Skip navigationen

Referat

Torsdag den 22. november 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Ole Svendsen (A), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelse
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommunes Initiativpris 2012 er tildelt Thorkil Herskind, Danmarks Lodsmuseum.

  De øvrige nominerede var

  - Leder af Dragør Ungdomsskole Christoffer Søe

  - Dragør Boldklubs Ungdomsafdeling

 • 3
  Forslag til regler for overførsel af lønmidler for enheder med lønsumsstyring
  Sagsid.: 12/1907

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler, at forslag til ”Regler for overførsel af lønmidler for enheder med lønsumsstyring” vedtages.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har i år indført lønsumsstyring for Rådhuset og de to folkeskoler. Det falder i naturlig forlængelse af dette, at ledere af enheder med lønsumsstyring som led i deres ledelsesrum på lønområdet bør have mulighed for at overføre uforbrugte lønmidler 100 %, således at der kan ske en aktiv styring af lønbudgettet, mhp. størst mulig aktivitets- og udgiftskontrol.

  Målet hermed er at øge den økonomiske effektivitet i kommunens styring af lønbudgettet ud fra den betragtning, at den decentrale leder er den bedste til at træffe de optimale beslutninger for den enkelte institution, og at man derved opnår den mest optimale udnyttelse af lønbudgettet.

  Derfor anbefales det, at forslag til regler for overførsel af lønmidler for enheder med lønsumsstyring vedtages, så mindre- og merforbrug på lønkonti automatisk og fuldt ud overføres til det kommende regnskabsår efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Regler for overførsel af lønmidler for enheder med lønsumsstyring

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 15. november 2012

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-11-2012

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  Godkendt idet der evalueres efter et år.

  Bilag

 • 4
  Udbygning af Enggården - Flytteomkostninger
  Sagsid.: 12/1889

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til flytteomkostninger i forbindelse med ibrugtagen af etape 2 og 3 af Omsorgcentret Enggårdens udbygning og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat 60.000 kr. til flytteomkostninger i forbindelse med etape 2 og 3 med i alt 56 nye boliger, som er/forventes klar til indflytning september 2012 og april 2013.

  Flytteomkostninger i forbindelse med flytning af beboere fra den ”gamle del” af Enggården. Flytning a 2.500 kr. pr. bolig = 60.000 kr.

  Omkostningerne forventes afholdt inden for den afsatte ramme.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beløbet på 60.000 kr. er afsat i anlægsbudget for 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. november 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 15. november 2012

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2012

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-11-2012

  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-11-2012

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  Godkendt.

 • 5
  Udbygning af Enggården - Alarmanlæg
  Sagsid.: 12/1886

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til alarmanlæg i forbindelse med ibrugtagning af etape 2 og 3 af Omsorgcentret Enggårdens udbygning og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat 250.000 kr. til alarmanlæg i forbindelse med etape 2 og 3 med i alt 56 nye boliger som er/forventes klar til indflytning september 2012 og april 2013.

  Følgende udstyr installeres i bygningen:

  • 1 stk. WLR IP baseret alarmmodtager incl. antenne for modtagelse af signaler fra beboernes minialarmsendere.
  • 46 stk. positionsmeldere, type IDT128 incl. strømforsyning og antenner.
  • 4 stk. magnetkontakter incl. MT75P alarmsendere til sikring af flugtvejsdøre.

  Det trådløse DECT telefonsystem udvides:

  • 4 stk. DECT baser.

  Alarmudstyr til beboerne:

  • 10 stk. ekstra mini-alarmsendere type MIP 75 med positionering.
  • Installation af 1 stk. WLR IP alarmmodtagere incl. kabelføring.
  • 4 stk. DECT baser incl. kabelføring.
  • 46 stk. positionsmeldere, heraf 8 stk. som udvendige loop og 4 stk. indvendige med magnetkontakt på dørene (spise/opholds-rum) samt projektledelse.

  Samlet pris for projektet er 250.000 kr.

  Omkostningerne forventes afholdt inden for den afsatte ramme.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beløbet på 250.000 kr. er afsat i anlægsbudgettet for 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. november 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 15. november 2012

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2012

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-11-2012

  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-11-2012

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  Godkendt.

 • 6
  Udbygning af Enggården - Inventar etape 2 og 3
  Sagsid.: 12/1890

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1.560.000 kr. til inventar i forbindelse med ibrugtagning af etape 2 og 3 af Omsorgcentret Enggårdens udvidelse og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet for 2012 er der i forbindelse med Omsorgcentret Enggårdens udvidelse med etape 2 og 3 afsat 2.200.000 kr. til plejesenge, loftlifte og møblering.

  Udgiften til indkøb af plejesenge kan opgøres til 47 stk. a ca. 11.000 kr., i alt 517.000 kr.

  Udgifter til møblering af fælles arealer:

  • 5 fællesrum med dagligstue med sofaer, stole, borde, lamper, tv og musikanlæg og gardiner.
  • 5 køkkener med spisebord, stole, lamper, gardiner, kaffemaskiner, elkedler og service, etc.

  Møbler til terrasser:

  • Borde, stole og parasoller.

  Otte depotrum:

  • hylder og skabe.

  4 kontorer:

  • skriveborde, stole, lamper, reoler og gardiner. 2 personalerum med borde, stole, lamper, reoler og gardiner.

  Udgifter i alt 1.043.000 kr.

  I det afsatte beløb på anlægsbudgettet var også indeholdt en udgift på 640.000 kr. til loftlifte i de nybyggede boliger samt i Gl.Røsen og Drogden. Denne udgift er dog indeholdt i byggesagen, hvorfor dette beløb er brugt i tidligere anlægssag om kunstgræsbane.

  Den samlede frigivelse er herefter 1.560.000 kr.

  Omkostningerne forventes afholdt inden for den afsatte ramme.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.350.000 kr. i anlægsbudgettet for 2012, hvor 2.200.000 kr. henhører til denne sag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. november 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 15. november 2012

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2012

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-11-2012

  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-11-2012

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  Godkendt.

