Skip navigationen

Referat

Torsdag den 13. december 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Sag nr. 16 sendes tilbage til behandling i Økonomi og Planudvalget.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Ingen.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Ingen.

 • 3
  3. budgetopfølgning 2012 på TMU´s område
  Sagsid.: 12/271

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012 godkender, at der overføres 400.000 kr. fra Enggården følgeomkostninger til Køkken, Enggården i 2012.

  2.

  at

  udvalget i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012 godkender budgetomplaceringer mellem sektor 9 Forvaltningen og sektor 2 Teknik og Anlæg på 46.845 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er TMU’s område gennemgået og det forventes, at der er behov for følgende ændring i budgettet på TMU’s område.

  Sektor 2

  Konto nr.

  Projekt

  Bevillingsændring 2012

  53252045-50

  Køkken, Enggården

  400.000

  53256004-05

  Enggården følgeomkostninger

  -400.000

  Total

  0

  Og ligeledes følgende ændring mellem sektorer:

  Budgetændringer

  Bevillingsændring 2012

  Sektor 2 Teknik og Anlæg

  Lønregulering for tidligere år på havnen.

  46.845

  Sektor 9 Forvaltningen

  Pulje til kompensation for lønregulering for tidligere år.

  -46.845

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 6. december 2012

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 27-11-2012

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-12-2012

  Anbefales over for KB

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  Godkendt.

 • 4
  3. budgetopfølgning 2012 på SBKU´s område
  Sagsid.: 12/271

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  at

  Udvalget i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012 godkender en budgetneutral omplacering mellem Sektor 3 Folkeskolen, Sektor 5 Daginstitutionsområdet, Sektor 06 Borger og Social, Sektor 7 Ældre og Handicappede og Sektor 9 Forvaltningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved budgetopfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er SBKUs bevilling gennemgået med udgangspunkt i forbrug pr. ultimo oktober 2012. Det forventes, at det afsatte budget overholdes og der er derfor ikke behov for at foretage ændringer i budgettet på SBKUs område.

  Budgetopfølgningen på SBKUs område er foretaget ud fra kendt forbrug og de tendenser, der ses på de enkelte områder. Der vil derfor kunne ske ændringer på de enkelte områder hen over året.

  Det kan i øvrigt oplyses, at der fortsat er afsat midler til udmøntning af evt. underskudsgaranti til Musikfestivalen, hvor regnskab endnu mangler.

  Resultatet af 3. budgetopfølgning 2012 på SBKUs område omhandler alene lønreguleringer for tidligere år, jf. nedennævnte, som er en budgetneutral omplacering mellem Økonomi- og Planudvalgets område og Social, Børn og Kulturudvalgets område:

  Budgetændringer

  Beløb

  Sektor 3 Folkeskolen

  Lønregulering for tidligere år for St. Magleby skole, Kirkevej og St. Magleby skole, Vierdiget.

  209.870

  Sektor 5 Daginstitutionsområdet

  Lønregulering for tidligere år for Støttekorpset, Nordstrandens Vuggestue, Vierdigets Børnehave, Sølyst Børnehave, Børnehaven Kornblomsten, integrerede institutioner Høgevænget, Køjevænget, Harevænget og Hollænderhus, Hovedgadens fritidshjem, Elisenborg/Krudthuset, Klub Sølyst.

  640.852

  Sektor 6 Borger og Social

  Lønregulering for tidligere år for handicaphjælpere i forbindelse med ansættelse af hjælpere.

  103.301

  Sektor 7 Ældre og Handicappede

  Lønregulering for tidligere år for Aflastningen, Døgnplejen, Wiedergården/hjemmeplejen og Aktivitetshuset.

  316.954

  Sektor 9 Forvaltningen

  Der overføres 1.270.977 kr. til Sektor 3 Folkeskolen, Sektor 5 Daginstitutionsområdet og Sektor 7 Ældre og handicappede fra pulje til kompensation for lønregulering for tidligere år.

  -1.270.977

  Samlet set indstilles ved 3. budgetopfølgning 2012, at 1.270.977 kr. overføres fra sektor 9 til sektorer 3, 5, 6 og 7.

  Økonomi- og Planudvalget behandler Sektor 9 Forvaltningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på SBKUs område er, at 1.270.977 kr. flyttes fra sektor 9 til sektor 3, 5, 6 og 7.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 29. november 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 6. december 2012

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 29-11-2012

  Anbefales over for ØPU/KB f.s.v. angår SBKU’s område.

  Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-12-2012

  Anbefales over for KB

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  Godkendt.

 • 5
  3. budgetopfølgning 2012 - ØPU
  Sagsid.: 12/271

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012 bevillingsoverfører 1.317.822 kr. fra Sektor 9 Forvaltningen til lønregulering for tidligere år på Sektor 2 Teknik og Anlæg, Sektor 3 Folkeskolen, Sektor 5 Daginstitutionsområdet, Sektor 7 Ældre og Handicappede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede regnskab på området.

