Skip navigationen

Referat

Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Afbud fra Morten Juel Hansen, Helle Barth indkaldt som suppleant.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Der var ikke fremkommet spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  Meddelelse -Standardiseret økonomiopfølgning i Region Hovedstaden regnskab 2012
  Sagsid.: 11/272

  SAGSFREMSTILLING:

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i december 2010 udsendt regler for standardiseret økonomiopfølgning i regionerne.

  Det fremgår af reglerne, at der hvert kvartal - fire uger efter kvartalets udløb - udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale udgiftsområder. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen senest fire uger efter opgørelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2013

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse: Transportministersvar vedr. kollektiv bustrafik
  Sagsid.: 13/1020

  SAGSFREMSTILLING:

  Transportminister Henrik Dam Kristensen har ved brev af 15. maj 2013 (bilagt) besvaret Dragør Kommunalbestyrelses henvendelse om kollektiv bustrafik.

  Transportministeren oplyser, at han er enig i Dragør Kommunes betragtninger om, at der er behov for en justering af den nuværende finansieringsmodel for bustrafikken på Sjælland. Han har fremlagt en evaluering af lov om trafikselskaber, hvori han lægger op til en mere solidarisk finansiering af busdriften mellem alle kommuner på Sjælland. Evalueringen er pt. i høring, og han forventer at fremsætte et lovforslag i næste folketingssamling.

  Endvidere oplyser transportministeren, at han ikke har aktuelle planer om at arbejde videre med metro eller letbane til Dragør, idet investeringer i kollektiv trafik blandt andet skal vurderes i forhold til passagergrundlaget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Til efterretning.

  Bilag

 • 5
  Regnskab 2012 - oversendes til revisionen
  Sagsid.: 13/1237

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler, at regnskabet for 2012 oversendes til revisionen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regnskabet aflægges med en ultimo likvid beholdning 2012 med 94,6 mio. kr.

  Regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område, samt udviklingen i den finansielle status med tallene fra det vedtagne budget 2012, det korrigerede budget 2012 samt regnskabet for 2012.

  Regnskabsopgørelsen, som viser det udgiftsbaserede resultat, viser et underskud på 9,7 mio. kr., hvor det oprindelige budget udviste et underskud på 13,4 mio. kr. Forskellen mellem regnskabet og det oprindelige budget er 3,7 mio. kr. Disse dækker over en ret stor forskel på de enkelte delresultater og består af:

  • De samlede indtægter fra skatter og tilskud og udligning blev 7,0 mio. kr. højere. Det skyldes, at vi har modtaget et ekstraordinært beskæftigelsestilskud og vi har modtaget et tilskud fra staten vedrørende tilbagebetaling af grundskyld, hvor udgiften blev afholdt i 2011.
  • De skattefinansierede driftsudgifter udviser en mindre udgift på 27,5 mio. kr., der er stort set mindre udgifter på alle sektorområder.
  • Renteudgifterne er 5,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært lavere rente for borgernes indbetaling af indefrosne ejendomsskatter og generelt lavere renteniveau.
  • Anlægsudgifterne er 37,2 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes byggeudgifter til plejehjemmet Enggården der andrager 28,5 mio. kr. Disse udgifter er låneberettigede. Dette beløb på 28,5 mio. kr. er optaget som lån.
  • Derudover er der indtægter for salg af grund og bygninger på 21,1 mio. kr.

  Der har i 2012 været en likviditetsforøgelse på 57 mio. kr. Likviditeten blev forøget med

  • regnskabsresultatet med 9,7 mio. kr.
  • lånoptagelse på -58,4 mio.kr.
  • øvrige finansforskydninger -21,3 mio.kr.
  • Afdrag på lån 13,0 mio. kr.

  Ved udgangen af 2012 var den regnskabsmæssige beholdning 94,6 mio. kr.

  Kommunens lån i forbindelse med repo-finansiering indgik med 11,1 mio. kr. i den likvide beholdning ved årets udgang.

  Vedrørende byggeriet af plejehjem Enggården blev kassekreditten indfriet med 28,5 mio. kr. via en lånoptagelse.

  Dragør Kommunes langfristede gæld udgjorde 292,6 mio. kr. ved udgangen af året. Det er en forøgelse af gælden med 45 mio. kr. i forhold til starten af året. Dette skyldes, at vi har fået dispensation til lånoptagelse til kvalitetsfondsmidler og til lånoptagelse til efterregulering af selvbudgettering for 2009. Derudover har vi indfriet kassekreditten til opførelse af Enggården etape 2 med 28,5 mio. kr.

  Af den samlede langfristede gæld vedrører gælden til finansiel leasede aktiver 3,4 mio. kr.

  Regnskabet for 2012 er år udarbejdet i én udgave, som et ordinært regnskab med de obligatoriske bilag, som foreskrevet af Økonomi- og indenrigsministeriet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalgets møde den 23. maj 2013

  Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Godkendt, at regnskabet oversendes til revisionen.

  Bilag

 • 6
  1. budgetopfølgning 2013 på BSSU`s område
  Sagsid.: 13/1147

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  at

  Udvalget i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2013 godkender en bevillingsoverførelse på 660.000 kr. fra Sektor 9 Forvaltningen til Sektor 3 Folkeskolen, Sektor 5 Daginstitutionsområdet og Sektor 7 Ældre og Handicappede vedrørende lønregulering for tidligere år.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved budgetopfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BSSUs bevilling gennemgået med udgangspunkt i forbrug pr. ultimo marts 2013. Det forventes, at det afsatte budget overholdes og der er derfor ikke behov for at foretage ændringer i budgettet på BSSUs område.

  Budgetopfølgningen på BSSUs område er foretaget ud fra kendt forbrug og de tendenser, der ses på de enkelte områder. Der vil derfor kunne ske ændringer på de enkelte områder hen over året.

  Resultatet af 1. budgetopfølgning 2013 på BSSUs område omhandler alene lønreguleringer for tidligere år, jf. nedennævnte, som er en budgetneutral omplacering mellem Økonomi- og Planudvalgets område og Børne, Social og Sundhedsudvalgets område:

  Budgetændringer

  Beløb

  Sektor 3 Folkeskolen

  Lønregulering for tidligere år for St. Magleby skole, Kirkevej og St. Magleby skole, Vierdiget.

  170.800

  Sektor 5 Daginstitutionsområdet

  Lønregulering for tidligere år for Støttekorpset, Nordstrandens Vuggestue, Vierdigets Børnehave, Børnehaven Kornblomsten, integrerede institutioner Høgevænget, Køjevænget, Harevænget og Hollænderhus, Hovedgadens fritidshjem, Elisenborg/Krudthuset og Klub Sølyst.

  421.300

  Sektor 7 Ældre og Handicappede

  Lønregulering for tidligere år for Wiedergården/ hjemmeplejen og Aktivitetshuset.

