Skip navigationen

Referat

Torsdag den 21. juni 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Likviditetsstyring ved brug af repo-finansiering
  Sagsid.: 12/645

  ANBEFALING:
  Det anbefales, at Økonomi- og Planudvalget godkender forslaget om likviditetsstyring ved hjælp af repo-forretninger. Økonomi- og Planudvalget godkender, at Økonomichefen og Kommunaldirektøren har kompetence til at foretage repo-forretninger, og at denne kompetence tilføjes kommunens porteføljepolitik.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-06-2012
  Ad 1 og 2 For stemte 4 (A+C+V+Kim Grønved Nielsen(Løsgænger)) Undlod at stemme 1 (T) Godkendt Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23 Ole K. Svendsen (A) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2012
  Ad 1. For stemte: 13 (A+C+F+O+V+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Imod stemte: 2 (T) Godkendt Ad 2. For stemte: 13 (A+C+F+O+V+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Imod stemte: 2 (T) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Nordea anbefaler, at Dragør kommune benytter sig af repo-forretninger for at optimere kommunens likviditet samt reducere modpartsrisikoen. Repo-finansiering vil sige, at kommunen investerer likviditeten i korte obligationer. Når kommunen har behov for at trække på kassen låneoptages med sikkerhed i de købte obligationer. Repo-finansiering vil give et forventet merafkast på 940.000 kr., som indarbejdes i budgetforslag 2013 som en teknisk korrektion. Fordelen ved repo-finansiering er: Merafkast af likviditeten i forhold til kontant indestående på en pengemarkedskonto. Reduktion af modpartsrisiko i banksektoren Kompetence For at opnå det fulde udbytte af repo-forretninger er det vigtigt at kunne handle hurtigt. Kommunens porteføljepolitik beskriver kun kompetencen ved optagelse af lån samt låneomlægning. Forvaltningen foreslår derfor, at det indarbejdes i kommunens porteføljepolitik, at Økonomichefen og Kommunaldirektøren kan investere i korte obligationer samt låneoptage med sikkerhed i de købte obligationer, i forbindelse med repo-forretninger.

  LOVE/REGLER:
  Vejledning om reglerne for kommunernes optagelse af lån og andre dispositioner, der sidestilles med kommunal lånoptagelse, § 10.4

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Dragør Kommunes Porteføljepolitik

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 13. juni 2012

  Bilag

 • 3
  Frigivelse af anlægsbevilling til udbud af rådgivning til gennemførsel af skolebyggerierne
  Sagsid.: 12/848

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at der frigives en bevilling på kr. 350.000 til udbud af rådgivning til gennemførsel af skolebyggerierne og at rådighedsbeløbet frigives. Beløbet disponeres først når der foreligger en godkendelse af den ansøgte mellemfinansiering af skoleprojektet.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-06-2012
  Ændringsforslag fra T-gruppen: Beregningerne fra kommunens konsulent – Arkitema – viser, at den foreslåede model med et nyt spor på St. Magleby Skole og en forbedring af lokalerne på henholdsvis Dragør Skole Nord og Syd ikke kan realiseres inden for det provenu, som et salg af Skolen ved Vierdiget kan indbringe inden ultimo år 2014. Da Dragør Kommune derfor er nødsaget til at sælge yderligere grunde eller finansiere resten af kassen, så foreslår T-gruppen, at projektet stilles i bero. For stemte 1 (T) Imod stemte 3 (A+C+V) Undlod at stemme 1 (Kim Grønved Nielsen (Løsgænger)) Faldet Forvaltningens anbefaling: For stemte 2 (A+V) Imod stemte 3 (C+T+Kim Grønved Nielsen(Løsgænger)) Faldet A+V begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23 Ole K. Svendsen (A) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2012
  T-gruppen genfremsatte forslag fra ØPU: For stemte: 5 (C – Asger Larsen+T+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Imod stemte: 10 (A+F+O+V+Asger Larsen (C)) Faldet Forvaltningens anbefalinger (-formuleringen om at beløbet først frigives når mellemfinansiering er godkendt) For stemte: 9 (A+F+O+V) Imod stemte: 6 (C+T+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har senest på mødet den 26. april 2012 bl.a. besluttet at der skal bygges et nyt supplerende spor på St. Magleby Skole Kirkevej og at der skal sikres kapacitet til at opretholde et ekstra spor på enkelte årgange med højt elevtal på Dragør Skole Nord. Herudover skal undervisningsmiljøet i det samlede skolevæsen ske i tidssvarende lokaler. Der er afsat 45 mio. kr. til St. Magleby Skole ved Kirkevej, 5 mio. kr. til Dragør Skole Nord og 5 mio. kr. til Dragør Skole Syd. Beslutningen er under forudsætning af at den nødvendige finansiering kan tilvejebringes. Udarbejdelse af byggeprogram, udbud og fagtilsyn med byggerierne vil samlet set beløbe sig til en værdi som betyder at rådgivningen skal udbydes. Et rådgiverudbud tager traditionelt 3-4 måneder at gennemføre. Herefter kan opstart af byggeprogram påbegyndes. Der er udarbejdet en revideret tidsplan for projektet med udbud af rådgivning. Det peger i retning af at skolebyggerierne kan stå færdige omkring oktober/ november 2014, hvis udbuddet af rådgivning påbegyndes nu. Endelig tidsplan for byggeriet vil blive udarbejdet, når rådgiver og entreprenøren er valgt, herunder vil muligheden for eventuel tidligere indflytning blive belyst.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  På anlægsbudget 2012 er der bevilliget 1 mio. kr. til skoleombygning og det anbefales at anlægsbevillingen finansieres heraf.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Plan udvalget den 13. juni 2012 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2012