  Forvaltningen har med udgangspunkt i forbrug pr. ultimo oktober 2012, foretaget gennemgang af ØPUs bevilling.

  Resultatet af 3. budgetopfølgning på ØPUs område er følgende:

  Budgetændringer

  Beløb

  Sektor 2 Teknik og Anlæg

  Lønregulering for tidligere år på havnen.

  46.845

  Sektor 3 Folkeskolen

  Lønregulering for tidligere år for St. Magleby skole, Kirkevej og St. Magleby skole, Vierdiget.

  209.870

  Sektor 5 Daginstitutionsområdet

  Lønregulering for tidligere år for Støttekorpset, Nordstrandens Vuggestue, Vierdigets Børnehave, Sølyst Børnehave, Kornblomsten, Høgevænget, Køjevænget, Harevænget, Hollænderhus, Hovedgadens fritidshjem, Elisenborg/Krudthuset, Klub Sølyst.

  640.852

  Sektor 7 Ældre og handicappede

  Lønregulering for tidligere år for Aflastningen, Døgnplejen, Wiedergården/hjemmeplejen, Aktivitetshuset og handicaphjælpere.

  420.255

  Sektor 9 Forvaltningen

  Overføres fra pulje på Sektor 9 Forvaltningen til Sektor 2 Teknik og Anlæg, Sektor 3 Folkeskolen, Sektor 5 Daginstitutionsområdet og Sektor 7 Ældre og Handicappede.

  -1.317.822

  Total

  0

  Samlet set er 3. budgetopfølgning budgetneutral.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 6. december 2012

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-12-2012

  Anbefales over for KB

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  Godkendt.

 • 6
  Lønsumsstyring - ØPU
  Sagsid.: 12/2130

  ANBEFALING:

  1.

  at

  udvalget godkender en lønoverførelse på 480.400 kr. til Sektor 9 Forvaltningen fra den afsatte pulje til overførelser på 3.000.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte nye overførselsregler for institutioner med lønsumsstyring ved møde d. 22.11.2012.

  Ledere af enheder med lønsumsstyring har som led i deres ledelsesrum på lønområdet mulighed for at overføre uforbrugte lønmidler 100 %, således at der kan ske en aktiv styring af lønbudgettet, mhp. størst mulig aktivitets og udgiftskontrol.

  Reglerne er vedlagt i bilag 1.

  Der søges med udgangspunkt i reglerne for overførelse af lønmidler for enheder med lønsumsstyring om følgende overførelse:

  Lønoverførelse fra 2012 til 2013 på Sektor 9 Forvaltningen:

  Område

  Merforbrug+/

  Mindreforbrug-

  Stabe

  200.000

  Social, Børn og Kultur

  280.400

  I alt overførelse fra pulje til overførelser

  480.400

  Fra pulje til overførelser på 3.000.000 kr. i 2012 på Sektor 9 Forvaltningen er dermed i alt udmøntet 1.406.804 kr.

  LOVE/REGLER:

  Regler for overførsel af lønmidler for enheder med lønsumsstyring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 6. december 2012

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-12-2012

  Anbefales over for KB

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Driftsoverførsler fra 2012 til 2013 - SBKU
  Sagsid.: 12/2023

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler,

  1.

  at

  det forventede mindre forbrug på 817.895 kr. overføres til 2013 på SBKUs område, i hht. decentraliseringsreglerne om automatiske overførelser.

  2.

  at

  det forventede mindre forbrug på 35.861 kr. overføres til 2013, i hht. decentraliseringsreglerne om politisk besluttede overførelser.

  3.

  at

  der samlet set ydes en bevilling på 853.756 kr. i 2012 På SBKU’s område, som er finansieret af den i 2012 afsatte pulje til overførsler på 3.000.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2012 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2012.

  Tidligere år er over-/underskud opgjort på baggrund af afsluttet regnskab for året. Formålet med at foretage opgørelsen tidligere og på baggrund af både forbrug og simulering er at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Da en del af opgørelsen er udarbejdet på baggrund af simulering, vil der i foråret 2013 blive udarbejdet en opgørelse over over-/underskud på baggrund af regnskabstal. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Opgørelse over decentrale overførsler på SBKUs område fra 2012 til 2013 fremgår af bilag 1.

  Bemærkninger til over-/underskud, der ligger uden for rammen for decentrale overførsler, fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Det skal bemærkes, at alle decentrale driftsenheder under sektor 3, 4 og 5 samt Sundhedscenter Wiedergården, Aktivitetshusets del og tandplejen formelt set er omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2012 afsat en overførselspulje på 3.000.000 kr. til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførslen er, at der samlet set ydes en mindrebevilling på 853.756 kr. i 2012 på SBKUs område, som er finansieret af den i 2012 afsatte pulje. Tilbage i puljen er herefter 2.146.244 kr.

