Skip navigationen

Referat

Torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  Borgmesteren orienterede om, at DR optager årets julekalender 2014 i Dragør, startende i december og forventet slut i marts 2014.

  Der er ingen spørgetid de sidste 4 måneder før kommunalvalget.

 • 2
  Lege- og aktivitetsområde på Dragør Havn - meddelelse
  Sagsid.: 13/1052

  SAGSFREMSTILLING:

  Teknik-, Miljø- og Kulturudvalget behandlede den 13. august 2013 sagen om valg af leverandør til etablering af et lege- og aktivitetsområde på Dragør Havn.

  Ved tilbudsfristens udløb var indkommet i alt 3 tilbud.

  Udvalget besluttede, på baggrund af en samlet vurdering af de tre tilbud i lyset af de udmeldte tildelingskriterier, at tildele kontrakten til UNO Koncept A/S, da denne tilbudsgiver havde afgivet det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  Til efterretning.

 • 3
  2. budgetopfølgning 2013
  Sagsid.: 13/1147

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender, at der gives 692.000 kr. som en tillægsbevilling fra kassen i kompensation for den ikke realiserede besparelse på indkøbsområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Indenfor sektor 9 Forvaltningen forventes med udgangspunkt i den samlede opfølgning pr. ultimo juli måned, en ikke realiseret besparelse i forbindelse med indkøbsordningen på 692.000 kr. som finansieres af kassen jf. bilag 1. Besparelsen på indkøbsbudgettet forventes i år at blive 250.000 kr. mens bevillingen er fastlagt som en besparelse på 942.000 kr.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er TMKU`s og BSSU’s område gennemgået. Det forventes på denne baggrund, at der vil forekomme afvigelser på enkelte budgetposter på udvalgenes områder, men at det afsatte budget i 2013 samlet set vil blive holdt. I bilag 2 er afvigelserne på de respektive sektorer angivet sammen med forklaringer på de væsentlige årsager til afvigelserne.

  Beslutning fra TMKU den 13. august 2013:

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Hanne Stockbridge (V) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  Beslutning fra BBSU den 15. august 2013:

  Uddybende notat omdelt på mødet.

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning er, at der på ØPU`s område gives en tillægsbevilling på 692.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 22. august 2013

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 22-08-2013

  Beløbet søges afholdt inden for den samlede ramme

  Anbefales over KB

  Pernille Lundqvist (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  For stemte 12 (A, C, O, V)

  Imod stemte 3 (T)

  Godkendt

  Protokol fra T-gruppen:

  ”T-gruppen kan ikke stemme for vedtagelsen af en budgetopfølgning, når man ikke kan få oplysninger om væsentlige afvigelser.”

  Bilag

 • 4
  Kvartalsrapport for låneportefølje - juli 2013
  Sagsid.: 10/2194

  ANBEFALING:

  Det anbefales at kvartalsrapporten tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Rådgiver oplyser at Dragør Kommune har en passende sammensætning af kommunens låneportefølje. Fordelingen mellem fast og variabel rente er passende og har en høj varighed. Kommunen er derfor godt positioneret til et stigende renteniveau.

  Dragørs nominelle gæld (eks. ældreboliglån) udgør 191.074.387 kr. pr. 28. juni 2013.

  Gælden forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,41 pct. Gælden fordeler sig med 68 pct. i fast rente og 32 pct. i variabel rente. Gælden er optaget i danske kroner.

  Rådgiver oplyser, at 2. kvartal har været kendetegnet ved tendens til stigende renter. Specielt de seneste uger har en stigende tendens i de amerikanske renter trukket de europæiske op.

  Rådgivers nye renteprognose viser dog lavere renter i løbet af sommeren, da rentestigningerne siden starten af maj har været for kraftige. De venter dog igen rentestigninger, når den amerikanske centralbank for alvor begynder at neddrosle obligationsopkøbene i løbet af efteråret.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 22. august 2013

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 22-08-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  Til efterretning.

  Bilag

 • 5
  Movia Trafikplan 2013 høring
  Sagsid.: 12/1137

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Movias Trafikplan 2013 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har udsendt Trafikplan 2013 i høring. Trafikplanen er Movias bud på udviklingen i den kollektive trafik i Movias område frem mod 2020. Planen er udarbejdet i dialog med regionerne og kommunerne i området i form af workshops.

  Trafikplanen har følgende fire mål, heraf tre strategiske mål for Movias samlede aktiviteter samt et mål vedrørende Flextrafik:

  • Flere buspassagerer

  Movia skal årligt øge antallet af passagerer frem mod 2018, hvor Metrocityringen åbner, så det bliver muligt at fastholde nuværende passagertal i 2020

  • Mere tilfredse kunder

  I 2020 skal andelen af meget tilfredse kunder være øget til 30 %. Andelen af tilfredse og meget tilfredse kunder skal fortsat være 95 %.

  • Grønnere kollektiv trafik

  I 2020 skal udledningen af C02 pr. kørt km være reduceret med 29 % og NOx- og partikeludledning med minimum 75 % i forhold til 2008. Kravene til nye bussers udvendige støjniveau skærpes fra 77 dB til 75 dB.

