Skip navigationen

Referat

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkt 13 og 15 blev taget af dagsordenen.

Afbud fra Birger Larsen (O), Marianne Grip-Hansen indkaldt som suppleant.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Meddelelse - St. Magleby skole - status på projekt og tidsplan
  Sagsid.: 12/848

  SAGSFREMSTILLING:

  Status på anlæg:

  Byggearbejdet blev påbegyndt den 6. november 2013 som planlagt og følgende arbejder er gennemført på etape 1:

  - Etablering af byggeplads.

  - Demontering af installationer.

  - Demontering af lofter og vægge.

  - Nedrivning af toiletbygning og cykelskure.

  - Nedrivning af Anes Minde.

  - Jord- og kloakarbejder.

  - Fundament- og betonarbejder.

  Entreprenøren har oplyst, at de forventer en samlet forsinkelse på 1. etape af byggeriet på ca. 2 måneder, afleveringen udsættes til 1. april 2015.

  Forsinkelsen skyldes dels at kontrakt med entreprenøren var betinget af, at de måtte påbegynde projekteringen, men ikke bestille materialer, betonelementer, døre/vinduer m.m. samt igangsætte de indledende byggearbejder før lokalplantillæg nr. 2 til lokalplan nr. 45 var vedtaget. Og dels en for optimistisk tidsplan fra bygherrens side.

  Forvaltningen vurderer at forsinkelsen er velbegrundet og at den ændrede tidsplan sikrer en god byggeproces, god kvalitet, og at forsinkelsen er udgiftsneutral for projektet.

  Skolen er orienteret om denne tidsplansændring, og de vurderer, at udskydelsen ikke har væsentlig indflydelse på skolens drift.

  Revideret hovedtidsplan er vedlagt.

  Forvaltningen forventer at fremsende orientering om status på fremdrift

  m.v. til udvalget hver anden måned.

  Det kan oplyses, at der løbende kan ske ændringer i tidsplan, fremdrift

  mv., men at dette vil søges indarbejdet i den løbende orientering.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 16. januar 2014

  Økonomiudvalget den 23. januar 2014

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 16-01-2014

  Orienteringen taget til efterretning og anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  Til efterretning.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Status på etape 1 omlægningen af færgearealet på Dragør Havn samt status for lejemålet Færgevej 10-12
  Sagsid.: 13/1225

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen frigav den 28. februar 2013 under behandlingen af sag 11/3186 midler til realiseringen af etape 1 til en omlægning af færgearealet på Dragør Havn.

  Realiseringen af etape 1 forudsatte bl.a. en nedrivning af lejemålet Færgevej 10-12, som imidlertid ikke var ledigt da midlerne blev frigivet.

  Den 23. maj 2013 gav Økonomi- og Planudvalget under behandlingen af sag 13/1225 administrationen mandat til at rette henvendelse til den eneste tilbageværende lejer i lejemålet, Scandinavian Yacht Center, for at indlede forhandlinger dels om lejers eventuelle fraflytning fra lejemålet Færgevej 10- 12 og dels om en flytning af den telthal som virksomheden har opstillet på Dragør Havn.

  Scandinavian Yacht Center har nu opsagt lejemålet til ophør pr. 31. januar 2014, idet lejer ønsker at indgå i et kontorfællesskab andetsteds på Dragør Havn.

  I overensstemmelse med Økonomi- og Planudvalgets beslutning har administrationen i samarbejde med Scandinavian Yacht Center udpeget et sted i det østlige byggefelt hvor telthallen flyttes til i løbet af maj måned 2014. Lejen for telthallen ændres ikke, men vil fortsat være kr. 61.440,00.

  I forhold til realiseringen af etape 1 i omlægningen af Dragør Havn indebærer den aktuelle situation, at der nu tages skridt til at indlede forundersøgelser af ejendommen Færgevej 10-12, forinden bygningen nedrives i løbet af foråret 2014.

  Af øvrige arbejder, som påtænkes gennemført i foråret 2014 før telthallen omplaceres, kan nævnes:

  • Fjernelse af materialgården ved Færgevej 10-12 pågår.
  • Påbegyndelse af sætning af kantsten som ny afgrænsning mod græsfælleden på det første stykke vest for telthallen under iagttagelse af den fortsatte drift af værftets telthal.
  • Retablering af asfalt efter nedrivning af bygningen Færgevej 10-12.
  • Supplerende afstribninger på havnens parkeringsareal efter bygningsnedrivningen Færgevej 10-12

  Øvrige arbejder i 1. etape afventer flytningen af telthallen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  Til efterretning.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 5
  Forslag til procedure for budgetlægningen 2015
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Det anbefales, at forslag til procedure for budgetlægningen 2015 godkendes og indarbejdes i budgettidsplanen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det er direktionens vurdering, at det i Dragør Kommune vil være positivt, hvis såvel Økonomiudvalget som de stående udvalg så hurtigt som muligt i budgetprocessen fastlægger det kommende serviceniveau og medvirker konkret i drøftelse af de ændringer i den borgervendte service og organisation, som indstilles i budgettet.

  At beslutte et budget for en økonomi, der er så kompleks som en kommunes, svarer til at lægge et puslespil med mange brikker, som ikke altid passer godt ind i hinanden.

  Den budgetproces, som direktionen hermed lægger op til, svarer til at starte med at lægge de fire hjørner i puslespillet.

  1. hjørne: Økonomiudvalget fastlægger det overordnede driftsbudget og hvordan det skal fordeles som budgetramme for de 4 udvalg.
  2. hjørne: Udvalgene fastlægger hvordan udvalgets ramme skal fordeles på de enkelte sektorområder. Udvalgene anbefaler med hjælp fra forvaltningen, hvordan de fastlagte budgetrammer på sektorområderne kan udfyldes.
  3. hjørne: Økonomiudvalget drøfter udvalgenes indstillinger og beslutter, hvilke forslag der skal anbefales over for Kommunalbestyrelsen og sendes i høring hos borgere og berørte parter.
  4. hjørne: Borgmesteren drøfter med de politiske partier, hvilke prioriteringer og ønsker der er i forhold til de fremsatte forslag til ændringer i budgettet.

  Den sidste brik i dette store puslespil lægges, når Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet.

  I forslaget til tidsplan (bilagt) skal Økonomiudvalget på et møde i marts måned fastlægge udvalgenes fremtidige udgiftsrammer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  For stemte 5 (A, C, L, V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB.