  Bilag

 • 4
  Busdrift på Sydamager 2013
  Sagsid.: 11/2637

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at Dragør Kommune beslutter sig for ændret busdrift fra 2013 i form af sagsfremstillingens scenarium C og under forudsætning af Tårnby og Københavns Kommuners tilsvarende beslutning.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Helle Barth (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-06-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2012
  Forslag fra Morten Dreyer (O): Forslaget sendes tilbage til udvalget For stemte: 4 (O+T+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Imod stemte: 11 (A+C+F+V) Faldet Borgmesterens ændringsforslag: Dragør Kommune bestiller busdrift for 2013 i overensstemmelse med sagsfremstillingens scenarie C For stemte: 13 (A+C-AsgerLarsen+F+T+V+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Undlod at stemme: 2 (O+Asger Larsen (C)) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. april 2011 har Dragør og Tårnby Kommune sammen med Movia gennemført proces med inddragelse af borgere i de to kommuner med henblik på tilrettelæggelse af en langsigtet fremtidig busdrift på det sydlige Amager fra 2013. Som en del af processen er der blevet afholdt to busworkshops med borgere fra både Dragør og Tårnby Kommune. Endvidere har der i lokalaviserne været en del debat om de forslag, der har været behandlet på 2. busworkshop. Alt dette har resulteret i forslag til ændringer af busbetjeningen i de to kommuner, jf. notat fra Movia (bilag 1), hvor Movia og forvaltningen anbefaler ændringer svarende til notatets scenarium C. Scenarierne: I scenarium C (kort side 13 i bilag 1) indgår der en slags ringbuslinje med højere frekvens på den nordlige del end på den sydlige del. På den nordlige del køres der mellem Nøragersmindevej, Ørestad St., Tårnby Torv, Kastrup St., Lufthavnen og Dragør Stationsplads (frekvens 3/2/1, hvilket betyder 3 busser pr time i myldretiden, 2 busser pr time udenfor myldretid og 1 bus pr time i aftentimer). På den sydlige del køres der mellem Nøragersmindevej, Søvang, St. Magleby og Dragør Stationsplads (frekvens 1/1/1). Buslinjerne på de to halvdele søges koblet køreplanmæssigt sammen. Linjerne suppleres mellem Ørestad St. og Søvang i myldretiden med linje 33 (frekvens 1/0/0). Linje 30 og 36 omlægges i Tårnby, hvor linje 30 fortsat kører til Søvang dog kun i myldretiden (frekvens 1/0/0). Linje 35 omlægges til kørsel ad Hartkornsvej syd med frekvens (2/1/1) og afkortes til Dragør Stationsplads, idet den nye ringlinje overtager kørslen ad Kystvejen. Scenarium C medfører uændret udgift til busdrift for Dragør Kommune. På 2. workshop blev fremlagt et scenarium A (kort side 8 i bilag 1) indeholdende blandt andet en ringbuslinje. Scenariet medførte nogle ulemper for brugerne, der er søgt taget højde for i det nye scenarium C, som altså erstatter scenarium A. På workshoppen blev også fremlagt et scenarium B (kort side 9 i bilag 1). Dette scenarium minder meget om den nuværende busdrift. I forslaget omlægges linje 35 til Hartkornsvej syd. Endvidere sammenbindes linje 32 med linje 33 i Søvang og linje 30 og 36 omlægges i Tårnby. Økonomisk vil scenariet primært på grund af omlægningen til Hartkornsvej syd medføre øget udgift på forventet 1,4 mio. kr. til busdrift for Dragør Kommune, hvorfor scenariet ikke kan anbefales. Udover ovenstående fastholdes den nuværende busdrift på linjerne 2A og 5A samt linje 350S i begge scenarier. Det skal nævnes, at linje 350S ved busworkshoppen var i spil sammen med alle øvrige buslinjer i de to kommuner, men fastholdes, da debatten og alle workshopforslag omfattede fortsat drift på linjen svarende til i