Skip navigationen

Referat

Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Afbud fra Ole Hansen (A), Knud Rosing (A) indkaldt som suppleant. Afbud fra Pernille Lundqvist (A), Rita Smedegaard (T) indkaldt som suppleant. Afbud fra Annette Rahbek, Jens Passarge (V) deltog som suppleant.
Punkt 6 vedtægter for Bruger-pårørende råd trækkes fra dagsorden.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelse - Årsberetning for magtanvendelse 2012
  Sagsid.: 13/2035

  SAGSFREMSTILLING:

  Sundhed og Omsorg fremlægger årsberetning for 2012 om anvendt magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

  LOVE/REGLER:

  I ’Bekendtgørelse nr. 789 af 6. juli 2006 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven’ fremgår det af § 15, at kommunen skal følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på vurdering af behovet for opfølgning.

  Det fremgår af § 15 stk. 2, at beretningen årligt skal forelægges kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 9. oktober 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 09-10-2013

  Årsberetningen taget til efterretning og anbefales over for KB.

  Annette Rahbek (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  Til efterretning.

  Bilag

 • 3
  Meddelelse - Handicaprådets årsberetning 2012
  Sagsid.: 13/1873

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådets Årsberetning 2012

  Ifølge forretningsordenen for Handicaprådet skal rådet årligt afgive en beretning om rådets arbejde til Kommunalbestyrelsen. Årsberetningen fremgår af bilag 1. Konklusionen i årsberetningen er, at ”året må betragtes som nogenlunde tilfredsstillende og kommunen indenfor de givne rammer har været særdeles samarbejdsvillig”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 9. oktober 2013

  Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 09-10-2013

  Handicaprådets årsberetning 2012 taget til efterretning og anbefales over for KB.

  Annette Rahbek (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Kvartalsrapport for låneportefølje - september 2013
  Sagsid.: 10/2194

  ANBEFALING:

  Det anbefales at kvartalsrapporten tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Rådgiver oplyser at Dragør Kommune har en passende sammensætning af kommunens låneportefølje. Fordelingen mellem fast og variabel rente er passende og har en høj varighed. Kommunen er derfor godt positioneret til et stigende renteniveau.

  Dragørs nominelle gæld (eks. ældreboliglån) udgør 187.694.155 kr. pr. 30. september 2013.

  Gælden forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,41 pct. Gælden fordeler sig med 68 pct. i fast rente og 32 pct. i variabel rente. Gælden er optaget i danske kroner.

  Rådgiver oplyser, at over det seneste kvartal er de danske renter presset opad, både grundet situationen i USA og i Eurozonen. De seneste uger er renterne dog faldet med udgangspunkt i den amerikanske centralbanks beslutning om at fortsætte tempoet på de kvalitative lempelser og ikke mindst rodet omkring den amerikanske budgetvedtagelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 24. oktober 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-10-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  Til efterretning.

  Bilag

 • 5
  Halvårsregnskab 2013
  Sagsid.: 13/1948

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler, at det aflagte halvårsregnskab godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regnskabsopgørelsen pr. 30. juni 2013 viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område. Der er ikke medtaget lånoptagelse, afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger.

  Siden første fremlæggelse i Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2013, er sagsfremstilling og bilag opdateret og revideret, både for så vidt angår tal og tekst.

  Regnskabsopgørelsen (det forventede regnskab, som opgjort pr. 30. juni), som viser det udgiftsbaserede resultat, viste et underskud på 26,8 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et underskud på 14,1 mio. kr. Det vil sige et merforbrug på ca. 12,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

  Merforbruget på ca. 12,7 mio. kr. afspejler primært overførte anlægsudgifter fra 2012 til 2013 på 17,6 mio. kr. til videreførelse af allerede finansierede anlægsprojekter og forventede overførsler på 6,5 mio. kr. fra 2013 til 2014.

  De skattefinansierede driftsudgifter forventedes pr. 30. juni at blive 1,6 mio. kr. større end det oprindelige budget. Der er på områder med overførselsadgang overført 4,0 mio. kr. til budget 2013, og der var forventet en overførsel til 2014 på 3 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på 1,6 mio. kr.

  Budget 2013 er vedtaget med:

  Mio. kr.

  En forventet forøgelse af kassebeholdningen

  -2,5

  Tillægsbevillinger på drift:

  Underskudsgaranti til Dragør Musik Fest

  0,1

  Endelige driftsoverførelser, BSSU

  0,5

  Endelige driftsoverførelser, TMKU

  0,5

  Seniorjobordningen finansieret af kassen

  0,5

  I alt

  1,6

  Forbrug af kassen til anlæg

  Overførelse vedrørende Ny skolestruktur, valg af rådgiver, som lægges i kassen

  -0,5

  Anlægsoverførsler fra 2012 til 2013 på som finansieres af kassen

  15,3

  Endelige anlægsoverførelser

  2,1

  Midlertidigt udlæg fra kassen til renovering af Københavns befæstning

  0,4

  Projekteringsudgifter til Dragør Multicenter

  0,3

  I alt

  17,6

  Samlede forventede forbrug af kassebeholdning

  16,7

  Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af halvårsregnskabet for perioden 1.1 – 30.6.2013 inklusiv det forventede regnskab 2013.

  I henhold til styrelsesloven § 45a skal Økonomi- og Planudvalget aflægge halvårsregnskab med tilhørende bemærkninger m.v. for 2013 til kommunalbestyrelsen.

  Halvårsregnskabet består af to elementer:

  · Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni 2013, samt

  · Forventet regnskab 2013

  og omfatter de samme regnskabsområder som årsregnskabet.

  LOVE/REGLER:

  Den kommunale styrelseslovs §§ 45a og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 45a, 46 og 57 er der endvidere i bekendtgørelse nr. 797 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for kommunalbestyrelsens godkendelse af halvårsregnskabet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med udgangspunkt i 2. budgetopfølgning fremlægges regnskabsopgørelse og bevillingsoversigt for halvårsregnskabet og det forventede regnskab.

