Skip navigationen

Referat

Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkt 18 blev trukket fra dagsordenen af Liste T.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Der var ikke indkommet skriftlige spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Ingen meddelelser.

 • 3
  Anlægsregnskab Genopretning af skolerne 2006
  Sagsid.: 14/371

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Genopretning af skolerne 2006 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af skolerne 2006:

  Anlægsbevilling:

  2.100.000,00 kr.

  Anlægsudgift:

  1.690.385,37 kr.

  Mindreudgift:

  409.614,63 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 1.690.385,37 kr., hvilket er 409.614,63 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Pengene foreslås medtaget i den kommende budgetrevision.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Anlægsregnskab Genopretning af skolerne 2009
  Sagsid.: 14/370

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Genopretning af skolerne 2009 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af skolerne 2009:

  Anlægsbevilling:

  3.000.000,00 kr.

  Anlægsudgift:

  2.942.852,82 kr.

  Mindreudgift:

  57.147,18 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.942.852,82 kr., hvilket er 57.147,18 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Pengene foreslås medtaget i den kommende budgetrevision.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Anlægsregnskab Millionpulje 2009
  Sagsid.: 14/274

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Millionpulje 2009 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Millionpulje 2009:

  Anlægsbevilling:

  1.345.000,00 kr.

  Anlægsudgift:

  1.349.765,56 kr.

  Merudgift:

  4.765,56 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 1.349.765,56 kr., hvilket er 4.765,56 kr. mere end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Pengene foreslås medtaget i den kommende budgetrevision.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Millionpulje 2014
  Sagsid.: 14/397

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til millionpuljen på 624.600 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 624.600 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

  De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 1.050.000 kr. Projekterne vurderes ud fra følgende prioritering:

  1. Lovliggørelse og akutte opgaver
  2. Sikkerhedskrav
  3. Risiko for følgeskader
  4. Større opgaver som ikke kan rummes i alm. Drift
  5. Brugerønsker

  Der er planlagt 8 opgaver til udførelse i 2014. Udgiften fordeler sig således.

  Lovliggørelse og sikkerhedskrav, kr. 209.000

  Risiko for følgeskader, kr. 250.000 kr.

  Brugerønsker, 59.000 kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Genopretning af dagsinstitutioner 2014
  Sagsid.: 14/396

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 624.600 kr. til genopretning af daginstitutioner, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat kr. 624.600 til genopretning af kommunens 19 daginstitutioner.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for normalbudgettet til alm. vedligehold. Genopretning er således en nødvendig aktivitet parallel med alm. bygningsvedligeholdelse.

  Der er i 2014 prioriteret aktiviteter på Elisenborg klub, Sølyst klub, Høgevængets børneinstitution og Sølyst børnehave. Herudover afsættes ca. 25. 000 kr. til uforudselige udgifter og mindre akutte opgaver. Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag. Genopretningsplanen for 2014 til 2017 viser en samlet udgift på ca. 2.000.000 kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Genopretning af skoler 2014
  Sagsid.: 14/398

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der frigives en bevilling på 2.204.800 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat 2.204.800 kr. til genopretning af Dragør Skole Nord og Syd og St. Magleby Skole, Kirkevej.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af driftsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligehold. Det samlede genopretningsbehov på skolerne over de næste 10 år ligger i størrelsesordenen 20 mio. kr.

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag. Genopretningsplanen for perioden 2014 – 2016 viser en samlet udgift på ca. 9 mio. kr.

  Udgifterne i 2014 fordeler sig på Dragør Skole Nord og Syd og St. Magleby Skole, Kirkevej med henholdsvis 600.000 kr., 800.000 kr. og 550.000. Herudover afsættes 255.000 kr. til uforudsete udgifter og mindre nye akutte opgaver på skolerne, som normalt opstår i løbet af året.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Genbehandling - reklamefinansieret byudstyr
  Sagsid.: 10/1211

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at udvalget vælger en af følgende tre løsninger:

  1.

  at

  der indgås en ny 15årig aftale bestående af nuværende reklamefinansierede buslæskærme samt leje af et toilet med finansiering af anlæg og første års drift ved overskud fra renovering af Kongevejen

  ELLER

  2.

  at

  der indgås en ny 15årig aftale bestående af nuværende reklamefinansierede buslæskærme samt et sign on fee på kr. 300.000

  ELLER

  3.

  at

  der indgås en ny 15årig aftale bestående af nuværende reklamefinansierede buslæskærme samt 5 ekstra buslæskærme

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. marts 2014 at udsætte sag med nyt oplæg til reklamefinansieret byudstyr, idet forvaltningen blev anmodet om at genforhandle udkastet til ny aftale.