  For god ordens skyld bemærkes det, at der i budgettet for 2012 er afsat både et udgiftsbeløb og et indtægtsbeløb på 3.000.000 kr. Udgiftsbeløbet er brugt i foråret i forbindelse med ”overførsler” fra 2011, og i denne sammenhæng er det indtægtsbeløbet, der er i brug.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 29. november 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 6. december 2012

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 29-11-2012

  ad 1-3.

  Anbefales over for ØPU/KB

  Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-12-2012

  Anbefales over for KB

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Driftsoverførsler fra 2012 til 2013 - TMU
  Sagsid.: 12/2023

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der samlet set overføres en bevilling på -156.949 kr. til 2013 på TMUs område, i hht. decentraliseringsreglerne om automatiske overførelser, som finansieres af den i 2012 afsatte pulje til overførsler på 3.000.000 kr.

  2.

  at

  der samlet set overføres en bevilling på 229.597 kr. til 2013 på TMUs område, i hht. decentraliseringsreglerne om politisk besluttede overførelser, som finansieres af den i 2012 afsatte pulje til overførsler på 3.000.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2012 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2012.

  Tidligere år er over-/underskud opgjort på baggrund af afsluttet regnskab for året. Formålet med at foretage opgørelsen tidligere og på baggrund af både forbrug og simulering er at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Da en del af opgørelsen er udarbejdet på baggrund af simulering, vil der i foråret 2013 blive udarbejdet en opgørelse over over-/underskud på baggrund af regnskabstal. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Opgjorte over-/underskud vedrørende de decentrale regnskaber for Vedligeholdelse, ejendomme, redningsberedskab, havnen og vej og gartnerafdelingen ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres.

  Det opgjorte overskud vedrørende det decentrale regnskab for vejbelysning mv. ligger uden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning.

  Opgørelsen over decentrale overførsler på TMUs område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Redningsberedskabet, Havnen, Vej og Gartner, vedligeholdelse af ejendomme og vejbelysning mv. er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2012 afsat en overførselspulje på 3.000.000 kr. til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet ydes en bevilling på 72.648 kr. i 2012 på TMUs område, som er finansieret af den i 2012 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 6. december 2012

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 27-11-2012

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØPU/KB

  Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-12-2012

  Anbefales over for KB

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Anlægsoverførsel fra 2012 til 2013
  Sagsid.: 11/3266

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1. at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 9.527.000 kr. i 2012, som gives som en negativ bevilling,

  2. at det resterende beløb på 7.710.000 kr. lægges i kassen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgettet for 2012, hvor resultatet viser et samlet mindreforbrug på 17.237.000 kr.

  Af de 17.237.000 kr. kan 7.710.000 kr. lægges i kassen til styrkelse af kassebeholdningen. Det drejer sig primært om

  1. Udvidelsen af Enggården, etape 1 servicearealer, nye plejeboliger 2010 på 4.700.000 kr.

  2. Enggården, medfinansiering på 3.000.000 kr.

  For 9.527.000 kr.’s vedkommende drejer det sig om projekter, der kører videre i 2013, hvorfor der for dette beløbs vedkommende gives en negativ bevilling i 2012, dvs. beløbet tilgår kassen i 2012, men tages op igen i anlægsbudgettet for 2013.

  Det kan oplyses, at anlægsbevillingerne ikke er omfattet af reglerne for økonomisk decentralisering.

  Oversigt fremgår af bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører en negativ bevilling på 9.527.000 kr. til kassebeholdningen i 2012.

  Derudover tillægges 7.710.000 kr. til kassebeholdningen som en forbedring af kassebeholdningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 6. december 2012

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-12-2012

  Ny anbefaling fra forvaltningen:

  1. at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 9.527.000 kr. i 2012, som gives som en negativ bevilling,

  2. at der overføres 1,3 mio. kr. til kunstgræsbane og 1,9 mio. kr. til deponering af kvalitetsfondsmidler, jf. tidligere beslutninger

  3. at 4,5 mio. kr. tilføres kassen

  Ad 1-2

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  A+F+V foreslår, at der overføres 2,5 mio. kr. til anlægsrammen på

  skoleområdet og 2,0 mio. kr. til anlægsrammen på havnen

  For stemte 4 (A+F+V)

  Imod stemte 2 (C+T)

  Anbefales over for KB

  Kim Grønved Nielsen (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  T-gruppen foreslår, at der overføres 2,6 mio. kr. til etablering af Dragør havn, omlægning af færgearealet, 1. etape, jf. forvaltningens notat af 27.11.2012, og at restbeløbet lægges i kassen.

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 12 (A, C, F, O, V)

  Faldet

  Ad 1 godkendt.

  Ad 2 godkendt.

  Ad 3

  For stemte 9 (A, F, O, V)

  Imod stemte 6 (C, T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Kongevejen 11, renovering af tag
  Sagsid.: 12/2050

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr.