 • 7
  Udbygning af Enggården - it og telefoni
  Sagsid.: 12/1888

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til it og telefoni i forbindelse med etape 2 og 3 af Omsorgcentret Enggårdens udvidelse og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat 150.000 kr. til it og telefoni i forbindelse med ibrugtagning af etape 2 og 3 af Omsorgcentret Enggårdens udvidelse.

  Omkostningerne omfatter indkøb af it, kopimaskiner og telefoner til 2 nye lederkontorer og 4 personalerum.

  Omkostningerne forventes afholdt inden for den afsatte ramme.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.350.000 kr. i anlægsbudgettet for 2012, hvoraf 150.000 kr. vedrører denne sag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. november 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 15. november 2012

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2012

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-11-2012

  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-11-2012

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  Godkendt.

 • 8
  Reduktion af spor i Dragør skolevæsen
  Sagsid.: 12/131

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler:

  1.

  at

  der fra skoleåret 13/14 kun indskrives til 7 spor i 0. klasse,

  2.

  at

  sporreduktionen på de øvrige årgange gennemføres over en 2 årig periode med påbegyndelse fra skoleåret 13/14,

  3.

  at

  kriterierne for fordeling af elever godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen,

  4.

  at

  der træffes beslutning om hvilken model, der skal ligge til grund for udvælgelsen af de klasser der, skal nedlægges,

  Model 1.

  • Udvælgelsen sker på tværs af hele skolevæsenet ud fra en screening af samtlige klasser.

  Model 2.

  • Udvælgelse af klasser, der skal nedlægges sker med udgangspunkt i St. Magleby Skole.

  5.

  at

  den overordnede tids- og procesplan for sporreduktionen og SFO-tilpasningen godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Arbejdet med konkretiseringen af sporreduktionen er igangsat. Ligeledes skal der ske en analyse af den nuværende SFO-struktur, da sporreduktionen betyder en omfordeling af elever/børn i de to distrikter, hvilket vil påvirke det nuværende kapacitetsbehov.

  • St. Magleby Skole har 3 spor.
  • Dragør Skole har 4 spor, med 5 spor på enkelte store årgange.

  Kriterier for fordeling af elever i de nedlagte klasser.

  Nedenstående kriterier er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltning og skoleledergruppen. Skolebestyrelser og forældreråds kommentarer mv. til kriterierne fra fællesmødet den 25. oktober findes i vedlagte bilag. Det er vigtigt, at de vedtagne kriterier ikke bliver for snævre, da de så kan komme til at skabe uhensigtsmæssige barrierer, når der skal findes løsninger for elevfordelingen. Kriterierne prioriteres ikke, da det kan være forskellige kriterier, der skal vægtes højest på de enkelte årgange.

  Forslag til kriterier:

  1. Ingen elever flytter alene over i en ny klasse eller SFO, med mindre der er særlige forhold – f.eks. egne ønsker - der gør, at dette er den mest hensigtsmæssige løsning for eleven.
  2. Søskende placeres på samme skole, med mindre der med forældrene er enighed om, at det er mere hensigtsmæssigt for disse at være på to forskellige skoler.
  3. Der tages hensyn til elevernes skolevej, især i forhold til de mindre klassetrin.
  • Her tages udgangspunkt i de retningslinjer, der ligger for transport til skole.
  1. Ingen børn flytter skole eller SFO mere end én gang i forbindelse med sporreduktionen.
  • Flytningen internt mellem matriklerne i den enkelte skole eller SFO er ikke omfattet af dette kriterium, da der i byggefaser, skolen eller SFO’ens fremtidige organisering mv. kan være årsager til at en klasse flytter fra en matrikel til en anden inden for skolen eller SFO’en. En sådan flytning vil så ske sammen med elevens klassekammerater.
  1. Der tages hensyn til elever med generelle indlæringsproblemer. Ved placeringen af disse elever inddrages PPR.

  Den endelige beslutning om fordeling af eleverne i de nedlagte klasser træffes af skolelederne jf. Folkeskoleloven § 45 stk. 2, hvorefter alle elever, forældre og medarbejdere vil blive informeret om beslutningen. Kommunalbestyrelsen kan ikke opstille kriterier der begrænser skoleledernes råderum; det vil sige at Kommunalbestyrelsen ikke kan opstille kriterier på enkelt elev niveau.

  Modeller for udvælgelse af de klasser, der omfattes af sporreduktionen.

  Begge modeller tager udgangspunkt i, at der skal ses på samtlige involverede årgange hver for sig, og at der kan findes forskellige løsninger fra årgang til årgang.

  I model 1 skal begge skoler screene alle deres klasser med henblik på, hvilken klasse der på den enkelte årgang bedst kan bære at blive nedlagt.

  Det kan f.eks. være en klasse som i mange år har været svær at få til at fungere, og hvor det vurderes at det kan være en fordel for eleverne at indgå i nye sociale sammenhænge, eller en klasse hvor det vurderes at eleverne er så ressourcestærke, at de vil have let ved at håndtere et klasseskift. Screeningen skal i givet fald foretages af skolelederne, som i fællesskab udvælger de berørte klasser. Udvælgelse af klasser, der skal nedlægges, skal efter planen ske primo november 2012 for efterfølgende at blive fremlagt for skolebestyrelserne og forældrerådene. Ud fra et fagligt/ pædagogisk vurdering anbefales denne model.

  I model 2 tager sporreduktionen udgangspunkt i, at så få elever som muligt skal være omfattet af processen bag tilpasningen med henblik på, at skabe mindst mulig usikkerhed og bekymring blandt elever og forældre. Dette indebærer, at sporreduktionen fra 4 til 3 spor realiseres på St. Magleby Skole.

  For at kunne realisere den planlagte sporreduktion er det nødvendigt, at der træffes endelig politisk beslutning om, hvilken model der skal danne ramme for udvælgelse af klasser, der skal nedlægges. Uanset hvilken model der vælges, er det vigtigt, at der er fokus på at gøre processen og overgangen tryg for den enkelte elev og dennes familie.

