Skip navigationen

Referat

Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  ANBEFALING:

  Der var ikke fremkommet spørgsmål.

 • 2
  Meddelelse - Sports- og Kulturpris 2012
  Sagsid.: 13/876

  SAGSFREMSTILLING:

  Uddeling af Dragør Kommunes Sports- og Kulturpris for 2012.

  Dragør Kommunes Folkeoplysningsudvalg har den 20. februar 2013 vedtaget, at Sports- og Kulturprisen 2012 overrækkes til Lars G. Brandt fra Dragør Boldklub. Lars har igennem sit virke som henholdsvis holdleder og træner for årgang 2003, skoleleder for fodboldskolen i Dragør og aktiv spiller på flere hold, udvist et usædvanligt stort arrangement for både egen årgang, men ligeledes for bredden i Dragør Boldklub.

  Datoen for prisoverrækkelsen er fastsat til fredag den 15. marts 2013 kl. 19.00.

  Nærmere om arrangementet vil blive tilsendt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  Til efterretning.

 • 3
  Meddelelse: Afgørelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden i sag fra 2011 om kvalitetskontrakter på skoleområdet
  Sagsid.: 11/3244

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune besvarede ved brev af 25. november 2011 Statsforvaltningen Hovedstadens henvendelse af 15. november 2011 i anledning af en borgerhenvendelse om, at kommunens mål i kvalitetskontrakterne på skoleområdet, ikke var kvantificerbare.

  Statsforvaltningen har den 11. februar 2013 truffet afgørelse om, ikke at foretage yderligere i sagen, da lovgrundlaget vedrørende kvalitetskontrakter blev ophævet pr. 1. januar 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Afskrivningspolitik
  Sagsid.: 13/780

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at afskrivningspolitikken godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiafdelingen har udarbejdet en ny afskrivningspolitik, hvor afskrivningerne opdeles i, hvor kommunen har afskrivningskompetence og hvor kommunen ingen afskrivningskompetence har.

  Afskrivning, hvor kommunen har kompetence er:

  - Kommunale krav, der forældes efter de almindelige forældelsesregler.

  - Kommunale krav, som anses for uerholdelige efter alle opkrævnings-og indrivelsesmuligheder er udtømt.

  Efter den nye politik vil krav over 50.000 kr. blive forelagt Økonomi- og Planudvalget. Krav under 50.000 kr. forelægges ikke.

  Kravene vil blive afskrevet løbende, så debitorsystemet hele tide er ajourført.

  Afskrivningerne følger de normale delegationsregler. Afskrivningspolitikken vil ligge som et bilag i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

  En gang årligt, i forbindelse med regnskabsafslutningen, forelægger økonomichefen en opgørelse til Økonomi- og Planudvalget med orientering om de eftergivelser og afskrivninger, som er foretaget i det forløbne regnskabsår.

  LOVE/REGLER:

  De nuværende delegationsregler for afskrivninger er:

  Kommunaldirektøren og økonomichefen i forening har kompetence til at afskrive uerholdelige fordringer under 50.000 kr. Direktører kan foretage afskrivninger, hvor det klart fremgår af love, bekendtgørelser m.v.

  Kommunens styrelsesvedtægt af april 2012 § 10 Økonomi- og Planudvalget udarbejder forslag og indstiller til kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Afskrivninger over 50.000 kr. forelægges Økonomi- og Planudvalget til godkendelse og krav under 50.000 kr. afskrives administrativt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 21. februar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-02-2013

  For stemte:

  4 (A+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Anbefales over for KB

  Kim Grønved Nielsen (T) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  For stemte:

  11 (A, F, T, V)

  Imod stemte:

  4 (C, O)

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Udbygning af St. Magleby Skole - principper for udbygning
  Sagsid.: 12/848

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  principperne for udbygning af St. Magleby Skole til 3 spor godkendes og danner grundlag for udbud i totalentreprise

  2.

  at

  der indhentes supplerende tilbud (option) på etablering af SFO i den gamle del af St. Magleby Skole

  3.

  at

  det undersøges om der bliver en SFO-bygning ledig, hvis der indrettes SFO i den gamle del af St. Magleby Skole og om etableringsomkostningerne kan finansieres af salg af eventuelt ledig SFO-bygning andet sted i kommunen.

  4.

  at

  der indhentes supplerende tilbud (option) på etablering af ventilationsanlæg på den eksisterende del af St. Magleby Skole.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 13. marts 2012 bl.a. at afsætte 45 mio. kr. til udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej med et supplerende spor. Herudover har Kommunalbestyrelsen på mødet den 13. marts 2012 besluttet 8 pædagogiske sigtelinjer. De to beslutninger har dannet afsæt for det udbygningsprogram, som er under udarbejdelse.

  Programmet udarbejdes af en byggegruppe på St. Magleby Skole. Den består af tre repræsentanter fra skoleledelsen, en lederrepræsentant fra SFO, to lærere, en repræsentant fra forældrebestyrelsen, to repræsentanter fra skoleforvaltningen og to repræsentanter fra Plan og Teknik samt rådgiver, som stiller med arkitekter og ingeniør.

  Program for udbygningen skal være færdig senest 15. marts 2013. Programmet skal omformes til udbudsmaterialet og resultatet af udbuddet forventes behandlet politisk i juni 2013 med anlægsstart november 2013. Der henvises i øvrigt til projektets tidsplan i bilag 1.

  Principperne i byggeprogrammet fremgår af bilag 1 og kan opsummeres til følgende:

  • Der etableres 12 nye hjemklasser
  • Eksisterende hjemklasser udvides fra ca. 48 m2 til 67 m2
  • Der etableres 7 grupperum
  • Der arbejdes med mulighed for at slå 2 x 2 lokaler sammen via foldevægge og der arbejdes med etablering af kablet IT-forbindelse i disse lokaler således at prøver, eksamener mv. kan afvikles sikker og uden større omflytninger
  • Der etableres toiletter svarende til 1 toilet pr. klasse
  • Faglokaler bibeholdes stort set uændret. Dog bytter sløjd og billedkunst lokaler og der suppleres med vaske i natur og teknik
  • Den gamle del af skolen bliver indskoling for 0-klasse. Sundhedsplejerske, ungdomsskole, specialundervisning og administration placeres ligeledes i eksisterende lokaler i den gamle del af skolen
  • Lærerværelse og lærernes forberedelsesrum udvides ved at inddrage eksisterende rum i kælderen under lærerværelset med direkte adgang fra lærerområdet
  • Der arbejdes med, at inventar og smartsboards fra Skolen ved Vierdiget flyttes med til St. Magleby Skole
  • Cykelparkeringen som nedlægges ved udbygningen replaceres på skolens område.