  Tidsplanen revideres i forhold til den endeligt vedtagne mødeplan.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  For stemte 12 (A, C, L, O, V, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 3 (T)

  Godkendt.

  Protokol fra T-gruppen:

  ”T-gruppen finder, at forvaltningen indstiller en forbedret ”procedure for budgetlægningen 2015”, men kan ikke acceptere, at der arbejdes med ”udgangspunkt i en uændret budgetramme i forhold tll budget 2014”. Der bør tages udgangspunkt i realiserede tal.”

  Bilag

 • 6
  Plan for økonomiopfølgninger i 2014
  Sagsid.: 13/241

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at planen for økonomiopfølgninger i 2014 godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  Medio 2012 påbegyndtes en opstramning af økonomiopfølgningen i Dragør Kommune. Det indebar, at der hver måned blev fremlagt en særskilt forbrugsanalyse for hvert enkelt sektorområde. Desuden fremlagdes de ordinære likviditetsopfølgninger, budgetopfølgninger, halvårsregnskab og porteføljeanalyse.

  Erfaringerne fra de sidste 1½ år har vist, at de forskelligartede økonomiopfølgninger er en stor belastning for forvaltningen og at det samtidig ikke har medvirket til at give Økonomiudvalget det forventede overblik. Årsagen til dette kan være, at de decentrale forvaltningsenheder og den centrale forvaltning har været tilbageholdende med, at fortolke mindre afvigelser i forbrugsprocenter mv. som holdbare tendenser.

  Med henblik på en optimering af økonomirapporteringen og en mere effektiv ressourceanvendelse fremsættes nedenstående forslag til økonomirapporteringer til Økonomiudvalget.

  Det betyder dog ikke, at der herved vil blive slækket på den tætte økonomiopfølgning, der som hidtil vil foregå månedsvis med rapportering til fagdirektørerne.

  Måned

  Sag

  Januar

  Likviditetsoversigt ultimo 2013 (L)

  April

  Likviditetsopfølgning ultimo marts (L)

  Maj

  1. Budgetopfølgning

  Månedsopfølgning ultimo marts

  Likviditetsopfølgning

  August

  Likviditetsopfølgning ultimo juni (L)

  September

  Halvårsregnskab (L)

  2. budgetopfølgning

  Månedsopfølgning ultimo juni

  Likviditetsopfølgning

  Oktober

  Likviditetsopfølgning ultimo september (L)

  December

  3. budgetopfølgning

  Månedsopfølgning ultimo oktober

  Likviditetsopfølgning

  Overførsler af drift og anlæg

  L=lovbefalet

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  For stemte 4 (A, C, V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales over for KB.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  For stemte           11 (A, C, O, V, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte          3 (T)

  Undlod at stemme  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra T-gruppen:

  ”T-gruppen finder, at det er uacceptabelt at man fortsætter udarbejdelsen af månedlig økonomiopfølgning uden at dette medfører en politisk behandling. T-gruppen ønsker tillige en plan, der muliggør styring af økonomien. Det opnås ikke ved at behandle afvigelser op til 2 måneder efter at disse er identificeret.”

 • 7
  Låneporteføljen kvartalsrapport - januar 2014
  Sagsid.: 10/2194

  ANBEFALING:

  Det anbefales at kvartalsrapporten tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Rådgiver oplyser, at Dragør Kommune har en passende sammensætning mellem fast og variabel finansiering og en høj varighed. Hvis Dragør Kommune forventer større låneoptagelser i de kommende år, bør det dog overvejes at øge den faste andel.

  Dragørs nominelle gæld (eks. ældreboliglån) udgør 205.682.040 kr. ultimo december 2013.

  Gælden forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,20 pct. Gælden fordeler sig med 61 pct. i fast rente og 39 pct. i variabel rente. Gælden er optaget i danske kroner.

  Rådgiver oplyser, at den globale økonomi går styrket ind i 2014. Tillidsindikatorerne for de mest betydningsfulde lande peger samstemmende i retning af en stigende økonomisk aktivitet. I Europaområdet tegner 2014 til at byde på højere økonomisk vækst. Det skyldes både en stigende global efterspørgsel og en mere ekspansiv økonomisk politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  Til efterretning.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 8
  St. Magleby Skole - frigivelse af anlægsbevilling 2014
  Sagsid.: 12/848

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 35 mio. kr. til udbygning af St. Magleby Skole og at beløbet frigives.

  2.

  at

  status på projekt og tidsplan tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2013 godkendt et anlægsbudget for udbygning af St. Magleby skole med 1. supplerende spor, etablering af SFO og ventilation i eksisterende lokaler på i alt 45 mio. kr., fordelt med 10 mio. kr. i 2013 og 35 mio. kr. i 2014.

  Den 25. oktober 2012 blev der frigivet 0,5 mio. kr. til at udarbejde byggeprogram.

  Den 27. juni 2013 blev der frigivet 1,6 mio. kr. til de indledende byggearbejder.

  Den 31. oktober 2013 blev der frigivet 7.9 mio. kr. til udførelse af resterende byggearbejder i 2013.

  Det er på denne baggrund at den resterende anlægsbevilling for 2014 søges frigivet.

  Status på anlæg:

  Byggearbejdet blev påbegyndt den 6. november 2013 som planlagt og følgende arbejder er gennemført på etape 1:

  - Etablering af byggeplads.

  - Demontering af installationer.

  - Demontering af lofter og vægge.

  - Nedrivning af toiletbygning og cykelskure.

  - Nedrivning af Anes Minde.

  - Jord- og kloakarbejder.

  - Fundament- og betonarbejder.

  Entreprenøren har oplyst, at de forventer en samlet forsinkelse på 1. etape af byggeriet på ca. 2 måneder, afleveringen udsættes til 1. april 2015.

  Forsinkelsen skyldes dels at kontrakt med entreprenøren var betinget af, at de måtte påbegynde projekteringen, men ikke bestille materialer betonelementer, døre/ vinduer m.m. samt igangsætte de indledende byggearbejder før lokalplantillæg nr. 2 til lokalplan nr. 45 var vedtaget. Og dels en for optimistisk tidsplan fra bygherrens side.

  Forvaltningen vurderer at forsinkelsen er velbegrundet og at den ændrede tidsplan sikre en god byggeproces, god kvalitet, og at forsinkelsen er udgiftsneutral for projektet.

  Skolen er orienteret om denne tidsplansændring, og de vurderer ikke at udskydelsen har væsentlige indflydelse på skolens drift.