  740.000 til bygningsarbejder og rådgivning, samt at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det er i anlægsbudget 2013 afsat 740.000 kr. til renovering af taget over Kongevejen 11C og 11D. (Barbara Maria og Den lille Slagter)

  Det blev i foråret konstateret at tagkonstruktionen er så nedbrudt at bæreevnen er væk og taget derfor skal udskiftes.

  Da man ikke kan opholde sig i butikkerne under renoveringen, er en genhusning af guldsmeden og slagteren i byggeperioden nødvendig.

  Guldsmeden er flyttet til Kongevejen 11 B (det tidligere Apotek).

  Og der er indgået en aftale med slagteren om at butikken er lukket fra starten af januar 2013 til midt i marts 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beløbet er afsat i budget 2013.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Proces- og tidsplan er afklaret med lejere og arbejdet forventes udført i perioden 7. januar 2013 til 15. marts 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget 27. november 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 6. december 2012.

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 27-11-2012

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-12-2012

  Anbefales over for KB

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  Godkendt.

 • 11
  Høringssvar - trafikplan statslig jernbane
  Sagsid.: 12/1854

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at afgive høringssvar om Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i henhold til bilag 1.

  SAGSFREMSTILLING:

  Trafikstyrelsen har sendt trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med frist for høringssvar den 2. december 2012. Forvaltningen har aftalt med Trafikstyrelsen, at Dragør Kommune afgiver foreløbigt høringssvar efter sagens behandling i Teknik- og Miljøudvalget og endeligt høringssvar den 14. december 2012 efter behandling af sagen i Kommunalbestyrelsen. Trafikplanen på 110 sider kan rekvireres hos Plan og Teknik.

  I aftale om ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009 er formuleret en ambitiøs målsætning om, at den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Målsætningen har været omsat til, at danskerne skal køre dobbelt så meget med tog i 2030.

  Trafikplanen giver et overblik over heraf besluttede mål og visioner for den kollektive trafik, de virkemidler staten har til at realisere disse og fremtidige forventninger til togbetjening og passagerudvikling. Trafikplanen giver endvidere et overblik over vedtagne projekter og den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigt – helt ned på stationsniveau.

  Virkemidler til realisering af målsætningen er følgende:

  - Nye baner

  - Højere hastighed

  - Udvidet kapacitet

  - Forenkling

  - Andre forhold (markedsføring, produktudvikling, IT udvikling, korrespondance med andre transportformer, prisudvikling)

  Om disse konstateres blandt andet, at den største effekt opnås ved at etablere nye baner.

  Ud over allerede besluttede projekter omtaler Trafikplanen i forbindelse med fremtidige forventninger også kommende analyser, som baggrund for den fremtidige udvikling i togbetjeningen. Herunder omtales blandt andet en igangværende analyse af kapacitetsforholdene i Københavns Lufthavn Kastrup. Endvidere omtales en kommende analyse af et sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet, hvor også den igangværende analyse af Københavns Lufthavn Kastrup inddrages.

  Forvaltningen foreslår, at Dragør Kommune afgiver høringssvar til Trafikplanen, og i høringssvaret medtager følgende punkter:

  - gør opmærksom på den manglende banebetjening af Dragør Kommune

  - forslår at medtage forlængelse af regionaltogets baneforbindelse fra DSBs klargøringscenter til Lufthavn Syd ved Sydvagten i henhold til Kommuneplan 2009. Notatet ”Banebetjening af Dragør – et ideoplæg” kan medsendes som baggrundsmateriale til høringssvaret

  - Anbefale at medtage en evt. kommende banebetjening af Dragør i analysen af kapacitetsforholdene i Københavns Lufthavn Kastrup

  - Tilkendegive vigtigheden af god sammenhæng (korrespondance) med andre transportformer, for Dragør Kommune især tilbringerbusser

  - Anmodning om etablering af Parker og Rejs anlæg på Amager, fx ved Tårnby Torv og i Ørestaden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 6. december 2012

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 27-11-2012

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-12-2012

  Anbefales over for KB

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Ekstraordinær generalforsamling i Vand-koncernen
  Sagsid.: 12/2087

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler

  1.

  at

  kommunalbestyrelsen giver mandat til, at der afholdes en skrivebordsgeneralforsamling i Vores Vand Holding A/S hos Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup, hvor der stemmes for de fremlagte valgregulativer om valg af koncernrepræsentanter i Vores Vand Holding A/S, og

  2.

  at

  kommunalbestyrelsen giver mandat til, at der på ovennævnte generalforsamling i Vores Vand Holding A/S, stemmes for at ændre selskabsnavnet "Vores Vand Holding A/S" til "HOFOR Vand Holding A/S" og at optage "Vores Vand Holding A/S" og ”Greater Copenhagen Water Utility" som binavne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den fælles Vand-koncern blev etableret den 1. juli 2012, og Dragør Kommune overdrog i forbindelse med stiftelsen Dragør Vand A/S samt medarbejderne i Dragør Spildevand A/S.