  67.900

  Sektor 9 Forvaltningen

  Der overføres 603.000 kr. til Sektor 3 Folkeskolen, Sektor 5 Daginstitutionsområdet og Sektor 7 Ældre og handicappede fra pulje til kompensation for lønregulering for tidligere år.

  -660.000

  Økonomi- og Planudvalget behandler Sektor 9 Forvaltningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BSSUs område er, at 660.000 kr. bevillingsoverføres fra sektor 9 til sektor 3, 5 og 7. Overførelsen er budgetneutral.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 2. maj 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2013

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 02-05-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Forvaltningen vil, til næste møde, fremkomme med en udvidet månedsopfølgning på budgettet.

  Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  Anbefales over for KB, men der fortages en fornyet budgetopfølgning i juni 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  1. budgetopfølgning 2013 på TMKU`s område
  Sagsid.: 13/1147

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2013 bevillingsoverfører 34.500 kr. fra Sektor 9 Forvaltningen til lønregulering for tidligere år til Sektor 2 Teknik og Anlæg.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er TMKU’s område gennemgået og det forventes, at der er behov for følgende ændring mellem sektorer:

  Budgetændringer

  Bevillingsændring 2013

  Sektor 2 Teknik og Anlæg

  Lønregulering for tidligere år på havnen.

  34.500

  Sektor 9 Forvaltningen

  Pulje til kompensation for lønregulering for tidligere år.

  -34.500

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på TMKUs område er, at 34.500 kr. bevillingsoverføres fra sektor 9 til sektor 2. Overførelsen er budgetneutral.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 30. april 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2013

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 30-04-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  Anbefales over for KB, men der fortages en fornyet budgetopfølgning i juni 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  1. budgetopfølgning ØPU
  Sagsid.: 13/1147

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2013 bevillingsoverfører 694.500 kr. fra Sektor 9 Forvaltningen til Sektor 2 Teknik og Anlæg, Sektor 3 Folkeskolen, Sektor 5 Daginstitutionsområdet og Sektor 7 Ældre og Handicappede til lønregulering for tidligere år.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede regnskab på området.

  Forvaltningen har med udgangspunkt i forbrug pr. ultimo marts 2013, foretaget gennemgang af ØPUs bevilling.

  Resultatet af 1. budgetopfølgning på ØPUs område er følgende:

  Budgetændringer

  Beløb

  Sektor 2 Teknik og Anlæg

  Lønregulering for tidligere år på havnen.

  34.500

  Sektor 3 Folkeskolen

  Lønregulering for tidligere år for St. Magleby skole, Kirkevej og St. Magleby skole, Vierdiget.

  170.800

  Sektor 5 Daginstitutionsområdet

  Lønregulering for tidligere år for Støttekorpset, Nordstrandens Vuggestue, Vierdigets Børnehave, Kornblomsten, Høgevænget, Køjevænget, Harevænget, Hollænderhus, Hovedgadens fritidshjem, Elisenborg/Krudthuset, Klub Sølyst.

  421.300

  Sektor 7 Ældre og handicappede

  Lønregulering for tidligere år for Wiedergården/hjemmeplejen og Aktivitetshuset.

  67.900

  Sektor 9 Forvaltningen

  Overføres fra pulje på Sektor 9 Forvaltningen til Sektor 2 Teknik og Anlæg, Sektor 3 Folkeskolen, Sektor 5 Daginstitutionsområdet og Sektor 7 Ældre og Handicappede.

  -694.500

  Total

  0

  Samlet set er 1. budgetopfølgning budgetneutral.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2013

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  Anbefales over for KB, men der fortages en fornyet budgetopfølgning i juni 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Optagelse af lån til budget 2013
  Sagsid.: 12/645

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler at det godkendes at optage lånetilbuddet på kr. 20.930.200 som model A-lån med variabel rente.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens porteføljerådgiver anbefaler at lånet optages med variabel 3-måneders rente. Økonomiafdeling har indhentet tilbud fra Kommunekredit som vedlægges sagen.

  I budget 2013 er vedtaget en lånoptagelse på 20,222 mio. kr. Låneoptagelsen er efterfølgende reguleret med baggrund i regnskab 2012. Der låneoptages derfor i alt kr. 20,930 mio. kr.

  Fordelingen af lånoptagelse er:

  Budget 2013

  Indefrysning af ejendomsskatter

  12.000.000

  Lån til energibesparende foranst. (ESCO)

  4.222.200

  Lån til kvalitetsfondsmidler

  4.000.000

  Sum lånoptagelse i budget 2013

  20.222.200

  Yderligere lånoptagelse i 2012 i forhold til budget, som følge af indefrosne ejendomsskatter

  708.000

  Sum lånoptagelse i 2013

  20.930.200

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalgets møde den 23. maj 2013

  Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Kvartalsrapport - april 2013
  Sagsid.: 10/2194

  ANBEFALING:

  Det anbefales at kvartalsrapporten tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Rådgiver oplyser at Dragør kommune har en passende sammensætning af kommunens låneportefølje. Fordelingen mellem fast og variabel rente er passende og har en høj varighed. Kommunen er derfor godt positioneret til et stigende renteniveau.

  Dragørs nominelle gæld (eks. ældreboliglån og kontantlån) udgør 193.321.212 kr. pr. 27. marts 2013.

  Gælden forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,40 pct. Gælden fordeler sig med 68 pct. i fast rente og 32 pct. i variabel rente. Gælden er optaget i danske kroner.

  Rådgiver oplyser, at fra starten af 2013 har de finansielle markeder været domineret af investorernes ønske om at opnå et bedre afkast. Det har øget den generelle risikovillighed og fra starten af året var rentemarkederne domineret af stigende renter. Svag vækst, politisk usikkerhed samt gældsproblemer i Eurozonen, har imidlertid bremset denne udvikling og fra midten af februar er renterne faldet igen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2013

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  OPP-projekt: Dragør Multicenter - ny svømme- og idrætshal
  Sagsid.: 13/1262

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1. at der træffes en principbeslutning om, at forvaltningen arbejder videre med at kvalificere grundlaget for gennemførelsen af OPP-projektet ”Dragør Multicenter – ny svømme- og idrætshal”.
  2. at der i forhold til den videre proces for OPP-projektet ”Dragør Multicenter” afsættes et beløb på 0,510 mio kr. til professionel rådgivning, således at:

  a. der gennemføres en omkontering af 200.000 kr. fra anlægsbevillingen vedr. skoleprojektet

  b. der gives en tillægsbevilling på 310.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2010 blev der truffet en principbeslutning om, at forvaltningen skulle arbejde videre med det skitseprojekt til en OPP-finansieret svømmehal, der blev fremlagt på kommunalbestyrelsens temamøde den 22. april 2010.