dag. Fordele/ulemper ved scenarium C: I forhold til den nuværende betjening medfører scenarium C følgende fordele. · Ringlinjen giver busdrift mellem Søvang og Dragør om aftenen og i weekenden. · Ringlinjen giver ved køreplanmæssig sammenbinding forbindelse til/fra alle knudepunkter Nøragersmindevej, Ørestad St., Tårnby Torv, Kastrup St., Lufthavnen og Dragør Stationsplads · Hartkornsvej Syd bliver busbetjent med linje 35. · Ændringerne medfører, at Hartkornsvej syd betjenes og Søvang kobles med Dragør om aftenen og i weekenden til en uændret økonomi som i dag. I forhold til den nuværende betjening medfører scenarium C følgende ulemper. · Linje 30 kører kun til/fra Søvang i myldretiden. I dag kører den også udenfor myldretiden hver anden time. · Linje 33 kører kun til/fra Søvang i myldretiden, hvor den i dag kører 1 gang i timen også udenfor myldretiden. Dette opvejes dog af den nye ringbuslinje. · Linje 35 får lavere frekvens i myldretiden og dagtimerne end i dag, og der vil ikke være direkte forbindelse mellem Store Magleby og Lufthavnen. Forbindelse til Lufthavnen søges dog løst ved sammenkobling af ringlinjen på Dragør Stationsplads. Indenfor den nuværende økonomi, vil det samtidig være muligt fortsat at fastholde tilbuddet om Flextur overfor brugerne (udgift ca. 50.000 kr. i Dragør Kommune i 2011). Hvis Tårnby Kommune måtte vælge at tilslutte sig Flextur, vil det endvidere afhjælpe den mindskede busdrift omkring Tømmerupvej til gavn for brugere i begge kommuner. I så fald kan der endvidere forventes en synergieffekt for de to kommuner i form af flere koordinerede kørsler og derved mindskede kørselsudgifter for begge kommuner. Scenarium C er i god overensstemmelse med TMU´s målsætning af 11. januar 2011 for busdriften: 1. Bus til /fra Lufthavnen på alle tider af døgnet 2. Bus til/fra Ørestaden 3. En fortsættelse af linje 350S 4. Hele Dragør skal være dækket af busdrift. Kan potentielt udmøntes i form af en ”ringbus” – gerne i samarbejde med Tårnby 5. En udvidelse af Flex-ordningen således, at tidsrummet for anvendelse udvides til at dække natkørsel I forhold til ovenstående målsætning er natbuskørsel dog ikke omfattet af scenarium C. Forslag fra Movia til fremtidig natbuskørsel forventes behandlet efter sommerferien. Videre proces: Ud over Dragør Kommunes egen beslutningsproces omkring bestilling af busdrift fra 2013, så fordrer en realisering også at Tårnby Kommune beslutter sig for den samme busdriftløsning. Tårnby Kommune forventes at behandle busdrift på møde den 24. maj 2012. Endvidere fordrer det, at Københavns Kommune også tilslutter sig ændringerne, idet disse medfører økonomiske konsekvenser for København. Københavns Kommune forventes først at tage politisk beslutning herom i forbindelse med vedtagelse af budget 2013 til efteråret 2012. Movia vil kontakte forvaltningen i København, så snart Dragør og Tårnby Kommune har en fælles beslutning. Under forudsætning af den fornødne tilslutning vil Dragør og Tårnby Kommune sammen med Movia planlægge den nødvendige markedsføring af den nye busdrift på Sydamager fra 2013. Implementeringen forventes fortsat at kunne ske til køreplanskiftet i marts 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Valg af busdrift i form af scenarium C inkl. Flextur forventes at give uændret økonomi. Derimod forventes busdrift i form af scenarium B at medføre øget udgift for Dragør Kommune på 1,4 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Der har været afholdt to workshops med borgere fra Dragør og Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 29. maj 2012 Økonomi- og Planudvalget den 14. juni 2012 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2012

