Skip navigationen

Referat

Torsdag den 04. april 2013 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Afbud fra Annette Rahbek, Helle Barth indkaldt som suppleant. Afbud fra Uffe Jacobsen, Kim Munck indkaldt som suppleant. Afbud fra Bertel Riber, Knud Rosing indkaldt som suppleant.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende spørgsmål var stillet skriftligt og rettidigt fra Annette Nyvang.

  Borgmesteren gav nedenstående besvarelse og tilkendegav, at svarene ville blive udsendt skriftligt til spørgeren og til medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

  Der er stillet 7 spørgsmål til skolestrukturændringer. Borgmesteren indledte besvarelsen med følgende bemærkninger:

  Sporreduktionen er vedtaget til at skulle ske over en 2 årig periode. Formålet med sporreduktionen og skolestrukturændringerne er at skabe bedre muligheder for den enkelte skole til at udnytte sine ressourcer optimalt. I dag har vi klasser med klassekvotienter helt ned til 14 elever. Disse klasser bruger lige så mange ressourcer som en klasse på 26 elever. Ved at reducerer på antallet af spor frigives der ressourcer til holddannelse, to-lærer ordninger m.v. Hvordan disse frigivne ressourcer bedst benyttes bestemmer skolerne, da de ved hvilke behov den enkelte klasse har.

  En sporreduktion skal ske i forbindelse med begyndelsen af et skoleår, da det ikke er hensigtsmæssigt at bryde klasser op i midten af et skoleår.

  Skolestrukturændringen fra 4 til 2 skoler betyder, at den enkelte skole er blevet større og derved har en volumen, der gør det muligt at udnytte ressourcerne bedre. Det betyder f.eks. at skolen har mulighed for at udvide bredden af valgfag, da elevgrundlaget er større end ved en lille skole, at der kan skabes faglige miljøer også i de små fag mv.

  Skoleår i forhold til budgetår:

  Et skoleår strækker sig august til juli med i det efterfølgende år. Derved strækker et skoleår sig over 2 budgetperioder. Det er derfor altid en udfordring når der indføres besparelser, der varierer fra budget år til budget år. I forbindelse med de planlagte besparelser på skoleområdet, har der været et ønske om at tilpasse besparelsen i 13, så skolevæsenet samlede besparelse i skoleåret 13/14 tog hensyn til at skoleåret 13/14 er et ”overgangsår”. Et ”overgangsår” hvor der skal sparres mindre end den fulde besparelse på 1.552.5000 kr., som vil gælde fremadrettet fra skoleåret 14/15. Hvis denne løsning ikke var valgt og der var fastholdt en tilsvarende besparelse på 1.552.500 kr. i 13 ville disse penge skulle være indhentet i de første 5 måneder af skoleåret 13/14, da skoleåret 12/13 ikke har været tilrettelagt med den indlagte besparelse.

  Med de nuværende budgetter er der taget højde for, at skoleåret er forskudt i forhold til budgetåret, således at skolerne ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt i det kommende skoleår.

  Spørgsmål fra Annette Nyvang

  1. Kan borgmesteren bekræfte, at sparekravet til skolerne i 2013 er på 30.000 kroner?

  Idet Forældregruppen henviser til, at sparekravet efter budgetforliget var på 300.000 kroner for 2013 og 1,5 mio kroner i 2014 - side 18 her: http://www.dragoer.dk/lib/file.aspx?fileID=7986&target=blank -
  og at dette sparekrav blev sat yderligere ned ved KB-mødet 31. januar med 270.000 kr i 2013 (så kravet for 2013 er på 30.000 kr) og med 640.000 kr for de efterfølgende år (så kravet for 2014 er nede på 860.000 kr) - side 31 her http://www.dragoer.dk/lib/file.aspx?fileID=8118&target=blank

  Svar: Den besluttede besparelse for 2013 var på 300.000 kr. Efter prisfremskrivning er den reelle besparelse i 2013 på 345.000 kr. På KB den 31. januar blev det besluttet at tildele 270.000 kr. til skoleområdet i 2013. Derved er den samlede besparelse i 2013 på 75.000 kr.

  I budget 2013 fremgår det, at de planlagte besparelser på skoleområdet i 2014 og frem er på 1.5 mio. kr. Efter prisfremskrivning vil den reelle besparelse i 2014 være på 1.552.500 kr. På KB. den 31. januar blev det besluttet, at der fremadrettet fra 2014 tildeles 640.000 kr. til skoleområdet. Det betyder at den planlagte besparelse i 2014 udgør 912.500 kr.