  Entreprenøren udarbejder en revideret hovedtidsplan snarest.

  Forvaltningen forventer at fremsende orientering om status på fremdrift

  m.v. til udvalget hver anden måned.

  Det kan oplyses, at der løbende kan ske ændringer i tidsplan, fremdrift

  mv. men at dette vil søges indarbejdet i den løbende orientering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på i alt 45 mio. kr. til udvidelsen er afsat i anlægsbudgettet ved henholdsvis 10 mio. kr. i 2013 og 35 mio. kr. i 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14. januar 2014.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14-01-2014

  Ad. 1+2

  For stemte:

  4 (A, C, O, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 Asger Larsen (Løsgænger) og T.

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  For stemte 4 (A, C, V)

  Undlod at stemme 2 (L, T)

  Anbefales over for KB

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  For stemte            10 (A, C, O, V)

  Undlod at stemme   5 (L, T, Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Kommuneplanrevision 2013, genbehandling
  Sagsid.: 13/2286

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at det foreliggende forslag til Kommuneplanrevision 2013 godkendes i henhold til planlovens § 24 med henblik på endelig tilretning samt offentliggørelse i 1. kvartal 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagens forhistorie

  I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af ”Planstrategi 2011” blev det samtidig besluttet at iværksætte udarbejdelse af et forslag til Kommuneplanrevision, i form af et tillæg til Kommuneplan 2009, der overvejende skal omfatte en planteknisk ajourføring.

  Den gældende Kommuneplan 2009 blev således fundet tilstrækkelig ”robust” til at være gældende endnu en 4-årig periode frem til næste beslutning om planrevision.

  I forbindelse med høringen af Planstrategi 2011 fremkom enkelte konkrete forslag der henvistes til at kunne indgå i planrevisionen, herunder spørgsmålet om omfang og placering af energianlæg (vindmøller mv.) i det åbne land.

  Det blev tillige tilkendegivet, at ajourføringen også vil medtage forslaget om en udvidelse af erhvervsområdet ved Lufthavn Syd / A.P. Møllers Allé, der i Kommuneplan 2009 er beskrevet som et udviklingsønske - et ”perspektivareal”.

  I forbindelse med afgivelse af høringssvar til Fingerplan 2013 blev det tilkendegivet, at ønsket om at konvertere Rosenlund til helårsområde skal fastholdes i den kommende kommuneplanrevision.

  Ved Kommunalbestyrelsens temadrøftelse i februar 2013 om implementering af kommuneplanen fremkom der ønske om, at der i den videre planlægning blev udpeget et mindre byudviklingsområde nord for Kirkevej til boligformål.

  Dette planønske indgik også i kommunens høringssvar til Fingerplan 2013.

  I november 2012 besluttede Økonomi- og Planudvalget (ØPU), at der skal udarbejdes et forslag til en klimatilpasningsplan for Dragør Kommune, som temaplan parallelt til den plantekniske ajourføring af kommuneplanen.

  I marts 2013 fik udvalget en status i dette arbejde, og ved ØPU’s møde den 22. august 2013 blev et foreløbigt oplæg til en klimatilpasningsplan godkendt som ramme for den videre udarbejdelse af et egentligt planforslag.

  Et forslag til klimatilpasningsplan blev behandlet og godkendt ved Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2013.

  ØPU besluttede den 12. september 2013, at de interessetilkendegivelser der var fremkommet i forbindelse med udviklingen af Dragør Havn, skulle indgå i den verserende revision af kommuneplanen.

  Udvalget besluttede videre, at der skulle nedsættes en forvaltningsgruppe til nærmere vurdering af forslagene, specielt i relation til den økonomiske realisme, og den funktionelle indpasning i havneområdet. Alle forslagsstillerne skulle kontaktes for en drøftelse af mulighederne for gennemførelse af forslagene.

  Der indkom i alt 13 ideer og forslag som aktuelt er under behandling i forvaltningsgruppen, i samarbejde med forslagsstillerne.

  Nogle af forslagene kan umiddelbart realiseres på grundlag af gældende planer, mens andre forudsætter et nyt plangrundlag i form af ny lokalplan/ tillæg til gældende lokalplan 70, eventuelt suppleret med tillæg til kommuneplanen. Nyt plangrundlag tilvejebringes efter den lovbestemte procedure, med fremlæggelse af forslag til offentlig debat i mindst 2 måneder, efterfulgt af en endelig vedtagelse.

  Kommuneplanrevision 2013 – disponering og indhold

  Selve dokumentet ”Kommuneplanrevision 2013” er opdelt i følgende afsnit:

  - Indledning om baggrunden for planen.

  - Beskrivelser af de overordnede planbindinger og de generelle udviklingstendenser indenfor byområdet, det åbne land og de forskellige sektorer.

  - Ajourføring af kommuneplanens retningslinjer, herunder et nyt afsnit om Naturpark Amager, afsnit om energianlæg og et afsnit om ny udpegning af bevaringsværdig bebyggelse i kommunen.

  - Beskrivelse af 3 planønsker, kaldet ”perspektivplaner”, jfr. sagens forhistorie: Udvidelse af erhvervsområdet ved Lufthavn Syd, nyt byudviklingsområde nord for Kirkevej og Rosenlund som helårsområde.

  - Enkelte tilretninger af kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanlægningen.

  - Ajourførte statusbeskrivelser for udvalgte sektorer (Miljø og teknik, Turisme, Kultur, Institutioner, Skoler og SFO).

  Kommuneplanrevision 2013 er en ajourføring af Kommuneplan 2009 – og kan betragtes som et ”rettelsesblad” – hvor stort set alle retningslinjer og rammebestemmelser i Kommuneplan 2009 fortsat vil være gældende.

  Det foreliggende forslag til Kommuneplanrevision 2013 er en foreløbig udgave med foreløbige billeder/fotos.

  Der vil ske indsætning af nye og supplerende fotos og billedtekster i den efterfølgende tilretning inden offentliggørelse.

  Den videre proces

  Efter høringsperioden på ca. 8 uger, kan Kommuneplanrevision 2013 vedtages endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af bemærkninger fra høringsperioden. Høringssvarene og den endelige vedtagelse skal via By, Erhverv og Planudvalget og Økonomiudvalget behandles i Kommunalbestyrelsen.

  I henhold til planloven skal den ”nye” kommunalbestyrelse (KB) indenfor den første halvdel af valgperioden vedtage en ”Planstrategi 2015”, der udtrykker KB’s perspektiver for kommunens udvikling, og KB skal samtidig hermed tage stilling til behovet for revision af kommuneplanen.

