Skip navigationen

Referat

Torsdag den 31. januar 2013 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Lars Tøgern har i mail af 6. januar 2013 indbragt følgende spørgsmål til kommunalbestyrelsen:

  Spørgsmål til kommunalbestyrelsens januar møde.

  Skolesagen:

  Er der udarbejdet byggeprogram?

  Hvilke interessegrupper har medvirket?

  Hvornår skal de projekterende forelægge projektet for kommunalbestyrelsen?

  Hvor lang bliver høringsprocessen?

  Hvornår skal projektet i licitation?

  Hvilken licitationsform påregnes anvendt (offentlig eller indbudt)?

  Skal projektet i EU-udbud?”

  Borgmesteren svarede:

  Er der udarbejdet byggeprogram?

  Arbejdet med byggeprogram for udvidelse af St. Magleby Skole til 3 spor er i gang. Det blev opstartet i starten af november og skal være færdigt den 15. marts 2013.

  Byggeprogram for Dragør Skole Nord til udvidelse af kapaciteten til de årgange, hvor der opstår behov for et 8. spor forventes opstartet til februar 2013. Byggeprogram for Dragør Skole Syd opstartes ligeledes til februar og programmet vil omhandle renovering af sciencecenter. Tidsplan herfor er vedlagt i bilag.  

  Hvilke interessegrupper har medvirket?

  Byggeprogrammet for St. Magleby Skole udarbejdes i samarbejde med byggeudvalget som består af, 3 repræsentanter fra skoleledelsen, 1 lederrepræsentant fra SFO, 2 lærer, en repræsentant fra forældrebestyrelsen, 2 repræsentanter fra skoleforvaltningen og 2 repræsentanter fra Plan og Teknik samt rådgiver som stiller med arkitekter og ingeniør. Der vil ligeledes blive nedsat byggeudvalg til udarbejdelse af byggeprogram og til at følge byggeriet på Dragør Skole Syd og Nord.

  Hvornår skal de projekterende forelægge projektet for kommunalbestyrelsen?

  Udkast til byggeprogram vil blive forlagt Social, Børn og Kulturudvalget på et ekstraordinært møde den 19. februar, Økonomi- og Planudvalget den 21. februar og Kommunalbestyrelsen den 28. februar.

  Hvor lang bliver høringsprocessen?

  Der er ikke planlagt separat høringsperiode idet interessenterne er repræsenteret i byggeudvalget. Dette er den gængse metode når der skal gennemføres byggerier i Dragør Kommune.

  Hvornår skal projektet i licitation?

  Udbuddet er startet med prækvalifikation af total entreprenør fra 2. januar og udbuddet forventes udsendt den 15. marts 2013 med frist til aflevering af tilbud den 24. maj 2013. Det forventes videre at Kommunalbestyrelsen på mødet i juni skal tage stilling til tilbuddene. Kontrakt forventes indgået den 2. juli 2013 med opstart på arbejdspladsen den 6. november 2013.

  Der henvises i øvrigt til vedlagte tidsplan.

  Hvilken licitationsform påregnes anvendt (offentlig eller indbudt)?

  Skal projektet i EU-udbud?

  Udbudsformen bliver indbudt totalentreprise i prækvalifikation og der er tale om et EU-udbud.

  Udbudsformen for de øvrige projekter på Dragør Skole syd og Dragør Skole Nord er ikke endelig valgt endnu.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth stopper i Kommunalbestyrelsen pr. 31.1.2013, Hanne Stockbridge genoptager arbejdet i Kommunalbestyrelsen pr. 1.2 2013.

 • 3
  Meddelelse - Referat fra Styringsdialogmøde med Boligselskabet Strandparken
  Sagsid.: 12/1526

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har den 14. december 2012 gennemført den lovpligtige styringsdialog med Boligselskabet Strandparken.

  Som besluttet fremsendes referatet til orientering for Økonomi- og Planudvalget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 24. januar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-01-2013

  Til efterretning

  Annette Rahbek (V), Kim Grønved Nielsen (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Status på ny aftale om forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 12/1714

  SAGSFREMSTILLING:

  På Økonomi- og Planudvalgets møde den 23. august 2012 blev det besluttet, at ”der optages realitetsforhandlinger med København om vilkårene for at indgå i det forpligtende samarbejde i overensstemmelse med de nye lovregler”.

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune omfatter i dag følgende områder:

  • Miljø og natur

  • Det specialiserede voksenområde

  • Handicappede børn, børn med særlige behov

  • Hjælpemidler

  • Genoptræning

  • Specialundervisning

  • Beskæftigelse og integration

  Administrationen har i januar 2013 afholdt møder med fagcheferne i København for de respektive områder under det forpligtende samarbejde, og der er ved at tegne sig et billede af, hvilke opgaver Københavns Kommune forventes at løse for Dragør Kommune, og hvilke opgaver Dragør Kommune forventer fremover selv skal varetage. Foreløbig opgaveliste er vedlagt i bilag.

  Udgangspunktet for forhandlingerne har været, at Dragør Kommune følger det serviceniveau, som er fastlagt og følges i Københavns Kommune i dag. Københavns Kommune vurderer at det ikke vil være praktisk muligt at arbejde med flere niveauer for service inden for det samme opgaveområde.

  Der er i samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet en tidsplan, som opererer med opstart af forpligtende samarbejde i Københavns Kommune og hjemtagelse af opgaver til Dragør Kommune fra den 1. januar 2014. En forudsætning for, at tidsplanen kan holde, er, at Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser og Københavns Borgerrepræsentation senest ultimo april har godkendt en ny aftale om forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Københavns Kommune.

  For Dragør Kommune betyder det følgende plan for behandling i de politiske udvalg:

  TMU 9. april

  SBKU 11. april

  ØPU 18. april

  Kommunalbestyrelsen 23. april

  Herefter skal den nye aftale om forpligtende samarbejde, herunder ikke mindst opgaverne som fremover skal varetages af Dragør Kommune, godkendes i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 24. januar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-01-2013

  Til efterretning

  Annette Rahbek (V), Kim Grønved Nielsen (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  Til efterretning.

 • 5
  Meddelelse - Sprogstimulerende indsats i 2013
  Sagsid.: 11/130

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte midler til at øge sprogindsatsen på 0-6 års området. I 2013 udmøntes sprogindsatsen ved et sprogudviklingsforløb en dag om ugen af et halvt års varighed i hver børnehave. To støttepædagoger varetager den konkrete indsats og orienterer forældrene til de børn, der deltager i forløbet.

  Sprogudviklingsforløbet fordeles i institutionerne således:

  Forår 2013: Sølyst børnehave, Høgevænget, Hollænderhus, Køjevænget

  Efterår 2013: Harevænget, Kornblomsten, Dragør Menighed, Vierdigets børnehave

  I 2012 har samtlige pædagoger på 0-6 års området været på kursus i Sprogpakken, som er udbudt af Servicestyrelsen. Der afholdes interne sprogkurser for pædagogmedhjælpere i 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 17. januar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 17-01-2013

  Til efterretning.

