Skip navigationen

Referat

Torsdag den 19. september 2013 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Afbud fra Birgitte Rinhart, Jutta Hørlyck indkaldt som suppleant. Afbud fra Bertel Riber, Knud Rosing indkaldt som suppleant.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 2
  1. behandling af budget 2014-17
  Sagsid.: 13/141

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler,

  1. at Økonomi- og Planudvalget fremsender det foreliggende budgetforslag, jfr. bilag 1 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Økonomiafdelingen anbefaler at nye tekniske korrektioner jfr. bilag 2 indarbejdes i budgetforslaget 2014-17
  2. at det tages til efterretning, at budgetcafeen ikke afholdes i 2013

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til budgetproceduren skal Økonomi- og Planudvalget 1. behandle budgetforslaget 2014-17.

  Drift

  Budgetforslaget for 2014 samt overslagsårene 2015 -2017 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2013. Dertil kommer tekniske korrektioner. Ved tekniske korrektioner forstås ændringer til budgetforslaget, som følge af lovændringer, pris- og lønreguleringer, berigtigelser samt mængdereguleringer.

  Anlæg

  Anlægsniveauet i budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2013.

  Budgetforslaget 2014 indeholder rådighedsbeløb på 35,5 mio. kr til skoleombygning. Finansieringen er budgetlagt som en mulig lånefinansiering.

  Øvrige budgetforudsætninger

  I budgetforslaget er indarbejdet statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. I budgetforslaget er der uændrede skattesatser for perioden 2014-17 i forhold til 2013.

  Procedure m.m.

  Budgetforslaget vil blive sendt i høring efter Økonomi- og planudvalgets 1. behandling. Høringssvar skal være modtaget 23. september 2013. Den sidste frist for at Kommunalbestyrelsens medlemmer indsender ændringsforslag til budgetforslaget, hvis forslaget kræver administrationens beregning er den 12. september 2013

  Budgetcafe

  I tidsplanen for budget 2014 var der planlagt en budgetcafe til afholdelse den 27. august 2013. Budgetcafeen blev ikke afholdt som planlagt på grund af betydeligt arbejdspres i forvaltningen. Det foreslås derfor, at der ikke afholdes budgetcafe i 2013.

  LOVE/REGLER:

  Jfr. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomi- og Planudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

  Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-09-2013

  Ad 1

  Oversendes med seneste korrektioner til 1. behandling i kommunalbestyrelsen

  For stemte 5 (A+C+V)

  Undlod at stemme 2 (T)

  Anbefales over for KB

  Der fastsættes en frist til fredag den 27. september 2013 kl. 12.00 for at indsende politiske forslag til forvaltningsmæssig behandling

  Ad 2

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-09-2013

  Ad 1.

  A, O og V fremlægger et ændringsforslag til det tekniske budget forslag. Budgetforslaget oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

  For stemte 9 (A, O, V)

  Imod stemte 0

  Undlod at stemme 6 (C, T)

  Godkendt

  Ad 2.

  Til efterretning.

  Protokol fra T-gruppen:

  T-gruppen ønsker , at kommunens budgetlægning skal tage udgangspunkt i senest realiserede tal. T-gruppen kan ikke acceptere præmissen om, at ”budgetforslaget for 2014 samt overslags årene 2015-2017 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2013”.

  Bilag

 • 3
  Genopretning af Hollænderhallen
  Sagsid.: 13/1885

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 528.000 kr. til genopretning af Hollænderhallen, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2013 er der afsat 528.000 kr. til renovering af omklædnings- og baderum. Imidlertid er der meddelt en række krav og påbud som skal udføres og som ikke kan udsættes eller finansieres over Hollænderhallens driftsbudget. Derfor foreslås bevillingen omprioriteret til følgende opgaver:

  • Etablering af handicaptoilet i forrum til omklædningsrum. Handicaptoilet er løbende efterlyst i forbindelse med udstillinger i hallen og fra besøgende i biblioteket
   Udgift kr. 100.000

  • Opsætning af ventilationsanlæg i dansesal. Krav fra bygnings-myndighed.
   Udgift kr. 75.000
  • Renovering af nedslidte gulvbelægninger i møderum og på balkon
   Udgift kr. 125.000
  • Renovering af vandinstallation, loft og belysning i køkken. Krav fra miljøkontrol
   Udgift 175.000 kr.