  Mindretalsudtalelser

  Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende planforslaget tilført beslutningsprotokollen, kan forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.

  Tidligere behandling af sagen

  Beslutning i ØPU den 21.11.2013:

  Punktet udskydes til behandling i december 2013

  Beslutning i ØPU den 12.12.2013:

  Anbefales over for KB med de faldne bemærkninger.

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  Beslutning i KB den 19.12.2013:

  Sendes retur til fornyet behandling i ØPU.

  Ved sagens behandling på mødet i ØPU den 12.12.2013 blev der spurgt til byggemuligheder for Rosenlundområdet, jfr. planforslagets afsnit om ”Rosenlund som helårsområde”, hvis det overgår til helårsanvendelse. Det blev oplyst, at fastlæggelse af byggeriets omfang i givet fald vil ske i den efterfølgende lokalplanlægning.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 24 om vedtagelse og offentliggørelse af planforslag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommuneplanrevision 2013 har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget forventes offentliggjort i minimum 8 uger i 1. kvartal 2014, med henblik fremsendelse af bemærkninger eller ændringsforslag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  For stemte 4 (A, C, V)

  Imod stemte 1(T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales over for KB.

  Protokol fra T:

  Liste T finder at store dele af kommuneplanrevisionen er i orden, men kan ikke støtte planens ønske om et ”perspektivområde ved Kirkevej”. Ligeledes er kommuneplanrevisionens afsnit om ”Institutioner” og ”Skoler og SFO” baseret på en befolkningsprognose, der bl.a. ikke inddrager boligbebyggelse på Vierdiget-grunden. Det medfører en række tvivlsomme konklusioner. Sluttelig bør Kommuneplan 2009s inddragelse af ”areal syd for Hvidtjørnens gårdhuse” til boligbebyggelse udgå. Liste T ønsker at fastholde dette grønne areal til fritidsformål.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  For stemte 11 (A, C, O, V, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 3 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Godkendt.

  Protokol og mindretalsudtalelse fra T-gruppen:

  ”T-gruppen finder at store dele af kommuneplanrevisionen er i orden, men kan ikke støtte planens ønske om et ”perspektivområde ved Kirkevej”. Ligeledes er kommuneplanrevisionens afsnit om ”Institutioner” og ”Skoler og SFO” baseret på en befolkningsprognose, der bl.a. ikke inddrager boligbebyggelse på Vierdiget-grunden. Det medfører en række tvivlsomme konklusioner. Sluttelig bør Kommuneplan 2009s inddragelse af ”areal syd for Hvidtjørnens gårdhuse” til boligbebyggelse udgå. T-gruppen ønsker at fastholde dette grønne areal til fritidsformål.”

  Bilag

 • 10
  Opløsning af I/S SMOKA
  Sagsid.: 14/11

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  kommunalbestyrelsen godkender en opløsning af det fælleskommunale samarbejde om farligt affald, I/S SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie og Kemikalie Affald)

  2.

  at

  kommunalbestyrelsen godkender revisionsfirmaet Deloitte A/S’ anbefalede fordelingsnøgle for udlodning af I/S SMOKA’s likvide formue.

  SAGSFREMSTILLING:

  Gennem nogle år har der været overvejelser om en omorganisering af aktiviteterne med farligt affald. Det varetages i dag af de kommunale fællesskaber I/S SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie og Kemikalie Affald) og I/S Vestforbrænding. Dragør kommune er en af interessentkommunerne.

  Omorganiseringen vil betyde en opløsning af I/S SMOKA og sammenlægning af selskabernes aktiviteter i et selskab, ’Nyt SMOKA’, som ejes af Amager Ressourcecenter (ARC) og Vestforbrænding.

  Hensigten bag omorganiseringen er at sikre den fremtidige håndtering af farligt affald i regionen. Dette skulle give en bedre og billigere udnyttelse af ressourcerne ved drift af ordninger til håndtering af farligt affald for borgere og virksomheder i kommunerne.

  Bestyrelsen for I/S SMOKA har på et bestyrelsesmøde den 18. september 2013 besluttet at indstille til repræsentantskabet og interessentkommunerne at gennemføre en omorganisering af aktiviteterne med farligt affald så I/S SMOKA opløses.

  I/S SMOKA’s repræsentantskab har på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. oktober 2013 besluttet at indstille til interessentkommunerne at opløse I/S SMOKA i forbindelse med en omorganisering af aktiviteterne med farligt affald.

  Efter den aftalte model opløses I/S SMOKA og aktiviteterne overdrages til interessentselskabet ’Nyt SMOKA’ med I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding som interessenter.

  ’Nyt SMOKA’ vil blive organiseret i henhold til en samarbejdsaftale, hvor I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding hver ejer og internt hæfter 50/50.

  Deloitte har udarbejdet et forslag til vilkår for opløsningen, der betyder, at interessentkommunernes indskud i forbindelse med stiftelsen af I/S SMOKA udbetales forlods til interessentkommunerne. Og den resterende kapital udloddes til interessentkommunerne i forhold til de seneste opgjorte indbyggertal.

  LOVE/REGLER:

  I overensstemmelse med de gældende vedtægter for I/S SMOKA skal beslutningen om opløsning og vilkår træffes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser. Og vilkårene herfor skal godkendes af Statsforvaltningen.

  Statsforvaltningen har forhåndsgodkendt opløsningen af I/S SMOKA som selskab og fordelingsmodellen for formuen.

  Udlodning til interessentkommunerne er ikke omfattet af reglerne om modregning i bloktilskud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I/S SMOKA’s og I/S Vestforbrændings aktiviteter med farligt affald overdrages til ’Nyt SMOKA’, som ejes af I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding.

  Overdragelsen vil ske i henhold til Deloittes rapport af 10. juni 2013 om estimering af værdierne af I/S SMOKA’s og I/S Vestforbrændings aktiviteter.

  Medarbejderne overdrages til I/S Amager Ressourcecenter (ARC).

  Ved et nyt samarbejde i ’Nyt SMOKA’ er der opgjort et umiddelbart effektiviseringspotentiale på 0,9 mio. kr. Besparelsen sker ved, at en del administrative ledelsesomkostninger bortfalder.

  Deloitte har udarbejdet et forslag til vilkår for opløsningen, jf. Deloittes notat af 9. september 2013. Deloittes anbefalede vilkår (model 1) betyder, at interessentkommunernes indskud i forbindelse med stiftelsen af I/S SMOKA udbetales forlods til interessentkommunerne. Og den resterende kapital udloddes til interessentkommunerne i forhold til de senest opgjorte indbyggertal.