  Bilag

 • 5
  Dispensation til hegning i Kålmarken
  Sagsid.: 12/525

  ANBEFALING:
  Administrationen indstiller: 1. at Teknik og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Grundejerforeningen Kålmarken bemyndiges til at meddele dispensation fra bestemmelserne pkt. 6.7 til og med pkt. 6.11 i lokalplanerne 60 og 64, i henhold til planlovens § 21, 2. at der indgås aftale med Grundejerforeningen Kålmarken, om at bemyndigelsen evalueres efter 1 år, at aftalen er trådt i kraft. 3. at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplan 64, pkt. 6.7, til opsætning af plankeværk på Engløkken 26, med mulighed for at Grundejerforeningen Kålmarken, kan genoptage sagen til fornyet behandling.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2012
  Ad. 1+2+3 Anbefales over for ØPU/KB. Helle Barth (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-06-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2012
  Ad 1-3. Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Administrationen har fra ejeren af Engløkken modtaget en ansøgning om dispensation fra lokalplan 64, pkt. 6.7, der generelt bestemmer at hegningen om de private haver i Kålmarken skal ske med levende vækster (hæk). Ansøger ønsker at opsætte et plankeværk, fordi det trods adskillige forsøg over en årrække, også med professionel bistand, ikke har været muligt at få hækken i vækst. (bilag 1) Der foreligger 2 tidligere ansøgninger i sagen, der har været genstand for intensive drøftelser med Grundejerforeningen Kålmarken, der ikke hidtil har kunnet anbefale, at der blev dispenseret. (bilag 2). Grundejerforeningen fastholder og uddyber deres holdning i den sidst modtagne skrivelse. (bilag 3) Udredning Problemet med de dårlige vækstforhold for hækbeplantningerne i Kålmarken omfatter øjensynlig ikke kun Engløkken 26, men forekommer at være et mere generelt problem, der i princippet omfatter hele Kålmarken. Nogle ejendomme er ikke berørt, nogle mindre berørt og nogle forekommer meget berørt, jf. udredning bilag 4. Vækstmulighederne betinges selvfølgelig også af indsatsen af den enkelte grundejer. Administrationen har kun modtaget denne ene ansøgning om dispensation. Tidligere dispensationer Der blev i august 2011 meddelt en ret omfattende dispensation vedrørende hegning i Kålmarken, i samarbejde med Grundejerforeningen. Dispensationen omfattede 28 ejendomme, som lå ud til de offentlige veje: Store Magleby Strandvej og Krudttårnsvej (oversigtskort bilag 5). Begrundelsen for dispensationen var primært at afhjælpe de gener, som et privat haveareal mod en offentlig vej, er belastet af. Planforhold Bebyggelsen på Kålmarken har karakter af en såkaldt "haveby", det vil sige en grøn, tæt og lav bebyggelse, hvor det grønne præg er afgørende for oplevelsen af den samlede bebyggelse. Lokalplanen foreskriver derfor i som et gennemgående tema, at hegningen af de private havearealer, specielt ud mod de indeliggende fællesarealer, skal ske med levende vækster. I Grundejerforeningens vedtægter (§ 3.2) udmøntes denne bestræbelse i meget omfattende og detaljerede bestemmelser for Kålmarkens bøgehække. Vurdering Den tætte bebyggelse indebærer, at de private haver er små, at naboer og genboer er "tæt på", og at afskærmningen derfor er af væsentlig betydning for havernes brugsværdi. Der indgår således 2 hensyn i sagen, dels den enkelte grundejers behov for afskærmning af de private havearealer, og dels Kålmarkens beboeres ønske om at fastholde bebyggelsens grønne præg, som det kommer til udtryk i Grundejerforeningens vedtægter. Denne afvejning er efter administrationens vurdering, egnet til at blive foretaget af Grundejerforeningen, på grundlag af Foreningens specifikke lokalkendskab samt dens egne detaljerede bestemmelser for bøgehækkene i Kålmarken. Uddelegering Planlovens § 21 indeholder mulighed for at Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en grundejerforening til at meddele dispensation fra bestemmelser i en lokalplan. Grundejerforeningen skal i givet fald foretage nabohøringer efter reglerne i planlovens § 20, og Grundejerforeningens afgørelser kan i alle tilfælde forlange at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til "endelig" afgørelse. Der bør indgås aftale om at bemyndigelsen evalueres efter et givet tidsrum, fx. 1 år. Konklusion Administrationen foreslår, at Grundejerforeningen Kålmarken bemyndiges til at meddele dispensation fra bestemmelserne pkt. 6.7 til og med pkt. 6.11, i lokalplanerne 60 og 64, jf. planlovens § 21. Bemyndigelsen skal udøves på grundlag af § 3.2 i Grundejerforeningens vedtægter (bilag 6). Bemyndigelsen er som forsøg gældende i 1 år, hvorefter den skal evalueres. Grundejerforeningen har givet positivt tilsagn om deltagelse. I forlængelse heraf skal det anbefales, at Grundejerforeningens vurdering af den konkrete dispensationsansøgning, lægges til grund for sagens bedømmelse, og at der således meddeles afslag på ansøgningen, for ikke at skabe præcedens, og dermed foregribe Grundejerforeningens fremtidige behandlinger af dispensationsansøgninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 29. maj 2012. Økonomi- og Planudvalget den 14, juni 2012 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2012.