  KB orienteres.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  Til efterretning.

 • 6
  Låneporteføljen - januar 2013
  Sagsid.: 10/2194

  ANBEFALING:

  Det anbefales

  1. at tage orienteringen til efterretning
  1. at tage stilling til anbefalingen fra rådgiver om, at forlænge den faste rente på 3 lån, hvor renten udløber i henholdsvis 2014, 2015 og 2016 med renteswaps jfr. bilag 2.

  SAGSFREMSTILLING:

  Rådgiver oplyser at Dragør kommune har en passende fordeling mellem fast og variabel finansiering. Dog bør det lave renteniveau benyttes til at indgå fast finansiering med fremtidig start. Herved sikres budgetsikkerhed i en længere periode på de nuværende lave niveauer.

  Dragørs nominelle gæld (eksl. ældreboliglån og kontantlån) udgør 196.393.271 kr. pr. 28. december 2012.

  Gælden forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,56 pct., som fordeler sig med 68 pct. i fast rente og 32 pct. i variabel rente. Gælden er optaget i danske kroner.

  Rådgiver oplyser, at der er udsigt til moderat stigende vækst i den globale økonomi ind i 2013. Dansk økonomi følger trop, primært trukket af stigende forbrug i husholdningerne. Rådgiver forventer højere danske renter i løbet at 2013 – men usikkerheden om tidspunktet om omfanget er stor.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag er indarbejdet i budgettet. Herudover følges udviklingen løbende og eventuelle ændringer medtages ved de planlagte budgetopfølgninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 24. januar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-01-2013

  Ad 1

  Til efterretning

  Ad 2

  Rådgivers anbefaling anbefales overfor KB

  Annette Rahbek (V), Kim Grønved Nielsen (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Budgetprocedure for budget 2014 - 17
  Sagsid.: 13/141

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at budgetproceduren for budget 2014-17, jf. bilag 1 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med budgetlægningen for 2014 er at skabe et budget i balance og at budgetlægningen sker efter Dragør Kommunes økonomiske politik.

  Udgangspunkt for budgetlægningen for 2014 samt overslagsårene 2015- 2017 er budgetoverslagsåret 2014 i det vedtagne 2013 budget. Heri fortages der en række tekniske ændringer:

  • Korrektion for pris- og lønudviklingen
  • Tekniske korrektioner, jf. nedenfor

  Tekniske korrektioner defineres som:

  • Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer, som medtages i DUT-kompensationen.
  • Demografireguleringer som følge af befolkningsprognose 2013 samt tildelingsmodellerne inden for de pågældende områder.
  • Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres via regnskabsresultatet for 2012 samt 1. budgetopfølgning. Ændrede forudsætninger kan være ændringer i ikke styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Ændringer der har karakter af udvidelse skal fremsendes som forslag til aktivitetsændringer.
  • Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl.

  Det budgetforslag for 2014, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er basisbudgettet, hvortil der efterfølgende kan foretages politiske ændringer.

  I basisbudgettet forudsættes det, at kommunens skatteprocenter er uændret i forhold til 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 24. januar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-01-2013

  Budgetproceduren anbefales over for KB med den tilføjelse, at kommunalbestyrelsens budget-café rykkes fra den 21. august 2013 til den 27. august 2013.

  Annette Rahbek (V), Kim Grønved Nielsen (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Millionpulje 2013
  Sagsid.: 12/2244

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der frigives en bevilling på 620.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 620.000 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens ejendomme, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

  De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder opgaver til en samlet værdi af ca. 2,0 mio. kr.

  Projekterne vurderes ud fra følgende:

  1. Lovliggørelse og akutte opgaver
  2. Sikkerhedskrav
  3. Risiko for følgeskader
  4. Større opgaver som ikke kan rummes i alm. drift.
  5. Brugerønsker

  Der er planlagt 4 opgaver til udførelse i 2013. Udgiften fordeler sig således:

  1. Lovliggørelse og akutte opgaver, kr. 310.000
  2. Sikkerhedskrav, kr. 125.000
  1. Større opgaver, kr. 125.000

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik og Miljøudvalget den 8. januar 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 24. januar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 08-01-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-01-2013

  Anbefales over for KB

  Annette Rahbek (V), Kim Grønved Nielsen (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Dragør skole nord og syd, frigivelse af økonomisk ramme.
  Sagsid.: 12/2246

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling og at anlægsbevillingen frigives til:

  -

  5 mio. kr. til modernisering på Dragør Skole Syd.

  -

  5 mio. kr. til om- og udbygning på Dragør Skole Nord.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af den fremtidige skolestruktur den 13. marts 2012, afsat en ramme på 2 x 5 mio. kr. på henholdsvis Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd.

  Forvaltningen vil i samarbejde med skolen og rådgiver udarbejde byggeprogram og procesplan for projekterne:

  -

  På Dragør Skole Syd overvejes det at etablere et moderne science center, men der er ikke taget endelig stilling hertil.

  -

  På Dragør Skole Nord skal der etableres kapacitet til de årgange, hvor der opstår behov for et 8. spor.

  Foreløbig proces- og tidsplan er vedlagt som bilag. En ny tidsplan vil blive udarbejdet, når opgaverne er nærmere disponeret.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beløbet er afsat i budget 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013.

  Økonomi – og Planudvalget den 24. januar 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 08-01-2013

  For stemte:

  4 (A,F,V)

  Imod stemte:

  2 (C,T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T-gruppen:

  T-gruppen kan støtte, at Dragør Skole Syd langt om længe får et moderne science center. Det er klart det projekt, som står først for i henhold til ”Helhedsplanerne” for skolerenoveringerne på de 4 skoleadresser. Beløbet bør ikke finansieres for lånte penge, men kan bevilges fra kassebeholdningen.

  Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-01-2013

  For stemte 3 (A+F)

  Imod stemte 1 (C)

  Anbefales overfor KB

  Annette Rahbek (V), Kim Grønved Nielsen (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  For stemte   9 (A, F, V, O)

  Imod stemte 6 (C, T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Anes Minde, areal reserve til skoleprojektet for St. Magleby Skole
  Sagsid.: 12/2247

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at Anes Minde kan indgå i det igangværende projekt for udvidelse af St. Magleby Skole fra 2 til 3 spor, som arealreserve.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udarbejdelse af byggeprogram for udbygning af St. Magleby skole til en 3. sporet skole er i gang og i henhold til tidsplanen skal programmet være færdigt den 15. marts 2013.

