Skip navigationen

Referat

Torsdag den 11. oktober 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Ole Svendsen (A) fraværende med anmeldt forfald p.g.a. sygdom. Knud Rosing (A) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Ole Svendsen (A) fraværende med anmeldt forfald p.g.a. sygdom. Knud Rosing (A) indkaldt som suppleant.

 • 3
  2. behandling af budget 2013-16
  Sagsid.: 11/3255

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler,

  1. at Økonomi- og Planudvalget oversender budgetforslag 2013 og overslagsårene 2014-2016 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.
  2. at udskrivningsprocenten fastsættes til uændret 24,8 og at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning
  3. at kirkeskatteprocenten sænkes til 0,63 %. I 2012 var kirkeskatteprocenten 0,64%.
  4. at grundskyldspromillen fastsættes til uændret 25,7 i 2013
  5. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 10, 8,75 og 12,85 promille (alle uændret)
  6. at taksterne godkendes, jf. bilag 3
  7. at Forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger til Budgetforslaget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Budgetforlig AFOV

  På Kommunalbestyrelsens møde den 20. september 2012 blev det besluttet at oversende budgetforliget 2013-16 mellem AFOV til 2. behandling, jf. bilag 5.

  Budgetforslag C

  Forvaltningen har modtaget C-gruppens budgetforslag inden udsendelse af dagsorden. Forslaget vedlægges i bilag 6.

  Teknisk budgetforslag

  I det tekniske budgetforslag jf. bilag 1 er indarbejdet tekniske korrektioner 1. og 2. runde. Der er således ingen ændringer i resultatopgørelsen i forhold til resultatopgørelsen til 1. behandlingen af budgetforslaget.

  I det administrativt udarbejdede budgetforslag, hvori der endnu ikke er indarbejdet politiske ændringsforslag vil der være en kasseforøgelse på 2,5 mio. kr.

  Resultatopgørelse budget 2013-16

  Mio. kr.

  Budget 2012

  Budget-forslag 2013

  Budget

  forslag 2014

  Budget

  forslag 2015

  Budget

  forslag 2016

  Det skattefinansierede område

  Indtægter i alt

  -722,2

  -766,9

  -777,6

  -795,7

  -810,8

  Driftsudgifter i alt

  708,4

  734,8

  738,8

  739,2

  739,4

  Driftsresultat før renter, afdrag, anlæg

  -13,8

  -32,1

  -38,8

  -56,4

  -71,4

  Renter mv.

  7,3

  5,6

  6,2

  5,5

  5,1

  Afdrag på lån

  15,4

  16,3

  16,0

  16,1

  16,2

  Anlæg

  20,0

  12,7

  11,5

  11,4

  6,6

  Pris- og lønreserver vedr. drift og anlæg

  0,0

  0,0

  14,3

  28,8

  43,4

  Det skattefinansierede område i alt

  28,9

  2,5

  9,3

  5,4

  -0,1

  Brugerfinansierede område

  -0,1

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Det skatte- og brugerfinansierede område i alt

  28,8

  2,5

  9,3

  5,4

  -0,1

  Finansiering

  Lånoptagelse

  -40,2

  -16,2

  -16,2

  -16,2

  -16,2

  Øvrige forskydninger

  6,5

  11,1

  11,1

  11,1

  11,1

  Ændring af likvide aktiver

  -4,8

  -2,5

  4,2

  0,3

  -5,2

  Serviceudgifter i teknisk budgetforslag 2013

  I det tekniske budgetforslag 2013 kan serviceudgifterne opgøres til 590,3 mio. kr.

  Den udmeldte serviceramme for Dragør Kommune er 587,2 mio. kr. Det betyder, at serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag 2013 er 3,1 mio. kr. højere end servicerammen.

  Hvis kommunerne under ét ikke overholder servicerammen indtræder en kollektiv sanktion. Sanktionen består i at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunernes samlede serviceudgifter ikke overstiger det aftalte niveau.

  Finansiering

  I budgetforslaget er der indarbejdet uændrede skatter i forhold til 2012. Det medfører følgende skattesatser i budgetforslaget:

  • udskrivningsprocenten er 24,8
  • grundskyldspromillen er 25,7
  • dækningsafgiften på forretningsejendomme er 10,00 promille
  • dækningsafgiften på offentlig ejendoms grundværdi er 12,85 promille
  • dækningsafgiften på offentlig ejendoms forskelsværdi er 8,75 promille

  I budgetforslaget er der indarbejdet, at Dragør Kommune vælger statsgaranti i forhold til skattegrundlag, tilskud og udligning. jf. bilag 2. Det forventes, at selvbudgettering vil give et mindreindtægt på 3,3 mio. kr.

  Kirkeskat

  Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser. Provstiudvalget har valgt at sænke kirkeskatten fra 0,64 % i 2012 til 0,63 % i 2013.

