Skip navigationen

Referat

Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Asger Larsen (C) med anmeldt forfald, Kim Munk indkaldt som suppleant. Annette Rahbek (V) med anmeldt forfald, Helle Barth indkaldt som suppleant.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelser
  Sagsid.:
 • 3
  Meddelelse - Afgørelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden
  Sagsid.: 12/602

  SAGSFREMSTILLING:
  Administrationen har i marts 2012 haft korrespondance med Werner Dalsgaard, der er beboer i Engparken. Werner Dalsgaard gjorde overfor tilsynet med de almene boliger gældende, at der angiveligt skulle være foregået et ulovligt trepartsbytte af boliger i Engparken. Administrationen vejledte om, at sagen skulle indbringes for Beboerklagenævnet idet afgørelseskompetencen i sager om boligbytte ved lov er henlagt til nævnet. Werner Dalsgaard sendte al mailkorrespondance c.c. til Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet med kommunerne. Statsforvaltningen har ikke fundet anledning til at indhente nærmere udtalelse fra Dragør Kommune, men har afgjort sagen på det foreliggende grundlag med en konklusion om, at der ikke er grundlag for at antage, at Dragør Kommune ikke skulle have opfyldt sin tilsynspligt. Til efterretning

  LOVE/REGLER:
  Almenboligloven der slår fast at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de almene boligorganisationer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012

  Bilag

 • 4
  Delberetning nr. 10 fra BDO Kommunernes Revision
  Sagsid.: 10/1672

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler at delberetning nr. 10 vedrørende løbende revision af regnskabet 2011 godkendes og oversendes til tilsynsmyndigheden.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-04-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  BDO Kommunernes Revision har som led i den løbende revision for regnskabsåret 2011 aflagt besøg i kommunen. Tilbagemeldingen på den udførte revision er afgivet den 29. marts 2012 i form af delberetning nr. 10 for regnskabsåret 2011. Revisionen gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2011 først er afsluttet, når de har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom. I henhold til Styrelsesloven skal revisionens beretninger udsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen. Beretningen er udsendt særskilt den 4. april 2012. Beretningen indeholder en redegørelse for omfanget af de udførte revisionsarbejder samt delkonklusioner og forslag til ændrede forretningsgange m.v. Endeligt fremgår revisionens bemærkninger af beretningens afsnit 10. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger

  LOVE/REGLER:
  Styrelsesloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Tilsynsmyndigheden underrettes

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012

  Bilag

 • 5
  Genopretning 2012 - Daginstitutioner
  Sagsid.: 12/420

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 612.000 kr. til genopretning af daginstitutioner, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 27-03-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-04-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudget 2012 er der afsat kr. 612.000 til genopretning af kommunens 19 daginstitutioner. Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for normalbudgettet til alm. vedligehold. Genopretning er således en nødvendig aktivitet parallel med alm. bygningsvedligeholdelse. Det samlede genopretningsbehov over de næste 10 år ligger i størrelsesordenen 10 mio. kr. Der er i 2012 prioriteret aktiviteter på Høgevængets Børneinstitution, Harevængets Børneinstitution, Hollænderhuset, Hovedgadens Fritidshjem, Elisenborg, Blushøj SFO og Kirkevejens SFO. Herudover afsættes ca. 50. 000 kr. til uforudselige udgifter og mindre akutte opgaver. Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag. Genopretningsplanen for 2012 og 2013 viser en samlet udgift på ca. 1.600.000 kr. Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 27. marts 2012 Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012

  Bilag

 • 6
  Genopretning 2012 - Skoler
  Sagsid.: 12/418

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 408.000 kr. til genopretning af skoler, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 27-03-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-04-2012
  Anbefales overfor KB Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudget 2012 er der afsat 408.000 kr. til genopretning af Dragør Skole Nord og Syd og St. Magleby Skole, Kirkevej. Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for normalbudgettet til alm. vedligehold. Genopretning er således en nødvendig aktivitet, parallel med alm. bygningsvedligeholdelse. Det samlede genopretningsbehov på Dragør Skole Nord og Syd og St. Magleby Skole, Kirkevej over de næste 10 år ligger i størrelsesordenen 20 mio. kr. ESCO projektet finansierer heraf ca. 5 mio. kr. til udskiftning af vinduer. Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag. Genopretningsplanen for 2012 og 2013 viser en samlet udgift på ca. 1,8 mio. kr. I 2012 gennemføres opgaver på St. Magleby Skole, Kirkevej for 358.000 kr. Endvidere afsættes 50.000 kr. til mindre nye akutte opgaver på skolerne. Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 27. marts 2012 Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012

  Bilag

 • 7
  Millionpulje 2012
  Sagsid.: 12/415

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at der frigives en bevilling på 362.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 27-03-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-04-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudgettet er der afsat 612.000 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens ejendomme, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering. Fra Millionpuljen 2012 er frigivet 250.000 kr. i KB den 23. februar til PCB undersøgelse, og restbeløbet udgør herefter 362.000 kr. De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 2,6 mio. kr. projekterne vurderes ud fra flg.: A. Lovliggørelse og akutte opgaver B. Sikkerhedskrav C. Risiko for følgeskader D. Støre opgaver som ikke kan rummes i alm. drift E. Brugerønsker Der er planlagt 6 opgaver til udførelse i 2012. Udgiften fordeler sig således: Lovliggørelse og sikkerhedskrav, kr. 375.000 Risiko for følgeskader, kr. 50.000 Større opgaver, 110.000 kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Bevillingen er en del af det afsatte budget

