertal blandt ejerne. Som i vandkoncernen kan det endvidere fastlægges, at hver ejerkommune får en plads i bestyrelsen for holdingselskabet, og at bestyrelsen træffer beslutninger af strategisk betydning for koncernen og varetager hele koncernens interesse. De nuværende spildevandsselskaber, herunder Dragør Spildevand A/S, vil kunne bestå og bevare eget prisloft og egne takster, der som hidtil skal godkendes af den stedlige kommune. Samarbejdet indebærer, at KE Afløb A/S´ særlige gældsforpligtelse over for KommuneKredit opretholdes. De øvrige kommuner og deres spildevandsselskaber belastes ikke af denne gældsforpligtelse. Opgaverne med at rense spildevand varetages i dag hovedsageligt af hhv. Lynettefællesskabet I/S, Spildevandscenter Avedøre I/S, og Måløv Rens A/S. Det foreslås, at der tages stilling til eventuelle ændringer i strukturen på området ved en særskilt proces. Baggrunden herfor er, at renseanlæggenes ejerkreds er bredere end kredsen af kommuner, der har været involveret i processen med at etablere den fælles vandkoncern. Der vil senere blive forelagt en særskilt indstilling herom. Renseanlægget i Dragør er ikke omfattet af dette da renseanlægget alene behandler spildevand fra Dragør Kommune. I perioden fra marts 2012 og frem til, at der efter sommerferien 2012 træffes endelig beslutning om, hvorvidt der skal etableres en fælles spildevandskoncern, skal struktur, styring og det konkrete indhold af vedtægter og ejeraftale for et spildevandssamarbejde fastlægges. Sagen forelægges herved til principbeslutning. Under forudsætning af, at et tilstrækkeligt antal kommuner tilslutter sig, vil arbejdet med at forberede etableringen af en spildevandskoncern fortsætte med de kommuner, der har tiltrådt principbeslutningen. Interim-bestyrelsen for vandkoncernen forventes at varetage opgaven med at forberede samarbejdet på spildevandsområdet, fra principbeslutningen er truffet til selskabet stiftes. Som led i forberedelserne vil der blive taget kontakt til myndighederne for at afklare tvivlsspørgsmål. Efter sommerferien 2012 vil den enkelte kommunalbestyrelse skulle tage endelig stilling til, om kommunens spildevandsselskab skal indgå i den fælles spildevandskoncern. Det forventes, at spildevandskoncernen vil blive etableret inden udgangen af 2012 med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft til 1. januar 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  I det omfang, der indgås en aftale om et samarbejde, vil der kunne medgå ejeromkostninger, herunder til udarbejdelse af ejeraftale. Beløbet vil i så fald fremgå af en senere indstilling om endelig politisk stillingtagen til et samarbejde på spildevandsområdet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Bestyrelsen for Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S har drøftet fusion på bestyrelsesmødet den 16. februar 2012. Bestyrelsen har udtalt at de anbefaler at Dragør Kommune afholder et temamøde om fusionen. Bestyrelsen anbefaler endvidere, at såfremt Dragør Vand A/S fusioneres så bør Dragør Spildevand A/S også indgå i en spildevandsfusion, da selskaberne idag samarbejder og deler medarbejdere for at kunne opretholde drift. Hvis Dragør Kommune beslutter at fusionere Dragør Vand A/S så anbefaler bestyrelsen at medarbejderne fra Dragør Spildevand A/S overdrages samtidigt.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2012 Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 14
  Forbedret kollektiv trafik
  Sagsid.: 12/236

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, 1. at der etableres overdækket cykelparkering ved Dragør Stationsplads 2. at der gives en anlægsbevilling på kr. 102.000 til forbedret kollektiv trafik og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 28-02-2012
  Ad. 1 + 2 For stemte: 4 (A+F+T+V) Imod stemte: 2 (C) Undlod at stemme: Anbefales over for ØPU/KB Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  For stemte 6 (A+F+T+V) Imod stemte 1 (C ) Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  ad 1: For stemte: 11 (A+F+O+T+V) Imod stemte: 3 (C) Godkendt ad 2: For stemte: 11 (A+F+O+T+V) Imod stemte: 3 (C) Godkendt Jens Passarge (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2012 afsat kr. 102.000 til forbedret kollektiv trafik. Forvaltningen har samlet en række forslag til stoppestedsforbedringer for brugerne af den kollektive trafik i notat revideret den 20. juni 2011 (bilag 1). Af notatet fremgår nedenstående anbefalinger i prioriteret rækkefølge: 1. etablering af cykellæskærm ved Dragør Stationsplads 2. etablering af buslæskærm på et par lokaliteter 3. driftsforbedringer (belægninger) ved ekstern entreprenør 4. etablering af cykellæskærm ved Ndr Dragørvej/D.B. Dirchsens Allé 5. Udvidelse af cykellæskærm ved Store Magleby 6. Opsætning af cykelpumpe ved Dragør Stationsplads På Dragør Stationsplads anvendes arealet ved siden af postbygningen allerede i dag af mange til parkering af cykler i forbindelse med bustransport. Oversigtstegning vedlagt som bilag 2. En overdækket cykelparkering vil forbedre forholdene for busbrugerne og vil kunne medvirke til, at flere benytter sig af den kollektive trafik. Forvaltningen anbefaler, at indkøbe og opsætte overdækket cykelparkering ved Dragør Stationsplads på arealet, hvor der i forvejen er etableret cykelparkering. I samme forbindelse vil forvaltningen i samarbejde med kommunens Vej og Gartnerafdeling sørge for en trimning af beplantning og belægninger på arealet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Anlægsbeløbet på kr. 102.000 til forbedret kollektiv trafik er afsat i anlægsbudget 2012.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Forvaltningen vil forinden opsætning af cykeloverdækning sørge for fornøden aftale med arealets ejer.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2012 Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 15
  Genopretning af veje 2012
  Sagsid.: 12/237

