Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. juni 2013 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: På forslag fra C-gruppen, stemte KB om hvorvidt sagen skulle behandles. For stemte 9 (A, F, O, V) Imod stemte 6 (C, T) Faldet, sagen bliver på dagsorden.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Borgmesteren orienterede fra det lukkede kommunalbestyrelsesmøde.

  Kommunalbestyrelsen har i sagen om skoleudbygning valgt at arbejde videre med den vindende tilbudsgiver.

 • 3
  Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning i Region Hovedstaden 1. kvartal 2013
  Sagsid.: 11/272

  SAGSFREMSTILLING:

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i december 2010 udsendt regler for standardiseret økonomiopfølgning i regionerne.

  Det fremgår af reglerne, at der hvert kvartal - fire uger efter kvartalets udløb - udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale udgiftsområder. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen senest fire uger efter opgørelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2013

  Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-06-2013

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  1. budgetopfølgning ØPU
  Sagsid.: 13/1147

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget godkender 500.000 kr. i tillægsbevilling til senior-

  jobordningen.

  2.

  at

  udvalget godkender overførelsesadgang vedrørende indkøbsområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Forvaltningen har med udgangspunkt i forbrug pr. ultimo maj 2013, foretaget gennemgang af bevillingerne indenfor sektor 1 Renovation, sektor 2 Teknik og Miljø, sektor 3 Folkeskole, sektor 4 Kultur og fritid, sektor 5 Daginstitutionsområdet, sektor 6 Borger og social, sektor 7 Ældre og handicappede, sektor 8 Sundhed og sektor 9 Forvaltningen.

  I Budget 2013 er en bevilling til løn til personer i seniorjob på 1.500.000 kr. Det forventes at antallet af seniorjob bliver større, således at det vil medføre en merudgift på 500.000 kr. Udgiften søges som en tillægsbevilling fra kassen.

  I Budget 2013 er budgetteret med en forventet besparelse på indkøbsbudgettet på 942.000 kr. Besparelsen forventes ikke på nuværende tidspunkt fuldt ud realiseret i indeværende budgetår. Derfor søges om overførelsesadgang til bevillingen, således at en eventuel urealiseret besparelse lægges til næste års budgetterede besparelse. Sagen medtages i givet fald som en driftsoverførelse til økonomi- og planudvalgsmødet i december 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2013

  Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-06-2013

  Ad 1

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  Afventer 2. budgetopfølgning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Anbefaling fra ØPU godkendt

  Bilag

 • 5
  Forslag til Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 vedrørende udvidelse af Store Magleby skole
  Sagsid.: 13/1492

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at Forslag til Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 vedrørende udvidelse af Store Magleby skole godkendes i henhold til planlovens § 24 med henblik på offentliggørelse i 8 uger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet af 20. juni 2013 i klagesag om udbygning af Store Magleby Skole, jfr. bilag i sagen.

  På baggrund af indgivet klage har nævnet taget stilling til ”om den planlagte udbygning af Store Magleby Skole er af en sådan størrelse, at der er tale om et lokalplanpligtigt projekt, eller om udbygningen vil kunne virkeliggøres på baggrund af den gældende lokalplan.”

  Afgørelsen konkluderer:

  ”Projektet omfatter en udvidelse af etagearealet med 1300 kvm, svarende til en forøgelse af skolens eksisterende areal med ca. 25 %. Allerede udbygningens omfang, men også det øgede aktivitetsniveau i området, som vil følge af udbygningen, bevirker, at projektet må antages at medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø. Projektet kan ikke gennemføres på baggrund af Lokalplan 45, men forudsætter, at der tilvejebringes et nyt plangrundlag, som åbner mulighed for skoleudvidelsen.

  Dragør Kommunes afgørelse om, at den pågældende udbygning ikke fordrer et ændret plangrundlag ophæves derfor.”

  På denne baggrund er udarbejdet vedlagte ”Forslag til Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole”.

  Beskrivelse af lokalplanområdet, sammenfatning af indholdet, forholdet til anden planlægning og planens retsvirkninger mv. fremgår af redegørelsen til selve lokalplanbestemmelserne (eftersendes).

  Det kan oplyses, at det i planlovens § 24, stk. 2 anføres, at ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende planforslaget tilført beslutningsprotokollen, kan forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget til lokalplan, med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.

  Videre procedure / tidsplan:

  Efter behandling af sagen i ekstraordinært møde i Økonomi- og Planudvalget den 27. juni 2013 og i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013, offentliggøres lokalplanforslaget i 8 uger, i ugerne 27 - 34, i henhold til planlovens §§ 24-26. Frist for fremsendelse af bemærkninger, indsigelser og forslag fastsættes til tirsdag den 27. august 2013.

  Såfremt der i henhold til planlovens § 27 rettidigt er fremsat indsigelser mv. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

  I givet fald kan vedtagelsen finde sted efter den 24. september 2013.

  Der arbejdes ud fra, at der i givet fald tilrettelægges ekstraordinære møder i ØPU og KB i uge 39, hvor lokalplanen kan vedtages endeligt.

  Bilag til sagen, ”Forslag til Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 vedrørende udvidelse af Store Magleby skole”, eftersendes.