  • Styrket Flextrafik

  I 2020 skal Flextrafik i kraft af kvalitet og effektivitet være det naturlige valg for kommuners og regioners lovpligtige og visiterede kørsel. 90 % af alle kommuner skal være tilsluttet Flextur.

  Movia vil sammen med regioner og kommuner nå målene ved især følgende seks virkemidler:

  1. Videreudvikle stærke buskoncepter
  2. Prioritere Pendlernettet
  3. Fokusere på fremkommelighed
  4. Forbedre trafikinformationen
  5. Anvende mere miljø- og klimavenlig teknologi (gennem udbud)
  6. Styrke sammenhængende planlægning

  Movia dækker et stort geografisk område med meget forskellige trafikale udfordringer og muligheder. Movialand er derfor inddelt i syv forskellige områder, som hver har fastsat deres mål for passagervæksten.

  Dragør Kommune er indregnet i omegnskommunerne til København, hvor følgende mål og virkemidler er prioriteret:

  • Kortere rejsetid i Pendlernettet
  • Hyppigere afgange på væsentlige linjer
  • Forbedret realtidsinformation

  Dragør Kommune kan medvirke til at nå målene om flere passagerer og mere tilfredse kunder ved at støtte op om Pendlernettet, ved at sikre gode forhold ved stoppesteder, fx læskærme og cykeloverdækninger, samt ved at investere i yderligere realtidsinformation ved udvalgte stoppesteder (countdown moduler).

  Dragør Kommune anvender i dag Flextrafiks åbne ordning Flextur. Endvidere anvender Dragør Flextrafik Rute, Kommunal ordning samt Handikapkørselsordning. Indtil videre anvender Dragør Kommune ikke Flextrafik til eksempelvis kommunens egen elevbefordring. I den udstrækning Movias øvrige ordninger under Flextrafik viser sig at kunne varetages økonomisk attraktivt, effektivt og med høj forsyningssikkerhed og brugertilfredshed er Dragør Kommune ikke uinteresseret i en fremtidig brug heraf.

  Trafikplanens problemstillinger, mål og virkemidler er, henset til de mange interessenter, holdt i generelle overordnede formuleringer og målsætninger. Idet Dragør Kommune har fremført sine synspunkter vedrørende mere specifikke målsætninger og ønsker for den kollektive trafik overfor Trængselskommissionen ved brev af 22. april 2013, anbefales det at tage Movias Trafikplan 2013 til efterretning. Det kan oplyses, at Tårnby Kommune endnu ikke har behandlet Movias trafikplan. Umiddelbart peger det i retning af, at Tårnby Kommunes forvaltning ligeledes vil anbefale at tage trafikplanen til efterretning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen umiddelbare økonomiske og personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik Miljø og Kulturudvalget den 13. august 2013

  Økonomi og Planudvalget den 22. august 2013

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 13-08-2013

  Videresendes til ØPU, med ønske om yderligere uddybning fra Movia om 10 min. interval på linje 350S (tekst på side 31 i Trafikplanen), samt forslag til overordnet høringssvar fra Dragør Kommune til Movia.

  Hanne Stockbridge (V) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 22-08-2013

  Forslag fra Asger Larsen (C):

  At der i høringssvaret fremsendes spørgsmål til Movia, om det er korrekt, at der kører busser forbi stoppesteder såfremt man er bagud i tidsplanen, selvom der står folk og venter på bussen.

  For stemte 1 (C)

  Imod stemte 2 (A)

  Undlod at stemme 2 (T)

  Faldet

  Høringssvar anbefales over for KB med præcisering af, at der ønskes bedre busbetjening i Dragør Kommune

  Pernille Lundqvist (A) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  C-gruppen genfremsatte forslag om:

  At der i høringssvaret fremsendes spørgsmål til Movia, om det er korrekt, at der kører busser forbi stoppesteder såfremt man er bagud i tidsplanen, selvom der står folk og venter på bussen.

  Godkendt.

  Høringssvaret godkendt som forelagt til Kommunalbestyrelsen med ovenstående tilføjelser som vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

  Bilag

 • 6
  Frigivelse af anlægsbevilling 2013 til Dragør Havn
  Sagsid.: 13/1803

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller at der gives en anlægsbevilling på i alt kr. 315.000 til genopretning af Dragør Havn, og at beløbet frigives. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2013 afsat et beløb på kr. 315.000 til renoveringer af havneværker m.m. Der er udarbejdet en statusliste over projekter til genopretningspuljen. I 2013 prioriteres:

  • renovering af bolværk, hammer og friholdere. Konkret påregner vi at kunne udskifte 150 meter friholdere og ca. 100 meter hammer i den gamle havn,
  • omlægning af SF sten efter spunsvægsreparationen i Lystbådehavnen.
  • etablering af en servicekaj på pontoner i den tidligere færgehavn herunder flytning af havnens dieseltank, hvilket giver en væsentlig bedre service for havnens kunder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beløbet på 315.000 er afsat i anlægsbudget 2013 til genopretning af Dragør havn.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 13. august 2013.