  Den samlede besparelse i skoleåret 13/14 er derfor 75.000 kr. + 7/12 af 912.500 kr. = 607.292 kr. (De 7/12 svarer til månederne januar til og med juli mdr. i 2014.)

  2. Hvis det mod forventning ikke er korrekt, at sparekravet for 2013 er på 30.000 kr, kan borgmesteren så oplyse, hvor stort sparekravet for 2013 er?

  Svar: Se svar under spørgsmål 1

  3. Og vil borgmesteren venligst henvise til de/det referat fra SBKU/ØPU/KB-møder, hvor en beslutning om et større sparekrav er taget?

  Svar: Se svar under spørgsmål 1

  4. Kan borgmesteren bekræfte, at sporreducering af bare en enkelt klasse i 2013 vil indfri sparekravet for i år? Fordi en klasse koster 638.000 kr. på årsbasis og en sporreduktion af en enkelt klasse pr august vil give en besparelse på 5/12 af dette beløb: 265.833 kroner.

  Svar: Ja, men det skal påpeges, at et skoleår strækker sig over 2 budgetår, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt kun at kikke på 1 budgetår. Som det fremgår af svar til spørgsmål 1, så er den samlede besparelse i skoleåret 13/14 på 607.292 kr. Dette er af en størrelsesorden, så det ikke er realistisk at indhente besparelsen ved andet end en sporreduktion.

  5. Kan borgmesteren bekræfte, at såfremt sparekravet er på 860.000 kr allerede i 2013 - sådan som borgmesteren har oplyst til forældre på Store Magleby Kirkevej - så er sporreducering af 2 klasser ikke nok til at komme i mål med det krav?

  Forældregruppen spørger, idet der skal sporreduceres 4 klasser pr august 2013, hvis man skal i mål med en besparelse på 860.000 kroner: 4x638.000 = 2.552.000 kr : 12 mdr x 5 mdr =

  1.063.333 kroner. 2 klasser giver en besparelse på kun 531.666 kr efter samme regnemodel. 3 klasser giver en besparelse på 797.500 kr.


  Svar: Se svar under spørgsmål 4

  6. Kan borgmesteren bekræfte, at den planlagte besparelse på 30.000 kr for 2013 vil blive ædt op af den busordning for børnene i Søvang, som man er nødt til at sætte ind med i de halvandet år, børnene fra 5. og 6. klasse skal gå på Vierdiget?

  Idet Forældregruppen har fået oplyst, at en busordning vil koste mellem 350.000 og 400.000 kr for halvandet år, vil ordningen koste mellem 97.222 og 111.111 kroner for de 5 måneder i 2013.

  Svar: Dette er på nuværende tidspunkt i gang med at blive undersøgt. Undersøgelsen fremlægges på SBKU den 11. april 2013, hvorfor der henvises hertil.

  7. Kan borgmesteren bekræfte, at man vil komme i mål med sparekravet på 860.000 kr for 2014, også såfremt at man venter med at sporreducere alle 7 spor pr august 2014?

  Idet 7 x 638.000 kr = 4.466.000 kr : 12 mdr x 5 mdr = 1.860.833 mio kr.

  Svar: Det ovenstående regnestykker tager udgangspunkt i, at der nedlægges 7 klasser i august 2014. Det vil betyde, at årgange med forholdsvis mange elever også skal sporreduceres, og derved vil der komme flere klasser med meget høje klassekvotienter, for at opnå sparrekravet i 2014.

  De samlede besparelser i budgetårene 2013 og 2014 vil være på 75.000 kr. + 912.500 kr. = 987.500 kr. Hvis der først sporreduceres fra august 2014 vil det betyde, at den samlede besparelse for 2013 og 2014 skal hentes i de resterende 5 måneder af 2014, da der frem til august ikke vil være nogen sporreduktion og derved heller ikke mulighed for at indhente dele af besparelsen.

  Under forudsætning af, at skoleledergruppen besluttede, at der skulle nedlægges klasser på 7 årgange, ja så vil man komme i mål med sparekravet, med den konsekvens, at der fra august 2014 vil være en lang række klasser med meget høje klassekvotienter.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Punkt nr. 19 udgår.

 • 3
  Meddelelse - Information vedr. hjemtagelse af telefonomstilling
  Sagsid.: 13/988

  SAGSFREMSTILLING:

  Torsdag den 28. februar 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende Dragør Kommunes nye telefontider i forbindelse med, at Dragør Kommune hjemtager telefonomstillingen pr. 8. april 2013.

  Fremover vil borgerne have mulighed for at ringe til Dragør Kommunes omstilling i åbningstiden (med undtagelse af onsdag, hvor omstillingen ligeledes vil have åbent fra 10.00-14.00). Det vil være muligt for borgerne at ringe direkte i hele arbejdstiden. Medarbejdernes direkte numre vil blive oplyst via en telefonbog på kommunens hjemmeside.