  Bilag

 • 6
  Udvidelse af Dragør Bistro
  Sagsid.: 12/617

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation fra lokalplan 3, pkt. 3.1, og at den ansøgte anvendelse til café godkendes, på følgende vilkår: 1. at der fremsendes ansøgning om godkendelse i bygge- og brandteknisk henseende, 2. at der fremsendes ansøgning om ny bevilling i henhold til restaurationsloven, og 3. at Der fremsendes ansøgning om tilladelse til udeservering i henhold til vejloven.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2012
  Ad. 1 + 2 + 3 For stemte: 2 (C) Imod stemte: 2 (F + V) Undlod at stemme: 2 (A + T) Faldet C Gruppen begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen jf. styrelsesloven § 23. Helle Barth (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2012
  Ad 1-3. Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Administrationen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at inddrage den tidligere tøjforretning, Kongevejen 2 st. th., til café, der tænkes at indgå i samdrift med Dragør Bistro, Kongevejen 2, st. tv. Den tidligere tøjbutik udgør en ejerlejlighed, med et samlet areal på 63 m2, som efter det oplyste agtes anvendt til frokostcafé, for mindre selskaber, der serviceres via de eksisterende faciliteter i Dragør Bistro. Planforhold Ejendommen indgår i kommuneplanens enkeltområde 1.05, der generelt udlægger området til centerformål, herunder detailhandelsbutikker, restaurations- og hotelvirksomhed, liberale erhverv samt offentlige formål som fx. biograf og andre kulturelle formål. Ejendommen er konkret omfattet af lokalplan 3, fra 1979, og den ansøgte anvendelse forudsætter dispensation fra lokalplanens pkt. 3.1, der fastlægger områdets anvendelse til butiks- og boligformål. Nabohøring Der er foretaget nabohøring samt høring af Kongevejens Gadelaug, og administrationen har modtaget 2 høringssvar, der vedlægges som bilag 1 og 2. Gadelauget udtrykker betænkelighed ved at fravige kravet om deciderede butikker, ved at dispensere til andre centermæssige anvendelser, der ikke i samme grad kan bidrage til oplevelsen af Kongevejen, som en attraktiv handelsgade. De omboende opremser i deres høringssvar forskellige gener, i forbindelse med driften af Dragør Bistro. Blandt andet peges der på støjgener, gener ved affaldshåndteringen i gården, adkomstret til et eksisterende toilet, æstetiske gener, herunder belastningen af gademiljøet, i forbindelse med udeservering. Reguleringsgrundlag Nærværende ansøgning omhandler alene tilladelse til anvendelsen, til caféformål, i henhold til lokalplan 3. Efterfølgende skal en eventuel tilladelse til café godkendes i bygge- og brandteknisk henseende, og kommunalbestyrelsen skal meddele bevilling i henhold til restaurationslovgivningen, efter indstilling fra Københavns Politi. Kommunen har ingen hjemmel til at afhjælpe støjgener, men skal henvise til Ordensbekendtgørelsen, der administreres af Københavns Politi. Affaldshåndteringen skal være i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ, ligesom udeserveringen skal godkendes af Kommunens vejmyndighed, i henhold til vejlovgivningen. Råderetten over det eksisterende toilet, skal løses i privat regi, uden Kommunens medvirken. Konklusion Genevirkninger for boliger i centerområder er velkendte, og sådanne boliger må i kraft af deres centrale beliggenhed, tåle et gene-niveau, der inden for acceptable rammer, er højere end i deciderede boligområder. Et aktuelt dilemma i Kongevejscentret, i den nuværende konjunktur, er om man skal afslå dispensation til nye anvendelser af tidligere butikslokaler, med det formål at fastholde dem til deciderede butiksformål, men med den risiko, at de i en ubestemmelig fremtid vil henstå tomme og unyttiggjorte. Eller om man under alle omstændigheder vil undgå tomme butikslokaler, og den signalværdi sådanne har for det øvrige butiksliv i området, og derfor vil godkende centermæssige anvendelser, der alt andet lige vil tiltrække et publikum. Administrationen finder det afgørende, at der sker en bestræbelse på at undgå tomme butikslokaler og anbefaler, at den ansøgte anvendelse godkendes, under forudsætning af, at de beskrevne gener afhjælpes i videst muligt omfang, med de reguleringsmuligheder som Kommunen råder over. En eventuel tilladelse bør betinges af at de samlede miljøforhold i området inddrages i vurderingen af en eventuel bevillingsansøgning, og at de æstetiske aspekter inddrages ved behandlingen af en eventuel ansøgning om udeservering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Sagen har ingen konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik og Miljøudvalget den 29. maj 2012.