  Økonomi og Planudvalget den 22. august 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 13-08-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Hanne Stockbridge (V) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 22-08-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Resultatrevisionen for 2012 for Jobcenter Tårnby
  Sagsid.: 13/1546

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Resultatrevisionen 2012 for Jobcenter Tårnby tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jobcenter Tårnby har udarbejdet resultatrevision 2012, som beskriver om målene fastsat i Beskæftigelsesplanen for 2012 blev indfriet.

  Jobcentrets resultater sammenlignes med henholdsvis den regionale

  gruppering Hovedstaden og Sjælland (efterfølgende benævnt som "Østdanmark") og med sammenligningsgrundlaget (efterfølgende også benævnt ”klyngen”), som består af jobcentrene: Gribskov, Odder, Stevns,

  Skanderborg, Hedensted, Ringkøbing-Skjern og Favrskov.

  De væsentligste resultater er følgende:

  1. mål:

  Ledige skal hurtigt muligt tilbage i job eller i gang med en arbejdsrettet uddannelse for dermed at hindre en længerevarende ledighed.

  I beskæftigelsesplanen for 2012 skønnede Jobcenter Tårnby, at antallet af ledige i arbejdskraftreserven ville ligge i et niveau på 1178 ledige fuldtidspersoner ultimo 2012. Det faktiske niveau blev på 1068 fordelt med 897 Tårnbyborgere og 171 fra Dragør. Der er således tale om en positiv afvigelse på 9,3 %. Forklaringen herpå er dels en demografisk udvikling med afgang af ældre borgere fra registrering som ledige, og dels en vellykket indsats til at modvirke tilgangen til arbejdskraftreserven.

  Jobcenter Tårnby er således lykkedes godt og vel med at få opfyldt målet for antal borgere i arbejdskraftreserven i revisionsåret 2012.

  2. mål:

  Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet og færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse.

  Det må konstateres, at Jobcenter Tårnby i forhold til det fastlagte mål for 2012 med hensyn til tilgang til en permanent forsørgelsesordning ikke har kunnet opfylde målet om at fastholde niveauet for 2011 med en tilgang på 122. Resultatet blev en tilgang på 136 svarende til en overskridelse på 11,5 %. Fordelt på henholdsvis Tårnby og Dragør var de fastlagte mål 99 og 23. Resultatet blev henholdsvis en tilgang på 112 og på 24 svarende til overskridelser på henholdsvis 13,1 % i Tårnby og 3,4 % i Dragør.

  Det fastlagte mål blev dermed ikke opfyldt.

  3.mål:

  Unge skal i uddannelse eller job.

  Jobcenter Tårnby havde forventet en forholdsmæssig vækst i antallet af unge på offentlig forsørgelse i 2012. I stedet har der været tale om et pænt fald på 11,4 %, således at gruppen af unge u/30-årige på en offentlig forsørgelse er faldet til at udgøre 634 fuldtidspersoner pr. december 2012. Disse er fordelt med 548 fra Tårnby og 85 fra Dragør, et fald i antal fuldtidspersoner på henholdsvis 11,0 % og 13,9 %. Jobcenter Tårnby har således mere end opfyldt det fastlagte mål, og har formået, at kunne fastholde og videreføre den påbegyndte positive udvikling fra revisionsåret 2011. Særligt har der været tale om en ændret positiv udvikling i Dragør.

  4.mål:

  Flere indvandrere og efterkommere skal i job.

  På 2-års sigt fra december 2010 til december 2012 forventede Jobcentret en tilvækst i antallet af ikke vestlige indvandrere på 1,2 % til at omfatte 573 fuldtidspersoner. Det faktiske tal blev på 593 fuldtidspersoner pr. december 2012 eller en stigning i revisionsåret med 1,5%. Fordelingen heraf på Tårnby og Dragør blev i revisionsåret et mindre fald i Tårnby fra at omfatte 515 fuldtidspersoner pr. december 2011 til at omfatte 511 fuldtidspersoner pr. december 2012 og i Dragør en stigning fra 69 fuldtidspersoner pr. december 2011 til 82 fuldtidspersoner pr. december 2012.

  Samlet set har Jobcenter Tårnby således ikke helt kunne opfylde det stillede mål, idet der har været tale om en overskridelse med 20 fuldtidspersoner svarende til +3,5 %. Fordelingen af denne vækst har været ”skævt” fordelt på Tårnby og Dragør, idet der i Tårnby har været tale om et mindre fald på knapt 1 % (fra 515 til 511), mens der for Dragørs vedkommende har været tale om en vækst på knapt 19 % i revisionsåret (fra 69 til 82).

  5.mål:

  Der skal være færre sygeforløb af over 26 uger.

  Efter en lang periode – gennem hele 2009 og 2010 - med et stadigt voksende antal langvarige sygedagpengeforløb blev udviklingen vendt i 2011. Jobcentret havde sat klar fokus på, at antallet af de lange forløb skulle reduceres betydeligt. Jobcentret fastlagde et mål som skulle reducere antal forløb af over 26 ugers varighed med 30 % i perioden fra december 2010 til december 2012. Dette mål er meget tæt på at være nået med en faktisk reduktion på godt 28 % (fra 510 til 365 forløb). Fordelingen af den ønskede reduktion har ikke som målsat været helt ligeligt fordelt på Tårnby og Dragør. For Tårnby har reduktionen været på 32 % (fra 418 til 284 forløb), mens den for Dragør har været på 12 % (fra 92 til 81 forløb).

