Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Annette Nyvang havde meldt afbud, Rita Smedegaard blev indkaldt som suppleant.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Der var ingen skriftlige spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Meddelelsespunkt
  Sagsid.: 14/184

  SAGSFREMSTILLING:

  Uddeling af Dragør Kommunes Sports- og Kulturpris for 2013.

  Dragør Kommunes Folkeoplysningsudvalg har den 5. februar 2014 vedtaget, at Sports- og Kulturprisen 2013 overrækkes til Mie Leth Jans. Mie startede sin fodboldkarriere i Dragør Boldklub 2000. Året 2013 blev året, hvor Mie debuterede på det danske kvindelandshold i fodbold.

  Mie er meget målrettet i alt, hvad hun foretager sig og styrer til dagligt forsvaret suverænt på BSF’s 3F-ligahold.

  Datoen for prisoverrækkelsen er fastsat til fredag den 28. marts 2014 kl. 19.00.

  Nærmere om arrangementet vil blive tilsendt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsesmøde den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Til efterretning.

 • 4
  Meddelelse - Sagsbehandling i Borgercenteret af ansøgning om fritagelse af fysiske personer for tilslutning til Offentlig Digital Post.
  Sagsid.: 14/110

  ANBEFALING:

  Anbefales over for KB, at orienteringen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fra den 1. november 2014 skal fysiske personer have tilsluttet sig Offentlig Digital Post (digital post).

  Fra og med den 1. marts 2014 kan fysiske personer imidlertid ansøge om fritagelse for at tilslutte sig digital post.

  Fritagelsesårsagerne reguleres udtømmende af Bekendtgørelse nr. 1553 af 20. december 2013.

  Bekendtgørelsen fastsætter også en række formkrav som skal opfyldes i ansøgningsproceduren.

  Sagsbehandlingen af ansøgningerne om fritagelse vil blive forestået af Borger og Social, Borgercentret, der også vil kunne forestå udleveringen af ansøgningsblanketter og vejlede om reglerne i bekendtgørelsen.

  Administrationen vil desuden foranledige at bl.a. Omsorgscenter Enggården og Sundhedscenter Wiedergården får udleveret relevant materiale med henblik på at kunne vejlede og i fornødent omfang bistå borgere, der måtte ønske det, med at ansøge om fritagelse for tilslutning fra digital post.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2014.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 5
  Meddelelse - Udsættelse af frist for indfrielse af lån
  Sagsid.: 12/367

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomi- og Indenrigsministeriet gav i juni 2012 Dragør Kommune tilladelse til kortvarig lånedispensation på 60 mio. kr. til udgifterne til skolebyggeriet under forudsætning af, at det midlertidige lån indfries inden udgangen af 2014.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2013 at anmode Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilladelse til, at det midlertidige lån til skolerenovering senest indfries inden udgangen af 2015.

  Baggrunden herfor var, at det ikke er realistisk at forstille sig, at St. Magleby Skole Vierdiget er solgt og provenuet er modtaget inden udgangen af 2014, idet byggeriet på St. Magleby Skole Kirkevej først vurderes at være klar til indflytning april 2015.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 6. februar 2014 meddelt Dragør Kommune, at:

  ”I medfør af lånebekendtgørelsens § 16, stk. 2, kan økonomi- og indenrigsministeren i særlige tilfælde meddele dispensation til optagelse af kortvarige lån. Efter ministeriets praksis ved lånedispensation til kortvarig låntagning – og kortvarige lejemål – anses låntagning udover 3 år som udgangspunkt ikke for kortvarig.

  Under henvisning til den omstændighed, at byggeriet ikke forventes at være færdigt inden udgangen af 2014, at provenuet til indfrielse af lånet dermed ikke kan forventes på det tidligere forudsatte tidspunkt, og at baggrunden herfor skyldes forhold, der ikke har været påregnelige for kommunen, skal ministeriet hermed imødekomme Dragør Kommunes ansøgning.

  Fristen for indfrielse af lånet meddelt ved brev af 13. juni 2012 forlænges således til senest udgangen af 2015.

  Endelig skal Økonomi- og Indenrigsministeriet understrege, at Dragør Kommune ikke skal forvente yderligere udsættelse, medmindre der foreligger helt særlige uforudsigelige omstændigheder.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Til efterretning.

 • 6
  Vedtagelse af forslag til tillæg til lokalplan 31
  Sagsid.: 13/2235

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg til lokalplan 31 fremlægges til offentlig debat i 2 måneder, i henhold til planlovens § 24.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomi- og Planudvalget besluttede den 12. september 2013, at der skulle udarbejdes et tillæg til lokalplan 31, for Dragør Golfklub, der præciserer beliggenheden af eventuelle fremtidige bebyggelser ved golfbanen, og udpeger arealer der skal holdes ubebygget.

  Baggrunden for udvalgets beslutning var at der ved godkendelsen af en bag-lade ved golfklubben, viste sig et behov for at præcisere lokalplan 31, for så vidt angik omfang og beliggenhed af nye bebyggelser, der ud over klubhuset, ikke var gjort til genstand for en særskilt regulering i lokalplan 31.

  Forvaltningen udarbejdede på denne baggrund et udkast til 2 nye byggefelter ved Dragør Golfbane (bilag 1), der har været fremsendt til udtalelse hos de berørte parter: Dragør Golfklub samt ejerne af gårdbebyggelserne ”Somafryd” og ”Skovgård”.