  Den samlede udgift er overslagsmæssigt beregnet til 475.000 kr., og der kan således afsættes 50.000 kr. til uforudsete udgifter.

  Det kan oplyses, at nyt gulv og køkken er delvis igangsat over driftsbudgettet, på grund af krav fra myndigheder, men at opgaverne ikke kan færdiggøres inden for driftsbudgettet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 3. september 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 03-09-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-09-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-09-2013

  Godkendt.

 • 4
  Genopretning af Enggården
  Sagsid.: 13/1887

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 250.000 kr. til genopretning af Enggårdens kloakker, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2013 er der afsat 250.000 kr. til renovering af kloakker. I 2013 renoveres regnvandskloak mellem Paraplyen og administrationsbygning, og samtidig undersøges hovedkloakker for korrekt funktion efter endt udvidelse af omsorgscentret.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 3. september 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 03-09-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-09-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-09-2013

  Godkendt.

 • 5
  Forskønnelse af vejspærringer i Vængekvarteret 2013
  Sagsid.: 13/1894

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 76.200 til Forskønnelse af vejspærringer i Vængekvarteret og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2013 afsat kr. 76.200 til 1. del af forskønnelsen af vejspærringer i Vængekvarteret. I alt er der 4 vejspærringer i Vængekvarteret, som tilbage i 1980erne blev etableret alene i form af rørgalger med vejskilte med såkaldte rød/hvide spærreflader på begge sider.

  Vejspærringerne er placeret på følgende 4 lokaliteter:

  1. Fasanvænget ved Hollændervænget
  2. Harevænget ved Mågevænget
  3. Sophus Falcks Allé ved Engvej
  4. Jægervej ved Lundevej

  Forvaltningen påtænker at iværksætte forskønnelse af de to førstnævnte vejspærringer i 2013 og de to sidstnævnte efterfølgende i 2014.

  For det afsatte beløb på kr. 76.200 kan der etableres to spærringer i stil med nuværende vejspærring af Gåsevænget ved Mågevænget. Dette ved at bortskære og fjerne noget af asfalten med underlag og i stedet for opsætte granitkantsten langs de skårne kanter. Indenfor kantstensafgrænsningen udlægges der muld og plantes et træ inklusiv bunddække.

  Spærringen ved Gåsevænget samt nuværende på Fasanvænget ved Hollændervænget besigtiges i forbindelse med årets vejsyn den 3. september 2013. I forhold til løsningen ved Gåsevænget foreslås det, at etablere gennemgang for cyklister på kørebanen, så de ikke som på Gåsevænget behøver at stå af cyklen og trække op over fortovet for at komme videre.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 76.200 til Forskønnelse af vejspærringer i Vængekvarteret er afsat i anlægsbudget 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget 3. september 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 03-09-2013

  Anbefales overfor ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-09-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-09-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Enggården, godkendelse af skema C for 20 plejeboliger
  Sagsid.: 13/1912

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at skema C om nybygning af 20 plejeboliger

  godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal i sager om støttet boligbyggeri godkende

  regnskabet for byggeriet – skema C.

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. juni 2011 godkendt anlægs skema (skema B) som er sagen budget for etape 2. Det er på i alt 31,5 mio. kr.

  Efterfølgende har KAB som bygherrerådgiver forestået byggeriet og har

  afsluttet byggeriet, ved at udarbejdet et byggeregnskab.

  Regnskabet viser at der er brugt 31,5 mio. kr. Byggelånet omlægges til et realkreditlån på beløbet svarende til det forbrugte.

  Byggeregnskabet med revisorpåtegning er vedlagt som bilag.

  Plejeboliger opføres i overensstemmelse med Lov om almene boliger

  m.v. med tilhørende Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

  Dragør Kommune er efter byggeriets afslutning driftsherre for afdelingen.