  Sporreduktion påbegyndes fra skoleåret 13/14. Da skoleindskrivning, tildeling af pladser til SFO mv. allerede sker i begyndelsen af kalenderåret, og da der er et ønske om at kunne give de berørte elever og forældre besked i god tid er planen, at klassenedlæggelser skal være klar i januar 2013, med udmelding til de berørte parter i februar.

  Proces for sporreduktion og tilpasning af SFO struktur.

  Efterår 2012:

  • Gennemførelse af analyse vedrørende sporreduktion og SFO-strukturtilpasning.
  • Skoleledelsen fastlægger endeligt kriterierne for fordelingen af elever, november 2012.
  • Udvælgelse af de konkrete klasser, der skal nedlægges i 2013/14 og 2014/15.

  December/januar 2012/13:

  • Fremlæggelse af plan for klassenedlæggelse for skolebestyrelser og forældreråd.
  • Skolelederne træffer endelig beslutning om elevfordeling.
  • Orientering af forældre, elever/børn og medarbejdere.
  • Igangsættelse af personalereduktioner.
  • Indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelser vedr. ændrede skoledistrikter.
  • Politisk godkendelse af ændrede skoledistrikter.

  Januar – juni 2013

  • Skoler og SFO’er igangsætter arbejde med eleverne/børnene så overgangen til nye klasser mv. foregår i trygge rammer. Hvis analysen viser, at SFO-tilpasning kræver en omfordeling af enheder i de enkelte SFO’er, skal der gennemføres en høring med efterfølgende politisk beslutning. Sporreduktionen vil strække sig over de to skoleår 2013/14 og 2014/15.

  Ovenstående procesplan er en tilrettet udgave af den, der blev fremlagt på SBKU den 15. august 2012. Løsningsforslag til sporreduktion og SFO -tilpasning sker i samarbejde mellem forvaltning, ledere og fagpersoner, der kender børnene og de enkelte klasser. Skolebestyrelser og forældreråd har været inddraget i udarbejdelse af forslag til kriterier for fordeling af elever i de klasser der skal nedlægges.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Af budgettet for 2013 og de efterfølgende overslagsår er der indlagt følgende besparelser på skoleområdet.

  2013

  2014

  2015

  2016

  300.000 kr.

  1.5 mio. kr.

  1.5 mio. kr.

  1.5 mio. kr.

  Sporreduktion har betydning for medarbejderne i både skoler og SFO’er. I det samlede skolevæsen vil der ske en personalereduktion og der vil kunne forekomme omplaceringer af medarbejderne imellem de to skoler. Realisering af personalereduktionen forventes gennemført ved naturlig afgang. I SFO’erne vil der kunne forekomme omplaceringer af medarbejdere inden for den enkelte SFO’s enheder og de to SFO’er imellem.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. november 2012

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-11-2012

  T-gruppen stillede følgende ændringsforslag:

  ”Da børnetallet i Kommunen er højt og ejendomspriserne i bund, foreslår T-gruppen, at AFOV´s forslag om reduktion af spor fra 8 til 7 – og salg af Skolen ved Vierdiget opgives.”

  For stemte

  2 (C+T)

  Imod stemte

  5 (A+O+V)

  Faldet.

  T-gruppen stillede herefter følgende ændringsforslag:

  ”T-gruppen foreslår, at sagen om reduktion af spor udsættes indtil konsekvenserne af Arbejdstilsynets påbud om ”at sikre indeklimaet” på St. Magleby Skole er afdækket”.

  For stemte

  2 (C+T)

  Imod stemte

  5 (A+O+V)

  Faldet

  ad 1-3.

  Administrationens indstilling:

  For stemte

  5 (A+O+V)

  Imod stemte

  2 (C+T)

  Godkendt

  ad 4.

  Model 2 - Udvælgelse af klasser, der skal nedlægges sker med udgangspunkt i St. Magleby Skole, blev sat under afstemning først:

  For stemte

  5 (A+O+V)

  Imod stemte

  2 (C+T)

  Godkendt, som konsekvens heraf bortfalder afstemningen om model 1.

  ad 5.

  Administrationens indstilling:

  For stemte

  5 (A+O+V)

  Imod stemte

  2 (C+T)

  Godkendt.

  T-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse:

  ”T-gruppen må på det skarpeste tage afstand fra reduktionen af spor, da klassekvotienterne bliver for høje. Herudover er økonomien i hele projektet – med de nuværende ejendomspriser – for lav til, at projektet kan gennemføres forsvarligt. Før man beslutter at nedlægge klasser og flytte elever, bør man have detaljeret styr på de fysiske rammer og konkrete bud på anlægsøkonomien.”

  C-gruppen tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  C-gruppen havde følgende protokoltilføjelse:

  ”C-gruppen gør opmærksom på, at Arbejdstilsynets påbud kan have afgørende betydning for skolereformens økonomi, hvorfor det er uforståeligt, at sagen ikke udsættes.”

  T-gruppen tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  T-gruppen ønsker herefter sagen behandlet i KB jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  T-gruppen stillede følgende ændringsforslag:

  ”Da børnetallet i Kommunen er højt og ejendomspriserne i bund, foreslår T-gruppen, at AFOV´s forslag om reduktion af spor fra 8 til 7 – og salg af Skolen ved Vierdiget opgives.”

  For stemte

  6 (C, T)

  Imod stemte

  9 (A, F, O, V)

  Faldet.

  T-gruppen stillede herefter følgende ændringsforslag:

  ”T-gruppen foreslår, at sagen om reduktion af spor udsættes indtil konsekvenserne af Arbejdstilsynets påbud om ”at sikre indeklimaet” på St. Magleby Skole er afdækket”.