  Udvidelsen af skolen sker ved sammenbygning med eksisterende undervisningsmiljøer. Herved sikres ens forhold for alle elever og skolen fremstår som en sammenhængende 3-sporet skole.

  Udvidelsen sikrer også mulighed for fasedeling, hvor hver årgang er samlet.

  Det økonomiske overslag er pt på 45.7 mio. kr. uden integration af SFO eller andre tiltag udendørs, såsom P-plads, ”kiss-and-ride” eller legeredskaber. Der arbejdes videre med at reducere i ønsker så den økonomiske ramme på 45 mio. kr. kan holdes. Endelig pris kendes først når projektet har været i udbud. Der er udarbejdet dispositionsplaner for udearealerne og de fremgår ligeledes af bilaget.

  Der er mulighed for at indrette SFO i den gamle del af skolen i indskolingshuset. SFO´en vil kunne huse ca. 100 børn. Programmet omfatter følgende principper:

  • Indretning af SFO i den gamle gymnastiksal med indskudt hems og vinduer til skolegård samt inddragelse af en hjemklasse. 0-hjemklasse flyttes til 1. sal.
  • Der indrettes køkken i tidligere IT-rum og fællesrum med 0-klasse

  Det vurderes ikke muligt at indrette SFO inden for byggesummen på 45 mio. kr. Indretningen vurderes i det økonomiske overslag at beløbe sig til i alt ca. 1.1 mio. kr. Inventar, legeredskaber mv. medtages fra den SFO som eventuelt flytter ind.

  Finansiering af SFO-indretningen foreslås at ske ved salg af den SFO-bygning som eventuelt bliver til overs, såfremt der indrettes SFO på skolen.

  Arbejdstilsynet har meddelt påbud om etablering af mekanisk ventilation på skolen. Påbuddet er påklaget og er i øjeblikket under behandling i arbejdsmiljøklagenævnet. Endelig afgørelse forventes at foreligge om 4-5 måneder. I det økonomiske overslag er der indregnet etablering af ventilation i de nye hjemklasser men ikke i de eksisterende hjemklasser. Det forslås at der indhentes pris på etablering af et mekanisk ventilationsanlæg som også omfatter den eksisterende del af skolen, da det vil være mest hensigtsmæssigt at der etableret et anlæg som omfatter den nye og den eksisterende del af skolen.

  Bilagsmaterialet er under udarbejdelse og det vil blive fremsendt inden mødet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udbygning af St. Magleby Skole indgår i anlægsbudget 2013 og 2014. Den økonomiske ramme er 45 mio. kr. og projektets endelige pris kendes først når tilbuddene er modtaget fra entreprenørerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 19. februar 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 21. februar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 19-02-2013

  Arkitektfirmaet White var repræsenteret af Heidi Jensen.

  Ændringsforslag fra T-gruppen:

  ”Da børnetallet i Kommunen er højt og ejendomspriserne i bund, foreslår T-gruppen, at AFOV’s forslag til udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej opgives – og Vierdiget bibeholdes.

  I stedet genoptages ”Helhedsplanerne” for renovering på de 4 skoleadresser.”

  Ændringsforslaget, det mest vidtgående, blev sat under afstemning først:

  For stemte

  2 (C+T)

  Imod stemte

  5 (A+O+V)

  Faldet

  T-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse:

  ”Det er T-gruppens opfattelse, at udbygningsprojektet bl.a. lider af følgende mangler.

  • Økonomien er ikke til stede – herunder forekommer kvadratmeter-priserne meget lave.
  • Der er ikke lavet lokalplan.
  • Der er ingen nye faglokaler.
  • Alle de viste ude-arealer er ikke medregnet i prisen.”

  C-gruppen tilsluttede sig dette.

  V-gruppen stillede supplerende forslag om, at der tilføjes et ekstra punkt til administrationens indstilling:

  at

  der indhentes supplerende tilbud (option) på nedrivning af Anes Minde.”

  Hvilket udvalget tilsluttede sig.

  Herefter blev administrationens indstilling sat under afstemning:

  ad 1-3

  For stemte

  5 (A+O+V)

  Imod stemte

  2 (C+T)

  Anbefales over for ØPU/KB.

  ad 4

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Herudover anbefaler et enigt SBKU over for ØPU/KB, at der indhentes supplerende tilbud (option) på nedrivning af Anes Minde.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-02-2013

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra SBKU:

  ”Da børnetallet i Kommunen er højt og ejendomspriserne i bund, foreslår T-gruppen, at AFOV’s forslag til udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej opgives – og Vierdiget bibeholdes.

  I stedet genoptages ”Helhedsplanerne” for renovering på de 4 skoleadresser.”

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  3 (A+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  C-gruppen stillede følgende forslag:

  ”Da børnetallet i Kommunen er højt og ejendomspriserne i bund, foreslår C-gruppen, at AFOV’s forslag til udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej opgives – og Vierdiget bibeholdes.”

  For stemte:

  2 (C+T)

  Imod stemte:

  3 (A+V)

  Faldet

  Anbefaling fra SBKU:

  ad 1-3

  For stemte

  3 (A+V)

  Imod stemte

  2 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  ad 4

  Anbefales over for KB

  Anbefaling fra SBKU om, at der indhentes supplerende tilbud (option) på nedrivning af Anes Minde:

  Anbefales over for KB

  T-gruppen genfremsatte protokoltilføjelsen fra SBKU:

  ”Det er T-gruppens opfattelse, at udbygningsprojektet bl.a. lider af følgende mangler.

  • Økonomien er ikke til stede – herunder forekommer kvadratmeter-priserne meget lave.
  • Der er ikke lavet lokalplan.
  • Der er ingen nye faglokaler.
  • Alle de viste ude-arealer er ikke medregnet i prisen.”

  Kim Grønved Nielsen (T) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  Ændringsforslag fra T-gruppen:

  T-gruppen foreslår, at der gennemføres en almindelig planproces – i form af kommuneplantillæg og lokalplan – for det påtænkte skolebyggeri ved St. Magleby Skole.”

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 12 (A, C, F, O, V)

  Faldet

  Protokol fra T-gruppen

  T-gruppen anser skoleudbygningen ved St. Magleby Skole for en væsentlig ændring af det bestående miljø og en igangsættelse af byggeriet på det nuværende grundlag for at være i strid med planlovens formål om at sikre, ”at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet”.