  Ligeledes er andelen af de lange forløb i forhold til alle forløb faldet i perioden fra at udgøre 31,7 % til ved periodens udløb at udgøre 28,4 % - en udvikling som Jobcentret opfatter som meget tilfredsstillende. Samlet set har Jobcenter Tårnby dermed kunnet opfylde det fastlagte mål.

  6.mål:

  Rettidigheden skal søges forbedret ved alle borgerkontakter.

  Samlet set er målet om at ligge på samme rettidighed som gældende for Østdanmark ikke nået. Der er ikke tale om store differencer, men dog således, at der fortsat skal arbejdes på at nå en forbedret rettidighed på såvel samtaler som på aktivitetstilbud til kontanthjælpsmodtagere.

  Virksomhedskontrakter:

  Jobcentret havde i 2012 en klar ambition om at ligge på et niveau på omkring 500 virksomhedskontakter årligt. Det centrale i 2012 var at kvalificere kontakterne, så udbuddet og efterspørgslen passede sammen.

  I 2012 har Jobcentret hjemtaget størstedelen af etableringer af praktikpladser og løntilskud for kontanthjælpsgrupperne, hvor de i 2011 i højere grad har gjort brug af anden aktør. Dette har betydet at Jobcentret har opnået, at få en tæt dialog med de lokale virksomheder og ved den tættere kontakt har oplevet et klart større udbytte af kontakterne.

  Antallet af virksomhedskontakter er øget med 26,5 % i forhold til 2011, da vi i 2012 har haft 967 virksomhedskontakter.

  LOVE/REGLER:

  Som følge af lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejdes der hvert år resultatrevisioner for de enkelte jobcentre.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Resultatrevisionen blev den 13. maj 2013 behandlet i Det lokale Beskæftigelsesråd. Revisionen blev taget til efterretning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Resultatrevisionen er en opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 15. august 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 22. august 2013

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 15-08-2013

  BSSU noterer sig, at der fortsat er fremgang på enkelte områder, dog er det beklageligt, at Jobcenter Tårnby ikke har opfyldt alle de fastlagte mål om fuld rettidighed.

  Anbefales over for ØPU/KB, at resultatrevisionen 2012 tages til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 22-08-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  Til efterretning.

  Bilag

 • 8
  Godkendelse af Styringsaftale til Den Sociale Rammeaftale 2014
  Sagsid.: 13/1565

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Styringsaftale til Den Sociale Rammeaftale 2014 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. maj 2013 udviklingsstrategien. Kommunalbestyrelsen skal nu drøfte og godkende styringsaftalen for 2014.

  Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne. Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.

  Styringsaftale 2014 indeholder følgende nye elementer:

  Aftale om prisudvikling i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning for 2014.

  Nye principper for takstdifferentiering og etablering af tilbud.

  Principper for fælleskommunale procedurer og tiltag i forhold til de mest specialiserede tilbud.

  Principper for særskilt efterregulering i 2014 som følge af KTO-forlig.

  Tværregional koordination af de sikrede institutioner.

  Aftale om prisudvikling i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning for 2014.

  KKR har indgået en aftale om, at driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med en procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering. Samtidigt skal de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducere taksterne med to procent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering.

  Det er desuden aftalt, at den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende en flerårig strategi for aftaler om takstudvikling inden udgangen af 2013 foretager en dybdegående analyse af forskellene i beregningsmetoder med henblik på eventuel indarbejdelse af en reduktion af overheadprocenten i taksterne for 2015.

  Nye principper for takstdifferentiering og etablering af tilbud.

  Der indgår en række nye principper i Styringsaftale 2014, der skal sikre, at styringsaftalen i højere grad understøtter tilstedeværelsen af de rette tilbud til borgerne. De nye principper giver driftsherrerne mulighed for på frivillig basis, at anvende differentierede takster inden for en fælles ramme. Behovet for differentierede takster skyldes et stigende ønske blandt driftsherre- og brugerkommuner om større sammenhæng mellem pris og indhold i tilbuddene samt behov for at synliggøre og differentiere ydelserne i tilbuddene ud fra borgernes funktionsniveauer. Den fælles ramme sikrer en vis sammenlignelighed mellem tilbuddene, men gør det samtidig muligt at tilpasse takstdifferentieringen til det enkelte tilbud.

  Desuden gør Styringsaftale 2014 det muligt for driftsherrer at anvende en lavere belægningsprocent i nystartede tilbud i en opstartsperiode på maksimalt to år. På denne måde mindskes driftsherres økonomiske risiko forbundet med en lav belægning i de første år af et tilbuds eksistens. Formålet er, at gøre det mere attraktivt, at åbne nye tilbud, der imødekommer nye og udækkede behov på tværs af kommunerne, og dermed understøtte, at de rette tilbud til borgerne er til stede.

  Procedurer og tiltag for de mest specialiserede tilbud.