  Forvaltningens efterfølgende forhandling med kommunens aftalepartner har ikke medført ændret tilbud. Aftalepartnerens skriftlige tilbagemelding kan ses af bilag 1, hvoraf blandt andet fremgår fastholdelse af en 15 årig kontraktperiode. Det kan i øvrigt oplyses, at det er kommunens aftalepartner, der betaler for buslæskærmenes strømforbrug.

  Dragør Kommune indgik for 15 år siden en aftale om opsætning af reklamefinansieret byudstyr bestående af buslæskærme. Buslæskærmene blev opsat af kommunens aftalepartner og vedligeholdes og renholdes i kontraktperioden af denne. Herved har kommunen kunne spare ressourcer til renhold og vedligehold af en del af kommunens buslæskærme, ligesom kommunen har kunnet spare opsætning af egne læskærme.

  Kontrakten er udløbet, og i forbindelse med forudgående offentliggørelse blandt andet på www.udbud.dk af hensigt om at indgå en ny aftale har alene nuværende aftalepart meldt sin interesse.

  I forbindelse med Økonomi- og Planudvalgets behandling af ny aftale om reklamefinansieret byudstyr besluttede udvalget den 21. november 2013 at udsætte sagen med henblik på yderligere undersøgelser, herunder en eventuelt forkortet kontraktperiode.

  Forvaltningen har kontaktet nuværende aftalepart, som har fremsendt nyt oplæg til en ny 15årig aftale, hvor Dragør Kommune kan vælge mellem 3 nedennævnte mulige optioner:

  Option 1) Bestående byudstyr (15 buslæskærme) videreføres og der suppleres med et stk. automatisk søjletoilet. Forudsætning herfor er, at Dragør Kommune selv finansierer fremføring og tilslutning af el, telefon, vand, kloak og retablering af gadebelægning samt tilhørende tilslutningsafgifter. Hertil kommer kommunal betaling af forbrug af el, vand og vandafledning. Endelig skal kommunen betale en årlig leje på kr. 50.000 indeksreguleret. I lejen er inkluderet rengøring og dagligt tilsyn.

  Kommunens aftalepart gør opmærksom på, at det omtalte søjletoilet tilbydes med forbehold for, at der er et til rådighed, da det kun findes i begrænset antal.

  Option 2) Bestående byudstyr (15 buslæskærme) videreføres og der modtages et sign-on fee ved kontraktunderskrift på kr. 300.000.

  Option 3) Bestående byudstyr (15 buslæskærme) videreføres og der suppleres med 5 stk. nye læskærme i en lidt mindre model end de nuværende. Nye lokaliteter kan være følgende:

  - Østsiden af A.P. Møllers Alle overfor Gate Gourmet

  - Sydsiden af Krudttårnsvej ved Hollændervænget

  - Nordsiden af Søndre Strandvej ved Idrætsstien

  - Nordsiden af Krudttårnsvej o.f. Søndre Røsevej ved Solvænget

  - Nordsiden af Krudttårnsvej ved Hollændervænget

  Kommunens aftalepart rengør og vedligeholder successivt byudstyret uden udgift for kommunen, herunder typisk dagligt tilsyn af eventuelt automatisk søjle toilet (hvor der dog oppebæres årlig leje).

  Med det nye oplæg har kommunens aftalepart i forhold til sit oprindelige oplæg fjernet de fritstående reklamestandere, som har været fravalgt af en tidligere kommunalbestyrelse. Reklamesøjlerne er i øvrigt i modstrid med kommunens nuværende Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen medfører ingen personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  Afhængig af optionsvalg kan sagen medføre økonomiske konsekvenser. Enten uændret, ændret i form af et sign-on fee på kr. 300.000 ved kontraktunderskrift eller ændret i form af årlig leje på kr. 50.000 samt kommunale udgifter til anlæg af ledningsfremføring og årlige udgifter til el, vand og vandafledning. Anlægsomkostningerne og driftsudgifterne til nyt toilet indgår ikke i kommunens drift- og anlægsbudget p.t.