  Kommunalbestyrelsen besluttede at afsætte 600.000 kr. til professionel rådgivning i forbindelse med projektet. Af dette beløb er der brugt 90.000 kr. til formålet. Ved en fejlkontering er 200.000 kr. blevet anvendt til konsulentydelser på skolesagen, medens de resterende 310.000 er tilgået kommunens kassebeholdning. Med en korrektion for disse forhold, resterer der således 510.000 kr. af den oprindelige bevilling, der af formelle årsager i givet fald skal genbevilges, f.eks. således at de 200.000 kr. overføres fra skoleprojektets eksisterende bevilling.

  Ligeledes blev det besluttet, at der skulle fremsendes en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en forholdsmæssig reduktion i det deponeringspligtige beløb svarende til Dragør Kommunes tidsmæssige brug af det nye svømme- og idrætscenter, samt at der skulle ansøges om deponeringsfritagelse fra den særlige OPP-lånepulje for 2011.

  Med brev af 14. marts 2011 oplyste Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at Dragør Kommune kunne regne med en forholdsmæssig reduktion i det deponeringspligtige beløb, svarende til Dragør Kommunes tidsmæssige brug på 30 %. Endvidere meddelte ministeriet en dispensation til deponeringsfritagelse fra OPP -puljen for 2011 på 15,5 mio. kr.

  Forvaltningen har tidligere redegjort for, at Randers Kommune sideløbende med Dragør var i gang med et lignende OPP- projekt og anbefalede, at udfaldet heraf skulle medtages i den videre vurdering af Dragørs projekt, hvilket kommunalbestyrelsen tilsluttede sig.

  I april 2013 var OPP-Projektet ”Randers Svømmebad” nået så langt, at kontrakten mellem Randers Kommune og den private OPP-operatør var indgået. På baggrund af de indhøstede erfaringer i Randers vurderer forvaltningen nu, at de tekniske og politiske forudsætninger er gunstige for at realisere et OPP -projekt i Dragør.

  Forvaltningen anmoder derfor om, at få genbevilget det resterende beløb på 510.000 kr. af den oprindelige bevilling til professionel rådgivning i forhold til den videre proces for OPP-projektet ”Dragør Multicenter”.

  De overordnede principper i OPP-projektet ”Dragør Multicenter” kunne være:

  Tanken bag projektet er, at et privat konsortium finansierer, projekterer og bygger et multicenter i Dragør Kommune, samt driver og vedligeholder det i 30 år. Kommunen forpligter sig til at købe aktivitetstid i multicenteret for et aftalt beløb. Dragør Kommune køber således en ydelse i steder for at foretage en anlægsinvestering.

  A. Kommunes andel i projektet vil være:

  • At forpligte sig til at købe aktiviteter i multicenteret for en årligt fastsat beløb
  • At forpligte sig til at overtage anlægget på 70 procent af anlægssummen, jf. hidtidig praksis, såfremt den private operatør skulle gå konkurs (hæveopgøret). Beløbet bliver reduceret i takt med den privat parts afdrag på lån. I Randers er det mundtligt oplyst på et møde, at der i den situation er truffet aftale med Indenrigs- og Økonomiministeriet samt den finansielle institution bag projektet om, at hæveopgøret kan refinansieres, og at konsekvenserne heraf i forhold til kommunens låneramme forhandles med ministeriet, såfremt denne situation skulle opstå. I Randers er der udarbejdet en økonomisk følsomhedsanalyse som viser, at projektet også i den situation vil være økonomisk bæredygtigt for kommunen.
  • At deponere et beløb, der fastlægges efter forhandling med Indenrigs – og Økonomiministeriet i forhold til, hvor stor en del af aktivitetstiden i multicenteret, kommunen lægger beslag på. Deponeringen bindes i 10 år og frigives derefter gradvist over 15 år. I den forbindelse bemærkes, at Randers Svømmebad efter forhandlingen har opnået fuld deponeringsfritagelse for projektet.

  B. Fordele ved OPP-modellen

  • Den private part har ansvaret for, at projektet leveres til tiden, til den fastlagte pris og i en kvalitet, hvor drift og vedligehold over 30 år er tænkt ind i projektet
  • Ved at samarbejde med en privat part opnår kommunen, at der stilles et markant anderledes og bedre tilbud til rådighed for borgerne end det ville være muligt at etablere af Dragør Kommune på egen hånd
  • Det må forudsættes, at den private operatør som kommunen vælger, har gode erfaringer med lignende OPP-projekter og kan overføre disse til driften af Dragør Multicenter
  • OPP-modellen er forbundet med en høj grad af budgetsikkerhed
  • Bliver projektet en kommerciel succes, er der indarbejdet en overskudsdelingsmekanisme i kontraktgrundlaget mellem den private part og Dragør Kommune

  C. Udfordringer ved OPP-modellen

  • OPP -modellen er mindre fleksibel, end hvis kommunen havde det fulde ejerskab
  • Dragør Kommune forpligter sig til at afholde den aftalte betaling i 30 år
  • Politikernes kontrol over centeret og de private tilbud til borgerne har en anden karakter, end hvis kommunen selv var ejer. Det bliver i højere grad borgernes direkte præferencer og efterspørgsel, der bliver udslagsgivende i forhold til centrets tilbud. Borgernes ændrede behovsmønstre med hensyn til adgangen til idræts- og svømme faciliteter i foreningsregi styres som hovedregel ved en årlig regulering af den tid, som kommunen køber inden for den fastsatte ramme
  • Hidtidig praksis vedrørende hæveopgøret i OPP -kontrakten forpligter principielt kommunen til at overtage centeret for en del af anlægssummen, såfremt driftsoperatøren skulle gå konkurs

  Økonomi

  Der indstilles, at der gives en bevilling på 0,510 mio. kr. til videreudvikling af OPP-projektet og til tilkøb af professionel OPP – rådgivere således, at 200.000 kr. omkonteres fra skoleprojektets anlægsbevilling og 310.000 gives som en tillægsbevilling.

  Videre Proces

  Besluttes det, at arbejde videre med at udvikle OPP-projektet ”Dragør Multicenter”, vil forvaltningen nedsætte en tværfaglig projektgruppe, der i samarbejde med eksterne rådgivere belyser en række centrale aspekter i sagen – herunder disponeringen af et sådant center, økonomi, lokalplanforhold, tids - og procesplaner. Analysen skal danne grundlag for en hurtig politisk beslutning om gennemførelse af et funktionelt udbud.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2013

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  Liste T stillede følgende forslag:

  T-gruppen støtter en markant udvikling af området omkring Hollænderhallen, men forinden der tages beslutning om at anvende yderligere midler til rådgivning om et Dragør Multicenter opført som OPP-projekt, så fremlægger forvaltningen en konkret gennemgang af Randers-projektet med særligt fokus på Randers Kommunes årlige driftsomkostninger.