  LOVE/REGLER:

  Lokalplanproceduren gennemføres i henhold til bestemmelserne i planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Gennemførelse af lokalplanproceduren har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomi- og Planudvalget den 27. juni 2013

  Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 27-06-2013

  Efter forslag fra C-gruppen stemte udvalget om hvorvidt sagen skulle behandles.

  For stemte: 4 (A, F, V)

  Imod stemte: 3 (C, T)

  Faldet, sagen bliver på dagsordenen.

  Afstemning om indstilling:

  For stemte: 4 (A, F, V)

  Imod stemte: 3 (C, T)

  Anbefales over for KB.

  Protokol fra C-gruppen:

  ”C-gruppen mener ikke at sagen kan behandles da sagen ikke var udsendt rettidigt, da bilaget ikke var tilgængeligt og da sagen har været politisk behandlet tidligere, hvor der ikke var flertal for at udarbejde en lokalplan.”

  Liste T tilsluttede sig protokollen fra C-gruppen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Afstemning om indstilling:

  For stemte 9 (A, F, O, V)

  Imod stemte 6 (C, T)

  Godkendt

  Protokol fra C-gruppen:

  ”C-gruppen mener ikke at sagen kan behandles da sagen ikke var udsendt rettidigt, da bilaget ikke var tilgængeligt og da sagen har været politisk behandlet tidligere, hvor der ikke var flertal for at udarbejde en lokalplan.”

  T-gruppen tilsluttede sig protokollen fra C-gruppen.

  Protokol fra T-gruppen.

  ”T-gruppen anser beslutningen om at indgå aftale med entreprenøren, som værende en hån mod borgerne i Dragør Kommune, i det man reelt de facto annullerer høringen og samtidig påtvinger kommunen en skoleløsning, der ikke giver mulighed for at udmønte ny skolereform med fysiske rammer af høj kvalitet”.

  C-gruppen tilslutter sig.

  Mindretalsudtalelse fra T-gruppen:

  ”T-gruppen finder i overensstemmelse med planlovens formål om inddragelse af borgerne i planlægningsarbejdet, at en lokalplan ikke bør være en tom bureaukratisk formalitet men indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at borgerne har reel mulighed for stillingtagen til planens indhold og konsekvenser. Det foreliggende forslag til Tillæg 2 til lokalplan udgør ikke et sådant grundlag for borgerne, især ikke det betydelige antal børn og forældre, der berøres af udbygningen af St. Magleby skole og den dermed forbundne nedlæggelse af Skolen ved Vierdiget.

  Lokalplanforslaget indeholder ikke tilstrækkelig dokumentation og begrundelse vedr. forslagets miljømæssige konsekvenser til, at borgerne kan vurdere, om forslaget indeholder de nødvendige forholdsregler. Ifølge lokalplanforslagets redegørelse viser den obligatoriske screening af forslagets miljømæssige konsekvenser, at udbygningen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Det er imidlertid ikke beskrevet, hvilke forhold der er screenet for miljømæssige konsekvenser, herunder hvilke begrundelser, der er for vurderingen af, at disse konsekvenser ikke er væsentlige. Det drejer sig om forhold af afgørende betydning netop i forbindelse med den aktuelle skoleudbygning:

  Trafiksikkerhed (længere og farligere skolevej for et stort antal børn),

  Trafikforhold og adgang (øget trafikbelastning og mulighed for forældres afsætning af børn ved skolen),

  Flystøj (et større antal børn og lærere flyttes fra relativt rolige til mere støjplagede omgivelser),

  Fysisk miljø indendørs og udendørs (udbygningens konsekvenser for kvaliteten af skolens undervisning og aktiviteter, bl.a. i forbindelse med en skolereformens øgede krav til fysisk aktivitet)

  Lokalplanforslaget indeholder ingen oplysning om, der i forbindelse med screeningen er foretaget en høring af relevante berørte myndigheder. Blandt andet forekommer det oplagt at høre Embedslægen om en sundhedsmæssig vurdering af udbygningens konsekvenser vedr. påvirkning fra flystøj”.

  Mindretalsudtalelse fra C-gruppen:

  Den konservative gruppe finder, at en høring om lokalplan er en væsentlig del af den demokratiske udvikling af kommunen og borgernes indflydelse på de politiske beslutninger. Ved høring om tillæg til lokalplan 45, er det vanskeligt for borgerne at forholde sig til det samlede areal, da der endnu ikke er truffet beslutning om, hvordan ude arealerne vil blive. Det mener vi kan have væsentlig betydning for hele områdets karakter og bør være tilgængeligt for borgerne i en høringsproces.

  Samtidig er det med bekymring, at en høring pågår, samtidig med, at kommunalbestyrelsen har frigivet midler til projektering af byggeriet og der kan derfor være bekymring for, hvorvidt det som borger er muligt at komme med indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanstillæget som vil blive hørt, når flertallet i kommunalbestyrelsen har lagt sig fast på at arbejde videre med det vindende projekt ved udbygningen af St. Magleby skole.