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 27. marts 2012 Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012

  Bilag

 • 8
  Energiforbedringer 2012 - ESCO
  Sagsid.: 12/395

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til ESCO projektet på 4.156.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 27-03-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-04-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudgettet er der afsat 4.156.000 kr. til energiforbedringer i kommunens ejendomme. Beløbet lånefinansieres og energibesparelsen finansierer lånet. Der er udarbejdet energimærkning af alle kommunens ejendomme, og energimærkningen anvendes som grundlag for prioritering af opgaverne, som omfatter renovering af varme-, ventilations- og belysningsanlæg, efterisolering og udskiftning af vinduer samt opsætning af solcelle og solvarmeanlæg i mindre omfang. Opgaverne i 2012 fordeler sig på Dragør Skole Syd, Dragør Skole Nord, Hollænderhallen og Rådhuset. Dragør Skole Syds andel af anlægsbudgettet udgør ca 75 % svarende til ca. 3 mio. kr. Den årlige energibesparelse er beregnet til ca. 475.000 kr., svarende til en simpel tilbagebetalingstid på ca. 9 år. Opgaverne i 2012 er nærmere beskrevet i bilag med oplysninger om opgavernes omfang, investering, energibesparelse og tilbagebetalingstid. Det forventede tilskud fra kvalitetsfonden, som udgør 50 % af investeringen på skoler, daginstitutioner og ældreområdet, er beregnet til ca. 1.750.000 kr. Det samlede reviderede budget til ESCO projektet er beregnet til ca. 26 mio. kr. i perioden 2010 - 2015 og heri er indregnet vinduesudskiftninger på Dragør Skole Nord og Syd, St. Magleby Skole og Rådhuset, i alt ca. 9 mio. kr. Når hele ESCO projektet er gennemført i 2015 forventes en samlet årlig energibesparelse på ca. 2.250.000 kr. i 2011 priser. Den samlede årlige energibesparelse for opgaverne i 2010 - 2012 er beregnet til ca. 1.700.000 kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Bevilling lånefinansieres Tilskud fra kvalitetsfond, ca. 1.700.000 kr. Årlig reduktion af energiudgift ca. 475.000 kr, indregnes i budget 2013

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 27. marts 2012 Økonomi- og Planudvalget: den 19. april 2012 Komunalbestyrelsen den 26. april 2012

  Bilag

 • 9
  Bemyndigelse til generalforsamlinger i Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S
  Sagsid.: 11/1038

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere ejeren på generalforsamlingerne i Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S, herunder at godkende; årsrapporter 2011 at årets resultat tillægges egenkapitalen

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-04-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. april 2011 at generalforsamlingerne i de to kommunale selskaber, Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S gennemføres ved, at Økonomi- og Planudvalget bemyndiger borgmesteren til at repræsentere Dragør Kommune på årets generalforsamlinger. På generalforsamlingerne skal regnskaberne godkendes, således at regnskabet for Dragør vand A/S kan være færdig inden dannelsen af det nye vandselskab og således at de begge kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 31. maj 2012. Årsrapporten fra Dragør Spildevand A/S viser følgende hovedtal: tkr. 2011 2010 Omsætning 19.103 17.106 Resultat primær drift 5.379 3.362 Resultat 3.447 1.603 Aktiver 211.782 207.307 Egenkapital 185.828 182.381 Årsregnskabet viser et overskud på 3.447 tkr. og egenkapitalen udgør herefter 212 mio. kr. Selskabets likviditet pr. 31. december 2011 var 21.897 tkr. På samme tid året før var likviditeten på 525 tkr. Årsrapportens fra Dragør Vand A/S viser følgende hovedtal: tkr. 2011 2010 Omsætning 7.913 6.528 Resultat primær drift 223 -1.060 Resultat 422 -738 Aktiver 49.268 48.187 Egenkapital 38.051 46.052 Årsregnskabet viser et overskud på 422 tkr. og egenkapitalen udgør herefter 38,0 mio. kr. og selskabets likviditet pr. 31. december 2011 var 6.409 tkr. På samme tid året før var likviditeten på 6.568 t.kr. Det kan oplyses, at selskabernes skattemæssige forhold endnu ikke er afklaret. Spørgsmålet er hvorvidt åbningsbalancen fra 2006 eller den nye åbningsbalance ifm. indførelse af prisloft skal ligge til grund for selskabets skattemæssige værdi. Skats afgørelse, som betyder, at der skal betales skat er ved at blive påklaget til Landsskatteretten. Der er tradition for at selskabets årlige over- eller underskud tillægges egenkapitalen, da der fortsat er tale om ”hvil-i-sig-selv” selskaber finansieret af forbrugerne. Eventuelle udlodninger vil blive beskattet ekstraordinært med 60 % til staten jf. STOP-loven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2012. Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012.