  Kommunen forventer på nuværende tidspunkt at være 1,9 mio. kr. over sevicerammen for 2013. Der er ved lov vedtaget, at en eventuel overskridelse af servicerammen for 2013 medfører sanktioner ved kommunernes overskridelse under ét.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Som en del af halvårsregnskabet skal det forventede årsregnskab indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 24. september.

  Der vil ikke blive fastsat krav om revision af halvårsregnskabet.

  Det endeligt godkendte halvårsregnskab med opgørelse på 30. juni 2013, samt det forventede årsregnskab offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 24. oktober 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-09-2013

  Sagen udsættes til behandling i oktober 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-10-2013

  Anbefales over for KB med de oplyste rettelser

  Pernille Lundqvist (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Vedtægter for Beboer- og Pårørenderåd
  Sagsid.: 13/2040

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  1.

  at

  Vedtægterne for Beboer- og Pårørenderåd på Omsorgcentret Enggården godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er foretaget ændringer i vedtægterne for Beboer- og Pårørenderådet på Omsorgscentret Enggården. Vedtægterne er ændret som led i en proces, hvor Beboer- og Pårørenderådets virke i højere grad skal have fokus på dels at styrke de frivilliges arbejde og aktiviteter på centret, dels at understøtte de nyetablerede lokale beboer- og Pårørenderåd på hver afdeling.

  De foreslåede vedtægter har været drøftet i Beboer- og Pårørenderådet. Vedtægterne ændrer rådets arbejde i forhold til to emner, som har været genstand for drøftelser i og indsigelser fra rådet, inden rådet tiltrådte vedtægtsforslaget. Indsigelserne har vedrørt følgende emner:

  Rådets indflydelse på de økonomiske prioriteringer

  Rådet har ikke længere indflydelse på de økonomiske prioriteringer som sker inden for den udmeldte ramme. Det er fremover en faglig og administrativ beslutning, som hører under ledelsens råderum.

  Beboer- og Pårørenderådet opfordres til at gå med ind i arbejdet med at søge eksterne puljemidler og sponsorater til eksempelvis belysning, elektroniske tavler ved indgangspartierne og andre lignende goder, som forskellige fonde godt vil uddele midler til.

  Rådets medvirken i ansættelsesprocesser

  Rådet har ikke længere indflydelse på ansættelse af leder og medarbejdere på Enggården. Begrundelserne er, at det hører under ledelsens faglige råderum, og at det af ansættelsesretlige årsager ikke er korrekt, at frivillige deltager i en ansættelsesproces.

  Beboer- og Pårørenderådet opfordres i stedet til at støtte udviklingen af klare og tydelige retningslinjer for de nyetablerede lokale Beboer- og Pårørenderåd på afdelingerne og i det hele taget til at støtte op om de lokale råds arbejde.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Lov om social service § 16 skal kommunerne sørge for, at brugerne af tilbud efter loven får mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Ifølge § 16 stk. 2 kan kommunerne vælge at nedsætte råd, der rådgiver kommunen om indsatsen. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver. Den tidligere § 17, som pålagde kommunerne at oprette bruger- og pårørenderåd ved alle plejehjem er ophævet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget til vedtægter for Beboer- og Pårørenderådet har været drøftet i rådet, som har tiltrådt den foreliggende udgave.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 9. oktober 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 09-10-2013

  Anbefales over for KB.

  Annette Rahbek (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  Udgår af dagsorden.

  Bilag

 • 7
  Opdaterede kvalitetsstandarder på Enggården
  Sagsid.: 13/1905

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  1.

  at

  følgende Kvalitetsstandarder 2013 for Omsorgscentret Enggården godkendes:

  1. Plejebolig

  2. Daghjem

  3. Genoptræning og rehabilitering og døgnophold

  4. Madservice

  5. Madservice Omsorgscentret Enggården

  6. Midlertidig plads.

  2.

  at

  Kvalitetsstandarder 2013 for Omsorgstandplejen og Generel Sygepleje tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge Lov om Social Service skal der årligt være en politisk godkendelse af kommunens kvalitetsstandarder på ældreområdet. Derfor fremlægges opdaterede kvalitetsstandarder for Omsorgscentret Enggården til politisk godkendelse.

  Kvalitetsstandarderne er ikke nye. De afspejler den praksis og det serviceniveau, som udføres på nuværende tidspunkt på Enggården. Standarderne omfatter produktionskøkkenets ydelser både til beboere på Enggården og til borgere i eget hjem.

  Foruden kvalitetsstandarderne efter Serviceloven fremlægges også kvalitetsstandarderne for sygepleje og omsorgstandpleje, der tager afsæt i Sundhedsloven. Her er der ikke lovmæssigt krav om en politisk godkendelse. Alligevel vedlægges kvalitetsstandarderne til orientering, idet forvaltningen vurderer, at det er af betydning, at der er politisk kendskab og opbakning til den sygepleje og tandpleje, som leveres.

  LOVE/REGLER:

  Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig: Lov om social service §§ 192 eller Lov om almene boliger § 54

  Kvalitetsstandard 2013 Daghjem: Lov om social service §§ 84, 85 og 86

  Kvalitetsstandard 2013 Genoptræning og rehabilitering, døgnophold (omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune): Lov om social service § 86

  Kvalitetsstandard 2013 Madservice: Lov om social service § 83

  Kvalitetsstandard 2013 Madservice Omsorgscenteret Enggården: Lov om social service § 83

  Kvalitetsstandard 2013 Midlertidig plads (døgnophold): Lov om social service § 84

  Kvalitetsstandard 2013 Omsorgstandpleje: Sundhedsloven §§ 131 og 132.

  Kvalitetsstandard 2013 Generel sygepleje: Sundhedsloven §§ 138 og 139

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kvalitetsstandarderne afspejler det serviceniveau, som er vedtaget med budget 2013.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kvalitetsstandarderne har været til høring i Beboer- og Pårørenderådet på Enggården og i Ældrerådet. Beboer- og Pårørenderådet havde ingen kommentarer. Ældrerådet havde en række kommentarer, som overvejende gik på formidlingen af indholdet i form af gentagelser og meget faglige og derfor til tider uforståelige formuleringer.