  I forbindelse med udarbejdelse af programmet er det vigtigt at vide om arealet til Anes Minde kan indgå som et areal som byggegruppen kan råde over når tilkørsel, p-pladser, busholdeplads eller andet skal disponeres.

  Det kan oplyses, at bygningen har sidst været anvendt til flygtningebolig, men har i flere år stået tom fordi bygningen var nedslidt og specielt køkken og bad var i særdeles dårlig stand.

  Plan og Teknik i samarbejde med en ekstern rådgiver gennemgået bygningen og har vurderet at det vil koste ca. 1.6 mio. kr. at renovere.

  Efter gennemgangen har der været hærværk på bygningen med en større vandskade til følge, så det er forvaltningens vurdering at der også er kommet skimmelsvamp og at der nu skal bruges mindst 2.5 mio. kr. før bygningen igen kan anvendes til boligformål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifter til nedrivning m.m. vil i givet fald indgå som en del af sagen om skoleprojektet for St. Magleby Skole.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 24. januar 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 08-01-2013

  Ændringsforslag fra gruppe C:

  C-gruppen foreslår at ejendommen sættes til salg ved udbud.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  4 (A,F,V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet

  Herefter blev forvaltningens indstilling sat under afstemning:

  For stemte:

  4 (A,F,V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-01-2013

  C genfremsatte forslag fra TMU

  For stemte 1 (C )

  Imod stemte 3 (A+F)

  Faldet

  Anbefaling fra TMU

  For stemte 3 (A+F)

  Imod stemte 1 (C )

  Anbefales over for KB

  Annette Rahbek (V), Kim Grønved Nielsen (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  Forslag fra T-gruppen:

  ”Da skoleflertallet reelt har forpasset chancen for at realisere en fornuftig salgspris for ejendommen, så foreslår T-gruppen, at ejendommen hurtigst muligt rives ned.”

  For stemte 6 (C, T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Faldet.

  C-gruppen foreslår at ejendommen sættes til salg ved udbud.

  For stemte          3 (C)

  Imod stemte        9 (A, F, O, V)

  Undlod at stemme 3 (T)

  Faldet.

  Herefter blev anbefalingen fra ØPU indstilling sat under afstemning:

  For stemte 9 (A, F, O, V)

  Imod stemte 6 (C, T)

  Godkendt.

 • 11
  Takster for vand og spildevand 2013
  Sagsid.: 13/379

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at takstbladet fra Dragør Vand A/S og Dragør

  Spildevand A/S godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til vandsektorloven skal Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S fastsætte takster under eller lig med prisloft fra Forsyningssekretariatet, hvor Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne.

  I henhold til vandsektorloven skal Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S, der blev fusioneret den 17. december 2012, fastsætte takster under eller lig med prisloft fra forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvor Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

  Taksterne skal herefter godkendes af Kommunalbestyrelsen. Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet kommunen skal tilse, at Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

  Bestyrelserne tiltrådte takster for 2013 for Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S fremgår af skemaet herunder

  Takster for 2013

  Den samlede vandpris til forbrugerne:

  Dragør Vand og

  Dragør Spildevand

  En m3 (1.000 liter) koldt vand koster i alt:

  2012

  2013

  Vandtakst (kr./m3)

  8,21

  8,38

  Grundvandsbeskyttelsesbidrag (kr./m3)

  0,00

  0,00

  Afgift af ledningsført vand til staten (kr./m3)

  5,23

  5,46

  Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer

  0,67

  0,67

  Rensning Spildevandsbetaling (kr./m3)

  0,00

  0,00

  Transport Spildevandsbetaling (kr./m3)

  30,00

  30,64

  moms 25 %

  11,03

  11,29

  Den samlede vandpris til forbrugerne udgør (kr./m3) inkl. moms

  55,14

  56,43

  Vandtaksten stiger marginalt som følge af almindelige prisfremskrivning. De øvrige takster for målergebyr, særbidrag mv. er vedlagt som bilag. Alle øvrige takster er fastholdt på 2012 niveau.

  Tabel for en husstands udgifter ved udkast til takster inkl. moms:

  En gennemsnitlig husstands udgifter til vand og spildevand

  Dragør

  I alt incl. Moms og afgifter

  2012

  2013

  12-13

  Lejlighed med forbug på 100 m3 per år

  5.587

  5.718

  2,3 %

  Parcel med forbrug på 170 m3 per år

  9.815

  10.044

  2,3 %

  Takstfastsættelsen for 2013 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet. De indkrævne forbrugertakster må totalt set ikke overstige indtægtsrammen. Indtægtsrammer og beregningen af forbrugertakster er vist nedenfor.

  Overholdelse af prisloft

  Dragør Vand A/S

  Dragør Spildevand A/S

  Indtægtsramme

  11.853.269

  26.163.816

  Faste indtægter (abonnement mv.)

  5.481.696

  359.000

  Takst ekskl. Moms

  9,81

  39,73

  mængde m3 (-1 pct)

  649.440

  649.440

  Totalindtægt via takster

  6.371.573

  25.804.816

  Totale indtægter i 2013

  11.853.269

  26.163.816

  Det fremgår, at takstprovenuet overholder indtægtsrammen fra Forsyningssekretariaitet, da det samlede takstprovenu ikke overstiger indtægtsrammen. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 24. januar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-01-2013

  Anbefales over for KB

  Annette Rahbek (V), Kim Grønved Nielsen (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Amagerforbrænding – opfølgning på den politiske aftale
  Sagsid.: 13/410

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om der er ønsker til temaer, som Dragør Kommune kunne have interesse for skulle indgå i den første konference for ejerkommunerne af Amagerforbrænding.

  SAGSFREMSTILLING:

  Amagerforbrænding har med brev af 19. december 2012 oplyst, at de planlægger en konference for ejerkommunerne. Konferencen er en opfølgning på den politiske aftale, der blev indgået blandt ejerkommunerne i forbindelse med beslutningen om at bygge et erstatningsanlæg for det nuværende forbrændingsanlæg.

  I den forbindelse anmoder Amagerforbrænding at få oplyst om der er emner, som Dragør Kommune ønsker skal indgå i den første konference.

  Udvalget opfordres til i givet fald at fremkomme med emner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 24. januar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-01-2013

  ØPU støtter op om de temaer som er nævnt af henholdsvis Hvidovre og Frederiksberg kommuner.

  Herudover foreslår ØPU to temaer til drøftelse:

  Ændrede rammebetingelser - betydningen af en ny ressourcestrategi (der forventes at være kommet inden da). Det forventes at den indeholder en væsentlig liberalisering. Hvad betyder det for Amagerforbrænding/Amager Ressourcecenter?

  Affaldsplaner - det er en kommunal opgave at lave affaldsplaner og leve op til dem. Kan Amagerforbrænding/Amager Ressourcecenter bidrage til at understøtte kommunerne? Har AMF en rolle i denne henseende?