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 3.141.500 til genopretning af veje og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 28-02-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Godkendt Jens Passarge (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2012 afsat kr. 3.141.500 til genopretning af veje 2012. Forvaltningen har planlagt følgende fordeling: 1. Der afsættes ca. kr. 2.600.000 til klargøring og oplapning af vejstrækninger med henblik på anlæg af asfalt slidlag i 2012. 2. Der afsættes ca. kr. 300.000 til udførelse af hovedeftersyn, trafiktællinger mv. 3. Der afsættes ca. kr. 241.500 til akutte opgaver, reparationer mv. i 2012. På baggrund af Vejdirektoratets strategirapport Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 2011 Dragør Kommune (bilag 1), deres efterfølgende hovedeftersyn 2011 og forvaltningens egne vurderinger, planlægger forvaltningen at klargøre, oprette og udlægge slidlag på vejstrækninger på følgende veje i 2012: · D.B. Dirchsens Allé Nord · Fasanvænget mellem Møllevej og Stærevænget · Stærevænget nord for Fasanvænget · Spurvevænget Hvis muligt medtages Jægervej på strækningen mellem Lundevej og Fasanvænget. Også Skippervænget samt Hollændervænget nord for Fasanvænget står snart for tur. Der kan forekomme ændringer i omfang og prioritering, idet priser udelukkende er baseret på anslåede overslagspriser. Hvis tilbuddene muliggør, at der indenfor den økonomiske ramme kan igangsættes yderligere slidlagsarbejder, vil disse blive valgt blandt de i øvrigt mest trængende veje. Tilsvarende kan veje blive udskudt som følge af tilbuddene.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Anlægsbeløbet på kr. 3.141.500 til genopretning af veje er afsat i anlægsbudget 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2012 Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 16
  Kongevejens renovering
  Sagsid.: 12/212

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, 1. at der udarbejdes et revideret projekt for renovering af Kongevejen 2. at der i forbindelse med realisering af et revideret projekt tages kontakt til den oprindelige følgegruppe med henblik på udpegning af repræsentanter til en ny følgegruppe, som suppleres med en repræsentant fra Dragør Handicapråd 3. at der gives en anlægsbevilling på kr. 250.000 til udarbejdelse af et revideret projekt for Kongevejens renovering fra anlægsbudget 2012 og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 28-02-2012
  Ad. 1 + 2 + 3 Anbefales over for ØPU/KB. Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  C-gruppen foreslår at sagen udsættes til erhvervs- og turismepolitikken er udarbejdet og vedtaget: For stemte: 3 (C) Imod stemte: 11 (A+F+O+T+V) Faldet C-gruppen foreslår: Det tilføjes at projektet tilføres mulighed for flere parkeringspladser gennem et revideret projekt. For stemte: 3 (C) Imod stemte: 10 (A+F+O+T - Peter Læssøe+V) Undlod at stemme: 1 (Peter Læssøe T) Faldet Ad 2: Godkendt ad 3: Godkendt ad 3: Godkendt Jens Passarge (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2012 vedtaget at afsætte 1,4 mio. kr. til renovering af Kongevejen. Endvidere er der i anlægsbudget for 2013 afsat yderligere 1,0 mio. kr. Der foreligger et projekt for renovering af Kongevejen, som er godkendt af Økonomi- og Planudvalget i 2001. Projektet omfatter udskiftning af alle fortovsbelægninger og kantsten på Kongevejen (sivegaden) og udskiftning af alle belægninger i gågaden. I stedet er besluttet ny belægning i form af granitbrolægning langs husfacader, bordursten i stedet for kantsten og som markering af grænse for vareudstillinger. Betonfliser i ganglinjen i sivegaden og betonbelægningssten på gang- og kørebanedelen af gågaden. Oversigtstegning og principper er vist i bilag 1. Projektet blev udbudt i 2001 men etableringen blev udskudt af Kommunalbestyrelsen i 2002 på ubestemt tid. Forvaltningen har på baggrund af rådgiveroverslag fra 2001 fremskrevet til prisniveau 2012. Projektet vil overslagsmæssigt beløbe sig til 6,5 mio. kr. eksklusiv belysning, projektering og tilsyn. Med tilsyn, udbud og renovering af belysning vil det samlede projekt anslået beløbe sig til overslagsmæssigt 7,5 mio. kr. Der er således ikke mulighed for at gennemføre væsentlige dele af projektet inden for den afsatte økonomiske ramme. Forvaltningen vil derfor anbefale, at udvalget tager stilling til, om projektet skal revideres, så det bedre svarer til anlægsbeløbene. Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at reducere projektet og samtidig sikre det oprindelige projekts hoved-ide, som primært er: · At fodgængerarealer får en høj færdselsmæssig kvalitet · At overgange til husene udføres i brostensbelægning i henhold til lokal byggeskik · At butikkerne kun må benytte areal til vareudstilling fra butiksfacade og frem til belægningsskifte ved færdselsareal · At belysningen bliver wireophængt, hvor det er muligt Revisionen vil primært kunne ske ved at: · Reducere projektets fysiske omfang, fx at udelade etape 1 og 6 · Reducere antal udførelsesetaper til færre og større enheder · Revurdere materialevalget, fx udeladelse af granitbordursten, og reducere omfanget af brolægning