  I Udviklingsstrategi 2014 er ni tilbud defineret som de mest specialiserede i hovedstadsregionen. Formålet med udvælgelsen er at sikre, at den mest specialiserede viden og kompetencer i hovedstadsregionen ikke går tabt, såfremt de pågældende tilbud bliver truet af lukning. Samtidig nedsætter Styringsaftalen en permanent task force, der mødes to gange årligt for at (re)vurdere, hvilke tilbud der kan defineres som mest specialiserede i hovedstadsregionen.

  Principper for særskilt efterregulering i 2014 – KTO-forlig.

  Efter anbefaling fra KL fastsætter Styringsaftale 2014, at der i taksterne for 2014 skal indregnes en særskilt efterregulering. Den særskilte efterregulering skyldes, at driftsherrekommunerne i 2013 vil oparbejde et overskud som følge af KL’s overenskomstforlig med KTO for perioden 2013-2015. KL har som følge af forliget anbefalet, at kommunerne nedjusterer lønbudgetterne som følge af en lavere forventet lønstigning i 2013, men samtidig anbefalet, at taksterne på det specialiserede socialområde og specialundervisning i 2013 ikke nedjusteres. Det overskud, som alt andet lige vil opstå på baggrund heraf, skal således indregnes i taksterne for 2014.

  Tværregional koordination af de sikrede institutioner.

  Kommunalbestyrelserne skal i regi af rammeaftalerne og i dialog med regionsrådene sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede institutioner. I Styringsaftale 2014 er der derfor lagt op til et tværgående arbejde mellem de fem KKR om koordination af de sikrede institutioner. Der er på den baggrund nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra embedsmandsudvalgene på det specialiserede socialområde i hvert af de fem KKR. Forslaget forventes udmøntet i rammeaftalerne for 2015.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler nr. 205 af 13. marts 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune, vil indgå i kommende budgetlægninger/-opfølgninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  KKR har indstillet, at udviklingsstrategien skal godkendes inden udgangen af september 2013. Aftalen sættes på til orientering og drøftelse i Handicaprådet efterfølgende.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Aftalerne har relation til Dragør Kommunes Ældrepolitik, Handicap- og

  Psykiatripolitik, Børn og Ungepolitik, samt strategi for inklusion.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 15. august 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 22. august 2013

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 15-08-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 22-08-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Forslag om akkreditering af kommunens ældreområde
  Sagsid.: 13/1813

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C ) ønsker i mail af 28. juli 2013 at få følgende optaget på dagsordenen:

  ”Forslag fra C gruppen

  C gruppen stiller forslag om, at udvalget træffer beslutning om, at kommunens ældreområde, dvs. hjemmepleje og omsorgscentret Enggården akkrediteres.

  Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan en akkrediteringsproces kan finde sted i Dragør kommune, samt hvilke kriterier der skal indgå i akkrediteringen.

  Det forventes at en akkreditering vil kunne finde sted primo 2015, således at området har hele 2014 til at forberede arbejdet til akkreditering.

  Motivation

  Ældreområdet er et af kommunens store velfærdsområder. Der stilles i dag høje faglige krav til indsatsen på dette område, og vi er som kommune nødsaget til at være på forkant med den faglige udvikling. For at kunne sikre en faglig udvikling, samt skabe mulighed for endnu højere faglig kvalitet er det relevant at se på modeller for udvikling af området. En model er en akkrediteringsmodel, hvor der måles på, om ”vi gør det vi siger vi gør”. Akkreditering er velkendt i sygehusvæsenet og dele af velfærdsområdet og opleves af de fleste aktører som en positiv proces der giver læring og dermed bedre kvalitet i opgaveløsningen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 15. august 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 15-08-2013

  Ud over det i dagsordenen nævnte forslag fra Kenneth Gøtterup ( C), forelå der yderligere 3 ændringsforslag:

  Forslagene blev behandlet som følger:

  Kenneth Gøtterups ( C) forslag, det mest vidtgående, blev sat under afstemning først:

  1.

  Kenneth Gøtterup ( C) forslag:

  ”Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan en akkrediteringsproces kan finde sted i Dragør kommune, samt hvilke kriterier der skal indgå i akkrediteringen.”

  For stemte

  1 (C)

  Imod stemte

  5 (A+O+T+V)

  Faldet.

  2.

  Morten Dreyer (O) ændringsforslag:

  ”Hvis forvaltningen finder, at akkreditering er en fordel fagligt og økonomisk, forelægges sagen i foråret 2014.”

  For stemte

  1 (O)

  Imod stemte

  5 (A+C+T+V)

  Faldet.

  3.

  Kenneth Gøtterup ( C) ændringsforslag:

  ”At sagen genoptages i foråret 2014.”

  For stemte

  1 (C)

  Imod stemte

  5 (A+O+T+V)

  Faldet.

  4.

  Ændringsforslag fra T+A+V grupperne:

  ”At udvalget er positiv over for akkreditering samt at sagen genoptages foråret 2015.”

  For stemte

  4 (A+T+V)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  2 (C+O)

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  Kenneth Gøtterup ( C) har efterfølgende i mail anmodet om at få sagen behandlet i KB jf. Styrelseslovens § 11.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  Forslag fra C-gruppen:

  ”Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan en akkrediteringsproces kan finde sted i Dragør kommune, samt hvilke kriterier der skal indgå i akkrediteringen.”