  Kommentarer til byggefelt 1 (bilag 2)

  Dragør Golfklub anfører i sine kommentarer, at de intet har at indvende mod at friholde det angivne areal fra bebyggelse men at de ønsker at fastholde muligheden for parkering på græsarealet i givne situationer, som bestemt i lokalplan 31, pkt. 4.2.

  Klubben finder ingen interesse i det beskrevne byggefelt bl.a. fordi der i en stor del af arealet er nedgravet tekniske anlæg, samt at en udbygning her vurderes at undergrave den samlede arkitektur i området.

  Klubben peger i stedet på en udbygningsmulighed af det eksisterende klubhus samt mulighed for at opføre en let overdækning på ”drive-rangen” ved Kalvebodvej, så golftræningen kan foregå uafhængig af vejrliget.

  Ejerne af ”Somafryd” anfører til det foreliggende udkast, at de fastholder klagen mod den oprindelige udvidelse af bag-laden, og at der som alternativ placering af denne, peges på det angivne byggefelt i udkastet.

  Det påskønnes at der udlægges et ubebyggeligt areal øst for deres ejendom, men der ønskes en yderligere præcisering af begreberne ”bebyggelse og anlæg”.

  Endelig ønskes også en præcisering af den overordnede intention om at samle bygningsanlæggene ved de eksisterende gårdbebyggelser i området.

  Kommentarer til byggefelt 2 (bilag 3)

  Ejerne af ”Skovgård” udtrykker primært bekymring over at bygninger på det angivne byggefelt 2, vil lukke for udsynet over det åbne land.

  Golfklubben kan tilslutte sig muligheden for at opføre bygninger og anlæg på byggefeltet, til brug for golfbanens drift og vedligeholdelse.

  Sammenfatning

  Forvaltningen har i det vedlagte forslag til tillæg til lokalplan 31 (bilag 4) søgt at imødekomme bemærkningerne.

  Ved byggefelt 1 , udpeges nye byggefelter som ønsket af golfklubben, og teksten præciseres på tillæggets side 5, som ønsket af ejerne af ”Somafryd”.

  Kommentarerne fra ejerne af ”Skovgård” er søgt imødekommet ved at reducere byggefeltet i den vestlige del, så udsynet fra den vestlige bolig og de private havearealer ikke påvirkes. Udsynet fra den sydlige bolig, mod nordøst, er i forvejen stærkt svækket af de 2 dominerende driftsbygninger på ejendommen, med højder på ca. 8 m.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4.februar 2014.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af takster for vand og spildevand i 2014
  Sagsid.: 14/142

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender vand- og spildevandstaksterne for 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende takster for vand og spildevand, som HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætter i forhold til prisloftet, som er udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. vandsektorloven.

  Godkendelsen er en legalitetskontrol og -godkendelse, hvor kommunen skal se efter, om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

  Vandregningen, som omfatter udgiften til både vand og spildevand, forventes i 2014 at stige med 3,59 %. Det svarer til en årlig stigning på cirka 205 kr. for en familie i lejlighed med et forbrug på 100 m3 og cirka 348 kr. for en familie i parcelhus med et forbrug på 170 m3.

  Boligtype/vandforbrug pr. år

  Udgift i 2013

  Udgift i 2014

  Lejlighed med årligt forbrug på 100 m3

  5.717 kr.

  5.922 kr.

  Parcelhus med årligt forbrug på 170 m3

  10.036 kr.

  10.384 kr.

  Årsagerne til prisstigningen er, at betalingen i de foregående år har været lidt for lav. Og da vandselskaber efter loven skal drives efter det såkaldte ”hvile-i-sig-selv-princip”, hvor indtægter og udgifter skal balancere, hæves taksten på vand i 2014 for at genskabe balancen. Hertil kommer, at investeringsniveauet bliver lidt højere i 2014 end i de foregående år, blandt andet fordi der skal renoveres mange gamle ledninger. Endvidere har HOFOR fået nye serviceopgaver, heriblandt lækageundersøgelser af vandnettet. Formålet er at finde og reparere utætheder, så vandspild undgås – og omkostningerne reduceres.

  Takster for 2014 - HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S

  2012

  2013

  2014

  13-14

  Takst

  kr.

  Takst

  kr.

  Takst

  Kr.

  Ændring i %

  Vandafledningsbidrag

  30,00

  30,64

  28,08

  -8,36

  Vandpris

  8,21

  8,38

  12,58

  50,12

  Vandafgift til staten

  5,23

  5,46

  5,46

  0,00

  Statslig ressourceafgift

  0,67

  0,67

  0,67

  0,00

  Forbrugsafhængige takster inkl. afgift ekskl. moms

  44,11

  45,15

  46,79

  3,63

  Abonnement

  352,92

  352,92

  352,92

  0,00

  Den lavere takst på vandafledningsbidraget i 2014 i forhold til tidligere år følger en afgørelse fra Forsyningssekretariatet i oktober 2013, der fastslog, at der var blevet opkrævet for mange penge tidligere (2012), som skulle betales tilbage. Afgørelsen er nu ændret, så det er muligt at opkræve en højere takst. Men for at undgå en for stor samlet takststigning for vand og spildevand opkræves der ikke et større vandafledningsbidrag, selvom der er mulighed for det. Det lavere vandafledningsbidrag skyldes, at nye anlæg i højere grad lånefinansieres, hvor udgifterne fordeles over en årrække.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

  Vandforsyningsloven (LBK nr. 1199 af 30/09/2013)

  Betalingsloven (LBK nr. 633 af 07/06/2010)

  Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LOV nr. 902 af 04/07/2013).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelsen af vand- og spildevandstaksterne for 2014 har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. Udgifterne til vandforsyningen er brugerfinansieret.