  I forbindelse med ændringen vil borgerne og kommunens medarbejdere modtage grundig information om de nye telefonåbningstider, samt muligheden for at benytte telefonbogen på hjemmesiden.

  Nyheden vil blive annonceret på Dragør Kommunes hjemmeside www.dragoer.dk

  Der vil blive informeret i Dragør Nyt både før og efter ændringen træder i kraft i spalten ’Nyt fra kommunen’

  Der vil blive sendt et internt nyhedsbrev til alle Dragør Kommunes ansatte.

  Råd og Nævn vil modtage skriftlig meddelelse om ændringen.

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-05-2013

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-04-2013

  Til efterretning.

 • 4
  Meddelelse - Informationskampagne ved overgang til Udbetaling Danmark
  Sagsid.: 13/989

  ANBEFALING:

  Alle planlagte områder er pr. 1. marts 2013 overgået til Udbetaling Danmark og administreres således ikke længere af Dragør Kommune:

  • Familieydelser (børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud, børne- og ungeydelse)
  • Barselsdagpenge
  • Boligstøtte
  • Folkepension og førtidspension. Kommunerne vil fortsat tage sig af enkelte opgaver, fx tilkendelse af førtidspension, samt personligt tillæg og udbetaling af helbredstillæg.

  Dragør Kommune har fortsat rådgivningsforpligtelsen i forhold til de områder, der nu administreres af Udbetaling Danmark. Derudover har kommunen en særlig forpligtelse til at sikre, at borgere med særlige behov og ikke-digitalt parate borgere kan få personlig betjening og hjælp i borgerservice i forhold til de sagsområder, der administreres af Udbetaling Danmark.

  I forbindelse med overgangen har Udbetaling Danmark udviklet en lang række informationsmaterialer, der beskriver, hvor borgerne kan henvende sig. Dette materiale er kommunerne forpligtet til at anvende i deres informationskampagner.

  Dragør Kommune har informeret via følgende informationskanaler:

  • Alle borgere, der modtager ydelserne, har fået personlige breve.
  • Dragør Kommunes hjemmeside www.dragoer.dk. Her har der fra februar måned været informeret via nyhederne på forsiden, samt oprettet sider, der informerer om overgangen til Udbetaling Danmark.
  • Der er i uge 8 og 9 blevet informeret i Dragør Nyt i spalten ’nyt fra kommunen’. Informationen gentages i uge 14.
  • Relevante råd og nævn er blevet informeret via brev.
  • Borgerne har haft mulighed for at hente informationsmateriale i borgercentreret.

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-05-2013

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-04-2013

  Til efterretning.

 • 5
  Movia - opfølgning på temadrøftelse
  Sagsid.: 12/1135

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  Movias screening af indkomne forslag til ændret busdrift drøftes.

  2.

  at

  der tages kontakt til Tårnby Kommune for afdækning af interesse for et fælles analysearbejde af busdriften for 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til den skitserede tidsplan fra temadrøftelsen om busdrift 2014 i kommunalbestyrelsen den 5. februar 2013, har forvaltningen forelagt de fremkomne politiske ønsker for Movias vurdering.

  Movia har svaret ved notatet ”Dragør kommune forslag til ændret busbetjening” (bilag 1). I notatet oplyser Movia, at da de fremkomne forslag alle er overordnet beskrevet, er det kun muligt at give en overordnet screening af konsekvenser for kunder og økonomi. Endvidere gør Movia opmærksom på, at alle de fremkomne forslag har væsentlige konsekvenser for Tårnby Kommune. Derfor forudsætter tilbundsgående analyser af konsekvenser, at begge kommuner skal være indstillet på at igangsætte et omfattende analysearbejde med busbetjening. Movia anbefaler, at et sådan arbejde indledes med en drøftelse mellem Movia, Dragør og Tårnby Kommune, hvor parterne bliver enige om målsætning og proces for et sådant arbejde. En overordnet screening af de enkelte forslag fremgår af notatet bilag 1.

  Efter det seneste fælles projekt med borgerinddragelse i busdriften (hvor Dragør valgte det såkaldte scenarium C) har Tårnby Kommune oplyst, at de ikke agter at foretage ændringer i busbestillingen til 2014.

  På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at Movias screening af forslagene og medfølgende anbefaling drøftes politisk. Herunder om et eller flere af forslagene inklusiv scenarium C giver anledning til, at der rettes henvendelse til Tårnby Kommune med tanke på at iværksætte et eventuelt fælles nyt analysearbejde af busbetjeningen i de to kommuner fra 2015.