  De anbefalede opløsningsvilkår (model 1) har været forelagt statsforvaltningen, som har forhåndsgodkendt vilkårene, jf. brev af 22. oktober 2013 under forudsætning af, at interessentkommunerne er enige i vilkårene.

  For Dragør Kommune vil model 1 betyde en samlet udlodning på 222.899 kr. opgjort pr. 31.12.2012.

  Deloitte anbefaler, at det oprindelige kontante driftsindskud (Dragør Kommune: 18.000 kr.) konteres på den konto, hvor kommunen i sin tid konterede beløbet. Og kommunernes resterende andel af udlodningen (Dragør Kommune: 204.899 kr.) konteres på konto 1.38.64 ’Ordninger for farligt affald’. Herved sikres, at udlodningen kommer brugerne til gode.

  Se også dagsordenspunktet: Samarbejdsaftale mellem ARC og Vestforbrænding om håndtering af farligt affald.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14. januar 2014.

  Økonomi– og Planudvalget den 23. januar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14-01-2014

  Ad. 1.+2.

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  Anbefales over for KB.

  Svend Mathiasen (L) var ikke til stede under punktet.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Samarbejdsaftale mellem ARC og Vestforbrænding om håndtering af farligt affald
  Sagsid.: 14/14

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender samarbejdsaftalen mellem Amager Ressource Center (ARC) og Vestforbrænding om håndtering af farligt affald fra husholdninger og virksomheder i selskabernes interessentkommuner med henblik på fælles drift af aktiviteterne fra 1. januar 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Parterne Amager Ressource Center (ARC), SMOKA og Vestforbrænding har gennem nogle år drøftet en fremtidig sikring og organisering af håndteringen af farligt affald. Det vil betyde, at ARC og Vestforbrænding overtager aktiviteterne, som i dag varetages af I/S SMOKA og Vestforbrænding.

  Der er nu enighed mellem ARC, SMOKA og Vestforbrænding om en ny samarbejdsmodel.

  Formålet med det nye samarbejde er at bevare kommunernes beredskab til håndtering af miljøuheld og kapacitet til servicering af kommunernes ordninger til farligt affald.

  Samtidig er der mulighed for at effektivisere og udnytte ressourcerne bedre i relation til drift af ordninger til håndtering af farligt affald for borgere og virksomheder i kommunerne.

  Den nye model betyder, at I/S SMOKA sælger alle aktiver til ARC og Vestforbrænding og overdrager medarbejdere og aftaler med henblik på en efterfølgende opløsning af selskabet og udlodning af formuen.

  Samtidig videreføres alle farligt affalds-aktiviteter, sammen med de tilsvarende aktiviteter i Vestforbrændings regi, i et nyt samarbejde mellem ARC og Vestforbrænding.

  LOVE/REGLER:

  Den juridiske ramme for det nye samarbejde er en samarbejdsaftale, som bygger på samme principper, som samarbejdsaftalen for AV-Miljø.

  Aftalen fastlægger, at ejerforholdene i det fremtidige samarbejde om håndtering af farligt affald er delt 50/50 mellem ARC og Vestforbrænding.

  Ejerfordelingen afspejler den andel af de affaldsmængder, som ARC og Vestforbrændings ejerkommuner leverer til det nye samarbejde.

  Samarbejdet fortsættes under navnet ’SMOKA’ (uden I/S) og styres i det daglige af et driftsudvalg med direktørerne for ARC og Vestforbrænding. Samarbejdet vil desuden købe visse administrative ydelser af ARC, herunder bogføring og personaleadministration.

  Samarbejdsaftalen træder i kraft, når den er godkendt i begge selskabers bestyrelser, i Statsforvaltningen og ARC’s 5 ejerkommuner.

  Aftalen er forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen og tilrettet efter Statsforvaltningens bemærkninger.

  ARC vurderer, jf. vedtægtens § 11 stk.5, at ARC’s 5 ejerkommuner skal godkende, at ARC indtræder i samarbejdsaftalen. Baggrunden er, at samarbejdsaftalen i realiteten vurderes at have karakter af at være et interessentskab, der i sidste ende kan forpligte ARC’s interessentkommuner.

  Kravet om godkendelse af samarbejdsaftalen i ARC’s ejerkommuner betyder, at samarbejdsaftalen formelt ikke kan træde i kraft, før en godkendelse foreligger.

  På den baggrund vil der – indtil godkendelse af samarbejdsaftalen foreligger - blive iværksat et midlertidigt samarbejde om farligt affald i regi af ARC.

  Det midlertidige samarbejde skal kun fungere indtil en godkendelse fra alle ejerkommuner foreligger. Derefter vil samarbejdet videreføres i regi af samarbejdsaftalen. Den midlertidige løsning for samarbejdet er accepteret af Vestforbrænding og er iværksat og vil foregå med afsæt i det faktiske indhold i samarbejdsaftalen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er opgjort et effektiviseringspotentiale ved et nyt samarbejde på 0,9 mio. kr. Besparelsen sker ved at en del administrative ledelsesomkostninger bortfalder.

  Der er to typer aktiviteter i samarbejdet:

  • en basisydelse, til sikring af eksistensen af samarbejdet, herunder beredskab
  • tilvalgsydelser, som er brugerfinansierede

  Basisydelsen består i opretholdelsen af et beredskab for modtagelse for farligt affald, således at et beredskab er på plads til håndtering af uheld mv. samt mulighed for aflevering af farligt affald døgnet rundt.

  Basisydelsen finansieres af en takst, der fordeles på interessenterne i forhold til indbyggertallet inden for den enkelte interessents geografiske område. Taksten vil ikke blive beregnet på grundlag af brugen af ’Nyt SMOKA’.

  Finansieringen af basisydelsen vil ske over ikke forbrugsafhængige takster (a-takst) fastsat og opkrævet af ARC og Vestforbrænding. Taksten er i 2014 fastsat til 2,74 kr. pr. indbygger og forventes i 2015 at falde til 2,17 kr. pr. indbygger.

  Derudover kan kommunerne indgå aftale med selskaberne om levering af konkrete ydelser (indsamling, transport, rådgivning, deklarering, omlastning, nedpakning m.m.), som det også er tilfældet i Vestforbrænding’s fællesordninger i dag.

