Skip navigationen

Referat

Torsdag den 30. august 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C), Helle Barth (V)
Afbud fra:
Bemærkninger: Dagsorden godkendt, dog således at pkt. 4 overføres til et behandlingspunkt.

Pernille Lundqvist (F) fraværende med anmeldt forfald.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Kristine Bak, formand for Liste T har i mail af 22. august 2012 indbragt følgende spørgsmål til KB: ”Hermed fremsendes spørgsmål om langtidsledigheden i Dragør, som jeg skal bede om at få besvaret på det førstkommende KB møde. I lyset af de ændrede dagpengeregler, der træder i kraft fra årsskiftet, bedes borgmesteren oplyse: 1. Antallet af Dragørs borgere der, på nuværende tidspunkt, må forventes at miste dagpengeretten pr. 1. januar, 1. februar og 1. marts 2013. 2. Hvor mange af nævnte borgere, der vil falde ind under reglerne om senior jobs i henhold til reglerne om efterløn. 3. Hvor mange af nævnte borgere, der er under 30 år (gerne med en opdeling på alder) 4. Hvor mange af de nævnte borgere, der allerede har haft beskæftigelse i henholdsvis 6 måneder og 9 måneder, således at de forholdsvist hurtigt vil kunne optjene tilstrækkelig tid, til at kunne sikres en ny dagpengeperiode på 2 år. Jeg er opmærksom på, at en opgørelse ”på nuværende tidspunkt” vil give et billede af den mest pessimistiske udvikling, idet det må forventes, at nogle af de risikoramte borgere vil lykkes at finde beskæftigelse. Det vil dog samtidig give et billede af den maksimale udfordring for kommunen.” Borgmesteren svarede: 1. Ca. 60 ledige dagpengemodtagere i Dragør har risiko for at miste deres dagpenge primo 2013 2. Man er berettiget til seniorjob, hvis man er tilmeldt a-kasse og efterlønsordning. Vi har modtaget henvendelse om to seniorjob. 3. Der er fire personer fra 18-29 år. Det er ikke yderligere opdelt. 4. Vi har ingen opgørelse for hvor meget beskæftigelse den enkelte mangler for igen at erhverve dagpengeretten. LO Storkøbenhavn har udgivet en rapport, der går dybere i detaljen med dette område, hvortil der henvises.

 • 2
  Meddelelse - Henvendelse til og afgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  Sagsid.: 12/1140

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-08-2012
  Til efterretning. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Til efterretning. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune modtog den 23. juli 2012 en kopi af en klage som indehaverne af den ejendom hvori Dragør Is er beliggende havde rettet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Klagen vedrørte kommunens udlejning til areal til issalg til havnetaksten for "øvrigt erhverv" til kr. 125,- pr. m2 pr. år. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har rettet telefonisk henvendelse til kommunen og er på forespørgsel blevet oplyst om, at Dragør Kommune finder markedslejen for bygninger til leje på havnen gennem udbud, medens arealleje fastsættes gennem havnetaksterne og kommunalbestyrelsens fastsættelse heraf i forbindelse med budgetlægningen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse i sagen og foretager ikke på nuværende tidspunkt yderligere i sagen. Kopi af klage og afgørelse vedlægges.

  LOVE/REGLER:
  Kommunalfuldmagtsreglerne og konkurrenceloven: i henhold til begge regelsæt skal kommuner handle økonomisk forsvarligt, må ikke agere konkurrenceforvridende og er forpligtet til at oppebære markedsleje for lejemål.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 23. august 2012 Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012

  Bilag

 • 3
  Meddelelse - afgørelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden
  Sagsid.: 11/2339

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Til efterretning. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har modtaget Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse i en sag, hvor der blev klaget til Statsforvaltningen over kommunens procedure i forbindelse med besættelsen af distrikslederstillinger. Statstforvaltningen meddeler, at der ikke foretages yderligere i sagen, fordi Statsforvaltningen ikke har kompetence til at påse om kommuner overholder de ansættelsesretlige regler.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Bevilget underskudsgaranti til Dragør Musikfest
  Sagsid.: 12/1194

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-08-2012
  For stemte: 5 (A+T+V+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Imod stemte: 1 (C) Godkendt C begærede sagen i KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Punktet overføres til behandling For stemte: 9 (A+T+O+Annette Rahbek, V+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Imod stemte: 3 (C) Undlod at stemme: 2 (Morten Juel Hansen, V+Helle Barth, V) Godkendt Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Musikfest har i mail af 30. juli 2012, ansøgt Dragør Kommune om en underskudsgaranti på 150.000 kr. A, F, T og V har støttet op om en underskudsgaranti på 100.000 kr. og på den baggrund har Borgmester Allan Holst truffet en formandsbeslutning. Dragør Musikfest er meddelelt bevilling af underskudsgaranti med meddelelse om, at garantien fortrinsvis skal anvendes til betaling af kunstnere og, at garantien først kan udløses når Dragør Musikfest har fremsendt regnskab for 2012 til kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 23. august 2012

 • 5
  Håndbog for forældrebestyrelser
  Sagsid.: 12/1248

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at rettelserne til forældrebestyrelseshåndbogen godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 15-08-2012
  Godkendt, idet udvalget bemærkede, at rettelserne var så få, at sagen denne gang ikke sendes i høring. Morten Juel Hansen (V) og Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Godkendt. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har gennemgået håndbogen for forældrebestyrelser og foreslår et par rettelser som konsekvens af praksis, indførsel af SFO samt navneændring til Børn og Pædagogik. Rettelserne til forældrebestyrelseshåndbogen fremgår af bilag. Styrelsesvedtægten gav ikke anledning til rettelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Som udgangspunkt skal ændringer i forældrebestyrelseshåndbogen i høring, men da ændringerne er af mindre karakter foreslår forvaltningen, at rettelserne godkendes uden høring.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 15. august 2012 Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012

  Bilag

 • 6
  Ændring af Kommunalbestyrelsens repræsentation i Børnehaven Sølyst
  Sagsid.: 12/1192

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at Ole Svendsen (A) indtræder som repræsentant i forældrebestyrelsen for Børnehaven Sølyst istedet for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Godkendt. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Administrationen har i mail af 30. juli 2012 modtaget følgende anmodning fra A-gruppen: A-gruppen anmoder om, at Ole Svendsen (A) indtræder som kommunalbestyrelsens repræsentant i forældrebestyrelsen for Børnehaven Sølyst, og at Allan Holst (A) samtidig udtræder.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012

 • 7
  Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund
  Sagsid.: 12/1101

  ANBEFALING:
  Det anbefales, at målsætningen for 2013 er at fastholde nuværende andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Godkendt. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunerne skal som følge af trepartsaftalen 2007 opstille måltal for hvor stor andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Den enkelte kommune beslutter selv sine egne måltal. Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder. Måltallene besluttes politisk i en politik eller i et møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere drøfte opfyldelsen af måltallene én gang årligt. Det fremgår af statistik fra 2011, at Dragør Kommunes medarbejderandel ligger på 6,39 %. Til sammenligning var medarbejderandelen i 2008 på 5,9 %, i 2009 4,92 % og i 2010 5,89 % Medarbejderandelen er fastholdt og ligger højere end befolkningssammensætningen i kommunen som helhed, hvor andelen udgør 2,38 % men lavere end Region Hovedstaden, hvor andelen udgør 8,94 %. Det kan konkluderes, at kommunens andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund ligger på et acceptabelt niveau i forhold til befolkningssammensætningen i Dragør. På den baggrund anbefales det som målsætning for 2013 at fastholde nuværende niveau.

  LOVE/REGLER:
  Trepartsaftalen 2007

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012

  Bilag

 • 8
  Indstilling af ny formand for beboerklagenævnet mv.
  Sagsid.: 12/941

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, It og Udvikling anbefaler, at dommerfuldmægtig Morten Duus indstilles som ny formand for beboerklagenævnet i Dragør Kommune og at Elisabeth Haase indtræder som suppleant for formanden i huslejenævnet og beboerklagenævnet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Godkendt. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2009, blev Kirsten Kemp indstillet som formand for beboerklagenævnet, og blev samtidig suppleant for formanden i huslejenævnet. Kirsten Kemp har oplyst, at hun ønsker at fralægge sig hvervet som formand da hun flytter fra Dragør. På det konstituerende møde var det A som indstillede Kirsten Kemp, hvorfor A også skal indstille den nye formand. A har indstillet dommerfuldmægtig Morten Duus som har tilkendegivet, at være indstillet på at påtage sig hvervet, men skal som dommerfuldmægtig ikke alene indstilles af Kommunalbestyrelsen overfor Statsforvaltningen, men tillige have tilladelse af Bibeskæftigelsesnævnet samt beskikkes som formand af den lokale retsformand. Morten Duus er også formand for huslejenævnet. Borgmestersekretariat, It og Udvikling anbefaler, at Kommunalbestyrelsen indstiller Morten Duus. Samtidig anbefaler Borgmestersekretariat, It og Udvikling, at Kommunalbestyrelsen indstiller Elisabeth Haase som suppleant i både beboerklagenævn og huslejenævn. Elisabeth Haase har tidligere været formand for begge nævn.

  LOVE/REGLER:
  Udpegning foretages med hjemmel i almenlejelovens kapitel 17 og lov om leje § 109, stk. 2 og 3. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012

 • 9
  Forlængelse af stedfortræderindkaldelse
  Sagsid.: 12/788

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, It og Udvikling anbefaler, at Helle Barth fortsætter som stedfortræder for Hanne Stockbridge frem til og med 30. november 2012.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Godkendt. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2012, at Helle Barth indtrådte som suppleant for Hanne Stockbridge frem til og med august 2012, pga. sygdom. Hanne Stockbridge har i mail meddelt at hun fortsat er sygemeldt, frem til og med november 2012. Efter styrelseslovens § 15 stk. 2, skal borgmesteren, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv, indkalde stedfortræderen. Det er Kommunalbestyrelsen som træffer beslutning om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Borgmestersekretariat, It og Udvikling anbefaler, at Helle Barth fortsætter som stedfortræder for Hanne Stockbridge fra til og med 31. januar 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Helle Barth og Hanne Stockbridge modtager vederlag frem til udgangen af november 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012

 • 10
  Endelige driftsoverførsler fra 2011 til 2012. Bygningsvedligehold
  Sagsid.: 11/3222

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at der på bygningsvedligehold overføres 701.000 kr. fra 2011 til 2012, hvoraf 478.000 kr. finansieres af den afsatte pulje til overførsler mellem årene, og at de resterende 223.000 kr. gives som tillægsbevilling. 2. at reglerne for økonomisk decentralisering revideres, så bygningsvedligehold formelt bliver omfattet af decentraliseringsreglerne med 100 % overførsel af over/underskud.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 14-08-2012
  Ad. 1+2 Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-08-2012
  Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Godkendt. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Økonomi- og Planudvalget godkendte på møde den 8. marts 2012 de endelige driftsoverførsler fra 2011 til 2012 på TMU´s område. I denne overførselssag indgik ikke driftsoverførsler på bygningsvedligehold, idet bygningsvedligehold ifølge kommunens regler for økonomisk decentralisering ikke formelt har overførselsadgang mellem årene. Dog har der de seneste år været kutume for 100 % overførselsadgang af over/underskud på bygningsvedligehold. Bygningsvedligehold har for det første ofte en længere tidshorisont end ét regnskabsår og for det andet er der behov for at foretage en vis opsparing til uforudsete udgifter til bygningsvedligeholdelse. Derfor anbefales det, at reglerne for økonomisk decentralisering revideres, så bygningsvedligehold formelt bliver omfattet af decentraliseringsreglerne med 100 % overførsel af over/underskud. 100 % overførsel af overskud på bygningsvedligehold indebærer, at der overføres 701.000 kr. fra 2011 til 2012.

  LOVE/REGLER:
  Kommunens regler for økonomisk decentralisering

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Kommunalbestyrelsen har i 2012 afsat en pulje på 3.000.000 kr til håndtering af overførsler. Tidligere driftsoverførsler fra 2011 til 2012 udgør i alt 2.522.000. kr. Det vil sige at puljen pt. udgør 478.000 kr. Overførslen på 701.000 kr. finansieres af 478.000 kr. fra puljen puljen samt af en tillægsbevilling på 223.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og miljøudvalget 14. august 2011 Økonomi- og planudvalget den 23. august 2012 Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012

  Bilag

 • 11
  Oversigt over det specialiserede sociale område - 2. kvartal 2012
  Sagsid.: 12/554

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at rapporteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 15-08-2012
  Anbefales over for ØPU/KB, at rapporteringen tages til efterretning. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-08-2012
  Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Godkendt. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledninger skal de kvartalsvise oversigter på det specialiserede socialområde fremsendes til medlemmer af Kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelsen. Oversigten er derfor udsendt særskilt den 20. juli 2012. Udgifterne til områderne vedrørende det specialiserede sociale område indgår i kommunens serviceramme. Regeringen har, for budget og regnskab 2012, besluttet den såkaldte regnskabssanktion. Den betyder, at kommunen straffes for en eventuel budgetoverskridelse, medmindre overskridelsen kan modsvares af besparelser inden for den øvrige serviceramme. Formålet med den vedlagte oversigt er at give et overblik over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde for Dragør Kommune. Oversigten indeholder derfor oplysninger om budget, eventuelt korrigeret budget samt forventet regnskab på de relevante funktioner. Opgørelsen på det specialiserede socialområde er entydigt defineret ud fra funktioner og grupperinger i kommunes autoriserede kontoplan. Dette sikre ensartede oversigter i samtlige kommuner. Budget og regnskabstal i den kvartalsvise opgørelse på det specialiserede socialområde kan ikke direkte sammenlignes med den budgetopfølgning og månedsopfølgning, der finder sted i Dragør kommunes økonomistyring. Den kvartalsvise opgørelse, viser således ikke det samlede billede af de specialiserede socialområde, da ikke alle budget- og forbrugsposter indgår. Rapporteringen vedrørende det specialiserede socialområde er delt på tre områder: 1. Udsatte børn og unge · Særlige dagtilbud og særlige klubber. · Plejefamilier og opholdssteder. · Forebyggende foranstaltninger, herunder flygtninge. · Døgninstitutioner. · Sikrede døgninstitutioner. 2. Udsatte voksne og handicappede · Pleje og omsorg af ældre og handicappede (tilskud til personlig hjælp). · Forebyggende indsats for ældre og handicappede. · Hjælpemidler. · Botilbud for personer med særlige sociale problemer. · Alkoholbehandling. · Midlertidige og længerevarende botilbud. · Beskyttet beskæftigelse. · Aktivitets- og samværstilbud. 3. Pleje og omsorg · Pleje og omsorg af ældre og handicappede (ydelser efter serviceloven). · Forebyggende indsats for ældre og handicappede. · Plejehjem og beskyttede boliger. · Hjælpemidler. · Plejevederlag og hjælp til sygeartikler. Generel kommentar: Det korrigerede budget for det samlede specialiserede socialområde efter 2. kvartal 2012 udgør i alt 174,6 mio. kr. Det forventede regnskab for 2012 forventes at blive i alt 175,5 mio. kr. Altså et forventet merforbrug på området på 0,9 mio. kr. Kommentarer til de enkelte områder: 1. Udsatte børn og unge. Det korrigerede budget efter 2. kvartal 2012 er 19,3 mio. kr. og regnskabet for 2012 forventes at blive 20,2 mio. kr. Det giver et mer- forbrug på 0,9 mio. kr., der hovedsageligt skyldes flere anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner. 2. Udsatte voksne og handicappede. Det korrigerede budget efter 2. kvartal 2012 er 56,8 mio. kr., hvilket svarer til det forventet regnskab. 3. Pleje og omsorg Det korrigerede budget efter 2. kvartal 2012 er 98,4 mio. kr., hvilket svarer til det forventet regnskab

  LOVE/REGLER:
  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Oversigten indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet i august måned 2012

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 15. august 2012 Økonomi- og Planudvalget den 23. august 2012 Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012

  Bilag

 • 12
  Frigivelse af anlægsbevilling 2012 Dragør Skole Syd
  Sagsid.: 12/1244

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 1.000.000 til etablering af brandtrappe og flytning af vægge på Dragør Skole Syd og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 14-08-2012
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-08-2012
  Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Godkendt. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  I budget 2012 er der afsat kr. 1.000.000 til skoleombygning i 2012. I forbindelse med beslutning om den fremtidige skolestruktur på Økonomi- og planudvalgets møde den 8. marts blev det tilkendegivet at anlægsbevillingen skal bruges på Dragør Skole Syd til etablering af brandtrappe fra tidligere lejlighed i den gamle røde bygning samt fjernelse af vægge ved 2 klasseværelser. Formålet er dels et kunne inddrage den tidligere lejlighed på øverste etage i den gamle røde bygning til fælleslokale og grupperum for eleverne i indskolingen og dels at udvide to mindre klasserum så det fysiske undervisningsmiljø bliver forbedret. Der er modtaget tilbud på ændring af de to klasserum. Tilbuddet er på i alt kr. 620.000. Der er tale om et indgreb i bærende vægge og projektet er ikke tidligere blevet prioriteret da ændringen er bekostelig. Tilbudsberegning på brandtrappe er i gang og beløbet kendes derfor ikke. Det er forvaltningens vurdering at der skal ske væsentlige bygningsændringer i tagkonstruktionen for at kunne etablere adgang til brandtrappe og det er usikkert om opgaven kan udføres inden for rammerne af de resterende 400.000 kr. af anlægsbevillingen. Såfremt projektet er dyrere end restbeløbes foreslås at Dragør Skole Syd tager beslutning om prioritering mellem de to projekter. Alternativt at der meddeles en tillægsbevilling til restfinansiering af projektet. Dette vil kunne ske når tilbuddet er modtaget.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Anlægsbudgettet på kr. 1.000.000 til skoleombygning er afsat i anlægsbudget 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2012. Økonomi- og Planudvalget den 23.august 2012. Kommunalbestyrelsen den 30.august 2012.

 • 13
  Vejvedligehold handikapvenlige tiltag
  Sagsid.: 12/1173

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller 1. at der etableres lydanlæg med nødvendig tilretning af belægninger i signalanlægget Jægervej/Kirkevej 2. at der gives en anlægsbevilling på kr. 102.000 til Vejvedligehold handikapvenlige tiltag til ændringerne ved signalanlægget og at beløbet frigives

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 14-08-2012
  Ad. 1+2 Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-08-2012
  Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Ad 1-2. Godkendt. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudget 2012 er afsat kr. 102.000 til Vejvedligeholdelse handikapvenlige tiltag. Forvaltningen har udarbejdet A skema herom juni 2011 (vedlagt som bilag). A skemaet er udarbejdet på baggrund af møde og dialog med Dragør Handicapråd tilbage i 2010 med følgende prioriterede liste til følge: 1. Knækkede fliser og fliser, der ligger ujævnt 2. Flere handikap p-pladser bl.a. Vestgrønningen, Kongevejen og Havnen /Strandlinien 3. Ny fodgængerovergang ved Wiedergården inklusiv fartnedsættelse til 50 km/t fra krydset Hartkornsvej Af de 3 prioriteringer søges udbedring af fliser, der ligger ujævnt mv. løbende håndteret ved indmeldinger til Vej- og Gartnerafdelingen, foruden at der er etableret ekstra handikap parkeringsplads på Vestgrønningen. Efterfølgende har hjemmeplejen i Dragør oplyst, at en svagtseende borger i området Jægervej / Kirkevej har vanskeligt ved at færdes fx til/fra butikscentret, idet signalanlægget Jægervej / Kirkevej er uden lydsignal. På baggrund heraf har forvaltningen foreslået Handicaprådet at medtage det omtalte lydsignalanlæg som 1. prioritet i år. Handicaprådet har tilsluttet sig dette og samtidig udtrykt stort ønske om etablering af fodgængerovergang på Kirkevej ved Wiedergården i 2013 om muligt. Forvaltningen har i 2010 indhentet tilbud på etablering af lydanlæg, som på daværende tidspunkt kunne etableres for kr. 66.000. Når der etableres lydanlæg, skal der samtidig etableres niveauspring i belægninger mellem fortov og kørebane, hvorved der skabes markering for svagtseende af, hvor de er henne i forhold til kørebaneareal/fortovsareal. Det er forvaltningens vurdering, at etablering af lydanlæg og niveauspring kan udføres indenfor det afsatte anlægsbudget 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Anlægsbeløbet på kr. 102.000 til vejvedligehold handikapvenlige tiltag er afsat i anlægsbudget 2012.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Forslaget i form af lydanlæg i signalanlægget Jægervej/Kirkevej har været forelagt Handikaprådet på møde den 31. maj 2012. Handikaprådet har efterfølgende tilsluttet sig dette og samtidig udtrykt stort ønske om etablering af fodgængerovergang på Kirkevej ved Wiedergården i 2013 om muligt.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2012 Økonomi- og Planudvalget den 23. august 2012 Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012

  Bilag

 • 14
  Ændring af pukkelbump (mariehøns) på Fælledvej
  Sagsid.: 10/812

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller 1. at ændre fartdæmpningen på Fælledvej fra pukkelbump (mariehøns) til pudebump 2. at der gives en anlægsbevilling på kr. 148.600 til ændring af pukkelbump og at beløbet frigives til udførelse af 1. etape

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 14-08-2012
  Ad. 1+2 For stemte: 6 (A+UJ+F+T+V) Imod stemte: 1 (AL) Undlod at stemme: Anbefales over for ØPU/KB. Protokoltilføjelse fra Asger Larsen (C): Asger Larsen er principielt imod bump.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-08-2012
  For stemte: 5 (A+T+V+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Imod stemte: 1 (C) C videreførte sin protokol fra TMU. Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Forslag fra Asger Larsen, C om, at sagens behandling stoppes og går tilbage til udvalget. For stemte: 3 (C) Imod stemte: 11 (A+F+T+O+V+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Faldet ØPUs anbefaling: For stemte: 12 (A+O+T+Kenneth Gøtterup,C+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Imod stemte: 1 (Asger Larsen, C) Undlod at stemme: 1 (Uffe Jacobsen, C) Godkendt. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 27. marts 2012 de nuværende fartdæmpere i form af pukkelbump (mariehøns) på Fælledvej, hvor forskellige løsninger til erstatning af pukkelbumpene blev gennemgået og drøftet. Fordele/ulemper ved de enkelte typer af fartdæmpere fremgår af bilag 1. Det kan oplyses, at en ændring til pudebump (som dem på Stationsvej) er i overensstemmelse med ønske fra Søvang Grundejerforening, og ændringen vil hermed svare til de fartdæmpere (cirkelbump), der er etableret inde i Søvangs område. Herved vil fartdæmperne på Fælledvej i sig selv ikke være årsag til omvejskørsel inde på de private fællesveje i Søvang. Ændring til pudebump vil ikke kræve politiets godkendelse, idet der er tale om samme slags og antal foranstaltninger. Forvaltningen er bekendt med, at der er beboere på Fælledvej, som ikke ønsker pukkelbumpene udskiftet, da de frygter, at ændringen vil give højere hastighed på Fælledvej. Det skønnes, at ændring til pudebump kan holdes indenfor anlægsbudget 2012 og 2013. Forvaltningen vil udføre så mange af pudebumpene som muligt i en 1.etape i 2012 indenfor anlægsbudgettet, og resten vil blive udført i 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Anlægsbeløbet på kr. 148.600 til ændring af pukkelbump på Fælledvej er afsat i anlægsbudget 2012. Endvidere er der i det 4årige anlægsbudget afsat kr. 150.000 i 2013. Ændring til pudebump kan udføres for anslået kr. 150.000 – 200.000.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2012 Økonomi- og Planudvalget den 23. august 2012 Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012

  Bilag

 • 15
  Forslag fra C-gruppen om salg af Anes Minde
  Sagsid.: 12/1221

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 14-08-2012
  TMU drøftede sagen. Liste C stillede forslag om at Anes Minde sættes til salg. For stemte: 3 (C+T) Imod stemte: 4 (A+F+V) Undlod at stemme: Faldet Liste C begærede herefter sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  For stemte: 6 (C+T+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Imod stemte: 8 (A+O+V) Faldet Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Asger Larsen (C) har under eventuelt på TMU den 29. maj 2012, anmodet om at følgende punkt optages på dagorden for TMU den 14. august 2012. Drøftelse af hvad der skal ske med ejendommen Anes Minde?

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2012.

 • 16
  Godkendelse af Styringsaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning
  Sagsid.: 12/583

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at styringsaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning for 2013, godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 15-08-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-08-2012
  Anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Godkendt. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune skal godkende styringsaftalen for 2013, som er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale i Region Hovedstaden. Styringsaftalen skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling i Region Hovedstaden. Målet er at styre takstudviklingen, så priserne fastholdes på 2012-niveau, dog med almindelig prisfremskrivning. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne, det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommune og driftsherre om både kvalitet og pris i tilbuddene til borgerne. Udover takstaftalen indeholder aftalen principper for kommunernes samarbejde. Det betyder, at der er klare regler for hvad driftsherrerne kan forlange af f.eks. opsigelsesvarsler og afregning. Aftalen gør det nemmere for Dragør Kommune, at sikre et rimeligt prisniveau for de tilbud vi køber til borgerne, da vi kan henvise til aftalen i forhandlingerne om pris.

  LOVE/REGLER:
  Bekendtgørelse om rammeaftaler nr. 205 af 13. marts 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 15. august 2012 Økonomi- og Planudvalget den 23. august 2012 Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012

  Bilag

 • 17
  Nedsættelse af arbejdsgrupper i relation til skolestrukturprojektet
  Sagsid.: 12/131

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at det godkendes, at der nedsættes et byggeudvalg, for hver af de to skoler samt en pædagogisk innovationsgruppe, 2. at kommissorierne for arbejdsgrupperne godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 15-08-2012
  Ændringsforslag fra T-gruppen: ”Økonomi- og Indenrigsministeriets vilkår for lånedispensation er, at lånet indfries inden udgangen af 2014. Dragør Kommunes ansøgning om en lånedispensation frem til "3 år fra optagelsestidspunktet" er således ikke imødekommet, og betingelserne for projektets igangsættelse som vedtaget på kommunalbestyrelsens møde d. 13. marts 2012 er ikke tilstede. Udvalgets behandling af sagen udsættes derfor indtil kommunalbestyrelsens flertals forudsætninger måtte blive opfyldt." Ændringsforslaget blev sat under afstemning: For stemte 2 (C+T) Imod stemte 4 (A+O+V) Faldet. Herefter blev administrationens indstilling sat under afstemning ad 1 – 2. For stemte 4 (A+O+V) Imod stemte 1 (T) Undlod at stemme 1 ( C) Godkendt, dog ønsker udvalget, at der forelægges flere løsningsforslag, hvilket tilføjes i det pædagogiske kommissorium. T-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse:”Det er T-gruppens opfattelse, at Dragør Kommunes klassekvotient bliver for høj ved en reducering af antal spor fra 8 til 7.” Herefter begærede T-gruppen sagen hævet til Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Ændringsforslag fra T Gruppen: ”Økonomi- og Indenrigsministeriets vilkår for lånedispensation er, at lånet indfries inden udgangen af 2014. Dragør Kommunes ansøgning om en lånedispensation frem til "3 år fra optagelsestidspunktet" er således ikke imødekommet, og betingelserne for projektets igangsættelse som vedtaget på kommunalbestyrelsens møde d. 13. marts 2012 er ikke ti stede. Udvalgets behandling af sagen udsættes derfor indtil kommunalbestyrelsens flertals forudsætninger måtte blive opfyldt." For stemte: 6 (C+T+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Imod stemte: 8 (A+O+V) Faldet. SBKUs anbefaling dog med den redaktionelle ændring fra ”skoleflertallet” til kommissoriet for den pædagogiske gruppe, at det ønskes, at 10 personer indgår i arbejdsgruppen i stedet for 8 personer. For stemte: 8 (A+O+V) Imod stemte: 6 (C+T+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Godkendt. T-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse: ”Det er T-gruppens opfattelse, at Dragør Kommunes klassekvotient bliver for høj ved en reducering af antal spor fra 8 til 7.” Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  På Kommunalbestyrelsens møde den 13. marts 2012 blev følgende besluttet, ”under forudsætning af, at den nødvendige finansiering kan tilvejebringes” 1. at det fremtidige sporantal i Dragør Skolevæsen reduceres fra 8 til 7 spor. Byggekapaciteten i den fremtidige skolestruktur tilpasses dette sporantal således, at der er kapacitet til at oprette 8 spor på enkelte årgange med høje elevtal, 2. at udbygningen tager udgangspunkt i model 2A og omfatter udbygning med 1 spor på St. Magleby Skole, Kirkevej, og at der sikres kapacitet til at oprette et ekstra spor på enkelte årgange med højt elevtal på Dragør Skole, Nord, 3. at der sikres kvalitetsløft for undervisningsmiljøet i det samlede Dragør Skolevæsen således, at undervisningen sker gennem tidssvarende lokaler og undervisningsmaterialer, 4. at der afsættes en økonomisk ramme for udbygning på St. Magleby på 45 mio. kr., samt en ramme på 5 mio. kr. på henholdsvis Dragør Skole, Nord og Dragør Skole, Syd, 5. at der allerede i 2012 anvendes kvalitetsfondsmidler, samt iværksættes ESCO projekter på Dragør Skole, Syd, 6. at fusionsprocessen, herunder den nuværende ledelsesressource, under hensyn til ovenstående fortsætter frem til endelig fordeling af elever og lærere er gennemført. I brev af 13. juni 2012 fra Økonomi- og indenrigsministeriet fremgår det, at ”Økonomi- og Indenrigsministeriet … meddeler Dragør Kommune kortvarig lånedispensation på 60 mio. kr.”. Derved er der tilvejebragt finansielt grundlag til realisering af ovenstående beslutning. Beslutningen betyder, at den fremadrettede proces er koncentreret om udmøntningen af ovenstående. I den forbindelse foreslås nedsat to byggeprojektgrupper; én for hver skole og en pædagogisk innovationsgruppe, der dækker hele skolevæsenet inkl. SFO’erne. Byggeprojektgrupperne skal medvirke til at udarbejde byggeprogram, skitseprojekter, økonomiske overslag og under byggefasen fungere som byggeudvalg, der er medansvarlig for beslutninger om eventuelle om-disponeringer, stillingtagen ved uforudsete problemstillinger mv. Den pædagogiske innovationsgruppe skal tage afsæt i arbejdet fra den pædagogiske følgegruppe, som var nedsat i foråret 2011. Gruppen skal arbejde med at skabe et fælles katalog over samarbejdsmuligheder mellem skole og SFO og fungere som et forum, hvor der skabes større viden om hinandens arbejdsområder og kompetencer. Derudover vil der løbende skulle arbejdes i de nye skolebestyrelser og forældreråd med at skabe en ny fælles kultur i de 2 nye skoler og deres SFO. Dette arbejde har igennem det sidste år været præget af usikkerheden om den fremtidige skolestruktur. Med afklaringen af det finansielle grundlag, kan arbejdet med realiseringen af beslutningen begynde. For at sikre en politisk forankring i forhold til udvikling og fremdrift i Skoleprojektet skal Social Børn og Kulturudvalget løbende informeres om arbejdet med udmøntningen af beslutningen af 13. marts 2012. Den hidtil fungerende styregruppe indkaldes til et møde, hvor det orienteres om status i skolestrukturprojektet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social Børn og Kulturudvalget den 15. august 2012

  Bilag

 • 18
  Udpegning til skolebestyrelser
  Sagsid.: 12/1345

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at der udpeges et medlem af kommunalbestyrelsen til skolebestyrelsen på Dragør Skole og et medlem af kommunalbestyrelsen til skolebestyrelsen på St. Magleby Skole

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Beslutning fra valggruppe 1: Morten Juel Hansen er udpeget til Dragør Skole og Ole Svendsen til St. Magleby Skole.

  SAGSFREMSTILLING:
  På det konstituerende møde den 1. december 2009 blev der udpeget fire medlemmer af Kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 42 stk. 3, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen kan udpege et kommunalbestyrelsesmedlem til at deltage i møder i skolebestyrelsen. I overgangsfasen med den ny skolestruktur i Dragør Kommune har de hidtil 4 skolebestyrelser fungeret sammen, men pr. 1. august 2012 blev de erstattet af to nyvalgte skolebestyrelser. Valget til de nye skolebestyrelser fandt sted i maj 2012. Der foreligger nu anmodning fra St. Magleby Skole og fra Dragør Skole om, at skolebestyrelserne anmoder om at få udpeget hver ét kommunalbestyrelsesmedlem til at deltage i skolebestyrelsesmøderne. I ovennævnte overgangsperiode frem til august 2012 fortsatte de fire medlemmer af Kommunalbestyrelsen i skolebestyrelserne i de to skoler Dragør Skole og St. Magleby Skole. De udpegede medlemmer var: Dragør Skole nr. 1 Morten Juel Hansen, V St. Magleby Skole nr. 2 Peter Læssøe, T Nordstrandskolen nr. 3 Lillian Knudsen, A ( efterflg: Ole Svendsen) Skolen ved Vierdiget nr.4 Signe Justesen, C Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. november 1989 at samtlige pladser til lovpligtige skole- og forældrebestyrelser fordeles under ét efter forholdstalsvalgmetoden. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran givne måde. Foranstående er den i loven foreskrevne fremgangsmåde, som dog også kan fraviges, hvis der er enighed i kommunalbestyrelsen om at fravige forholdstalsvalgmetoden. Såfremt der kan opnås enighed i Kommunalbestyrelsen, kan en model for udpegning til de to skolebestyrelser derfor eksempelvis være, at valggruppe I (A+F+O+T+V) udpeger det ene medlem og valggruppe II (C) udpeger det andet medlem.

  LOVE/REGLER:
  Folkeskoleloven § 42, stk. 3 som slår fast at Kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen kan udpege et kommunalbestyrelsesmedlem til at deltage i skolebestyrelsesmøderne. Kommunestyrelsesloven § 24 som foreskriver, at udpegning af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende skal foretages ved forholdstalsvalg. Udpegning af medlemmer til deltagelse i skolebestyrelsesmøder er omfattet af denne bestemmelse. Kommunestyrelsesloven forholder sig ikke direkte til konsekvenserne af, at der sker ændret udpegning til bestyrelser i en valgperiode; herunder om der i så fald skal ske omkonstituering. Kommunestyrelsesloven forholder sig imidlertid direkte til, at omkonstituering skal ske ved oprettelse eller nedlæggelse af stående udvalg i valgperioden såfremt blot et enkelt medlem begærer omkonstituering. Begrundelsen er, at der ved oprettelse eller nedlæggelse af stående udvalg sker en så væsentlig ændring af forudsætningerne for valg til de stående udvalg at omkonstituering skal afholdes på begæring. Der findes ikke en tilsvarende regel for udpegning af medlemmer til bestyrelser m.v. Tilsvarende – gældende kun for de stående udvalg – gælder reglen i kommunestyrelsesloven § 27 om, at hvis en gruppe ikke ved forholdstalsvalg i henhold til § 24 har fået så mange pladser i de stående udvalg som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser af den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Der findes ikke en tilsvarende regel for udpegning af medlemmer til bestyrelser m.v. Administrationen vurderer, at det er yderst tvivlsomt om nyudpegning af to kommunalbestyrelsesmedlemmer medfører krav om – efter begæring – omkonstituering inden for gruppen ”valg af repræsentanter til lovpligtige skole- og forældrebestyrelser”. Administrationen baserer dels sin vurdering på ovennævnte lovgrundlag og dels på det faktum, at der allerede – uden omkonstituering - er sket væsentlige ændringer inden for gruppen ”valg af repræsentanter til lovpligtige skole- og forældrebestyrelser” i konsekvens af skolestrukturændringerne på skoleområdet, hvor en hel del af forældrebestyrelserne er bortfaldet ved overgangen til SFO, som ikke har repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i forældrerådene.Administrationen er endvidere af den opfattelse, at nyudpegningen til deltagelse i skolebestyrelsesmøder ikke udgør en ændring af forudsætningerne for udpegning, som er så væsentlig at den kan sidestilles med nedlæggelse af et stående udvalg.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012

 • 19
  Engparken - årsregnskab 2011
  Sagsid.: 12/1283

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler: at årsregnskab 2011 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav. at dagsorden for styringsdialogmødet fastsættes således: Gennemgang af den aktuelle økonomiske situation og effektueringen af den iværksatte genopretningplan. Drøftelse af revisionsprotokollatets anbefalinger i forhold til nuværende forretningsføreraftale og administration. Drøftelse procedurer mellem administration og bestyrelse. Drøftelse af bygningernes tilstand og drifts- og vedlige-holdelsesplan Drøftelse af beboersammensætningen Drøftelse af boligselskabets administrations effektivitet. Evt.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-08-2012
  Ad. 1-2 anbefales overfor KB. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Godkendt. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har som tilsyn med de almene boliger modtaget årsregnskab 2011 for Engparken, Dragør Andelsboligforening. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovens krav og skal derfor godkendes som sådan. Årsregnskabet er realiseret under Strandparkens forretningsførerskab, og da Boligkontoret Danmark først overtog forretningsføreropgaven primo 2012, kan effekterne af den vedtagne og pr. 2012 iværksatte genopretningsplan naturligvis ikke aflæses af årsregnskabet for 2011. Årsregnskab 2011 er revideret af den samme revisor som reviderede årsregnskab 2010, og som er den revisor Strandparken hidtil har benyttet i forbindelse med forretningsføreraftalen med Engparken. I modsætning til årsregnskabet for 2010, hvor revisor tog udtrykkeligt forbehold for såvel selskabets som afdelingens fortsatte drift, er årsregnskab 2011 revideret uden at dette har givet anledning til forbehold fra revisors side. Revisor påpeger fortsat, at der i regnskabsår 2011 var økonomiske vanskeligheder og at der fordres særlige tiltag for at genoprette økonomien. Revisor henviser samtidig til, at den vedtagne genopretningsplan forudsættes at rette op på disse forhold inden for en periode på 10 år. For årsregnskab 2011 gør det sig gældende, at boligorganisationen i 2011 har realiseret et overskud på kr. 141.919. beløbet overføres til arbejdskapitalen som herefter er negativ med kr. 258.779. Til sammenligning kan oplyses, at arbejdskapitalen i årsregnskab 2010 var negativ med kr. 427.698. Dispositionsfonden udgør kr. 5.801.646. For Engparkens eneste afdeling er status for regnskabsår 2011, at der er realiseret et underskud på kr. 436.506, men det kan samtidig konstateres, at der budgetmæssigt er sket en forøgelse af afviklingen af underskud. Revisor anfører nogle forhold vedrørende manglende tilretning af bogføringssystemer, anbefaler indførelse af forretningsgange ved salg af vaskekort og registrering af indtægter, påpeger en mindre difference i kasseopgørelsen fra varmemester (som dog var uvæsentlig for årsregnskabet) og oplyser at opgørelse af lejemålsenheder har været opgjort forkert. Administrationen anbefaler at disse punkter – som i revisionsprotokollatet retter sig mod Strandparkens forretningsførelse – inddrages i styringsdialogen med ny forretningsfører til sikring af, at der er rettet op på disse forhold – eller at opretningen sker umiddelbart. I henhold til beslutning truffet af Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 og Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 bliver referatet fra styringsdialogmøder i 2012 forelagt til orientering.

  LOVE/REGLER:
  Lovgivningen vedrøernde almene boliger i henhold til hvilken kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boliger med hovedsæde i kommunen og i den sammenhæng afholder styringsdialogmøder med boligselskaberne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 23. august 2012 Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012.

  Bilag

 • 20
  Anmodning fra Morten Dreyer om revidering af Lokalplan 3
  Sagsid.: 12/1286

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Forslag fra C-gruppen: ”Sagen går tilbage til økonomiudvalget til en belysning af, med hvilken kadance lokalplanerne kan revideres.” Godkendt, sagen oversendes til ØPU. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Morten Dreyer (O) har i mail af 7. august 2012 anmodet om at få følgende behandlet på kommunalbestyrelsesmøde den 30. august 2012. ”ØPU bedes snarest revidere Lokalplan 3 for Kongevejen. I den forbindelse bør erhvervsbygningerne i Badstuevælen, Toldergade og Lillegade overføres til lokalplanen. De tomme butikker på Kongevejen og Badstuevælen viser, at der er behov for at revidere den 33 år gamle lokalplan. Byrådets dispensation i forsommeren ved Bistroens udvidelse viser også, at lokalplanen på mange områder forhindrer en naturlig udvikling af erhvervsarealerne med de ændringer i behovet for erhvervslokaler, som er sket i de seneste år.”

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012

 • 21
  Anmodning fra Liste T om gennemgang af samtlige elementer af ”Aftale om kommunernes økonomi 2013”
  Sagsid.: 12/1306

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-08-2012
  For stemte: 1 (T) Imod stemte: 5 (A+C+V+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Faldet. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede. Liste T begærede sagen i KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2012
  Rettelse til referat fra ØPU: Kim Grønved Nielsen, Løsgænger stemte for forslaget fra liste T Liste T genfremsatte sit forslag fra ØPU: For stemte: 5 (T+Uffe Jacobsen, C+Kenneth Gøtterup, C+Kim Grønved Nielsen, Løsgænger) Imod stemte: 9 (A+O+V+Asger Larsen, C) Faldet. Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  I mail af 17. juli 2012 har Liste T bedt om at få behandlet følgende på ØPU: ”Liste T ønsker, at forvaltningen – kortfattet - gennemgår samtlige 12 elementer af ”Aftale om kommunernes økonomi 2013”: En grøn aftale Klimatilpasning af spildevandsområdet Afledning og håndtering af regnvand Klimatilpasningsplaner Beskyttet natur og vandmiljø Løft af kommunernes forebyggelsesindsats Forebyggende indsatser overfor ældre Forebyggelse og hverdagsrehabilitering samt styrkelse af indsatsen overfor kronisk syge Bedre normeringer i dagtilbud Styrkelse af kvaliteten af dagtilbud Opfølgning på udviklingen fra 2012 til 2013 Modernisering af den offentlige sektor Ny moderniseringsaftale Afbureaukratisering (forenklingspakke, modernisering af regler på beskæftigelsesområdet, udbud) Obligatorisk digital selvbetjening Telemedicinsk sårvurdering, med henblik på – for samtlige 12 punkter - at afdække: Relation til Dragør Kommune Status på området Potentiale Sluttelig ønsker Liste T, at forvaltningen foreslår en prioritering af indsatsen.”

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 23. august 2012

 • 22
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Rikke Karlsson spurgte til borgmesterens mulighed for at indkalde stedfortræder ved KB-medlemmers fravær. Borgmesteren svarede, at det er der mulighed for i det omfang det kan lade sig gøre. Birgit Buddegaard spurgte, vil borgmesteren fremover drage omsorg for, at der i mødet kun drøftes sager der er på dagsorden. Borgmester svarede, ja det vil borgmesteren. Annette Nyvang spurgte, hvad betyder anlægsloftet udmeldt af regeringen for skolebyggeriet. Borgmester svarede, at vi er meget opmærksomme på hvad der findes af begrænsninger i forhold til anlæg. Benny Nielsen forelsog at man lavede ”malede” vinduer på Anes Minde. Borgmesteren takkede for forslaget.