  Øvrig opfølgning fra temadrøftelsen i kommunalbestyrelsen:

  Der foreligger ikke nyt om henvendelsen til Københavns Lufthavne om et eventuelt samarbejde om Shuttlebusdriften og Moviabusdriften på Kystvejen. Movia deltager gerne i en fælles drøftelse herom.

  Vedrørende belægningen på linje 35 har Movia talt med deres busoperatør på linjen, som oplyser, at de genkender, at der på enkelte afgange er passagerer, som må stå op, og som følge deraf har de fået klager over belægningen. Indtil videre er det dog altid lykkes at få alle med. De følger løbende med i, om det er muligt at anvende 10,6 m og 12 m busserne bedre, og sætter 12 m busserne ind, hvor behovet er størst. Busoperatøren er også på grund af incitamentsaftale interesseret i, at kunderne er tilfredse.

  Bidraget til busdriften pr. indbygger i Dragør, Tårnby henholdsvis Københavns Kommuner er følgende:

  Dragør Kommune

  689 kr. pr. indbygger

  Tårnby Kommune

  436 kr. pr. indbygger

  Københavns Kommune

  585 kr. pr. indbygger

  Med hensyn til Flextur ordningen kan det umiddelbart oplyses, at forvaltningen af flere omgange har indrykket annonce i Dragør Nyt om tilbuddet siden Dragør tilsluttede sig ordningen. Hertil kommer annonceringen på kommunens hjemmeside. Yderligere kampagner kan iværksættes, hvis det ønskes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Eventuelle ændringer af busbetjeningen i Dragør er forudsat afholdt indenfor nuværende budgetramme til busdrift.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 14. marts 2013

  Kommunalbestyrelsen den 4. april 2013

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2013

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Et enigt udvalg påpeger, at busdriften burde ligge i Regionen og beder forvaltningen om, at der udarbejdes et udkast til brev til transportministeren om problemstillingen, som fremlægges for TMU i april.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-03-2013

  Suppleringsforslag fra Liste T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune fortsætter dialogen med Movia med henblik på at opstille relevante alternativer til opfyldelse af den primære målsætning vedr. kollektiv trafik i Dragør Kommune: ”bus til/fra lufthavnen på alle tider af døgnet”

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+F+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  Suppleringsforslag fra A-gruppen:

  A-gruppen anbefaler fortsat scenarie C og afventer dialogmødet med Tårnby Kommune

  For stemte:

  4 (A+F+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB

  Anbefaling fra TMU:

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-04-2013

  Forslag fra Morten Dreyer (O):

  Linje 35 får endestation på Stationspladsen. Linie 350S forlænges med enkelte afgange til Kastrup Lufthavn.

  I første omgang med samme antal, som linje 35 kører i dag.

  Efterfølgende kan der udbygges med flere, når økonomien bliver bedre.

  Linje 35 uændret frekvens.

  Linje 350 S uændret frekvens.

  Linje 350 S fra Stationspladsen til Kastrup og retur frekvens 2/4/2.

  For stemte 1 (O)

  Imod stemte 14 (A, C, F, T, V)

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune fortsætter dialogen med Movia med henblik på at opstille relevante alternativer til opfyldelse af den primære målsætning vedr. kollektiv trafik i Dragør Kommune: ”bus til/fra lufthavnen på alle tider af døgnet”

  For stemte 7 (C, O, T)

  Imod stemte 5 (A, F)

  Undlod at stemme 3 (V)

  Godkendt.

  A-gruppen anbefaler fortsat scenarie C og afventer dialogmødet med Tårnby Kommune og Movia.

  For stemte 8 (A, F, V)

  Imod stemte 1 (O)

  Undlod at stemme 6 (C, T)

  Godkendt

  Forvaltningens indstilling samt indstilling fra TMU/ØPU om, at der udarbejdes et udkast til brev til transportministeren om at den regionale transportopgave burde forankres i regionen.

  Godkendt.

  Protokol fra Morten Dreyer (O):

  O beklager at der ingen ændringer vil ske før 2015 i bedste fald med denne vedtagelse. Der vil stadig ikke være en ordentlig forbindelse til Metroen.

  Bilag

 • 6
  Genopretning af veje 2013
  Sagsid.: 13/799

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 2.610.927 til genopretning af veje og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2013 afsat kr. 2.610.927 til genopretning af veje 2013. Forvaltningen har planlagt følgende fordeling:

  1. Der afsættes ca. kr. 2.100.000 til klargøring og oplapning af vejstrækninger med henblik på anlæg af asfalt slidlag i 2013.
  2. Der afsættes ca. kr. 300.000 til udførelse af hovedeftersyn, trafiktællinger mv.
  3. Der afsættes ca. kr. 210.927 til akutte opgaver, reparationer mv.