  Bilag

 • 10
  Ny udformning af parkering/Salg af vejareal
  Sagsid.: 11/2923

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at den justerede parkeringsløsning godkendes. 2. at der frasælges det ønskede vejareal på ca. 25 m2 til parkering og etablering af græsrabat. 3. at prisen for det frasolgte areal fastsættes efter anbefalingen i det lukkede udsendte notat og offentliggøres i forbindelse med beslutningen i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 27-03-2012
  Ad. 1+2+3 Anbefales over for ØPU/KB. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-04-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2012
  Ad. 1+2+3 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Teknik og Miljøudvalget har den 1. november 2011 godkendt en parkeringsløsning for ejendommen Hovedgaden 22, mod Ndr. Kinkelgade, til parallelparkering for fire biler (se bilag 1 og 2). Ejerne er i dialog med forvaltningen fremkommet med et forslag, hvor det nye stengærde på Ndr. Kinkelgade flugter med naboens stengærde, indtil det fortsætter om hjørnet ad Gadekærstræde, idet betydningen af at opnå en forskønnelse af det samlede landsbymiljø betones (se bilag 3). Vurdering Forvaltningen vurderer, at den justerede parkeringsløsning både er funktionel og vil sikre et harmonisk gadebillede med grønne græsrabatter, samt flugtende stengærde og bøgehække. For at dette forslag kan realiseres er det dog nødvendigt for ejerne af Hovedgaden 22 først at erhverve en del af vejarealet på ca. 25 m2, idet flugten af stengærdet gør at parkeringsarealet vil gå ud i en del af vejarealet. Offentligt udbud kan undlades ved salg af et ubebygget areal, som ikke selvstændigt kan bebygges, i forbindelse med overførelse af arealet til en tilgrænsende ejendom, når arealet, der overføres, højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst 10.000 m2. Prisen fastsættes efter anbefalingen i det lukkede udsendte notat og offentliggøres i forbindelse med beslutningen i kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Der henvises til vedlagte lukkede notat om prisfastsættelse ved salg af vejareal.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 27. marts 2012 Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012

  Bilag

 • 11
  Pendlernettet høring
  Sagsid.: 11/2369

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udkast til høringssvar til Movia om Pendlernettet godkendes.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 27-03-2012
  Idet der til 3 pind tilføjes: - og på længere sigt ønsket om bedre direkte forbindelser til metro og tog. Anbefales overfor ØPU/KB Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-04-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2012
  Forslag fra Peter Læssøe (T): Sagen sendes tilbage til TMU til fornyet behandling. For stemte: 3 (O+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)+Peter Læssøe (T)) Imod stemte: 12 (A+C+F+V+Birgitte Rinhart (T)) Faldet Forslag fra O om ændring: I stedet for de to første pinde i høringssvaret, skrives følgende: Dragør Kommune gør opmærksom på, at en pendlerbus fra Dragør skal have direkte forbindelse til nærmeste metrostation. For stemte: 9 (C+O+V+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)+Peter Læssøe(T)) Undlod at stemme: 6 (A+F+Birgitte Rinhart (T)) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Movia har udsendt brev med tilhørende rapporter (bilag 1-4) i høring hos kommuner og regioner om etablering af et Pendlernet på Sjælland. Høringsfristen er den 10. april 2012. Det er aftalt med Movia, at afgive foreløbigt høringssvar efter møde i Teknik- og Miljøudvalget og efterfølgende endeligt svar efter behandling i Kommunalbestyrelsen. Forud for udsendelse af høringsmateriale har Movia afholdt temadrøftelser med de kommunale og regionale forvaltninger på Sjælland. Med Pendlernettet ønsker Movia i fællesskab med kommuner og regioner at få fastlagt grundstammen i den kollektive trafikbetjening med lokalbaner og bus. Pendlernettet repræsenterer det sammenhængende net, der især skal appellere til pendlerne. Tanken er en hyppig og direkte betjening med en stabilitet, som kunderne tør stole på, er til stede over en længere årrække. Altså et net, der fredes og ikke umiddelbart ændres på. Pendlernettet skal ved løbende forbedring og udvikling medvirke til at understøtte målet om, at den fremtidige trafikvækst primært skal ske i den kollektive trafik. I samarbejde med de kommunale forvaltninger er der udvalgt de linjer, hvor der allerede er eller forventes at være stor efterspørgsel fremover. Endvidere er arbejdet tænkt som grundlag for et kommende strategiarbejde med udarbejdelse af Movias Trafikplan 2013. For Dragør Kommunes vedkommende er udvalgt linje 350S som værende en del af Pendlernettet, idet nettet har fokus på de største passagestrømme efter princippet ”mest til flest”. Med Pendlernettet ønsker Movia en frivillig aftale om, at dele af busnettet er mere fredet end andet. Kommunerne og regionerne kan ikke formelt binde sig til aftaler med Movia og hinanden, men man kan frivilligt forpligte sig til, at fremtidige tiltag i Pendlernettet sker i respekt for og med hensyntagen til de rejsebehov, som øvrige aktører har ansvar for at tage vare om. Det skal være let at få linjer med i Pendlernettet, hvis linjerne lever op til nettet standard. Derimod skal det være forbundet med argumentation, hvis man ønsker linjer taget ud. Der ændres ikke ved, at kommuner og regioner har egen trafikbestillerkompetence. Pendlernettet skal ikke stå i vejen for det løbende planarbejde. Der vil hele tiden kunne ske justeringer. Movia lægger op til, at eventuelt større revisioner passende vil kunne ske hvert 4. år, første gang i 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Forslaget medfører umiddelbart ingen økonomiske eller personalemæssige ændringer for Dragør Kommune. Men Pendlernettet kan være med til at sikre en yderligere brug og dermed finansiering af den kollektive trafik.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 27. marts 2012 Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012