  Byggeriet udgør 2. etape i den samlede udbygning af Plejehjemmet Enggården, og omfatter 20 plejeboliger og serviceareal.

  Den samlede udbygning forventes efter færdiggørelse at blive sammenlagt til en samlet almen afdeling for at forenkle de administrative og driftsmæssige forhold.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Som det fremgår af bilaget, er der fuld overensstemmelse mellem budgettet og det aflagte regnskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-09-2013

  Anbefales for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-09-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Enggården, godkendelse af skema C for serviceareal
  Sagsid.: 13/1914

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at skema C om nybygning af servicearealer

  godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal i sager om støttet boligbyggeri godkende

  regnskabet for byggeriet – skema C.

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. juni 2011 godkendt anlægsbudget (skema B) som er det endelige budget for serviceareal på etape 2. i alt 1,4 mio. kr.

  Efterfølgende har KAB, som bygherrerådgiver, forestået byggeriet og har afsluttet byggesagen ved at udarbejdet et byggeregnskab.

  Regnskabet viser at der er brugt 1,4 mio. kr.

  Byggeregnskabet med revisorpåtegning er vedlagt som bilag.

  Plejeboliger opføres i overensstemmelse med Lov om almene boliger

  m.v. med tilhørende Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

  Dragør Kommune er efter byggeriets afslutning driftsherre for afdelingen.

  Byggeriet udgør 2. etape i den samlede udbygning af Plejehjemmet

  Enggården. Etape 2., omfatter nybygning af 20 plejeboliger og serviceareal.

  Den samlede udbygning og ombygning forventes efter færdiggørelse at blive sammenlagt til en samlet almen afdeling for at forenkle de administrative og driftsmæssige forhold.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Som det fremgår af bilaget, er der fuld overensstemmelse mellem budgettet og det aflagte regnskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-09-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-09-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Udvikling af Dragør havn - interessetilkendegivelser
  Sagsid.: 13/1526

  ANBEFALING:

  Det anbefales, at sagen drøftes politisk.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved ØPU’s møde den 22. august 2013 forelå der en meddelelsessag om de indkomne 13 tilkendegivelser om havnens udvikling, der er modtaget efter annoncering. Det blev i sagen oplyst, at ”administrationen bearbejder de indkomne forslag i forhold til gældende plangrundlag, og der fremlægges en mere detaljeret sag på ØPU i september 2013”.

  I meddelelsessagen indgik samtlige 13 forslag som bilag.

  Bilagte Planlægningsnotat nr. 03.13 beskriver sagens baggrund og forhistorie.

  Planlægningsnotat nr. 03.13 indeholder derudover:

  - En kortfattet beskrivelse af det gældende plangrundlag for havneområdet

  - En gennemgang af alle 13 forslag, med underafsnit om

  o Sammenfatning af forslaget

  o Forholdet til gældende plangrundlag: Kommuneplan 2009, Lokalplan 70 og Byplanvedtægt nr. 7

  o Beskrivelse af evt. behov for ændret plangrundlag

  Der er desuden bilagt et oversigtskort over havnen, hvor lokaliteterne for de stedbestemte forslag er markeret.

  I flere af forslagene beskrives forhold omkring grundkøbsmuligheder og gældende og evt. fremtidige lejeaftaler. Disse forhold er ikke nærmere undersøgt eller vurderet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-09-2013

  Forslag fra A+C+V:

  1. at samtlige indkomne forslag indgår i den verserende revision af kommuneplanen,
  2. at der nedsættes en forvaltningsgruppe til nærmere vurdering af forslagene, specielt i relation til den økonomiske realisme og den funktionelle indplacering på havneområdet,
  3. at alle forslagsstillere kontaktes for en drøftelse af mulighederne for gennemførelse af forslagene,

  For stemte 5 (A+C+V)

  Undlod at stemme 2 (T)

  Godkendt

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-09-2013

  Forslag fra T-gruppen:

  ”T-gruppen ønsker, at forvaltningen får den fornødne tid til at udarbejde et gennemarbejdet forslag, som den nye kommunalbestyrelse på saglig vis kan forholde sig til. T-gruppen ønsker ikke salg af arealer på havnen – under nogen omstændigheder”.