  En række formuleringer er ændret, og derudover tager forvaltningen kommentarerne til efterretning og arbejder på i 2014 at formidle kvalitetsstandarderne på en måde, som er umiddelbart forståelig for alle uanset faglig baggrund.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social, og Sundhedsudvalget den 9. oktober 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 24. oktober 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 09-10-2013

  ad 1–2.

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Annette Rahbek (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-10-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Deltagelse i hovedstadsregionens Bruxelleskontor
  Sagsid.: 13/2161

  ANBEFALING:

  Det anbefales,

  1. at Dragør Kommune deltager i det fælles Bruxelles-kontor for hovedstadsregionen

  2. at kommunen medfinansierer kontoret fra 2014 og frem, med Dragør Kommunes andel af udgifterne

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i KKR Hovedstaden den 30. august 2013 blev det besluttet at

  anbefale kommunerne at indgå i og medfinansiere et fælles EU-kontor i

  Bruxelles for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

  Formålet med det fælles EU-kontor er at sikre regional udvikling og vækst i hovedstadsområdet og dermed flere arbejdspladser. Kontoret skal således bl.a. arbejde for:

  • At fremme jobskabende vækst i hovedstadsregionen
  • At øge regionens synlighed (branding)
  • At tiltrække flere EU-midler til vækstindsatser i kommunerne
  • At styrke kommunernes indflydelse på EU’s strategier, initiativer og programudmøntning, så de kommer hovedstadsregionen mest muligt til gavn.

  Med kontoret etableres der én indgang til hovedstadsregionen i regi af EU. Det er en fordel for udenlandske parter, som gerne vil vide mere om

  regionen, men også for kommunerne, som kan trække på kontorets viden om EU og kontakter i Bruxelles.

  KKR Hovedstaden har godkendt en model, hvor EU-kontoret ejes og finansieres med 50 % af kommunerne i hovedstadsregionen og 50 % af Region Hovedstaden. Der nedsættes en politisk bestyrelse med en ligelig repræsentation fra kommunerne og regionen.

  Udgifterne til kontoret udgør i alt 4 mio. kr. i 2014 og 7-8 mio. kr. i 2015, hvoraf kommunernes andel udgør 50 % svarende til 2 mio. kr. i 2014 og 3,5 - 4 mio. kr. i 2015. Fordelingen af udgifter mellem kommuner sker efter befolkningstal.

  Dragør Kommunes andel udgør 15.987 kr. i 2014 og 31.974 kr. i 2015 og frem.

  Det forberedende arbejde med etablering af kontoret påbegyndes i efteråret 2013, og kontoret forventes klar til drift med 3-4 medarbejdere medio 2014. Fra 2015 forventes kontoret gradvist udvidet til i alt 6-7 medarbejdere.

  EU-kontorets fokusområder, hovedopgaver, organisering og styring fastlægges i en samarbejdsaftale og i vedtægter for kontoret, der godkendes politisk op mod oprettelsen af kontoret i 2014. Succeskriterier for EU-kontoret vil skulle konkretiseres i forbindelse hermed. For yderligere beskrivelse af EU-kontoret og processen omkring etableringen se vedlagte notat og tidsplan.

  KKR Hovedstaden har bedt om en tilbagemelding senest den 15. november. For at nå tidsfristen behandles sagen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober, og som meddelelsespunkt i Teknik, Miljø og Kulturudvalget i november.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften på knapt 16.000 kr. i 2014 kan afholdes inden for forvaltningens samlede ramme.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 24. oktober 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-10-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  For stemte 14 (A, C, T, V)

  Imod stemte 0

  Undlod at stemme 1 (O)

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af en hoveddisponeringsplan for udearealer ved St. Magleby Skole
  Sagsid.: 12/848

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  forslag til hoveddisponeringsplan for udearealer godkendes

  2.

  at

  forslag til hoveddisponeringsplan godkendes i henhold til tillæg nr. 2 til lokalplan 45

  3.

  at

  der etableres en jordvold i det nord østlige hjørne af skolens boldbane

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til en hoveddisponeringsplan for skolens udearealer. I materialet er der 2 forskellige parkeringsscenarier og den endelige udformning af adkomst og p-arealerne ud mod Kirkevej er ikke endeligt fastlagt. Planen følger op på de principskitser, som har ligget til grund for udbuddet af skoleprojektet. Der er således tale om en viderebearbejdning af principskitserne.

  Planen er udarbejdet, idet den igangværende entreprise forudsætter retablering af områderne omkring det nye byggeri, replacering af cykelskure som flyttes pga. nybyggeriet og fordi entreprisen forudsætter at overskudsjord fra byggeriet kan oplægges på arealerne i nærområdet. Disse 3 aktiviteter følger direkte af det igangværende entreprise og er inkluderet i tilbuddet.

  Forslaget er udarbejdet i samarbejde med skolen og SFO.

  Hovedideen i forslaget er:

  • at skabe sammenhæng mellem skolegård og boldarealet via et aktivitetsbånd
  • at skabe sammenhæng mellem skole og SFO på Kirkevej via et aktivitetsbånd med sti (Tarzanbane)
  • at integrere cykelparkering i skolens ankomstarealer – P-pladser og ”kiss and ride”

  Hoveddisponeringsplanen er i overensstemmelse med tillæg nr. 2 til lokalplan 45, vedrørende udvidelse af St. Magleby Skole, pkt. 3 vedrørende anvendelsen og pkt. 7, vedrørende indretningen af det grønne friareal.

  Der skal fjernes jord i forbindelse med udbygningen af St. Magleby Skole. I udbuddet er det forudsat at den rene del af jorden kan indarbejdes i skolens nærområde som et aktivt legeelement i udearealerne. Den jord som ikke kan genanvendes lokalt pga eventuel forurening vil blive bortskaffet til godkendt modtageranlæg.