  Bilag

 • 7
  Resultatrevisionen 2011 for Jobcenter Tårnby
  Sagsid.: 12/756

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur forvaltningen anbefaler, at Resultatrevisionen 2011 for Jobcenter Tårnby tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 07-06-2012
  SBKU noterer sig en vis fremgang på enkelte områder, dog er det beklageligt, at Jobcenter Tårnby ikke har opfyldt de fastlagte mål om fuld rettidighed. Udvalget anbefaler over for ØPU/KB, at sagen tages til efterretning, men ønsker dog fortsat at udtrykke sin utilfredshed med det samlede uacceptable resultat fra Jobcenter Tårnby, som fortsat har store personlige og økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune og dens borgere. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-06-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Jobcenter Tårnby har udarbejdet resultatrevision 2011 med forlæg i data fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Hertil er anvendt data fra egne udtræk fra jobindsats.dk vedrørende såvel ministerens mål som udtræk på andre enkeltydelser. Jobcentrets resultater sammenlignes med henholdsvis den regionale gruppering Hovedstaden og Sjælland (efterfølgende benævnt som "Østdanmark") og med sammenligningsgrundlaget (efterfølgende også benævnt ”klyngen”), som består af jobcentrene: Gribskov, Odder, Stevns, Skanderborg, Hedensted, Ringkøbing-Skjern og Favrskov. De væsentligste resultater er følgende: I beskæftigelsesplanen for 2011 skønnede Jobcenter Tårnby at antallet af ledige i arbejdskraftreserven ville ligge i et niveau på 1095 ledige fuldtidspersoner ultimo 2011. Det faktiske niveau blev på 1157 ledige i arbejdskraftreserven. Der er således tale om en negativ afvigelse på 5,7 %. For Dragør Kommune betyder det, at der har været en stigning på de forsikrede ledige fra 190 til 202 og en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra 49 til 51. Samlet set har Jobcenter Tårnby dermed ikke kunnet opfylde det anførte mål. I beskæftigelsesplanen for 2011 udtrykte Jobcenter Tårnby et resultatmål om at begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger til 2006 fuldtidspersoner ultimo 2011. Det faktiske tal på 1910 ligger således 4,7 % under niveauet af det forventede antal. Dragør Kommune gik fra 501 fuldtidspersoner til 355. Samlet set er det anførte mål således opfyldt. I beskæftigelsesplan 2011 har Jobcenter Tårnby fastlagt mål på 723 fuldtids unge under 30 på offentlig forsørgelse. Fordelt på henholdsvis Tårnby og Dragør forventedes niveaumålet at ligge på 631 fuldtidspersoner i Tårnby og 92 fuldtidspersoner i Dragør. De faktiske tal blev 714 unge ledige fuldtidspersoner for Jobcenter Tårnby og fordelt på henholdsvis Tårnby og Dragør 616 og 98 fuldtidspersoner. Samlet blev målet opfyldt, men ikke for Dragør Kommunes vedkommende. Af beskæftigelsesplan 2011 fremgår at Jobcenter Tårnby forventede antallet af ikke-vestlige indvandrere begrænset til 541 fuldtidspersoner ultimo 2011 og som fordelt på henholdsvis Tårnby og Dragør var begrænset til 406 henholdsvis 135 fuldtidspersoner. Det faktiske resultat blev 595 fuldtidspersoner. Fordelt på henholdsvis Tårnby 526 og Dragør 69 fuldtidspersoner. Målet er opfyldt isoleret for Dragør Kommune. Målet i beskæftigelsesplan 2011 var opdelt i ét mål om at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb på 26-52 uger med minimum 15 % svarende til en reduktion med 26 forløb og et andet mål om at nedbringe antallet af forløb på over 52 uger med 30 % - svarende til en reduktion med 61 forløb - inden udgangen af 2011. Samlet set er antallet af forløb over 26 uger faldet med 27,5 % svarende til et fald med 140 forløb. Dermed kan målet for 2011 opfyldt. Det var et formuleret utvetydigt krav i beskæftigelsesplan 2011, at der skulle opnås en fuld rettidighed i forhold til betjeningen af borgerne ved Jobcenter Tårnby inden udgangen af 2011. Niveauet for rettidigheden ved jobsamtaler lå ved begyndelsen af 2011 på ca. 90 % taget som et gennemsnit for både kontant-/dagpenge-modtagere. Dette niveau var ved årets slutning blevet forringet til ca. 88 %. Gældende for afgivelse af aktive tilbud lå gennemsnittet for kontant-/dagpenge-modtagere ved begyndelsen af 2011 på ca. 83 % og ved årets slutning på gennemsnitlig 84 %. Tårnby Jobcenter har ikke opfyldt det fastlagte mål om fuld rettidighed. Jobcentret har i 2011 været inde i en periode med en omfattende ændring i administrationsgrundlaget, ligesom der i perioden er tiltrådt en ny ledelse af Jobcentret. Alt i alt har dette medvirket til at den fokus som har været rettet mod at kunne opfylde rettidigheden ikke er slået igennem i det ønskede omfang. At opfylde rettidighed er derfor fortsat i 2012 et ubetinget mål ved Jobcenter Tårnby. Beskæftigelsesregionen har udtalt, at Jobcenter Tårnby har opnået en række gode resultater i 2011. Regionen er enige i Jobcenterets vurdering af de opnåede resultater.