  For stemte              2 (T)

  Imod stemte            5 (A+C+F+V)

  Faldet

  Forvaltningens anbefaling:

  For stemte              5 (A+C+F+V)

  Imod stemte            2 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  T-gruppens forslag.

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 12 (A, C, F, O, V)

  Faldet.

  For stemte 12 (A, C, F, O, V)

  Imod stemte 3 (T)

  Godkendt.

 • 12
  Forslag til Fingerplan 2013
  Sagsid.: 13/1189

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at den vedlagte høringsskrivelse til forslag til Fingerplan 2013 vedtages, og fremsendes til Miljøministeriet, Naturstyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget forslag til Fingerplan 2013, til udtalelse i høringsperioden frem til 14. juni 2013.

  Fingerplanen er benævnelsen for den sammenfattende fysiske planlægning i Hovedstadsområdet, og den udgør de statslige rammer for kommuneplanerne i de respektive kommuner. Planen har formelt status som et landsplandirektiv, for Hovedstadsområdets planlægning.

  Indhold

  Forslag til Fingerplan 2013 består af 3 publikationer:

  • Forslag til Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.
  • Redegørelse og baggrundsmateriale
  • Hovedbudskaber

  I forslaget fastholdes Fingerplanens oprindelige hovedstruktur i 4 geografiske områder, se bilag 1:

  1. Det indre storbyområde (”håndfladen”)
  2. Det ydre storbyområde (”byfingrene”)
  3. De grønne kiler
  4. Det øvrige hovedstadsområde.

  Forslaget viderefører principperne i den hidtidige planlægning fra Fingerplan 2007, herunder at byudviklingen -udlæg af nye byzoner- i alt overvejende grad skal ske i ”det ydre storbyområde” (landområdet), der er angivet med brun signatur på bilag 1.

  Forslaget prioriterer dog byomdannelse, primært af de tidligere erhvervsområder langs Ring 3, frem for udlæg af ny byzonearealer.

  Desuden fastholdes stationsnærhedsprincippet som den bærende lokaliseringsstrategi for større kontor- og serviceerhverv. Større erhverv er i denne sammenhæng erhverv med et etageareal større end 1500 m2.

  Forslag til Fingerplan 2013 tilstræber et grønnere hovedstadsområde.

  Som supplement til de eksisterende grønne kiler, hvor kvaliteterne skal sikres og forøges, introduceres ”grønne bykiler”, der modsat de eksisterende grønne kiler, kan anvendes til mere bymæssige funktioner af fritidsmæssig art. I sammenhæng hermed udpeges et nyt rekreativt stinet, af regional betydning, der blandt andet skal sikre adgangen til kilerne for hele hovedstadsområdets befolkning.

  De nye tiltag, der ikke får direkte betydning for Dragør Kommune, fremstilles i sin helhed i publikationen ”Hovedbudskaber”, der vedhæftes som bilag 2.

  Dragør Kommune

  Dragør Kommune er tillige med Tårnby Kommunes sydlige byområde, beliggende i ”Det ydre storbyområde”. Se bilag 3.

  Forvaltningen skal fremhæve 5 forhold, hvor selve forslaget til ny Fingerplan, der på grund af sit omfang, ikke vedlægges, fastlægger bestemmelser af betydning for Dragør Kommune:

  § 10 bestemmer hvor der kan udlægges ny byzone, og Dragør Kommune er ikke omfattet af denne mulighed.

  § 11 bestemmer at erhvervsbygninger af regional betydning, dvs større end 1500 m2, skal placeres indenfor en afstand af 1000 m fra en station, mens mindre erhvervsbygninger med lokal karakter, kan placeres i byområdet, uden for de stationsnære områder.

  § 24a udlægger en transportkorridor til naturgas, ved Fælledvej, vest for Copenhagen Camping. I forhold til Fingerplan 2007, er korridorens bredde reduceret fra ca. 1000 m til ca. 500 m.

  § 25 fastlægger afgrænsningen af Københavns Lufthavn, og bebyggelsesregulerende bestemmelser for lufthavnens umiddelbare naboområder, i overensstemmelse med det hidtil gældende landsplandirektiv fra 1997, der hindrer udlæg af ny byzone i kommunen.

  § 3 indebærer at Rosenlund ikke kan overføres til byzone, med helårsbeboelse.

  Dragør Kommunes tidligere tilkendegivelser

  Som indledning til planprocessens med tilvejebringelse af forslag til Fingerplan 2013, offentliggjorde Naturstyrelsen i 2011 et debatoplæg til den kommende planlægning, med anmodning om kommunernes eventuelle kommentar.

  Dragør Kommune pegede i sit høringssvar på 4 forhold af betydning for kommunen:

  1. Kommunen udtrykte støtte til betragtningerne om et øget kvalitet i de grønne kiler, herunder en forøgelse af naturindholdet og de rekreative værdier, samt at inddrage klimatilpasningsplanerne i planlægningen af kilerne.
  1. Kommunen gjorde gældende, at de forslåede plantiltag, ikke levner kommunen nogen udbygningsmuligheder, samt at der var politisk fokus på muligheden for at ændre de gældende støjzoner omkring Københavns Lufthavn, med henblik på nye muligheder for en fremtidig byudvikling.
  1. Kommunen udtrykte ønske om muligheden for at udvide erhvervsområdet ved Lufthavn Syd, i overensstemmelse med de beskrevne perspektiver i kommuneplan 2009, herunder ønske om at den eksisterende regionale baneforbindelse til Københavns Lufthavn, blev forlænget til Lufthavn Syd / Dragør Nord.
  1. Endelig udtrykte kommunen ønske om at muliggøre permanent helårsbeboelse i sommerhusområdet Rosenlund.

  Høringssvar

  Som det fremgår af ovenstående er kommunes ønsker vedrørende udbygningsmuligheder samt konvertering af Rosenlund til helårsbeboelse, ikke imødekommet i det foreliggende forslag til ny Fingerplan 2013.

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til høringssvar (bilag 4), der i sit indhold svarer til kommunalbestyrelsens tidligere behandlinger af kommunens overordnede planmæssige bindinger.

  Høringssvaret har fokus på de restriktive overordnede bindinger, som kommunen er underlagt, og fremhæver kommunes potentiale som en attraktiv lokaliseringsmulighed for boliger og erhverv.

  Det foreslås endvidere at der åbnes mulighed for en øget erhvervsmæssig udbygning i området omkring Lufthavn Syd, begrundet i tilgængeligheden fra Lufthavnen og Amagermotorvejen.