  Bilag

 • 12
  Ansøgning om sammenlægning af to boliger til én - ejendommen Bymandsgade 5
  Sagsid.: 12/372

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at det tillades at nedlægge en bolig i ejendommen Bymandsgade 5, således at ejendommen får status af énfamiliebolig.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-04-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har modtaget en ansøgning fra ejerne af ejendommen Bymandsgade 5 i Dragør. Ejerne søger – i forbindelse med afhændelse af boligen – tilladelse til at nedlægge den ene af de to boliger der i dag er i ejendommen, således at ejendommen får status af énfamiliebolig. Ejendommen er ubeboet, og begrundelsen for at søge om tilladelse til nedlæggelse af den ene bolig er, at øge ejendommens anvendelighed ved sammenlægning af de to boliger til én, da navnlig boligen på 1. salen efter det oplyste har et meget lille reelt beboelsesareal bl.a. grundet entre, trapperum og skråvægge. Boligen på 1. sal er registreret med et boligareal på 65 m2 og beboelsen i stueetagen er registreret med et boligareal på 85 m2. Plan og Teknik, Dragør Kommune oplyser, at der intet planmæssigt er til hinder for at tillade nedlæggelsen af den ene bolig og ændre ejendommes status til enfamiliebolig. Administrationen anbefaler derfor at der gives tilladelse til nedlæggelse af en bolig i ejendommen.

  LOVE/REGLER:
  Boligreguleringsloven § 46 der slår fast, at ingen bolig må nedlægges - herunder ved sammenlægning med anden bolig - uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Kommunalbestyrelsen skal dog tillade nedlæggelse og sammenlægning af ledige boliger hvis samlede areal efter sammenlægningen ikke overstiger 130 m2. Boligen vil opnå et boligareal på 150 m2 såfremt nedlæggelse og sammenlægning tillades, og derfor skal kommunalbestyrelsen tage stilling til sagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012

 • 13
  Partnerskab med Falck Jobservice på sygedagpengeområdet.
  Sagsid.: 12/434

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der tages stilling til om 1. at indgå i forhandling om Partnerskab med Falck på sygedagpenge området eller 2. at området varetages som hidtil af Jobcenter Tårnby.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 12-04-2012
  ad 1. Anbefales over for ØPU/KB, at indgå forhandling om Partnerskab med Falck på sygedagpenge området. Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-04-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2012
  Ad. 1+2 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Tårnby Kommune har besluttet, at optage forhandling med Falck Jobservice om indgåelse af en partnerskabsaftale på sygedagpenge-området. Tårnby Kommune har anmodet Dragør Kommune om at tage stilling til eventuel tilslutning til projektet. Der er tale om en partnerskabsaftale, der vil betyde, at Falck Jobservice indgår i at afklare sygemeldte borgere, med henblik på en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Samarbejdet bygger på en incitamentsbaseret kontrakt, hvor Falck Jobservice honoreres efter de opnåede resultater. Samarbejdets målsætning er at nedbringe antallet af langvarigt sygemeldte borgere. Hovedelementerne i oplægget er at Falck Jobservice tilbyder Jobcenter Tårnby-Dragør et ’No cure no pay’ samarbejde på sygedagpengeområdet. Samarbejdet varer 3 (4) år. Jobcenteret skal garantere og sikre en aktiv strategi med tidlig afklaring til borgerne, hvilket indebærer, at Jobcenter Tårnby-Dragør som en del af aftalen køber et aktivt ”Alt i ét” tilbud af Falck. Falck har i projektperioden medbestemmelse på ledelsen af sygedagpengeteamet. Dragør Kommune forpligtiger sig til en fastlåsning af udgiftsniveauet til medarbejdere på området. Det forudsættes endvidere, at service-niveauet for overgang til andre ydelser, herunder revalidering, fleksjob og ledighedsydelse fastholdes. Når der er forhandlet et kontraktudkast færdigt med Falck skal det konkurrenceudsættes ved annoncering. Et samarbejde forventes at kunne træde i kraft omkring 1. august 2012. Dragør Kommune har i 2011 haft i gennemsnit 32 borgere, der har været sygemeldt mere end 52 uger. Udgiften til borgere der har været sygemeldt i mere end 52 uger var i 2011 5.700.000 kr. Vælger Dragør Kommune ikke at tilslutte sig projektet vil borgere på sygedagpenge blive betjent som hidtil i Jobcenter Tårnby. Jobcenteret oplyser, at området vil blive meget sårbart, da der vil være få medarbejdere til at varetage området for Dragør Kommune, så området vil blive hårdt ramt ved f.eks. sygdom og ferieafvikling.