  På baggrund af Vejdirektoratets strategirapport; Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 2013 Dragør Kommune (bilag 1) og forvaltningens egne vurderinger, planlægger forvaltningen at klargøre, oprette og udlægge slidlag på vejstrækninger på følgende veje i 2013:

  · Hele Strandjægervej, dog ex. parkeringsareal ud for Engparken

  · Halvejen

  · Øresunds Alle mellem Løkkevej og Dagmarsvej

  Der kan forekomme ændringer i omfang og prioritering, idet priser udelukkende er baseret på anslåede overslagspriser. Hvis tilbuddene muliggør, at der indenfor den økonomiske ramme kan iværksættes yderligere slidlagsarbejder, vil disse blive valgt blandt de i øvrigt mest trængende veje. Tilsvarende kan veje blive udskudt som følge af tilbuddene.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 2.610.927 til genopretning af veje er afsat i anlægsbudget 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 14. marts 2013

  Kommunalbestyrelsen den 4. april 2013

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Forvaltningen gives til opgave, at komme med scenarier for hvordan man kan tænke en mere gennemgående opretning af kantstene ind i genopretning af veje.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-03-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-04-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Færdiggørelse pudebump på Fælledvej
  Sagsid.: 10/812

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 50.000 til færdiggørelse af pudebump på Fælledvej og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2013 afsat kr. 154.084 til 2. etape af ændring af pukkelbump til pudebump på Fælledvej.

  Forvaltningen har som 1. etape i 2012 fået udført asfaltarbejdet til alle fem pudebump. Der udestår etablering af to steler ved hvert bump for at sikre den ønskede lavere hastighed på strækningen. Etablering af steler kan udføres for anslået kr. 50.000.

  Forvaltningen har i efteråret 2012 efter etableringen af pudebumpene fået udført trafiktællinger i Dragør, blandt andet på den omtalte strækning af Fælledvej. Ved sammenligning med tidligere målinger udført på samme lokalitet kan det konstateres, at den gennemsnitlige hastighed på strækningen er øget fra 44,1 km/t til 55,7 km/t, hvilket er en stor stigning.

  Fælledvej er så smal, at sædvanlige typegodkendte bump i form af to puder som dem på Stationsvej ikke kunne etableres. I stedet for har politiet givet samtykke til etablering af én pude placeret i midten ved hver af de fem bump. Dette giver dog især smalle køretøjer mulighed for at passere udenom bumpet i retning mod vest og i højere fart. Især etableringen af stelerne i asfaltkanten i vejsiden modsat fortovet på Fælledvej forventes at sikre en lavere hastighed.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat anlægsbeløb på kr. 154.084 til ændring af pukkelbump på Fælledvej i anlægsbudget 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 14. marts 2013

  Kommunalbestyrelsen den 4. april 2013

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-03-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-04-2013

  Godkendt.

 • 8
  Forbedrede forhold for kollektiv trafik
  Sagsid.: 13/800

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der etableres supplerende overdækket cykelparkering ved Dragør stationsplads og påbegyndes cykeloverdækning ved Krudttårnsvej/Bachersmindevej

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 101.104 til forbedrede forhold for kollektiv trafik og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2013 afsat kr. 101.104 til forbedrede forhold for kollektiv trafik.

  Forvaltningen har samlet en række forslag til stoppestedsforbedringer for brugerne af den kollektive trafik i revideret notat af 14. februar 2013 (bilag 1). Af notatet fremgår nedenstående anbefalinger i prioriteret rækkefølge:

  1. Etablering af cykellæskærm ved Dragør Stationsplads

  2. Etablering af cykellæskærme ved Møllevej/Krudttårnsvej

  3. Etablering af buslæskærm på et par lokaliteter

  4. Driftsforbedringer (belægninger) ved ekstern entreprenør

  5. Etablering af cykellæskærm ved Ndr Dragørvej/D.B. Dirchsens Alle

  6. Udvidelse af cykellæskærm ved Store Magleby

  7. Opsætning af cykelpumpe ved Dragør Stationsplads

  På Dragør Stationsplads er der i 2012 etableret delvis cykeloverdækning af cykelparkeringen på arealet ved siden af posthuset ifølge aftale med Post Danmark, som ejer arealet. Overdækningen har været en succes, idet udnyttelsen af den overdækkede cykelparkering har været stor. Der er plads til yderligere overdækning af cykelstativer placeret op mod arealets nordlige skel.