  For stemte

  6 (C, T)

  Imod stemte

  9 (A, F, O, V)

  Faldet

  T-gruppen stillede endvidere følgende ændringsforslag:

  T-gruppen foreslår, at der inden endelig stillingtagen til den på SBKU valgte model for ”udvælgelse af de klasser, der skal nedlægges” (punkt.4) – en model som forvaltningen ikke anbefaler - udarbejdes et detailleret forslag, der viser, om det forsvarligt lader sig gøre i praksis. Forslaget forelægges SBKU hurtigst muligt.

  For 6 (C, T)

  Imod 9 (A, F, O, V)

  Faldet

  Grupperne A, F, O & V anbefaler:

  Klassedannelsen ved Dragør Skole og Store Magleby Skole sker iht. Folkeskolelovens 45, hvor det bestemmes, at skolelederen træffer beslutning vedr. skolens elever inden for mål, rammer og principper fastsat af kommunalbestyrelse og skolebestyrelse. Til grund herfor anbefales beslutning i Social, Børn og Kulturudvalget af den 1. november 2012, idet pkt. 1 dog formuleres som følger:

  -at indskrivning fra skoleåret 2013/14 sker i 7, hhv. 8 spor, jfr. KB-beslutning af 13. marts 2012.

  Grupperne A, F, O & V har den opfattelse, at klassedannelse efter model 2 frem for model 1 vil medføre flytning af færre elever.

  For stemte  9 (A, F, O,V)

  Imod stemte 6 (C, T)

  Godkendt

  T-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse:

  ”T-gruppen må på det skarpeste tage afstand fra reduktionen af spor, da klassekvotienterne bliver for høje. Herudover er økonomien i hele projektet – med de nuværende ejendomspriser – for lav til, at projektet kan gennemføres forsvarligt. Før man beslutter at nedlægge klasser og flytte elever, bør man have detaljeret styr på de fysiske rammer og konkrete bud på anlægsøkonomien.”

  C-gruppen tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  C-gruppen havde følgende protokoltilføjelse:

  ”C-gruppen gør opmærksom på, at Arbejdstilsynets påbud kan have afgørende betydning for skolereformens økonomi, hvorfor det er uforståeligt, at sagen ikke udsættes. Ligesom det er uforståeligt at sporreduktionen udføres uden af der foreligger et byggeprogram.

  T-gruppen tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 9
  Ophør af driftssamarbejde om server mellem Dragør Bibliotekerne og Tårnby Kommunebiblioteker
  Sagsid.: 12/803

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at driftssamarbejdet mellem Dragør Bibliotekerne og Tårnby Kommunebiblioteker om fælles server formelt opsiges pr. 1. maj 2013, dog med mulighed for at samarbejdet kan fortsætte indtil mindst én af parterne snarest herefter er blevet koblet op på en ny samarbejdsplatform.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med et forventet serverskifte i 2013 har de to biblioteksvæsener mundtligt aftalt at ophæve serversamarbejdet pr. 1.5.2013.

  Serversamarbejdet blev godkendt i 2005. Et nyt driftssamarbejde vil kunne etableres i løbet af 2013, men da valg af ny partner og tidsplan for overgangen endnu ikke er fastlagt, er parterne enige om at videreføre samarbejdet efter den 1.5. 2013 med indholdet i den oprindelige aftale, indtil en af parterne forlader fællesskabet.

  Serveren, som står i Tårnby, skal under alle omstændigheder udskiftes på grund af alder. Serveren er fra 2005. Tårnby Kommune har politisk godkendt ophør af driftssamarbejdet.

  Hverken Dragør Bibliotekerne og Tårnby Kommunebiblioteker forventer at købe ny egen eller fælles server. Begge parter vil overgå til løsning via et større driftssamarbejde.

  Dragør forventer at vælge en driftsløsning hos nuværende systemleverandør indtil nyt fælles bibliotekssystem i regi af KOMBIT er færdigudviklet – forventet ultimo 2014 - og efterfølgende er implementeret og i drift i andre kommuner.

  Det vil være hensigtsmæssigt at vælge en driftsløsning hos nuværende systemleverandør, da skolebibliotekerne p.t. ikke kan blive opgraderet til ny brugergrænseflade og få de sidste nye funktionaliteter med, så længe vi er på den fælles server i Tårnby. Alternativt skal skolerne investere i en ny selvstændig webserver, hvilket ikke er økonomisk rentabelt.

  Der er intet økonomisk mellemværende mellem Dragør og Tårnby ved ophævelsen af serversamarbejdet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det forventes, at flytning af biblioteksbasen til server på større driftscenter vil medføre en udgift på ca. 250.000 kr. i 2013, som forsøges afholdt indenfor egne rammer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 15. november 2012

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2012.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-11-2012

  For stemte 5 (A+C+F+V)

  Undlod at stemme 2 (T)

  Anbefales over KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  Godkendt.

 • 10
  Projekt Kongevejens renovering 1. etape efter høring
  Sagsid.: 12/212

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler

  1.

  at

  følgende ændringer til projektforslaget godkendes:

  a. Holmegaardsten i indgangsfelter i stedet for jetbrændte granitbrosten

  b. Holmegaardsten på fortovsarealer både i 1. og 2. etape i stedet for fortovsfliser (Københavnerfortov)

  2.

  at

  anlægsarbejdet starter i første halvdel af 2013, dog med en fremrykkelse af udførelsesstart til den 1. marts 2013, eller så snart vejret tillader det

  3.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 2.450.000 til gennemførelse af anlægsarbejdet Kongevejens renovering 1. etape og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. september 2012 revideret projektforslag til Kongevejens renovering 1. etape. Dog således at bemærkninger fra høring af følgegruppe forelægges Teknik- og Miljøudvalget på mødet i december 2012. Høringsprocessen med følgegruppen er forløbet godt, og forvaltningen søger at fremrykke beslutningsprocessen til novembermøderækken for at komme tidligere i jorden. Dette i håb om at anlægsarbejdet er færdigt inden butikkernes sommerhandel.