  Vand-koncernen består således af et holdingselskab, Vores Vand Holding A/S, der ejer 8 vandselskaber samt et fælles serviceselskab. Dragør Kommune er i bestyrelsen for Vores Vand Holding A/S repræsenteret af Borgmester Allan Holst.

  Det følger af selskabsloven og af vedtægterne for Vores Vand Holding A/S, at medarbejderne i det fælles serviceselskab har ret til at vælge koncernrepræsentanter til bestyrelsen i Vores Vand Holding A/S.

  Bestyrelsen i Vores Vand Holding A/S har derfor vedtaget valgregulativer, der sikrer medarbejderne adgang til at vælge koncernrepræsentanter, og det anbefales, at valgregulativerne godkendes af ejerne på en generalforsamling.

  Det blev i forbindelse med etableringen af Vand-koncernen tilkendegivet, at der ville blive foreslået et fælles navn for koncernens selskaber.

  Bestyrelsen i Vores Vand Holding A/S har tiltrådt, at koncernens fælles navn skal være "HOFOR", der er en forkortelse for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Ud over at ændre navnet for Vores Vand Holding A/S implementeres navnet HOFOR også i den øvrige Vand-koncern, i den kommende Spildevands-koncern og i resten af Københavns Kommunes forsyningsselskaber.

  Samtidigt optages "Vores Vand Holding A/S" og ”Greater Copenhagen Water Utility" som binavne for HOFOR Vand Holding A/S.

  Beslutningerne om hhv. valgregulativ for medarbejdervalg og om navneændringer træffes på en ekstraordinær generalforsamling i Vores Vand Holding A/S. Protokollat for generalforsamlingen vedlægges.

  Generalforsamlingen udgøres af ejerne af Vores Vand Holding A/S. De ultimative ejere er – ud over Dragør Kommune – Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune, Rødovre Kommune og Vallensbæk Kommune

  Dragør Kommune ejer aktierne i Vores Vand Holding A/S direkte, og det er derfor kommunen, der skal tiltræde generalforsamlingsprotokollatet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 6. december 2012

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-12-2012

  Anbefales over for KB

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  Ad 1+2

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Ændring af gebyrblad for renovation
  Sagsid.: 12/1751

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at takstbladet for erhvervs benyttelse af genbrugsstationen suppleres med abonnementstakster, der fastsættes til:

  Årligt abonnement:

  · Personbil: 2.100 kr./år 2.625 kr./år inkl. moms

  · Kassevogn: 3.600 kr./år 4.500 kr./år inkl. moms

  • Ladvogn: 6.400 kr./år 8.000 kr./år inkl. Moms

  SAGSFREMSTILLING:

  I Amager Ressourcecenters (tidligere Amagerforbrænding) er man blevet enig om at supplere den nuværende klippekortsordning for erhvervsvirksomheders adgang til benyttelse af genbrugspladser med en abonnementsordning.

  Embedsmandsudvalget på Amager Ressourcecenter har den 9. november 2012 besluttet at indstille nye priser for erhvervs adgang til genbrugspladserne i oplandet. Priserne forventes vedtaget på næste bestyrelsesmøde i Amager Ressourcecenter. Mødet er planlagt til 13. december. Det er i embedsmandsudvalget forudsat, at gebyrerne vedtages i kommunerne inden 1. januar 2013.

  ØPUs behandling af sagen sker derfor under forudsætning af, at bestyrelsen i Amager Ressourcecenter godkender det fremlagte forslag. Bestyrelsens behandling vil indgå i kommunalbestyrelsens behandling den 13. december.

  Ændringerne består af mere kostægte priser for de enkelte biltyper, samt indførsel af en abonnementsordning således, at der fremover vil være valgfrihed for virksomhederne mellem betaling pr. besøg og årsabonnement.

  Samtidig er de nye priser et forsøg på at skabe en ensartet prisstruktur for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne i Storkøbenhavn, idet Vestforbrændings kommuner forventes at indføre samme struktur.

  Virksomheder har fra 1. januar 2013, jf. kommende Affaldsbekendtgørelse, adgang til genbrugspladserne på tværs af kommunegrænser og opland.

  Indførslen af abonnementsordning for virksomheders adgang til genbrugspladser samt adgang på tværs af kommunegrænser og oplande kræver ændringer af kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Regulativet er under opdatering og fremlægges hurtigst muligt. Gebyrerne fremlægges uden opdateret regulativ, da det hermed vil være muligt at opkræve kostægte betaling for virksomheders adgang til genbrugspladserne allerede fra 1. januar 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budget 2013 vil blive revurderet med de nye takster i forbindelse med budgetrevision 1, 3013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 6. december 2012

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-12-2012

  Anbefales over for KB

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  Godkendt.