  Anbefales over for KB

  Annette Rahbek (V), Kim Grønved Nielsen (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Ændring af styrelsesvedtægt for Dragør Kommunes Skolevæsen
  Sagsid.: 12/2055

  ANBEFALING:

  Social Børn og Kultur anbefaler

  1.

  at

  de ændrede styrelsesvedtægter godkendes, herudover

  2.

  at

  forældrerepræsentationen i forældrerådene udvides fra 1 til 2 forældrerepræsentanter fra hver enhed i SFO’en, og

  3.

  at

  der udarbejdes en mere grundlæggende vejledning for udarbejdelse af samarbejdsaftalerne mellem Forældreråd og Skolebestyrelser, som kan lægges til grund for samarbejdet parterne imellem.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Social Børn og Kulturudvalgets møde den 29. november 2012 blev det besluttet at sende de ændrede styrelsesvedtægter for Dragør Kommunes Skolevæsen til udtalelse. Der er indkommet 6 udtalelser. Udtalelserne er fra:

  • Dragør Skoles Skolebestyrelse
  • Dragør Skole SFO’s forældreråd
  • St. Magleby Skoles Skolebestyrelse
  • St. Magleby Skole SFO’s forældreråd
  • Fælles Skoleråd
  • Institutionssamrådet

  Alle udtalelser fremgår af bilag.

  Ændringerne i styrelsesvedtægten omhandlede nedenstående i forhold til den gældende styrelsesvedtægt:

  a)

  Styrelsesvedtægterne er blevet tilpasset, så de også omfatter SFO, som nu er en del af skolen

  b)

  Sammensætningen, valg med videre omhandlende forældrerådene er skrevet ind

  c)

  Skoledistrikterne er ændret, således at de er ”flydende” ved klassedannelserne

  d)

  Indskrivning/optagelse i skolen er tilpasset den politiske beslutning

  e)

  Styrelsesvedtægterne er rettet igennem, så de sprogligt svarer til de udtryk, der benyttes i dag som f.eks. 0.klasse i stedet for Børnehaveklasse mv

  Ad a)

  Der er ikke kommet nogen indvendinger til, at SFO er skrevet ind i styrelsesvedtægterne

  Ad b)

  Begge forældreråd og institutionssamrådet efterspørger generelt større forældrerepræsentation i forældrerådene, og Skolebestyrelsen på Dragør Skole påpeger, at den nuværende sammensætning består af 2/3 af medarbejdere og ledere, hvilket forslås ændret til en mere ligelig fordeling.

  En øget forældrerepræsentation kan imødekommes ved at udvide forældrerepræsentanterne fra 1 til 2 forældrerepræsentanter fra hver enhed i SFO’en. Derved vil forholdet mellem medarbejdere/ledere og forældre være 50/50.

  Begge forældreråd efterspørger klart definerede kompetencer for forældrerådene i SFO’erne og Institutionssamrådet påpeger, at det ikke er tydeligt, hvad der skal ske, hvis der opstår uenighed mellem Forældreråd og Skolebestyrelse. Ligeledes ønsker forældrerådene, at det skal være de samme kompetencer, der delegeres fra skolebestyrelse til forældreråd på begge skoler.

  Det er tvivlsomt om dette kan gennemføres, da de enkelte skolebestyrelser har selvstændig kompetence inden for de mål og rammer som overordnet er fastsat af kommunalbestyrelsen. I stedet anbefales det, at der udarbejdes en mere grundlæggende vejledning for udarbejdelse af samarbejdsaftalerne mellem Forældreråd og Skolebestyrelser, som kan lægges til grund for samarbejdet parterne imellem.

  Skolebestyrelsen for Dragør Skole finder oplægget til samarbejdsaftalen omfattende, og alligevel ikke tilstrækkeligt beskrevet. De ønsker afsnittet om samarbejdsaftalen erstattet med en løsning, hvor SFO-lederen inviteres til at deltage i skolebestyrelsens møde, når der er særlige SFO relaterede emner på dagsordenen.

  Ad c)

  Skolebestyrelsen for St. Magleby Skole bemærker, at de ”har … en klar forventning om, at søskendekriteriet fortsat vægtes meget højt”, da de frygter at det kan blive tilsidesat for at undgå oprettelsen af et ekstra spor. Ligeledes påpeger de, at ingen børn på deres skolevej skal køre forbi en skole, medmindre det er familiens ønske.

  Skolebestyrelsen for Dragør Skole udtaler, at de ser ”indførelsen af flydende skoledistrikter som en pragmatisk og fornuftig løsning, der har til formål at sikre et ensartet indskrivningstal og dermed en ligelig fordeling af eleverne i klasser på skolerne/matriklerne”.

  Ad d)

  Skolebestyrelsen på Dragør Skole ønsker en fastholdelse af den nuværende grænse på 24 elever, i forhold til hvornår en skoleleder kan afvise at modtage en elev fra anden skole i kommunen. Ved ændringen er dette tal hævet til 26. Skolebestyrelsen roser fastholdelsen af grænsen på 22 elever som grænsen for de elever, der søger fra andre kommuner.

  Ad e)

  Forældrerådet fra Dragør Skole SFO har fundet enkelte steder, hvor børnehaveklasser ikke er rettet til 0. klasse.

  Dette rettes til inden styrelsesvedtægten efter vedtagelse sendes til parterne og gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside.

  Foruden de ændrede emner i styrelsesvedtægten har de to skolebestyrelser yderligere en række emner med i deres udtalelser.

  Dragør Skoles Skolebestyrelse finder det ikke nødvendigt, at SFO er repræsenteret i Institutionssamrådet, da forældreråd ikke kan sammenlignes med daginstitutioners forældrebestyrelser på grund af sammensætning og ansvar. De opfordrer desuden til, at det vurderes, hvorvidt der er behov for tildeling af ekstra støtte til børn med særlige behov i barnets SFO, jf. ændringen af folkeskoleloven pr. 1. maj 2012, der er vedtaget med henblik på at styrke inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning.

  De ønsker desuden teksten vedrørende 10. klasse præciseret så det fremgår, at de også modtager elever fra andre skoler end kommunens folkeskoler. Ligeledes ønskes afsnittet om sekretær- og teknisk servicelederordning præciseret, så det fremgår at der er tale om én sekretær og én serviceleder pr. matrikel.