  For stemte

  3 (C)

  Imod stemte

  12 (A, O, T, V)

  Faldet

  Morten Dreyer (O) ændringsforslag:

  ”Hvis forvaltningen finder, at akkreditering er en fordel fagligt og økonomisk, forelægges sagen i foråret 2014.”

  For stemte

  1 (O)

  Imod stemte

  14 (A, C, T, V)

  Faldet.

  Kenneth Gøtterup ( C) ændringsforslag:

  ”At sagen genoptages i foråret 2014.”

  For stemte

  3 (C)

  Imod stemte

  12 (A, O, T, V)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A, T og V grupperne:

  ”At udvalget er positiv over for akkreditering samt at sagen genoptages foråret 2015.”

  For stemte

  11 (A, T, V)

  Imod stemte

  4 (C, O)

  Godkendt.

 • 10
  Frigivelse af midler fra digitaliseringspuljen
  Sagsid.: 13/1420

  ANBEFALING:

  Borgmestersekretariat, HR og Udvikling anbefaler, at der gives en anlægsbevilling fra digitaliseringspuljen på i alt kr. 758.000 til kommende digitaliseringsprojekter i 2013 og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommune arbejdes der med digitalisering ud fra to hovedspor; Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi (selvbetjeningsløsninger i bølgeplan 2), og lovbestemte digitaliseringstiltag (DUBU – Digitalisering af Udsatte Børn og Unge, samt digital post). I alt drejer det sig om 37 projekter frem mod år 2016, hvoraf de 16 projekter er påbegyndt eller påbegyndes i 2013.

  Borgmestersekretariatet, HR og Udvikling anbefaler at rådighedsbeløbet i digitaliseringspuljen på i alt kr. 758.000 frigives, med henblik på at forvaltningen kan foretage løbende indkøb af de relevante IT-systemer, og dermed effektivisere implementeringen af de 16 projekter i 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med beløb overført fra tidligere år, er restbeløbet i digitaliseringspuljen pt. kr. 758.000.

  Der er i Budget 2013-16 afsat kr. 300.000 i 2014 til øget digitalisering, stigende til kr. 500.00 i 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 22. august 2013

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 22-08-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  Godkendt.

 • 11
  Ligestillingsredegørelse 2013
  Sagsid.: 13/1852

  ANBEFALING:

  Borgmestersekretariat, HR og Udvikling anbefaler, at den vedlagte redegørelse tages til efterretning, og at tal fra redegørelsen lægges på kommunens hjemmeside til borgernes orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge ligestillingsloven skal kommunen mindst hvert andet år udarbejde en redegørelse til Ministeriet for Ligestilling og Kirke og offentliggøre den. Årets redegørelse indeholder ligesom tidligere år en oversigt over kønsmæssig fordeling på stillingskategorier og fordelt på stillingsniveau.

  Ministeriet har opgjort tallene pr. april 2013 under konflikten på skoleområdet, hvorfor tallene afviger fra tidligere redegørelser, idet undervisningsområdet ikke er medtaget. I den sammenlignelige oversigt for Dragør Kommune har forvaltningen korrigeret for dette forhold, idet tallene er opgjort pr. februar 2013.

  Redegørelsen vil blive indberettet elektronisk i skemaform på www.ligestillingidanmark.dk efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse. Her kan man i dag se resultaterne for redegørelserne i årene 2005, 2007, 2009 og 2011 og foretage sammenligninger med andre offentlige myndigheders redegørelser. Resultaterne fra ligestillingsredegørelserne 2013 vil blive offentliggjort primo 2014.

  For at leve op til krav om offentliggørelse foreslås, at hovedtal fra redegørelsen lægges på Intranet og hjemmeside suppleret med link til ligestillingsministeriets hjemmeside, hvor der er yderligere information.

  LOVE/REGLER:

  Efter ligestillingslovens § 5a skal hver kommune hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 22. august 2013

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 22-08-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden 2014
  Sagsid.: 13/1863

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at Dragør Kommune tilslutter sig at det kommunale udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2014 fastsættes til 125 kr. pr. indbygger, som forudsat i regionernes økonomiaftale med regeringen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne i regionen.

  Kommunernes udviklingsbidrag udgør et fast beløb pr. indbygger for alle kommuner i den enkelte region og betales årligt. Størrelsen af udviklingsbidraget fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i Kommunekontaktudvalget.

  I Region Hovedstadens budgetforslag for 2014, foreslås det at kommunernes udviklingsbidrag for 2014 udgør 125 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2014 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2013.

  Regionens forslag til det årlige udviklingsbidrag skal drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september inden budgetåret. Dette sker i år ved en skriftlig høring.

  Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget. To tredjedele af kommunerne i regionen kan blokere for stigninger i bidraget, der ligger udover den almindelige pris- og lønudvikling.