  Bilag

 • 6
  Anlæg af kunstgræsbane ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 12/1732

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  der anlægges en 11- mandskunstgræsbane og en 7- mandskunstgræsbane ved Hollænderhallen jf. bilag 1

  2.

  at

  overskudsjorden oplægges i en jordvold som vist på bilag 1 eller indpasset på boldfælleden syd for kunstgræsbanen som vist i bilag 2

  3.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på 5.028.000 kr. og at anlægsbevillingen frigives

  4.

  at

  projektet finansieres ved en kommunal finansiering på i alt 3.500.000 kr. og ved en medfinansiering fra Dragør Boldklub på 1.478.010 kr. og en garanti på 200.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 23. april 2013 besluttet et anlægsbudget på i alt 5.050.000 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere at indhente tilbud på anlæg af en 11-mandsbane med option på en 7-mandsbane.

  Projektet har været i udbud og oversigt over licitationsresultatet fremgår af bilag 3.

  Det fremgår af bilag 3, at det er muligt inden for budgettet at anlægge en 11-mandsbane med afgravning til 1 meters dybde inden for et anlægsbudget på i alt 4.645.563 kr. inkl. bygherreudgifter til rådgivning, arkæologiske udgravninger og uforudsete udgifter.(Anlægsudgift, inkl. Tillæg/fradrag, forslag 1)

  Det fremgår også at det vil beløbe sig til i alt 5.493.010 kr. at anlægge en 11-mandsbane og en 7 mandsbane med afgravning af 60 cm muld (anlægsudgift forslag 2). Der mangler således 450.000 kr. i forhold til anlægsbudgettet.

  Forvaltningen har derfor forhandlet med det firma som afgav det billigste tilbud og som derved vandt udbuddet med henblik på at finde mulige besparelser. Firmaet har oplyst at det er muligt at reducere tilbuddet med 315.000 kr. ved at udtage belægningen rundt om banens østlige og sydlige del, udtage 2 lysmaster og reducere lysstyrken på 7 mandsbanen samt reducere afgravning af muldlaget med 5 cm. Boldklubben har tilkendegivet at de er enig i forslaget til besparelser. Se bilag 4.

  Efter forhandlingen er der opstillet et revideret anlægsbudget på i alt 5.178.010 kr. (se bilag 4).

  I anlægsbudgettet er der afsat 250.000 kr. til uforudsete udgifter. Boldklubben foreslår at denne post reduceres med 200.000 kr. til 50.000 kr. Hvis der måtte opstår behov for at dække uforudsete udgifter på mere end 50.000 kr. vil boldklubben dække denne udgift med maksimalt 200.000 kr. Boldklubbens tilkendegivelse fremgår af bilag 5.

  Det er således muligt at anlægge en 11- mandskunstgræsbane inden for det tidligere besluttede anlægsbudget. Det er også muligt at anlægge en 11- mandskunstgræsbane og en 7- mandsbane ved en ekstra medfinansiering fra Dragør Boldklub.

  Overskudsjord

  Der er udarbejdet forslag til oplæg af overskudsjord. Forslag 1 fremgår af bilag 1. Her oplægges jorden i en vold syd for kunstgræsbanen langs de dyrkede arealer. Volden har en højde på 2,5 meter og en bredde på 45 meter. Forslaget giver mulighed for at der kan spilles bold på den resterende boldfælled.

  Økonomi- og planudvalget besluttede på mødet den 18. april 2013, at administrationen skulle undersøge mulige alternative muligheder for anvendelse af jorden. Forslag 2 fremgår af bilag 2. Her oplægges jorden på boldfælleden syd for kunstgræsbanen i en syd- vestvendt kurvet vold på ca. 1,3 – 1,5 meters højde. Disponeringen giver mulighed for at volden kan bruges til tilskuere og restarealet til boldspil.

  Forslag 1 giver bedst mulighed for ordinært boldspil på restarealet af boldfælleden, hvorimod forslag 2 giver den bedste landskabelige indpasning af jorden i området og samtidigt mindre boldspil i forskellige former.

  Dragør Boldklub peger på forslag 1, da det giver bedst mulighed for brug af boldfælleden til fodbold, se bilag 5.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 23. april 2013 besluttet en anlægsbevilling på i alt 5.050.000 kr., hvor Dragør Kommune betaler 3.500.000 kr. og Dragør Boldklub 1.550.000 kr. (netto) det svarer brutto til i alt. 1.900.000 kr. I bruttobeløbet er inkluderet afgift af fondsmidler til staten.

  Det er muligt inden for dette budget at anlægge en 11-mandsbane.

  Anlægsbudgettet for en 11-mandsbane og en 7-mandsbane beløber sig i alt til 5.178.010 kr. heraf bidrager Dragør Kommune med 3.500.000 kr. og Boldklubben bidrager med 1.478.010 kr. samt en garanti på 200.000 kr. (netto) hvis de uforudsete udgifter overstiger 50.000 kr.

  Den kommunale finansiering fremgår af kommunalbestyrelsens dagsordenspunkt 14 på mødet den 23. april 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 4. juni 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2013

  Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 04-06-2013

  Ad. 1+3+4

  Anbefales over for ØPU /KB.

  Ad. 2

  Anbefales over for ØPU/KB, idet udvalget beder forvaltningen, om at man i dialog med Dragør Boldklub beslutter oplægningen af overskudsjorden.

  Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-06-2013

  Anbefales over for KB

  Der tilknyttes eventuelt en landskabsarkitekt til hensigtsmæssig placering af overskudsjord

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Indstillingen fra ØPU godkendt.

  Bilag

 • 7
  Dragør Søbad. Renovering
  Sagsid.: 12/565

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.184.000 kr. til renovering af Dragør Søbad, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Søbadeanstalten er fra 1977 og der er siden opførelsen alene udført mindre vedligeholdelsesarbejder og moderniseringer i form af tilbygninger mv.

  Carl Bro A/S har i 2008 gennemført en undersøgelse af Dragør Søbad hvor de primært har vurderet tilstanden af underkonstruktionen – dvs. dæk, beslag, boldforbindelser, trækbånd og bjælker. Rapportens konklusion peger på at renoveringen vil beløber sig overslagsmæssigt til 7.5. mio. kr. udført over 3 etaper (år).

  I budget 2013 er afsat 1.184.000 kr. til projektet i årene 2014 til 2016 er der i alt afsat yderligere 4.157.000 kr.

  Der er gennemført undersøgelser og rådgiver har udarbejdet udbudsmaterialet som er udsendt.

  Det er ikke muligt at udvælge hvilke dele som skal udskiftes på forhånd. Derfor skal entreprenøren, rådgiveren og Plan og Teknik løbende tage stilling til reparationsomfanget i takt med arbejdets udførelse.

  Bemærk at alle beløb på dette stade er anslåede overslagsbeløb.

  Da renoveringens omfang fastlægges under det løbende tilsyn, kendes omfanget af renoveringen og etapernes faktuelle udgifter kun skønsmæssigt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget for 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 4. juni 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2013

  Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 04-06-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-06-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Godkendt.

 • 8
  Lege- og aktivitetsområde på Dragør Havn
  Sagsid.: 13/1052

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at opgaven med etablering af et lege- og aktivitetsområde på Dragør Havn tildeles firma UNO Koncept A/S, med forslaget ”Dragør Havn – en naturlegeplads”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Beslutning om etablering af en legeplads på havnen skete i forbindelse med behandling af forslag til omlægning af det tidligere færgeareal, på baggrund af en temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen.

  Ved mødet i TMU den 9. april 2013 godkendtes:

  - en procedure for valg og gennemførelse af projekt ”Lege- og aktivitetsområde på Dragør Havn”, herunder valg af 3 legeplads-firmaer, og

  - forslag til udbudsbrev med beskrivelse af rammer for projektet og kriterier ved tildeling af opgaven.

  Samtidig godkendtes placeringen af legeområdet på det grønne areal

  ved Dragør Bådelaug’s klubhus, ud fra de givne omstændigheder med hensyn til den verserende omlægning af færgeområdet.

  Udbudsbreve til de 3 firmaer blev udsendt den 23. april med afleveringsfrist den 21. maj. Udbudsbrevet er vedlagt som bilag.

  Der er tale om såkaldte ”underhåndsbud” med en økonomiramme (”target-pris”) på kr. 450.000.

  Der er i uge 21 modtaget tilbud fra alle 3 indbudte legepladsfirmaer.

  Uddrag af det modtagede materiale er vedlagt som bilag.

  De fremsendte ”projektmapper” mv. vil være tilgængelige på selve mødet – og kan i øvrigt gennemses i Plan og Teknik.

  Tilbuddene med tilhørende forslag har været vurderet af en ”vurderingsgruppe” med følgende medlemmer:

  Jette Sommer, institutionsleder Køjevænget

  Christoffer Søe, Ungdomsskolen

  John Strøbæk, havnefoged

  Kim Schwartz, driftsleder, Vej- og Gartnerafdelingen

  Søren Ærboe, Plan og Teknik

  Jørgen Jensen, Plan og Teknik

  Karakteristika ved de tre tilbud:

  Tilbud fra ”Copla Legepladser”:

  Legepladsområdet er disponeret i 3 cirkler med hver deres indhold - rettet mod forskellige aldersgrupper: ”Leg med sand og vand”, ”Gynger som noget særligt” og ”Leg og bevægelse – fitness og motion for alle”.

  Underlaget er sand.

  Tilbuddet incl. projektering, etablering, levering og montage er på kr. 422.000

  Tilbud fra ”UNO Koncept A/S”:

  Der er fremsendt 2 forslag til indretning: ”Dragør Havn – en legeplads” og ”Dragør Havn – en naturlegeplads”, hvor de begge er disponeret som en ”fortælling” om både, moler og broer – i et forløb med forskellige indretninger, rettet mod forskellige aldersgrupper. Underlaget er sand.

  I ”naturlegepladsen” er indretninger overvejende udført i naturmaterialer. Samlet tilbudspris er på kr. 450.000.

  Tilbud fra ”Lars Laj”:

  Der foreslås etableret en ”multibane” som boldbane og opholdsområde for de lidt større børn og unge samt et legeområde med mere traditionelle redskaber – for de mindre børn.

  Underlaget er kunstgræs på multibanen og gummiasfalt på legeområdet.