  I planen er det forslået, at overskudsjorden oplægges i det nord-vestlige hjørne af skolens boldbane, som en mindre kælkebakke og indgå som et element i en eventuel fremtidig legeareal og sti mellem skolen og Kirkevejens SFO. Hvor meget jord der bliver tale om i praksis som kan oplægges lokal vides ikke før anlægsarbejderne går i gang.

  Replacering af cykelskure forslås placeret på p-området ud mod Kirkevej.

  Der er således alene tale om en hoveddisponering af udearealerne og ikke et konkret valg af udstyr, belægninger eller inventar.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Hoveddisponeringsplanen er ikke prissat endnu med der vil blive udarbejdet økonomiske overslag som kan danne grundlag for diskussion af eventuelle fremtidige projekter.

  Replacering af cykelparkering, retablering omkring nybyggeriet og oplæg af overskudsjord i vold på boldbanen er inkluderet i entreprisen for ud- og ombygning af St. Magleby Skole.

  Godkendelse af hoveddisponeringsplanen er således ikke forbundet med økonomiske udgifter for Dragør Kommune. Udgifter vil først komme når de enkelte projekter vælges realiseret.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 8.oktober 2013

  Børne, Social og Sundhedsudvalget orienteres den 9. oktober 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 24. oktober 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 08-10-2013

  Ad. 1+2+3

  For stemte:

  3 (A+V)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-10-2013

  Ad 1-3

  For stemte 3 (A+V)

  Imod stemte 3 (C+T)

  Faldet

  Borgmesteren begærede sagen i KB, jf. styrelsesloven § 23

  Protokoltilføjelse fra T-gruppen:

  T-gruppen ønsker, at der gennemføres en nærmere analyse af behov for antal parkeringspladser og konkret vurdering af børnenes sikkerhed i de foreliggende forslag

  C tilsluttede sig protokoltilføjelsen

  Pernille Lundqvist (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  Ændringsforslag fra T- og C- grupperne:

  C og T-gruppen foreslår, at der gennemføres en nærmere analyse af behov for antal parkeringspladser og konkret vurdering af børnenes sikkerhed. Det kunne eksempelvis være med primær adgangsvej via Halvejen.

  For stemte 7 (C, T)

  Imod stemte 8 (A, O, V)

  Faldet

  Anbefalingen fra ØPU, med forslag fra A, O, V:

  Der tilføjes et 4. at i beslutningen:

  At trafiksikkerheden omkring Kirkevej/St. Magleby krydset belyses ved den endelige disponering.

  For stemte 8 (A, O, V)

  Imod stemte 7 (C, T)

  Godkendt

  Protokol fra T- og C- grupperne:

  C og T-gruppen foreslår, at der gennemføres en nærmere analyse af behov for antal parkeringspladser og konkret vurdering af børnenes sikkerhed. Det kunne eksempelvis være med primær adgangsvej via Halvejen

  Bilag

 • 10
  Mødeplan 2014
  Sagsid.: 13/1708

  ANBEFALING:

  Borgmestersekretariat, HR og Udvikling anbefaler, at eventuelle ændringer i mødeplanen for 2014 indarbejdes og godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2014.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder som afholdes på torsdage.

  Det lukkede møde afholdes umiddelbart inden det åbne møde, såfremt der er sager, som skal behandles for lukkede døre. Det åbne møde begynder kl. 19.00.

  Mødet den 9. oktober 2014 vil kun indeholde budgettets 2. behandling.

  Seminar:

  Der er forslag om budgetseminar den 29. og 30. august 2014.

  Kommunalpolitiske Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 20. og fredag den 21. marts 2014.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 9. og fredag den 10. januar 2013.

  EP Valg:

  Den 25. maj 2014 afholdes der valg til Europa-Parlamentet.

  Økonomi- og Planudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00. Dog ligger mødet i marts tirsdag den 18.3.2013. Mødet den 2. oktober 2013 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Børne, Social og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 8.00.

  Der skal være dialogmøder med Skolerne, Musikskole og Ungdomsskole, Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Tandplejen.

  Rækkefølgen og mødetidspunkter for dialogmøderne fastlægges i forbindelse med et af de første BSSU-møder i året.

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage og begynder kl. 17.00.

  Der skal indarbejdes dialogmøder samt vejsyn. Rækkefølgen og mødetidspunkter for dialogmøderne fastlægges i forbindelse med et af de første TMKU-møder i året.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Direktionen den 13. august 2013.

  Teknik, Miljø og kulturudvalget den 8. oktober 2013.

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 9. oktober 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 24. oktober 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 08-10-2013

  TMKU godkendte mødeplanen for 2014 for så vidt angår egne møder. Dialogmøder og vejsyn indarbejdes i forbindelse med et af de første TMKU møder i det nye år.

  Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 09-10-2013

  BSSU godkendte mødeplanen for 2014 for så vidt angår egne møder. Dialogmøderne blev planlagt til den 22. april og 20. maj 2014.

  Annette Rahbek (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-10-2013

  ØPU godkendte mødeplanen for 2014 for så vidt angår egne møder

  Pernille Lundqvist (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Stillingtagen til OPP-projekt vedrørende svømmehal/multicenter
  Sagsid.: 13/682

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  det besluttes om der skal ske udbud af et kommercielt OPP-projekt vedrørende etablering og drift af en af følgende modeller:

  1a: Ny svømmehal med tilknyttet wellnessområde

  1b: Ny svømmehal og wellness med samtidig renovering af eksisterende hal- og biblioteksfaciliteter

  2a: Ny svømmehal med wellness, ny multihal og nyt bibliotek

  2b: Ny svømmehal med wellness, ny multihal og integrering af et bibliotek på i alt 2700m2.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at indlede forhandlinger med bestillerrådgivere, der skal forestå udbuddet og OPP-kontraktudarbejdelsen m.v. for Dragør Kommune. Endelig kontraktindgåelse med rådgivere godkendes af kommunalbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. maj 2013, at administrationen skulle arbejde videre med at kvalificere grundlaget for gennemførelsen af et OPP-projekt ”Dragør Multicenter – ny svømme- og idrætshal”.

