Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 10. december 2013 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 10-12-2013

  Ingen spørgsmål.

 • 2
  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten
  Sagsid.: 13/2396

  ANBEFALING:

  Borgmesteren anbefaler, at forslag til ændring af kommunens styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen fra den 1. december 2013 mellem A+C(minus Asger Larsen)+O+V er der aftalt en ændring af de stående udvalgs opgaveområder samt en oprettelse af yderligere et stående udvalg.

  Ændringer i udvalgenes opgaveområder og antal kræver ændring af styrelsesvedtægten, hvorfor procedurerne herfor skal iagttages. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

  Det foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen vedtager en ændring af kommunens styrelsesvedtægt, således at den eksisterende udvalgsstruktur med et Økonomi- og Planudvalg, Teknik, Miljø og Kulturudvalg og Børne, Social og Sundhedsudvalg ændres til en udvalgsstruktur med et Økonomiudvalg, et Børne, Fritids- og Kulturudvalg, et By, Erhverv og Planudvalg og et Social- og Ældreudvalg.

  Som bilag udsendes den nuværende styrelsesvedtægt samt forslag til ny styrelsesvedtægt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært Økonomi- og Planudvalgsmøde den 5. december 2013

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 10. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013   

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 05-12-2013

  Anbefales over for KB

  Det anbefales endvidere, at de nye udvalg oplyses om egne driftsområder, herunder om bygninger, anlæg og arealer.

  Ole K. Svendsen (A), Asger Larsen (C), Annette Rahbek (V) var fraværende med anmeldt forfald

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 10-12-2013

  Anbefalet til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen med følgende udformning af §14, stk. 2:

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens tilbud på 0-18 års området, sociale undervisningsmæssige og visse kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende

  • Folkeskolen, ungdomsskolen og voksenundervisning
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område
  • Musik- og kulturskole
  • Dagtilbud m.v.

  Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af Det forpligtende Samarbejde, Delaftale 2 Specialundervisning og PPR.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Forslag fra A-gruppen:

  ”Social og ældreudvalget” ændres til ”Social og Sundhedsudvalget”.

  Godkendt

  Bilag

 • 3
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 10-12-2013

  Ingen spørgsmål.