  Takstfastsættelsen for 2014 tager udgangspunkt i de udmeldte indtægtsrammer/prislofter fra Forsyningssekretariatet. Indtægtsrammer og beregningen af forbrugertakster er vist nedenunder.

  Overholdelse af indtægtsrammer/prislofter

  HOFOR Vand

  Dragør A/S

  HOFOR Spildevand Dragør A/S

  Indtægtsramme/prisloft

  13.614.296 kr.

  25.109.920 kr.

  Andre indtægter, målerleje og vejafvandingsbidrag

  1.649.580 kr.

  291.240 kr.

  Afgifter

  3.975.000 kr.

  Takst ekskl. afgifter og moms

  12,58 kr.

  Takst ekskl. afgifter og moms trin 1 jf. trappemodellen

  28,08 kr.

  Takst ekskl. afgifter og moms trin 2 jf. trappemodellen

  26,92 kr.

  Takst ekskl. afgifter og moms trin 3 jf. trappemodellen

  24,67 kr.

  Mængde m3

  626.066 kr.

  610.819 kr.

  Totalindtægt via takster

  7.875.910 kr.

  17.151.798 kr.

  Totale indtægter i 2014

  13.500.490 kr.

  17.445.038 kr.

  De øvrige takster fremgår af takstbilaget. Disse er fastholdt på 2013 niveau. Dog er tilslutningsbidraget for spildevand pristalsreguleret.

  Takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet og hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over- og underskud.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Afstemning om indstilling:

  For   10 (A, C, O, V)

  Imod  5 (L, T, Asger Larsen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokol fra L, T og Asger Larsen (løsgænger):

  ”Asger Larsen, T-gruppen og Amagerlisten mener, at de udmeldte takster fra HOFOR underbygger Asger Larsen og T-gruppen’s tidligere argumenter for, at Dragør Kommune ikke skulle fusionere Dragør Vand og Dragør Spildevand ind i HOFOR. Dragør Kommune burde i stedet have valgt en status som observatør. Det ville have skabt et langt bedre udgangspunkt for Dragør Kommunes borgere.”

  Forslag fra L, T og Asger Larsen (løsgænger):

  Asger Larsen, T-gruppen og Amagerlisten foreslår, at forvaltningen forpligtes til at redegøre for hvad der ligger til grund for at vandprisen tidligere har været for lav og hvorfor man i sagsbehandlingen åbner for at vandafledningsafgiften vil stige i de kommende år.

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Frigivelse ESCO vejbelysning
  Sagsid.: 14/88

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der udarbejdes et ESCO projekt for Dragør Kommunes vejbelysning inklusiv udbudsproces.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 350.000 til udarbejdelse af ESCO projekt med udbudsproces for vejbelysningen fra anlægsbudget 2014 og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2013-2015 er der afsat i alt 16 mio. kr., som lånefinansieres til ESCO vejbelysning. Der er tale om et projekt for Dragør Kommunes vejbelysning, hvor indkøb af nye lyskilder med mindre energiforbrug end eksisterende samt i mulig udstrækning tilhørende armaturer og master finansieres ved at optage lån, som tilbagebetales af den opnåede besparelse på energiforbruget. Tilsvarende model som anvendes til energirenovering af kommunens bygninger.

  Der anmodes om en bevilling på kr. 350.000 til udarbejdelse af et ESCO projekt samt udbud af anlægsarbejde.

  Projektet omhandler:

  -

  Tilstandsvurdering og prioriteringsforslag

  -

  Designkatalog for lyskilder, armaturer og master til forskellige vej- og stityper samt pladser og havnearealer. Heri indgår vurdering af energieffektivitet, æstetik, drift og vedligehold samt lystekniske egenskaber.

  -

  Design og valg af styringsmuligheder for vejbelysning

  -

  Business-case for projektet

  -

  Udbud af anlægsarbejdet

  Projektet påtænkes startet ultimo februar 2014 efter politisk beslutning. Anlægsanalyse, økonomisk analyse og notat om styringsmuligheder foreligger ca. 1. juni 2014. Den efterfølgende udbudsproces med forventet udbud af etapevis renovering foreligger forventeligt medio august 2014.

  Endelig valg af nye armaturer vil blive forelagt udvalget til endelig godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat kr. 4.000.000 til ESCO vejbelysning. Heraf anmodes nu om frigivelse af kr. 350.000 til projekt og udbudsproces.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Et ESCO projekt for vejbelysningen er i overensstemmelse med Dragør Kommunes energipolitik, hvor samme model de seneste år har været anvendt til energirenovering af kommunens bygninger. Ved udskiftning af nuværende lyskilder til fx LED lys, vil kommunens CO2 udslip nedbringes med ca. 300 tons, svarende til 30 % af det samlede CO2 mål i 2020 i henhold til kommunens klimaaftale indgået oktober 2010 med Danmarks Naturfredningsforening.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2014

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB, med ønske om et estimat over økonomien på besparelsen for vejbelysningen, som et tillæg til sagen for videre behandling i ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Vedtægter for Ældrerådet 2014-2017 og årsberetning 2013
  Sagsid.: 13/2454

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.       at       Vedtægter for Ældrerådet 2014-2017 godkendes

  2.       at       Årsberetning for Ældrerådet 2013 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedtægter for Ældrerådet

  Der er nedsat et nyt Ældreråd, som sidder i perioden 2014 – 2017. Der er fem medlemmer af udvalget og fire suppleanter. Medlemmerne af rådet er valgt ved ’fredsvalg’, idet der ved opstillingsfristens udløb ikke var flere end fem opstillede kandidater.