  Næste projekt på listen er etablering af overdækning på den store cykelparkering ved Krudttårnsvej/Bachersmindevej ud for Krudthus 2. Denne cykelparkering anvendes også dagligt af mange borgere, som skal videre med bus.

  Det skønnes, at den bedst mulige forbedring af forholdene for den kollektive trafik vil være, at tilbyde overdækket cykelparkering ved større stoppesteder, hvorved attraktiviteten for kombinationsrejser med cykel og bus øges, fx for borgere bosiddende i Søvang, som ønsker at anvende linje 350S ved daglig pendling. Tiltaget er i øvrigt en del af en realisering af kommunens trafikpolitik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat anlægsbeløb på kr. 101.104 til forbedrede forhold for kollektiv trafik i anlægsbudget 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 14. marts 2013

  Kommunalbestyrelsen den 4. april 2013

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2013

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-03-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-04-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Flytning af opgaver mellem udvalg - ændring af styrelsesvedtægten
  Sagsid.: 13/3

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  områderne ”kultur og fritid”, ”bibliotekerne”, ”lokalarkivet”, ”kulturelle aktiviteter” og ”folkeoplysning” overgår fra Social, Børn og Kulturudvalget til Teknik- og Miljøudvalget

  2.

  at

  Social, Børn og Kulturudvalget skifter navn til Social og Børneudvalget (SBU)

  3.

  at

  forslag til ændring af kommunens styrelsesvedtægt undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen

  SAGSFREMSTILLING:

  I rapporten om ”Organisationsevaluering 2012” anbefales det, at opgaver vedrørende kultur, idræt, turisme og erhvervsudvikling forankres i en enhed under Plan og Teknik Forvaltningen, der refererer til Teknik- og Miljøudvalget. Den 13. september 2012 besluttede Økonomi- og Planudvalget, at ”Organisationsrapportens intentioner godkendes, og de økonomiske konsekvenser drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne 2013-16”.

  Konkret foreslås det, at områderne ”kultur og fritid”, ”bibliotekerne”, ”lokalarkivet”, ”kulturelle aktiviteter” og ”folkeoplysning” overgår fra Social, Børn og Kulturudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

  Områderne for Musik- og Kulturskolen og Ungdomsskolen forbliver under Social, Børn og Kulturudvalget.

  Det anbefales endvidere, at Social, Børn og Kulturudvalget skifter navn til Social og Børneudvalget, forkortet SBU.

  Den politiske behandling af sager vedrørende erhverv og turisme vil fortsat ske i Økonomi- og Planudvalget, i henhold til styrelsesvedtægten, mens den administrative opgavevaretagelse sker i Plan og Teknikforvaltningen.

  Ændringer i udvalgenes opgaveområder kræver ændring af styrelsesvedtægten, hvorfor procedurerne herfor skal iagttages. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

  Det foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen vedtager en ændring af kommunens styrelsesvedtægt, således at stk. 2 i § 14 under Social, Børn og Kulturudvalget ændres fra ”Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende

  Folkeskolen, ungdomsskolen og voksenundervisning

  Samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område

  Fritidsforanstaltninger for børn og unge

  Biblioteksvæsen

  Musikskoler og andre musikaktiviteter

  Museum-, teater- og biografforhold

  Tilskud til foreninger

  til ”Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende

  Folkeskolen, ungdomsskolen og voksenundervisning

  Samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område

  Musik- og Kulturskole”.

  Følgende punkter overføres til § 13 under Teknik- og Miljøudvalget:

  Fritidsforanstaltninger for børn og unge

  Biblioteksvæsen

  Museum-, teater- og biografforhold (andre kulturelle aktiviteter)

  Tilskud til foreninger

  Den administrative tilpasning af organisationen vil ske i forlængelse af den politiske beslutning.

  Såfremt der vedtages en ændring af navnet fra Social, Børn og Kulturudvalget til Social og Børneudvalget vil det blive konsekvensrettet i styrelsesvedtægten.

  LOVE/REGLER:

  Ændring af styrelsesvedtægten sker i henhold til den kommunale styrelseslov.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013

  Social, Børn og Kulturudvalget den 7. februar 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 21. februar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013

  Kommunalbestyrelsen den 4. april 2013

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2013

  Ad. 1 + 2 +3

  Anbefales over for SBKU/ØPU/KB.

  Et enigt udvalg foreslår at planlægningen flyttes fra Økonomi- og Planudvalget til Teknik- og Miljøudvalget og at Teknik- og Miljøudvalget ændres til Teknik, miljø og kulturudvalget.

  Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 19-02-2013

  Der forelå 2 ændringsforslag:

  1.