  St. Magleby Skoles Skolebestyrelse påpeger, at de generelt ikke accepterer de vedtagne ændringer af skolestrukturen, og i sagens natur ikke kan godkende ændringerne af styrelsesvedtægterne for Dragør Kommunes Skole og SFO. Det bliver senere påpeget, at selve indholdet isoleret set er tilfredsstillende. Bekymringerne om den besluttede skolestruktur er koncentreret om sporreduktion og de medfølgende højere klassekvotienter, økonomien i kraft af at Vierdigets grund ikke er sat til salg og sikring af passende luftkvalitet. Ligeledes ønsker skolebestyrelsen, at på årgange med 8 spor, placeres det 8. spor på St. Magleby Skole frem for Dragør Skole Nord, da der derved er færre af St. Maglebys Skoles elever, der skal flytte skole. Skolebestyrelsen påpeger desuden, at byggeriet vil betyde, at elever på St. Magleby Skole vil opleve flere skift, og at skift mellem matrikler af forældre og børn også opfattes som skoleskift.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  De ændrede styrelsesvedtægter har været sendt til udtalelse hos berørte parter

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 17. januar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 17-01-2013

  ad 1-3

  For stemte

  5 (A+O+V)

  Imod stemte

  2 (C+T)

  Anbefales over for KB

  T-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse:

  ”T-gruppen er uenig med AVOF’s plan for skolerne – og dermed for styrelsesvedtægten.

  Herudover mener vi ikke, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til høringssvarene.”

  C-gruppen tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  Forslag fra T-gruppen om at sagen sendes tilbage til behandling i SBKU.

  For stemte 6 (C, T)

  Imod stemte 9 (A,F,O, V)

  Faldet

  Ændringsforslag fra T-gruppen:

  1. SFO-lederen deltager på SB-møderne,

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Undlod at stemme 3 (C)

  Faldet

  2. At der indskrives et fast antal møder pr. år hvor SFO-forældreråd deltager i SB-møder

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Undlod at stemme 3 (C)

  Faldet

  3. at SFO-medarbejdere kan vælges til SB

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Undlod at stemme 3 (C)

  Faldet

  4. at SFO-råd repræsenteres i forældrenævn og dermed i Institutionssamrådet

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Undlod at stemme 3 (C)

  Faldet

  5. at SFO-ledere repræsenteres i Institutionssamrådet

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Undlod at stemme 3 (C)

  Faldet

  6. at forældrerepræsentationen i SFO-forældrerådene udvides fra 1 til 2 forældrerepræsentanter fra hver enhed i SFO’en, og at der blandt forældrene i SFO-forældrerådet vælges en repræsentant til skolebestyrelsen, og at denne indtræder i skolebestyrelsen som fuldgyldigt medlem på lige fod med de øvrige skolebestyrelsesmedlemmer.

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Undlod at stemme 3 (C)

  Faldet

  Ændringsforslag til ad 1 fra A,F,O,T,V-grupperne:

  Det foreslås at den nuværende grænse på 24 elever fastholdes:

  Godkendt.

  Ad 1 i øvrigt

  For stemte 9 (A,F,O,V)

  Imod stemte 6 (C,T)

  Godkendt.

  T-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse:

  ”T-gruppen er uenig med AVOF’s plan for skolerne – og dermed for styrelsesvedtægten.

  Herudover mener vi ikke, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til høringssvarene.”

  Ad 2

  For stemte 12 (A,F,O,V,T)

  Imod 0

  Undlod at stemme 3 (C)

  Godkendt.

  Ad 3

  Godkendt.

  C gruppen finder skolereformen uansvarlig og kan derfor ikke stemme for ny styrelsesvedtægt.

  Bilag

 • 14
  Rammer for realisering af sporreduktion
  Sagsid.: 13/242

  ANBEFALING:

  Social Børn og Kultur anbefaler,

  1.

  at

  det er skolelederne, der beslutter, hvor mange og hvilke af de eksisterende årgange, der reduceres fra august 2013 og 2014. Skoleledernes beslutning om sporreduktion skal realiseres inden for de politisk besluttede økonomiske- og bygningsmæssige rammer samt folkeskoleloven,

  2.

  at

  det er skolelederne der beslutter, om der skal oprettes 7 eller 8 spor ved indskrivningen på baggrund af elevsammensætningen, inklusionstiltag mv. Beslutningen skal realiseres inden for de politisk besluttede økonomiske- og bygningsmæssige rammer samt folkeskoleloven.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2012 blev det besluttet, at det fremtidige sporantal i Dragør Skolevæsen reduceres fra 8 til 7 spor, med mulighed for 8 spor på enkelte årgange. Efterfølgende er det blevet besluttet, at sporreduktionen på de eksisterende årgange skal ske over en 2 årig periode med start fra august 2013 (jf. KB 22. november 2012).

  Beslutningerne betyder, at der i de kommende måneder skal udpeges, hvilke årgange der skal reduceres i henholdsvis 2013 og 14. Lovgivningen og de politisk besluttede økonomiske- og bygningsmæssige rammer udgør råderummet i realiseringen af sporreduktionen.

  Nedenstående afsnit uddyber rammerne for realiseringen af sporreduktionen.

  Frigivne midler til undervisningsdifferentiering mv.

  I budget 2013-16 er det besluttet at tilbageføre dele af den planlagte besparelse på skoleområdet, som blev vedtaget i budget 2012-15. Det betyder, at sporreduktioner frigiver midler til undervisningsdifferentiering mv.

  Med de planlagte besparelser i 2014-16 på ca. 1.5 mio. kr. skal der ske en sporreduktion på minimum 3 årgange. Ved færre årgange vil der være et driftsunderskud. Skemaet viser, hvor mange årsværk der frigives ved reduktion af spor, når der er taget højde for de fremadrettede planlagte besparelser. Detaljerne for udregningen fremgår af bilag. De frigivne midler er i relation til hele skolevæsenet.

  Antal årgange,

  hvor der sker

  sporreduk-

  tion

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  Antal årsværk

  der frigives til

  undervisningsdif-

  ferentiering mv

  10,5

  9,1

  7,7

  6,3

  4,9

  3,6

  2,2

  0,8

  -0,6

  -2,0

  Klassekvotienter

  I folkeskoleloven fremgår det, at der max må være 28 elever i en klasse. De gennemsnitlige klassekvotienter i Dragør Skolevæsen ligger i dag på mellem 20-24, men da eleverne er forskelligt fordelt mellem de 4 matrikler er der i dag (elevtal 3. januar 2013) 21 klasser der ligger på klassekvotienter på mellem 25-28 elever. Ved en sporreduktion fra 8 til 7 spor vil der være flere klasser, der vil have mellem 25-28 elever i klassen.

  Klassestørrelsens betydning for elevernes udbytte af undervisningen har været omdrejningspunkt i en række nationale og internationale undersøgelser. Generelt kan man sige, at forskningsmæssigt findes der ikke et klart entydigt billede af, hvad der er en den rigtige klassestørrelse for at optimere elevernes udbytte af undervisningen. En svensk undersøgelse påviser en stor sammenhæng mellem klassestørrelse og elevernes udbytte af undervisningen, mens danske og internationale undersøgelser kun kan påvise en lille eller ingen negativ effekt af klassestørrelsen. Samtlige undersøgelser er derimod enige om, at klasser på 20 eller færre elever synes at skabe bedre rammer for læring, end klasser med 25 eller flere elever. Små klassestørrelser kan dog give nogle andre udfordringer i forhold til børnegruppernes sammensætning, muligheden for etablering af sociale relationer mv. Der er altså mange faktorer, der har indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen.

