Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 23. januar 2014 kl. 12:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Der var afbud fra Peter Læssøe, Annette Nyvang, Ole Hansen og Morten Dreyer.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  Konstituering til nye udvalg
  Sagsid.: 14/17

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender udvalgenes sammensætning som beskrevet i sagsfremstillingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På det konstituerende møde den 3. december 2013 blev der efter styrelsesvedtægten udpeget medlemmer til et Økonomi- og Planudvalg og to stående udvalg i form af Teknik, Miljø og Kulturudvalg og Børne, Social og Sundhedsudvalg.

  Kommunalbestyrelsen har senere i december 2013 vedtaget en ny styrelsesvedtægt, der skal træde i kraft den 1. februar 2014, og hvor kommunalbestyrelsen foruden et Økonomiudvalg skal nedsætte følgende stående udvalg:

  By, Erhverv og Planudvalg

  Social og Sundhedsudvalg

  Børn, Fritid og Kulturudvalg

  Det fremgår af Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side 184 f, at:

  ”Hvis kommunalbestyrelsen i funktionsperioden opretter eller nedlægger stående udvalg, sker der en så væsentlig ændring af forudsætningerne for valg til stående udvalg, at der, såfremt det begæres af blot et enkelt medlem, skal finde en fornyet konstituering sted af alle de stående udvalg. Der vil ved den fornyede konstituering være adgang til om ønsket at anmelde en ny gruppedeling. Begrundelsen herfor er, at de forudsætninger, der ligger til grund for gruppedannelsen ved en given udvalgsstruktur, ikke nødvendigvis er de samme, når udvalgsstrukturen ændres. Der er således ikke mere tale om det samme valg, jf. § 24, stk. 3.

  […]

  Efter § 24, stk. 3, 3. pkt., skal der ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg foretages samme gruppeanmeldelse. Dette indebærer, at økonomiudvalget må medinddrages, hvis der på grund af ændringer i de stående udvalg skal ske nyvalg til disse, og der i den anledning anmeldes nye valggrupper.”

  Det er imidlertid over for administrationen tilkendegivet, at sammensætningen af udvalgene efter politisk aftale bliver således:

  Økonomiudvalg

  Nr. 1 Eik Dahl Bidstrup (V)

  Nr. 2 Allan Holst (A)

  Nr. 3 Kenneth Gøtterup (C)

  Nr. 4 Birgitte Brix Bendtsen (C)

  Nr. 5 Svend Mathiasen (L)

  Nr. 6 Morten Dreyer (O)

  Nr. 7 Peter Læssøe (T)

  By, Erhverv og Planudvalg

  Nr. 1 Allan Holst (A)

  Nr. 2 Birgitte Brix Bendtsen (C)

  Nr. 3 Asger Larsen (C)

  Nr. 4 Morten Dreyer (O)

  Nr. 5 Birger Larsen (O)

  Nr. 6 Ebbe Kyrø (T)

  Nr. 7 Helle Barth (V)

  Social og Sundhedsudvalg

  Nr. 1 Morten Dreyer (O)

  Nr. 2 Ole H. Hansen (A)

  Nr. 3 Kenneth Gøtterup (C)

  Nr. 4 Asger Larsen (C)

  Nr. 5 Svend Mathiasen (L)

  Nr. 6 Peter Læssøe (T)

  Nr. 7 Jens Passarge (V)

  Børn, Fritid og Kulturudvalg

  Nr. 1 Kenneth Gøtterup (C)

  Nr. 2 Ole K. Svendsen (A)

  Nr. 3 Allan Holst (A)

  Nr. 4 Birger Larsen (O)

  Nr. 5 Ebbe Kyrø (T)

  Nr. 6 Annette Nyvang (T)

  Nr. 7 Helle Barth (V)

  Det skal på den baggrund anbefales, at kommunalbestyrelsen godkender udvalgenes sammensætning som beskrevet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-01-2014

  Godkendt.

 • 4
  Udpegning af suppleanter til Børn og Unge-udvalget
  Sagsid.: 13/2431

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at til Børn og Unge-udvalget udpeger Valggruppe 1 en personlig suppleant for Kenneth Gøtterup og Valggruppe 2 udpeger en personlig suppleant for Asger Larsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På det konstituerende møde i kommunalbestyrelsen den 3. december 2013 blev der til Børn og Unge-udvalget udpeget to medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

  Valggruppe 1 (A + C (minus Asger Larsen)+ O+ V) udpegede Kenneth Gøtterup og Valggruppe 2 (L + T + Asger Larsen) udpegede Asger Larsen.

  Der blev imidlertid ikke på det konstituerende møde udpeget suppleanter for hvert af de udpegede medlemmer.

  Valggruppe 1 skal derfor udpege en personlig suppleant for Kenneth Gøtterup og Valggruppe 2 skal udpege en personlig suppleant for Asger Larsen.

  Suppleanterne skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-01-2014

  Personlig suppleant for grp 1: Jens Passarge

  Personlig suppleant for grp 2. Svend Mathiasen

 • 5
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-01-2014

  Bent Larsen spurgte, om Dragør kommune har sendt anmodning om at få del i Milliardpuljen til ældreområdet.

  Borgmesteren svarede, at der endnu ikke er indsendt en anmodning, men at sagen behandles på det kommende udvalgsmøde i Social- og Sundhedsudvalget, kommunen er opmærksom på at fristen er i februar.