  LOVE/REGLER:
  Som følge af lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejdes der hvert år resultatrevisioner for de enkelte jobcentre.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Resultatrevisionen blev den 15. maj 2012 behandlet i Det lokale Beskæftigelsesråd, som tog den til efterretning.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Resultatrevisionen er en opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 7. juni 2012 Økonomi- og Planudvalget den 13. juni 2012 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2012

  Bilag

 • 8
  Dragør Kommunes inklusionsstrategi
  Sagsid.: 12/255

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, på baggrund af en drøftelse af de indkomne høringssvar, at den udarbejdede inklusionsstrategi for Dragør Kommune godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 07-06-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-06-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2012
  Ændringsforslag fra Kenneth Gøtterup (C): Forvaltningens forslag med følgende tilføjelse: ”Når evalueringen af inklusionsstrategien er afsluttet, tages der stilling til evt. offentliggørelse af denne” Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. marts 2012 at sende Dragør Kommunes inklusionsstrategi i høring. Tankegangen bag Dragør Kommunes inklusionsstrategi er, at færre børn og unge fremadrettet skal ekskluderes i specialtilbud. Igennem en ændret pædagogisk praksis og tildeling af ressourcer, skal de i stedet forblive i lokale fællesskaber i dagtilbud, skole og fritidstilbud. Dette kan gøres ved at: · Sikre, at børn, der har behov for hjælp, opdages tidligt gennem et godt samarbejde mellem skoler, institutioner og eksterne samarbejdspartnere fra Borger og Social, PPR, Børn og Pædagogik samt Skole, Kultur og Fritid. Det er ofte sådan, at jo tidligere børn med vanskeligheder opdages, jo lettere er det at udvikle et lokalt inkluderende tilbud, der hvor barnet er indmeldt. · Anlægge et 360 graders helhedssyn på barnet. Det betyder, at børn, der har behov for støtte, ikke blot modtager den i skole og dagtilbud, men også kan modtage den hjemme igennem en generel støtte til familien. En sådan støtte sker altid i en tæt dialog med forældrene. På denne måde sikres, at alle børn får den nødvendige støtte i alle dele af deres liv. · De ressourcer, der er til rådighed i form af medarbejdere, økonomi og fysiske rammer anvendes med fokus på at sikre barnets aktive deltagelse i almenmiljøet. Det skal bl.a. realiseres gennem en differentieret pædagogik og undervisning, der er tilpasset det enkelte barn i fællesskabet, ligesom udviklingen af det tværfaglige samarbejde skal sikre den bedst mulige indsats for barnet og familien. · Der indføres en fælles model på tværs af skoler og institutioner for arbejdet med inklusion i Dragør Kommune. En model, der tager afsæt i inklusion i børnegruppen, og hvor børnene er, og hvor der sættes en fælles standard for evalueringen af indsatsen. · Det sikres, at alle ansatte i Dragør Kommunes institutioner, skoler og forvaltning har den samme opfattelse af inklusionsbegrebet. Dette opnås gennem et generelt kompetenceløft af samtlige medarbejdere, samt, at en række nøglepersoner gennemfører en inklusionsuddannelse, der gør dem til særlige ressourcepersoner på området. Ved høringsfristens udløb var der i alt indkommet 21 høringssvar, der resumeres i et vedhæftet notat. Ny version 2 af forslag til Dragør Kommunes inklusionsstrategi vedlagt, idet der er foretaget en enkelt rettelse på side 16, da den oprindelige tekst har givet anledning til misforståelser, jf. høringssvarene. I forhold til de indkomne høringssvar har forvaltningen følgende præciseringer: Information til forældre: Forvaltningen vil i løbet af sommeren udarbejde en folder til forældrene om inklusion, og hvad de som forældre kan bidrage med. Det kunne senere være f.eks. i form af uddannelse af inklusionsambassadører blandt forældrene på skoler og institutioner. Hjemtagning af børn: Inklusionsstrategien har primært til formål fremadrettet at inkludere elever, som ellers ville blive segregeret. Forvaltningen forventer kun undtagelsesvis at hjemtage elever, der allerede er i segregerede tilbud. Spareøvelse: Inklusionssvarene giver anledning til endnu engang at præcisere, at realiseringen af inklusionsstrategien ikke forventes at kunne genere besparelser på Dragør Kommunes budget. Styregruppen: Ud over styregruppen, der har overordnet ansvar for inklusionsprojektets gennemførelse, for godkendelse af de enkelte inklusionsprojekter og finansieringen heraf, forventer forvaltningen, at der skal oprettes en referencegruppe, bestående af ledelse og personale, der i det daglige arbejder med implementeringen af inklusionsstrategien og som løbende kan følge, om intentionerne bag strategien realiseres i praksisfeltet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2012-15 afsat 400.000 kr. i 2012, samt 800.000 kr. i årene 2013-15 til tiltag for større inklusion i eget skolevæsen. Der er herudover afsat 200.000 kr. i alle årene til efteruddannelse af medarbejdere i forhold til inklusionsstrategien.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 7. juni 2012 Økonomi- og Planudvalget den 13. juni 2012 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2012