  Ældrerådets vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og er vedlagt som bilag.

  Der er sket en ændring i vedtægterne siden sidste periode i form af § 3 stk. 4, hvor der nu er mulighed for at Ældrerådets medlemmer kan vælges uden afstemning ved ’fredsvalg’, hvis ikke der er mere end det nødvendige antal kandidater opstillet.

  Ældrerådet udarbejder selv sin forretningsorden.

  Årsberetning for Ældrerådet 2013.

  Ældrerådet skal årligt aflægge en beretning, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.

  Det nyligt afgåede Ældreråds beretning er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lovbekendtgørelse nr. 656 af 15/06/2011 om Retssikkerhedslovens bestemmelser vedrørende Ældreråd og vejledning om ældreråd: Vejledning nr. 40 af 11/05/2011.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Forsøg med nye prøver i Folkeskolen
  Sagsid.: 14/81

  ANBEFALING:

  Skoleforvaltningen anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender, at Folkeskolerne i Dragør kan deltage i de nye prøveformer ved Folkeskolens Afgangsprøver 2014, hvis de ønsker det.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som i skoleåret 2012/2013 har eleverne også i skoleåret 2013/2014 mulighed for at afprøve de nye prøveformer, som ministeriet for Børn og Undervisning har ønsket afprøvet.

  Formålet er at skabe en styrket sammenhæng mellem den daglige undervisning, elevernes daglige arbejdsformer og afgangsprøverne.

  Ønsket er at skabe nye virkelighedsnære og tidssvarende prøveformer, så elevernes engagement og motivation øges.

  Man kan tilmelde sig de nye prøveformer i:

  • Samfundsfag, historie og kristendomskundskab.
  • Fremmedsprog.
  • Fysik/kemi.

  Fokus i de nye prøveformer er gruppeprøver og produkt- og problemorienterede mundtlige prøveformer.

  En deltagelse i forsøget kræver, at kommunalbestyrelsen godkender denne.

  Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 31. januar 2013 ansøgningen om, at Dragørs skoleelever kunne deltage i de nye prøveformer ved Folkeskolens Afgangsprøver maj-juni 2013

  Der ansøges om, at eleverne også i år får kommunalbestyrelsens tilladelse til at deltage i de nye prøveformer til Folkeskolens Afgangsprøver maj/juni 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

 • 11
  Skolebestyrelsesvalg - tillæg til styrelsesvedtægterne for Dragør Kommune Skolevæsen
  Sagsid.: 14/127

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at ændringerne og tillægget til styrelsesvedtægter for Dragør Kommune Skolevæsen godkendes med nedenstående ændringer:

  1. at   der i styrelsesvedtægterne fastsættes en slutdato på gennemførelsen af valget. Slutdatoen sættes til 30. juni.

  2. at   det tilføjes at fordelingen af forældrerepræsentanter er på 4/3 ved skoler på flere matrikler

  3. at   der indføres forskudte valg på skolerne, således at ved valget for skolebestyrelsen 2014 vælges 3 af medlemmerne for 2 år og de øvrige 4 vælges for 4 år. Når valgperioden for de 3 forældrerepræsentanter udløber efter en 2 årig periode, så vælges de efterfølgende 3 repræsentanter for 4 år.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 5. februar 2014 blev tillæg til styrelsesvedtægterne vedrørende valghandlingen for skolebestyrelsesvalg sendt til godkendelse hos skolebestyrelserne og til udtalelse hos Fælles Skoleråd, sammen med et ændringsforslag til styrelsesvedtægten i forlængelse af den nye bekendtgørelse omkring valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen. (jf. bilag med sagsfremstilling fra BFKU den 5. februar 2014).

  Der er indkommet svar fra:

  · Skolebestyrelsen for Dragør Skole

  · Skolebestyrelsen for St. Magleby Skole

  · Fælles Skoleråd

  Der er en række emner, der går igen i flere af svarene. De vedrører muligheden for forskudte valg, forældresammensætningen ved skole på flere matrikler samt fastsættelse af en slutdato for valget. På baggrund af de indkomne svar forslår forvaltningen en række ændringer til bilaget.

  Foruden de anbefalede ændringer omtales en række øvrige ønsker til ændringer. Disse omfatter et ønske om, at mindst én forældrerepræsentant skal være fra indskolingen, at der skal være en kønsfordeling på 4/3 blandt forældrerepræsentanterne, og at elevrepræsentanter ved skole på flere matrikler kommer fra begge steder.

  Hvad angår elevrepræsentationen, så er dette allerede fastsat i lovgivningen og fremsat i det udsendte materiale som en del af styrelsesvedtægten.