  Generelt for et OPP-projekt gælder, at på de områder som er omfattet af projektet, overgives ejerskabet og driften til en privat leverandør, og kommunen har alene status som lejer med pligt til at betale et fast, årligt beløb for den kommunale brug af faciliteterne. Kommunen har ingen indflydelse på driften.

  Administrationen har bedt Bascon som byggeteknisk rådgiver og PricewaterhouseCoopers (PwC) som økonomisk bygherrerådgiver om at belyse fire konkrete modeller for gennemførelsen af et OPP-projekt.

  De fire modeller er nærmere beskrevet i bilag 1 (Dragør Kommune – Nyt multicenter i Dragør, beslutningsoplæg vedrørende valg af scenarie) og har i hovedtræk følgende indhold:

  Model 1a – udbud af ny svømmehal på 1150 m2 og wellness 1500 m2:

  I denne model er det alene etablering og drift af en ny svømmehal med tilhørende wellness som udbydes under OPP-projektet.

  Den eksisterende hal og den eksisterende biblioteksfunktion bibeholdes som nu i kommunalt regi.

  Svømmehallen vurderes, at kunne opføres uden at det påvirker brugerne af Hollænderhallen således at hallen opretholdes som tilbud i etableringsfasen.

  Model 1b – udbud af ny svømmehal og wellness samt renovering af multihal og eksisterende bibliotek:

  I denne model udbydes såvel etablering og drift af ny svømmehal og wellness som renovering og drift af den eksisterende hal, og renovering af biblioteksfunktion.

  Denne model indebærer, at Dragør Kommune skal leje sig ind på alle områder inklusive biblioteksfunktionen.

  Denne model vil indebære, at Hollænderhallen ikke kan benyttes af brugerne i renoveringsperioden.

  Model 2a – udbud af ny svømmehal, nyt wellness, ny multihal og nyt bibliotek, tilsvarende det eksisterende:

  I denne model udbydes etablering og drift af både svømmehal og tørsportsområde, og den eksisterende hal forudsættes nedrevet.

  Alt afhængigt af placering af nyt anlæg kan der enten blive tale om at opretholde Hollænderhallen som tilbud i etableringsfasen, eller om at rive den ned med henblik på etablering af faciliteter på hallens lokation.

  Dragør Kommune vil være lejere i forhold til al kommunal brug af faciliteterne.

  Model 2b – udbud af ny svømmehal og wellness, ny multihal med samtidig integrering af et samlet bibliotek på 2700 m2:

  I denne model gør det samme som under model 2a anførte sig gældende.

  Forskellen er, at i denne model forudsættes biblioteket på Vestgrønningen nedlagt og Dragør Bibliotekerne samles på én lokation i den ny multihal.

  Der vil i givet fald skulle tages stilling til, hvad der skal ske med den ejendom, hvor biblioteket i dag er placeret.

  I forhold til et eventuelt valg af model der i givet fald skal omfattes af et udbud, skal overvejes:

  Den bedst mulige udnyttelse af det kommercielle potentiale sat i forhold til den kommunale økonomi og den kommunale brug af faciliteterne:

  OPP-operatøren skal kunne se et indtjeningspotentiale i det, som kommunen udbyder under OPP-projektet.

  Det som beslutningsoplægget fra PwC umiddelbart viser, er, at der er indtjeningspotentiale på svømmehals- og wellnessdelen, men ikke umiddelbart på tørsportsdelen.

  Indtjeningspotentialet – uanset om der er tale om svømmehal/wellness eller tørsport – reduceres proportionalt med kommunens enebrug af faciliteterne.

  For så vidt angår svømmehallen kan der tages højde for det, således at der hele tiden er svømmebaner til kommercielt brug sideløbende med den kommunale brug.

  På tørsportsdelen vurderes den kommercielle operatør imidlertid ikke at have de samme muligheder for at skabe indtjening.

  Det bemærkes i den forbindelse, at tallene i beslutningsoplægget fra PwC i vidt omfang afspejler den aktuelle kommunale brug af de eksisterende faciliteter.

  Indholdet i beslutningsoplægget fra PwC peger umiddelbart i retning af, at den bedst mulige udnyttelse af det kommercielle potentiale ligger i model 1a. Samtidig vil kommunen ved denne model bibeholde den fulde rådighedsret over anvendelsen af idrætshallen.

  Samtidig har PwC forudsat at der i hele kontraktperioden på 25-30 år opretholdes et besøgstal på 150.000 besøgende og 20.000 i wellnessafdelingen.

  I forhold til den kommunale økonomi skal der tages højde for den årlige kommunale betaling for brugsretten. PwC har på side 11 i beslutningsoplægget under ”Samlet projektøkonomi for OPP-selskabet” vurderet den årlige kommunale betaling til OPP-selskabet for de enkelte scenarier.

  Endvidere skal der tages højde for det deponeringspligtige beløb og størrelsen af et muligt hæveopgør i tilfælde af operatørens konkurs.

  Specielt størrelsen af et muligt hæveopgør skal sammenholdes med, at Dragør Kommune hverken vil være forpligtet til eller lovligt vil kunne overtage og drive de kommercielle elementer videre i kommunalt regi.

  Der er i Dragør Kommunes budget fremadrettet afsat 5 millioner kr. til driften af en svømmehal.

  Administrationen bemærker, at et udbud ikke bør gennemføres for at ”prøve markedet”. Et udbud vil som udgangspunkt indebære pligt til at antage et konditionsmæssigt tilbud. En aflysning af udbuddet efter modtagelsen af et konditionsmæssigt bud vil kunne danne baggrund for et større erstatningskrav mod Dragør Kommune.

  Såfremt det besluttes at gå i udbud, skal der vælges rådgivere i udbudsprocessen, da administrationen hverken tids- eller kompetencemæssigt kan løfte denne opgave.

  Administrationen anbefaler at blive bemyndiget til, i givet fald at indlede de individuelle forhandlinger, men forudsætter samtidig at den endelige kontraktindgåelse godkendes politisk.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se det lukkede bilag 2.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 8. oktober 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 24. oktober 2013

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 08-10-2013

  Ændringsforslag fra A og V

  1. at

  Det besluttes at der udarbejdes materiale til et funktionelt udbud vedrørende et kommercielt OPP-projekt for etablering og drift af

  1a Ny svømmehal på min. 1150 m2 og et wellness center på min. 1.500 m2 jf. scenarie 1A i analyserapport fra PWC.

  Som yderligere optioner hertil udarbejdes et funktionelt udbud til:

  1b Renovering af multihal og bibliotek jf. scenarie 1B i analyserapport fra PWC.

  2a Ny multihal og nyt bibliotek, jf. scenarie 2A i analyserapport fra PWC samt.

  1. at

  administrationen bemyndiges til at indlede forhandlinger med bestillerrådgivere, der skal forestå udbuddet og OPP-kontraktudarbejdelsen m.v. for Dragør Kommune. Endelig kontraktindgåelse med rådgivere godkendes af kommunalbestyrelsen.

  For stemte:

  3 (A + V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØPU/KB

  Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-10-2013

  Ændringsforslag fra T-gruppen:

  T-gruppen foreslår, at man – inden gennemførelse af et udbud - undersøger realismen i,

  - at en ny svømmehal skal tiltrække 150.000 betalende gæster til en gennemsnitlig billetpris på 35 kr.

  - at et wellness-center skal kunne tiltrække 20.000 betalende gæster til en gennemsnitlig billetpris på 175 kr.

  For stemte 2 (T)

  Imod stemte 3 (A+V)

  Undlod at stemme 1 (C)

  Faldet

  Anbefaling fra TMKU den 8. oktober 2013

  For stemte 3 (A+V)

  Undlod at stemme 3 (C+T)

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  Forslag fra C-gruppen om at sagen går tilbage til videre behandling i udvalgene:

  For stemte 7 (C, T)

  Imod stemte 8 (A, O, V)

  Faldet

  T-gruppen foreslår, at bilag 2 åbnes.

  For stemte 7 (C, T)

  Imod stemte 8 (A, O, V)

  Faldet

  A gruppen foreslår, at det fredag formiddag undersøges, hvorvidt bilagene kan offentliggøres.

  Godkendt

  Ændringsforslag fra T-gruppen:

  T-gruppen foreslår, at man – inden gennemførelse af et udbud - undersøger realismen i,

  • at en ny svømmehal skal tiltrække 150.000 betalende gæster tilen gennemsnitlig billetpris på 35 kr.
  • at et wellness-center skal kunne tiltrække 20.000 betalendegæster til en gennemsnitlig billetpris på 175 kr.

  For stemte 4 (T)

  Imod stemte 8 (A, O, V)

  Undlod at stemme 3 (C)

  Faldet

  Anbefalingen fra ØPU, med supplerende forslag fra V-gruppen:

  Tilbudsgiver kan i begge optioner foreslå etablering af supplerende idrætsfaciliteter

  For stemte 8 (A, O, V)

  Imod stemte 4 (T)

  Undlod at stemme 3 (C)

  Godkendt

 • 12
  Anmodning om fritagelse fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem - Dragør Skole
  Sagsid.: 13/2103

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at Nanna Boysen efter anmodning fritages fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem på Dragør Skole i perioden fra den 1. oktober 2013 til og med den 31. marts 2014, og

  2. at stedfortræder, Judy M. Eskildsen indkaldes under Nanna Boysens fravær

  SAGSFREMSTILLING:

  Nanna Boysen der er medlem af skolebestyrelsen på Dragør Skole har anmodet om, at blive fritaget fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem i perioden 1. oktober 2013 til og med 31. marts 2014.

  Anmodningen er begrundet i et ansættelsesforhold, som i perioden vil forhindre at Nanna Boysen kan deltage i skolebestyrelsesmøderne.

  I Bekendtgørelse nr. 814 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen fremgår af § 30, at kommunalbestyrelsen efter anmodning træffer beslutning om fritagelse fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem.

  Der er ikke i lovgivningen særlige bestemmelser om orlov for en på forhånd angiven periode, men i Undervisningsministeriets vejledning nr. 11/11 2005 om skolebestyrelsesvalg anføres det, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om ansøgninger om orlov ud fra de konkrete forhold.

  Det anføres endvidere, at hvis det drejer sig om en lang periode på f.eks. mere end et år, vil være rimeligt at overveje medlemmets endelige udtræden.

  Den konkrete ansøgning vedrører orlov til udgangen af marts 2014 og er som anført primært begrundet i et konkret ansættelsesforhold.

  Administrationen bemærker, at den lignende situation er reguleret i kommunestyrelsesloven § 15, hvorefter der indkaldes stedfortræder ved et medlems forfald grundet bl.a. erhverv.

  Den 29. august 2013 imødekom kommunalbestyrelsen en lignende ansøgning fra et skolebestyrelsesmedlem på St. Magleby Skole.

  Administrationen anbefaler at denne sag afgøres ud fra lignende principper, og at ansøgningen derfor imødekommes.

  I henhold til Bekendtgørelse nr. 814 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen § 31 jfr. § 24 indtræder stedfortræderen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 814 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  Godkendt.

 • 13
  Forslag fra borgmesteren
  Sagsid.: 13/2157

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmester Allan Holst (A) har den 9. oktober 2013 anmodet om, at følgende forslag sættes på KBs dagsorden den 31. oktober 2013, jf. styrelseslovens § 11:

  ”Borgmesteren foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 7.9 mio. kr. til udbygning af St. Magleby Skole og at beløbet frigives.

  Motivation:

  Kommunalbestyrelsen har på lukket møde den 27. juni 2013 besluttet følgende:

  • Entreprenør Elindco tildeles opgaven med at udbygge St. Magleby skole.
  • Der tilkøbes etablering af ventilation i eksisterende klasselokaler.
  • Der tilkøbes etablering af SFO på skolen.
  • Der er meddelt en anlægsbevilling til det samlede projekt på St. Magleby Skole på 45 mio. kr. fordelt med 9.5 mio. kr. i 2013 og 35.5 mio. kr. i 2014. Det blev endvidere besluttet, at frigive 1.6 mio. kr. til projektering samtidigt med udarbejdelse af tillæg til lokalplan.
  • Der tilkøbes nedrivning af Anes Minde.

  Kommunalbestyrelsen har ligeledes den 27. juni 2013 igangsat udarbej-delse af et forslag til lokalplantillæg nr. 2 til Lokalplan 45 vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole.

  Den 26. september 2013 blev lokalplantillæg nr. 2 til Lokalplan 45

  behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen.

  Det er på denne baggrund at den resterende anlægsbevilling for 2013 søges frigivet.”

  Sagen med bilag har været på dagsordenen i Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 8. oktober 2013. Sagen faldt ved stemmelighed.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  For stemte 8 (A, O, V)

  Imod stemte 7 (C, T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra liste T- og C-grupperne:

  T- og C-grupperne anser beslutningen om, at igangsætte byggeriet en måned før kommunalvalget, som værende en hån mod borgerne i Dragør. AOV påtvinger kommunen en skoleløsning, der ikke giver mulighed for at udmønte Folketingets skolereform med tilstrækkelige fysiske rammer af høj kvalitet. Det havde været muligt med en bibeholdelse af Vierdigets lokaler.

 • 14
  Forslag fra A
  Sagsid.: 13/2194

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren har på vegne af A-gruppen i mail af 20. oktober 2013 anmodet om, at følgende optages på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. styrelseslovens § 11:

  ”A foreslår, at administrationen udarbejder forslag til retningslinjer for, hvordan Dragør Kommune kan påtage sig et større socialt ansvar i forbindelse med udbud, kontraktindgåelse o.l. Dette gælder både i forhold til byggeprojekter, men også ved indkøb af andre typer tjenesteydelser.

  A ønsker, at retningslinjerne omfatter både arbejdsklausuler mod social dumping og forpligtelser til at ansætte elever, for der i gennem at bidrage til at flere unge får en uddannelse.

  Motivation:

  Dragør Kommune er den største virksomhed inden for kommunegrænsen. Liste A ønsker at vi som virksomhed løfter vores del af ansvaret for velfærdssamfundet, ved at sikre at kommunens leverandører betaler skat, benytter legal arbejdskraft og hjælper til at uddanne elever.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  Godkendt.

 • 15
  Forslag fra T
  Sagsid.: 13/2159

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har den 9. oktober 2013 anmodet om, at følgende forslag sættes på KBs dagsorden den 31. oktober 2013, jf. styrelseslovens § 11:

  ”Liste T foreslår at følgende drøftes

  • faseplan for arbejdet med folkeskolereformen,
  • organisering af arbejdet med folkeskolereformen,
  • plan for inddragelse af interessenter og politisk beslutning,
  • beskrivelse af kreativ fase + kommissorium for arbejdsgrupper.

  Baggrund:

  Den 13. juni 2013 blev der indgået aftale mellem regeringen og folkeskolens forligspartier om en ny folkeskolereform. Aftalen betyder, at alle folkeskolens elever fra skoleåret 2014/15 får flere timer og en mere varieret skoledag med blandt andet tidligere fremmedsprogsundervisning, flere timer i dansk og matematik, mere musik og ny tid til understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen.

  Folkeskolereformen betegnes som en af de største reformer for området inden for de sidste 40 år. Der er tale om en fundamental omlægning af skolen, som vi kender den i dag. Målet er, at eleverne fra første dag af skoleåret 2014/15 skal træde ind i en hel anderledes skoledag end den de har i dag.

  Skolen er kendetegnet ved en lang række interessenter; elever, forældre, medarbejdere og ledere. Med folkeskolereformen udvides denne kreds, da reformen lægger op til en åben skole, hvor f.eks. musik- og billedskolen, foreninger og erhvervsliv skal spille en aktiv rolle i skolen. Der bliver tale om en åben skole, hvor andre interessenter skal være en del af elevernes læringsforløb igennem hele skoleforløbet. Spørgsmålet er bl.a. hvordan og i hvilket omfang, og hvordan vi får inddraget disse nye interessenter i skabelsen af den nye folkeskole.

  Det har været et ønske at have en meget åben proces, hvor alle interessenter får mulighed for at bidrage med deres bud på, hvordan den nye folkeskole kan se ud. Målet er, at interessenterne til januar 2014 skal vise deres idéer og drømme på et fremtidsværksted, der afholdes som åbent hus for hele kommunen, hvor den nye Kommunalbestyrelse kan komme på besøg i alle idéerne og drømmene. Efterfølgende vil der blive afholdt temadag for politikerne, hvor der vil være mulighed for at drøfte igennem, hvilken ny folkeskole man ønsker i Dragør Kommune på baggrund af fremtidsværkstedet. Der træffes beslutning i marts 2014.

  Processen har i løbet af den sidste måned løbende været drøftet med lederne, været fremlagt på dialogmøde for skolerne og været trykprøvet på seminar om helhedsskolen, hvor i alt 22 kommuner deltog. Processen er løbende blevet tilpasset på baggrund af input fra de adspurgte og ligger nu i endelig form til godkendelse.

  Da procesplanen lægger op til en omfattende proces med mange inddragne interessenter og skolereformen lægger op til et kompetenceløft til både medarbejdere og ledere, har det været forvaltningens vurdering, at opgaven kræver ekstern konsulentbistand. Der er derfor indledt samarbejde med PwC og UCC, der har været samarbejdspartner i udarbejdelsen af faseplan, procesplan, organisering mv.

  Forvaltningen har allerede på nuværende tidspunkt påbegyndt kompetenceløftet for lederne i forhold til skolereformen. Det sker i første omgang ved deltagelse i 3 dages skolecamp om skolereformen afholdt af KL, hvor der foruden Dragør Kommune deltager yderligere 9 kommuner i hovedstadsområdet.

  I forbindelse med folkeskolereformen har regeringen givet bloktilskud på 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. i 2015 og fremadrettet.

  For Dragør Kommune betyder det en estimeret indtægt på 432.000 kr. i 2014 og 862.000 kr. i 2015 og fremadrettet.

  Herudover løftes kommunernes tilskud ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017. De eks-traordinære midler gives i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne har lokalt. Tildelingen af disse midler vil ske på baggrund af objektive kriterier for kommuner.

  For Dragør Kommunes vedkommende drejer det sig om ca. 312.000 kr. i 2014. Beløbene for 2015-17 er endnu ikke udmeldt.

  Ovennævnte midler er inkluderet i reformpuljen, der er afsat i budget-forliget med 2.5 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015-17. De sent mod-tagne 312.000 kr. tilgår derfor kassebeholdningen.

  Endelig har Dragør Kommune modtaget meddelelse om, at der særskilt er afsat 700 mio. kr. i perioden 2014 – 2020 til efteruddannelse af lære-re og pædagoger, og at Dragør Kommunes andel er 204.646 kr. Beløbet modtages i 2014 og vil tilgå skoleforvaltningen.

  Honoraret til ekstern konsulentbistand dækkes via reformpuljen.”

  Sagen med bilag har været på dagsordenen i Børne, Social og Sundhedsudvalget den 9. oktober 2013. Sagen blev godkendt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  Forslag fra C-gruppen om, at sagen sendes tilbage til behandling i udvalget.

  Godkendt.

 • 16
  Forslag fra C
  Sagsid.: 13/2078

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 23. september anmodet om at følgende sag drøftes på Økonomi- og Planudvalgets møde den 24. oktober 2013:

  ”C gruppen stiller forslag om, at ØPU dels får en generel drøftelse af driften af Boligselskabet Strandparken med afsæt i de enkelte afdelingers langsigtet vedligholdelsesplaner.

  Forvaltningen fremlægger de enkelte afdelinger vedligeholdelsesplaner til orientering og drøftelse, herunder hvilke huslejestigninger der forventes i de kommende år.

  Motivation

  I 2012 traf kommunalbestyrelsen beslutning om, at der i afdeling 2 kunne finde en huslejestigning sted på 10 % begrundet i lånoptagelse til udskiftning af forbrugsvandsledninger. Det har efterfølgende vist sig, at huslejen er steget med 13,46 % da afdelingen i forvejen havde problemer med at overholde deres driftsbudget.

  Dette var ikke kommunalbestyrelsen bekendt i 2012, hvilket kunne have haft en indvirken på den politiske beslutning. Den Konservative gruppe stillede forslag om, at der skulle ydes ekstern rådgivning til boligselskabet, hvilket A, V, O og DF nedstemte. Resultatet er blevet, at huslejen er steget med 13,46 %, hvilket giver en markant stigning i huslejen.

  Der ses ligeledes store stigninger i øvrige afdelinger.

  ØPU afholdt i 2013 et dialog møde med Strandparkens bestyrelse der oplyste at de, i modsætning til tidligere år, ønsker at modtage professionel rådgivning til deres vedligeholdelsesplaner og lovede at iværksætte dette.


  Den Konservative gruppe finder, at det er uholdbart med store huslejestigninger og ideen med almennyttigt boligselskab forsvinder, når der grundet store huslejestigninger ikke længere er incitament til at bo til leje. Samtidig er det afgørende at kommunalbestyrelsen intensiverer det politiske tilsyn med et boligselskab, hvor der har været store vedligeholdelsesudgifter og manglende professionel rådgivning og styring.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 24. oktober 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-10-2013

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår, at forslaget fra C følges, således:

  1) At de enkelte afdelingers budgetter og den foreliggende drifts- og vedligeholdelsesplan som er modtaget sammen med årsregnskabet for 11/12 indgår i ØPU og KBs behandling af årsregnskabet i november 2013, hvor ØPU og KB også fastsætter dagsordenen for styringsdialogmødet.

  2) På styringsdialogmødet aftales den nærmere konkretiserede tidsplan for udførelsen af bygningsgennemgangen og den efterfølgende udarbejdelse på dét grundlag af nye drifts- og vedligeholdelsesplaner.

  3) Drøftelsen med Strandparken finder sted i forbindelse med aflæggelsen af referat fra styringsdialogmødet, hvor forretningsfører fra Boligkontoret Danmark og evt. repræsentanter fra bestyrelsen inviteres til møde med ØPU som opfølgning på styringsdialogmødet.

  For stemte        2 (A)

  Imod stemte            1 (C)

  Undlod at stemme     3 (T+V)

  Godkendt

  C begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Pernille Lundqvist (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013

  Kommunalbestyrelsen besluttede følgende:

  1) At de enkelte afdelingers budgetter og den foreliggende drifts- og vedligeholdelsesplan som er modtaget sammen med seneste

  årsregnskab indgår i ØPU og KBs behandling af årsregnskabet i november 2013, hvor ØPU og KB også fastsætter dagsordenen

  for styringsdialogmødet.

  2) På styringsdialogmødet fremlægges nærmere konkretiserede tidsplaner for udførelsen af bygningsgennemgangen og den efterfølgende udarbejdelse på dét grundlag af nye drifts- og vedligeholdelsesplaner.

  3) Drøftelsen med Strandparken finder sted i forbindelse med aflæggelsen af referat fra styringsdialogmødet, hvor forretningsfører fra Boligkontoret Danmark og evt. repræsentanter fra bestyrelsen inviteres til møde med ØPU som opfølgning på styringsdialogmødet.

  Godkendt.