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Anlægsbeløb på kr. 1.400.000 til realisering af en del af renoveringen af belægninger på Kongevejen er afsat i anlægsbudget 2012. Heraf anmodes om frigivelse af kr. 250.000 til udarbejdelse af revideret projekt. Det kan i øvrigt oplyses, at Dragør Bevaringsnævn har besluttet at give tilsagn om et tilskud på kr. 30.000 fra Dragør Byfond til renovering af ottekanten på Neels Torv.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  I det oprindeligt vedtagne Kongevejsprojekt var der tilknyttet en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Kongevejens Gadelaug, Ældrerådet, Beboerforeningen for Dragør Gamle By, Dragør Bevaringsnævn, Tårnby Politi, forvaltningen og dennes rådgiver. Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med realisering af et revideret projekt tages kontakt til den oprindelige følgegruppe med henblik på udpegning af repræsentanter til en ny følgegruppe, som suppleres med en repræsentant fra Dragør Handicapråd. Følgegruppen har til formål at bidrage med indsigt i det konkrete projekt og hjælpe med implementeringsplanen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2012 Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 17
  Regulativ for erhvervsaffald
  Sagsid.: 11/3252

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at forslag til regulativ godkendes 2. at eventuelle høringssvar forelægges sammen med udkast til regulativ for erhvervsaffald til endelig godkendelse på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. marts 2012.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 28-02-2012
  Ad. 1. + 2 Anbefales over for ØPU/KB. Hanne Stockbridge (V) og Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Der er kommet nye regler for erhvervs betaling for brug af Genbrugspladsen. De nye regler forudsætter, at de kommunale regulativer ændres før reglerne kan træde i kraft. Ændringen omhandler alene erhvervs betaling for brug af Genbrugspladsen. Tidligere betalte alle erhverv en takst, som gav adgang til Genbrugspladsen. Taksten var uafhængig af om virksomhedens faktiske brug. Nu indføres der en takst, hvor det kun er erhverv som benytter Genbrugspladsen, som betaler – betaling pr. besøg. Sagen er i høring i perioden 14. februar – 14. marts 2012, jf. Økonomi- og Planudvalgets beslutning af 10. januar 2012. Kommunerne i Amagerforbrænding har besluttet, at indføre ens regler for erhvervs brug af genbrugspladserne, og kommunerne har aftalt at regulativerne ændres hurtigst muligt, så de kan få gyldighed senest 1. april 2012. Kommunerne er således i en ekstraordinær situation, hvor det ikke er muligt at gennemføre høringen, før sagen sendes til politisk beslutning. Forvaltningen anbefaler derfor, helt ekstraordinært, at høringen af regulativet sker samtidig med den politiske behandling, dog således at evt. kommentarer fra høringen, vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige stillingstagen til regulativet den 29. marts 2012. Hvis kommunerne ikke indfører regulativet på samme tid, er der risiko for, at erhverv vil køre ud til Dragør med deres affald for at slippe for at betale i de kommuner, som har indført de nye regler. Det er derfor nødvendigt at regulativerne ændres med virkning fra samme dato i alle kommunerne.

  LOVE/REGLER:
  Lov om affald.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ændringen har ingen økonomiske udgifter for Dragør Kommune. Hvis regulativet ikke godkendes senest 1. april 2012, er der en væsentlig risiko for at erhverv fra andre kommuner vil benytte Dragør Kommunes Genbrugsplads og regningen herefter vil således påvirke taksten for Dragørs borgere med virkning fra 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2012. Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012. Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012.