  Forslaget om at præcisere, at en forældre skal være fra indskoling for at sikre varetagelse af SFO området kan ikke anbefales. Da det ikke er alle børn i indskolingen, der går i SFO vil en sådan ordning ikke sikre varetagelse af dette. Det er skolebestyrelsens ansvar at sikre varetagelse af SFO-området, uanset om forældrerepræsentanterne har børn i SFO’en eller ej.

  Hvad angår forslaget om kønsfordelingen, så kan det ikke anbefales, da der ikke er kønskvotienter i andre kommunale sammenhænge. Der anbefales derimod en forældrerepræsentation på 4/3 ved skoler på flere matrikler.

  Foruden ovenstående ændringsforslag forslår St. Magleby Skoles Skolebestyrelse, at valget kun omfatter de medlemmer, der ønsker at udtræde. Dette er ikke juridisk muligt. Forældrerepræsentanterne er valgt for en valgperiode på 4 år, der følger kommunalvalgene jf. folkeskoleloven. På grund af strukturændringerne har der i en periode på 1 år været sammensatte skolebestyrelser med efterfølgende skolebestyrelsesvalg for at tilpasse skolebestyrelserne de nye skolestrukturer. Det seneste valg blev gennemført i 2012 med tiltrædelse 1. august 2012. Valgperioden for forældrerepræsentanter herfra var en 2 årig periode, hvorefter der gennemføres skolebestyrelsesvalg igen i tilknytning til kommunalvalg.

  Med den nye folkeskolelov er der åbnet for muligheden for at lave forskudte valg, for derved at sikre at ikke alle forældrerepræsentanter udskiftes på én gang. Hvis det besluttes at indføre forskudte valg i Dragør Skolevæsen vil det betyde, at halvdelen af medlemmerne ved det kommende valg vælges for en 2 årig periode, mens den anden halvdel vælges for en 4 årig periode. Efterfølgende vil alle forældrerepræsentanter blive valgt for en 4 årig periode.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (BEK nr. 28 af 14/01/2014)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ændring af og tillæg til styrelsesvedtægterne for Dragør Kommunes Skolevæsen har været sendt til godkendelse i kommunens skolebestyrelser og til udtalelse i Fælles Skoleråd

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 27. februar 2014 (ekstraordinært)

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 27-02-2014

  ad 1-3.

  Anbefales over for KB, herunder at det nye styrelsesbilag offentliggøres både på kommunens og skolernes hjemmesider, som den nye Folkeskolelov giver mulighed for.

  Annette Nyvang var ikke til stede.

  Bilag

 • 12
  Udpegning til Taxinævnets bestyrelse 2014-2018
  Sagsid.: 14/149

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender de otte indstillede repræsentanter fra KKR Hovedstaden til Taxinævnets bestyrelse 2014-2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælleskommunal myndighed for kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune).

  Taxiområdet er reguleret af lovgivningen, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.

  Af vedtægterne til Taxinævnet fremgår det, at nævnet skal bestå af 13 medlemmer:

  • Tre medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentation
  • Et medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse
  • Et medlem udpeges i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs
  • Otte medlemmer udpeges af de resterende 23 kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune)

  Udpegningen af de otte medlemmer koordineres via KKR Hovedstaden.

  KKR har nu peget på nedenstående personer som repræsentanter for de 23 kommuner:

  • Ib Terp, Brøndby
  • Allan Holst, Dragør
  • Jesper Würtzen, Ballerup
  • Jens Jørgen Nygaard, Egedal
  • Steen Ørskov Larsen, Hvidovre
  • Morten Dreyer, Dragør
  • Thomas Bak, Fredensborg
  • Gustav Juul, Furesø

  KKR Hovedstaden har i brev af 31. januar 2014 anmodet de enkelte kommunalbestyrelser om at behandle udpegningen af de otte medlemmer til Taxinævnets bestyrelse senest den 14. marts 2014.

  LOVE/REGLER:

  Taxinævnet er et § 60 selskab, og udpegning til bestyrelsen skal derfor godkendes af kommunalbestyrelserne. Det er ikke muligt at delegere beslutningen til eksempelvis økonomiudvalget.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

 • 13
  Mødeplan 2014
  Sagsid.: 13/1708

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller at mødeplanen for 2014 for eget udvalg godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte i efteråret 2013 en mødeplan for 2014. Mødeplanen var baseret på de daværende udvalg og med de samme mødedage.

  Med den nye kommunalbestyrelses tiltræden og oprettelsen af nye fagudvalg, har der været et ønske om at ændre mødeplanen.

  Principperne for mødeafvikling efter den nye mødeplan er følgende:

  Den 1. torsdag i måneden:

  kl. 12-14, By, Erhverv og Planudvalget

  kl. 14-16, Børn, Fritid og Kulturudvalget

  kl. 16-18, Social og Sundhedsudvalget

  Den 3. torsdag i måneden:

  kl. 17-19, Økonomiudvalget

  Den 4. torsdag i måneden:

  Kl. 19, Kommunalbestyrelsen

  Evt. temamøder eller lukkede møder afvikles før kommunalbestyrelsens møde.

  Den samlede plan for afviklingen af møder i fagudvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i 2014 vedlægges i bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14. januar 2014.

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 16. januar 2014.

  Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2014.

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2014.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14-01-2014

  TMKU anbefaler, at BEPU’s møder bliver 1. tirsdag i måneden kl. 17.00.