  Den samlede tilbudspris er på kr. 768.775 minus en ”rabat” på kr. 193.775. Tilbuddet forudsætter derudover extern sponsorering fra Lokale- og Anlægsfonden på kr. 125.000, hvorfor tilbuddet ikke overholder økonomirammen.

  Ingen af tilbuddene forholder sig til den mulighed, der beskrives i udbudsbrevet, om at supplere en fast legeplads-indretning med en grejbank med ”skater-inventar”, der kan monteres med skiftende placeringer på det øvrige havneområde.

  Bedømmelse af tilbud:

  Vurderingsgruppen har gennemgået og drøftet såvel helheden som de mere detaljerede løsninger i de fremsendte forslag – med baggrund i udbuddets kriterier (jævnfør udbudsbrevet) og deltagernes forskellige faglige kompetencer.

  Ved gruppens evaluering og bedømmelse af de indkomne tilbud er anvendt en gængs pointmodel ud fra den i udbudsbrevet fastlagte vægtning af de enkelte kriterier.

  Resultatet fremgår af vedlagte notat om ”Evaluering af indkomne tilbud”.

  Tilbuddet fra UNO Koncept A/S har opnået den højeste samlet score med projektet ”Dragør Havn – en naturlegeplads”.

  Mindre tilretninger af projektet kan ske under den videre projektering og udførelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ved mødet i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013 blev en anlægsbevilling i Budget 2013 på kr. 500.000, til anlæg af legeplads på havnen, frigivet.

  Udover udbuddets økonomiramme på kr. 450.000 er der reserveret kr. 50.000 til uforudsete udgifter.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 4. juni 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 04-06-2013

  Ændringsforslag fra A, F, O og V

  1.

  at

  samtlige indkomne tilbud forkastes med begrundelse om, at ingen af de bydende har forholdt sig til kravet i udbudsbrevet om, at ”hovedvægten skal være på en fast indretning, der evt. kan suppleres med inventar for større børn, der fra en grejbank kan monteres med skiftende placeringer på det øvrige havneområde.”

  2.

  at

  der iværksættes indhentning af nye underhåndstilbud på økonomisk uændrede vilkår, og hvor det præciseres, at hovedvægten af aktivitetsområdet målrettes de 10-16 årige; herunder f.eks. med skaterbane, fitness, område for boldspil, multibane, parkourbane, grejbank, skaterinventar m.v., men at et område til de mindre børn også tænkes ind.

  3.

  at

  Forvaltningen fremlægger forslag til nyt udbudsbrev på exo. TMKU den 11. juni 2013.

  Ad. 1+2+3

  For stemte:

  5 (A, C, F, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  Som konsekvens heraf videresendes sagen til ØPU og KB, dels ved fremsendelse af nærværende sag om resultatet af første udbud og dels ved fremsendelse af sag om fornyet udbud efter TMKU’s behandling den 11. juni 2013.

  Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-06-2013

  For stemte              5 (A+C+F+V)

  Undlod at stemme     2 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Godkendte indstillingen fra ØPU.

 • 9
  Lege- aktivitetsområde på Dragør Havn, ændret udbud
  Sagsid.: 13/1052

  ANBEFALING:

  Med baggrund i beslutningen på møde i Teknik, Miljø og Kulturudvalget (TMKU) den 5.6.2013, om iværksættelse af indhentning af nye underhåndstilbud, anbefales, at forslag til nyt udbudsbrev godkendes, med henblik på fremsendelse til de tre tidligere inviterede firmaer.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i TMKU den 4. juni 2013 behandledes stillingtagen til overdragelse af opgaven med etablering af et lege- og aktivitetsområde på Dragør Havn.

  Følgende ændringsforslag blev stillet af A, F, O og V, og godkendt af udvalget

  1.

  at

  samtlige indkomne tilbud forkastes med begrundelse om, at ingen af de bydende har forholdt sig til kravet i udbudsbrevet om, at ”hovedvægten skal være på en fast indretning, der evt. kan suppleres med inventar for større børn, der fra en grejbank kan monteres med skiftende placeringer på det øvrige havneområde”,

  2.

  at

  der iværksættes indhentning af nye underhåndstilbud på økonomisk uændrede vilkår, og hvor det præciseres, at hovedvægten af aktivitetsområdet målrettes de 10-16 årige; herunder f.eks. med skaterbane, fitness, område for boldspil, multibane, parkour-bane, grejbank, skaterinventar m.v., men at et område til de mindre børn også tænkes ind.

  3.

  at

  Forvaltningen fremlægger forslag til nyt udbudsbrev på exo. TMKU den 11. juni 2013.

  På denne baggrund udarbejder forvaltningen et revideret udbudsbrev, der forelægges til godkendelse på mødet.

  På mødet vil tillige foreligge en tidsplan for den forventede gennemførelse af projektet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ved mødet i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013 blev en anlægsbevilling i Budget 2013 på kr. 500.000, til anlæg af legeplads på havnen, frigivet.