  Forvaltningen har afholdt tre afklarende møder med den udpegede følgegruppe i forbindelse med projektafklaring herunder besigtigelse af prøvebelægning hos kommunens Vej- og Gartnerafdeling. Møderækken er mundet ud i indstilling fra følgegruppen i form af referat og sammenfatning efter 3. møde (vedlagt som bilag 1).

  Der er i følgegruppen generel tilslutning til projektet, herunder den mere moderne indretning af Neels Torv og de forbedrede parkeringsforhold. Endvidere er der i følgegruppen enighed om næsten alle belægninger. Herunder at udskifte jetbrændte granitbrosten i indgangsfelter med Holmegaardsten samt at udskifte fortovsfliser (Københavnerfortov) ligeledes med Holmegaardsten. Dog er der uenighed om knoldebrolægningen langs facader, idet Gadelauget frygter drifts- og vedligeholdelsesmæssige problemer samt ujævn belægning. Bevaringsnævnet, Beboerforeningen og Ældrerådet derimod anbefaler knoldebro, så udseendet på Kongevejen følger traditionen i den gamle by. Der er generel enighed om forslag til såvel gadeinventar som gadebelysning. De mere detaljerede kommentarer fremgår af bilag 1.

  I den videre projektering søges bemærkninger/input fra følgegruppen indarbejdet i videst muligt omfang under detailprojekteringen.

  Tidsplan

  Kongevejens Gadelaug anbefaler at udsætte anlægsfasen af etape 1 til efter sommeren i perioden september-november, således at 1. etape er færdig inden den 1. december 2013 (julehandel). Bevaringsnævnet, Beboerforeningen og Ældrerådet anbefaler derimod at iværksætte 1. etape snarest muligt, så byens borgere, handlende og gæster hurtigst muligt kan få fornøjelse af de nye belægninger/det nye byrum.

  Anlægsfasen forventes at vare 13 uger (godt 3 måneder). Dette er under forudsætning af, at der ikke opstår noget uforudset, såsom problemer med ledningsanlæg i jord, blød bund eller andre forhold, når eksisterende belægninger optages. Ved udførelse fra 1. september 2013 kan det først forventes, at 1. etape er færdig primo december måned, altså noget efter at julehandelen er startet. Det skal bemærkes, at for nogle butikker regnes julehandlen fra medio/ultimo november. Desuden er der ingen ”elastik” til uforudsete forhold. Forvaltningen anbefaler at iværksætte anlægsfasen fra den 1. marts 2013, eller snarest muligt efter vinteren er overstået. Ved start 1. marts kan 1. etape forventes færdig primo/medio juni måned 2013.

  Anlægsfasen påtænkes etapedelt, så de enkelte butikker kun i en kortere periode vil være generet af omlægninger. Vedlagt som bilag 2 ses forslag til etapeinddeling startende med strækningen nord for Neels Torv som deletape 1, så p-lomme kan færdiggøres, og så det undgås, at tunge transporter ellers i en sidste anlægsetape skal ledes ind over nylagte belægninger. Derefter foreslås 3 deletaper i gågaden 2a, 2b og 2c, med start med deletape 2c ved Strandlinien og arbejde sig op igennem gågaden til Neels Torv. Det forventes, at der kan anlægges ca. 20 meter belægning om ugen, hvorved de enkelte butikker kan forvente arbejde ud for egen butik i 1 og op til max 2 uger. Arbejdet vil blive tilrettelagt, så der hele tiden er adgang til butikkerne for gående færdsel. Varetilkørsel skal foregå ved at køre ind og bakke ud eller omvendt fra henholdsvis Neels Torv og Strandlinien. Derefter arbejdes der i deletape 3 først langs butiksfacaderne, derefter foran Irmas facade og til sidst den resterende del af Neels Torv.

  Efter udbudsproces og valg af entreprenør vil følgegruppen og alle butiksejerne blive nærmere orienteret om igangsætning og den videre planlægning af anlægsarbejdet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Høringen af følgegruppen giver i sig selv ikke anledning til ændret projektøkonomi. Holmegaardsten i stedet for granit ved indgange bliver lidt billigere. Til gengæld bliver Holmegaardsten en smule dyrere end fortovsfliser.

  Et areal på omkring 180 m2 af Neels Torv ud for Irmas butik er COOPs grundareal. Hvis COOP/Irma vælger at deltage ved at finansiere egne belægninger i samarbejde med Dragør Kommune vil det medføre et bidrag til projektet på anslået kr. 138.000 inklusiv andel af projekteringen. Hvis COOP/Irma ikke ønsker at deltage i projektet, skal de nye belægninger afsluttes ved skelgrænsen. Forvaltningen har forelagt projektet for COOP og Irma og forespurgt, om de ønsker at deltage. COOP/Irma vender tilbage med beslutning herom snarest muligt.

  I anlægsbudget 2012 er afsat kr. 1.400.000 til Kongevejens renovering.

  I anlægsbudget 2013 er afsat kr. 1.400.000 (1.000.000+400.000) til Kongevejens renovering. I alt kr. 2.800.000. Heraf er tidligere frigivet kr. 350.000 til projekt og udbud. Således anmodes om frigivelse af det resterende beløb på kr. 2.450.000 til gennemførelse af projektet i form af belægnings-, belysnings- og beplantningsarbejde. I beløbet rummes forventeligt ikke nyt gadeinventar, som anslået koster kr. 530.000. Dette kan vurderes nærmere efter udbudsprocessen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Af vedlagte bilag 1 fremgår følgegruppens høringssvar i form af input og bemærkninger.