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 16-01-2014

  Kenneth Gøtterup ( C) foreslår første torsdag i måneden kl. 15.00 for Social- og Sundhedsudvalgets møder.

  Alternativt foreslås mødetidspunktet kl. 16.00.

  Asger Larsen (Løsgænger) foreslår første torsdag i måneden kl. 17.00.

  Kenneth Gøtterups (C) forslag, det mest vidtgående, blev sat under afstemning først:

  For stemte

  3 (A, C, O)

  Imod stemte

  4 (Asger Larsen (Løsgænger), L, T, V)

  Faldet

  Kenneth Gøtterups ( C) alternative forslag sat under afstemning:

  For stemte

  3 (A, C ,O)

  Imod stemte

  3 (Asger Larsen (Løsgænger), T, V)

  Undlod at stemme

  1 (L)

  Faldet p.g.a. stemmelighed.

  Endelig blev Asger Larsens (Løsgænger) forslag om mødedag første torsdag i måneden kl. 17.00 sat under afstemning:

  For stemte

  5 (Asger Larsen (Løsgænger) L, T, O, V)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  2 (A, C)

  Udvalget anbefaler mødeplanen 2014 overfor KB f.s.v. angår Social- og Sundhedsudvalgets møder den 1. torsdag i måneden kl. 17.00.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-01-2014

  Anbefales over for KB, så vidt angår ØUs møder.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-01-2014

  A, C, og V foreslår 1. onsdag i måneden kl. 16.00-18.30.

  Annette Nyvang (T) foreslår, at møderne begynder kl. 17.00.

  ACV’s forslag blev sat under afstemning først:

  For stemte

  4 (A,C,V)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  2 (T)

  Godkendt.

  Som konsekvens af afstemningen bortfalder T´s forslag.

  P.g.a. anden mødevirksomhed begynder det første møde onsdag den 5. februar 2014 kl. 15.30.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2014

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Mødeplanen blev godkendt f.s.v.a egne møder.

  Vejsyn afholdes ifb. med udvalgsmøde den 12. august 2014.

  Dialogmøde med Havn, Vej- og Gartnerafdelingen, Brand og Rengøring fastsættes på næste udvalgsmøde.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Mødeplanen 2014 blev godkendt f.s.v. angår egne møder.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Mødeplanen 2014 blev godkendt f.s.v. angår egne møder.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Godkendt med de faldne bemærkninger, for så vidt angår Økonomiudvalgets møder

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Konstituering af St. Magleby Bevaringsfond
  Sagsid.: 13/2440

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen udpeger fire ejere, som repræsentanter til bestyrelsen for St. Magleby Bevaringsfond, i henhold til fundats.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med St. Magleby Bevaringsfond er, ”at virke for bevarelse af arkitektonisk værdifulde huse og miljøer i St. Magleby landsby og i kommunens øvrige landzone”.

  Bevaringsfonden fungerer som rådgivende organ over for kommunalbestyrelsen i principielle bevaringsspørgsmål og har gennem sin fond mulighed for at yde tilskud efter ansøgning til bevaringsfremmende bygningsarbejder. I lighed med Dragør Bevaringsnævn er Planlægningsafdelingen sekretariat for fonden.

  På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 3. december 2013 blev der udpeget tre medlemmer fra kommunalbestyrelsen til at indtræde i bestyrelsen for St. Magleby Bevaringsfond.

  I henhold til fundats for St. Magleby Bevaringsfond skal fondens bestyrelse tillige bestå af ”4 ejere af ejendomme i området, udpeget af kommunalbestyrelsen”. Med ”området” skal i denne forbindelse forstås ”virksomhedsområdet”, der i henhold til § 2 udgøres af ”St. Magleby landsby samt kommunens øvrige landzone”.

  Udpegning af de øvrige medlemmer af bestyrelsen forestås af fondens sekretariat ved henvendelse til de pågældende foreninger/bestyrelsen m.fl., der i henhold til fundatsen er berettigede til repræsentation.

  Konstituerende møde i Bevaringsfonden påregnes i marts 2014.

  Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved forholdstalsvalg, hvilket betyder, at valggruppe 1 (A+C+O+V) udpeger tre medlemmer og valggruppe 2 (L+T+Asger Larsen) udpeger ét medlem.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Kommunalbestyrelsen godkendte udpegningerne. Valggruppe 1 melder navne ind efterfølgende. Valggruppe 2 har peget på Nikolaj Karlsson.

 • 15
  Kommissorium for aftale om arbejdstid i folkeskolen fra 1. august 2014
  Sagsid.: 14/163

  ANBEFALING:

  Det indstilles,

  1.

  at

  udvalget godkender kommissorium, som beskrevet i sagen

  2.

  at

  udvalget drøfter den politiske deltagelse i arbejdsgruppen

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har den 28. november 2013 godkendt en række overordnede principper, med det formål fortsat at udvikle skolen i fællesskab, at bevare det gode samarbejde samt at sikre lærernes arbejdsliv og arbejdsmiljø.

  Principperne var følgende:

  1. at kommunen på baggrund af KL´s samt Danmarks Lærerforenings

  fortolkning fastlægger sin egen fortolkning af de nye arbejdstidsregler for lærerne pr. 1. august 2014.