  LOVE/REGLER:
  I Sygedagpengelovens § 24 er der en varighedsbegrænsning, at man maksimalt kan modtage sygedagpenge i 52 uger. Der er imidlertid en undtagelsesbestemmelse for at forlænge sygedagpenge ud over 52 uger. De fremgår af Sygedagpengelovens § 27: 1) Når det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, 2) Når det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 39 uger, 3) Når den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende, efter en lægelig vurdering, skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger regnet fra varighedsbegrænsningens indtræden, 4) Når den sygemeldte ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og dermed ikke kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, men det endnu ikke er endeligt afklaret, om den sygemeldte vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 26 uger, 5) Når den sygemeldte har en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte, 6) Når der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller 7) Når der er påbegyndt en sag om førtidspension. Det er således i særlige tilfælde, at sygedagpenge kan forlænges ud over 52 uger. Når sager bliver forlænget udover 52 uger mister kommunen statsrefusion, idet sygedagpenge ud over 52 uger er en udgift der alene afholdes af kommunen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Dragør kommune vil fortsat skulle betale til Tårnby Kommune for driften af området. Falck vil investere ca. 8-9 millioner kroner med option på forlængelse et år, heraf ca. 1,8 millioner kroner til Dragørs sager. Kommunerne tilbagebetaler Falcks investering gennem den besparelse, som opnås på området. Når investeringen er tilbagebetalt, så deles den efterfølgende besparelse på området med 50 % til henholdsvis Dragør Kommune og Falck. Det er kun besparelsen på sygedagpengesager over 52 uger, som Falck skal have andel i. Besparelser på sager under 52 uger tilfalder alene kommunen. Samarbejdets resultater evalueres sammenhængende efter et år. Såfremt de forventede resultater ikke er indtrådt er det aftalt mellem Partnerne, at begge Parter har en ret til at træde ud af samarbejdet. I det tilfælde er Parterne enige om, at denne ret gælder særskilt for de to kommuner Tårnby Kommune og Dragør Kommune. Såfremt en af Kommunerne vælger at benytte sig af denne ret betaler Kommunen det beløb der svarer til forskellen mellem den samlede nettobesparelse og den samlede investering på tidspunktet for ophør af kontrakten. I det tilfælde af den samlede nettobesparelse er større end eller lig med den samlede investering er der ingen betaling til Falck. Dragør Kommune har mulighed for at benytte retten til at træde ud af samarbejdet frem til og med 1. januar 2014. Dragør Kommune betaler i det tilfælde et beløb svarende til 67.000,00 kr. pr løbende måned som resterer af samarbejdsperioden. Såfremt Dragør Kommune på et senere tidspunkt træder ud af aftalen på grund af indgåelse af nyt forpligtende samarbejde med anden kommune end Tårnby frafaldes kravet om tilbagebetaling af de 67.000 kr. pr. løbende måned som resterer.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 12. april 2012 Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012

  Bilag

 • 14
  Forslag til nye mål i kvalitetskontrakten
  Sagsid.: 12/141

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, IT og Udvikling anbefaler, at forslag til nye mål i kvalitetskontrakten godkendes inden for de enkelte udvalgs områder.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 27-03-2012
  Anbefales over for SBKU/ØPU/KB f.s.v.a. TMU´ områder. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 12-04-2012
  Anbefales over for ØPU/KB f.s.v.a. SBKU´s område. Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-04-2012
  For stemte: 5 (A+C+F+V+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)) Undlod at stemme: 1 (T) Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2012
  For stemte: 14 (A+C+F+O+V+Birgitte Rinhart (T)+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)) Imod stemte: 1 (Peter Læssøe, T) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Som det fremgik af sagsfremstillingen på status- og opfølgningsredegørelsen for kommunens kvalitetskontrakter på kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2012, ville administrationen fremkomme med forslag til mål i kvalitetskontrakten for 2012. De eksisterende mål, som administrationen anbefaler føres videre i 2012, fortsættes enten fordi der stadig arbejdes hen imod målet eller fordi målet fortsat vurderes som relevant. De fortsættende mål kan læses i vedlagte bilag og på hjemmesiden www.brugerinformation.dk. På TMU’s område fortsætter klimastrategien, hvis mål i 2015 er, at Dragør Kommunes CO2-udledning er reduceret med 40 % pr. m2 bygning i forhold til 2000. Administrationen præsenterer her forslag til nye mål til kvalitetskontrakten: Borger og Social Digitale henvendelser · Det er målet, at antal selvbetjeninger pr. borger pr. år skal være 0,4 i forhold til 0,12 i 2011. Unge under 30 i uddannelse eller i job · Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 86 svarende til et fald på 8 % fra december 2010 – december 2012. (Mål i Beskæftigelsesplan 2012 – for Jobcenter Tårnby). Sygedagpenge · Antallet af sygedagpengeforløb skal begrænses til 64 svarende til et fald på 30 % i perioden december 2010 – december 2012. (Mål i Beskæftigelsesplan 2012 – for Jobcenter Tårnby). Rettidighed i betjening af borgerne · Rettidigheden skal som minimum bringes op på samme niveau som det gennemsnitlige gældende for Østdanmark samlet. Det primære mål er dog at opnå fuld rettidighed og at denne nås så tidligt i perioden som muligt. (Mål i Beskæftigelsesplan 2012 – for Jobcenter Tårnby). Skole, Kultur og Fritid Skolerne Linjefagsuddannede lærere · Det er målet, at lærerkorpset på Dragør Kommunes skoler alle har en linjefagsuddannelse eller en tilsvarende uddannelse. Unge på ungdomsuddannelser · Det er målet, at 95 % af en årgang fortsætter på en ungdomsuddannelse. Målet svarer til statens mål på området. Gennemført undervisning · Det er målet, at mindst 95 % af al undervisning gennemføres. Bibliotekerne IT-kurser · Bibliotekerne tilbyder minimum 10 IT-kurser om året, samt mulighed for individuel rådgivning i bibliotekerne. (Under forudsætning af at bibliotekernes Resultataftale 2012-2013 godkendes i SBKU den 12. april 2012). Temaudstillinger · Bibliotekerne laver mindst 52 mindre temaudstillinger pr. år – for børn eller voksne. (Under forudsætning af at bibliotekernes Resultataftale 2012-2013 godkendes i SBKU den 12. april 2012). Voksenarrangementer og romanklubber · Bibliotekerne afholder mindst 10 arrangementer pr. år for voksne + romanklubber. (Under forudsætning af at bibliotekernes Resultataftale 2012-2013 godkendes i SBKU den 12. april 2012).