  Det nye samarbejde betyder, at der gennemføres en medarbejderoverdragelse fra Vestforbrænding og I/S SMOKA til ARC, hvor ansættelserne formelt sker.

  De økonomiske vilkår for overtagelsen af de aktiver, der knytter sig til aktiviteterne i I/S SMOKA og Vestforbrændings aktiviteter for farligt affald, tager afsæt i en ensartet værdisætning af de to virksomheder.

  Værdisætningen er udarbejdet af Deloitte og indikerer en værdi pr. 31. december 2012 af I/S SMOKA på ca. 19 mio. kr. inklusiv likvider på 8,5 mio. kr., som bliver i SMOKA, og en værdi af Vestforbrændings tilsvarende aktiviteter på 0,8 mio. kr. Aktiver på 0,5 mio. kr. bliver i Vestforbrænding og kommer over som en løbende udgift i SMOKA.

  Værdisætningen er godkendt af bestyrelserne i ARC, SMOKA og Vestforbrænding.

  Den endelige købspris for aktiverne vil blive opgjort pr. 31.december 2013 og deles 50/50 mellem ARC og Vestforbrænding. Tilsvarende vil værdien af Vestforbrændings aktiviteter for farligt affald blive opgjort

  pr. 31.december 2013, hvorefter ARC udreder 50 pct. af værdien heraf overfor Vestforbrænding.

  Aktiviteterne på Prøvestenen og i Høje-Taastrup fortsætter indtil videre uændret, og de administrative opgaver i det nye SMOKA vil primært blive løst fra AV-Miljø’s kontorer i Avedøre.

  ARC forventer at indgå en administrationsaftale med I/S SMOKA og Vestforbrænding om at varetage en række administrative- og personalemæssige forhold i medfør af samarbejdsaftalen.

  En godkendelse af samarbejdsaftalen indebærer, at I/S SMOKA opløses.

  Se også dagsordenspunktet: Opløsning af I/S SMOKA

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14. januar 2014.

  Økonomi– og Planudvalget den 23. januar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14-01-2014

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  Anbefales over for KB.

  Svend Mathiasen (L) var ikke til stede under punktet.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Kommissorium for § 17. stk. 4 udvalg om trafik
  Sagsid.: 14/6

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  udkast til kommissorium godkendes.

  2.

  at

  der træffes beslutning om antal medlemmer til udvalget.

  3.

  at

  medlemmerne til udvalget udpeges og at udpegningen sker efter reglerne om forholdsvalg eller i enighed.

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen af 1. december 2013 er det aftalt at der skal nedsættes et § 17. stk. 4 udvalg for trafikområdet med Morten Dreyer som formand, og at udvalget skal fungere i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015.

  I vedlagte bilag er der udarbejdet et forslag til kommissorium for udvalgets arbejde.

  Der skal tages stilling til, hvor mange medlemmer der skal udpeges til udvalget.

  Sammensætningen af udvalget skal ske efter reglerne om forholdsvalg med mindre der er enighed om at fravige dette i Kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Udvalget nedsættes i medfør af styrelseslovens § 17. stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke knyttet vederlag til udvalgets arbejde

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14. januar j2014.

  Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14-01-2014

  Ad. 1.

  For stemte:

  5 (A, C, O, V)

  Imod stemte:

  1 Asger Larsen (Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØPU/KB med uddybning i kommissoriet af sigtelinjerne fra Trængsels-kommissionen og tidligere forslag fra Kommunalbestyrelsen.

  Samt tilføjelser til kommissoriet

  • Adgangspunkter til Naturpark Amager
  • Betjening af erhvervsområderne
  • Belysning af forbindelseslinjer til de 2 metrolinjer
  • Indkaldelse af særlig sagkyndige.

  Ad. 2.

  Det anbefales et medlem fra hvert parti

  For stemte:

  6 (A, C, O, T, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 Asger Larsen (Løsgænger)

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Ad. 3.

  Bortfalder

  Forslag fra Allan Holst (A): 8% i honorar til formanden.

  For stemte:

  5 (A, C, O, V)

  Imod stemte:

  2 Asger Larsen (Løsgænger) og T

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Asger Larsen (Løsgænger)

  Opgaven er klar udvalgsopgave henset til ændret udvalgsstruktur.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  Ændringsforslag fra Liste T:

  T-gruppen foreslår, at kommissoriet ændres således, at den overordnede målsætning for 17.4-udvalget er – allerede i 2015 – at skabe markant bedre forbindelser til metroen i lufthavnen og til Søvang.

  For stemte 2 (L, T)

  Imod stemte 4 (A, C, V)

  Faldet

  Afstemning om anbefaling:

  Ad 1

  For stemte 4 (A, C, V)

  Imod stemte 2 (L, T)

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  Anbefales over for KB

  Ad forslag om honorar

  For stemte 4 (A, C, V)

  Imod stemte 2 (L, T)

  Anbefales over for KB

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Ændringsforslag fra T-gruppen:

  T-gruppen foreslår, at kommissoriet ændres således, at den overordnede målsætning for 17.4-udvalget er – allerede i 2015 – at skabe markant bedre forbindelser til metroen i lufthavnen og til Søvang.

  For stemte 5 (L, T, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 10 (A, C, O, V)

  Faldet

  Afstemning om anbefaling:

  Ad 1

  For stemte 10 (A, C, O, V)

  Imod stemte 5 (L, T, Asger Larsen (løsgænger))

  For 14 (A, C, L, O, T, V)

  Undlader 1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Ad 2

  Godkendt.

  Ad forslag om honorar

  For stemte 10 (A, C, O, V)

  Imod stemte 5 (L, T, Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokol fra Asger Larsen (løsgænger):

  ”Opgaven er klar udvalgsopgave, henset til ændret udvalgsstruktur.”

  Bilag

 • 13
  Forsøg med nye prøver i Folkeskolen
  Sagsid.: 14/81

  ANBEFALING:

  Skoleforvaltningen anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender, at Folkeskolerne i Dragør kan deltage i de nye prøveformer ved Folkeskolens Afgangsprøver 2014, hvis de ønsker det.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som i skoleåret 2012/2013 har eleverne også i skoleåret 2013/2014 mulighed for at afprøve de nye prøveformer, som ministeriet for Børn og Undervisning har ønsket afprøvet.

  Formålet er at skabe en styrket sammenhæng mellem den daglige undervisning, elevernes daglige arbejdsformer og afgangsprøverne.

  Ønsket er at skabe nye virkelighedsnære og tidssvarende prøveformer, så elevernes engagement og motivation øges.