  Der er ingen af de publicerede undersøgelser vedrørende sammenhæng mellem klassestørrelse og elevernes udbytte af undervisningen, der har haft et kildemateriale til rådighed, der med nogen signifikans har kunnet måle effektforskelle for elevernes læring i klasser med henholdsvis 25, 26, 27 eller 28 elever i klasserne. Det er derfor ikke muligt på baggrunden af forskningen at sige, hvilken klassestørrelse der bedst vil optimere elevernes udbytte af undervisningen, når klassekvotienten er mere end 20 elever. Mere detaljeret gennemgang af undersøgelser vedr. klassestørrelsens betydning for elevernes udbytte af undervisningen findes i bilaget ”forskning i effekten af klassestørrelse på elevers faglige færdigheder”.

  Bygningsmæssige rammer

  Der er afsat 45 mio. kr. til ud- og ombygning af St. Magleby Skole Kirkevej, som skal benyttes til at kunne gøre skolen 3 sporet. Derudover er der afsat 5 mio. kr. til Dragør Skole Nord og 5 mio. kr. til Dragør Skole Syd til ud- og ombygninger på de 2 matrikler. Byggerierne forventes at være færdige i løbet af 2013-14, for St. Magleby Skoles vedkommende ved udgangen af 2014.

  Den politiske beslutning om placering af et 8. spor på Dragør Skole Nord betyder, at de årgange, hvor der fastholdes 8 klasser vil der skulle flyttes en klasse til Dragør Skole Nord. Dette gælder også, hvis der vælges at indskrive til 8 spor i de kommende 0. klasser. Her vil det 8. spor skulle indskrives til Dragør Skole. Placering af det 8. spor på Dragør Skole Nord betyder, at der inden for de kommende år skal skabes kapacitet til disse ekstra klasser. Etableringen skal ske inden for den eksisterende bygningsmasse og den afsatte økonomiske ramme på 5 mio. kr.

  Det videre forløb med realisering af den vedtagne sporreduktion

  Hvordan de frigivne midler fordeles, og efter hvilke kriterier de fordeles, vil være op til skoleledergruppen. Der kan være forskellige behov til forskellige tider (f.eks. høje klassekvotienter, øget inklusion, ekstra fokus på en specifik indsats f.eks. læseindsats i de mindre klasser), hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at lade de frigivne midler være en samlet pulje, som skolelederne råder over i forbindelse med skoleårets planlægning, hvor de afsatte økonomiske midler til skolevæsenet fordeles de to skoler imellem.

  Ved realiseringen af sporreduktionen er det vigtigt, at det sker så hensynsfuldt som muligt for henholdsvis elever, medarbejdere og forældre. Da der kan være forskellige hensyn, der skal tages på de enkelte årgange vil det være hensigtsmæssigt, at det er skoleledergruppen, der beslutter, hvordan sporreduktionen skal realiseres, herunder også hvor mange årgange der skal sporreduceres fra henholdsvis august 2013 og august 2014. Det betyder, at skoleledergruppen på baggrund af pædagogiske og faglige overvejelser kan beslutte at have høje klassekvotienter på nogle årgange og mindre på andre afhængig af elevsammensætningen. Skoleledernes løsninger skal kunne realiseres inden for de politisk besluttede økonomiske- og bygningsmæssige rammer samt folkeskoleloven.

  I forbindelse med sporreduktionen vil det være hensigtsmæssigt, at der på hver årgang sikres 4-5 ”tomme” pladser. Derved vil der være taget højde for tilflyttere til kommunen. Ligeledes har skoleledergruppen peget på, at det er uhensigtsmæssigt at sporreducere i 8. og 9. klasse, da eleverne her er i afslutningen af deres skoleforløb, og undervisningen er planlagt målrettet de kommende eksamener mv. I den sammenhæng vil det være uhensigtsmæssigt, at eleverne skal koncentrere sig om etablering af nye klassekulturer og sociale relationer. Det betyder, at en sporreduktion senest skal ske op til begyndelsen af 8. klasse.

  Sporreduktionens betydning for SFO-strukturen

  En sporreduktion vil også have betydning for SFO-strukturen. Ved en evt. indskrivning til 8 spor i de kommende 0. klasser kan Dragør Skole SFO i den nuværende struktur godt rumme en ekstra klasse, men hvis der kommer mange flere børn og klasser, vil der ikke være kapacitet nok. Kapaciteten i SFO-strukturen vil skulle medtænkes i udvælgelsen af, hvilke klassetrin, der kan sporreduceres på i henholdsvis 2013 og 14. Det må forventes, at SFO-strukturen skal tilpasses til den nye skolestruktur. Dette vil ske i tæt samarbejde mellem ledere og forvaltning.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Efter tilbageførslen af dele af den planlagte besparelse henstår der besparelser som følger:

  2013 345.000 kr. - 2014 1.552.500 kr. - 2015-16 1.560.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 17. januar 2013

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 17-01-2013

  Der forelå supplerende forslag fra Annette Rahbek (V):

  ”I den aktuelle situation vedrørende implementering af ny skolestruktur, foreslår A,F,O & V:

  At der afsættes ekstra 270.000 kr. (5/12) i budgettet 2013 og 640.000 kr. (12/12) i kommende budgetår.

  Pengene afsættes til disponering for spordannelsen i de kommende 0. klasser, fredning af udskolingseleverne og/eller anden pædagogisk aktivitet som skolelederne finder hensigtsmæssig.

  Pengene findes inden for SBKU-området i 2013 og indarbejdes fremadrettet i budgettet.

  Administrationens indstilling blev sat under afstemning først:

  ad 1.

  For stemte

  5 (A+O+V)

  Imod stemte

  2 (C+T)

  Godkendt

  ad 2.

  For stemte

  5 (A+O+V)

  Imod stemte

  2 (C+T)

  Godkendt.

  Herefter blev det supplerende forslag sat under afstemning:

  For stemte

  5 (A+O+V)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  2 (C+T)

  Godkendt

  T-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse:

  ”T-gruppen er uenig med AVOF’s plan for skolerne – og dermed for sporreduktionen.

  De nuværende klassekvotienter (bilag 3) viser med al ønskelig tydelighed, at der er brug for alle 4 skoleadresser – og 8 spor.”

  C-gruppen tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  T-gruppen sender herefter sagen i Kommunalbestyrelsen jfr. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  T-gruppen foreslår:

  ”At der ikke nedlægges klasser i skoleåret 2013”

  For stemte 6 (C, T)

  Imod stemte 9 (A,F,O,V)

  Faldet

  ad 1

  For stemte 9 (A,F,O,V)

  Imod stemte 6 (C,T)

  Godkendt.

  ad 2.