 • 14
  Kvalitetsrapport for Dragør Skolevæsen 2011-12
  Sagsid.: 12/2029

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler,

  at

  den udarbejdede kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge § 40a i Folkeskoleloven er kommunen forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport. Formålet med rapporten er, gennem en tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen, at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage dens ansvar for folkeskolen. Dokumentationen skal både omhandle oplysningerne om den enkelte folkeskole og det samlede kommunale skolevæsen.

  Kvalitetsrapporten for skoleåret 2011/12 er opbygget efter samme koncept, som blev anvendt i kvalitetsrapporten for skoleåret 2010/11 og 2009/10. I hovedrapporten er der indarbejdet evalueringer af arbejdet med de udvalgte fokusområder på de enkelte skoler med udgangspunkt i en fælles evalueringsmodel – den såkaldte SMTTE-model. Det lovpligtige statistiske materiale om Dragør skolevæsen er placeret i ”Datamateriale til kvalitetsrapporten”.

  Fra 1. august 2011 trådte den nye skolestruktur med to skoler – Dragør Skole og St. Magleby Skole, hver på to matrikler - i kraft. Meget af skolernes arbejde i skoleåret 2011-12 er gået med at igangsætte fusionsprocesser mellem skolernes matrikler. Fokus på kommunens skolepolitiske mål er derfor blevet nedtonet i skoleåret 2011-12. I skoleåret 2012-13 vil det primære fokus fortsat være på at forberede og implementere den vedtagne skolestruktur, herunder at få udarbejdet byggeprogrammer for de to skoler.

  På baggrund af udviklingen af skolestrukturprojektet, har det været vigtigt at få et billede af, hvordan skolerne har arbejdet med at være 1 skole på to matrikler, og hvilken betydning det har for ledelsen, medarbejdere, elever, skolebestyrelser og samarbejde mellem skole og SFO.

  Til evaluering af ”skole på 2 matrikler” har der i skoleåret 2011-12 været udpeget 5 fokuspunkter, som begge skoler har skullet evaluere på i kvalitetsrapporten.

  De fem fælles fokuspunkter under overskriften ”Skole på 2 matrikler” er:

  Ledelse

  Personale

  Elever

  Skolebestyrelsesarbejde

  Samarbejde mellem skole og SFO

  Kvalitetsrapporten har været sendt til udtalelse hos skolebestyrelserne for de to skoler, der har givet følgende overordnede kommentarer til den lovpligtige kvalitetsrapport. Skolebestyrelsen for St. Magleby Skole finder rapporten ”stort set nytteløs”, beklager, ”at rapportens tekstdel i overvejende grad er præget af, at de skolepolitiske mål er druknet i fusionen” og at der ikke eksisterer ”en tydelig sammenhæng mellem data og tekstmateriale. Skolebestyrelsen på Dragør Skole finder derimod kvalitetsrapporten ”både interessant og relevant” og fremhæver, at rapporten ”giver indsigt og viden for både ledelsen og bestyrelsen i arbejde” med at øge kvaliteten af skolerne.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kvalitetsrapporten har været sendt til udtalelse hos skolebestyrelserne. Kvalitetsrapporten lægges på kommunens hjemmeside efter endelig politisk godkendelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 29. november 2012

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 29-11-2012

  Anbefales over for KB.

  Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  C-gruppen foreslår, at sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på en yderligere drøftelse af handlingsplan.

  For stemte 6 (C, T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Faldet.

  T-gruppen foreslår:

  Vi har med bekymring læst kvalitetsrapport for Dragør Skolevæsen og kan konstatere, at der er stor forskel i afrapporteringen fra de 2 skoler.

  Kommunalbestyrelsen bør sætte ekstraordinært ind i at støtte St. Magleby Skole i skolestrukturprocessen.

  For stemte 6 (C, T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Faldet.

  O-gruppen foreslår:

  Kvalitetsrapporten sætter fokus på, at St. Magleby Skole oplever en stigning i fravær og at skolens it materiel trænger til en snarlig løbende fornyelse. Også netadgangen til enkelte klasselokaler er ikke helt tidssvarende.

  Kommunalbestyrelsen vil i januar på en handlingsplan for at rette op.

  For stemte 1 (O)

  Imod stemte 14 (A, C, F, T, V)

  Faldet.

  C-gruppen foreslår:

  Rapporten godkendes og Kommunalbestyrelsen anmoder SKBU om at drøfte de udfordringer der er påpeget og konkretisere en handlingsplan.

  For stemte 7 (C, O, T)

  Imod stemte 7 ( A, F, V÷Morten Juel Hansen)

  Undlod at stemme 1 (Morten Juel Hansen)

  Faldet

  Anbefaling SBKU:

  For stemte 12 (A, F, O, T, V)

  Imod stemte 3 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C-gruppen beklager, at skoleflertallet ikke ønsker at udvalgsbehandle sagen på ny med hensyn til en mere uddybende beskrivelse og løsning af de problemer der er beskrevet.