  T-gruppen stillede følgende forslag:

  ”Da børnetallet i kommunen er højt og ejendomspriserne i bund, foreslår T-gruppen, at AFOV’s forslag til udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej opgives – og Vierdiget bibeholdes.

  I stedet genoptages opdaterede helhedsplaner for renovering på de 4 skoleadresser.”

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Undlod at stemme 3 (C)

  Faldet

  C-gruppen genfremsatte forslag fra ØPU og SBKU:

  ”Da børnetallet i kommunen er højt og ejendomspriserne i bund, foreslår T-gruppen, at AFOV’s forslag til udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej opgives – og Vierdiget bibeholdes.”

  For stemte 6 (C, T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Faldet

  Anbefaling fra ØPU

  ad 1-3, med følgende tilføjelse under pkt 1; ”idet inventar og smartboards fordeles med eleverne mellem St. Magleby Skole og Dragør skole.

  For stemte 9 (A, F, O, V)

  Imod stemte 6 (C, T)

  Godkendt.

  ad 4

  Godkendt

  Afstemning om anbefalingen fra SBKU og ØPU om, at der indhentes supplerende tilbud (option) på nedrivning af Anes Minde:

  Godkendt

  T-gruppen genfremsatte protokoltilføjelsen fra ØPU:

  ”Det er T-gruppens opfattelse, at udbygningsprojektet bl.a. lider af følgende mangler.

  • Økonomien er ikke til stede – herunder forekommer kvadratmeter-priserne meget lave.
  • Der er ikke lavet lokalplan.
  • Der er ingen nye faglokaler.
  • Alle de viste ude-arealer er ikke medregnet i prisen.”

  Protokol fra C-gruppen

  ”C-gruppen finder skoleprojektet økonomisk uansvarligt og der vil ikke ske et kvalitetsløft som lovet af skoleflertallet.”

  Bilag

 • 6
  Ændring af grusbane til cykel og boldbane
  Sagsid.: 12/1732

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  boldklubbens tilbagemelding om etablering af græsbane på grusbanen i forbindelse med anlæg af kunstgræsbane tages til efterretning

  2.

  at

  overskudsjord fra anlæg af kunstgræsbane oplægges på grusbanen, med henblik på efterfølgende anlæg af cykeljordbane på dele af grusbanen. Sideløbende hermed udarbejdes projekt for området med cykeljordbane, grusbane til boldspil mv. i samarbejde med brugerrepræsentanter

  SAGSFREMSTILLING:

  Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 11. november 2012 besluttet at forespørge Dragør Boldklub om de ønsker at ændre grusbanen til en græsbane i forbindelse med anlæg af kunstgræsbane, såfremt det kan holdes inden for projektets økonomiske ramme på 4.35 mio. kr. Baggrunden er, at der skal bortgraves mellem 3.200 og 4.800 m3 jord i forbindelse med anlæg af kunstgræsbanen.

  Dragør Boldklub har med e-mail af 13.12.2012 oplyst, at Bestyrelsen støtter op om ideen under forudsætning af:

  -

  at

  det ikke må være på bekostning af børneområdet på kunstbanen (område B).

  -

  at

  standarden på den nye græsbane (grusbanen) er ligeså god (eller bedre) end nuværende græsbaner.

  -

  at

  der eventuelt skal etableres dræn i den nye græsbane, hvis det gamle ikke virker.

  -

  at

  buske og træer fjernes, således at græsområdet fremstår som et samlet område.

  -

  at

  eventuelle meromkostninger til græsbane alene bæres af kommunen.

  I det økonomiske overslag på kunstgræsbane er der afsat 200.000 kr. til bortskaffelse af overskudsjord fra kunstgræsbanen. Anlæg af en boldbane på grusarealet vil koste i størrelsesordnen 700.000 kr. eksklusiv eventuelle udgifter til supplerende dræning. Grusbanearealet vil blive hævet med ca. 50 til 60 cm i forhold til i dag. Løsningen skønnes ikke hensigtsmæssig da der er tale om opbygning i ren muldjord og der må derfor forventes væsentlig jordsætninger løbende. Det er således ikke muligt at etablere en græsbane inden for de rammer som er forudsat.

  Det kan oplyses, at det vil koste i størrelsesordnen 500.000 til 800.000 kr. at bortskaffe jorden til eksternt deponi.

  En alternativ mulighed er at benytte overskudsjorden til etablering af en cykeljordbane på dele af grusbanen (mountainbike/dirt jump bane) og bibeholde en mindre supplerende grusboldbane.

  Cykeljordbanen kan benyttes som udeareal for St. Magleby Skole og SFO samt være et åbent fritidstilbud til byens borgere.

  Eventuel overskudsjord fra anlægsarbejder til udvidelse af St. Magleby Skole kan også indgå i projektet.

  Det skønnes at etablering af en cykeljordbane kan ske inden for rammerne af 200.000 til 300.000 kr. Heraf vil det koste i størrelsesordnen 100.000 at oplægge jorden på grusbanen og ca. 100.000 til 200.000 kr efterfølgende at formgive banen. Der er i anlægsbudgettet for kunstgræsbanen afsat 200.000 kr. til bortskaffelse af overskudsjord. Disse midler kan benyttes til medfinansiering af projektet. Endelig pris kendes når der er indhentet tilbud på den konkrete udformning af banen. Eksempler på cykelbaner er vedlagt i bilag.

  Såfremt der skal arbejdes videre med projektet bør der udarbejdes en plan for området eventuelt i samarbejde med repræsentanter fra kommende brugere og Ungdomsskolen.

  Dragør Boldklub har med e-mail af 25. januar 2013 udtalt, at såfremt der bliver anlagt en kunstgræsbane med børnebane, kan jorden oplægges på grusbanen. Hvis der alene bliver anlagt en kunstgræsbane og ikke nogen børnebane, så bør grusbanen beholdes - alternativt mindst halvdelen af grusbanen.

  Det kan oplyses, at udvikling af grusbanen til kombineret cykeljordbane og boldbane kan ske inden for rammerne af Lokalplan 45.

  LOVE/REGLER:

  Eventuelt anlæg af cykeljordbane kan ske indenfor rammerne af gældende lokalplan for området.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forventes afholdt inden for rammen. Det anbefales at der indhentes et tilbud på udarbejdelse af en plan for området

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Boldklubbens tilbagemelding på spørgsmålet om en græsbane på grusbanen og cykeljordbane mm fremgår af bilag 2.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 21. februar 2013

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2013

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØPU.

  Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-02-2013

  Ad 1

  Godkendt

  Ad 2

  For stemte:

  3 (A+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Kim Grønved Nielsen (T) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  T-gruppen foreslår, at projektet grundet nye oplysninger vedr. omfanget af jordarbejder sendes tilbage til yderligere behandling i udvalget.

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  OPP udbud 2012
  Sagsid.: 12/1417

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at Skou Gruppen A/S tildeles opgaven med vedligeholdelse af Dragør Kommunes bygninger fra marts 2013 til udgangen af 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Drift og vedligehold af kommunens bygninger og institutioner udbydes hvert 4 år i et såkaldt OPP (Offentlig Privat Partnering).

  Nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2012 og Forvaltningen har i samarbejde med ekstern rådgiver gennemført nyt udbud. Udbuddet er gennemført efter modellen ”mest økonomisk fordelagtigt tilbud”, hvor økonomi vægter 60% og kvalitet vægter 40%

  Udbuddet har omfattet følgende aktiviteter:

  6 firmaer er blevet prækvalificeret ud af 26 ansøgninger. Heraf har 5 firmaer givet tilbud. Firmaerne har været indbudt til at præsentere deres tilbud og uddybe deres partnerskabsbeskrivelse. Heraf blev 2 firmaer indbudt til forhandling.

  Samlet set er Skou Gruppen A/S kommet med det ”økonomisk mest fordelagtige” tilbud og de indstilles derfor til at få tildelt kontrakten.

  Den samlede vurdering af tilbuddene fremgår at vedlagte notat fra Bascon A/S.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 21. februar 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-02-2013

  Anbefales over for KB

  Kim Grønved Nielsen (T) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  Godkendt.

 • 8
  Frigivelse - Vandingsanlæg til boldbaner
  Sagsid.: 13/490

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller at der gives en anlægsbevilling på i alt kr. 563.000,- til renovering af vandingsanlæg på Kirkevej og nyanlæg af vandingsanlæg på bane O og C og at anlægsbevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2013 afsat et beløb på kr. 563.000,- til etablering af vandingsanlæg.

  Arbejdet forventes udført i marts/april 2013, hvor det vil give færrest mulige gener for boldklubben.

  Beløbet ønskes hermed frigivet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På budget 2013 er afsat beløb på kr. 563.000,- til renovering af vandingsanlæg til boldbaner.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Arbejdet vil blive koordineret med Dragør Boldklub.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 21. februar 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-02-2013

  Anbefales over for KB

  Kim Grønved Nielsen (T) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  Godkendt.

 • 9
  Dragør Havn - frigivelse af anlægsmidler til omlægning af færgearealet og etablering af legeplads
  Sagsid.: 11/3186

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til omlægning af færgearealet, 1. etape, og at bevillingen frigives,

  2.

  at

  restbeløbet på 640.000 kr. op til de anslåede omkostninger på 2.640.000 kr. finansieres over kontoen for ”genopretning af veje” på budget 2014

  3.

  at

  anlægsbevillingen i Budget 2013 på 500.000 kr. til anlæg af legeplads på havnen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved behandling af sagen om færgearealet den 6.12.2012 i ØPU (bilag) blev det besluttet at sagen genoptages og fremlægges på et temamøde i KB primo 2013, og at sagen behandles sammen med sagen om legepladsindretning på havnen.

  Ved temamødet den 31.1.2013 drøftes mulighederne for realisering af dels omlægningen af færgearealet i flere etaper og dels muligheder for legepladsindretninger på havnen samt modeller for gennemførelse.

  Omlægning af færgearealet:

  Det er ikke muligt at gennemføre det fulde projekt med Vej- og Gartnerafdelingens medvirken i indeværende vinter/forår og det fulde anlægsbeløb er ikke umiddelbart tilstede i 2013. Dertil kommer, at kommunal etablering af pavilloner til genhusning af lejerne i færgebygningen ikke kan gennemføres uden betydelig medfinansiering.

  For at komme i gang nu foreslås derfor følgende fremgangsmåde for gennemførelse af den omlægning af færgearealet, som er beskrevet i sagsfremstillingen til mødet i ØPU den 6.12.2012 (bilag) og i projektbeskrivelsen (bilag: notat af 27.11.2012):

  ·

  Dialog med erhvervslejerne i færgebygningen om flytning til det østlige byggefelt på lejet areal – i egne pavilloner

  ·

  Fjernelse af heller mv. og forberedelse af belægningsarbejder og midlertidig opstribning af p-pladser i forår/sommer 2013

  ·

  Nedrivning af færgebygningen vinteren 2013/14

  ·

  Omlægning af vejadgang og færdige belægninger mv. i henhold til projektet i 2014

  På KB’s møde den 13.12.2012 blev det besluttet at give 2.000.000 kr. til anlægsrammen på havneprojektet.

  Dette anlægsbeløb foreslås bevilget og frigivet samlet.

  Indretning af legeplads:

  Der er i budget 2013 afsat et beløb på kr. 500.000 kr. til indretning af legeplads på havnen.

  Med baggrund i drøftelser af sagen og skitseoplæg til placeringer og indretning i havnens miljø foreslås etablering af en legeplads(er) på det nuværende grønne areal sydvest for Dragør Bådelaugs klubhus efter følgende model:

  ·

  Leverandør giver tilbud på projektering og levering af egentligt legepladsudstyr

  ·

  Vej- og Gartnerafdelingen forestår terrænarbejder mv.

  Som supplement hertil foreslås indkøb af mobilt ”skater-inventar”, der kan opstilles på befæstede havnearealer, der ikke er i havnens brug.

  Gennemførelse kan ske i 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På mødet den 13. december 2012 i KB blev det besluttet at afsætte 2.000.000 kr. af anlægsbudget 2013 til omlægning af færgearealet, 1. etape. Restbeløbet på 640.000 kr. op til de anslåede omkostninger på 2.640.000 kr. foreslås finansieret af anlægsbudget 2014: konto for genopretning af veje, som er på ca. 2 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 21. februar 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2013

  Ad. 1

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At restbeløbet på 640.000 kr. op til de anslåede omkostninger på 2.640.000 kr. finansierers af kassen og ikke af kontoen for ”genopretning af veje”

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  4 (A,F,V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  Herefter blev forvaltningens indstilling sat under afstemning:

  For stemte:

  4 (AF,V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØPU/KB

  Ad. 3

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Teknik- og Miljøudvalget ønsker at forvaltningen arbejder videre med projektet og forelægger alternative skitser.

  Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-02-2013

  T genfremsatte ændringsforslag fra TMU:

  At restbeløbet på 640.000 kr. op til de anslåede omkostninger på 2.640.000 kr. finansierers af kassen og ikke af kontoen for ”genopretning af veje”

  For stemte:

  2 (C+T)

  Imod stemte:

  3 (A+V)

  Faldet

  Anbefaling fra TMU:

  Ad 1

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  For stemte:

  3 (A+V)

  Imod stemte:

  2 (C+T)

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  Anbefales over for KB

  Kim Grønved Nielsen (T) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  T-gruppen genfremsatte ændringsforslag fra ØPU:

  At restbeløbet på 640.000 kr. op til de anslåede omkostninger på 2.640.000 kr. finansierers af kassen og ikke af kontoen for ”genopretning af veje”

  For stemte    6 (C, T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Faldet

  Forslag fra C-gruppen:

  ”Frigivelse af anlægssummen udskydes indtil der foreligger et konkret projekt”.

  For stemte    6 (C, T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Faldet

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte    9 (A, F, O, V)

  Imod stemte 6 (C, T)

  Godkendt.

  Ad 3 med tilføjelse fra V-gruppen:

  ”Det forudsættes at forvaltningen inddrager mulighederne for ekstern medfinansiering i udformning af projektet om lege- og aktivitetsområdet”.

  For stemte  12 (A, F, O, T, V)

  Imod stemte 3 (C)

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Valg af leverandører på fritvalgsområdet - indkøbsordningen
  Sagsid.: 13/676

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler,

  at

  fritvalgsleverandører til indkøbsordningen findes efter godkendelsesmodellen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kontrakterne vedr. indkøbsordning til alle borgere, der er visiteret til indkøb skal fornyes på nuværende tidspunkt, og der er ikke mulighed for forlængelse af de eksisterende kontrakter.

  Det er tidligere besluttet i forbindelse med behandling af sagen om madservice inden for fritvalgsområdet, at leverandører af madservice kan findes efter den såkaldte godkendelsesmodel.

  Under godkendelsesmodellen skal Dragør Kommune offentliggøre prisbetingelser og kvalitetskrav på den såkaldte Fritvalgsdatabase.

  På Fritvalgsdatabasen offentliggøres også kommunens servicedeklarationer og kvalitetsstandard på området.

  De enkelte leverandører skal rette henvendelse til kommunen med henblik på godkendelse, idet de leverandører som opfylder kommunens kvalitetskrav og priser, skal godkendes som leverandører.  

  Dragør Kommune har i dag to leverandører under indkøbsordningen, og disse leverandører opfylder såvel pris- som kvalitetskrav, og vil derfor kunne fortsætte.

  Administrationen anbefaler, at godkendelsesmodellen indføres, også for så vidt angår indkøbsordningen, da der så er ensartethed i kommunens valg af fritvalgsleverandører.

  Såfremt godkendelsesmodellen ikke indføres, skal fritvalgsleverandørerne findes gennem EU-udbud, hvilket er både mere ressourcekrævende og mindre fleksibelt end anvendelsen af godkendelsesmodellen.

  Under et EU-udbud indgås typisk aftale med et bestemt antal leverandører for en afgrænset årrække.

  Under godkendelsesmodellen kan nye leverandører godkendes løbende og i den forbindelse også når kommunen reviderer pris- og kvalitetskrav.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De nuværende priser på hhv 147,51kr (uden call funktion) og 174,32 kr (med call funktion) pr. leveret indkøb bibeholdes.

  Priserne fremskrives med nettoprisindekset hvert år pr 1. marts.

  Priserne er i sin tid fundet ved udbud og siden årligt fremskrevet.

  I forbindelse med udarbejdelsen af denne sag er via Fritvalgsdatabasen undersøgt, at Dragør Kommunes prisniveau ligger på linje med andre kommuners pris for indkøbsordning og ikke afviger væsentligt fra disse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 19. februar 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 21. februar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 19-02-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-02-2013

  Anbefales over for KB

  Kim Grønved Nielsen (T) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  Godkendt.

 • 11
  EGU - Erhvervsgrunduddannelse - ny ansøgning
  Sagsid.: 13/605

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler,

  1.

  at

  den nye ansøgning godkendes,

  2.

  at

  finansieringen sker inden for den afsatte ramme til formålet.

  3.

  at

  Forvaltningen fremover bemyndiges til at træffe beslutning om nye ansøgninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ungdommens Uddannelsesvejledning har meddelt en ny henvisning til EGU,og det anbefales at godkende den nye ansøgning.

  UU – Ungdommens uddannelsesvejledning – i Tårnby Kommune varetager erhvervs- og uddannelsesvejledningsopgaver overfor unge under 25 år for Dragør Kommune. En af opgaverne er ErhvervsGrund-Uddannelse.

  Målgruppen for erhvervsgrunduddannelsen består af unge med indlæringsproblemer, skoletrætte unge, unge med sociale problemer, uddannelsesafbrydere samt unge, der ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

  Uddannelsen, der er individuelt tilrettelagt, har en varighed på ca. 2 år, hvoraf min. 20 og max. 40 uger er tilrettelagt som undervisningstid. Forløbet er en kombination af praktik- og skoleperioder, praktikken kan foregå i kommunalt regi.

  Det skønnes at udgiften for eleven vil være ca. 140-150.000 kr. årligt, og dette beløb dækker løn i praktikperioden, skoleydelse i den periode, eleven modtager undervisning, samt eventuelle relevante kurser for eleven.

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2010 og fremefter afsat finansiering for 2 nye EGU-elever pr. år, idet det erfaringsmæssigt har vist sig, at der hvert år visiteres 1-2 unge i målgruppen til EGU. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med afsættelse af budgettet besluttet, at "pengene frigives efter beslutning i SBKU".

  Da denne ordning er blevet en skal-ordning, anmoder forvaltningen om bemyndigelse til at træffe beslutning om nye ansøgninger.

  Lov om erhvervsgrunduddannelser mv. angiver, at "Kommunalbestyrelsen i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner tilrettelægger erhvervsgrunduddannelser for unge under 30 år", og at formålet er, "at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som giver umiddelbart adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet".

  Der var 4 elever, efter at udvalget i november 2012 godkendte en ny elev. En elev er i mellemtiden stoppet, for at påbegynde ny uddannelse.