  For stemte 9 (A,F,O,V)

  Imod stemte 6 (C,T)

  Godkendt.

  Ad suppl. forslag.

  For stemte 9 (A,F,O,V)

  Imod stemte 0

  Undlod at stemme 6 (C,T)

  Godkendt

  T-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse:

  ”T-gruppen er uenig med AVOF’s plan for skolerne – og dermed for sporreduktionen.

  De nuværende klassekvotienter (bilag 3) viser med al ønskelig tydelighed, at der er brug for alle 4 skoleadresser – og 8 spor.”

  C-gruppen tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 15
  Kontrakt om nyt bibliotekssystem
  Sagsid.: 12/2138

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  at Dragør Kommune tilslutter sig det fælles udbud af bibliotekssystem i regi af KOMBIT, med forpligtelse til efterfølgende anvendelse i udbudsperioden.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunernes it-fællesskab KOMBIT har fået til opgave at udbyde et nyt bibliotekssystem.

  Det forventes, at prisen på et kommende system bliver økonomisk konkurrencedygtigt ift. de eksisterende systemer på markedet. En yderligere fordel er at bibliotekssystemet bliver en åben løsning, som giver mulighed for at integrere til kommunens økonomisystem mm, med mulighed for administrative besparelser.

  Bibliotekssystemet skal omfatte både folkebiblioteker og skolebiblioteker, dvs. samme funktionalitet, som Dragør Kommunes system har i dag.

  KOMBIT har bedt om forpligtende tilslutningsaftaler fra de kommuner, som ønsker at deltage i løsningen. I december 2012 var der tilmeldt 78 deltagende kommuner og udbuddet gennemføres derfor.

  Hvis anbefalingen følges, forpligter Dragør Kommune sig til at indkøbe og sætte systemet i drift frem til næste udbud. Perioden går op til otte år, dog med mulighed for at systemet sendes i udbud igen efter eksempelvis seks år, hvis det vurderes at der kan opnås bedre priser eller funktionalitet.

  Prisen forventes at blive makismalt 7 kr. pr. borger pr. år. Denne pris dækker KOMBITs opgaver ift. udbud, systemudvikling samt drift af systemet i perioden. Samlet pris maksimalt pr. år 98.000 kr, ved et befolkningstal på 14.000.

  Det vurderes at Dragør Kommunes engangsudgifter til teknisk implementering af systemet vil være ca. 200.000 kr., samt udgifter til uddannelse på 100.000 kr. Begge beløb forventes at forfalde i budget 2016.

  Til sammenligning anvender Dragør Kommune i dag ca. 189.000 kr. pr. år på det nuværende bibliotekssystem, dog inkl. selvbetjeningsløsninger, sms-tjeneste, mobib og en række mindre systemer. Desuden anvendes ca. 15.000 kr. pr. år på skolebiblioteksløsning. Det forventes at en del af disse mindre systemer også prismæssigt vil være integreret i et kommende system fra KOMBIT.

  Dragør Kommunes nuværende system, Axiell, vil være i drift til og med 2015, hvis Dragør tilslutter sig KOMBITs løsning fra 2016.

  Dragør kan i princippet fortsætte med Axiell i en længere periode. Det er dog usikkert, hvor længe systemet vil være til rådighed, hvis der bliver udviklet et nyt system, som mange kommuner vælger at tilslutte sig.

  KOMBIT oplyser at det vil være muligt at tilmelde sig bibliotekssystemet senere, men at det forventes at blive væsentligt dyrere end ved deltagelse fra starten.

  Det er administrationens vurdering, at Dragør Kommune bør deltage i den beskrevne løsning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen udgifter i budget 2013.

  Forventet driftsudgift pr. år fra 2016, 98.000 kr.

  Forventede engangsudgifter til implementering i 2016, 300.000 kr.

  I dagens budget er indeholdt ca. 204.000 kr. til det nuværende bibliotekssystem.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 17. januar 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 24. januar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 17-01-2013

  Anbefales over for ØPU/KB med 6 stemmer for (SBKU –C)

  1 medlem ( C) undlod at stemme.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-01-2013

  Anbefales over for KB

  Annette Rahbek (V), Kim Grønved Nielsen (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Frigivelse af midler fra digitaliseringspuljen
  Sagsid.: 12/1541

  ANBEFALING:

  Borgmestersekretariat, HR og Udvikling anbefaler, at der sker frigivelse fra digitaliseringspuljen af kr. 400.000 til indkøb af telefonomstilling og telefonbog til intranettet og kommunens hjemmeside

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomi- og Planudvalget blev ved meddelelsespunkt den 4. oktober 2012 orienteret om, at Dragør Kommune hjemtager telefonomstillingsopgaven i 2013, og at der samtidig skulle ske indkøb af en telefonbog til hhv. kommunens hjemmeside og intranettet med henblik på at fremme borgernes mulighed for at kontakte medarbejderne direkte.

  Det var hensigten, at telefonomstillingen skulle være hjemtaget og i drift pr. 1. januar 2013.

  Oplysninger som fremkom sent i forløbet gjorde det nødvendigt, at indhente yderligere informationer og at foretage yderligere undersøgelser af systemets fleksibilitet og kompatibilitet med kommunens Avaya-server.

  Tidsplanen er derfor ændret, og telefonomstillingen vil være hjemtaget og i drift pr. 1. april 2013.

  Der foreligger nu en endelig kontrakt fra Axcess som skal levere telefonomstillingssystemet til Dragør Kommune, ligesom der foreligger et endeligt tilbud på telefonbogen fra Skybrud.

  Anlægsudgiften til telefonomstillingen udgør kr. 301.070 medens anlægsudgiften til telefonbogen udgør kr. 91.000.

  Anlægsudgiften afholdes inden for rammerne af digitaliseringspuljen, og derfor anbefaler administrationen at der sker frigivelse af kr. 400.000.

  Rådighedsbeløbet i 2013 er kr. 1.158.000 i digitaliseringspuljen.

  De afledte driftsudgifter til telefonomstillingen udgør kr. 88.560 for en treårig periode og betales ved kontrakt indgåelse. Ligeledes er der en årlig personaleudgift til betjening af telefonomstillingen på kr. 330.000.

  De afledte driftsudgifter afholdes inden for rammerne af budgettet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsudgiften på i alt kr. 392.070 afholdes af digitaliseringspuljen.