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 11 (A, C, V)

  Undlod at stemme 1 (O)

  Faldet

  Beslutning fra ØPU blev sat under afstemning:

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2014
  Sagsid.: 13/1899

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender beskæftigelsesplanen for 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæfti-gelsesministeren opstiller mål, der skal indarbejdes i planen og der for-muleres mål i samarbejde med beskæftigelsesregionen. Planen skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen inden udgangen af september 2013.

  Ministeren har sat følgende mål for 2014:

  Indsatsområde 1

  Flere unge skal have en uddannelse.

  Indsatsområde 2

  Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejds-markedet – færre personer på førtidspension.

  Indsatsområde 3

  Jobcentret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

  Indsatsområde 4

  Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæfti-gelsesindsatsen.

  Lokale mål - 2014

  Jobcenter Tårnby ønsker at supplere ministerens beskæftigelsesmål med nedenstående 2 indsatsområder, hvor der er fundet behov for at priori-tere med en særlig indsats.

  Indsatsområde 5

  Jobcenter Tårnby vil fortsat søge at begrænse tilgangen af sygedagpen-geforløb af over 26 ugers varighed.

  Indsatsområde 6

  Jobcenter Tårnby vil fortsat arbejde for at udbrede anvendelsen af job-rotationsredskabet.

  Børne, Social og Sundhedsudvalget tilsluttede sig på mødet i august 2013 disse mål.

  LOVE/REGLER:

  Kravene til beskæftigelsesplanen er beskrevet i Arbejdsmarkedsstyrel-sens bekendtgørelse nr. 1157 af 4. oktober 2007 om ansvaret for og

  styringen af den aktive beskæftigelsespolitik.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Beskæftigelsesplanen har været forelagt Det lokale Beskæftigelsesråd, som den 19. august 2013 godkendte planen.

  Beskæftigelsesregionen har ligeledes godkendt planen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 5. september 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 05-09-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-09-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-09-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Ny normerings- og beregningsmodel på Enggården
  Sagsid.: 13/1902

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at ny normerings- og beregningsmodel for Enggården godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Normerings- og beregningsmodellen er et forslag til, hvordan Enggården fremadrettet kan normeres. Forslaget lægger sig tæt op ad modeller fra andre kommuner med lignende systemer for økonomisk styring.

  Modellen har som mål at synliggøre, præcisere og definere serviceniveauet på Omsorgscenter Enggården. Servicebeskrivelsen giver en kvalitativ beskrivelse af serviceniveauet, mens normerings- og beregningsmodellen giver grundlaget for en kvantitativ understøttelse. De to modeller supplerer således hinanden i beskrivelsen af serviceniveauet for kommunens omsorgscenter.

  Normerings- og beregningsmodellen anvendes til økonomi- og lønsumsstyring. Den fastlægger den samlede normering, som Enggården tildeles. Heri indgår en beskrivelse af den procentvise fordeling af faggrupper. Normerings- og beregningsmodellen står på skuldrene af kvalitetsstandarderne, idet den beskriver den normering, som anvendes til at udføre det kvalitetsniveau, som beskrives heri.

  Den ændrer ikke på kommunens principper for økonomi- og lønsumsstyring, og det er fortsat centerlederen, der har kompetence til at beslutte, hvordan den samlede normering fordeles.

  LOVE/REGLER:

  Den kommunale beskrivelse af serviceniveauet tager udgangspunkt i Serviceloven. Hertil kommer Sundhedsloven, da nogle af de ydelser Enggården leverer, tager udgangspunkt i Sundhedsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Normerings- og beregningsmodellen får ikke betydning for Omsorgscenter Enggårdens budget 2013. Det er tanken, at den fremover lægges til grund for tildeling af ressourcer til den enkelte afdeling.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 5. september 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 05-09-2013

  Anbefales over for ØPU/KB med 6 stemmer for (A+C+T+V).