  Udover udbuddets økonomiramme på kr. 450.000 er der reserveret kr. 50.000 til uforudsete udgifter.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 11. juni 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2013

  Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 11-06-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C), Uffe Jacobsen (C) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-06-2013

  For stemte              5 (A+C+F+V)

  Undlod at stemme     2 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Projekt Naturpark Amager
  Sagsid.: 13/723

  ANBEFALING:

  Det anbefales,

  1.

  at

  Udviklingsstrategi 2013 for Naturpark Amager godkendes som grundlag for et fortsat samarbejde mellem projektets partnere,

  2.

  at

  udviklingsstrategien danner grundlag for arealernes langsigtede udvikling og benyttelse,

  3.

  at

  udviklingsstrategien forankres i den kommunale planlægning, herunder i afvejningen mellem naturbeskyttelse og rekreativ benyttelse,

  4.

  at

  udviklingsstrategien danner grundlag for koordinering af driften af områderne,

  5.

  at

  udviklingsstrategien danner grundlag for at søge extern medfinansiering til realisering af projekter,

  6.

  at

  arbejdsgruppen bemyndiges til at arbejde videre med bl.a. fælles driftstiltag, fælles kommunikationsstrategi samt projektrealisering indenfor udviklingsstrategiens rammer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomi- og Planudvalget godkendte på sit møde den 18. april 2013 at Dragør Kommune tilslutter sig partnerskabet bag projekt ”Ny Vestamager”.

  Projektet har efterfølgende fået sit endelige navn: Naturpark Amager.

  Beskrivelse af baggrunden for og udviklingen af projektet fremgår af sagsfremstillingen til sagen i ØPU den 18.4.2013 (Bilag).

  I løbet af de seneste måneder har projektets arbejdsgruppe, med repræsentanter fra alle projektets partnere, arbejdet med udarbejdelse af en fælles udviklingsstrategi for Naturpark Amager. Der har i den forbindelse været inddragelse af en bred vifte af interessenter, herunder også repræsentanter fra foreninger mv. i Dragør Kommune.

  Dragør Kommunes repræsentanter i arbejdsgruppen har især haft som opgave, at skabe fokus på det potentiale som kommunens kyststrækninger betyder for det samlede områdes kvaliteter og udviklingsmuligheder.

  Den foreliggende foreløbige udgave af udviklingsstrategien (bilag) er godkendt af projektets styregruppe – med enkelte mindre tilføjelser og tilretninger.

  Dragør Kommune er i styregruppen repræsenteret ved direktør Søren Kjær.

  Udviklingsstrategien forventes godkendt i juni måned af Miljøministeriet/Naturstyrelsen, Københavns Borgerrepræsentation, Tårnby Kommunalbestyrelse, Dragør Kommunalbestyrelse og bestyrelsen for By & Havn.

  I sagen af 18.4.2013 anføres:

  ”For Dragør Kommune vil samarbejdet omkring projektet kunne medføre en betydelig fokusering på kommunens attraktioner – både lokalt, og i relation til Hovedstadsområdet – og ikke mindst internationalt.

  Den sammenhængende grønne kile fra storbyen til Vestamager og Dragør Kommunes skov- og kystområder udgør et enestående og varieret naturmæssigt og rekreativt tilbud, der har store potentialer – også med hensyn til udvikling af og støtte til lokale natur- og fritidsprojekter.

  Dette er helt i overensstemmelse med den aktuelle kommuneplanlægning i Dragør.”

  Udviklingsstrategien i endelig og optryk udgave vil blive fremsendt efterfølgende.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 4. juni 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2013

  Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 04-06-2013

  Ad. 1+2+3+4+5+6

  Anbefales over for ØPU/KB

  Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-06-2013

  Anbefales over for KB med tilføjelse til punkt 3 om ”dyre- og naturbeskyttelse”.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Enggården - Følgeomkostninger
  Sagsid.: 13/1317

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at der gives en anlægsbevilling på 850.000 kr. til de nævnte formål og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat 850.000 kr. til følgende formål:

  Flytninger 100.000 kr.

  Alarmanlæg 250.000 kr.

  It og telefoni 100.000 kr.

  Kaldeanlæg 400.000 kr.

  I forbindelse med gennemgangen af indkøb vedr. ovennævnte formål i de forskellige etaper konstaterer forvaltningen, at der indenfor rammen kan skabes plads til at få etableret trådløst netværk, et projekt som i første omgang ikke blev implementeret. Projektet kan afholdes indenfor en ramme på 100.000 kr. – 125.000 kr.

  Hvis der herudover er midler til rådighed i det samlede anlægsregnskab 2011-13 er der et stort ønske som følger:

  I forbindelse med ombygning og udbygning af Omsorgcentret Enggården dannes der naturligt en ny gruppe 1. For at beboerne i denne gruppe får en dagligstue/køkken-alrum, som alle andre grupper, hvor de kan opholde sig, se TV, spise deres måltider, have fælles aktiviteter osv, kræver det en renovering af den nuværende dagligstue(tidligere benævnt Røsens dagligstue), som ikke rummer køkkenfaciliteter. Disse er nødvendige for at personalet kan forberede maden, bage, vaske op og lave forskellige aktiviteter sammen med borgerne. Projektet kan afholdes indenfor en ramme på 250.000 kr. – 300.000 kr.

  Såfremt der i det afsatte beløb ikke kan findes plads til nævnte formål vil forvaltningen fremlægge ønskerne til kommende budgetlægning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beløbet på 850.000 kr. er afsat i anlægsbudgettet for 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 6. juni 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2013

  Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 06-06-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Annette Rahbek (V), Kenneth Gøtterup ( C) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-06-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Godkendt.

