Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra: Birger Larsen (O), Helle Barth (V)
Bemærkninger: Afbud fra Birger Larsen (O), Marianne Grip-Hansen indkaldt som suppleant Afbud fra Helle Barth (V), Per Faldborg (V) indkaldt som suppleant.

Kommunalbestyrelsen godkendte at behandle den udsendte tillægsdagsorden.
 • 1
  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten
  Sagsid.: 14/188

  ANBEFALING:

  Borgmesteren anbefaler, at forslag til ændring af kommunens styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har den 20. februar 2014 på baggrund af et forslag fra valggruppe 1 (A+C+O+V) besluttet, at borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen, at der i kommunens styrelsesvedtægt optages bestemmelse om, ”at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe medlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned”.

  En kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning i styrelsesvedtægten om, at borgmesteren indkalder en stedfortræder til kommunalbestyrelsen ved ethvert lovligt forfald, vil således kunne træffe beslutning i styrelsesvedtægten om, at en valggruppe kan foretage indkaldelse af en stedfortræder for et udvalgsmedlem, valggruppen har indvalgt, ved ethvert lovligt forfald uanset dets forventede varighed.

  En ændring af kommunens styrelsesvedtægt efter den foreslåede bestemmelse kræver to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen kan på ethvert tidspunkt i løbet af valgperioden ændre beslutningen om stedfortræderordningen, blot den nævnte fremgangsmåde for ændring af styrelsesvedtægten følges.

  Det anbefales, at den foreslåede ændring indsættes i styrelsesvedtægtens kapitel tre om ”Udvalgene og regler for disse” som nyt stk. 2 i § 7, som herefter ser således ud:

  ”§ 7    For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.

  Stk. 2  Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe medlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned.”

  LOVE/REGLER:

  Lov om kommunernes styrelse § 28 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vederlagsbekendtgørelsen § 8:

  Til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der midlertidigt indtræder i et udvalg, jf. § 28, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, ydes det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt oversendt til 2. behandling med kommunalbestyrelsens anbefaling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.