Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 04. oktober 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Ole Svendsen (A) med anmeldt forfald, Knud Rosing (A) indkaldt som suppleant. Morten Juel Hansen (V) med anmeldt forfald, Jens Passarge (V) indkaldt som suppleant. Afbud fra Birgitte Rinhart.
 • 1
  I/S Amagerforbrænding - godkendelse af vedtægtsændringer
  Sagsid.: 12/1543

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at vedtægtsændringerne for I/S Amagerforbrænding godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i kommunalbestyrelsen den 20. september 2012 blev den politiske aftale af 31. august 2012 mellem ejerkommunerne af I/S Amagerforbrænding godkendt og som konsekvens heraf, skal der ske en ændring af vedtægterne. Vedtægtsændringer kræver godkendelse i de respektive ejerkommuner og det kan oplyses, at de øvrige kommuner har godkendt vedtægtsændringerne. Borgerrepræsentationen behandler ændringerne af vedtægten på møde den 4. oktober 2012.

  Den politiske aftale medfører en ændring af I/S Amagerforbrændings navn og formålsbestemmelse. Det er endvidere aftalt, at tilføje en ny bestemmelse om, at beslutning om mængdebegrænsning for affald til forbrænding, begrænsninger i CO2-emissioner, anvendelse af biomasse til forbrænding samt forbrænding af affald, der ikke er produceret i en af interessentkommunerne, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer på to bestyrelsesmøder, der afholdes med mindst 3 måneders interval.

  Der er den 4. september 2012 indledt forhåndsdialog med Statsforvaltningen Hovedstaden om godkendelse af udkast til ændring af vedtægterne for I/S Amagerforbrænding.

  I dialogen med statsforvaltningen om vedtægtsændringerne har statsforvaltningen ønsket en præcisering i § 3 om hvilke målsætninger på affaldsområdet, der henvises til i bestemmelsen. Statsforvaltningen har foreslået en konkret formulering, der præciserer, at de målsætninger, der tænkes på, er de målsætninger, der kommer til udtryk i interessenternes affaldsplaner.

  Frederiksberg Kommunes kommunaldirektør har efter henvendelse til kommunaldirektørerne i de øvrige ejerkommuner fået accept af den nye formulering, der således kan betragtes som en justering af den politiske aftale af 31. august 2012.

  Efter indføjelsen af den nye formulering har statsforvaltningen gennemgået udkastet til vedtægtsændringerne og er sindet at godkende disse, hvis de vedtages af interessentkommunerne.

  Det er over for administrationen oplyst, at det er vigtigt for I/S Amagerforbrænding, at vedtægtsændringerne godkendes nu, således at tidsplanen for udbuddet holdes og at anlæg af nyt forbrændingsanlæg kan iværksættes.

  Det skal derfor anbefales, at Dragør Kommune godkender ændringerne af vedtægterne for I/S Amagerforbrænding.

  LOVE/REGLER:

  Statsforvaltningen Hovedstaden skal i medfør af styrelseslovens § 60 godkende ændringer af vedtægterne for I/S Amagerforbrænding.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2012

  Ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde den 4. oktober 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 04-10-2012

  For stemte 5 (A+F+T+V)

  Undlod at stemme 1 (C)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-10-2012

  For stemte 11 (A, F, T, V)

  Imod stemte 4 (C, O)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra O-gruppen:

  O-gruppen beklager vedtagelsen. Med de planer der ligger for sorterings- og genanvendelsesanlæg kan Dragør imødese stigende udgifter i årene fremover.

  Bilag