  Endelig foreslås, at ønsket om at konvertere Rosenlund til helårsbeboelse, fastholdes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi og Planudvalget den 23. maj 2013

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  For stemte 5 (A+C+F+V)

  Imod stemte 2 (T)

  Anbefales over for KB

  Der indarbejdes et afsnit om kollektiv trafik

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  T-gruppen er enig i store dele af høringssvaret, men ønsker ikke en bymæssig udbygning indenfor den nuværende støjzone

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  For stemte 12 (A, C, F, V, O)

  Imod stemte 3 (T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T-gruppen:

  T-gruppen er enig i store dele af høringssvaret, men ønsker ikke en bymæssig udbygning indenfor den nuværende støjzone

  Bilag

 • 13
  Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
  Sagsid.: 13/1105

  ANBEFALING:

  Det indstilles at kommunalbestyrelsen tiltræder,

  1. At generalforsamlingerne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S i 2013 afholdes som "skrivebordsgeneralforsamlinger", dvs. uden fysisk fremmøde, herunder

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne i 2013 tager bestyrelsens beretning til efterretning,

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne i 2013 godkender selskabernes årsrapporter,

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne i 2013 godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat i selskaberne (overskud i HOFOR Vand Holding på 51.736.000 kr. foreslås overført til egenkapitalen og underskud i HOFOR Spildevand Holding på 22.947.000 kr. foreslås overført til egenkapitalen), og

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne i 2013 stemmer for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

  1. At ØPU drøfter ønsker til evt. fremadrettet rapportering af nøgletal for HOFOR.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på møde den 23. april 2013 besluttet, at sende sagen tilbage til Økonomi- og Planudvalget med henblik på rapportering af relevante nøgletal fra HOFOR.

  Som opfølgning på dette er vedlagt kopi af årsrapport fra HOFOR og de enkelte selskaber. Rapporten er vedlagt i bilag 5. Det indstilles at udvalget drøfter om der er andre ønsker til rapportering.  

  Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner, dog med undtagelse af Brøndby og Vallensbæk kommuner.

  Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune, fra Dragør Kommune er Borgmester Allan Holst repræsentant.

  De to holdingselskaber skal i henhold til deres vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af maj måned. Selskaberne har derfor, jf. bilag 1 og 2, berammet generalforsamlingerne til den 31. maj 2013.

  Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,0 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

  Det indstilles, at hver generalforsamling afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Herved forstås, at generalforsamlingen ikke afholdes fysisk, men at selskaberne på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne konstaterer, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes og efterfølgende udsendes referat (protokollat) af generalforsamlingerne. Det kræver enighed mellem ejerne at afholde generalforsamlingerne uden fysisk fremmøde.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet som de vedlagte udkast, jf. bilag 3 og 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  Ad 1

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  Forvaltningen udarbejder oplæg til fremadrettet rapportering af nøgletal

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Ændring af ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S
  Sagsid.: 10/1264

  ANBEFALING:

  Det indstilles, at tillæg (bilag 1) til ejeraftalen for HOFOR Vand Holding A/S (bilag 2) tiltrædes, således:

  -

  at

  tidspunkt for etablering af vandproduktionsselskabet udskydes

  -

  at

  bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S kan træffe beslutning om etablering af vandproduktionsselskabet.

  -

  at

  bestyrelsen i hvert af vandselskaberne i HOFOR Vand-koncernen består af mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Indledning

  Ifølge ejeraftalen, der blev tiltrådt af HOFORs ejerkommuner i forbindelse med etablering af Vores Vand Holding A/S (nu HOFOR Vand Holding A/S), skal der i HOFOR Vand-koncernen etableres et nyt vandproduktionsselskab pr. 1. januar 2013.

  Imidlertid har det vist sig uhensigtsmæssigt at etablere vandproduktionsselskabet nu, hvorfor det foreslås, at tidspunktet herfor udskydes.

  Med det formål at opnå større fleksibilitet i den daglige drift af HOFOR Vand-koncernen og sikre større ligestilling, foreslås endvidere en ændring af ejeraftalen, således at vandselskabernes koncerninterne bestyrelser kan bestå af flere end 3 ansatte i HOFOR Vand-koncernens serviceselskab.

  Ejeraftalen for HOFOR Vand Holding A/S kan i henhold til pkt. 16.2 alene ændres ved enighed mellem ejerkommunerne. Ændringer skal ske skriftligt ved underskrift af et tillæg til ejeraftalen af repræsentanter for samtlige ejerkommuner.

  Baggrund

  Vandproduktionsselskab

  Af ejeraftalen, der blev tiltrådt af 8 ejerkommuner – heriblandt X Kommune – i forbindelse med stiftelsen af HOFOR Vand Holding A/S (tidligere Vores Vand Holding A/S), fremgår det af pkt. 2.4, at der med virkning pr. 1. januar 2013 skal etableres et særskilt vandproduktionsselskab i HOFOR-Vand-koncernen.

  Det skal ske ved at samle vandselskabernes produktionsaktiver i et nyt vandproduktionsselskab inden for HOFOR Vand- koncernen. De nuværende vandselskaber ville herefter alene udøve distributionsaktiviteter i ejerkommunerne, mens vandproduktionsaktiviteten skulle varetages af det særskilte vandproduktionsselskab.

  Forsyningssekretariatet har allerede pålagt alle HOFOR Vand-koncernens nuværende vandselskaber krav om effektiviseringer. Hvis der etableres et særskilt vandproduktionsselskab, vil det øge effektiviseringspresset endnu mere, hvilket vil have en negativ indflydelse på selskabernes økonomi. Dette skyldes, at den nuværende benchmarking-model tilgodeser vand- og spildevandsselskaber, der har samlet flest mulige aktiver i én juridisk enhed.

  Selv om produktionsaktiviteterne ikke samles i et særskilt vandproduktionsselskab, vil vandproduktionsaktiviteterne fortsat blive styret og drevet ud fra et helhedssyn. Ejer- og styringsmæssigt har det heller ingen betydning, hvorvidt der etableres et særskilt vandproduktionsselskab i koncernen, eller den nuværende struktur opretholdes. Alle selskaber ejes 100 % af HOFOR Vand Holding A/S - hvori X Kommune har indflydelse som ejer og har en plads i bestyrelsen – og alle selskaber serviceres af det fælles serviceselskab.

  Det anbefales derfor, at tidspunktet for etableringen af vandproduktionsselskabet udskydes, hvilket bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S har tiltrådt på sit møde den 15. november 2012.

  Det foreslås i den vedlagte ændring til ejeraftalen, at bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S kan træffe beslutningen om det konkrete tidspunkt for at samle vandproduktionsaktiviteterne i én juridisk enhed. Henvisningen til loyalitetsbestemmelserne i pkt. 3.5 og 3.6 i Ejeraftalen i den forbindelse understreger, at bestyrelsen herved skal tage hensyn til, hvordan en samling af vandproduktionsaktiviteterne vil påvirke økonomien i koncernens vandselskaber.