  Der er ikke fra fælleskommunal side foreslået ændringer i bidragets størrelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beløbet er på linje med tidligere års udgifter og er indregnet i det tekniske budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 22. august 2013

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 22-08-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet den 19. november 2013
  Sagsid.: 13/979

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. At udpegning af valgbestyrelse og stedfortrædere tages til efterretning

  2. At A-gruppen udpeger en valgstyrer i stedet for borgmesteren og som ikke er medlem af kommunalbestyrelsen

  3. At udpegning af valgstyrere for de tre afstemningsområder tages til efterretning

  4. At der udpeges formænd for valgstyrerne for de tre afstemningsområder

  5. At fastsættelse af antal tilforordnede vælgere tages til efterretning

  6. At der udpeges to tilforordnede og to stedfortrædere som stemmemodtagere på plejehjem og i vælgerens hjem

  SAGSFREMSTILLING:

  Tirsdag den 19. november 2013 skal der afholdes valg til kommunalbestyrelserne og til regionsrådene for de fem regioner, jf. § 6, stk. 2, i lov om kommunale og regionale valg (lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013).

  I loven er der beskrevet en række opgaver, som kommunalbestyrelsen skal tage sig af i forbindelse med valget, herunder:

  • Nedsættelse af valgbestyrelse og valg af stedfortrædere
  • Udpegning af valgstyrere for de tre afstemningsområder
  • Udpegning af formænd for valgstyrere for de tre afstemningsområder
  • Fastsættelse af antal tilforordnede vælgere
  • Valg af to tilforordnede og to stedfortrædere som stemmemodtagere på plejehjem og i vælgerens hjem

  Nedsættelse af valgbestyrelse og valg af stedfortrædere

  Valget skal forberedes og ledes af en valgbestyrelse, der mindst skal bestå af fem medlemmer og højst syv medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.

  Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen ved konstitueringen i december 2009 nedsatte en valgbestyrelse til kommunale valg med følgende sammensætning:

  Medlem

  Stedfortræder

  Allan Holst

  Lilian Knudsen (Ole H. Hansen indtrådt pr. 25. august 2011)

  Pernille Lundqvist

  Birgitte Rinhart

  Annette Rahbek

  Morten Juel Hansen (Helle Barth indtrådt pr. 1. juni 2013)

  Asger Larsen

  Signe Justesen (Uffe Jacobsen indtrådt pr. 1. februar 2013)

  Kim Grønved Nielsen

  Hanne Stockbridge

  Ole K. Svendsen

  Bertel Riber

  Peter Læssøe

  Morten Dreyer

  Udpegning af valgstyrere for de tre afstemningsområder

  Kommuner med flere afstemningsområder skal udpege mindst fem og højst ni valgstyrere for hvert afstemningsområde. Der er i Dragør Kommune tradition for, at kommunalbestyrelsen blandt sine egne medlemmer vælger:

  Fem til valgsted nr. 1, Dragør Skole,

  Fem til valgsted nr. 2, Store Magleby Skole, Kirkevej

  Fem til valgsted nr. 3, Store Magleby Skole, Vierdiget

  Da der skal udpeges 15 valgstyrere, og borgmesteren ikke deltager som valgstyrer, foreslås det, at A-gruppen udpeger en valgstyrer i stedet for borgmesteren og som ikke er medlem af kommunalbestyrelsen.

  Såfremt kommunalbestyrelsen tager dette til efterretning, foretager administrationen den endelige placering af valgstyrerne.

  Udpegning af formænd for valgstyrerne for de tre afstemningsområder

  Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg.

  Gruppe I består af A+F+O+T+V som har indgået valgteknisk samarbejde. Gruppe II består af C.

  Forholdstalsvalg foretages på grundlag af d’Hondts metode og betyder, at gruppe I udpeger alle tre formænd.

  Fastsættelse af antal tilforordnede vælgere

  Kommunalbestyrelsen vælger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen.

  Der er tradition for, at samtlige opstillingsberettigede partier/lister får tildelt tre tilforordnede vælgere, hvilket vil sige 27 i alt, da der formentlig maksimalt vil være ni partier/lister, der opstiller. Da behovet på valgdagen udgør 36 tilforordnede vælgere, vil administrationen supplere antallet forholdsmæssigt fordelt efter de partier/lister, der i dag er repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

  Under forudsætning af, at ni partier/lister opstiller, skal der udpeges yderligere 9 (36 minus 27) tilforordnede vælgere, og fordelingen er således:

  Tilforordnede af de 9

  Tilforordnede i alt

  A

  3

  6

  C

  2

  5

  O

  0

  3

  T

  2

  5

  V

  2

  5

  Amagerlisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance får hver tildelt tre tilforordnede.

  Udpegning af to tilforordnede og to stedfortrædere som stemmemodtagere på plejehjem og i vælgerens eget hjem

  Ved brevafstemning på plejehjem og i vælgerens eget hjem skal hvervene som brevstemmemodtagere varetages af tilforordnede vælgere, som ikke må være kandidater til valget. De to brevstemmemodtagere skal så vidt muligt udpeges af forskellige grupper i kommunalbestyrelsen.

  Administrationen skal derfor foreslå, at udpegningen sker blandt de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som har tilkendegivet, at de ikke opstiller og som har mulighed for at bruge 2-3 arbejdsdage på at være brevstemmemodtager.