  T-gruppen stillede ændringsforslag om, at planlægningen flyttes fra Økonomi- og Planudvalget til Teknik- og Miljøudvalget og at Teknik- og Miljøudvalget ændres til Teknik, miljø og kulturudvalget.

  2.

  Morten Dreyer (O) stillede ændringsforslag om, at kultur, museum, bibliotek og tilskud forbliver hos SBK-udvalget samt at planlægningen flyttes fra Økonomi- og Planudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

  T-gruppens ændringsforslag, det mest vidtgående, blev sat under afstemning først:

  For stemte

  2 (C+T)

  Imod stemte

  4 (A+V)

  Undlod at stemme

  1 (O)

  Faldet

  Herefter blev Morten Dreyers (O)ændringsforslag sat under afstemning:

  For stemte

  1 (O)

  Imod stemte

  5 (A+C+V)

  Undlod at stemme

  1 (T)

  Faldet

  Herefter anbefales administrationens indstilling over for ØPU/KB med 6 stemmer for (A+C+T+V).

  1 medlem (O) stemte imod.

  Et enigt SBKU ønsker, at der til behandling i ØPU/KB foreligger et nyt forslag til Styrelsesvedtægt, hvor faktuelle fejl er rettet.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-02-2013

  Liste T genfremsatte forslag fra TMU og SBKU:

  Planlægningen flyttes fra Økonomi- og Planudvalget til Teknik- og Miljøudvalget og Teknik- og Miljøudvalget ændres til Teknik, miljø og kulturudvalget

  For stemte:

  2 (C+T)

  Imod stemte:

  3 (A+V)

  Faldet

  Anbefaling fra administrationen:

  Ad 1-3

  Anbefales over for KB

  Kim Grønved Nielsen (T) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2013

  Morten Dreyer (O) foreslog at sagen udsættes til en ny periode

  For stemte: 1 (O)

  Imod stemte 14 ( A, C, F, T, V)

  Faldet

  Der forelå 2 ændringsforslag:

  1.

  T-gruppen stillede ændringsforslag om, at planlægningen flyttes fra Økonomi- og Planudvalget til Teknik- og Miljøudvalget og at Teknik- og Miljøudvalget ændres til Teknik, miljø og kulturudvalget.

  For stemte 7 (C, O, T)

  Imod stemte 7 (A, V)

  Undlod at stemme 1 (F)

  Faldet på grund af stemmelighed

  2.

  Morten Dreyer (O) stillede ændringsforslag om, at kultur, museum, bibliotek og tilskud forbliver hos SBK-udvalget samt at planlægningen flyttes fra Økonomi- og Planudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

  For stemte 1 (O)

  Imod stemte 13 (A, C, F, T - Birgitte Rinhart (T), V)

  Undlod at stemme 1 (Birgitte Rinhart (T))

  Faldet

  Afstemning om ØPUs anbefaling

  Ad 1

  For stemte 14 (A, C, F, O, T - Birgitte Rinhart, V)

  Undlod at stemme 1 (Birgitte Rinhart (T))

  Godkendt.

  Ad 2 med forslag fra V-gruppen om at det kommende navn for SBKU bliver ”social, børn – og omsorgsudvalget.”

  For stemte 12 (A, C, F, V, Kim Grønved Nielsen (T))

  Undlod at stemme 3 (O, T- Kim Grønved Nielsen)

  Godkendt.

  Ad 3

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-04-2013

  O foreslår at udvalgsstrukturen først ændres fra næste valgperiode efter disse tanker:

  SBKU afgiver skoler, kultur og fritid

  ØPU afgiver Kommuneplan og andre planer

  Havnens brugerråd nedlægges, men kontaktudvalg oprettes i stedet.

  Fra januar 2014:

  ØPU – traditionelt økonomiudvalg.

  SKFU – Skoler, kultur og fritid.

  SBU – traditionel socialudvalg

  TU – traditionel teknisk udvalg med kommune- og lokalplaner samt fungerende havneudvalg.

  For stemte 1 (O)

  Imod stemte 14 (A, C, F, T, V)

  Faldet

  T-gruppen stillede ændringsforslag om, at planlægningen flyttes fra Økonomi- og Planudvalget til Teknik- og Miljøudvalget og at Teknik- og Miljøudvalget ændres til Teknik, miljø og kulturudvalget.

  For stemte 6 (C, T)

  Imod stemte 8 (A, F, V)

  Undlod at stemme 1 (O)

  Faldet

  Enighed om at de kommende navne på udvalgene bliver TMKU (Teknik, Miljø og Kulturudvalget, samt BSSU (Børne, Social og Sundhedudvalget).

  Anbefaling fra 1. behandling i KB.