  Naturstyrelsen igangsætter i foråret 2013 en ekstern analyse af vandsektorloven, herunder den økonomiske regulering. Analysen skal være afsluttet ultimo 2013. HOFOR Vand Holding A/S’ bestyrelse og ledelse vil aktivt følge arbejdet og forsøge at gøre sin indflydelse gældende.

  Bestyrelsen i vandselskaberne

  Af ejeraftalen for Vores Vand-koncernen, der er blevet tiltrådt af ejerkommunerne, fremgår det endvidere af pkt. 8.3.1, at bestyrelsen i koncernens vandselskaber består af 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 1 bestyrelsesmedlem er administrerende direktør i holdingselskabet, og 2 bestyrelsesmedlemmer er ansat i koncernens serviceselskab.

  I ejeraftalen, der efterfølgende er blevet indgået vedrørende spildevandskoncernen er det derimod i pkt. 8.2.1 bl.a. bestemt, at bestyrelsen i koncernens spildevandsselskaber består af mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Denne bestemmelse giver større fleksibilitet i forbindelse med underskrift af dokumenter,og kan samtidigt sikre større ligestilling i vandselskabernes bestyrelser.

  Med det formål at opnå samme fleksibilitet i Vores Vand-koncernen som i spildevandskoncernen foreslås det derfor, at ejeraftalen ændres, således at bestyrelsen i hvert af vandselskaberne består af mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 1 bestyrelsesmedlem som hidtil er administrerende direktør i holdingselskabet, og øvrige bestyrelsesmedlemmer er ansat i koncernens serviceselskab.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 23, maj 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Endelig beslutning om etablering af en fælles Rense-koncern
  Sagsid.: 13/1231

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  at

  Dragør Kommune vil lade de øvrige kommuner, der er medejere af HOFOR Spildevand Holding A/S, indskyde deres aktier i Rense-koncernen i HOFOR Spildevand Holding A/S, mod at de får en tilsvarende øget aktiepost i HOFOR Spildevand Holding A/S. Dragør Kommune får herved en forholdsmæssigt mindre aktiepost i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  at

  forvaltningen bemyndiges til at tiltræde en ny ejeraftale for HOFOR Spildevand-koncernen, hvori der sker de ændringer, der er nødvendige for at gennemføre de øvrige kommuners indirekte ejerskab, og i øvrigt træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for at gennemføre det indirekte ejerskab af Rense-koncernen.

  SAGSFREMSTILLING:

  I hovedstadsområdet foretages rensning af spildevand af primært Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscentret Avedøre I/S. I Dragør Kommune renses spildevandet på Dragør Renseanlæg.

  Dragør Renseanlæg er overdraget til HOFOR i forbindelse med stiftelsen af HOFOR.

  De to øvrige renseanlæg ejes af 15 kommuner, heraf 5 kommuner som også er med i HOFOR. De 15 kommuner har besluttet at etablere en rensekoncern med et serviceselskab, hvor medarbejderne for de to anlæg placeres.

  Der skal træffes beslutning om at lade HOFOR spildevand Holding overtage ejerskabet af den nye rensekoncern på vegne af de 5 HOFOR kommuner, som også ejer dele af de to renseanlæg.

  Ændringen vil ikke have nogen økonomiske betydninger for Dragør Kommune ud over at vores aktieandel af HOFOR Spildevand Holding vil blive mindre fordi selskabets samlede værdi vil blive større. Dragør Kommune har indskudt renseanlæg i HOFOR.

  Ejeraftalen for Rense-koncernen med bilag, herunder vedtægter for koncernens selskaber, er vedlagt som bilag 1.

  Ændring og etablering af rensekoncernen er forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen og Forsyningssekretariatet. Se bilag 2.

  Den kommunale ejerstruktur for bl.a. Dragør Kommune fremgår af bilag 3.

  Revideret ejeraftale for HOFOR spildevand Holding fremgår af bilag 4 (ren og en med ændringer markeret).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ingen økonomiske udgifter for Dragør Kommune i forbindelse med sagen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2013.05.13

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  Sagen udsættes til ekstraordinært ØPU den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 30-05-2013

  Anbefales over for KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Udkast til regulativ for husholdningsaffald
  Sagsid.: 13/1118

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udkast til regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i offentlig høring.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forlængelse af Folketingets vedtagelse af ny affaldsbekendtgørelse 12. december 2011, har Plan og Teknik udarbejdet et nyt regulativ for husholdningsaffald.

  Ændringerne i regulativet omfatter hovedsageligt to områder:

  1. Generelle ændringer som følge af ændringer i affaldsbekendtgørelsen

  Ændringerne omfatter hovedsageligt henvisninger til affaldsbekendtgørelsen. Der henvises således ikke længere til enkeltparagraffer, men til affaldsbekendtgørelsen generelt.

  2. Redaktionelle ændringer

  Rettelser af uklare formuleringer og lignende bl.a. på baggrund af borgerhenvendelser.

  Plan og Teknik indstiller således ingen større ændringer af de eksisterende affaldsordninger.

  Det videre forløb

  For at gennemføre ændringerne i regulativet hurtigst muligt, sender Plan og Teknik regulativet i høring i fire uger sideløbende med den politiske proces.

  Det vedtagne regulativ opdateres i Miljøstyrelsens database og offentliggøres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 30. april 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2013

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 30-04-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Rammeaftalen 2014- Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning.
  Sagsid.: 13/1162

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udviklingsstrategien, som er en del af Rammeaftalen for 2014, godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne i Region Hovedstaden har ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

  Udviklingsstrategien for 2014 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. juni 2013 godkende udviklingsstrategien.

  Følgende tilbud er omfattet af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2014:

  • De højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
  • Tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt og med høj faglighed.
  • Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen.

  Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for en særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi.

  På nuværende tidspunkt vurderes det, at der ikke vil være et behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2014.

  Dragør Kommune oplever ingen problemer med, at få tilbud til de borgere der har behov for et højt specialiseret tilbud.