  Man kan tilmelde sig de nye prøveformer i:

  • Samfundsfag, historie og kristendomskundskab.
  • Fremmedsprog.
  • Fysik/kemi.
  • Fokus i de nye prøveformer er gruppeprøver og produkt- og problemorienterede mundtlige prøveformer. 
  • En deltagelse i forsøget kræver, at kommunalbestyrelsen godkender denne.

  Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 31. januar 2013 ansøgningen om, at Dragørs skoleelever kunne deltage i de nye prøveformer ved Folkeskolens Afgangsprøver maj-juni 2013

  Der ansøges om, at eleverne også i år får kommunalbestyrelsens tilladelse til at deltage i de nye prøveformer til Folkeskolens Afgangsprøver maj/juni 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

 • 14
  Ansøgning om tilladelse til ændret anvendelse af bolig
  Sagsid.: 13/2429

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler at det tillades ejeren af ejendommen Akacievej 24 i Dragør, at tage boligen i brug til sommerbeboelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejeren af ejendommen Akacievej 24 i Dragør er bosiddende i udlandet, og ansøger om at ejendommen skifter status til sommerhus.

  Ejendommen har status af helårsbeboelse i overensstemmelse med Byplanvedtægt 4.

  Ejendommen er p.t. ikke beboet men ledig.

  Plan og Teknik, Dragør Kommune finder ikke hjemmel til at ændre ejendommens status fra helårs beboelse til sommerhus, men udtaler at der intet planretligt er til hinder for, at den nuværende ejer får dispensation til en ændrer anvendelse af ejendommen i medfør af boligreguleringsloven.

  Da ejendommen efter det såvel af ejer som Plan og Teknik oplyste, ikke opfylder de aktuelle krav til en helårsbeboelse og er forholdsvis i ringe stand, anbefaler administrationen, der gives nuværende ejer samtykke til at anvende boligen som sommerhus ved besøg i landet.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 46 ifølge hvilken det ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke er tilladt at nedlægge en bolig; herunder ved at tage den i brug til andet end beboelse.

  Boligreguleringsloven § 50, stk. 2 som slår fast, at Kommunalbestyrelsen kan meddele samtykke til, at en helårsbolig af boligens ejer tages i brug til sommerbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse, og at boligen efterfølgende af den samme ejer på ny tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil fra kommunalbestyrelsen.

  Boligreguleringsloven § 51, stk. 2 som angiver: Er boligen ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen.

  Ud fra de foreliggende oplysninger om ejendommens tilstand, vil boligen ikke være egnet til at imødekomme hensynet til kommunens boligsøgende, og dermed foreligger der ikke umiddelbart saglige grunde til at afslå at meddele ejer dispensation til at tage ejendommen i brug til sommerhusbeboelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Plan og Teknik, Dragør Kommune har den 12. december 2013 udtalt følgende om statusændring, de planretlige rammer og ejendommens stand:

  ”Ejendommen Akacievej 24 er opført i 1975 og har et grundareal på 57 m2 og en 1. sal på 26 m2, sammenlagt på 83 m2. Bygningen er opført i træ, og opvarmes med el-varme. Boligen opfylder absolut ikke aktuelle krav til en helårsbeboelse, og kan nærmest betragtes som kondemnabel.

  Der er siden 1999 registreret en meget sporadisk bosætning på ejendommen, med lange perioder ( 2- 3 år) uden bosætning overhovedet. Boligen blev sidst fraflyttet den 17. september 2013.

  Jeg ser umiddelbart ingen mulighed for at ”gen-statuere” ejendommen som et sommerhus, men måske mulighed for imødekomme ansøgningen, som dispensation fra boligreguleringsloven ?”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  For stemte 4 (A, C, V)

  Imod stemte 2 (L, T)

  Anbefales over for KB.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  For stemte       9 (A, C, O, V ÷ Jens Passarge)

  Imod stemte    5 (L, T, Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod            1 (Jens Passarge (V))

  Godkendt.

  Protokol fra T-gruppen:

  ”T-gruppen ønsker ikke at fremme en generel overgang fra helårsboligstatus til sommerhusstatus. Det vil på sigt kunne resultere i bygningsmæssigt forfald.”

 • 15
  Mødeplan 2014
  Sagsid.: 13/1708

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller at mødeplanen for 2014 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte i efteråret 2013 en mødeplan for 2014. Mødeplanen var baseret på de daværende udvalg og med de samme mødedage.

  Med den nye kommunalbestyrelses tiltræden og oprettelsen af nye fagudvalg, har der været et ønske om at ændre mødeplanen.

  Principperne for mødeafvikling efter den nye mødeplan er følgende:

  Den 1. torsdag i måneden:

  kl. 12-14, By, Erhverv og Planudvalget

  kl. 14-16, Børn, Fritid og Kulturudvalget

  kl. 16-18, Social og Sundhedsudvalget

  Den 3. torsdag i måneden:

  kl. 17-19, Økonomiudvalget

  Den 4. torsdag i måneden:

            Kl. 19, Kommunalbestyrelsen

  Evt. temamøder eller lukkede møder afvikles før kommunalbestyrelsens møde.

  Den samlede plan for afviklingen af møder i fagudvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i 2014 vedlægges i bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14. januar 2014.

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 16. januar 2014.

  Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14-01-2014

  TMKU anbefaler, at BEPU’s møder bliver 1. tirsdag i måneden kl. 17.00.

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 16-01-2014

  Kenneth Gøtterup ( C) foreslår første torsdag i måneden kl. 15.00 for Social- og Sundhedsudvalgets møder.

  Alternativt foreslås mødetidspunktet kl. 16.00.

  Asger Larsen (Løsgænger) foreslår første torsdag i måneden kl. 17.00.

  Kenneth Gøtterups (C) forslag, det mest vidtgående, blev sat under afstemning først:

  For stemte

  3 (A, C, O)

  Imod stemte

  4 (Asger Larsen (Løsgænger), L, T, V)

  Faldet

  Kenneth Gøtterups ( C) alternative forslag sat under afstemning:

  For stemte

  3 (A, C ,O)

  Imod stemte

  3 (Asger Larsen (Løsgænger), T, V)

  Undlod at stemme

  1 (L)

  Faldet p.g.a. stemmelighed.