  Bilag

 • 18
  Projektansøgning Dragør Havn
  Sagsid.: 11/3186

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at det foreliggende udkast til projektplan, for en første etape i realiseringen af helhedsplanen for havnens udvikling, godkendes, og 2. at der fremsendes en projektansøgning til fonden RealDania med henblik på samarbejde og økonomisk støtte til realisering af projektplanens delprojekter.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Ad 1 og 2 samt ændringsforslag fra V til side 13: For at udvikle arealet til et yderligere attraktivt byrum tilpasses antallet af parkeringspladser til projektet. For stemte: 6 (A+F+T+V) Undlod at stemme: 1 (C) Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Morten Dreyer foreslog side 11 ”Lodsmuseum” erstattet med ”Dragør Lodsmuseum”. Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Ved mødet i Økonomi- og Planudvalget den 24. november 2011 blev det besluttet, "at der udarbejdes og fremsendes en projektansøgning til RealDania om samarbejde om udvikling af havneområdet med baggrund i kommunens visioner og planer". Efterfølgende har forvaltningen haft indledende drøftelser med RealDania om indhold og struktur i en projektansøgning. På denne baggrund er der udarbejdet en projektplan for en første etape i realisering af kommuneplanens helhedsplan, med udgangspunkt i de aktuelle vilkår med hensyn til at realisere byggeri, og med fokus på mulighederne for at opkvalificere havnens infrastruktur i form af trafikarealer, servicearealer og byrum. Projektplanen indeholder 2 delprojekter, der dels omfatter opmarcharealerne ved den tidligere færgehavn og dels omfatter den gamle havns område ind mod byen. Projektplanen fremgår af vedlagte notat af 23. februar 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Nærværende sag har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen. I projektplanen refereres til allerede budgetlagte anlægsmidler mv. Projektplanen indeholder samtidig en tilkendegivelse om at tilvejebringe yderligere kommunal finansiering, set i forhold til det konkrete projekt.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 19
  Boliger til kvote flygtninge
  Sagsid.: 12/216

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler: 1. at Dragør Kommune lejer endnu et parcelhus til at huse flygtninge midlertidig, indtil de kan tilbydes permanent bolig, 2. at huslejen fastsættes til mellem 15.000 kr. og 18.000 kr. månedligt, hvortil kommer forbrug. Udgiften finansieres ved brug af det afsatte driftsbeløb på 400.000 kr., jf. sagsfremstillingen, 3. at den tidligere trufne beslutning om brug af Anes Minde ikke effektueres, 4. at at restanlægsbeløbet på 802.650 kr. tilbageføres til kassen via en negativ bevilling.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-03-2012
  ad 1-4. Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen bevilgede i august 2011 827.400 kr. til at istandsætte Anes Minde, så huset kunne bruges til permanente boliger til 4 enlige flygtninge. Plan og Teknik har indhentet konkrete tilbud på istandsættelsen og det viser sig, at de mest nødvendige forbedringer koster 1.636.000 kr. Opgørelse er vedlagt som bilag. Forvaltningen vurderer, at Anes Minde generelt er i så dårlig stand, så det ikke er fornuftigt at istandsætte huset for så stor et beløb. Der er af anlægsbeløbet brugt 24.750 kr. til forundersøgelser af Anes Minde. Tilbage af anlægssummen er 802.650 kr. På baggrund af ovennævnte konklusion anbefales det at tilbageføre rest anlægsbeløbet til kassen via en negativ bevilling. Forvaltningen indstiller derfor til, at Dragør Kommune lejer endnu et parcelhus til midlertidig boligplacering af flygtninge. Kommunen har i forvejen i 2011 indgået en kontrakt på fire år om leje af parcelhus. Det forventes at en månedlig leje vil koste mellem 15.000 og 18.000 kr. afhængig af husets stand og størrelse. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen 2012-15 i alle årene afsat et driftsbeløb på 400.000 kr. til udgifter i forbindelse med flygtningekvoten. Der anbefales brug af disse midler til formålet, hvor det dog fortsat er usikkert, hvornår et lejemål etableres, den eksakte økonomi og hvornår Dragør Kommune tilbydes flygtninge i 2012. Ifølge de udmeldte flygtningekvoter skal Dragør Kommune modtage 15 flygtninge i 2012. Samtlige flygtninge fra kvoten i 2011 er i permanente boliger. Dragør Kommune får anvist boliger i kommunen efter fjerdedelsreglen. Dragør Kommune har haft kontakt til både Engparken og Strandparken for at undersøge, om vi kunne få lov at få anvisningsret over flere boliger. Det er blevet afvist fra begge selskaber. Vi har desuden forespurgt om nogle af de store boliger kunne deles op, så de kunne rumme flere enlige lejere. Det blev også afvist, da selskaberne har stor efterspørgsel på store boliger. Ifølge loven er Dragør Kommune forpligtet til at tilbyde flygtninge en permanent bolig uden tidsbegrænset lejekontrakt.