 • 12
  Etablering af samarbejde med Falck om tidlig indsats for borgere der modtager sygedagpenge
  Sagsid.: 13/1304

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at udvalget godkender deltagelse i projekt vedrørende tidlig indsats for borgere, der modtager sygedagpenge.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør og Tårnby Kommuner har indgået en partnerskabsaftale med Falck Jobservice om at nedbringe dels varigheden, dels antallet af sygedagpengemodtagere.

  Dette samarbejde foreslås nu udvidet med et projekt, hvis formål er generelt at minimere antallet af igangværende sygeforløb ved brug af en intensiv indsats. En tidlig indsats vil medvirke til at styrke arbejdsfastholdelsen. Projektet forventes at løbe til 31. marts 2016.

  Pr. februar 2013 var der registreret 239 borgere fra Dragør Kommune på sygedagpenge. Det er vurderingen, at ca. 59 sygemeldte borgere fra Dragør Kommune årligt vil være i målgruppen for en særlig tilrettelagt tidlig indsats. Det vil svare til at ca. 50 % af alle sygemeldte, som er sygemeldt i mere end 9 uger, vil deltage i et afklaringsforløb.

  Afklaringsforløb tidligt i sygeforløbet vil kunne sikre en tværfaglig afklaring af den sygemeldte. Afklaringsforløbene vil indeholde:

  • Fysisk afklaring og træning
  • Afklaring af realkompetencer
  • Sundhedsfaglig og lægefaglig udredning
  • Forløb til f.eks. stressramte og smertehåndteringsforløb
  • Afklaring af mulige jobfunktioner

  Afklaringsforløbene forventes at vare i 4 uger.

  Dragør Kommune har ret til at træde ud af samarbejdet uden økonomisk kompensation til Falck Jobservice, hvis Dragør Kommune vælger at opsige det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Beskæftigelseslovens § 32 og § 42

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projektet for både Tårnby og Dragør Kommune forventes at koste 3,4 mio.kr.

  Dragør Kommunes andel er ca. 400.000 kr. Aktive tilbud er omfattet af en statsrefusion på 50 %. Beløbet forventes at kunne afholdes indenfor budgettet for aktivitetstilbud i 2013 og vil blive indarbejdet i budget 2014, samt overslagsårene.

  Den tidlige indsats forventes at reducere varigheden af sygemeldingerne med ca. 2 uger. Sker det vil projektet som minimum være budgetneutralt.

  Projektet vil levere en hurtigere og bedre indsats for borgerne i form af arbejdsfastholdelse og vil på lang sigt være budgetneutralt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet er en del af indsatsen for at nå Beskæftigelsesplanens mål om at reducere varigheden af sygedagpenge forløbene.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 6. juni 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2013

  Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 06-06-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Annette Rahbek (V), Kenneth Gøtterup ( C) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-06-2013

  For stemte              5 (A+C+F+V)

  Undlod at stemme     2 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Delegation af beslutningskompetence til International Citizen Service
  Sagsid.: 13/1260

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at kompetencen til at udstede CPR-nummer og sundhedskort delegeres til International Citizen Service for så vidt angår de borgere, der er omfattet af målgruppen, og som selv retter henvendelse til ICS
  1. at der afregnes 117 kr. pr. ekspedition, som foretages af ICS på vegne af Dragør Kommune

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2011 blev der i kommunalt regi etableret fire centre til håndtering af den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner. Centrene, som nu hedder International Citizen Service (ICS), er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København og havde i etableringsåret over 10.000 henvendelser fordelt på en ugentlig åbningstid på to gange fire timer. Etableringen af centrene er sket for at lette kommunernes opgaver i forhold til fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft.

  ICS kan inden for de nuværende rammer ikke færdiggøre den administrative sagsbehandling af udenlandske borgere. Den udenlandske borger henvises til egen kommune for tildeling af CPR-nummer og udstedelse af sundhedskort. For at understøtte, at den kommunale sektor rent faktisk er borgerens indgang til det offentlige og for at yde en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgerens ansøgning kan blive færdigekspederet i ICS.

  Der er nu etableret lovhjemmel til, at ICS kan foretage den fulde ekspedition og sagsbehandling på vegne af tilflytterkommunen. Det forudsætter imidlertid, at tilflytterkommunen delegerer kompetencen til ICS.

  Lovgivningen sikrer, at kommunalbestyrelsen kan overlade de to opgaver til udførelse i ICS, såfremt borgeren vælger at rette henvendelse i ICS frem for i tilflytterkommunen.

  Med muligheden for at samle den administrative håndtering af udenlandsk arbejdskraft i de fire kommunale centre, får kommunerne mulighed for at vise, at man kan samarbejde om at yde en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere. For at sikre bred kommunal opbakning til en samlet løsning, er det anbefalingen fra KL, at kommunerne bakker op om modellen.