  Kongevejens Gadelaug holder generalforsamling den 24. oktober 2012, hvor også Kongevejens renovering er på dagsordenen. I tilfælde af at dette giver anledning til yderligere input fra Gadelauget, forventes disse fremlagt ved den politiske behandling af sagen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 30. oktober 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 15. november 2012

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2012

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 30-10-2012

  Ad. 1+2+3

  For stemte:

  5 (A+F+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-11-2012

  Ad 1-3

  For stemte              6 (A+F+T+V)

  Undlod at stemme     1 (C)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  For stemte 12 (A, F, O,V, T)

  Imod stemte 0

  Undlod at stemme 3 (C)

  Godkendt

  Bilag

 • 11
  Erhvervstakster for genbrugsstationen 2013
  Sagsid.: 12/1751

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at taksten for erhvervs benyttelse af genbrugsstationen fastsættes til:

  · Personbil:

  100 kr./besøg

  125 kr./besøg inkl. moms

  · Kassevogn:

  170 kr./besøg

  213 kr./besøg inkl. moms

  · Ladvogn:

  320 kr./besøg

  400 kr./besøg inkl. moms

  · Farligt affald 0-10 kg:

  80 kr. 100 kr. inkl. moms

  · Farligt affald 10-25 kg:

  160 kr. 200 kr. inkl. moms

  SAGSFREMSTILLING:

  Folketinget vedtog i 2011, at virksomheder fra den 1. januar 2012 skulle have adgang til genbrugsstationerne mod betaling. Denne tilmeldeordning har nu fungeret i knap et år, og Amagerforbrænding har udarbejdet forslag til nye takster til 2013 for ordningen, som skal godkendes i de enkelte kommuner.

  Gebyret opkræves af Amagerforbrænding for kommunerne. Fordelen ved at have samme model er:

  ·

  at

  der ydes en ensartet service for alle virksomheder i Amagerforbrændings opland.

  ·

  at

  administrationen centraliseres til et sted

  ·

  at

  virksomhederne ikke transporterer affaldet langt for at opnå billigere pris

  Derfor er det vigtigt at kommunerne har ens takster på området.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budget 2013 vil blive revurderet med de nye takster i forbindelse med budgetrevision 1, 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 30. oktober 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 15. november 2012

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2012

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 30-10-2012

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-11-2012

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  Godkendt

 • 12
  Strandparken - ansøgning om låneoptagelse afd. 1
  Sagsid.: 12/1559

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det tillades Boligselskabet Strandparken at optage et realkreditlån på kr. 8,5 mio. til finansiering af udskiftning af døre og vinduer i afdeling 1.

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligselskabet Strandparken ansøger Dragør Kommune om tilladelse til at optage et realkreditlån med kr. 8,5 mio.

  Beløbet skal anvendes til en udskiftning af døre og vinduespartier i afdeling 1.

  Ejendommens kontantværdi er pr. 1. oktober 2010 ansat til kr. 173 mio.

  Restgælden i ejendommen udgjorde pr. 30. september 2011 kr. 36,5 mio.

  Låneoptagelsen vil indebære en lejeforhøjelse for beboerne, men lejeforhøjelsen overstiger ikke 5 % af den årlige husleje og skal derfor ikke godkendes af Kommunalbestyrelsen som tilsyn med de almene boliger.

  Beboerne i afd. 1 har på afdelingsmødet den 9. maj 2012 godkendt projektet og finansieringen.

  Administrationen i Dragør Kommune anbefaler, at ansøgningen imødekommes og at det tillades Strandparken at optage et realkreditlån på kr. 8,5 mio. som ansøgt.

  LOVE/REGLER:

  Lovgivningen om almene boliger som foreskriver, at der ikke må optages og tinglyses lån i almene boligselskabers ejendomme uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet i relation til Dragør Kommune, da der ikke søges om kommunal garanti for lånet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 15. november 2012.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2012.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 04-10-2012

  Sagen tages af dagsordenen, da ØPU ønsker svar på yderligere spørgsmål.

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-11-2012

  For stemte              4 (A+F+V)

  Imod stemte            3 (C+T)

  Anbefales over KB

  Protokoltilføjelse fra C:

  Jeg forholder mig til tidligere melding fra forvaltningen om, at kommunen til fulde lever op til sin tilsynsforpligtelse.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  C-gruppen og T-gruppen foreslår, at en uvildig rådgiver - for Strandparkens regning - straks yder boligselskabet rådgivning med henblik på, at der udarbejdes en uvildig ekstern teknisk og økonomisk vurdering af de respektive afdelinger i boligselskabet med henblik på at vurdere og prioritere behov for fremtidig vedligeholdelse og investeringsbehov ift. henlæggelser, samt at kommunen skærper sit tilsyn.

  For stemte 6 (C, T)

  Imod stemte 8 (A, O, V)

  Faldet

  ØPU´s anbefaling

  For stemte 8 (A, O, V)

  Imod stemte 6 (C, T)

  Godkendes, idet Kommunalbestyrelsen orienteres på et temamøde om håndteringen af tilsynet, samt tilsynets omfang.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C-gruppen forholder sig til tidligere melding fra forvaltningen om, at kommunen til fulde lever op til sin tilsynsforpligtelse.

  Pernille Lundqvist var ikke tilstede.

  Bilag

 • 13
  Strandparken - ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse afd. 2
  Sagsid.: 12/1558

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at det tillades Strandparken at optage et realkreditlån på kr. 5,95 mio.

  2. at lejeforhøjelsen på 10,06 % godkendes som en konsekvens af låneoptagelsen og projektet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligselskabet Strandparken ansøger Dragør Kommune om tilladelse til at optage et realkreditlån på kr. 5,95 mio.

  Alle brugsvandsledninger i afdeling 2 skal udskiftes, da de er i så dårlig stand, at udgifter til vedligeholdelse belaster afdelingen uforholdsmæssigt.

  Administrationen i Dragør Kommune finder, at dispositionen ud fra et vedligeholdelsesmæssigt synspunkt er yderst hensigtsmæssigt.

  Skiftes rørene ikke, kan der ske yderlige skade på andre bygningsdele – og ved opfugtning af andre bygningsdele også opstå skimmelsvampeangreb, hvilket vil forøge udbedrings-/istandsættelsesomkostningerne betragteligt.

  Afdelingen har ikke afsat midler til projektet og derfor medfører låneoptagelsen en lejeforhøjelse på 10,06 % af den årlige husleje, svarende til kr. 90,93 pr. m2.

