Skip navigationen

Referat

Torsdag den 24. maj 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Hanne Stockbridge (V) fraværende med anmeldt forfald, Helle Barth indkaldt som suppleant.

Sag 18 "C gruppen foreslår temamøde om kommuneplanen" indeholdt to forslag. Derfor er der oprettet et nyt punkt 19 "C gruppen foreslår fremlæggelse af politiske spørgsmål og svar på hjemmesiden".
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Borgmesteren redegjorde for, at der på et ekstraordinært ØPU blev besluttet at lukke sagen vedrørende LPD-Invest på baggrund af en indstilling fra kommunens advokat.

 • 3
  1. budgetopfølgning 2012 på TMU´s område
  Sagsid.: 12/271

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender 1. budgetopfølgning 2012 på TMU´s område.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-05-2012
  Anbefales over for KB. Asger Larsen (C) og Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området. I forbindelse med 1. budgetopfølgning er TMU’s område gennemgået og det forventes, at det afsatte budget overholdes og der er derfor ikke konstateret behov for at foretage ændringer i budgettet på TMU’s område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 Økonomi- og Planudvalget den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

 • 4
  1. budgetopfølgning 2012 på SBKU´s område
  Sagsid.: 12/271

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender 1. budgetopfølgning 2012 på SBKUs område.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-05-2012
  Anbefales over for ØPU/KB f.s.v. a. SBKU´s område.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-05-2012
  Anbefales over for KB. Asger Larsen (C) og Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ved budgetopfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området. I forbindelse med 1. budgetopfølgning er SBKUs bevilling gennemgået med udgangspunkt i forbrug pr. ultimo marts 2012. Det forventes, at det afsatte budget overholdes og der er derfor ikke behov for at foretage ændringer i budgettet på SBKUs område. Budgetopfølgningen på SBKUs område er foretaget ud fra kendt forbrug og de tendenser, der ses på de enkelte områder. Der vil derfor kunne ske ændringer på de enkelte områder hen over året. Der er på sektor 9 afsat 1,0 mio. kr. til merudgifter vedrørende refusioner, som overføres til sektor 6. Til orientering har Dragør Kommune netop modtaget decisionsskrivelse fra Statsforvaltningen i Region Hovedstaden med krav om, at der foretages gennemgang af sager på fleksjobområdet. Det kan medføre krav om tilbagebetaling. Et eventuelt krav forventes ikke at være stort, da der modsat tidligere kun skal ske gennemgang af et ydelsesområde. Derudover har kommunen et udestående på 6,8 mio. kr., der ikke er budgetmæssig dækning for. Udestående skyldes manglende berigtigelse af refusioner vedrørende kontante ydelser for årerne 2007, 2008 og 2009 på i alt 6,8 mio. kr. Berigtigelserne vedrører sager fra Jobcenter Tårnby.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på SBKUs område er, at der omplaceres 1,0 mio kr. fra sektor 9 til sektor 6 til merudgifter vedrørende refusioner.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. maj 2012 Økonomi- og Planudvalget den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

 • 5
  1. budgetopfølgning 2012 - ØPUs område
  Sagsid.: 12/271

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at 1. budgetopfølgning 2012 på ØPUs område godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-05-2012
  Anbefales over for KB. Asger Larsen (C) og Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede regnskab på området. Forvaltningen har med udgangspunkt i forbrug pr. ultimo marts 2012, foretaget gennemgang af ØPUs bevilling. Resultatet af 1. budgetopfølgning 2012 på ØPUs område er følgende: Budgetændringer Beløb Sektor 9 – Forvaltning Omplacering af afsat budget vedrørende merudgift til refusioner. Bevillingen overføres til sektor 6. -1.000.000 Sektor 11 – Finans Indtægt. Ændrede forudsætninger for den kommunale selskabsskat. Beløbet lægges i kassen. -147.000 Samlet overblik over 1. budgetopfølgning Nedenstående tabel viser et overblik over 1. budgetopfølgning på områderne TMU, SBKU og ØPU. Område merforbrug+/ mindreforbrug- TMU 0 SBKU 0 ØPU -147.000 Samlet opfølgning for alle sektorer -147.000 Herudover omplaceres bevilling på 1.000.000 afsat til merudgift vedrørende refusioner fra sektor 9 til sektor 6. Samlet set medfører 1. budgetopfølgning 2012 en anbefaling, der betyder, at 147.000 kr. lægges i kassen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på ØPUs område er, at der 147.000 kr. i kassen på grund af ændrede forudsætninger for den kommunale selskabsskat. Herudover, at der omplaceres bevilling på 1.000.000 kr. afsat til merudgift vedrørende refusioner fra sektor 9 til sektor 6.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