  De afledte driftsomkostninger (3 årig aftale) på i alt kr. 1.078.560 for alle 3 år afholdes af Borger og Social.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 24. januar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-01-2013

  Anbefales over for KB

  Annette Rahbek (V), Kim Grønved Nielsen (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Underskudsgaranti Dragør Musik Fest
  Sagsid.: 13/511

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at underskudsgarantien på 100.000 kr. udløses
  2. at der sker udbetaling af 57.300 kr. fra kontoen til kulturelle aktiviteter, et beløb, som SBKU tidligere har reserveret i 2012 til delvis dækning af underskudsgarantien, og at de 57.300 kr. overføres til budget 2013
  3. at restbeløbet på 42.700 kr. finansieres af overskuddet fra Markedsføringsgruppen i 2012 på 36.200 kr. som overføres til budget 2013. Differencen på 6.500 kr. holdes indenfor budgettet
  4. at det indskærpes over for Dragør Musik Fest, at der skal strammes op på de regnskabsmæssige procedurer i fremtiden.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2012 at give en underskudsgaranti på 100.000 kr. til Dragør Musik Fest der i 2012 blev afholdt for 15. gang. Garantien skal fortrinsvis anvendes til betaling af kunstnere, og garantien kan først udløses, når Dragør Musik Fest har fremsendt regnskab for 2012 til kommunalbestyrelsen.

  SBKU har den 6. september 2012 reserveret 57.345 kr. til eventuel udløsning af den bevilligede underskudsgaranti på 100.000 kr. Beløbet er ikke overført til budget 2013.

  Dragør Musik Fest har den 25. oktober 2012 fremsendt et regnskab for musikfesten. Regnskabet er uklart og svarer ikke til tidligere aflagte regnskaber fra musikfesten.

  Administrationen har sammen med formanden for musikfesten forsøgt at opstille et regnskab hvor der kan fremvises dokumentation for de enkelte poster.

  På udgiftssiden mangler der nu betaling af 34.000 kr. til lyd og lys.

  På indtægtssiden foreligger der stort set ikke dokumentation, hverken i form af indbetalte sponsorbidrag eller salg af festtegn. Hovedparten af sponsorbidragene er endnu ikke indbetalte, og der foreligger kun mundtlige tilsagn om sponsorbidrag.

  Med udgangspunkt i de fremlagte oplysninger fra Dragør Musik Fest viser der sig et underskud på ca. 121.000 kr. Administrationen har dokumentation for, at alle kunstnere har fået udbetalt honorarer i forhold til det aftalte, og på den baggrund skal det anbefales, at underskudsgarantien på 100.000 kr. udløses.

  Alt i alt finder administrationen håndteringen af regnskabet yderst kritisabelt, og det bør indskærpes over for Dragør Musik Fest, at der skal strammes op på de regnskabsmæssige procedurer i fremtiden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udløsning af underskudsgaranti på 100.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 24. januar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-01-2013

  Ad 1-4

  For stemte 3 (A+F)

  Imod stemte 1 (C)

  Anbefales over for KB

  Annette Rahbek (V), Kim Grønved Nielsen (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  Forslag fra C-gruppen om, at det lukkede notat gøres offentligt:

  Godkendt

  Ad 1

  For stemte 9 (A,F,O,T)

  Imod stemte 3 (C)

  Undlod at stemme 3 (V)

  Godkendt

  Ad 2

  For stemte 9 (A,F,O,T)

  Imod stemte 3 (C)

  Undlod at stemme 3 (V)

  Godkendt

  Ad 3

  For stemte 9 (A,F,O,T)

  Imod stemte 3 (C)

  Undlod at stemme 3 (V)

  Godkendt

  Ændringsforslag til ad 4

  ”Forvaltningen specificerer retningslinier til godkendelse i ØPU, for evt. fremtidige ansøgninger om underskudsgaranti samt kravene til regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet fra en ekstern revisor.”

  Godkendt

  Bilag

 • 18
  Velkomstbrochure
  Sagsid.: 13/603

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler at velkomstbrochuren godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  JS/Danmark har efter aftale med Dragør Kommune udarbejdet en velkomstbrochure for kommunen. Udkastet til brochuren findes i bilag til sagen.

  Velkomstbrochuren afløser den tidligere turistbrochure. Begge er annoncefinansierede og uden udgift for Dragør Kommune.

  Den tidligere turistbrochure blev genoptrykt hvert andet år, og blev samtidig udleveret ved nye borgeres tilflytning til Dragør.

  Efter Dragør Turistråd er etableret, er der hvert år udgivet aktuelle turist- og aktivitetsbrochurer. Det blev derfor besluttet, at udarbejde en egentlig velkomstbrochure til erstatning for turistbrochuren til udlevering til nye borgere. Samtidig blev det besluttet, at velkomstbrochuren i Vallensbæk Kommune skulle danne model for velkomstbrochuren.

  Der vil efterfølgende kunne være enkelte mindre redaktionelle rettelser, inden det færdig produkt trykkes. Brochuren forventes at være færdig og trykt ved udgangen af februar/først i marts.

  Brochuren vil blive gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside, på biblioteker og i borgercenteret. Forvaltningen vil desuden indgå aftaler med andre relevante distributører, eksempelvis turistrådet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Finansieringen sker ved annonceringer i brochuren.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2013.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-01-2013

  Sagen sendes til endelig behandling i SBKU efter endnu en korrekturlæsning.

  BESLUTNING: MARKEDSFØRINGSGRUPPEN DEN 05-02-2013

  Markedsføringsgruppens bemærkninger indarbejdes i brochuren og sagen oversendes til endelig behandling i Social, Børn og Kulturudvalget den 19. februar 2013.

  Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 19-02-2013

  Godkendt med enkelte rettelser.

  Bilag

 • 19
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Lars Tøgern

  Skal der udarbejdes lokalplan i forbindelse med udbygningen af St- Magleby Skole ?

  Borgmesteren.

  Nej, der skal ikke udarbejdes lokalplan i forbindelse med projektet.

  Annete Nyvang.

  Skal der findes klasser, som skal nedlægges i 2013.

  Borgmesteren.

  Det ses som en mulighed, men kompetencen er givet til skolelederne i forhold til de konkrete forhold i de enkelte klasser.

  Annette Nyvang. Vil der ske klassenedlæggelser i 2014

  Borgmesteren.

  Det afhænger af de konkrete forhold på det tidspunkt.

  Annette Nyvang. Er der truffet konkret beslutnig om etablering af et ”hjerterum” på Dragør Nord.

  Borgmesteren.

  Det afhænger af den konkrete situation i forhold til pladsbehov m.v.

  Camilla Siersbøl

  Der er en lov om fleksibel frokostfaciliteter i daginstitutioner. Det kan Høvænget institutionen ikke leve op til. Hvad er tanken i den forbindelse.

  Borgmesteren.

  Et konkret svar eftersendes.

  Kristine Bak. Hvad er status for indeklimaet på St. Magleby.

  Borgmesteren.

  Påbudet er fastholdt og sagen er sendt videre til Miljøankenævnet.