  2. at der på baggrund af denne fortolkning indgås en kommunal arbejdstidsaftale, som fastsætter lærernes ugentlige tilstedeværelse på skolerne, og at der i aftalen endvidere skabes plads til, at hver enkelt lærer får tildelt sin egen rådighedspulje.

  3. at kontakten mellem forældre og skole som hovedregel sker inden

  for normal arbejdstid, men efter aftale også kan foregå på andre tidspunkter.

  4. at den understøttende undervisning varetages af lærere, pædagoger

  eller andre personer med relevante kompetencer og i samarbejde

  med f.eks. det frivillige foreningsliv.

  5. at forberedelse og gennemførelse af ændringer i Dragør Kommunes

  skolevæsen som følge af landspolitiske initiativer finder alene sted på baggrund af fremsatte lovforslag, som støttes af et folketingsflertal.

  6. at der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med deltagelse af forvaltning, repræsentanter fra de politiske partier, skoleledelser, tillidsrepræsentanter samt formanden for DLF kreds 13 til at udarbejde et oplæg til konkretisering af ovenstående, forud for endelig politisk beslutning.

  Kommissoriet til den arbejdsgruppe, som er nævnt i pkt. 6 fremlægges her til godkendelse.

  Kommissorium

  Der nedsættes en arbejdsgruppe, som afgiver anbefaling til Økonomiudvalget.

  Gruppen skal udarbejde et oplæg til konkretisering af en fælles forståelse om Dragør Kommunes fortolkning af de nye arbejdstidsregler for lærerne fra 1. august 2014.

  Den fælles forståelse af de nye arbejdstidsregler skal bl.a. indeholde anbefalinger vedr. lærernes tilstedeværelse på skolerne og en rådighedspulje for den enkelte lærer.

  Gruppen er hurtigtarbejdende og sigter på at gruppens anbefaling kan drøftes i Økonomiudvalget i marts, af hensyn til planlægningen af det kommende skoleår.

  I punkt 4 i beslutningen fremgår det, at den nedsatte arbejdsgruppe også skal beskæftige sig med understøttende undervisning og hvilke faggrupper der kan varetage den. Administrationen anbefaler at dette spørgsmål drøftes i Børne- Kultur og Fritidsudvalget, i lighed med de øvrige indholdsmæssige dele af folkeskolereformen.

  Deltagere

  Det fremgår af kommunalbestyrelsens beslutning den 28. november 2013, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af forvaltning, repræsentanter fra de politiske partier, skoleledelser, tillidsrepræsentanter samt formanden for Danmarks Lærerforening (DLF) kreds 13.

  Administrationen foreslår følgende deltagere:

  Fra forvaltningen: HR-chef Mette Jeppesen, skolechef Keld Hansen.

  Fra skolerne: skoleleder Carsten Maas, skoleleder Mogens Brink, tillidsrepræsentanter fra hhv. Dragør Skole og St. Magleby Skole

  Formand for DLF Kreds 13, Ulla Erlandsen

  De politiske deltagere skal drøftes.

  Tidsplan

  Der er aftalt møder med DLF i perioden 24. februar – 14. marts. Forslag til aftale forventes klar til behandling i Økonomiudvalget den 18. marts og i Kommunalbestyrelsen den 27. marts.

  På Økonomiudvalgets møde fremlægges eksempler på aftaler indgået i andre kommuner, samt forslag til indhold i en aftale i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Lærernes arbejdstid tilrettelægges med udgangspunkt i Lov 409, som trådte i stedet for en overenskomst ved regeringsindgrebet i foråret 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er forudsat fra regeringens side, at øget fleksibilitet og flere undervisningstimer pr. lærer, kan medvirke til at finansiere det øgede antal undervisningstimer for eleverne i folkeskolen som helhed.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Ad 1)

  Anbefales over for KB

  Ad 2)

  Forslag fra A+C+O+V:

  Der stilles forslag om, at der ikke udpeges særskilte politiske repræsentanter til arbejdsgrupperne. Forhandlingen tager udgangspunkt i det kommissorium som er fremlagt for Økonomiudvalget. Hvis det undervejs i forhandlingerne vurderes at der er behov for politisk deltagelse, sker det ved deltagelse af borgmesteren.

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Afstemning om anbefalingens ad 1)

  Godkendt.

  Forslag fra T:

  T- gruppen foreslår, at der er politisk deltagelse som observatører i arbejdsgruppen. Konkret foreslås det, at valggruppe 1 og 2 deltager med en politiker hver.

  For stemte  4 (L, T)

  Imod stemte 11 (A+C+O+V, Asger Larsen (løsgænger))

  Faldet.

  Afstemning om anbefalingens ad 2)

  Økonomiudvalgets anbefaling: Der stilles forslag om, at der ikke udpeges særskilte politiske repræsentanter til arbejdsgrupperne. Forhandlingen tager udgangspunkt i det kommissorium som er fremlagt for Økonomiudvalget. Hvis det undervejs i forhandlingerne vurderes at der er behov for politisk deltagelse, sker det ved deltagelse af borgmesteren.

  For stemte 11 (A+C+O+V, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte    3 (T)

  Undlod at stemme    1 (L)

  Godkendt.

 • 16
  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten
  Sagsid.: 14/188

  ANBEFALING:

  Borgmesteren anbefaler, at forslag til ændring af kommunens styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har den 20. februar 2014 på baggrund af et forslag fra valggruppe 1 (A+C+O+V) besluttet, at borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen, at der i kommunens styrelsesvedtægt optages bestemmelse om, ”at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe medlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned”.