  LOVE/REGLER:
  Bekendtgørelse nr. 1309 af 15. december 2009 om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 27. marts 2012 Social, Børn og Kulturudvalget den 12. april 2012 Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012

  Bilag

 • 15
  Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik
  Sagsid.: 11/1867

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at den fremsendte folkeoplysningspolitik for Dragør Kommune godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 12-04-2012
  Formanden orienterede om, at kommunens jurist oplyser, at medlemskab af folkeoplysningsudvalget ikke automatisk indebærer, at man er godkendt som folkeoplysende. Der er en lang række krav i loven, man som forening skal opfylde, før man kan godkendes som folkeoplysende. Folkeoplysningsloven siger heller ikke, at udvalget alene skal bestå af repræsentanter, der er godkendt som folkeoplysende. Anbefales over for KB Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Efter en ændring af Folkeoplysningsloven med ikrafttræden den 1. august 2011 skal kommunalbestyrelsen have vedtaget og offentliggjort en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen. Forvaltningen fremlagde på Social, Børn og Kulturudvalgsmødet den 2. februar 2012 forslag til endelig udformning af en folkeoplysningspolitik for Dragør Kommune, der med enkelte ændringer blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2012. Herudover besluttede Kommunalbestyrelsen at sende forslaget i høring i marts 2012 blandt kommunens foreninger, aftenskoler og kulturelle institutioner. Ved høringsfristens udløb var der indkommet høringssvar fra Brugerrådet Aktivitetshuset og Ældrerådet. Brugerrådet noterer sig med stor tilfredshed, at Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Folkeoplysningsudvalget skal udvides med deltagere samt sikre en bredde i de interessegrupper, der kan deltage, herunder at ældreområdet repræsenteres. Ældrerådet tilkendegiver, at politikken indeholder visioner og mål, som Rådet kan tilslutte sig, og glæder sig over at Ældrerådet foreslås repræsenteret. Ældrerådet har drøftet tilskudsmulighederne og har lidt svært ved at se, hvordan der skabes plads til nye aktiviteter og ideer, hvis/når den hidtidige virksomhed skal fortsætte uændret. Med hensyn til de individuelle tilskudsmuligheder til borgerne foreslås det, at disse er overvejet og præsenteret i folkeoplysningspolitikken. Endelig ser Rådet frem til at kommunens hjemmeside bliver opdateret til det bedre i forbindelse med den nye folkeoplysningspolitik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 12. april 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012