  Efter stigningen vil huslejen være kr. 994,51 pr. m 2 mod tidligere kr. 903,58 pr. m2.

  Beboerne i afdelingen har godkendt projektet og finansieringen på et afdelingsmøde den 2. april 2012.

  Ejendommens kontantværdi er pr. 1. oktober 2010 ansat til kr. 65 mio. Restgælden i afdelingen pr. 30. september 2011 er opgjort til kr. 9,68 mio.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne på almenboligområdet som bl.a. fastsætter, at låneoptagelse og tinglysning af lån ikke må ske uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Lejeforhøjelser som overstiger 5 % af den årlige husleje skal ligeledes godkendes af Kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet i relation til Dragør Kommune, da der ikke søges om kommunal garanti for lånet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 15. november 2012.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2012.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 04-10-2012

  Sagen tages af dagsordenen, da ØPU ønsker svar på yderligere spørgsmål.

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-11-2012

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår - med henblik på at opnå en mere afdæmpet huslejestigning - at boligselskabet undersøger muligheden for at omlægge eksisterende lån.

  For stemte 3 (C+T)

  Imod stemte            4 (A+F+V)

  Faldet

  Ad 1-2

  For stemte              4 (A+F+V)

  Imod stemte            3 (C+T)

  Anbefales over for KB

  Protokoltilføjelse fra C:

  Jeg forholder mig til tidligere melding fra forvaltningen om, at kommunen til fulde lever op til sin tilsynsforpligtelse.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  C-gruppen og T-gruppen foreslår, at en uvildig rådgiver - for Strandparkens regning - straks yder boligselskabet rådgivning med henblik på, at der udarbejdes en uvildig ekstern teknisk og økonomisk vurdering af de respektive afdelinger i boligselskabet med henblik på at vurdere og prioritere behov for fremtidig vedligeholdelse og investeringsbehov ift. henlæggelser, samt at kommunen skærper sit tilsyn.

  For stemte 6 (C, T)

  Imod stemte 8 (A, O, V)

  Undlod at stemme 0

  Faldet

  ØPU´s anbefaling:

  For stemte 8 (A, O, V)

  Imod 6 (C, T)

  Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen orienteres på et temamøde om håndteringen af tilsynet, samt tilsynets omfang.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C-gruppen forholder sig til tidligere melding fra forvaltningen om, at kommunen til fulde lever op til sin tilsynsforpligtelse.

  Pernille Lundqvist var ikke tilstede.

  Bilag

 • 14
  Forlængelse af stedfortræderindkaldelse
  Sagsid.: 12/788

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Helle Barth fortsætter som stedfortræder for Hanne Stockbridge frem til udgangen af april 2013.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2012 at forlænge stedfortræderindkaldelsen af Helle Barth som suppleant for Hanne Stockbridge frem til og med 30. november 2012.

  Hanne Stockbridge har i mail af 5. november 2012 meddelt, at hun fortsat er sygemeldt frem til udgangen af april 2013.

  Efter styrelseslovens § 15 stk. 2 skal borgmesteren, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv, indkalde stedfortræderen.

  Det er Kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

  Administrationen skal anbefale, at Helle Barth fortsætter som stedfortræder for Hanne Stockbridge til udgangen af april 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, § 30 stk. 2 fremgår det, at ”ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder”.

  Der udbetales således fast vederlag både til det fraværende medlem og stedfortræderen. Vederlaget til Hanne Stockbridge ophører dog den 23. februar 2013, idet hun fra denne dag har været sygemeldt i sammenhængende 9 måneder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2012

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  Godkendt.

  Pernille Lundqvist var ikke tilstede.

 • 15
  Kørselsgodtgørelse for folkevalgte og medarbejdere
  Sagsid.: 11/428

  ANBEFALING:

  Det anbefales,

  1.

  at

  den ændrede praksis med udbetaling af lav takst pr. kørte kilometer fastholdes for medarbejdere,

  2.

  at

  at der ændres praksis for kommunalbestyrelsesmedlemmer, således at der udbetales efter høj takst.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. august 2011 at ændre satsen for udbetaling af kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil for folkevalgte og medarbejdere. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2012. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere at evaluere ordningen efter et år.

  Det betyder, at der pr. 1. januar 2012, er blevet udbetalt kørselsgodtgørelse efter den lave takst, som udgør 2,10 kr. pr. km.

  KL har imidlertid i notat af 30. januar 2012 udtalt, at der ikke er hjemmel til at udbetale den lave sats til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Ifølge styrelseslovens § 16, stk. 10, litra a har kommunalbestyrelsesmedlemmer ret til at modtage befordringsgodtgørelse dækkende faktiske udgifter, men ikke pligt. Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan således undlade at modtage befordringsgodtgørelse.

  I det omfang kommunalbestyrelsesmedlemmer benytter retten til at modtage befordringsgodtgørelse, skal godtgørelse dække faktisk udgifter, og derfor vil kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke modtage deres fulde udgiftsgodtgørelse alene ved anvendelse af den lave sats. KL anbefaler at benytte skatterådets satser, som bygger på gennemsnitsbetragtninger over udgifterne forbundet med kørsel i egen bil. I 2012 udgør den høje sats 3,8 kr. pr. km. Alternativt skal der foreligge en beregning over faktiske udgifter ved kørsel i egen bil, såfremt en anden takst ønskes anvendt end den, som skatterådet har fastsat.

  Udgiften i 2012 for kommunalbestyrelsesmedlemmers kørselsgodtgørelse udgør efter høj takst 625,1 kr. Der er foretaget tilbageregulering for berørte medlemmer med lønudbetalingen i oktober. Kørselsgodtgørelse til folkevalgte udgør en meget lille andel af den samlede udgift.

  Generelt fordeler udgiften til kørselsgodtgørelse og diæter sig således:

  År

  Udgift

  2009

  391.396,72 kr.

  2010

  269.907,42 kr.