 • 6
  Regnskab 2011 - oversendes til Revisionen
  Sagsid.: 12/650

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at regnskabet for 2011 oversendes til revisionen.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-05-2012
  Anbefales over for KB. Asger Larsen (C) og Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Regnskabet aflægges med en ultimo beholdning 2011 med 37, 6 mio. kr. Regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område, samt udviklingen i den finansielle status med tallene fra det vedtagne budget 2011, det korrigerede budget 2011 samt regnskabet for 2011. Regnskabsopgørelsen, som viser det udgiftsbaserede resultat, viser et overskud på 15,1 mio. kr., hvor det oprindelige budget udviste et overskud på 13,1 mio. kr. Forskellen mellem regnskabet og det oprindelige budget er 2,0 mio. kr. Disse dækker over en ret stor forskel på de enkelte delresultater og består af: De samlede indtægter fra skatter og tilskud og udligning blev 11,9 mio. kr. højere. Det skyldes primært yderligere indtægt vedrørende refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. De skattefinansierede driftsudgifter udviser en merudgift på 3,1 mio. kr., hvilket skyldes flere udgifter på sociale opgaver og beskæftigelse. Renteudgifterne er 4,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært højer rente for borgernes indbetaling af indefrosne ejendomsskatter og generelt lavere renteniveau. Anlægsudgifterne er 12,6 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes byggeudgifter til plejehjemmet Enggården. Disse udgifter er låneberettiget. Derudover er der indtægter for salg af bygninger på 4,5 mio. kr. Det brugerfinansierede område har en mindreudgift i forhold til budgettet på 1,1 mio. kr. Der har i 2011 været en likviditetsforøgelse på 32,3 mio. kr. Likviditeten blev forøget med regnskabsresultatet med -15,1 mio. kr. lånoptagelse på -18,3 mio.kr. øvrige finansforskydninger -15,5 mio.kr. Afdrag på lån 16,6 mio. kr. Ved udgangen af 2011 var den regnskabsmæssige beholdning 37,6 mio. kr. Vedrørende byggeriet af plejehjem Enggården blev kassekreditten indfriet med 46,6 mio. kr. via en lånoptagelse. Dragør Kommunes langfristede gæld udgjorde 247,6 mio. kr. ved udgangen af året. Det er en forøgelse af gælden med 47,8 mio. kr. i forhold til starten af året. Dette skyldes i høj grad, at vi har indfriet kassekreditten til opførelse af Enggården med 46,6 mio. kr. Af den samlede langfristede gæld vedrører gælden til finansiel leasede aktiver 3,9 mio. kr. Regnskabet for 2011 er i lighed med tidligere år udarbejdet i to udgaver, dels som en årsberetning, dels som et ordinært regnskab med de obligatoriske bilag, som foreskrevet af Økonomi- og indenrigsministeriet.

  LOVE/REGLER:
  I henhold til Styrelseslovens § 45 skal årsregnskabet aflægges af Økonomi- og Planudvalget til Kommunalbestyrelsen. Aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen inden den 1. juni året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning til Kommunalbestyrelsen inden den 15. august, hvorefter regnskabet endeligt godkendes

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen yderligere bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Regnskabet oversenden til revisionen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalgets møde den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2012

  Bilag

 • 7
  Optagelse af lån til budget 2012
  Sagsid.: 12/645

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at lånetilbudet Model A Lån med variabel rente.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-05-2012
  For stemte: 4 (A+F+V) Undlod at stemme: 1 (T) Anbefales over for KB. Asger Larsen (C) og Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Forslag fra Peter Læssøe (T): ”Sagen sendes tilbage til ØPU med henblik på fornyet behandling” For stemte: 3 (T+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)) Imod stemte: 12 (A+C+F+O+V) Faldet ØPUs indstilling: For stemte: 12 (A+C+F+O+V) Imod stemte: 3 (T+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunens porteføljerådgiver anbefaler at lånet optages med variabel 3-måneders rente. Økonomiafdeling har indhentet tilbud fra Kommunekredit som vedlægges sagen. I budget 2012 er vedtaget en lånoptagelse på 40,170 mio. kr. Fordelingen af lånoptagelse er: Budget 2012 Indefrysning af ejendomsskatter 12.000.000 Lån til energibesparende foranst. 4.156.000 Lån til kvalitetsfondsmidler 6.700.000 Lån til efterreg. af selvbudgettering 2009 17.314.000 Sum lånoptagelse i budget 2012 40.170.000 For meget optaget lån i 2011 vedrørende lån til indfrysning af ejendomsskatter -3.823.000 Sum lånoptagelse i 2012 36.347.000

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Låneoptagelse er bevilget i budget 2012

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

  Bilag

 • 8
  Forslag til vandhandleplan for Dragør Kommune
  Sagsid.: 10/1998

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at forslag til vandhandlingsplan for Dragør Kommune fremlægges til offentlig høring i 8 uger

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-05-2012
  Anbefales over for KB. Asger Larsen (C) og Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  De statslige vandplaner blev vedtaget af folketingen i starten af af året. Der er tage om en lovgivning som udspringer af en Eu-lovgivning om at sikre bedre vandmiljøer. I planerne er der sat mål for kvaliteten af vandløb, søer, grundvand og de kystnære havområder. I vandplanen beskrives de handlinger som kommunerne skal udføre inden 2015. Implementeringen af de statslige vandplaner skal ske gennem kommunale handleplaner, som beskriver den indsats kommunen skal udføre for at sikre at målene opfyldes. Forslag til vandhandlingsplan for Dragør Kommune er udarbejdet og den skal være vedtaget og offentliggjort inden den 22. juni 2012 og endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen senest den 22. december 2012. I den statslige vandplan er vandløbet langs St. Magleby Strandvej (Enghave å) udpeget som et vandløb, hvor der skal ske en indsats for at forbedre kvaliteten. Det skal ske ved at omlægge vedligeholdelsen af vandløbet. For de øvrige vandløb (Hovedgrøften og Søvangsvandløbet) er der ikke krav om en øget indsats men krav om at den nuværende tilstand ikke må forringes. Dette skal sikres gennem en række administrative retningslinjer, som skal optages i den øvrige kommunale planlægning (Kommuneplan, spildevandsplan, vandforsyningsplan og som administrationsgrundlag for behandling af enkeltsager). Retningslinjerne omfatter også overfladevand, de kystnære vande, grundvand mm. Målene skal nås inden 2015. Herefter starten en ny planperiode, som dækker de næste 6 år osv.