  Bilag

 • 16
  Beslutning om den fremtidige skolestruktur
  Sagsid.: 12/131

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler 1. at der træffes beslutning om den fremtidige skolestruktur på baggrund af de indkomne høringssvar 2. at der, hvis den fremlagte skolestruktur vedtages, bevilges en driftsudvidelse på 280.000 kr. for budgetåret 2012 til at dække udgifterne til at fastholde den nuværende ledelsesressource på skolerne i 2012, jf. beslutningspunkt 6. Bevillingen anbefales givet som en tillægsbevilling i 2012, og nødvendige lønudgifter i årene fremefter afsættes i forbindelse med budgetlægningen for 2013-16.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 12-04-2012
  ad 1. T-gruppen stillede følgende ændringsforslag: "Beregningerne fra kommunens konsulent - Arkitema - viser, at ingen af de foreslåede modeller kan realiseres inden for det provenu, som et salg af Skolen ved Vierdiget realistisk set kan indbringe. Liste T foreslår derfor, at salg af Skolen ved Vierdiget opgives omgående, og at Dragør Kommune fortsætter med sin nuværende skolestruktur." T-gruppens forslag, det mest vidtgående, blev sat under afstemning først, For stemte 1 (T) Imod stemte 5 (A+O+V) Faldet Herefter blev punkt 1-6 fra sagsfremstillingen sat under afstemning: 1. at Det fremtidige sporantal i Dragør Skolevæsen reduceres fra 8 til 7 spor. Bygningskapaciteten i den fremtidige skolestruktur tilpasses dette sporantal således, at der er kapacitet til at oprette 8 spor på enkelte årgange med høje elevtal. 2. at Udbygningen tager udgangspunkt i model 2A og omfatter udbygning med 1 spor på St. Magleby Skole, Kirkevej, og at der sikres kapacitet til at oprette et ekstra spor på enkelte årgange med højt elevtal på Dragør Skole, Nord. 3. at Der sikres kvalitetsløft for undervisningsmiljøet i det samlede Dragør Skolevæsen således, at undervisning sker gennem tidssvarende lokaler og undervisningsmateriel. 4. at Der afsættes en økonomisk ramme for udbygning på St. Magleby på 45 mio.kr. samt en ramme på 5 mio.kr. på henholdsvis Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd. 5. at Der allerede i 2012 anvendes kvalitetsfondsmidler, samt iværksættes ESCO projekter på Dragør Skole Syd. 6. at Fusionsprocessen, herunder den nuværende ledelsesressource, under hensyn til ovenstående fortsætter frem til endelig fordeling af elever og lærere er gennemført. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 1 (T) Anbefales over for ØPU/KB ad 2. Venstre stillede ændringsforslag om, at driftsudvidelsen på 280.000 kr. finansieres inden for budgettet og forslag hertil forelægges senest ved 3. buegetopfølgning. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for ØPU/KB. Protokoltilføjelse fra T-gruppen: T-gruppen må på det skarpeste tage afstand fra A(F)OV-gruppernes anbefaling af ændret skolestruktur. Ikke alene er den økonomisk fuldstændig uansvarlig mht. optagelse af lån på 60 mio. kr., men er tilmed kvalitetsmæssigt et stort tilbageskridt i forhold til det udmærkede skolevæsen Dragør Kommune har i dag. Det er en helt utilstedelig måde at behandle børn på, hvilket "udtalelsessvarene" også peger helt entydigt på. En egentlig høring omkring en skolenedlæggelse har flertallet behændigt indtil nu undgået. T-gruppen varsler klage til Tilsynet. Kenneth Gøtterup ( C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-04-2012
  T-gruppen genfremsatte ændringsforslag fra SBKU: "Beregningerne fra kommunens konsulent - Arkitema - viser, at ingen af de foreslåede modeller kan realiseres inden for det provenu, som et salg af Skolen ved Vierdiget realistisk set kan indbringe. Liste T foreslår derfor, at salg af Skolen ved Vierdiget opgives omgående, og at Dragør Kommune fortsætter med sin nuværende skolestruktur." For stemte: 1 (T) Imod stemte: 4 (A+C+F+V) Undlod at stemme: 1 (Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)) Faldet Protokoltilføjelse fra T-gruppen: T-gruppen må på det skarpeste tage afstand fra A(F)OV-gruppernes anbefaling af ændret skolestruktur. Ikke alene er den økonomisk fuldstændig uansvarlig mht. optagelse af lån på 60 mio. kr., men er tilmed kvalitetsmæssigt et stort tilbageskridt i forhold til det udmærkede skolevæsen Dragør Kommune har i dag. Det er en helt utilstedelig måde at behandle børn på, hvilket "udtalelsessvarene" også peger helt entydigt på. En egentlig høring omkring en skolenedlæggelse har flertallet behændigt indtil nu undgået. T-gruppen varsler klage til Tilsynet. Forslag fra Kim Grønved Nielsen (Løsgænger): Hvis Store Magleby Skole, Vierdiget bliver nedlagt skal de enkelte klasser flyttes samlet/udelt sammen med de tilknyttede lærere. For stemte: 2 (T+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)) Imod stemte: 4 (A+C+F+V) Faldet Anbefaling fra SBKU, ad 1 For stemte: 4 (A+C+F+V) Imod stemte: 2 (T+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)) Anbefales over for KB ad 2. Venstre stillede ændringsforslag om, at driftsudvidelsen på 280.000 kr. finansieres inden for budgettet og forslag hertil forelægges senest ved 3. budgetopfølgning. For stemte: 5 (A+C+F+V+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)) Undlod at stemme: 1 (T) Anbefales over for KB. Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2012
  T-gruppen genfremsatte ændringsforslag fra SBKU og ØPU: For stemte: 5 (C-Kim Munk+T+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)) Imod stemte: 10 (A+F+O+V+Kim Munk (C)) Faldet Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) genfremsatte sit forslag fra ØPU: For stemte: 5 (C-Kim Munk+T+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)) Imod stemte: 10 (A+F+O+C+Kim Munk (C)) Faldet Anbefalingen fra ØPU: Ad. 1. For stemte: 10 (A+F+O+V+Kim Munk (C)) Imod stemte: 5 (C-Kim Munk+T+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) Godkendt Ad. 2. For stemte: 11 (A+F+O+V+Kim Munk (C)+Kim Grønved Nielsen Løsgænger))) Undlod at stemme: 4 (C-Kim Munk+T) Godkendt Protokoltilføjelse fra T-gruppen: T-gruppen må på det skarpeste tage afstand fra A(F)OV-gruppens anbefaling af ændret skolestruktur. Ikke alene er den økonomisk fuldstændig uansvarlig mht. optagelse af lån på 60 mio. kr., men er tilmed kvalitetsmæssigt et stort tilbageskridt i forhold til det udmærkede skolevæsen Dragør Kommune har i dag. Det er en helt utilstedelig måde at behandle børn på, hvilket ”udtalelsessvarene” også peger helt entydigt på. Protokoltilføjelse fra C-gruppen: C-gruppen (Uffe Jacobsen og Kenneth Gøtterup) finder at den foreslået ændring af skolestrukturen er urealistisk p.t. og at den vil medføre en underkapacitet med deraf følgende undervisningsmæssige forringelser. Det er endvidere ikke muligt at gennemføre det ønskede kvalitetsløft af den eksisterende bygningsmasse med de tiltænkte midler. Forslag fra T-gruppen til skoleflertallets 6 punkter: At "den nødvendige finansiering" anses for tilvejebragt, når der foreligger endelige og ubetingede aftaler med seriøse købere af kommunale grunde, som vil indbringe kommunen et nettoprovenu mindst svarende til de forpligtelser i form af byggekontrakter m.v., som kommunen - i henhold til et egentligt byggeprogram - vil skulle påtage sig for gennemførelse af skolestrukturreformen. For stemte: 5 (C-Kim Munk+T+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)) Imod stemte: 9 (A+F+O+V) Undlod at stemme: 1 (Kim Munk (C)) Faldet