  LOVE/REGLER:
  Det fremgår af integrationslovens § 12, at kommunalbestyrelsen skal anvise boliger til flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen i følge lovens § 10. Sørger Dragør Kommune ikke for at anvise permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice har anvist, kan Udlændingeservice på kommunens regning erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen til dette formål, jf. § 15 i lovbekendtgørelse om integration af flygtninge i Danmark.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Forvaltningen vil bestræbe sig på, at finde lejemål til mellem 15.000 kr. og 18.000 kr. månedligt. Dertil vil komme forbrug af el og varme. Der er loft over, hvor meget Dragør Kommune må tage i husleje i en bolig af midlertidig karakter. Taksterne er følgende pr. måned: Enlige kr. 2.022,- Par uden børn kr. 3.701,- Par med 1 – 3 børn kr. 4.038,- Par med 4 el fl. børn kr. 4.374,- Dragør Kommune må derfor påregne at skulle bære en merudgift, hvis vi ikke kan anvise midlertidige boliger, der ligger inden for rammerne af huslejens størrelse. Kommunen kan dog få dækket omkostninger fra staten, hvis boliger, der er forbeholdt flygtninge, i perioder står tomme. Det beløb, der refunderes, kan dog ikke overstige den normale leje for sædvanlige lejligheder af tilsvarende størrelse. Der henvises herudover til bemærkningerne i sagsfremstillingen om økonomi.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 1.marts 2012 Økonomi - og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 20
  Dragør Kommunes Inklusionsstrategi
  Sagsid.: 12/255

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at Den fremsendte inklusionsstrategi for Dragør Kommunes drøftes med henblik på en vedtagelse, 2. at Den vedtagne inklusionsstrategi sendes i høring i perioden 30. marts – 23. april 2012.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-03-2012
  ad 1-2. Anbefales over for ØPU/KB med 6 stemmer for (A+C+T+V), herunder at sagen sendes i høring. 1 medlem (O) undlod at stemme.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Forslag fra Asger Larsen C: Rettelse side 5 – spareøvelse udgår For stemte: 3 (C) Imod stemte: 11 (A+F+O+T+V) Faldet Ad 1-2: Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I Danmarks kommuner arbejdes der i disse år med at øge inklusionen i institutioner og skoler. Regeringen planlægger at fremsætte et lovforslag om inklusion på folkeskoleområdet i 2012, der i stor udstrækning understøtter tankegangen i den fremlagte inklusionsstrategi for Dragør Kommune. Tankegangen bag Dragør Kommunes inklusionsstrategi ”at høre til i et fællesskab” er, at færre børn og unge fremadrettet skal ekskluderes til specialtilbud. Igennem en ændret pædagogisk praksis skal de i stedet forblive i lokale fællesskaber i dagtilbud, skole og fritidstilbud. Dette kan gøres ved at: Sikre, at børn, der har behov for hjælp opdages tidligt, gennem et godt samarbejde mellem skoler, institutioner og kommunens konsulenter. Det er ofte sådan, at jo tidligere børn med vanskeligheder opdages, jo lettere er det at udvikle et lokalt inkluderende tilbud, der hvor barnet er indmeldt. Anlægge et 360 graders helhedssyn på barnet. Det betyder, at børn, der har behov for støtte, ikke blot modtager den i skole og dagtilbud, men også kan modtage den hjemme igennem en generel støtte til familien. En sådan støtte sker altid i en tæt dialog med forældrene. På denne måde sikres, at alle børn får den nødvendige støtte i alle dele af deres liv. De ressourcer, der er til rådighed i form af medarbejdere, økonomi og fysiske rammer anvendes med fokus på at sikre barnets aktive deltagelse i almenmiljøet. Det skal bl.a. realiseres gennem en differentieret pædagogik og undervisning, der er tilpasset det enkelte barn i fællesskabet, ligesom udviklingen af det tværfaglige samarbejde skal sikre den bedst mulige indsats for barnet og familien Der anvendes en pædagogik, der lægger op til, at børnene og de unge lærer af hinandens forskelligheder. Det stiller krav til de professionelle om at være bevidste om deres egen rolle i dagligdagen. Dragør Kommunes inklusionsstrategi skal være med til at sikre, at de ansatte kan håndtere den differentierede pædagogik. Der indføres en fælles model for arbejdet med inklusion i Dragør Kommune, og der sættes en fælles standard for evalueringen af indsatsen. Det sikres, at alle ansatte i Dragør Kommunes institutioner, skoler og forvaltning har den samme opfattelse af inklusionsbegrebet. Dette opnås gennem et generelt kompetenceløft af samtlige medarbejdere, samtidig med at en række nøglepersoner gennemfører en inklusionsuddannelse, der gør dem til særlige ressourcepersoner på området.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2012-15 afsat 400.000 kr. i 2012, samt 800.000 kr. i årene 2013-15 til tiltag for større inklusion i eget skolevæsen. Der er herudover afsat 200.000 kr. i alle årene til efteruddannelse af medarbejdere i forhold til inklusionsstrategien.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. marts 2012 Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012 Høringsperiode 30. marts 2012 – 23. april 2012 Social, Børn og Kultur den 3. maj 2012 Økonomi- og Planudvalget den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

  Bilag

 • 21
  Høring om ændring af lov om det forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 12/427

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at udkastet til forslaget drøftes med henblik på anbefaling til kommunalbestyrelsens bemærkninger til ministeriet.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 27-03-2012
  Forslag til høringssvar omdelt på mødet For stemte 3 (A+F) Undlod at stemme 1 (C) Anbefales over for KB Mette Mortensen (F), Peter Læssøe (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Udkast til høringssvar godkendt med redaktionelle rettelser, som understreger kommunens ønske om at kunne vælge flere forskellige samarbejdspartnere. Godkendt Jens Passarge (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Økonomi- og Indenrigsministeriet har fremsendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder og lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (Dispensationsmuligheder og øgede muligheder for at udpege nye forpligtende kommunale samarbejder). Med lovforslaget foreslås det, at økonomi- og indenrigsministeren gives mulighed for at tillade, at kommuner i et forpligtende samarbejde kan samarbejde efter loven om opgaveområder, der ellers ikke er omfattet af lov om forpligtende kommunale samarbejder. Det foreslås, at økonomi- og indenrigsministeren gives mulighed for at tillade, at opgaver, der er omfattet af lov om forpligtende kommunale samarbejder, undtages fra et forpligtende kommunalt samarbejde, så kommunerne i samarbejdet udfører opgaverne på egne vegne (hjemtagelse). Det er en forudsætning for, at dispensation kan meddeles, at både den delegerende (Dragør) og den bemyndigede (Tårnby) kommune i samarbejdet tilslutter sig ansøgningen om dispensation til hjemtagelse. Den nye dispensationsmulighed vil således ikke give mulighed for, at én kommune kan hjemtage en opgave imod den samarbejdende kommunes ønske. Endvidere foreslås det, at økonomi- og indenrigsministeren gives øgede muligheder for i forbindelse med ophævelse af eksisterende samarbejder at udpege nye samarbejder, idet der kan udpeges kommuner, der ikke er nabokommuner. Der gælder fortsat et krav om, at samarbejdet mellem de pågældende kommuner under hensyn til opgavernes art og kommunernes geografiske placering i forhold til hinanden er hensigtsmæssigt. Økonomi- og indenrigsministerens øgede muligheder for at udpege nye forpligtende kommunale samarbejder, forudsætter desuden ophævelse i sin helhed af et eksisterende forpligtende kommunalt samarbejde. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i mail af 20. marts 2012 oplyst, at ”det ikke indgår i lovudkastet eller i den politiske aftale, der ligger til grund herfor, at der er mulighed for at indgå forpligtende kommunale samarbejder med forskellige kommuner på forskellige opgaveområder.” Regeringen og de øvrige partier i landkortaftalen er samtidig blevet enige om, at der skal ske en opfølgning på udviklingen af priserne i de forpligtende kommunale samarbejder, der efter loven skal udgøre den udførende kommunes kostpris for udførelsen af opgaverne. Når de kommunale regnskaber for 2012 foreligger, vil Økonomi- og Indenrigsministeriet indhente oplysninger om de priser, som de udførende kommuner har opkrævet for udførelsen af opgaverne. Så snart de kommunale regnskaber for 2013 foreligger, vil der blive fulgt op med indhentelse af tilsvarende oplysninger med henblik på at konstatere prisudviklingen i samarbejderne, og oplysningerne vil blive forelagt forligspartierne. Der vil herefter blive foretaget en tilsvarende opfølgning hvert andet år. Bemærkninger til lovforslaget skal fremsendes senest fredag den 30. marts 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Kendes ikke på nuværende tidspunkt

  BESLUTNINGSPROCES:
  Ekstraordinært møde i Økonomi- og Planudvalget den 27. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 22
  Arealleje for Gåserepublikken
  Sagsid.: 12/375

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Drøftelse af om, medlemmer af ”Gåserepublikken” Ole Hansen, Ole Svendsen, Bertel Riber er inhabile. Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt, at medlemmerne ikke var inhabile. Borgmesteren stillede forslag om at sagen sendes til behandling i SBKU: For stemte: 11 (A+C+F – Pernille Lundqvist+O+T) Imod stemte: 1 (Pernille Lundqvist F) Undlod at stemme: 2 (V) Jens Passarge (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 5. marts 2012 anmodet om, at følgende punkt optages på dagsordenen for Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012: ”Det foreslås, at forvaltningen fremlægger en redegørelse for, at foreningen der driver gåserepublikken kun betaler kr. 25,- i årlig leje af et større stykke areal ved Stranden, samt beskrivelse af mulighederne for eventuel lejeforhøjelse. Begrundelse for forslaget Foreningen har efter det oplyste ikke et folkeoplysende sigte og uagtet at der er tale om en hobby betonet forening, er der også tale om en forening der driver en hobby med salg for øje og der er en årlig indtægt i form af salg af gæs. Foreningen får for kr. 25,- hvilket er foreningens samlede betaling for leje af et større areal, stillet kommunal jord til rådighed for foreningens hobby og erhverv. Til sammenligning kan det nævnes, at andre betaler mere for leje af arealer, ligesom det til sammenligning fx koster kr. 165,- årligt for een person at have et sæsonkort til søbadeanstalten, ligesom der også er brugerbetaling for de ældre når de benytter det kommunale aktivitetshus.”

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

 • 23
  Forlængelse af stedfortræderindkaldelse
  Sagsid.: 12/379

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at Uffe Jacobsen fortsætter som stedfortræder for Signe Justesen frem til og med 31. januar 2013.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Godkendt Jens Passarge (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2011, at Uffe Jacobsen indtrådte som suppleant for Signe Justesen, der havde fået en stilling i Kosovo af ca. 1 års varighed. Det blev på mødet besluttet, at Asger Larsen indgår i Skolen ved Vierdigets bestyrelse og Uffe Jacobsen indtræder i Signe Justesens øvrige poster. Signe Justesen er pr. 15. januar 2012 udnævnt til chef for den særlige anklagemyndighed i Kosovo med kontraktudløb den 15. januar 2013 og anmoder på den baggrund om, at stedfortræderindkaldelsen af Uffe Jacobsen forlænges til udgangen af januar 2013 hvorefter Signe Justesen genindtræder pr. 1. februar 2013. Efter styrelseslovens § 15 stk. 2, skal borgmesteren, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv, indkalde stedfortræderen. Det er Kommunalbestyrelsen som træffer beslutning om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Administrationen anbefaler, at Uffe Jacobsen fortsætter som stedfortræder for Signe Justesen frem til og med 31. januar 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Uffe Jacobsen modtager vederlag frem til udgangen af januar 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

 • 24
  Tillæg til IT-sikkerhedspolitik
  Sagsid.: 12/283

  ANBEFALING:
  Direktionen anbefaler, at Tillæg til IT-sikkerhedspolitikken godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Godkendt Jens Passarge (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Som led i en effektiviseringsproces har kommunalbestyrelsen på møde den 24. november 2011 besluttet, at der skal indkøbes iPads til kommunalbestyrelsen. Med indkøbet af iPads til kommunalbestyrelsen er der tale om en tilføjelse til den eksisterende IT-sikkerhedspolitik, der blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 20. juni 2002. Borgmestersekretariat, IT og Udvikling har derfor udarbejdet vedlagte udkast til tillæg til IT-sikkerhedspolitikken, der omhandler smartphones/tablets.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012. Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012.

  Bilag

 • 25
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/280

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  Anbefales over for KB med følgende tilføjelser: Renovering af Kongevejen Lokalplan Nyby/Brandstation Lokalplan Søndre Tangvej Sundhedscenter/Wiedergården Undersøgelser af PCB i kommunens ejendomme

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  Taget til efterretning Jens Passarge (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  På møde den 9. februar 2012 tog Økonomi- og Planudvalget oversigten over verserende sager til efterretning. ØPU besluttede at stoppe sagen i ØPU og i stedet fremlægge milepælsdokumentet på ØPU/KB i marts 2012. Administrationen har derfor opdateret oversigten over verserende sager. Oversigten over verserende sager vil fremover blive forelagt ØPU/KB en gang i kvartalet. Næste gang vil være på møderne i juni 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012

  Bilag

 • 26
  Forslag til at der fastlægges en Erhvervspolitik
  Sagsid.: 12/293

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  C-gruppen foreslår som supplement til forslaget fra A, at der i det videre arbejde med erhvervspolitikken sættes særligt fokus på: · At forvaltningen udarbejder en skitse til, hvordan der kan etableres flere parkeringspladser omkring Dragør bymidte, samt udarbejder overslag over omkostninger til etablering. · At der ansættes en medarbejder med særlig viden inden for erhverv og turisme der har til formål, at fremme udviklingen inden for disse to områder. Stillingen er en projektstilling over 2 år. Forvaltningen fremlægger jobprofil for stillingen, samt forslag til finansiering, herunder en vurdering af, om stillingen kan etableres i en fælles finansiering med erhvervslivet i Dragør. · At kommunen igangsætter en ”tænketank” med inddragelse af de erhversdrivende der har til formål at udarbejde en erhvervsstrategi for kommunen. Forvaltningen fremlægger forslag til kommisorium, herunder sammensætning, tænketankens arbejdsgrundlag, succeskriterie. Det forventes at tænketanken kan fremkomme med en samlet anbefaling til det politiske system i foråret 2013. For stemte 3 (A+C) Imod stemte 3 (Pernille Lundqvist,F+T+V) Undlod at stemme 1 (Mette Mortensen,F) Faldet Forslag fra T-gruppen: Liste T stemmer for ordlyden af A’s forslag suppleret med følgende sætning: ”På kort sigt skal politikken fokusere på vilkårene for forretningslivet” For stemte 1 (T) Imod stemte 6 (A+C+F+V) Faldet Hovedforslaget fra A: For stemte 6 (A+F+T+V) Undlod at stemme 1 (C) Godkendt C begærede sagen i KB, jfr. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-03-2012
  C-gruppen foreslår som supplement til forslaget fra A, at der i det videre arbejde med erhvervspolitikken sættes særligt fokus på: 1. At forvaltningen udarbejder en skitse til, hvordan der kan etableres flere parkeringspladser omkring Dragør bymidte, samt udarbejder overslag over omkostninger til etablering. 2. At der ansættes en medarbejder med særlig viden inden for erhverv og turisme der har til formål, at fremme udviklingen inden for disse to områder. Stillingen er en projektstilling over 2 år. Forvaltningen fremlægger jobprofil for stillingen, samt forslag til finansiering, herunder en vurdering af, om stillingen kan etableres i en fælles finansiering med erhvervslivet i Dragør. 3. At kommunen igangsætter en ”tænketank” med inddragelse af de erhversdrivende der har til formål at udarbejde en erhvervsstrategi for kommunen. Forvaltningen fremlægger forslag til kommisorium, herunder sammensætning, tænketankens arbejdsgrundlag, succeskriterie. Det forventes at tænketanken kan fremkomme med en samlet anbefaling til det politiske system i foråret 2013. For stemte: 3 (C) Imod stemte: 10 (A+F+O+V) Undlod at stemme: 2 (T) Faldet. Forslag fra Liste T: 1. at kommunen nedsætter et hurtigarbejdende udvalg med deltagelse af erhvervslivet, der har som primært sigte at skabe bedre rammer for de forretningsdrivende i hele Dragør Kommune 2. At kommunen efterfølgende ”iværksætter en proces for fastlæggelse af en erhvervspolitik, der beskriver målsætning og vilkår for fortsat at drive og etablere erhverv i Dragør Kommune. For stemte: 5 (C+T) Imod stemte: 7 (A+F+O) Undlod at stemme: 3 (V) Faldet. Ændringsforslag fra borgmesteren: ”Jævnfør Økonomi- og Planudvalgets beslutning om fastlæggelse af en Erhvervspolitik foreslås det, at der er særligt fokuseres på: - Infrastruktur, vedrørende f.eks. tilgængelighed og parkering ved handelsescentrene, industriområder samt kollektiv transport - Et politisk og forvaltningsmæssigt ejerskab til sparring og støtte for initiativer fra lokale handelsforeninger, råd eller lignende - Grænsefladerne mellem erhvervspolitikken og Turismepolitikken for at skabe størst mulig synergi i en fælles indsats til gavn for et aktivt handels- og turismemiljø i Dragør. Det foreslås, at processen indledes med et dialogmøde medio april 2012 med repræsentanter fra henholdsvis erhvervslivet, turismen og kommunalbestyrelsen, og det forventes endvidere, at forslaget til en Erhvervspolitik kan vedtages i kommunalbestyrelsen sommeren 2012. ” Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Den socialdemokratiske gruppe anmoder om optagelse af følgende på kommende Økonomi- og Planudvalgsmøde. Forslag til at der fastlægges en Erhvervspolitik. Et politisk fokus på turisme og udvikling af lokale erhvervsmuligheder skal danne grundlag for den lokale indsats indenfor de to områder. Dragør Kommune har i kommuneplan 2009 forholdt sig til turisme og erhverv blandt andet gennem beskrivelse af den aktuelle centerstruktur, samt ønsket om at udvide erhvervsarealet ved Lufthavn Syd (LP 27). Samtidig har kommunalbestyrelsen i 2011 vedtaget en turismepolitik, der beskriver målsætning inden for området for en 4 årig periode. Det forventes, at politikken skal revideres i 2015. Socialdemokraterne foreslår, at der iværksættes en proces for fastlæggelse af en erhvervspolitik, der beskriver målsætning og vilkår for fortsat at drive og etablere erhverv i Dragør Kommune. Gerne i samarbejde med lokale interessenter. Vores forslag ligger blandt andet i forlængelse af vores forslag om konkret at tage initiativ til udvidelse af erhvervsarealet ved Lufthavn Syd (LP 27), som vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. februar 2012. Det kan samtidig overvejes, hvorvidt der skal ske en sammenskrivning til en samlet Turisme- og Erhvervspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012

 • 27
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Rasmus Nielsen: Spørgsmål om dato for afholdelse af dialogmøde med SBKU. Borgmesteren svarede at der vil fremkomme en mødedato, f.eks. den 17. april.