Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 24. maj 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Hanne Stockbridge (V) fraværende med anmeldt forfald, Helle Barth indkaldt som suppleant.
 • 1
  Indkaldelse af stedfortræder og udpegning til diverse poster
  Sagsid.: 12/788

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, 1. at Helle Barth indtræder i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Hanne Stockbridge indtil udgangen af juni 2012. 2. at Helle Barth indtræder i de øvrige poster som nævnt i sagsfremstillingen indtil udgangen af juni 2012.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2012
  Venstre oplyser, at Hanne Stockbridge er sygemeldt til den 31. august 2012. Ad 1-2 Godkendt, dog således at Helle Barth indtræder i Kommunalbestyrelsen frem til den 31. august 2012.

  SAGSFREMSTILLING:
  Hanne Stockbridge (V) har i mail af 23. maj 2012 meddelt, at hun er sygemeldt indtil udgangen af juni 2012. Helle Barth er stedfortræder for Hanne Stockbridge. Efter styrelseslovens § 15 stk. 2, skal borgmesteren, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv, indkalde stedfortræderen. Det er Kommunalbestyrelsen som træffer beslutning om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Det fremgår af styrelseslovens § 28 stk. 2, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har udpeget vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. Gruppen der udpegede Hanne Stockbridge er A+F+O+T+V hvorfor det er samme gruppe som skal udpege til følgende poster hvor Hanne Stockbridge er udpeget: Teknik- og Miljøudvalget, Markedsføringsgruppen, Dragør Bevaringsnævn, Dragør Turistråd, Forældrebestyrelsen i Dragør Skole SFO Jægervejen, Forældrebestyrelsen i Store Magleby Skole SFO Sølyst, HMN Naturgas. Suppleantposter:SMOKA, Valgbestyrelse ved kommunale valg, Børn og Ungeudvalget. Da der er tradition for, at stedfortræderen indtræder i det fraværende medlems poster, skal det også anbefales i denne situation.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  I Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, § 30 stk. 2 fremgår det, at ”ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder”. Der udbetales således fast vederlag både til det fraværende medlem og stedfortræderen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2012