  SAGSFREMSTILLING:
  På det ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde den 13. marts 2012 blev følgende besluttet i forhold til fremtidens skolevæsen i Dragør Kommune. Under forudsætning af, at den nødvendige finansiering kan tilvejebringes. 1. at Det fremtidige sporantal i Dragør Skolevæsen reduceres fra 8 til 7 spor. Bygningskapaciteten i den fremtidige skolestruktur tilpasses dette sporantal således, at der er kapacitet til at oprette 8 spor på enkelte årgange med høje elevtal. 2. at Udbygningen tager udgangspunkt i model 2A og omfatter udbygning med 1 spor på St. Magleby Skole, Kirkevej, og at der sikres kapacitet til at oprette et ekstra spor på enkelte årgange med højt elevtal på Dragør Skole, Nord. 3. at Der sikres kvalitetsløft for undervisningsmiljøet i det samlede Dragør Skolevæsen således, at undervisning sker gennem tidssvarende lokaler og undervisningsmateriel. 4. at Der afsættes en økonomisk ramme for udbygning på St. Magleby på 45 mio.kr. samt en ramme på 5 mio.kr. på henholdsvis Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd. 5. at Der allerede i 2012 anvendes kvalitetsfondsmidler, samt iværksættes ESCO projekter på Dragør Skole Syd. 6. at Fusionsprocessen, herunder den nuværende ledelsesressource, under hensyn til ovenstående fortsætter frem til endelig fordeling af elever og lærere er gennemført. Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes at sende beslutningen om den fremtidige skolestruktur til udtalelse hos skolebestyrelser og forældreråd for SFO’erne samt Fælles Skoleråd i en 14-dages periode. Ved periodens udløb den 29. marts kl. 12. var der indkommet i alt 17 udtalelser fra · Skolebestyrelsen St. Magleby Skole Udtalelsesparter · Skolebestyrelsen Dragør Skole · Forældrerådet for St. Magleby Skole SFO (fælles udtalelse sammen med forældrebestyrelsen Sølyst Børnehave) · Forældreråd for Dragør Skole SFO · Fælles Skoleråd · Central MED Skole og SFO Daginstitutioner omtalt i udtalelsesmaterialet · Forældrebestyrelsen Hollænderhus · Dragør Skole MED · Institutionssamrådet · Central MED Daginstitutioner · Forældrebestyrelse og personale Dragør Menigheds Børnehave · Forældrebestyrelsen Sølyst Børnehave (fælles udtalelse sammen med Forældrerådet St. Magleby Skole SFO) Andre · Forældrebestyrelsen i Vierdigets Børnehave · Personalet i Vierdigets Børnehave · Forældregruppen for Dragør Børn og Unge · Marco Kaic og Dorthe Kragh · BUPL Hovedstaden · Bestyrelsen for Liste T Emnerne i udtalelserne er grupperet i nedenstående grupper. Et kort opsummering af udtalelserne fremgår af vedlagte bilag. · Reduktion af spor; fra 8 til 7 spor pr. årgang · Inklusion · Omfang af udbygning · Finansiering af ændret skolestruktur · Ændring af struktur for SFO og kommunens daginstitutioner · Arbejdsmiljø · Kvalitetsløft og politiske sigtelinjer · Sikker skolevej · Procedure for indhentelse af udtalelse om skolestrukturændringer · PCB undersøgelse

  LOVE/REGLER:
  Folkeskoleloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Som en konsekvens af en endelig vedtagelse af det fremlagte forslag til ny skolestruktur skal der tilføres 280.000 kr. til skolebudgettet i 2012, for at beslutningens punkt 6 om at fastholde den nuværende ledelsesressource i en overgangsperiode kan honoreres. Bevillingen anbefales givet som en tillægsbevilling i 2012, og nødven- dige lønudgifter i årene fremefter afsættes i forbindelse med budgetlægningen for 2013-16.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 12. april 2012 Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2012 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012

  Bilag

 • 17
  Revision af vedtægterne for Taxinævnet i Region Hovedstaden
  Sagsid.: 12/564

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at den nye vedtægt for Taxinævnet godkendes med de foreslåede ændringer

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for 27 kommuner i Region Hovedstaden (§ 60-selskab). Helsingør Kommune ønsker optagelse i Taxinævnet. Ved deres optagelse vil 28 kommuner være repræsenteret. Optagelsen af Helsingør Kommune i Taxinævnet kræver en ændring af vedtægterne. Forretningsudvalget for Taxinævnet ønsker desuden ændringer i vedtægterne vedrørende udpegningsperioden. Formålet er, at sikre kontinuitet i nævnets arbejde i forbindelse med konstituering efter valg. Endvidere er der forslag om revision af vedtægterne på en række mindre områder. Der vedlægges forslag til ny vedtægt for Taxinævnet hvori ændringer fremstår med korrektur. Afgivelse af kompetence fra kommunalbestyrelsen til et § 60-selskab skal træffes af kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres. Administrationen skal anbefale, at den nye vedtægt for Taxinævnet godkendes med de foreslåede ændringer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012

  Bilag

 • 18
  Spørgetid2
  Sagsid.: