Skip navigationen

Referat

Torsdag den 28. november 2013 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Afbud fra Hanne Stockbridge (V)
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2013

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2013

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Meddelelse: Vedtægtsændring i Strandparken
  Sagsid.: 13/2297

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 8. november 2013 modtaget meddelelse om og dokumentation for, at Strandparken pr. 30. oktober 2013 har ændret vedtægterne for det almene boligselskab på følgende 2 punkter:

  1) Der ønskes fra boligselskabets side ikke længere udpeget en repræsentant til bestyrelsen fra Kommunalbestyrelsen.

  2) Der afholdes ét ordinært årligt repræsentantskabsmøde.

  Begrundelsen for vedtægtsændringen ad. 1 er, at kontakten til kommunen i dag i henhold til loven foregår gennem styringsdialogen og med den direkte kontakt til kommunens administration.

  Realitetsændringen ad 2 er, at der afholdes ét egentlig repræsentantskabsmøde med den fulde, formelle dagsorden i henhold til reglerne.

  Som det fremgår, blev det dog vedtaget at afholde yderligere ét møde med f.eks. temadagsorden.

  Tilsynet med de almene boliger skal i forhold til vedtægterne og vedtægtsændringer påse, at vedtægterne overholde reglerne i almenboliglovgivningen, hvilket kan konstateres at være tilfældet.

  Boligselskabet har hidtil valgt at anmode om en kommunalt udpeget bestyrelsesrepræsentant, men der er intet lovkrav herom.

  Der er lovkrav om afholdelse af ét årligt, ordinært repræsentantskabsmøde.

  LOVE/REGLER:

  Almenboliglovgivningen som bl.a. slår fast at kommunalbestyrelsen som tilsyn skal påse, at de almene boligers vedtægter opfylder reglerne i almenboliglovgivningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 21. november 2013

  Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-11-2013

  Til efterretning

  Pernille Lundqvist (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2013

  Til efterretning.

 • 4
  Tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje i Dragør Kommune
  Sagsid.: 13/2022

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje i Dragør Kommune godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen foreslår, at Dragør Kommune får en fælles tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmeplejen for at få et ensartet afsæt for tilsyn.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem. Serviceloven stiller krav om, at Kommunalbestyrelsen godkender en tilsynspolitik for tilsyn med personlig og praktisk hjælp leveret til hjemmeboende borgere efter Serviceloven. Der er ikke et tilsvarende krav om en decideret politik for tilsynet med plejeboliger, men forvaltningen foreslår en fælles tilsynspolitik for at sikre ensartetheden.

  Den fælles tilsynspolitik for Dragør Kommune omfatter de tilsyn, som kommunen gennemfører på det samlede sundheds- og omsorgsområde. Det drejer sig om tilsyn i såvel hjemmepleje, herunder private leverandører, som i plejeboliger. Hvis tilsynene medfører vurderingen ”ikke godkendt” planlægges og gennemføres et skærpet uanmeldt tilsyn indenfor 3 måneder.

  Tilsynet i plejeboliger skal belyse borgerens boligforhold, hjælpen efter §§ 83 og 86 i Serviceloven, social trivsel, forplejning, aktiviteter og medindflydelse. Derudover skal det også belyse personalets kompetencer og uddannelse, magtanvendelse, dokumentation og sygefravær.

  Tilsynet i hjemmeplejen skal belyse hjælpen efter § 83 i Serviceloven, dvs. kvaliteten i ydelserne, sammenhængen mellem de visiterede og leverede ydelser, overensstemmelse mellem den visiterede ydelse og borgerens funktionsniveau, graden af borgerens medindflydelse og deltagelse i opgaverne.

  Resultaterne af tilsynene afrapporteres til Kommunalbestyrelsen en gang årligt.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151 og Lov om ændring af lov om social service, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. § 14 og Vejledning om hjælp og støtte efter Serviceloven (Vejledning nr. 2 til Serviceloven) af 15. feb. 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tilsynet finansieres inden for den tildelte ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tilsynspolitikken har været i høring i Ældrerådet, som har følgende kommentarer:

  1. Rådet støtter forslaget om en fælles tilsynspolitik for hjemmeplejen og Enggården.
  2. Kommunen bør overveje, hvordan tilsynets resultater offentliggøres.
  3. Tilsyn om aftenen, om natten og i weekender bør ikke udelukkes.
  4. Antallet af udvalgte beboere og borgere til interviews er rimeligt, men der skal være fokus på, hvem der udvælges og hvad der uddrages af interviewene
  5. Punkterne ”personalets kompetencer og uddannelse” samt ”dokumentation og sygefravær” bør belyses både på Enggården og i hjemmeplejen

  Forvaltningen har på baggrund af kommentarerne foretaget følgende:

  Ad. 2 Tilsynsrapporterne forelægges til orientering i Ældrerådet efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Ad. 3 Forvaltningen vurderer, at tilsyn om aftenen, om natten og i weekender vil blive for ressourcekrævende.

  Ad. 5 Punkterne ”personalets kompetencer og uddannelse” samt ”dokumentation og sygefravær” indgår nu også i tilsynet med hjemmeplejen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social, og Sundhedsudvalget den 7. november 2013

  Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 07-11-2013

  Anbefales over for KB.

  Behovet omkring tilsyn om aftenen og natten forelægges udvalget om ca. et halvt år.

  Kenneth Gøtterup ( C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Folkeskolereform - Overordnede principper for Dragør Kommunes skolevæsen
  Sagsid.: 13/2123

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at følgende overordnede principper for Dragør Kommunes skolevæsen godkendes:

  1.

  at

  kommunen følger KL´s fortolkning af de nye arbejdstidsregler for lærerne pr. 1. august 2014,

  2.

  at

  der - i overensstemmelse med KL´s vejledning til kommunerne - ikke indgås en kommunal arbejdstidsaftale, samt at der ikke kan indgås lokale aftaler, som mindsker ledelsesretten på de enkelte skoler,

  3.

  at

  kontakten mellem forældre og skole som hovedregel sker inden for normal arbejdstid (hverdage, mandag til fredag i dagtimerne),

  4.

  at

  den understøttende undervisning i vid udstrækning varetages af og i samarbejde med andre faggrupper end lærere og så vidt muligt i samarbejde med det frivillige foreningsliv og øvrige relevante samarbejdspartnere.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skolereform:

  Den 13. juni 2013 blev der indgået aftale mellem regeringen og folkeskolens forligspartier om en ny folkeskolereform. Aftalen betyder, at alle folkeskolens elever fra skoleåret 2014/15 får flere timer og en mere varieret skoledag med blandt andet tidligere fremmedsprogsundervisning, flere timer i dansk og matematik, mere musik og ny tid til understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen. Det bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp, men frivilligt for eleverne at deltage. Det forventes, at lektiecafé bliver obligatorisk efter næste valg.

  Nye arbejdstidsregler:

  Foruden folkeskolereformen er der også kommet nye arbejdstidsregler for lærerne, som træder i kraft pr. 1. august 2014. I KL publikationen

  ”En ny folkeskole” fremgår det, at de nye arbejdstidsregler for lærerne kort fortalt betyder:

  Den ydre ramme om arbejdstiden:

  Årsnorm – lærernes arbejdstid opgøres for et år af gangen og svarer til 37 timer i gennemsnit om ugen.

  Arbejdet foregår på skolen, med mindre ledelsen beslutter andet.

  Ved overarbejde gives afspadsering eller overarbejdsbetaling.

  Beskyttelse vedrørende arbejdstidens placering:

  Arbejdstiden placeres normalt på hverdage, mandag – fredag i dagtimerne

  Ved pålagt arbejde om aftenen og i weekender gives særlige tillæg.

  Arbejdstiden skal så vidt muligt være samlet.

  Ved pålagt delt tjeneste gives særlige tillæg.

  Ret til information om opgaver:

  Lærerne har ret til en opgaveoversigt forud for skoleåret – en overordnet angivelse af forventede arbejdsopgaver. Der er ingen form- og proceskrav til opgaveoversigten.

  Det forudsættes, at ledelse og lærere har dialog om opgaverne

  Fysisk tilstedeværelse på skolen:

  Som udgangspunkt ønskes en tilstedeværelse fra lærernes side på skolerne i den fulde arbejdstid, dog med mulighed for at indgå andre aftaler i kortere perioder med ledelsen. Målet er at understøtte samarbejdet i teams og med andre faggrupper. Den fulde tilstedeværelse sætter krav til arbejdsforholdene på skolerne, både til den fysiske indretning og til tilgængeligheden af udstyr. Udgangspunktet for tilstedeværelsen er en god anvendelse af arbejdstiden på skolen. Overordnet skal der være fokus på mobilitet og fleksibilitet jf. den vedtagne IT-strategi, der lægger op til muligheden for at koble sig på alle steder med mobile enheder, men også på ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne, så de har mulighed for at udføre den vifte af forskellige arbejdsopgaver, som kendetegner deres nuværende arbejde.

  Fysisk tilstedeværelse er forbundet med en række lovkrav i forhold til arbejdsmiljø, samt ønsker fra medarbejdernes side. Dette skal drøftes igennem med medarbejderne, inden skolelederne træffer endelig beslutning om indretning.

  Skole /forældre kontakt

  I fremtiden kan denne kontakt kun ske på aftalte tidspunkter i den normale arbejdstid eller via forældreintra.

  Forældremøder vil dog fortsat kunne holdes om aftenen jf. arbejdstidsreglerne om aftenarbejde.

  Understøttende undervisning

  I Folkeskolereformen er der indført et nyt begreb – den understøttende undervisning. Undervisningen omfatter læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Målet er, at den understøttende undervisning skal bidrage til at styrke elevens faglige niveau. Den understøttende undervisning kan varetages af andre faggrupper end lærerne.

  Det er forvaltningens opfattelse, at ved at lade andre faggrupper deltage som en integreret del af skoledagen, understøttes helhedssynet på den enkelte elev, da de forskellige fagkompetencer i fællesskab skaber et mere nuanceret billede i de daglige drøftelser om læringsmål, sociale kompetencer, trivsel mv. samt en mere afvekslende dag for eleverne.

  Forvaltningen vil arbejde videre med mulighederne for at inddrage foreningsliv og andre aktører bl.a. via den kommende proces for arbejdet med skolereformen.

  LOVE/REGLER:

  Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af 7. juni 2013.

  Det forventes at den nye lov om folkeskolen vedtages i folketinget i oktober måned 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den endelige økonomi vil afhænge af de beslutninger der træffes på BSSU, ØPU og KB i løbet af efteråret angående arbejdsgiverforhold, herunder blandt andet timetal og varetagelse af understøttende undervisning. I reformpuljen er afsat økonomi til sikring af ordentlig proces evt. etablering af arbejdspladser til medarbejderne på skolen,mv., samt tilpasning af fritidstilbud,mv.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 9. oktober 2013

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 7. november 2013

  Økonomi og Planudvalget den 21. november 2013

  Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 09-10-2013

  Der forelå 3 ændringsforslag:

  1. Ændringsforslag C-gruppen:

  ”C-gruppen foreslår, at sagen udsættes en måned og at BSSU afholder en temadrøftelse, hvor skolereformen belyses mere indgående, således at beslutningerne kan træffes på et mere oplyst grundlag. Hele kommunalbestyrelsen inviteres til denne temadrøftelse.”

  2. Ændringsforslag fra T-gruppen:

  ”Dragør Kommunes skolevæsen skal være forankret i et konstruktivt samarbejde mellem forældre, elever, personale og kommunen. Evt. hensyn til KL og statslige myndigheder må vige i forhold hertil. Udvalget vedtager derfor følgende overordnede principper for Dragør Kommunes skolevæsen:

  1 Kommunen fastlægger selvstændigt, men på grundlag af KLs henholdsvis Danmarks Lærerforenings vejledninger sin fortolkning af de nye arbejdstidsregler for lærerne pr. 1. august 2013.

  2. Lokale arbejdstidsregler kan alene indgås efter politisk godkendelse.

  3. Forberedelse og gennemførelse af ændringer i Dragør Kommunes skolevæsen som følge af landspolitiske initiativer finder alene sted på grundlag af fremsatte lovforslag, som støttes af et folketingsflertal.”

  3. O+A+V stillede ændringsforslag til ad 4:

  ”at der efter …..med andre faggrupper end lærere tilføjes pædagoger og pædagogmedhjælpere ….”

  C-gruppens forslag, det mest vidtgående blev sat under afstemning først:

  Et enigt BSSU godkendte, at sagen udsættes en måned og at BSSU afholder en temadrøftelse, hvor skolereformen belyses mere indgående, således at beslutningerne kan træffes på et mere oplyst grundlag. Hele kommunalbestyrelsen inviteres til denne temadrøftelse.

  BSSU godkendte at der afholdes temamøde den 29. oktober 2013, kl. 17.00 – 19.00.

  Som konsekvens heraf bortfalder afstemningen af de øvrige forslag.

  Annette Rahbek (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 07-11-2013

  T-gruppen genfremsatte ændringsforslag fra den 9. oktober 2013:

  ”Dragør Kommunes skolevæsen skal være forankret i et konstruktivt samarbejde mellem forældre, elever, personale og kommunen. Evt. hensyn til KL og statslige myndigheder må vige i forhold hertil. Udvalget vedtager derfor følgende overordnede principper for Dragør Kommunes skolevæsen:

  1 Kommunen fastlægger selvstændigt, men på grundlag af KLs henholdsvis Danmarks Lærerforenings vejledninger sin fortolkning af de nye arbejdstidsregler for lærerne pr. 1. august 2013.

  2. Lokale arbejdstidsregler kan alene indgås efter politisk godkendelse.

  3. Forberedelse og gennemførelse af ændringer i Dragør Kommunes skolevæsen som følge af landspolitiske initiativer finder alene sted på grundlag af fremsatte lovforslag, som støttes af et folketingsflertal.”

  O+A+V genfremsatte ændringsforslag til ad 4 fra den 9. oktober 2013:

  ”at der efter …..med andre faggrupper end lærere tilføjes pædagoger og pædagogmedhjælpere ….”

  T-gruppens ændringsforslag blev sat under afstemning først.

  For stemte

  1 (T)

  Imod stemte

  5 (A+O+V)

  Faldet.

  Herefter blev O+A+V’s ændringsforslag sat under afstemning.

  For stemte

  5 (A+O+V)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  1 (T)

  Godkendt.

  Herefter blev administrationens indstilling og O+A+V’s ændringsforslag til ad 4 sat under afstemning

  For stemte

  5 (A+O+V)

  Imod stemte

  1 (T)

  Anbefales over for ØPU/KB

  Kenneth Gøtterup ( C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-11-2013

  T genfremsatte ændringsforslag fra BSSU:

  For stemte 2 (T)

  Imod stemte 3 (A+V)

  Undlod at stemme 1 (C)

  Faldet

  Ad anbefaling fra BSSU med godkendt ændringsforslag fra A+O+V:

  For stemte 3 (A+V)

  Undlod at stemme 1 (C)

  Imod stemte 2 (T)

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2013

  A-gruppen fremsatte følgende ændringsforslag:

  For fortsat at udvikle skolen i fællesskab, bevare det gode samarbejde samt give en bedre sikring af lærernes arbejdsliv og arbejdsmiljø fastlægges følgende overordnede principper for Dragør Kommunes skolevæsen:

  1. at kommunen på baggrund af KL´s samt Danmarks Lærerforenings fortolkning fastlægger sin egen fortolkning af de nye arbejdstidsregler for lærerne pr. 1. august 2014.
  2. at der på baggrund af denne fortolkning indgås en kommunal arbejdstidsaftale, som fastsætter lærernes ugentlige tilstedeværelse på skolerne, og at der i aftalen endvidere skabes plads til, at hver enkelt lærer får tildelt sin egen rådighedspulje.
  3. at kontakten mellem forældre og skole som hovedregel sker inden for normal arbejdstid, men efter aftale også kan foregå på andre tidspunkter.
  4. at den understøttende undervisning varetages af lærere, pædagoger eller andre personer med relevante kompetencer og i samarbejde med f.eks. det frivillige foreningsliv.
  5. at forberedelse og gennemførelse af ændringer i Dragør Kommunes skolevæsen som følge af landspolitiske initiativer finder alene sted på baggrund af fremsatte lovforslag, som støttes af et folketingsflertal.
  6. at der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med deltagelse af forvaltning, repræsentanter fra de politiske partier, skoleledelser, tillidsrepræsentanter samt formanden for DLF kreds 13 til at udarbejde et oplæg til konkretisering af ovenstående forud for endelig politisk beslutning.

  Forslag fra Peter Læssøe (T) om at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i fagudvalget.

  For stemte 6 ( T, V + Asger Larsen)

  Imod stemte 8 (A, C ÷ Asger Larsen, O)

  Faldet.

  Afstemning om A-gruppens ændringsforslag.

  For stemte 10 (A, C, O, Birgitte Rinhart)

  Imod stemte 2 (V)

  Undlod at stemme 2 (Peter Læssøe, Kim Grønved)

  Godkendt.

  Protokol fra V:

  Venstre mener, at der skal være fleksibilitet i læreres og pædagogiske medarbejderes arbejdstid og tilstedeværelse, men fastholder at ledelsesretten skal være i skoleledelsen.

  Bilag

 • 6
  Samarbejdsaftale med DONG Energy
  Sagsid.: 12/455

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller

  1.

  at

  der indgås samarbejdsaftale med DONG Energy om samtidig nedgravning af stramt jordkabel til den fremtidige vejbelysning

  2.

  at

  Dragør Kommune tiltræder overdragelsesaftale fra DONG Energy om master og ”nul-ledning” mod økonomisk kompensation i henhold til masteoverdragelsesaftalen

  3.

  at

  forvaltningen udbyder indkøb af el-kabel efter udbudsprincippet ”billigste pris” til levering primo januar 2014

  SAGSFREMSTILLING:

  DONG Energy har på møde oplyst, at de skal i gang med at jordlægge alle luftledninger i Dragør Kommune, og at projektet skal udføres i perioden januar til december 2014. Det er Energitilsynet, som har pålagt DONG at gennemføre projektet inden udgangen af 2014. Projektet er således fremrykket med 1 år.

  Det kan oplyses, at der ikke er mulighed for at rykke projektet, og det vil koste Dragør Kommune 5-10 gange mere at jordlægge egne kabler senere.

  Dragør Kommune kan med fordel indgå samarbejdsaftale med DONG, om samtidig jordlægning af et stramt jordkabel til kommunens vejbelysning på de strækninger, hvor der er fælles luftledninger. Dette som forberedelse af kommunens egen senere jordlægning af luftledninger i forbindelse med ESCO projekt for vejbelysningen.

  DONG er i færd med udbudsproces for deres jordlægning i Dragør Kommune, og hvis Dragør Kommune vil indgå i denne, skal der indgås og underskrives en samgravningsaftale (bilag 1). Deadline for indgåelse af samgravningsaftale er den 02. december 2013 grundet projektets udbudsterminer.

  Endvidere skal der indgås aftale om de master inklusiv fundamenter, som fortsat er nødvendige af hensyn til vejbelysningens luftledninger efter DONGs jordlægning. Dette indtil Dragør Kommune selv løbende kan frakoble luftledninger og i stedet for kan tilkoble vejbelysningen til det nedgravede jordkabel. Disse master skal Dragør Kommune overtage fra DONG. Vedlagt som bilag 2 er en masteoverdragelsesaftale. Denne er med samme vilkår, som tiltrådt af øvrige kommuner, heriblandt København. I aftalen indgår en kompensation fra DONG pr. mast på kr. 770 ex. moms. Såfremt Dragør Kommune demonterer overdragne master inden den 31. december 2017 betaler DONG yderligere kr. kr. 550 ex. moms pr. mast. Baggrunden for dette er, at masterne er forbundet med en skrotningsafgift, som Dragør Kommune kommer til at afholde, når master kan skrottes. Ved hurtig skrotning fås den større kompensation, idet masterne derved ikke betragtes som en udskydelse af ellers nødvendig anlægsinvestering.  Kompensationsprisen pr mast er en gennemsnitsberegning bestående af bidrag til dels håndtering i forbindelse med skrotning og dels til selve skrotningsafgiften. Både håndteringsudgift og skrotningsafgift varierer reelt afhængigt af, om der er tale om træmast, stålmast eller betonmast. Kompensationsprisen er oprindeligt indgået med Københavns Kommune efter juridisk afdækning og forhandling. DONG har oplyst, at masteoverdragelsesaftale og kompensationspris ikke er til forhandling. Efter overdragelse skal Dragør Kommune selv sørge for drift og vedligehold samt forsikring af masterne. Sammen med masterne overtager Dragør Kommune eneansvaret for yderligere to luftledninger fra DONG, den såkaldte nul-ledning henholdsvis tændledning.

  Afhængig af vintervejret kan arbejdet med jordlægningen blive opstartet i januar 2014 eller senest omkring 1. marts 2014. DONG arbejder efter en 1. etape (17 km luftledning) i perioden januar til maj 2014 og 2./3. etape (18 km luftledning) juni-september 2014. Etapeinddelingen kan ses på kort bilag 3.

  For at kunne deltage i DONGs jordlægning skal Dragør Kommune forinden udbyde og indkøbe eget jordkabel og levere dette til DONG som en medbygherre leverance. Forvaltningen er i færd med forberedelserne til et udbud efter udbudsprincippet ”billigste pris” til levering primo januar 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I kommunens budgetaftale for 2014 er der afsat kr. 3,0 mio. til indkøb og jordlægning af fælles luftledninger. I 2015 er der afsat yderligere kr. 1,0 mio. til fælles jordlægning.

  Forvaltningen påtænker i december 2013 at fremlægge sag om frigivelse af beløb fra anlægsbevillingen til indkøb af kabel til levering primo januar 2014 samt til medfinansiering af den fælles gravning sammen med DONG.

  I forbindelse med DONGs detailprojektering har DONG oplyst, at der i alt er knap 13 km fælles tracé, hvilket er noget mindre end tidligere antaget. Den samlede udgift for Dragør Kommune til et samgravningsprojekt inklusive indkøb af kabel forventes derfor at være under kr. 1.300.000 i stedet for de hidtidigt forventede kr. 4.000.000.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forvaltningen vil skrive ud til alle grundejerforeninger i Dragør Kommune og orientere om, at DONG iværksætter jordlægning af deres luftledninger i 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 5. november 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 21. november 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 05-11-2013

  Ad. 1+2+3

  Anbefales overfor ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-11-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Stillingtagen til svar til Statforvaltningen, Tilsynet
  Sagsid.: 13/2319

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det udarbejdede udkast til svar til Statsforvaltningen godkendes til afsendelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 15. november 2013 modtaget brev fra Statsforvaltningen, som beder Dragør Kommune udtale sig om hjemmel og begrundelse for lukningen af to bilag til punkt 11 på dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2013.

  Statsforvaltningen har modtaget en klage over bilagslukningen fra Kenneth Gøtterup (C) på vegne den konservative byrådsgruppe i Dragør.

  Administrationen har udarbejdet udkast til svar til statsforvaltningen, og indstiller at svaret godkendes til afsendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2013

  Der var ingen spørgsmål.