  2011

  371.705,16 kr.

  pr. 01.11.12

  295.038,96 kr.

  I opgørelsen for 2012 er der registreret udbetalinger for kilometer kørt i 2011, som er konteret efter det gamle regelsæt med sats 3,67 kr. pr. km. Disse udbetalinger udgør 66.221,93 kr.

  Det tyder på, at den ændrede praksis har haft en effekt, idet udgiften for 2012 er reduceret. Det er dog for tidligt på nuværende tidspunkt at konkludere, hvor stor besparelsen har været, idet konteringer fra 2011 også spiller en rolle.

  Som følge af takstomlægningen opleves en større brug af kommunens biler. Der kan konstateres et forholdsvist stabilt flow i brugen af bilerne, men det vurderes ikke, at bilernes kapacitetsgrænse er nået.

  På baggrund af ovenstående anbefales det at fortsætte den ændrede praksis for medarbejderne.

  LOVE/REGLER:

  Ligningsloven § 9

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 15. november 2012.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2012.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-11-2012

  Ad 1-2

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  Forslag fra C-gruppen:

  Taksten for medarbejdere og folkevalgte skal være den samme:

  For stemte 3 (C)

  Imod stemte 8 (A, O, V)

  Undlader at stemme 3 (T)

  ØPU´s anbefaling:

  For stemte 11 (A, O, T, V)

  Imod stemte 3 (C)

  Godkendt.

  Pernille Lundqvist var ikke tilstede.

 • 16
  Ansøgning om tilladelse til tidsbegrænset ændret anvendelse af ejendom
  Sagsid.: 12/1686

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at der tages stilling til om ansøgningen om ibrugtagning af ejendommen Stationsvej 15C i Dragør til andet end hel-årsbeboelse i en periode på 2 år kan imødekommes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en ansøgning fra nuværende ejer og de potentielle købere af ejendommen Stationsvej 15C, der ansøger om tilladelse til at tage ejendommen i anvendelse som feriebolig i en periode på 2 år fra købstidspunktet.

  De potentielle købere er p.t. bosiddende i Norge og har oplyst at have brug for en overgangsperiode på 2 år til afvikling af diverse aktiviteter, før der kan ske permanent flytning til Dragør.

  Ansøgerne oplyser, at såfremt Kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen, forventer de at bebo boligen en uge om måneden i forbindelse med familiebesøg i Dragør.

  Ejendommens status er helårsbeboelse, og Boligreguleringsloven § 46 indeholder en regel om, at det ikke er tilladt at tage en helårsbolig i brug til anden anvendelse end helårsbeboelse uden kommunalbestyrelsens samtykke.

  Plan og Teknik er blevet bedt om en udtalelse om ansøgningen i forhold til det planretlige grundlag, og oplyser:

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 54, der i pkt. 3.1 bestemmer, ”at områdets hovedanvendelse fastlægges til boligformål. Der må kun opføres helårsbeboelse med fællesfaciliteter i tilknytning hertil.

  Yderligere oplyses, at ” en eventuel imødekommelse af ansøgningen ikke nødvendiggør en dispensation fra lokalplanen, fordi tilladelsen til ændret anvendelse i givet fald vil være midlertidig, og fordi ejendommen dermed ikke ændrer status.

  Kommunalbestyrelsen har i tidligere sager af lignende karakter givet tilladelse til, at en helårsejendom kunne overgå til anden anvendelse i op til ét år, hvor ejerne f.eks. er udstationeret som led i deres ansættelsesforhold.

  Administrationen anbefaler at der tages stilling til, om den konkrete ansøgning om tilladelse til ændret anvendelse i en periode på 2 år kan imødekommes.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 46, som er sålydende:

  Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende for enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor.

  Stk.2. Kommunalbestyrelsen kan bortset fra de i stk. 1, sidste punktum, omhandlede enkeltværelser ikke nægte samtykke efter stk. 1 til sammenlægning af boliger, når følgende betingelser er opfyldt:

  1. a)ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m²,
  2. b)boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter eller § 83, litra a-b,
  3. c)boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Imødekommes ansøgningen vil den eneste umiddelbare økonomiske konsekvens for kommunen være, at der ikke oppebæres personskatteindtægter i 2 år.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 15. november 2012

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-11-2012

  Det anbefales over for KB, at ansøgningen imødekommes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  Godkendt.

  Pernille Lundqvist var ikke tilstede.

 • 17
  Forlængelse af stedfortræderindkaldelse
  Sagsid.: 12/1896

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Knud Rosing fortsætter som stedfortræder for Ole K. Svendsen frem til udgangen af december 2012.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. oktober 2012 at Knud Rosing indtræder som stedfortræder for Ole K. Svendsen indtil udgangen af november 2012.

  Ole K. Svendsen har i mail af 14. november 2012 meddelt, at han fortsat er sygemeldt frem til udgangen af december 2012.

  Efter styrelseslovens § 15 stk. 2 skal borgmesteren, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv, indkalde stedfortræderen.

  Det er Kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

  Administrationen skal anbefale, at Knud Rosing fortsætter som stedfortræder for Ole K. Svendsen frem til udgangen af december 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, § 30 stk. 2 fremgår det, at ”ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder”.

  Der udbetales således fast vederlag både til det fraværende medlem og stedfortræderen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2012

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2012

  Godkendt.

  Pernille Lundqvist var ikke tilstede.

 • 18
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Claes Clevin:

  Får en overtrædelse af lov om offentlighed (aktindsigt) konsekvenser for de medarbejdere, som har ansvar herfor.

  Borgmester: Det beklages, hvis reglerne ikke er overholdt, men på det foreliggende grundlag kan der ikke svares på, om det passerede får konsekvenser.

  Bjørn Lindhard Pedersen:

  En trivselsundersøgelse på St. Magleby udarbejdet af lærerforeningens kreds 13 viser dårligt arbejdsmiljø og trivsel. Er Kommunalbestyrelsen bekendt med den.

  Borgmester: Den undersøgelse er KB ikke bekendt med.