  Endelig blev Asger Larsens (Løsgænger) forslag om mødedag første torsdag i måneden kl. 17.00 sat under afstemning:

  For stemte

  5 (Asger Larsen (Løsgænger) L, T, O, V)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  2 (A, C)

  Udvalget anbefaler mødeplanen 2014 overfor KB f.s.v. angår Social- og Sundhedsudvalgets møder den 1. torsdag i måneden kl. 17.00.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  Anbefales over for KB, så vidt angår ØUs møder.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-01-2014

  A, C, og V foreslår 1. onsdag i måneden kl. 16.00-18.30.

  Annette Nyvang (T) foreslår, at møderne begynder kl. 17.00.

  ACV’s forslag blev sat under afstemning først:

  For stemte

  4 (A,C,V)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  2 (T)

  Godkendt.

  Som konsekvens af afstemningen bortfalder T´s forslag.

  P.g.a. anden mødevirksomhed begynder det første møde onsdag den 5. februar 2014 kl. 15.30.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Mødeplanen blev godkendt f.s.v.a egne møder.

  Vejsyn afholdes ifb. med udvalgsmøde den 12. august 2014.

  Dialogmøde med Havn, Vej- og Gartnerafdelingen, Brand og Rengøring fastsættes på næste udvalgsmøde.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Mødeplanen 2014 blev godkendt f.s.v. angår egne møder.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Mødeplanen 2014 blev godkendt f.s.v. angår egne møder.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Godkendt med de faldne bemærkninger, for så vidt angår Økonomiudvalgets møder

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Underskriftsbemyndigelse
  Sagsid.: 13/1906

  ANBEFALING:

  Det anbefales, at kommunalbestyrelsen bemyndiger kommunaldirektør Michael Schrøder, direktør Kim Jørgensen, direktør Søren S. Kjær, økonomichef Susanne Lüchau Michelsen og chefjurist Carsten Kjær-Knudsen til at underskrive dokumenter jf. styrelseslovens § 32.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter § 32 i den kommunale styrelseslov skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

  Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren eller viceborgmesteren, skal være personligt udpeget af kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen har tidligere bemyndiget kommunaldirektør Michael Schrøder, direktør Kim Jørgensen, direktør Søren S. Kjær, økonomichef Susanne Lüchau Michelsen og chefjurist Carsten Kjær-Knudsen til at underskrive ovennævnte dokumenter.

  Det foreslås, at samme personkreds også er bemyndiget fra den 31. januar 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Godkendt.

 • 17
  Udpegning af ny suppleant til Beboerklagenævnet
  Sagsid.: 14/65

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen udpeger en suppleant til Beboerklagenævnet i stedet for Knud Andersen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På det konstituerende møde den 10. december 2013 blev følgende personer udpeget til Beboerklagenævnet:

  Formand Morten Duus, suppleant Elisabeth Haase.

  Lejerrepræsentant Kurt Børgesen, suppleant Camilla Schwalbe

  Udlejerrepræsentant Jørgen Honoré, suppleant Knud Andersen

  Beboerklagenævnet har efterfølgende på møde den 20. januar 2014 konstateret, at der vil opstå et habilitetsproblem i forbindelse med behandling af sager i nævnet, som angår Dragør Andelsboligforening "Engparken", idet udlejerrepræsentant Jørgen Honoré og suppleant Knud Andersen er indstillet af ”Engparken” og sidder i ”Engparkens” bestyrelse.

  På den baggrund skal det foreslås, at der udpeges en anden suppleant i stedet for Knud Andersen, som kan indtræde i møder, hvor der er sager om Dragør Andelsboligforening "Engparken" på dagsordenen.

  I forbindelsen med konstitueringen havde administrationen i Dragør Nyt anmodet om, at de almene boligorganisationer i kommunen indstillede kandidater til udpegning til Beboerklagenævnet.

  Boligselskabet Strandparken har indstillet Lars Bryde Hansen og Mogens Steinlein, og Boligkontoret Danmark har indstillet Lisbeth Schaltz og Leif Ingersholm.

  Det anbefales, at kommunalbestyrelsen udpeger én af disse personer som suppleant til Beboerklagenævnet i stedet for Knud Andersen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Leif Ingersholm blev udpeget.

 • 18
  Udpegning af midlertidig suppleant til Huslejenævnet
  Sagsid.: 14/67

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at kommunalbestyrelsen udpeger Jan Borg som midlertidig suppleant i den konkrete sag
  1. at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at udpege midlertidige suppleanter i sager, hvor både medlem og suppleant er inhabile

  SAGSFREMSTILLING:

  På det konstituerende møde den 10. december 2013 blev følgende personer udpeget til Huslejenævnet:

  Formand Morten Duus, suppleant Elisabeth Haase

  Lejerrepræsentant Kurt Børgesen, suppleant Camilla Schwalbe

  Udlejerrepræsentant Kim Siestø, suppleant Jens K. Klausen

  Huslejenævnet har en sag til behandling, hvor både udlejerrepræsentant Kim Siestø og suppleant Jens K. Klausen på forhånd har meddelt, at de vil være inhabile i forbindelse med behandling af den konkrete sag.

  På den baggrund skal det foreslås, at der udpeges en midlertidig suppleant, som kan indtræde i den konkrete sag. Det er et krav, at pågældende er kendt med huslejeforhold og er ejer og tillige udlejer.

  Jan Borg, som købte ejendommene Møllevej 9-11 og Møllegade 10A-10G af kommunen i 2011, opfylder kravene til udpegning og vil gerne udpeges som midlertidig suppleant i den konkrete sag.

  Reglerne om udpegning af suppleanter til Huslejenævn giver ikke mulighed for en fast udpegning af mere end en suppleant.

  Da det ikke kan udelukkes, at der fremover vil opstå sager, hvor både medlem og suppleant må erklæres for inhabile, foreslås det, at administrationen bemyndiges til at udpege midlertidige suppleanter, som opfylder kravene til udpegning.

  Det anbefales, at kommunalbestyrelsen udpeger Jan Borg som midlertidig suppleant i den konkrete sag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Godkendt.

 • 19
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Poul Erik Gjerka stillede to spørgsmål:

  Spørgsmål vedr. sag nr. 14. Fik området i Søvang helårsstatus i 1974, så huset dermed har været helårshus på tidspunktet for opførelsen?

  Svar: Administrationen svarer borgeren efterfølgende.

  Som formand for ældrerådet blev der spurgt til, om der er indsendt en ansøgning til regeringens milliardpulje på ældreområdet?

  Svar: Der er en sag på udvalgets møde i næste uge. Borgmesteren deltager på ældrerådets næste møde.