  Godkendt

  Bilag

 • 10
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Oversigten over de verserende sager blev behandlet i ØPU/KB i december 2012. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØPU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver midt 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 14. marts 2013

  Kommunalbestyrelsen den 4. april 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 14-03-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-04-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-04-2013

  Birgit Buddegaard spurgte om kommunen havde besluttet hvordan de besparede midler i forbindelse med loukout på skoleområdet skulle anvendes.

  Borgmesteren svarede, at der endnu ikke var taget stilling idet beløbet endnu ikke er opgjort og der skal gennemføres kompenserende undervisning.

  Marianne Møller spurgte om borgmesteren ville rejse et forslag om, at de besparede midler i forbindelse med skolekonflikten ville kunne anvendes i forbindelse med etablering af pavilloner under skolebyggeriet.

  Borgmesteren svarede, at han ikke på nuværende tidspunkt ville kunne give et sådan løfte, idet sagen endnu ikke var fuldt belyst.

  Annette Nyvang spurgte om der var usikkerhed om hvor mange spor der skulle nedlægges, dvs. om der evt. kunne tænkes færre spor end de tidligere omtalte 7 spor.

  Borgmesteren svarede, at svaret ville blive givet i forbindelse med den skriftlige besvarelse under spørgetid 1.

  Kurt Christensen spurgte om lærerne havde holdt et fællesmøde i Hollænderhallen, og om de havde formel adgang til at holde et sådant møde.

  Borgmesteren svarede, at han gik ud fra, at mødet var afholdt i overensstemmelse med de generelle retningslinjer

  Barbara Bernhard spurgte om afleveringen af 700 underskrifter imod den planlagte proces i forbindelse med skolebyggeriet gjorde indtryk på borgmesteren.

  Borgmesteren svarede at det naturligvis gjorde indtryk og at han meget gerne ville modtage underskrifterne.

  Signe Arvin spurgte hvorfor der ikke kunne etableres 2 indskolingsklasser på hhv. Vierdiget og Kirkevej.

  Borgmesteren svarede at det i den langsigtede planlægning ville være en fordel at samle indskolingen på Kirkevej, både af hensyn til klassestørrelserne og af hensyn til den langsigtede planlægning.

  Signe Arvin spurgte til, om kommunalbestyrelsen var klar over, at det med søskende på 2 matrikler var ganske små børn, som i givet fald skulle afleveres på forskellige matrikler.

  Borgmesteren bekræftede at det har indgået i betragtningerne og at der arbejdes med praktiske løsninger, eks. forskudte ringetider.

  Michael Hinca spurgte om sammenlægning af klasser ville kunne rulles tilbage såfremt der ikke blev modtaget tilbud inden for rammen i forbindelse med byggeriet.

  Borgmesteren svarede, at spørgsmålet tidligst kan ses når tilbuddet foreligger.

  Michael Hinca spurgte hvor meget det ville koste at etablere pavillioner i forhold til de øvrige beløb, som var indeholdt i skoleprojektet og i den usikkerhed, som der eksisterer i det samlede skoleprojekt.

  Borgmesteren svarede at det ikke er muligt at sætte tal på et sådant eksempel.

  Rikke Karlson spurgte hvordan Kommunalbestyrelsen forholdt sig til KL´s håndtering af overenskomstforhandlingerne på lærerområdet og til de fremtidige perspektiver for folkeskolen.

  Borgmesteren m.fl. svarede, at man i den sammenhæng ikke ville forholde sig konkret til hvad der skete på Christiansborg eller i KL, men at han generelt fandt, at disse forhandlinger burde have været afsluttet langt tidligere, og at man burde komme tilbage til forhandlingsbordet. Generelt var det borgmesterens opfattelse at lærerne i Dragør udfører et meget dygtigt arbejde og underviser meget i forhold til situationen i andre kommuner.

  Helena Egtved spurgte om der var truffet en konkret beslutning om sporreduktion allerede fra 2013.

  Borgmesteren svarede, at der var truffet en beslutning om, at sporreduktionen skulle foregå over en periode på 2 år med start i august 2013.

  Helene Egtved spurgte hvorfor kommunalbestyrelsen havde givet skolelederne besked om, hvor sporreduktionen skulle foregå.

  Borgmesteren svarede at det efter hans opfattelse ikke ville være hensigtsmæssigt, hvis kommunalbestyrelsen ville træffe beslutning i så konkrete sager.

  Helena Egtved spurgte om der vil være busdrift i forbindelse med overflytningen af elever fra St. Magleby Kirkevej til Vierdiget.

  Borgmesteren svarede, at der endnu ikke var taget stilling hertil, men at det ville ske på det kommende møde i BSSU