  En kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning i styrelsesvedtægten om, at borgmesteren indkalder en stedfortræder til kommunalbestyrelsen ved ethvert lovligt forfald, vil således kunne træffe beslutning i styrelsesvedtægten om, at en valggruppe kan foretage indkaldelse af en stedfortræder for et udvalgsmedlem, valggruppen har indvalgt, ved ethvert lovligt forfald uanset dets forventede varighed.

  En ændring af kommunens styrelsesvedtægt efter den foreslåede bestemmelse kræver to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen kan på ethvert tidspunkt i løbet af valgperioden ændre beslutningen om stedfortræderordningen, blot den nævnte fremgangsmåde for ændring af styrelsesvedtægten følges.

  Det anbefales, at den foreslåede ændring indsættes i styrelsesvedtægtens kapitel tre om ”Udvalgene og regler for disse” som nyt stk. 2 i § 7, som herefter ser således ud:

  ”§ 7    For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.

  Stk. 2  Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe medlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned.”

  LOVE/REGLER:

  Lov om kommunernes styrelse § 28 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vederlagsbekendtgørelsen § 8:

  Til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der midlertidigt indtræder i et udvalg, jf. § 28, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, ydes det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt oversendt til 2. behandling med kommunalbestyrelsens anbefaling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

 • 17
  Forslag fra L
  Sagsid.: 14/161

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Amagerlisten (L) har den 10. februar 2014 anmodet om, at følgende sag drøftes i kommunalbestyrelsens møde den 27. februar:

  ”Amagerlisten foreslår, at der snarest muligt gennemføres en kvalificeret ”status- og tilfredshedsundersøgelse” med inddragelse af alle interessentgrupper på ældrepleje- og sundhedsområdet i almindelighed og på Omsorgscentret Enggården i særdeleshed.

  Begrundelse

  Der har gennem de senere år været rejst ”alvorlig” kritik – berettiget eller uberettiget – i bl.a. lokalpressen, ved daglig omtale og ved såvel skriftlige som personlige henvendelser fra borgerne vedr. forholdene på især Omsorgscentret Enggården.

  Henset til:

  • at Dragør kommune hvert år anvender mere end 180 millioner kroner på ældrepleje- og sundhedsområdet,
  • at Kommunen kan forvente, i de kommende år, at modtage yderligere 3,1 mio kr. fra statens pulje til målrettet ”løft af ældreplejen”,
  • at Omsorgscentret Enggården netop har gennemgået en markant kapacitetsmæssig udvidelse, med deraf følgende krav til øgede eller korrigeret kompetencebehov,
  • at der i seneste år er gennemført leder- og personaleudskiftninger i væsentligt omfang,
  • at der ikke foreligger en aktuel / brugbar ”tilfredshedsundersøgelse” på området,

  anses det for relevant, netop nu, at gennemføre en undersøgelse som foreslået. En undersøgelse der på samme tid kan danne et seriøst grundlag for en kvalificeret og målrettet indsats og samtidig udgøre et konkret måle- og sammenligningspunkt (benchmark) for den fremtidige indsats og udvikling på hvert enkelt område i sektoren.

  Beløbet til gennemførelse af en sådan undersøgelse findes inden for sektorens (7 og 8) budgetramme.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Forslag fra A, C, O, V:

  Sagen foreslås sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  For       10 (A, C, O, V)

  Imod      1 (L)

  Undlader 4 (T, Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2014

  Sag 6 og 7 blev behandlet under ét. Beslutningen er noteret under sag 7.

 • 18
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/193

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup har på vegne af C-gruppen i mail af 16. februar 2014 anmodet om, at følgende optages på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. styrelseslovens § 11:

  ”C-gruppen stiller forslag om, at kommunalbestyrelsens træffer principiel beslutning om, at man at ønsker at møder sendes digitalt på kommunens hjemmeside så borgerne kan følge den politiske debat online. Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan dette kan implementeres og prisen på dette.

  Motivation:

  Borgerne i Dragør har et stort engagement i udviklingen af Dragør

  kommune. Mange følger med i den politiske debat og vi ønsker at gøre de politiske drøftelser i kommunalbestyrelsen mere synlige over for borgerne. Ved at sende kommunalbestyrelsens møder på kommunens hjemmeside vil de politiske drøftelser blive mere synlige for borgerne og skabe en bedre gennemsigtighed i de politiske beslutninger og drøftelser.

  Samtidig er beslutningen helt på linje med kommunens egen digitaliseringsstrategi.

  Flere kommuner er gået denne vej og som inspiration kan vi henvise

  til Høje Taastrup kommune.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Asger Larsen (løsgænger) foreslår sagen sendt til behandling i Økonomiudvalget.

  For           5 (L, T, Asger Larsen (løsgænger))

  Undlader 10 (A, C, O, V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Godkendt

 • 19
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Poul Erik Gjerka, ældrerådet:

  Ældrerådet har udarbejdet høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets sag om ansøgning til regeringens milliardpulje på ældreområdet. Høringssvaret fremgår ikke som bilag på hjemmesiden og der er tvivl om udvalget har modtaget det?  

  Svar: Udvalget har modtaget høringssvaret og det er indgået i behandlingen af sagen. Hjemmesiden vil blive opdateret.