  Hvis denne ansøgning imødekommes, vil der være 4 EGU-elever.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (LBK nr. 564 af 6. Juni 2007)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for 2013 er på kr. 826.200.

  Udgiften til EGU-elev kan afholdes inden for eksisterende budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 19. februar 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 21. februar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 19-02-2013

  ad 1-2.

  Godkendt.

  ad 3.

  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-02-2013

  Ad 3

  Anbefales over KB

  Kim Grønved Nielsen (T) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  Godkendt.

 • 12
  Ny telefonåbningstid og ny telefonpolitik ved overgangen til nyt omstillingssystem
  Sagsid.: 13/768

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1. at de nye åbningstider for telefonomstilling godkendes,

  2. at den reviderede telefonpolitik godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 1. april 2013 hjemtager Dragør Kommune kommunens telefonomstilling. Der har i den forbindelse været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for alle afdelinger på rådhuset, der har diskuteret den nuværende telefonpolitik og implementeringen af den nye omstilling.

  Det har været væsentligt at tilrettelægge en organisering af telefonpasningen, som sikrer, dels at borgerne kommer igennem til de medarbejdere, der kan afhjælpe deres behov. Dels at der ikke er medarbejdere, der bruger tid på at tage telefoner, som de alligevel ikke er i stand til at besvare.

  Med hjemtagningen af omstillingen vil borgere og samarbejdspartnere blive betjent fra rådhuset. For at sikre en god betjening i både borgerservice og i telefonomstillingen, er der ønske om at omlægge telefontiden for omstillingen, så den svarer til den fysiske åbningstid. Der vil dog være åbent på telefonerne også om onsdagen, hvor der er lukket for fysisk betjening.

  Der vil i hele arbejdstiden være mulighed for at ringe på de direkte numre, der fremover vil være tilgængelige for borgerne på hjemmesiden.

  Samtidig vil der altid være en medarbejder som kan besvare rådhusets dørtelefon i arbejdstiden (dvs. kl 8-15, torsdage til kl. 18), og som man kan kontakte telefonisk ved afbud til møder etc. Hvis man henvender sig til hovednummeret uden for åbningstiden, vil der være omstilling til en personlig betjening. Medarbejderen vil dog ikke forestå borgerbetjening.

  Nuværende telefontid for omstillingen

  Åbningstid

  Ny telefontid for omstillingen

  Kl. 08.00-15.00

  Kl. 10.00-14.00

  Kl. 10.00-14.00

  Kl. 08.00-15.00

  Kl. 10.00-14.00

  Kl. 10.00-14.00

  Kl. 08.00-15.00

  Lukket

  Kl. 10.00-14.00

  Kl. 08.00-18.00

  Kl. 10.00-18.00

  Kl. 10.00-18.00

  Kl. 08.00-14.00

  Kl. 10.00-13.00

  Kl. 10.00-13.00

  Som det hidtil har været praksis, vil der også fremover være funktioner, hvis arbejdsopgaver og eller bemanding vanskeliggør opretholdelsen af en telefonåbningstid. Der er f.eks. tale om sundhedsplejersker, familievejledere og visitatorer, der har mange udgående funktioner. Derudover har vi fagområder, hvor der er en personalenormering, som ikke gør det muligt at dække telefonpasning i hele telefonåbningstiden. Her er f.eks. tale om pladsanvisningen og sygedagpenge. Det anbefales derfor, at disse grupper anvender telefonsvarer, som oplyser særskilt træffetid.

  Med implementeringen af omstillingen indføres der fire tast-selv-valg, som borgeren præsenteres for i forbindelse med, at denne ringer til rådhuset. Afhængig af tast-selv-valg ledes borgeren ud til en afdeling uden om hovedomstillingen. Ansvaret for omstillingen kommer derfor til at ligge i flere afdelinger med Borger og Social som hovedansvarlig, da hovedomstillingen er placeret i denne afdeling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 21. februar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-02-2013

  Ad 1-2 med den tilføjelse, at ordningen evalueres efter et år og de nye telefonåbningstider tydeliggøres for borgerne på hjemmeside m.v.

  For stemte:

  3 (A+T)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Anbefales over for KB

  Kim Grønved Nielsen (T) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  Ændringsforslag til pkt 1.

  ”C-gruppen stiller forslag om, at den nuværende telefontid fastholdes:”.

  For stemte     3 (C)

  Imod stemte 12 (A, F, O, T, V)

  Faldet

  Ad 1 og 2:

  For stemte           12 (A, F, O, T, V)

  Undlod at stemme  3 (C)

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Flytning af opgaver mellem udvalg - ændring af styrelsesvedtægten
  Sagsid.: 13/3

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  områderne ”kultur og fritid”, ”bibliotekerne”, ”lokalarkivet”, ”kulturelle aktiviteter” og ”folkeoplysning” overgår fra Social, Børn og Kulturudvalget til Teknik- og Miljøudvalget

  2.

  at

  Social, Børn og Kulturudvalget skifter navn til Social og Børneudvalget (SBU)

  3.

  at

  forslag til ændring af kommunens styrelsesvedtægt undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen

  SAGSFREMSTILLING:

  I rapporten om ”Organisationsevaluering 2012” anbefales det, at opgaver vedrørende kultur, idræt, turisme og erhvervsudvikling forankres i en enhed under Plan og Teknik Forvaltningen, der refererer til Teknik- og Miljøudvalget. Den 13. september 2012 besluttede Økonomi- og Planudvalget, at ”Organisationsrapportens intentioner godkendes, og de økonomiske konsekvenser drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne 2013-16”.

  Konkret foreslås det, at områderne ”kultur og fritid”, ”bibliotekerne”, ”lokalarkivet”, ”kulturelle aktiviteter” og ”folkeoplysning” overgår fra Social, Børn og Kulturudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

  Områderne for Musik- og Kulturskolen og Ungdomsskolen forbliver under Social, Børn og Kulturudvalget.

  Det anbefales endvidere, at Social, Børn og Kulturudvalget skifter navn til Social og Børneudvalget, forkortet SBU.

  Den politiske behandling af sager vedrørende erhverv og turisme vil fortsat ske i Økonomi- og Planudvalget, i henhold til styrelsesvedtægten, mens den administrative opgavevaretagelse sker i Plan og Teknikforvaltningen.