  LOVE/REGLER:
  Miljømålsloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Forventes at kunne holdes inden for eksisternede driftsbudget for vandløbsvedligeholdelse

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Udkast til vandhandlingsplan skal offentliggøres i 8 uger før planen kan endelig vedtages.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og miljøudvalget den 2.maj 2012 Økonomi- og planudvalget den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af betalingsvedtægt for Dragør Spildevand A/S
  Sagsid.: 12/521

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at betalingsvedtægt for Dragør Spildevandvand A/S godkendelses.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-05-2012
  Anbefales over for KB. Asger Larsen (C) og Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Spildevand A/S har fremsendt en revideret betalingsvedtægt for Dragør Spildevand A/S til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Vedtægten er fremsendt i henhold til betalingsloven for spildevand. Det er selskabets bestyrelse som udarbejder vedtægten og det er Kommunalbestyrelsen som godkender vedtægten og dermed påser af det er i overensstemmelse med spildevandsreglerne. Når vedtægten er godkendt skal det offentliggøres. Vedtægten beskriver forholdet mellem selskabet og dets kunder – leveringsbetingelser. Vedtægten er primært ændret så Dragør Kommune årligt skal betale de faktiske omkostninger til selskabet for håndtering af regnvand fra offentlig og privat vej, dog maksimalt 8 % af selskabets årlige anlægsudgifter - vejbidrag. Tidligere betalte Dragør Kommune 4 % af selskabets årlige anlægsudgifter for denne ydelse. Staten har siden 2010 ført tilsyn med de kommunale vejbidrag. Tilsynet har omhandlet betaling for årene 2007 – 2011. Tilsynet tolker reglerne forskelligt fra kommunerne. Tilsynet ligger til grund at kommunerne skal betale de faktiske omkostninger til selskaberne, dog maksimalt 8 % af selskabets anlægsudgifter. Hvis kommunerne betaler mindre, betragter tilsynet det som udlodning og udlodning skal beskattes med 60 % til staten. Dette opkræves ved reduktion i kommunens bloktilskud jf STOP-loven. Kommunerne tolker reglerne som at vejbidraget skal stå i rimelig forhold til den ydelse som kommunen modtager fra spildevandselskabet og at kommunen i den sammenhæng kan vælge at betale mellem 0-8% af selskabets anlægsudgifter. I Dragør Kommune har vi valgt 4% da ca. halvdelen af vejene afvander til regnvandskloak og resten til grøft eller nedsivning. Det kan oplyses, at tilsynet finder at Dragør Kommune har betalt for lidt i vejbidrag for årene 2007-2010, svarende til kr. 1.331.950 incl moms. Dragør Kommune har påklage afgørelserne og disse er endnu ikke afgjort. Kommunen har ikke modtaget udkast til afgørelse for året 2011. KL arbejder med denne nytolkning idet ”udlodningen” på landsplan ligger i størrelsesordnen 1 mia. kr. Kopi af kommunens påklager er vedlagt i bilag til orientering. Med ændring af betalingsvedtægten er der fremover hjemmel til at kommunen skal betale selskabets faktiske udgifter til håndtering af vejvand, dog maksimalt 8 % af årets anlægsudgift. Denne beregning er identisk med kommunens påklage af tilsynets udkast til afgørelse for årene 2007-2010. Herudover er regulativet opdateret redaktionelt således at regulativet henviser til Dragør Spildevand A/S og ikke som tidligere til Dragør Kommunen.

  LOVE/REGLER:
  Vedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til betalingsloven for spildevand §3 stk. 2 og vedtægten skal offentliggøres efter godkendelse. Der skal ikke gennemføres høring før godkendelse som det ellers er tilfældet med kommunale regulativer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Godkendelse af betalingsvedtægten medfører en årlig øget udgift for Dragør Kommune i størrelsesordnen kr. 200.000 - 300.000. Endelig økonomisk konsekvens kan opgøres når der er truffet endelig afgørelse i sagen om eventuel udlodning.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

  Bilag

 • 10
  Godkendelse af regulativ for Dragør Vand A/S
  Sagsid.: 12/523

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at regulativ for Dragør Vand A/S godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-05-2012
  Anbefales over for KB. Asger Larsen (C) og Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Vand A/S har fremsendt et revideret regulativ for Dragør Vand A/S til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Regulativet er fremsendt i henhold til vandforsyningsloven. Det er selskabets bestyrelse som udarbejder regulativet og det er Kommunalbestyrelsen som godkender regulativet og dermed påser af det er i overensstemmelse med vandforsyningslovens regler. Når regulativet er godkendt skal det offentliggøres. Regulativet beskriver forholdet mellem selskabet og dets kunder – leveringsbetingelser. Regulativet er primært ændret så det giver mulighed for at selskabet kan lukke for vandet til en ejendom, hvis ejendommen nægter at lade selskabet udskifte vandmåleren. Betaling for vand og spildevand afregnes efter vandmåler og måleren skal udskiftes ca. hvert 6 år for at sikre at forbrug måles korrekt og dermed at der betales korrekt. Enkelte ejendomme har gamle målere fordi det ikke har været muligt at få adgang til at udskifte måleren. Fremover vil selskabet kunne lukke for vandet i disse situationer. Erfaringerne med at lukke for vandet ved manglende betaling har vist at være meget effektivt. Den samme effektivitet forventes opnået med denne ændring. Herudover er regulativet opdateret redaktionelt således at regulativet henviser til Dragør Vand A/S og ikke som tidligere til Dragør Vandforsyning og kommunen.

  LOVE/REGLER:
  Regulativet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til vandforsyningslovens §55 og regulativet skal offentliggøres efter godkendelse. Der skal ikke gennemføres høring før godkendelse som det ellers er tilfældet med kommunale regulativer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Godkendelse af regulativet har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

  Bilag

 • 11
  Høringssvar - Det strategiske vejnet
  Sagsid.: 12/365

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udkast til høringssvar til Vejdirektoratet om Det strategiske vejnet godkendes.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-05-2012
  Anbefales over for KB. Asger Larsen (C) og Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Vejdirektoratet har udsendt brev med tilhørende notat med forslag til et strategisk vejnet og tilhørende resume (bilag 1-3) i høring hos alle landets kommuner, politiet samt repræsentanter for transportbranchen. Høringsfristen er den 20. maj 2012. Det er aftalt med Vejdirektoratet, at Dragør Kommunes høringssvar foreligger efter behandling i Kommunalbestyrelsen. Notat og resume omhandler udpegning af et strategisk vejnet samt de indsatser, der foreslås etableret på vejnettet. Det strategiske vejnet omfatter vejstrækninger med særlig fokus på fremkommelighed samt den del af vejnettet, der har størst samfundsmæssig betydning. Der er ingen vejstrækninger i Dragør Kommune medtaget i forslaget til et strategisk vejnet. På Amager er alene medtaget Øresundsmotorvejen og et par vejstrækninger i Københavns Kommune. Tanken om etablering af et strategisk vejnet fremkom på et møde med transportbranchen i Transportministeriet i 2011 om problemer med trafikafvikling som følge af mange vejarbejder på vejene. Således fokuseres der på bedre samordning og koordinering af igangværende aktiviteter på vejnettet. Vejdirektoratet anmoder om svar på følgende høringstemaer: · Der ønskes tilkendegivet kommunens holdning til etablering af Det strategiske vejnet · Der ønskes tilkendegivet, om kommunen har interesse i at indgå i dialog om igangsætning af Det strategiske vejnet. Forvaltningen anbefaler udkast til høringssvar (bilag 4) indeholdende en positiv tilkendegivelse overfor etablering af et strategisk vejnet. Endvidere at tilkendegive, at Dragør en kommune udenfor det strategiske vejnet nok har interesse i dialogen herom, men takker nej til deltagelse set i forhold til ressourceanvendelsen i øvrigt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Etablering af Det strategiske vejnet i den udsendte form medfører ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune. Det skal nævnes, at forudsætningen for deltagelse i indsatserne i forbindelse med det strategiske vejnet er frivillig. Der lægges op til, at udgifter ved indsatser afholdes af de deltagende parter, og der forventes ingen økonomisk regulering i relation til DUT-systemet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 Økonomi- og Planudvalget den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

  Bilag

 • 12
  Dragør Søbad, Renovering
  Sagsid.: 12/565

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 520.000 kr. til Dragør Søbad, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-05-2012
  Anbefales over for KB. Asger Larsen (C) og Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Søbadeanstalten er fra 1977 og der er siden opførelsen alene udført mindre vedligeholdelsesarbejder og moderniseringer i form af tilbygninger mv. Carl Bro A/S har i 2008 gennemført en undersøgelse af Dragør Søbad hvor de primært har vurderet tilstanden af underkonstruktionen – dvs. dæk, beslag, boldforbindelser, trækbånd og bjælker. Rapportens konklusion peger på at renoveringen vil beløber sig overslagsmæssigt til 7.5. mio. kr. udført over 3 etaper (år). I budget 2012 er afsat 520.000 kr. i 2012 og gennemsnitlig 1.331.000 kr. i de efterfølgende 3 år. hvilket tilsammen giver 4.514.000 kr. hvis de sidste ca. 3.000.000 kr. fordeles over de efterfølgende 2 år, vil hele renoveringen tage i alt 6 år og være afsluttet i 2017. Rådgivningen vil primært omhandle -udbud, tilsyn med løbende vurdering af renoveringens omfang i samarbejde med entreprenøren. Det er ikke muligt at udføre forundersøgelser og udvælge hvilke dele som skal udskiftes på forhånd. Derfor skal entreprenøren, rådgiveren og Plan og Teknik løbende tage stilling til reparationsomfanget i takt med arbejdets udførelse. Bemærk at alle beløb på dette stade er anslåede overslagsbeløb. Da renoveringens omfang fastlægges under det løbende tilsyn, kendes omfanget af renoveringen og etapernes faktuelle udgifter kun skønsmæssigt. En ny badeanstalt i samme størrelse og placering skønnes at beløbe sit overslagsmæssigt til 15 – 20 mio. kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 Økonomi- og Planudvalget den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

 • 13
  Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder beskyttet beskæftigelse,
  Sagsid.: 12/205

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse, Lov om Social Service § 103, § 105 og § 106 godkendes, 2. at kvalitetsstandarden for ledsageordning, Lov om Social Service § 96, §97 og § 100 godkendes, 3. at kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud, Lov om Social Service § 104, § 105 og § 106 godkendes,