  Bilag

 • 9
  Dragør Kommunes Initiativpris
  Sagsid.: 12/786

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at fundatsen for Dragør Kommunes Initiativpris, aftale mellem Dansk Bank i Dragør og Dragør Kommune om sponsorering af Dragør Kommunes initiativpris, godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 07-06-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-06-2012
  For stemte 4 (A+C+V+Kim Grønved Nielsen(Løsgænger)) Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har modtaget en henvendelse fra Danske Bank, der gerne ville sponsorere en årlig pris i Dragør Kommune på 25.000 kr. Forvaltningen foreslog, at der blev oprettet en Dragør Kommunes Initiativpris, som havde følgende formål: ”Prisen gives til en initiativrig borger, virksomhed, institution eller forening i Dragør Kommune, der har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats for at fastholde og styrke fællesskabet i Dragør Kommune til gavn for kommunens borgere.” Under forudsætning af at prisen bliver politisk godkendt, forventes den at blive uddelt første gang ultimo september 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 7. juni 2012 Økonomi- og Planudvalget den 13. juni 2012 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2012

  Bilag

 • 10
  Administration af ældreboliger på Enggården
  Sagsid.: 11/1139

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, 1. at KAB tilbydes at administrere de nye boliger frem til den 31. december 2013, 2. at administrationen opsiger administrationsaftalen med DOMEA på de eksisterende 31 ældreboliger til udløb den 31. december 2013, 3. at hele administrationsopgaven af de i alt 117 almene ældreboliger udbydes efter reglerne i tilbudsloven med opstart af kontrakt fra den 1. januar 2014.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 07-06-2012
  ad 1-3. Anbefales over for ØPU/KB. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-06-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2012
  Ad 1-3. Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I forbindelse med færdiggørelsen af de første 36 almene ældreboliger på Enggården, etape 1, valgte kommunalbestyrelsen den 21. juni 2011 KAB som administrator til at varetage alle sædvanlige og daglige ekspeditioner, herunder specielt udlejning, opkrævning af boligafgifter og regnskabsførelse m.v. Den 1. oktober 2012 og den 1. januar 2013 vil etape 2 og 3 stå færdige, og der vil være behov for en administrator til yderligere 50 boliger. Den endelige færdiggørelse af byggeriet på Enggården forventes ca. den 1. maj 2013, idet 3. etape er opdelt i en nybygningsetape og en ombygningsetape. For at sikre en ensartet og smidig administration af boligerne vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at KAB tilbydes opgaven med at administrere samtlige 86 boliger i takt med, at de færdiggøres. Den samlede kontraktværdi overstiger ikke tærskelværdien for EU-udbud, men derimod indtræder annonceringspligten efter den danske tilbudslov, hvis den samlede værdi af et indkøb i kontraktperioden overstiger beløbsgrænsen på 500.000 kr. eksklusive moms. På baggrund af ovenstående anbefales det, at KAB tilbydes at administrere de nye boliger i takt med færdiggørelsen. For at sikre en ordentlig opstartsperiode tilbydes KAB en samlet administrationsaftale frem til den 31. december 2013. Den foreslåede løsning er i overensstemmelse med udbudsreglerne, idet den samlede værdi af administrationsaftalen i kontraktperioden ikke overstiger beløbsgrænsen på 500.000 kr. eksklusive moms. Det anbefales endvidere, at administrationen opsiger administrationsaftalen med DOMEA på de eksisterende 31 ældreboliger til udløb den 31. december 2013. Administrationen vil i passende tid inden administrationsaftalernes udløb udbyde hele administrationsopgaven af de i alt 117 almene ældreboliger efter reglerne i tilbudsloven, således at administrationsaftalen indgås fra den 1. januar 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Administrationsbidraget indgår i lejefastsættelsen og påvirker som udgangspunkt kun kommunen i form af udbetaling af boligstøtte.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social- Børn og Kulturudvalget den 7. juni 2012 Økonomi- og Planudvalget den 13. juni 2012 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2012

 • 11
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/804

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-06-2012
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2012
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Oversigten over de verserende sager blev behandlet på ØPU/KB i marts 2012. Administrationen har opdateret dokumentet og inkluderet følgende punkter som ØPU/KB ønskede optaget i milepælsdokumentet: · Renovering af Kongevejen · Lokalplan Nyby/brandstation · Lokalplan Søndre Tangvej · Sundhedscenter/Wiedergården · Undersøgelser af PCB i kommunens ejendomme Oversigten over verserende sager vil blive forelagt ØPU/KB en gang i kvartalet. Næste gang vil være på møderne i september 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 13. juni 2012 Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2012

  Bilag

 • 12
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Rikke Karlsson: Er huslejen for det tidligere apotek forøget med 100 %? Borgmesteren: Sagen er lukket – lejen kan ikke oplyses. Rikke Karlsson: Kan man få en anden vurdering af markedslejen? Borgmesteren: Ja det er altid en mulighed, men ØPU har valgt at holde sig til den aktuelle vurdering.