  På baggrund af kommunernes indmeldinger er der for 2014 udvalgt følgende to fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR regi:

  1. Der sættes særligt fokus på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug, samt sindslidelse. Formålet med dette tema er at sætte fokus på kommunernes indsatser overfor unge i alderen 15-25 (og i nogle sammenhænge op til 30) år med vanskeligheder. Denne gruppe af unge er meget forskellige og har forskelligartede udfordringer, hvilket kræver forskellig opmærksomhed såvel i det forebyggende arbejde som i forbindelse med udredninger og de indsatsforløb, der iværksættes overfor disse unge. Der opleves gennem de senere år en stigning i tilgangen af unge, der har vanskeligheder. Eksempelvis er gruppen af unge hjemløse i Danmark vokset siden 2009. Der er i 2011 optalt 1002 hjemløse mellem 18 og 24 år mod 633 i 2009, og knap hver tredje hjemløs er mellem 18 og 29 år. Psykisk sygdom og tidligt misbrug af hash eller hårde stoffer er væsentlige årsager til, at unge bliver hjemløse. Samtidig er ungeområdet præget af udfordringer i forhold til at sikre den nødvendige koordination og samarbejde mellem børne- og voksenområdet. Langt de fleste kommuner organiserer udsatte- og handicapområdet således, at børn hører til i én forvaltning og voksne til en anden. Derfor sker der næsten altid et skifte, når borgeren fylder 18 år, og en ny forvaltning og nye medarbejdere skal sætte sig ind i borgerens situation og iværksætte en målrettet indsats. Desuden kommer borgeren, der fylder 18 år, ind under en anden lovgivning, som giver borgeren andre rettigheder og muligheder, og dermed ofte medfører en ændring i tilbud og indsats. For borgerens synsvinkel kan manglende koordination mellem forvaltningerne ved overgangen opleves problematisk og uhensigtsmæssig, men også kommunens muligheder for at planlægge de forventede fremtidige udgifter kan blive udfordret.

  2. Der vil være en særlig tværkommunal opmærksomhed på, hvordan de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien udvikler sig, herunder tilbuddenes fleksibilitet og løbende tilpasning til udviklingen i målgruppernes behov samt kommunernes efterspørgsel. Denne særlige opmærksomhed vil blive udmøntet via et særligt fokus i analyserne i rammeaftaleregi, samt i den løbende opfølgning på de mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler nr. 205 af 13. marts 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  KKR har indstillet, at udviklingsstrategien skal godkendes inden udgangen af juni 2013. Aftalen sættes på til orientering og drøftelse i Handicaprådet efterfølgende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Aftalerne har relation til Dragør Kommunes Ældrepolitik, Handicap- og Psykiatripolitik, Børn og Ungepolitik, samt strategi for inklusion.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 2. maj 2013

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 02-05-2013

  Anbefales over for KB.

  Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Det nære sundhedsvæsen
  Sagsid.: 13/1150

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  Dragør Kommune tilslutter sig de fælles overordnede målsætninger for udviklingen af det nære sundhedsvæsen,

  2.

  at

  Dragør Kommune påbegynder arbejdet for at nå de opstillede mål for 2013, som forsøges afholdt inden for nuværende økonomiske rammer,

  3.

  at

  Tilskuddet på 1.980.000 kr. over bloktilskuddet afsættes i 2014-17 til brug for dette formål,

  4.

  at

  tilbagemeldingen til KKR drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  I økonomiaftalen 2013 fik kommunerne et varigt økonomisk løft på 1.980.000 kr. over bloktilskuddet til udvikling af det nære sundhedsvæsen og kommunerne skal nu vise, at de kan løfte opgaverne og omsætte midlerne og de politiske intentioner til konkrete aktiviteter.

  På KKR Hovedstadens møde den 4. februar 2013 blev de fælles strategiske politiske målsætninger og rammer for udviklingen af det nære sundhedsvæsen drøftet og godkendt.

  Målsætningerne er beskrevet i et rammepapir, som er sendt til politisk behandling i de 29 kommuner.

  Følgende overordnede målsætninger udgør rammen:

  Kommunerne skal udvikle det nære sundhedsvæsen så

  1. Det fremmer alle borgeres sunde livsstil og forebygger sygdom.
  2. Det støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation og forebygger sygdom.
  3. Borgeren er i centrum og der er fokus på den samlede livssituation.

  Særlig fokus rettes mod følgende 4 målsætninger for udviklingen af det nære sundhedsvæsen:

  1. Styrke forebyggelsesindsatsen med udgangspunkt i sundhedsprofilerne og de nationale forebyggelsespakker
  2. Styrke indsatsen for aktivt at forebygge at borgerne (gen) indlægges
  3. Styrke indsatsen overfor kronikergrupperne, ved at have tilbud til kronikergrupperne i alle kommuner.
  4. Styrke dokumentation i forhold til de kommunale indsatser og den forventede effekt.

  Kommunerne har en væsentlig rolle på sundhedsområdet og målet med de politiske målsætninger er, at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om, hvilke sundhedsydelser man leverer til borgerne – og hvad man kan forvente, som samarbejdspart, at alle kommuner i regionen kan løfte.

  Der er naturligvis forskellighed i vilkår, kompetencer og prioriteringer mellem kommunerne, og derfor vil der også være forskellighed i modellerne for, hvordan man udmønter målsætningen. Målsætningerne er tænkt som en fælles basis på tværs af kommunerne.

  KKR vil gerne have en tilbagemelding om, hvordan den enkelte kommune vil arbejde med målsætningerne, samt om kommunen vil begynde eller har begyndt pilotprojekter på sundhedsområdet, hvor resultaterne kan formidles til andre kommuner.

  Desuden vil KKR gerne have en melding om, hvilke indsatser, der med fordel kan etableres fælleskommunale samarbejder om.

  LOVE/REGLER:

  Udspringer af økonomiaftalen for 2013.

  Aftaler via KKR om udvikling af det nære sundhedsvæsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Starten på aktiviteterne i 2013 afholdes indenfor nuværende økonomiske ramme.

  Det varige økonomiske løft på 1.980.000 kr. over bloktilskuddet afsættes i 2014-17.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Relevante parter inddrages

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Relaterer til kommunens sundhedspolitik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social, og Sundhedsudvalget den 2. maj 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2013

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 02-05-2013

  ad 1-4.

  Anbefales over for ØPU/KB, herunder at økonomien i 2013 afholdes inden for områdets ramme.

  Forvaltningen vil, til det videre arbejde, fremkomme med en status, tids- og processplan over ”skal” og ”kan” opgaverne.

  Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 19
  Forslag fra O
  Sagsid.: 13/1241

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer har i mail af 13. maj 2013 anmodet om at følgende forslag sættes på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013:

  ”Vandhandlingsplan for Enghave Å i Dragør opgives.

  DF foreslår, at byrådet erkender, at Miljøministeriets store plan for vandhandlingsplaner ikke er relevant for Dragør, og at nævnte plan, som netop nu er i høring, opgives som en ministeriel ønskedrøm uden bund i virkeligheden.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Sagen udgår.

 • 20
  Forslag fra C
  Sagsid.: 13/1242

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  C-gruppen har i mail af 8. maj anmodet om at følgende forslag sættes på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013, samt at sagen også drøftes i Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2013.