  Det forventes, at den digitale understøttelse, der skal gøre det muligt for ICS at håndtere de to ekstra opgaver, er tilvejebragt primo juni måned, hvorefter samarbejdet kan iværksættes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunen modtager kvartalsvis afregning fra ICS. Hver ekspedition som foretages af ICS på vegne af tilflytterkommunen, afregnes med en pris på 117 kr. Beløbet er fastsat på baggrund af kanalpriser fra KL og der vil ske prisregulering i henhold til gældende kanalpriser.

  Alternativt er der mulighed for efter aftale med ICS at indstationere en medarbejder. Ved valg af denne løsning er der ingen afregning mellem ICS og tilflytterkommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2013

  Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-06-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Godkendt.

 • 14
  Frigivelse af anlægsbevilling - Digitalisering - udsatte børn og unge (DUBU)
  Sagsid.: 13/1228

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 327.000 kr. fra digitaliseringspuljen til indkøb af it-systemet DUBU, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  KL og Regeringen har i Kommuneøkonomiaftalen for 2013 aftalt at udbrede DUBU, således at alle kommuner senest i 2014 har anskaffet sig DUBU eller lignende system.

  DUBU er et it-system, der understøtter kommunens socialrådgivere til en større systematik på det specialiserede socialområde, giver overblik over hele sagen, og mulighed for bedre styring af området.

  DUBU-løsningen bygger på den socialfaglige metode ICS (Integrated Children`s System), en systematik som allerede er indført i kommunen, og udbygges yderligere i forbindelse med implementeringen af DUBU.

  DUBU er det digitale system og ICS er den socialfaglige metode, som skal sikre en fælles socialfaglig vinkel på arbejdet med børn og unge med særlige behov.

  Målet med DUBU er at sikre en god afdækning af barnet eller den unges behov, og de faktorer, der har indflydelse på vedkommendes velfærd, for eksempel forældrekompetencer og omgivende miljø. Jo bedre kvaliteten af afdækningen er, jo større mulighed har kommunen for at vælge den indsats, der hjælper barnet bedst.

  Det overordnede mål med DUBU-løsningen er at skabe styring og sagsbehandling på området “Udsatte børn og unge”. DUBU-løsningen skal både understøtte den enkelte sagsbehandlers arbejdsproces, og behovet for at tilvejebringe ledelsesinformation, i form af overblik og statistik på tværs af de enkelte sager. Derudover søges der at få et økonomisk overblik, på hhv. enkeltsager og på hele området. De overordnede mål er præciseret i følgende seks målsætninger:

  -

  Mere systematik i sagsbehandlingen

  -

  Integration af økonomiske og socialfaglige overvejelser

  -

  Bedre matchning af behov og tilbud med støtte af foranstaltningsvalget

  -

  Lette den administrative byrde for sagsbehandlerne

  -

  Nemmere tværgående samarbejde mellem offentlige myndigheder

  -

  Bedre ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatsen

  LOVE/REGLER:

  Kommuneøkonomiaftalen for 2013 (bilag 2).

  Ingen alternative udbydere lever op til kravene beskrevet i Kommuneøkonomiaftalen for 2013

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På baggrund af vedlagte business case fra KOMBIT (bilag 1), samt erfaringer fra Allerød Kommune, tager implementeringen af DUBU minimum et halvt år. Implementeringen sker i to dele:

  1)   implementeringen af ICS, samt

  2)   implementering af selve DUBU systemet (se bilag 1).

  Implementeringen kan tidligst startes op efterår 2013.

  Der vil i perioden foregå en del undervisning udenfor huset af de medarbejdere, der skal anvende systemet. I projektet bør der derfor indgå 6 måneders vikardækning til den daglige drift, svarende til kr. 180.000. Business casen fra KOMBIT lægger op til et samlet personaleforbrug på ca. kr. 425.000, men det vurderes fra forvaltningens side, at kr. 180.000 til vikardækning i 6 måneder er nok. Der betales samtidigt et årligt abonnement på kr. 146.129.

  Udgifter til DUBU

  År 1

  År 2

  År 3

  Abonnement

  -146.129

  -146.129

  -146.129

  Vikar dækning

  -180.000

  -

  -

  I alt

  -326.129

  -146.129

  -146.129

  Finansiering: 1. år af digitaliseringspuljen. Abonnement fra år 2 og fremover indarbejdes i budgettet som teknisk korrektion, da der er tale om et lovpligtigt tiltag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 6. juni 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2013

  Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 06-06-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Annette Rahbek (V), Kenneth Gøtterup ( C) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-06-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Oversigten over de verserende sager blev behandlet i ØPU/KB i marts 2013. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØPU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver efteråret 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2013

  Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-06-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013

  Kristine Bak spurgte, om borgmesteren vil holde et borgermøde vedr. lokalplanforslaget?

  Borgmesteren svarede, at det vil blive overvejet. Der er ikke taget aktuel stilling hertil.

  Jerrik Walløe spurgte om, der i flertalsgruppen er en erkendelse af, at det samlede skoleprojekt er bragt i fare pga. vurderingen af, at der ikke var behov for ny lokalplan.

  Borgmesteren svarede, at det var uventet, at Natur og Miljøklagenævnet ville have den holdning at der skulle udarbejdes et lokalplantillæg. Der var tale om en faglig vurdering af spørgsmålet, ikke en politisk vurdering.