  Ændringer i udvalgenes opgaveområder kræver ændring af styrelsesvedtægten, hvorfor procedurerne herfor skal iagttages. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

  Det foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen vedtager en ændring af kommunens styrelsesvedtægt, således at stk. 2 i § 14 under Social, Børn og Kulturudvalget ændres fra ”Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende

  Folkeskolen, ungdomsskolen og voksenundervisning

  Samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område

  Fritidsforanstaltninger for børn og unge

  Biblioteksvæsen

  Musikskoler og andre musikaktiviteter

  Museum-, teater- og biografforhold

  Tilskud til foreninger

  til ”Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende

  Folkeskolen, ungdomsskolen og voksenundervisning

  Samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område

  Musik- og Kulturskole”.

  Følgende punkter overføres til § 13 under Teknik- og Miljøudvalget:

  Fritidsforanstaltninger for børn og unge

  Biblioteksvæsen

  Museum-, teater- og biografforhold (andre kulturelle aktiviteter)

  Tilskud til foreninger

  Den administrative tilpasning af organisationen vil ske i forlængelse af den politiske beslutning.

  Såfremt der vedtages en ændring af navnet fra Social, Børn og Kulturudvalget til Social og Børneudvalget vil det blive konsekvensrettet i styrelsesvedtægten.

  LOVE/REGLER:

  Ændring af styrelsesvedtægten sker i henhold til den kommunale styrelseslov.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013

  Social, Børn og Kulturudvalget den 7. februar 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 21. februar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 4. april 2013

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2013

  Ad. 1 + 2 +3

  Anbefales over for SBKU/ØPU/KB.

  Et enigt udvalg foreslår at planlægningen flyttes fra Økonomi- og Planudvalget til Teknik- og Miljøudvalget og at Teknik- og Miljøudvalget ændres til Teknik, miljø og kulturudvalget.

  Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 19-02-2013

  Der forelå 2 ændringsforslag:

  1.

  T-gruppen stillede ændringsforslag om, at planlægningen flyttes fra Økonomi- og Planudvalget til Teknik- og Miljøudvalget og at Teknik- og Miljøudvalget ændres til Teknik, miljø og kulturudvalget.

  2.

  Morten Dreyer (O) stillede ændringsforslag om, at kultur, museum, bibliotek og tilskud forbliver hos SBK-udvalget samt at planlægningen flyttes fra Økonomi- og Planudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

  T-gruppens ændringsforslag, det mest vidtgående, blev sat under afstemning først:

  For stemte

  2 (C+T)

  Imod stemte

  4 (A+V)

  Undlod at stemme

  1 (O)

  Faldet

  Herefter blev Morten Dreyers (O)ændringsforslag sat under afstemning:

  For stemte

  1 (O)

  Imod stemte

  5 (A+C+V)

  Undlod at stemme

  1 (T)

  Faldet

  Herefter anbefales administrationens indstilling over for ØPU/KB med 6 stemmer for (A+C+T+V).

  1 medlem (O) stemte imod.

  Et enigt SBKU ønsker, at der til behandling i ØPU/KB foreligger et nyt forslag til Styrelsesvedtægt, hvor faktuelle fejl er rettet.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-02-2013

  Liste T genfremsatte forslag fra TMU og SBKU:

  Planlægningen flyttes fra Økonomi- og Planudvalget til Teknik- og Miljøudvalget og Teknik- og Miljøudvalget ændres til Teknik, miljø og kulturudvalget

  For stemte:

  2 (C+T)

  Imod stemte:

  3 (A+V)

  Faldet

  Anbefaling fra administrationen:

  Ad 1-3

  Anbefales over for KB

  Kim Grønved Nielsen (T) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  Morten Dreyer (O) foreslog at sagen udsættes til en ny periode

  For stemte: 1 (O)

  Imod stemte 14 ( A, C, F, T, V)

  Faldet

  Der forelå 2 ændringsforslag:

  1.

  T-gruppen stillede ændringsforslag om, at planlægningen flyttes fra Økonomi- og Planudvalget til Teknik- og Miljøudvalget og at Teknik- og Miljøudvalget ændres til Teknik, miljø og kulturudvalget.

  For stemte 7 (C, O, T)

  Imod stemte 7 (A, V)

  Undlod at stemme 1 (F)

  Faldet på grund af stemmelighed

  2.

  Morten Dreyer (O) stillede ændringsforslag om, at kultur, museum, bibliotek og tilskud forbliver hos SBK-udvalget samt at planlægningen flyttes fra Økonomi- og Planudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

  For stemte 1 (O)

  Imod stemte 13 (A, C, F, T - Birgitte Rinhart (T), V)

  Undlod at stemme 1 (Birgitte Rinhart (T))

  Faldet

  Afstemning om ØPUs anbefaling

  Ad 1

  For stemte 14 (A, C, F, O, T - Birgitte Rinhart, V)

  Undlod at stemme 1 (Birgitte Rinhart (T))

  Godkendt.

  Ad 2 med forslag fra V-gruppen om at det kommende navn for SBKU bliver ”social, børn – og omsorgsudvalget.”

  For stemte 12 (A, C, F, V, Kim Grønved Nielsen (T))

  Undlod at stemme 3 (O, T- Kim Grønved Nielsen)

  Godkendt.

  Ad 3

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-04-2013

  O foreslår at udvalgsstrukturen først ændres fra næste valgperiode efter disse tanker:

  SBKU afgiver skoler, kultur og fritid

  ØPU afgiver Kommuneplan og andre planer

  Havnens brugerråd nedlægges, men kontaktudvalg oprettes i stedet.

  Fra januar 2014:

  ØPU – traditionelt økonomiudvalg.

  SKFU – Skoler, kultur og fritid.

  SBU – traditionel socialudvalg

  TU – traditionel teknisk udvalg med kommune- og lokalplaner samt fungerende havneudvalg.

  For stemte 1 (O)

  Imod stemte 14 (A, C, F, T, V)

  Faldet

  T-gruppen stillede ændringsforslag om, at planlægningen flyttes fra Økonomi- og Planudvalget til Teknik- og Miljøudvalget og at Teknik- og Miljøudvalget ændres til Teknik, miljø og kulturudvalget.

  For stemte 6 (C, T)

  Imod stemte 8 (A, F, V)

  Undlod at stemme 1 (O)

  Faldet

  Enighed om at de kommende navne på udvalgene bliver TMKU (Teknik, Miljø og Kulturudvalget, samt BSSU (Børne, Social og Sundhedudvalget).

  Anbefaling fra 1. behandling i KB.

  Godkendt

  Bilag

 • 14
  Underskriftsbemyndigelse
  Sagsid.: 13/771

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at direktør Søren S. Kjær bemyndiges til at underskrive dokumenter som nævnt i styrelseslovens § 32

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter § 32 i den kommunale styrelseslov skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

  Det er kutyme, at direktionens medlemmer er bemyndiget til at underskrive de nævnte dokumenter, og det anbefales derfor, at direktør Søren S. Kjær også bemyndiges efter styrelseslovens § 32.

  Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren eller viceborgmesteren, skal være personligt udpeget af kommunalbestyrelsen.

  I forvejen er kommunaldirektør Michael Schrøder, direktør Kim Jørgensen, økonomichef Susanne Lüchau Michelsen og chefjurist Carsten Kjær-Knudsen personligt udpeget af kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  Godkendt.

 • 15
  Håndtering af afgørelser og orienteringer fra statsforvaltningen
  Sagsid.: 13/875

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at Kommunalbestyrelsen orienteres via e-mail om meddelelser fra Statsforvaltningen om, at de over for borgere har afsluttet en sag uden at rejse sag mod Dragør Kommune. Orienteringen sker alene i de sager, hvor henvendelsen og Statsforvaltningens begrundelse for ikke at rejse sag vurderes at være af almen interesse for Kommunalbestyrelsen i forhold til sager som aktuelt er under behandling.
  1. at Kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med hidtidig praksis orienteres om Statsforvaltningens afgørelser gennem meddelelsespunkter på dagsordenen i sager, hvor kommunen på begæring af Statsforvaltningen har afgivet udtalelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sager hvor der rejses sag mod kommunen/hvor statsforvaltningen anmoder kommunen om en udtalelse:

  Når der sker borgerhenvendelser til statsforvaltningen hvor der klages over kommunen, vurderer Statsforvaltningen indholdet af klagen.

  Hvis klagen giver Statsforvaltningen anledning til at ville undersøge forholdet nærmere, udbeder de sig en udtalelse fra kommunen på baggrund af den indgivne klage.

  Administrationen udarbejder udkast til svar, som behandles af kommunalbestyrelsen før afsendelse.

  Når statsforvaltningen har truffet afgørelse, sættes afgørelsen på dagsordenen på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde som meddelelsespunkt.

  Administrationen anser det som en selvfølgelighed, at denne praksis skal opretholdes, idet der her er tale om en egentlig tilsynssag hvor der er sket forudgående sagsbehandling i kommunalbestyrelsen af det svar, som skal afgives til statsforvaltningen.

  Sager som afsluttes af statsforvaltningen uden at kommunen på forhånd er bekendt med at der er klaget og hvor kommunen ikke bliver bedt om en udtalelse:

  Kommunen modtager fra tid til anden meddelelse fra statsforvaltningen om, at statsforvaltningen har afsluttet en sag over for en borger med beslutning om, at der ikke skal rejses sag mod kommunen.

  I denne situation bliver kommunen ikke bedt om, at afgive udtalelse og der sker følgelig heller ingen sagsbehandling af et svarudkast i kommunalbestyrelsen.

  Endvidere er – og bliver – kommunen heller ikke altid bekendt med det præcise indhold af klagen, fordi borgeren ikke altid sender kommunen kopi, ligesom statsforvaltningen nøjes med at referere til klagen.

  Sagerne omhandler ofte rent sagsbehandlingsmæssige dispositioner – så som administrationens overholdelse af reglerne for aktindsigt, notatpligt m.v.

  Når statsforvaltningen afslutter sagen over for borgeren er det fordi det uden videre kan konstateres, at reglerne er overholdt – eller at klagen vedrører forhold, som statsforvaltningen ikke kan behandle.

  Det er administrationens opfattelse, at de sager der hér er tale om, ikke er relevante i forhold til en meddelelsessag på dagsordenen for et kommunalbestyrelsesmøde, da der rent indholdsmæssigt ikke tilføres kommunalbestyrelsen ny viden i forhold til verserende sager, eller i forhold til en forudgående behandling, foretaget i kommunalbestyrelsen.

  Administrationen anbefaler derfor, at disse sager alene arkiveres og journaliseres og at der ikke sker orientering af kommunalbestyrelsen.

  Imidlertid kan en sag, som afsluttes uden at der rejses sag af statsforvaltningen også angå sager, som aktuelt er under behandling i kommunalbestyrelsen, og som også debatteres aktuelt i lokalsamfundet. Endvidere kan statsforvaltningens meddelelse indeholde principielle parametre som kan benyttes af kommunalbestyrelsen ved behandlingen af fremtidige sager.

  I denne situation kan der være en almen interesse i, at kommunikere statsforvaltningens begrundelse for, ikke at rejse sag ud til alle kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Administrationen er også i denne situation af den opfattelse, at orienteringen ikke bør ske som meddelelsespunkt på dagsordenen for et kommunalbestyrelsesmøde, fordi der ikke har været en forudgående sagsbehandling af klagen, da statsforvaltningen netop har besluttet, ikke at rejse sag og udbede sig en udtalelse.

  Administrationen foreslår derfor, at der ved modtagelsen af fremtidige meddelelser af ovenstående karakter fra statsforvaltningen sker en vurdering af, om meddelelsen har et indhold som er af almen interesse for kommunalbestyrelsen.

  Såfremt indholdet vurderes at være af almen interesse, sker orienteringen ved udsendelse af kopi af statsforvaltningens brev pr. e-mail til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Administrationens anbefalinger i denne sag fremkommer for at sikre, at kommunalbestyrelsen bringes i besiddelse af alle relevante oplysninger i forhold til kommunalbestyrelsens virke, og således også for at sikre, at der alene informeres på kommunalbestyrelsens dagsorden om afgørelser i ”egentlige tilsynssager” hvor kommunalbestyrelsen har behandlet og godkendt det svar som skulle afsendes i sagen.

  Kommunalbestyrelsen har den 24. februar 2011 vedtaget en lignende procedure for administrationens behandling af spørgsmål som fremsendes til forvaltningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  C-gruppen foreslår:

  ”Sidste sætning i pkt. 1 udgår.”

  ØPUs indstilling godkendt med denne ændring.

  Bilag

 • 16
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  Rikke Karlsson spurgte: ”Hvor mange sager bliver i Dragør indbragt til ankemyndighederne på sygedagpengeområdet”?

  Borgmesteren svarede: ”Der har i 2011 (senest opgjorte år) været indbragt 9 sager i alt på sygedagpengeområdet. 5 sager er vundet, 4 sager er tabt og 1 sag er hjemvist til yderligere behandling”.