  Forskudsbeløb af kirkeskat

  -14.377.300

  Fællesfonden

  234.600

  Landskirkeskat

  3.509.400

  Lokale kirkekasser inkl. stiftsbidrag

  10.493.300

  Overskud overført til status

  -140.000

  Tekniske ændringer

  Forvaltningen beder om en bemyndigelse til at foretage tekniske ændringer i det budget, der vedtages ved 2. behandlingen. En teknisk ændring kan f.eks. være en korrekt indarbejdelse af pris- og lønvirkning af de politiske ændringsforslag til budgetforslaget.

  LOVE/REGLER:

  Jf. § 37 og 38 i lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 om kommunernes styrelse, udarbejder Økonomi- og Planudvalget budgetforslag til Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforlig mellem AFOV er sendt til høringsberettigede parter. Forvaltningen har modtaget tre høringssvar, jf. bilag 6-7. Eventuelt yderligere høringssvar eftersendes.

  Det vedtagne budget bliver sendt til Tilsynsrådet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt BDO, Kommunernes Revision.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2012

  Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 04-10-2012

  Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 11-10-2012

  ad 1.

  Budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-2016 fastlagt i henhold til vedlagte bilag over afstemningen over konkrete ændringsforslag til forvaltningens tekniske budgetforslag.

  Godkendt.

  ad 2-7

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Halvårsregnskab 2012
  Sagsid.: 12/1525

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler,

  1. at det aflagte halvårsregnskab godkendes,
  1. at det forventede regnskab 2012 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regnskabsopgørelsen viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område.

  Regnskabsopgørelsen, som viser det udgiftsbaserede resultat, viser overskud på 6,8 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et underskud på 6,9 mio. kr. Dette resultat dækker primært over mindre anlægsudgifter.

  De skattefinansierede driftsudgifter forventes at blive 0,3 mio. kr. større end det oprindelige budget. Der er på områder med overførselsadgang overført 3,3 mio. kr. til budget 2012. På anlægssiden er der et forventet regnskab på 6,8 mio. kr., heri er der salgsindtægter på 11,0 mio. kr.

  Budget 2012 er vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens kassebeholdning på 4,8 mio. kr. Hertil lægges anlægsoverførsler fra 2011 til 2012, indtægter fra salg af udlejningsejendomme, overførelse til kassen af uforbrugte anlægsmidler, ændrede forudsætninger vedrørende kommunal selskabsskat, en renteindtægt fra betaling af ejendomsskatter og forventede overførsler på anlægsområdet fra 2012 til 2013 på 9,9 mio. kr. Samlet set giver det en forventet ændring af kassebeholdningen i 2012 på 18,6 mio. kr.

  Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af halvårsregnskabet for perioden 1.1 – 30.6.2012, samt det forventede regnskab 2012.

  I henhold til styrelsesloven § 45a skal Økonomi- og Planudvalget aflægge halvårsregnskab med tilhørende bemærkninger m.v. for 2012 til kommunalbestyrelsen.

  Halvårsregnskabet består af to elementer:

  · Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni 2012, samt

  · Forventet regnskab 2012,

  og omfatter de samme regnskabsområder som årsregnskabet.

  LOVE/REGLER:

  Den kommunale styrelseslovs §§45a og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 45a, 46 og 57 er der endvidere i bekendtgørelse nr. 797 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for kommunalbestyrelsens godkendelse af halvårsregnskabet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med udgangspunkt i 2. budgetopfølgning fremlægges regnskabsopgørelse og bevillingsoversigt for halvårsregnskabet og det forventede regnskab.

  Kommunen forventer på nuværende tidspunkt at være 2,666 mio. kr. over sevicevækstrammen for 2012. Der er ved lov vedtaget, at en eventuel overskridelse af servicevækstrammen for 2012 medfører sanktioner ved kommunernes overskridelse under ét.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Som en del af halvårsregnskabet skal det forventede årsregnskab indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. september.

  Der vil ikke blive fastsat krav om revision af halvårsregnskabet.

  Det endeligt godkendte halvårsregnskab med opgørelse på 30. Juni 2012, samt det forventede årsregnskab offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2012

  Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 04-10-2012

  For stemte              4 (A+C+F+V)

  Undlod at stemme     2 (T)

  Anbefales over for KB med den præcisering, at ud af de 13,2 mio. kr. i anlægsudgifter, forventes 9,9 mio. kr. overført til budget 2013 til udskudte anlægsprojekter.

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 11-10-2012

  ad 1.

  Godkendt.

  ad 2.

  For stemte

  12 (A+C+F+O+V)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  3 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Jan Poulsen BUPL:

  Hvordan agter KB at anvende de 1,2 mio.kr. som tilføres dagpasningsområdet.

  Borgmester Allan Holst (A):

  Spørgsmålet drøftes i Social, Børn og Kulturudvalget.