  1 medlem (O) undlod at stemme.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-09-2013

  For stemte              5 (A+C+V)

  Undlod at stemme     2 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-09-2013

  Forslag fra T-gruppen:

  T-gruppen ser mange gode ledelses- og personalemæssige forbedringer i modellen, men ønsker at sagen belyses yderligere. T-gruppen ønsker at kende de økonomiske konsekvenser af at indføre den nye ”normerings- og beregningsmodel”.

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 12 (A, C, O, V)

  Faldet

  Beslutning fra ØPU blev bragt under afstemning:

  For stemte 11 (A, C, V)

  Imod stemte 0

  Undlod at stemme 4 (O, T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Dragør - Danmarks første lykkekommune
  Sagsid.: 13/1904

  ANBEFALING:

  Sagen fremlægges uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget orienteres om, at Dragør Kommune som led i den sundhedsfremmende indsats indgår i et samarbejde med Institut for Lykkeforskning ved Aalborg Universitet om gennemførelse af en undersøgelse af lykketilstanden blandt borgerne i Dragør Kommune.

  Projektets formål

  Dragør Kommune er blevet tilbudt at indgå i et samarbejde med Institut for Lykkeforskning om en kortlægning og undersøgelse af lykken hos borgere i Dragør. Undersøgelsen kan anvendes som et styringsinstrument for kommunen i tilrettelæggelsen af den sundhedsfremmende indsats. Normalt fokuseres der på sygdom, medicinforbrug og problemer via traditionelle indikatorer som arbejdsløshed, leveår, kriminalitet etc. Denne undersøgelse giver en mulighed for at komme et spadestik dybere og undersøge, hvordan borgerne har det, hvad der er vigtigt for deres trivsel, og hvordan kommunen kan understøtte dette yderligere.

  Første skridt er at undersøge, hvor godt borgerne egentlig har det og indfange forskellige dimensioner af, hvad der har betydning for borgernes liv i Dragør, og hvad der understøtter eller modvirker lykke i et lokalsamfund. Det er et forsøg på at kortlægge det, der har betydning og gør livet værd at leve.

  Faglig baggrund

  Den faglige baggrund for projektet er, at forskere i ind- og udland i stigende grad er begyndt at beskæftige sig med den positive gren inden for psykologien – lykkeforskningen. Sociologer, psykologer og økonomer er begyndt at undersøge, hvorfor nogle mennesker er mere lykkelige end andre. Det skyldes blandt andet en erkendelse af en række samfundsøkonomiske gevinster ved at fokusere på lykken. Eksempelvis har de seneste års forskning peget på en sammenhæng mellem lykke og sundhed. Personer, der er lykkelige, lever længere. Lykke helbreder ikke sygdom, men holder raske personer raske.

  Projektet er det første af sin slags i Danmark og blandt de første i verden. Det er grunden til, at Harvard Universitetet har vist interesse for at være med i undersøgelsen, der skriver sig ind i en på internationalt plan voksende interesse for at udvikle indikatorer for livskvalitet og lykke som supplement til traditionelle indikatorer for velstand.

  Sådan kommer det til at foregå

  Undersøgelsen baseres på kontakt med 300 borgere i Dragør i efteråret 2013 via spørgeskema og interviews.

  Resultaterne offentliggøres på en lykkekonference i Dragør Kommune, hvor borgerne inviteres. Målet er herfra at udvikle handleplaner og mål for den videre indsats i Dragør Kommune. Denne proces kan samtidig bruges som startskud til udarbejdelse af en ny sundhedspolitik i Dragør Kommune, hvor der vil være et naturligt fokus på sundhedsfremmende aktiviteter i bredeste forstand.

  Borgerne vil blive bredt orienteret om projektet gennem diverse medier, og 300 borgere vil blive spurgt direkte via spørgeskema eller interview.

  Dragør Kommunes andel af projektet er 48.000 kr., som afholdes inden for rammen. Udgifter herudover afholdes af Institut for Lykkeforskning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet kan ses som et led i arbejdet med en ny sundhedspolitik for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 5. september 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 05-09-2013

  Under godkendelse af dagsordenen, blev punktet overflyttet til behandlingspunkt.