  De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét, medmindre de udpeges i enighed af kommunalbestyrelsen.

  Såfremt der ikke kan opnås enighed i kommunalbestyrelsen, skal A udpege én tilforordnet samt stedfortræder, og der skal foretages lodtrækning mellem C, T og V om udpegning af den anden tilforordnede samt stedfortræder herfor.

  Administrationen vil koordinere brevstemmeafgivningen på plejehjemmet og i vælgernes hjem og vil deltage med én person til det praktiske samt råd og vejledning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere får diæter for deres virksomhed i forbindelse med valget.

  Diæterne gives efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Der gives ikke diæter til borgmesteren.

  Diætsatsen for hverv, der beslaglægger højst fire timer, udgør 395 kr. pr. dag.

  Hvis hvervet beslaglægger mere end fire timer, ydes der dog det dobbelte af diætbeløbet.

  Efter Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 om kildeskat, § 19, nr. 4, er diæter til valgstyrere og tilforordnede ikke A-indkomst. Der skal derfor ikke tilbageholdes kildeskat.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  Pkt 1 Til efterretning.

  Pkt 2 Nicolaj Riber udpeget.

  Pkt 3 Taget til efterretning.

  Pkt 4 A, T og V udpeger formænd inden for 14 dage.

  Pkt 5 Taget til efterretning.

  Pkt 6 Navne meddeles administrationen inden for de næste 14 dage.

 • 14
  Ansøgning om tilladelse til midlertidig ændret anvendelse af helårsbolig
  Sagsid.: 13/1553

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det tillades ejer af ejendommen Ndr. Dragørvej 153B, Dragør at tage ejendommen i brug til andet end helårsbeboelse i den ansøgte periode, 1. august 2013 - juni 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en ansøgning fra ejer af ejendommen Ndr. Dragørvej 153B, Dragør om tilladelse til at tage ejendommen midlertidigt i brug som sommerbeboelse.

  Begrundelsen for ansøgningen er, at ejer udstationeres som ambassadør i Bangladesh i perioden august 2013 til juni 2016 og ønsker at kunne benytte ejendommen ved besøg i Danmark.

  Ejendommen har hidtil været anvendt til helårsboelse, og en ændret anvendelse kan ikke ske uden Kommunalbestyrelsens samtykke.

  Plan og Teknik har udtalt, at der intet er til hinder for at tillade en midlertidig ændret anvendelse i den ansøgte periode under forudsætning af, at ejendommen ikke skifter status.

  Administrationen kan oplyse, at en tilladelse til midlertidig ændret anvendelse ikke har betydning for ejendommens status.

  Dragør Kommune har i andre sager af lignende karakter tidligere tilladt en ændret anvendelse i op til 2 år.

  Ansøgninger om ændret anvendelse i op til maksimalt 2 år kan behandles administrativt som følge af Økonomi- og Planudvalgets beslutning i sag om delegation den 23. maj 2013.

  Da denne ansøgning vedrører en periode på mere end 2 år skal sagen behandles i Økonomi- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

  Administrationen anbefaler, at tilladelsen gives da der foreligger en konkret begrundet ansøgning for en afgrænset periode.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 50 som slår fast, at en ejendom der de seneste 5 år har været anvendt til helårsbeboelse, ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke må tages til i brug til sommerbeboelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 22. august 2013

  Kommunalbestyrelsen 29. august 2013.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 22-08-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  Godkendt.

 • 15
  Anmodning om fritagelse fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem til udgangen af 2013
  Sagsid.: 13/1551

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at Michael H. Lykke efter anmodning fritages fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem på St. Magleby Skole indtil udgangen af 2013, og

  2. at stedfortræder, Grith Puggaard, indkaldes under Michael H. Lykkes fravær.

  SAGSFREMSTILLING:

  Michael H. Lykke der er medlem af skolebestyrelsen på St. Magleby Skole har anmodet om, at blive fritaget fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem indtil udgangen af 2013.

  Anmodningen er begrundet i et p.t. stort arbejdspres.

  I Bekendtgørelse nr. 814 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen fremgår af § 30, at kommunalbestyrelsen efter anmodning træffer beslutning om fritagelse fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem.

  Der er ikke i lovgivningen særlige bestemmelser om orlov for en på forhånd angiven periode, men i Undervisningsministeriets vejledning nr. 11/11 2005 om skolebestyrelsesvalg anføres det, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om ansøgninger om orlov ud fra de konkrete forhold.

  Det anføres endvidere, at hvis det drejer sig om en lang periode på f.eks. mere end et år, vil være rimeligt at overveje medlemmets endelige udtræden.

  Den konkrete ansøgning vedrører orlov til udgangen af 2013 og er som anført primært begrundet i et stort arbejdspres.

  Administrationen bemærker, at den lignende situation er reguleret i kommunestyrelsesloven § 15, hvorefter der indkaldes stedfortræder ved et medlems forfald grundet bl.a. erhverv.

  Administrationen anbefaler at denne sag afgøres ud fra lignende principper, og at ansøgningen derfor imødekommes.

  I henhold til Bekendtgørelse nr. 814 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen § 31 jfr. § 24 indtræder stedfortræderen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 814 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2013

  Godkendt.