  ”C gruppen stiller forslag om;

  1. At St. Magleby skole, afdelingen ved Vierdiget sættes til salg i offentligt udbud nu.
  2. At der først træffes endelig beslutning om det kommende skolebyggeri på St. Magleby skole, når salgssummen er kendt
  3. At reduktion i antallet af spor udsættes til ovenstående er besluttet

  Motivation:

  Socialdemokraterne, Venstre, DF og SF er indstillet på at optage et lån på kr. 60 millioner til gennemførelse af skolereformen. Inden lånet optages vil det være forsvarligt at vide om kommunen kan indfri tilbagebetalingsforpligtigelsen, hvilket skal ske ved salg af Vierdiget skole. Det er uansvarligt at underskrive en byggekontrakt og optage lån på kr. 60 millioner tre måneder før et valg, uden at vide om det medfører en øget gældsætning af kommunen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2013

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-05-2013

  For stemte              3 (C+T)

  Imod stemte            4 (A+F+V)

  Faldet

  Asger Larsen begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  For stemte 6 (C, T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Faldet

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen, T-gruppen tilsluttede sig.

  C-gruppen finder det meget beklageligt, at flertallet ikke ønsker at tage ansvar for at få økonomien belyst, og at man iværksætter byggeri med en gældsætning af kommunen med 60 mio. kr. få måneder før kommunalvalget.

 • 21
  Anmodning om udtrædelse af kommunalbestyrelsen
  Sagsid.: 13/1285

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at kommunalbestyrelsen fritager Morten Juel Hansen for medlemskabet af kommunalbestyrelsen med udgangen af maj 2013

  2. at Helle Barth indtræder i kommunalbestyrelsen pr. 1. juni 2013

  3. at Helle Barth indtræder i Morten Juel Hansens poster

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Juel Hansen (V) har i mail af 22. maj 2013 anmodet kommunalbestyrelsen i henhold til den kommunale valglov § 103 om tilladelse til at træde ud af kommunalbestyrelsen pr. 1. juni 2013.

  Morten Juel Hansen skriver i sin mail til kommunalbestyrelsen:

  ”Anmodning om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen pr. 1. juni 2013.

  Undertegnet anmoder hermed Kommunalbestyrelsen om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen samt fritagelse for alle poster her af.

  Baggrunden for min udtrædelse ligger i at jeg på mit arbejde har fået så meget at se til, at jeg ikke længere ser mig i stand til at kunne løse min opgave i Kommunalbestyrelsen på en ordentlig måde.”

  Det fremgår af den kommunale valglov § 103, at et medlem efter anmodning skal fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen.

  Det fremgår endvidere af den kommunale valglov § 104, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder eller dør, indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i § 91 i det pågældende medlems sted. Helle Barth er stedfortræder for Morten Juel Hansen.

  Det fremgår af styrelseslovens § 28 stk. 1, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

  Gruppen der udpegede Morten Juel Hansen er A+F+O+T+V hvorfor det er samme gruppe som skal udpege til følgende poster hvor Morten Juel Hansen er udpeget:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget, Børne, Social og Sundhedsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Distriktsudvalget for hjemmeværnet, Forældrebestyrelsen i Hollænderhuset integrerede, Hollænderhallens bestyrelse, Valgbestyrelse til skolebestyrelser, Skolebestyrelsen for Dragør Skole.

  Suppleantposter:
  KL delegerede, Valgbestyrelse til Folketingsvalg, EU-afstemninger og folkeafstemninger, Valgbestyrelse ved kommunale valg.

  Administrationen skal anbefale, at kommunalbestyrelsen fritager Morten Juel Hansen for medlemskabet af kommunalbestyrelsen med udgangen af maj 2013, og at Helle Barth indtræder i ovennævnte poster pr. 1. juni 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ved udtræden af kommunalbestyrelsen efter den kommunale valglovs § 103, udbetales der vederlag for den måned hvor udtræden er sket.

  Ved indtræden i kommunalbestyrelsen efter den kommunale valglovs § 91, ydes vederlag forholdsmæssigt fra den dag, den pågældende indtræder i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013

  Forslag fra V-gruppen:

  Distriktsudvalget for hjemmeværnet overgår til Hanne Stockbridge.

  Godkendt.

 • 22
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Michael Hinca

  Borgmesteren svarede, at referatet vil afspejle at der er stillet spørgsmål til flere partier, men ikke indholdet i svarene fra de enkelte medlemmer.

  1) Spurgte til C og T-gruppen, er der andre overvejelser ved modstand mod skoleprojektet, end udelukkende økonomi?

  2) Spurgte til A, F, O og V om de har læst den seneste rapport om skolesammenlægninger og de konsekvenser det har haft?

  Borgmesteren svarede, at man holder sig løbende orienteret om skolesammenlægninger i andre kommuner. Mange sammenlægninger er forskellige og kan ikke sammenlignes.

  3) Har l lyst til at komme næste gang der indbydes til forældremøde?

  Seneste møde var med kort varsel, og indbydelse til ny mødedato udsendes snarest.

  Kasper Thordal

  Invitation til nyt møde medbragt og omdelt.

  Borgmesteren svarede, at mødekoordinering var i gang.

  Annette Nyvang

  1) Hvor mange bud på skoleombygningsprojektet er der kommet ind og hvor mange lever op til konditionsmæssige forhold?

  Borgmesteren svarede, at der er indkommet 4, og at sagen nu er i proces.

  2) Er White fortsat rådgiver i denne fase?

  Borgmesteren svarede, ja.

  Kristine Bak

  Vil borgmesteren arbejde for et mere miljøvenligt affaldsregulativ, da der er forskellighed, på lejligheder og øvrige husstande?

  Borgmesteren svarede, udvalget vil se på sagen, og tag udgangspunkt i den kommende ressourcestrategi fra miljøministeren.

  Ingegerd Bjørke Betz

  Fordele ved at gennemhaste sporreduktion?

  Borgmesteren svarede, det er en del af skolestrukturen, mulighed for sammenlægning af meget små klasser. Der er både pædagogiske og økonomiske konsekvenser hvis den besluttede plan ikke følges.

  Anette Nyvang

  Kan man forestille sig at der vil være færre klasser end de 7 som skal sporreduceres? Nu udbygges til 5 klasser på Dragør skole nord, er der besluttet kun at sporreducere 5 klasser?

  Borgmesteren svarede, at der skal rummes 8 spor fra august 2013, der er truffet beslutning om at det 8. spor rummes på Dragør skole nord.

  Ingegerd Bjørke Betz

  Sammenlægningen vil ske i klasser med op til 24 elever, dvs. ikke kun små klasser. Hvad er fordele for eleverne?

  Borgmesteren svarede, formålet er at skabe en bred skole med plads til udvikling, jf. de 8 sigtelinjer, og at det er skoleledelsen der udmønter rammerne.

  Jerrik Walløe

  Hvad forstås ved udbygning af skolen? Ved ombygning inddrages eks. SFO-lokaler til klasseværelser.

  Borgmesteren svarede, at der er tale rummelighed.