  Bilag

 • 15
  Borgerservice - overgang til digital selvbetjening
  Sagsid.: 12/2040

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler,

  1.

  at

  de nye retningslinjer for serviceniveauet i kommunens borgerservice godkendes,

  2.

  at

  en ombygning af kommunens borgerservice til digital selvbetjening godkendes,

  3.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 100.000 til ombygningen og at beløbet frigives fra digitaliseringspuljen,

  4.

  at

  navnet borgerservice ændres til borgercenter

  SAGSFREMSTILLING:

  Ovenstående anbefalinger har deres baggrund i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, Lov om obligatorisk selvbetjening og Lov om Udbetaling Danmark. Ovenstående tiltag opstiller en lang række krav til Borgerservices fremtidige funktion, hvor den primære arbejdsopgave bliver at understøtte borgeren i brugen af de digitale løsninger. Der er udarbejdet dokumentet ”Dragør Kommunes fremtidige borgerbetjening” på baggrund af de ovenstående ændringer, som anbefalingerne tager deres afsæt i.

  Med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi forpligtes Dragør Kommune til at øge antallet af borgere, som anvender de digitale løsninger, hvilket ligeledes fremgår af Dragør Kommunes kanalstrategi. Målet er, at 50 pct. af kommunens borgerne anvender de digitale løsninger i 2015.

  Ifølge Lov om obligatorisk selvbetjening overgår en række serviceområder til tvungen selvbetjening i løbet af 2012. Det forventes, at kravet om obligatoriske selvbetjeningsløsninger vil stige de kommende år. Første bølge af obligatorisk digital selvbetjening indføres 1. december 2012. Første bølge omfatter anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort. Ultimo 2013 kommer nye områder til. Sidste bølge af obligatorisk selvbetjening forventes afsluttet i 2015. Derudover er alle borgere over 15 år fra 1. november 2014 forpligtet til at kunne modtage digital post.

  Med Lov om Udbetaling Danmark flytter en række myndighedsopgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Dette ændrer ikke blot kommunernes fremtidige administrative opgaver, men også kommunernes fremtidige serviceopgaver.

  Den kommende serviceopgave for Borgerservice kan beskrives således:

  Varetagelse af sagsbehandlingen på de områder, hvor kommunerne fortsat er myndighed.

  Helhedsorienteret vejledning på de områder, hvor Udbetaling Danmark er myndighed.

  Sikre, at borgere med særlige behov og ikke-digitalt parate borgere kan få personlig betjening og hjælp i Borgerservice i forhold til de sagsområder, der administreres af Udbetaling Danmark.

  Forvaltningen forventer, at anbefalingerne vil bidrage til at understøtte, at flere borgere fremover vil benytte de digitale løsninger.

  Nye retningslinjer for serviceniveauet i Borgerservice lægger op til en ændring af forståelsen af service fra, at service handler om hurtig ekspedition, til at service handler om at støtte den it-svage borger. Ændringen af Borgerservices opgaver vil medføre en længere ventetid i Borgerservice i fremtiden, da de nuværende erfaringer viser, at vejledningen i selvbetjeningsløsningerne er meget tidskrævende.

  Med ændringen af navnet fra Borgerservice til Borgercenter, er det ligeledes tanken at signalere den ændrede fokus på service. Ordet Borgerservice indikerer et sted, hvor man passivt modtager service, mens Borgercenter indikerer, at borgeren skal spille en aktiv rolle i at betjene sig selv.

  Tanken bag Borgerservices nye indretning er at øge antallet af borgerpc’ere. I dag har Borgerservice få muligheder for at vejlede borgeren i brugen af selvbetjeningsløsningerne, da Borgerservice kun råder over 2 borgerpc’ere og det er derfor svært at opfylde borgerservices nye arbejdsopgaver indenfor de nuværende forhold.

  LOVE/REGLER:

  Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, Lov om obligatorisk selvbetjening og Lov om Udbetaling Danmark

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 500.000 kr. i anlægsbudgettet i 2012 til brug for digitalisering

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 29. november 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 6. december 2012

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 29-11-2012

  ad 1-4.

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-12-2012

  Anbefales over for KB

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  Ad 1-4

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Tilslutning til udbud af bibliotekssystem
  Sagsid.: 12/2138

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Dragør Kommune tilslutter sig det fælles udbud af bibliotekssystem i regi af KOMBIT

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunernes it-fællesskab KOMBIT har fået til opgave at udbyde et nyt bibliotekssystem.

  Det forventes at prisen på et kommende system bliver økonomisk konkurrencedygtigt ift. de eksisterende systemer på markedet. En yderligere fordel er at bibliotekssystemet bliver en open source løsning, som giver mulighed for at integrere til kommunens økonomisystem mm, med mulighed for administrative besparelser.

  Bibliotekssystemet skal omfatte både folkebiblioteker og skolebiblioteker, dvs. samme funktionalitet, som Dragør Kommunes system har i dag.