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-05-2012
  Ad 1-3. Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-05-2012
  Anbefales over for KB. Asger Larsen (C) og Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Ad 1-3 Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Borger og Social udarbejder løbende kvalitetsstandarder på alle områder vedrørende børn og voksne med særlige behov. De tre kvalitetsstandarder blev på Social, Børn og kulturudvalgets møde i marts 2012 sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Borger og Social har ændret kvalitetsstandarderne der var fremlagt i marts 2012, så de nu indeholder, at bevillinger på alle tre områder skal revurderes i forbindelse med borgerens overgang til folkepension. Det er Tårnby Kommune der varetager myndighedsudøvelsen vedrørende beskyttet beskæftigelse, ledsageordning, samt aktivitets- og samværstilbud. Målgruppen for alle tre områder er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ydelserne er, at borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne bliver i stand til at kunne deltage i aktiviteter på linje med andre borgere, samt få mulighed for at opbygge eller fastholde et så selvstændigt liv som muligt. Der vedlægges bilag, som beskriver kvalitetsstandarden på de tre områder.

  LOVE/REGLER:
  Lov om Social Service: · Ledsageordning § 96, § 97 og § 100 · Beskyttet beskæftigelse § 103, § 105, § 106 · Aktivitets- og samværstilbud § 104, § 105 § 106 Socialministeriets vejledning om særlig støtte til voksne nr . 96 af 5. december 2006.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  De beskrevne kvalitetsstandarder er ikke forbundet med yderligere omkostninger for Dragør Kommune. Der er tale om en videreførelse af det hidtidige serviceniveau på områderne. I 2011 har forbruget på de tre områder været: · Beskyttet beskæftigelse: 1.209.000 kr. til ca. 10 borgere. · Ledsageordning: 688.000 kr. til ca. 26 borgere. · Aktivitets- og samværstilbud: 5.808.000 kr. til ca. 35 borgere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Social, Børn og Kulturudvalget besluttede 1.marts 2012, at sende kvalitetsstandarderne i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Der er kun modtaget høringssvar fra Ældrerådet, som er vedlagt som bilag. Ældrerådet har ikke i høringssvaret forslag til ændringer af de fremlagte kvalitetsstandarder.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Kvalitetsstandarderne har relation til Dragør Kommunes Handicap- og Psykiatripolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. maj 2012 Økonomi- og Planudvalget den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

  Bilag

 • 14
  Godkendelse af Rammeaftalen 2013
  Sagsid.: 12/583

  ANBEFALING:
  Det anbefales, at Social, Børn og Kulturudvalget godkender rammeaftalen for 2013.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-05-2012
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-05-2012
  Anbefales over for KB. Asger Larsen (C) og Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  KKR Hovedstaden har anbefalet kommunerne, at godkende udviklings-strategien der er en del af Rammeaftalen for 2013, som bl.a. skal sikre koordinationen i udviklingen af de særligt specialiserede tilbud og skabe synlighed om kapacitetsudviklingen. Kommunerne har fra marts 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Kommunerne i Hovedstaden har i fællesskab finansieret et sekretariat med to personer, som skal understøtte kommunernes samarbejde. Kommunerne har ambitioner om at arbejde videre med at udvikle rammeaftalen til et præcist redskab for koordinering og udvikling af socialområdet, bl.a. ved at skabe sammenhæng mellem de to dele af rammeaftalen; udviklingsstrategi og styringsaftale. Styringsaftalen forelægges til godkendelse efter sommerferien 2012. Udviklingsstrategien er udarbejdet på baggrund af data indberettet fra kommunerne. Følgende er centrale i udviklingsstrategien: Tendenser i hovedstadsregionen: · Kommunerne hjemtager og etablerer tilbud i eget regi. · Klassiske botilbud omlægges til fleksible bomiljøer med individuel støtte. · Meget fokus på rette tilbud til rette pris, hvilket kræver stor fleksibilitet. · Inklusion i normalområdet. · Erkendelse af at nogle tilbud forudsætter en så specialiseret viden, og er målrettet så små målgrupper, at det ikke kan være til stede i enhver kommune. · Indlæggelsesforløb afkortes, hvorfor Regionen omlægger til flere ambulante forløb. · Behandling er ikke forholdt sygehuse, distriktspsykiatrien m.v. Elementer af behandling skal også tænkes ind i kommunale foranstaltninger. Behov: · Vedligeholdelse og tilvejebringelse af tilbud til små målgrupper. · Fastholdelse af specialiseret viden. · Bæredygtige og økonomisk rentable tilbud. · Skabe overblik over, hvad de små målgrupper er - de svagest fungerende borgere med betydelige funktionsnedsættelser. Forudsætninger: · At kommunerne i hovedstadsregionen kan finde ud at arbejde sammen. · At kommunerne i fællesskab udvikler nye samarbejdsmodeller, der sikrer de tilbud, der er behov for mellemkommunalt og landsdækkende.

  LOVE/REGLER:
  Bekendtgørelse om rammeaftaler nr. 205 af 13. marts 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  KKR har indstillet at udviklingsstrategien skal godkendes inden udgangen af maj. Aftalen sættes på til orientering og drøftelse i Handicaprådet og i ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Aftalerne har relation til Dragør Kommunes ældrepolitik,Handicap- og psykiatripolitik, Børn og Ungepolitik, samt strategi for inklusion.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. maj 2012 Økonomi- og Planudvalget den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

  Bilag

 • 15
  Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område - 1. kvartal 2012
  Sagsid.: 12/554

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at rapporteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-05-2012
  Anbefales over for ØPU/KB, at rapporteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-05-2012
  Anbefales over for KB. Asger Larsen (C) og Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Udgifterne til områderne vedrørende det specialiserede sociale område indgår i kommunens serviceramme. Regeringen har, for budget og regnskab 2011, besluttet den såkaldte regnskabssanktion. Den betyder, at kommunen straffes for en eventuel budgetoverskridelse, medmindre overskridelsen kan modsvares af besparelser inden for den øvrige serviceramme. Formålet med den vedlagte oversigt er at give et overblik over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde for Dragør Kommune. Oversigten indeholder derfor oplysninger om budget, eventuelt korrigeret budget samt forventet regnskab på de relevante funktioner. Rapporteringen vedrørende det specialiserede socialområde er delt på tre områder: 1. Udsatte børn og unge · Særlige dagtilbud og særlige klubber · Plejefamilier og opholdssteder · Forebyggende foranstaltninger, herunder flygtninge · Døgninstitutioner · Sikrede døgninstitutioner 2. Udsatte voksne og handicappede · Pleje og omsorg af ældre og handicappede (tilskud til personlig hjælp) · Forebyggende indsats for ældre og handicappede · Hjælpemidler · Botilbud for personer med særlige sociale problemer · Alkoholbehandling · Midlertidige og længerevarende botilbud · Beskyttet beskæftigelse · Aktivitets- og samværstilbud 3. Pleje og omsorg · Pleje og omsorg af ældre og handicappede (ydelser efter serviceloven) · Forebyggende indsats for ældre og handicappede · Plejehjem og beskyttede boliger · Hjælpemidler · Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Generel kommentar: Det korrigerede budget for det samlede specialiserede socialområde efter 1. kvartal 2012 udgør i alt 181,1 mio. kr. Det forventede regnskab for 2012 forventes at blive i alt 172,1 mio. kr. Altså et forventet mindreforbrug på området på ca. 9 mio. kr. Kommentarer til de enkelte områder: 1. Udsatte børn og unge Det korrigerede budget efter 1. kvartal 2012 er 23,8 mio. kr. og regnskabet for 2012 forventes at blive 20 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr., der hovedsageligt skyldes forventede færre udgifter på børneområdet, særligt vedrørende anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner. 2. Udsatte voksne og handicappede Det korrigerede budget efter 1. kvartal 2012 er 58,4 mio. kr. og regnskabet for 2012 forventes at blive 53,1 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på ca. 5,3 mio. kr., der hovedsageligt skyldes forventede færre udgifter til midlertidige botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Dette mindreforbrug skal dog bruges på andre konti med merudgifter i sektoren, herunder især den negative udvikling vedrørende de forsikrede ledige, hvor merudgiften pt. ligger på 4.695 mio. kr. 3. Pleje og omsorg Det korrigerede budget efter 1. kvartal 2012 er 98,9 mio. kr. og regnskabet for 2012 forventes at blive kr. 98,9 mio. kr. Der er ingen afvigelser på området i 1. kvartal.

  LOVE/REGLER:
  Udarbejdelse af oversigten samt forelæggelse for kommunalbestyrelsen er et krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen bemærkninger udover de ovennævnte hovedtendenser.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. maj 2012 Økonomi- og Planudvalget den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

  Bilag

 • 16
  Partnerskab på sygedagpengeområdet.
  Sagsid.: 12/434

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kulturforvaltningen indstiller at forvaltningen, efter annoncering, bemyndiges til at optage forhandling med den leverandør der samlet set har afgivet det mest fordelagtige tilbud.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-05-2012
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Sagen har tidligere været behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde den 26. april 2012. Der er derefter skabt uklarhed om forvaltningens indstilling er i overensstemmelse med den danske tilbudslovs afsnit II (reglerne om annoncering). Reglerne skal sikre ligebehandling og gennemsigtighed i forhold til mulige leverandører. Dermed bliver ydelsen konkurrenceudsat og der igennem sikres, at der forhandles om det samlet set mest fordelagtige tilbud. Tårnby Kommune har besluttet, at optage forhandling med Falck Jobservice om indgåelse af en partnerskabsaftale på sygedagpengeområdet. Tårnby Kommune har anmodet Dragør Kommune om at tage stilling til eventuel tilslutning til projektet. Der er tale om en partnerskabsaftale, der vil betyde, at Falck Jobservice indgår i at afklare sygemeldte borgere, med henblik på en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Samarbejdet bygger på en incitamentsbaseret kontrakt, hvor Falck Jobservice honoreres efter de opnåede resultater. Samarbejdets målsætning er at nedbringe antallet af langvarigt sygemeldte borgere. Hovedelementerne i oplægget er at Falck Jobservice tilbyder Jobcenter Tårnby-Dragør et ’No cure no pay’ samarbejde på sygedagpengeområdet. Samarbejdet varer 3 (4) år. Jobcenteret skal garantere og sikre en aktiv strategi med tidlig afklaring til borgerne, hvilket indebærer, at Jobcenter Tårnby-Dragør som en del af aftalen køber et aktivt ”Alt i ét” tilbud af Falck. Falck har i projektperioden medbestemmelse på ledelsen af sygedagpengeteamet. Dragør Kommune forpligtiger sig til en fastlåsning af udgiftsniveauet til medarbejdere på området. Det forudsættes endvidere, at serviceniveauet for overgang til andre ydelser, herunder revalidering, fleksjob og ledighedsydelse fastholdes. Når der er forhandlet et kontraktudkast færdigt med Falck skal det konkurrenceudsættes ved annoncering. Et samarbejde forventes at kunne træde i kraft omkring 1. august 2012. Dragør Kommune har i 2011 haft i gennemsnit 32 borgere, der har været sygemeldt mere end 52 uger. Udgiften til borgere der har været sygemeldt i mere end 52 uger var i 2011 5.700.000 kr. Vælger Dragør Kommune ikke at tilslutte sig projektet vil borgere på sygedagpenge blive betjent som hidtil i Jobcenter Tårnby. Jobcenteret oplyser, at området vil blive meget sårbart, da der vil være få medarbejdere til at varetage området for Dragør Kommune, så området vil blive hårdt ramt ved f.eks. sygdom og ferieafvikling.

  LOVE/REGLER:
  I Sygedagpengelovens § 24 er der en varighedsbegrænsning, at man maksimalt kan modtage sygedagpenge i 52 uger. Der er imidlertid en undtagelsesbestemmelse for at forlænge sygedagpenge ud over 52 uger. De fremgår af Sygedagpengelovens § 27: 1. Når det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked. 2. Når det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 39 uger. 3. Når den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende, efter en lægelig vurdering, skønnes at ville kunne genoptage 4. erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger regnet fra varighedsbegrænsningens indtræden. 5. Når den sygemeldte ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og dermed ikke kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked men det endnu ikke er endeligt afklaret, om den sygemeldte vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 26 uger. 6. Når den sygemeldte har en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte. 7. Når der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller 8. Når der er påbegyndt en sag om førtidspension. Det er således i særlige tilfælde, at sygedagpenge kan forlænges ud over 52 uger. Når sager bliver forlænget udover 52 uger mister kommunen statsrefusion, idet sygedagpenge ud over 52 uger er en udgift der alene afholdes af kommunen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Dragør kommune vil fortsat skulle betale til Tårnby Kommune for driften af området. Falck vil investere ca. 8-9 millioner kroner med option på forlængelse et år, heraf ca. 1,8 millioner kroner til Dragørs sager. Kommunerne tilbagebetaler Falcks investering gennem den besparelse, som opnås på området. Når investeringen er tilbagebetalt, så deles den efterfølgende besparelse på området med 50 % til henholdsvis Dragør Kommune og Falck. Det er kun besparelsen på sygedagpengesager over 52 uger, som Falck skal have andel i. Besparelser på sager under 52 uger tilfalder alene kommunen. Samarbejdets resultater evalueres sammenhængende efter et år. Såfremt de forventede resultater ikke er indtrådt er det aftalt mellem Partnerne, at begge Parter har en ret til at træde ud af samarbejdet. I det tilfælde er Parterne enige om, at denne ret gælder særskilt for de to kommuner Tårnby Kommune og Dragør Kommune. Såfremt en af Kommunerne vælger at benytte sig af denne ret betaler Kommunen det beløb der svarer til forskellen mellem den samlede nettobesparelse og den samlede investering på tidspunktet for ophør af kontrakten. I det tilfælde af den samlede nettobesparelse er større end eller lig med den samlede investering er der ingen betaling til Falck. Dragør Kommune har mulighed for at benytte retten til at træde ud af samarbejdet frem til og med 1. januar 2014. Dragør Kommune betaler i det tilfælde et beløb svarende til 67.000,00 kr. pr løbende måned som resterer af samarbejdsperioden. Såfremt Dragør Kommune på et senere tidspunkt træder ud af aftalen på grund af indgåelse af nyt forpligtende samarbejde med anden kommune end Tårnby frafaldes kravet om tilbagebetaling af de 67.000 kr. pr. løbende måned som resterer.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget ekstraordinært den 24. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. majl 2012

 • 17
  Kanalstrategi 2012-2015
  Sagsid.: 12/629

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at udkast til kanalstrategi godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 10-05-2012
  Anbefales over for KB. Asger Larsen (C) og Kim Grønved Nielsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  KL indgik i august 2011 en aftale med regeringen om øget anvendelse af digital kommunikation og digitale selvbetjeningsløsninger. Aftalen udmøntedes i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Kommunerne har forpligtet sig til inden udgangen af 2012 at have en politisk vedtaget kanalstrategi. Kanalstrategien har til formål at sikre, at målene for den digitale kommunikation nås. Det sker blandt andet ved at iværksætte initiativer på de områder, der er obligatorisk digitale, herunder selvbetjening for borgerne og digital post. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indeholder en plan for trinvis overgang til obligatorisk selvbetjening på en række områder. Den obligatoriske selvbetjening fastsættes ved lov. Derfor har regeringen i april 2012 fremsat et lovforslag, der fra december 2012 forpligter kommunerne til udelukkende at anvende digital selvbetjening på nedenstående områder: · Flytning · Opskrivning til dagtilbud · Sundhedskort · EU-sygesikringsbevis · Indmeldelse i skole Dragør Kommune har digitale selvbetjeningsløsninger på de fire områder, men mangler at tilkøbe selvbetjeningsmodul til skoleindskrivning. I årene frem mod 2015 vil der komme yderligere lovgivning om obligatorisk selvbetjening. Det drejer sig blandt andet om områderne vielser og byggeri. I de kommende år vil det derfor være nødvendigt at afsætte yderligere ressourcer til nødvendige og effektive digitale selvbetjeningsløsninger. Som en konsekvens af lovgivningen om obligatorisk selvbetjening skal henvendelser, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises. Ifølge lovgivningen skal der dog tages hensyn til borgere med særlige behov og folk, der ikke kan få en digital signatur. Det betyder derfor en væsentlig omprioritering af Borgerbutikkens ressourcer til betjening af borgerne. Der kan fremover ydes digital medbetjening, for at understøtte borgernes overgang til brug af de digitale selvbetjeningsløsninger. Medbetjening indebærer, at personalet fungerer som digitale ambassadører og hjælper dem, der har brug for hjælp. Det kan for borgerne opleves som en serviceforringelse, da medbetjening øger tidsforbruget for den enkelte ekspedition.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Etableringsomkostningerne i forbindelse med indkøb af tilkøbsmodul til digital skoleindskrivning beløber sig til ca. 32.000 kr. med årlige vedligeholdelsesomkostninger på ca. 3.000 kr. og afholdes indenfor budgettet. I forhold til indkøb af fremtidige digitale selvbetjeningsløsninger er det ikke muligt at estimere den samlede omkostning i investeringer, da flere endnu ikke er udviklet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 10. maj 2012 Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

  Bilag

 • 18
  C gruppen foreslår temamøde om kommuneplanen
  Sagsid.: 12/654

  ANBEFALING:
  Fremsendes uden anbefaling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Forslag fra Borgmesteren: ”Kommunalbestyrelsen afholder et temamøde hvor partierne - med udgangspunkt i Planstrategi og Kommuneplan - har mulighed for at fremlægge prioriterede forsalg til tiltag. Forslag med brev politisk opbakning fremlægges til politisk behandling og indgår i kommunens Milepælsdokument.” For stemte: 12 (A+C+F+O+V) Undlod at stemme: 3 (T+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)) Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forslag C gruppen foreslår, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at der afholdes et temamøde om kommuneplanen som tager udgangspunkt i en drøftelse om, hvilke konkrete initiativer der kan iværksættes for hvert temaområde i kommuneplanen – og der kan skabes bred enighed om i kommunalbestyrelsen - og som kan medvirke til at opfylde de gode visioner der er at finde i planen Borgmester og forvaltning udarbejder en model for denne debat. Motivation for forslaget Kommuneplanen for Dragør Kommune er en flot kommuneplan med gode visioner. Kommunalbestyrelsen mangler at vise fælles handlekraft på de temaer der kan være enighed om. Borgerne kan med rette forvente, at en kommuneplan ikke blot er fin folder med gode hensigtserklæringer, men er kommunalbestyrelsens arbejdsdokument og at kommunalbestyrelsen sikrer, at der til de gode visioner også tilføres politisk handling. Vi har nu 1½ år tilbage inden valget og det vil være godt for den demokratiske proces i kommunen op til valget, hvis kommunalbestyrelsen kan udvise fællesskab om konkrete politiske handlinger der fremmer visionerne i kommuneplanen. Som inspiration til Borgmesteren og forvaltningen kunne en proces for drøftelse på et temamøde være, at · Hvert parti fremlægger sine overvejelser om, hvordan de enkelte temaer i kommuneplanen konkret kan udmøntes i reelle tiltag. · Forvaltningen sammenskriver fremlæggelserne med fokus på de tiltag der er bred enighed om kunne iværksættes. · Borgmesteren tager initiativ til, at der på baggrund af de sager der er bred enighed om, fremlægges en politisk handleplan til vedtagelse.

 • 19
  C gruppen foreslår fremlæggelse af politiske spørgsmål og svar på hjemmesiden
  Sagsid.: 12/802

  ANBEFALING:
  Fremsendes uden anbefaling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  For stemte: 5 (C-Asger Larsen+T+Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)) Imod stemte: 10 (A+F+O+V+Asger Larsen (C)) Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forslag C gruppen foreslår, at alle spørgsmål – der ikke er omfattet af tavshedspligtens bestemmelser - fra kommunalbestyrelsens medlemmer til forvaltningen og forvaltningens svar offentliggøres på kommunens hjemmeside. Motivation af forslaget Der stilles jævnligt spørgsmål fra såvel de politiske grupper som enkelt politikere til forvaltningen. C gruppen finder det rimeligt at borgerne kan følge med i den politiske debat i Dragør og der skabes bedst mulig gennemsigtighed i beslutningsprocesser ved offentliggørelse af alle spørgsmål der ikke er omfattet af tavshedspligtens bestemmelser.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

 • 20
  Svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet
  Sagsid.: 12/714

  ANBEFALING:
  Fremsendes uden anbefaling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:
  Peter Læssøe (T) har i mail af 2. april 2012 anmodet om at følgende optages på dagsordenen for kommunalbestyrelsen: "jeg ønsker, at svaret til Ø&IM behandles politisk i ØPU/KB.” Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 12. maj 2012 anmodet om følgende optages på dagsordenen for kommunalbestyrelsen: ”I skrivelse af 26. April 2012 anmoder Indenrigsministeriet kommunen om en kort redegørelse vedr. forventet provenu ved salg af grundarealer. Jeg skal bede om, at svaret til Indenrigsministeriet behandles politisk før afsendelse.”

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012

 • 21
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Kristine Bak: Hvad er planforudsætningerne for de arealer, som er værdiansat i administrationens brev til ØIM vedrørende vurdering af grundarealer? Borgmesteren: Der er lagt til grund, at arealerne er ubebyggede. Kristine Bak: Er der lagt til grund, at der ligger specifikke planforudsætninger til grund? Borgmesteren: Svaret bliver uddybet skriftligt til spørgeren.