  Morten Dreyer (O) stillede forslag om, at Dragør Kommune ikke indgår i projektet.

  For stemte 1 (O)

  Imod stemte 6 (A+C+T+V)

  Faldet.

  Konsekvensen af afstemningen er, at projektet fortsætter.

  Herefter ønskede Morten Dreyer (O) sagen behandlet i KB jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-09-2013

  Beslutning fra BSSU blev bragt under afstemning:

  For stemte 14 (A, C, T, V)

  Imod stemte 1 (O)

  Godkendt.

 • 12
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Oversigten over verserende blev behandlet i ØPU/KB i juni 2013. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØPU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver ultimo 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-09-2013

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-09-2013

  Til efterretning.

  Bilag

 • 13
  Tilladelse til nedlæggelse af boligen Kirkevej 10, Dragør - "Anesminde"
  Sagsid.: 13/1889

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det besluttes at nedlægge boligen kommunens ejendom Kirkevej 10, ”Anes Minde”

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2013 i sag om St. Magleby Skole – frigivelse af anlægsbudget bl.a. at tilbud på nedrivning af kommunens ejendom Anes Minde godkendes og at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. og at rådighedsbeløbet frigives.

  Det blev tillige besluttet at nedrivningen af Anes Minde skulle afvente endelig kontraktindgåelse efter tilvejebringelse af lokalplantillæg.

  Anes Minde har formelt status af beboelse, og derfor forudsætter en nedrivning, at Kommunalbestyrelsen tillader at boligen nedlægges jfr. boligreguleringsloven § 46.

  Betingelserne for at tillade boligen nedlagt er til stede, da Anes Minde ikke er beboet.

  Derfor anbefaler administrationen, at tilladelse gives.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven kapitel 7 jfr. § 46 som slår fast, at det ikke uden Kommunalbestyrelsens samtykke er tilladt at nedlægge en bolig uanset om nedlæggelsen sker ved sammenlægning af flere boliger eller ved nedrivning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet i forhold til denne sag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-09-2013

  For stemte              6 (A+T+V)

  Undlod at stemme     1 (C)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-09-2013

  Godkendt.

 • 14
  Udpegning af næstformand til kommunevalgbestyrelsen
  Sagsid.: 13/1980

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen blandt kommunevalgbestyrelsens medlemmer vælger en næstformand for kommunevalgbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  For hver kommune vælges en kommunevalgbestyrelse senest tirsdagen 8 uger før valgdagen, altså senest den 24. september 2013. Medlemmer til valgbestyrelsen kan dog godt være valgt allerede på et tidligere tidspunkt, for eksempel på det konstituerende møde, hvilket er tilfældet i Dragør Kommune, hvor der er tradition for, at det er Økonomi- og Planudvalget, der udpeges som kommunevalgbestyrelse.

  På det konstituerende møde den 1. december 2009 blev der imidlertid ikke valgt en næstformand til kommunevalgbestyrelsen.

  Det fremgår af bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg § 14 stk. 3, at kommunalbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer vælger en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

  Det skal derfor anbefales, at kommunalbestyrelsen blandt kommunevalgbestyrelsens medlemmer vælger en næstformand for kommunevalgbestyrelsen. Valget foregår ved flertalsvalg efter styrelseslovens § 24 stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-09-2013

  Pernille Lundqvist udpeges som næstformand.

 • 15
  Forslag fra V
  Sagsid.: 13/1999

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Rahbek (V) har i mail af 6. september 2013 anmodet om at følgende forslag sættes på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 19. september 2013:

  ”Venstre stiller forslag om, at forvaltningen på næste TMKU kommer med et oplæg til realisering af cykelbane eller lignende på jordvoldene omkring kunstgræsbanen som skal gennemføres af kommunens unge.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-09-2013

  Afstemningsforslag: Forslaget fra V sendes til behandling i TMKU:

  For stemte 12 (A, C, O, V)

  Imod stemte 3 (T)

  Godkendt.