  KOMBIT har brug for tilslutningsaftaler fra de kommuner, som ønsker at deltage i løsningen. Det er vigtigt at pointere, at løsningen kun vil blive udviklet, hvis løsningen er rentabel for de tilsluttede kommuner, forstået på den måde, at tilstrækkelig mange kommuner bakker op om projektet fra starten og sikrer en sund business-case.

  Med ØPUs godkendelse forpligter Dragør Kommune sig til at gå med i udbuddet i 2013. Implementeringen af systemet vil i Dragør Kommune ske fra 2016.

  Det er administrationens vurdering, at Dragør Kommune bør deltage i den beskrevne løsning.

  KOMBIT opkræver et årligt vederlag for drift af systemet. Dette kan maksimalt udgøre 7 kr. pr. indbygger pr. år. Danmarks Statistiks indbyggertal pr. 1. januar i pågældende kalenderår er bestemmende for det årlige vederlag i hele kontraktperioden.

  Det vurderes at Dragør Kommunes engangsudgifter til teknisk implementering af systemet vil være ca. 200.000, samt udgifter til uddannelse på 125.000. Begge beløb forventes at forfalde i budget 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser i indeværende eller kommende budgetår.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 6. december 2012.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-12-2012

  C foreslog, at punktet udsættes for en nærmere belysning

  For stemte 1 (C)

  Imod stemte 6 (A+F+T+V)

  Faldet

  Administrationens anbefaling

  For stemte 6 (A+F+T+V)

  Imod stemte 1 (C)

  Godkendt

  C begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  Udgår

 • 17
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Oversigten over de verserende sager blev behandles i ØPU/KB i oktober 2012. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager vil blive forelagt ØPU/KB en gang i kvartalet. Næste gang vil blive på møderne i marts 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 6. december 2012

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-12-2012

  Anbefales over for KB

  Kim Grønved Nielsen (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Anmodning om udtræden af kommunalbestyrelsen
  Sagsid.: 12/2149

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. At kommunalbestyrelsen fritager Signe Justesen for medlemskabet af kommunalbestyrelsen med udgangen af januar 2013

  2. At Uffe Jacobsen indtræder i de beskrevne poster pr. 1. februar 2013

  SAGSFREMSTILLING:

  Signe Justesen (C) har i mail af 1. december 2012 anmodet kommunalbestyrelsen i henhold til den kommunale valglov § 103 om tilladelse til at træde ud af kommunalbestyrelsen pr. 1. februar 2013.

  Kommunalbestyrelsen har senest den 29. marts 2012 godkendt en forlængelse af stedfortræderindkaldelse af Uffe Jacobsen frem til den 31. januar 2013, da Signe Justesen blev udnævnt til chef for den særlige anklagemyndighed i Kosovo med kontraktudløb den 15. januar 2013.

  Signe Justesen skriver i sin mail til kommunalbestyrelsen:

  ”Baggrunden for mit ønske om at udtræde er, at jeg ved min tilbagevenden fra EULEX missionen i Kosovo i januar 2013 indtræder i et beredskab under Udenrigsministeriet med henblik på at kunne blive udsendt til andre krisemissioner i udlandet med kort varsel. Med udviklingen i bl.a Afrika kan dette indbære at jeg igen - med kort varsel - må søge orlov for at blive udstationeret, og det vil være vanskeligt for mig at yde et kontinuerligt arbejde i Kommunalbestyrelsen på fuldt forsvarlig vis.”

  Det fremgår af den kommunale valglov § 103, at et medlem efter anmodning skal fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen.

  Det fremgår endvidere af den kommunale valglov § 104, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder eller dør, indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i § 91 i det pågældende medlems sted. Som nævnt er Uffe Jacobsen stedfortræder for Signe Justesen.

  Det fremgår af styrelseslovens § 28 stk. 1, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori hun er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

  Gruppen der udpegede Signe Justesen er C, hvorfor det er samme gruppe, som skal udpege til følgende poster, hvor Signe Justesen er udpeget:

  Teknik- og Miljøudvalget, Markedsføringsgruppen, Forældrebestyrelsen for dagplejen, Forældrebestyrelsen i Dragør Menigheds Børnehave,

  Valgbestyrelse til Folketingsvalg, EU-afstemninger og folkeafstemninger.

  Suppleantposter:
  Valgbestyrelse ved kommunale valg.

  Administrationen skal anbefale, at kommunalbestyrelsen fritager Signe Justesen for medlemskabet af kommunalbestyrelsen med udgangen af januar 2013, og at Uffe Jacobsen indtræder i ovennævnte poster pr. 1. februar 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ved udtræden af kommunalbestyrelsen efter den kommunale valglovs § 103, udbetales der vederlag for den måned hvor udtræden er sket.

  Ved indtræden i kommunalbestyrelsen efter den kommunale valglovs § 91, ydes vederlag forholdsmæssigt fra den dag, den pågældende indtræder i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2012

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-12-2012

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Godkendt.

 • 19
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Godkendt.