  Der forventes et anlægsoverskud på ”Renovering af Kongevejen” i størrelsesordenen kr. 300.000. Overskuddet kan bruges til at finansiere opsætning af toilet samt første års drift.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Ad. 1

  For stemte:

  3 (A,O)

  Imod stemte:

  3 (C,T,V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A, C, O, V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget ønsker at forvaltningen undersøger mulighederne for opsætning af toilet, i en ny sag til BEPU.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Bestilling af busdrift 2015
  Sagsid.: 13/1556

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om der skal fremsendes bestilling på ændret busdrift for 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fristen for at afgive bestilling for busdrift 2015 til Movia er inden den 1. maj 2014.

  Dragør Kommunes nedsatte § 17 stk. 4 udvalg om Kollektiv trafik har påbegyndt deres toårige udvalgsarbejde med at afdække mulighederne for en bedre busdrift i Dragør. Nuværende busdrift fremgår af bilag 1. For at kunne nå at fremkomme med input til busbestilling 2015 har udvalget holdt et særligt og ekstra møde for at forberede nærværende forslag. Udvalget har besluttet at anbefale følgende med henblik på busbestilling for 2015 til kommunens politiske udvalg jf. referatet bilag 2:

  • Forlængelse af linje 350S til Lufthavnen med en frekvens svarende til nuværende linje 35 til Lufthavnen,
  • Samtidig afkortning af linje 35 til Dragør Stationsplads og
  • Flytning af stoppestedet for linje 350S fra Dragør Stationsplads til Nordre Væl
  • Alternativt opfordres til indsættelse af længere busser på linje 35 i myldretiderne
  • Forlængelse af natbussen til Lufthavnen.

  Det er forvaltningens vurdering, at den foreslåede ændring om forlængelse af buslinje 350S ad Kystvejen i Tårnby til Lufthavnen og samtidig afkortning af linje 35 til Dragør Stationsplads må forventes at medføre økonomiske konsekvenser, også for andre kommuner. Ændringen forudsætter sandsynligvis forhandling kommunerne imellem. Det fordrer enighed blandt direkte involverede om interesse for ændringen før Movia kan iværksætte konsekvensvurdering.

  Det kan oplyses, at bestilling af ændringer til lokal busdrift indenfor egen kommune ikke forudsætter forhandling med andre kommuner. Derimod forudsætter ændringer til busdrift, som krydser kommunegrænser forhandling de berørte kommuner imellem, som følge af gældende finansieringsmodel.

  Sidste år besluttede Kommunalbestyrelsen følgende i forbindelse med bestilling af busdrift 2014:

  - Anbefaling af scenarium C (kort se bilag 3) fra Borgerinddragelsesproces i dialog med Tårnby Kommune og Movia indeholdende:

  - Ny ringlinje mellem Dragør Stationsplads og Nøragersminde

  - Fortsættende i rute til Ørestaden, Tårnby Torv, Kastrup St. og Lufthavnen

  - Ny linje 32 til Søvang også aften og weekend

  - Linje 35 via Hartkornsvej syd

  - Fortsættelse af dialog med Movia med henblik på at opstille relevante alternativer til opfyldelse af den primære målsætning vedrørende kollektiv trafik i Dragør Kommune: ”Bus til/fra Lufthavnen på alle tider af døgnet”

  - Afsendelse af brev til Transportministeren om at den regionale transportopgave burde forankres i regionen.

  Scenarium C var udgiftsneutralt for Dragør Kommune til trods for en del flere buskøretimer. For Tårnby Kommune lå der en besparelse på 200.000 kr. og for lidt flere buskøretimer. Til gengæld gav det København en merudgift på ca. 2. mio. kr., hvilket var usikkert om København ville acceptere.

  Tårnby Kommune tilkendegav, at de på det tidspunkt ikke ønskede ændringer i busbetjeningen. Herved er busdriften forblevet uændret.

  Slutteligt kan oplyses, at der foreligger forslag til ændring af Lov om trafikselskaber blandt andet indeholdende en ny finansieringsmodel, og indeholdende forslag om at S- og N-busser overgår til regionerne. Der pågår p.t. forhandlinger herom.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Trafikudvalgets indstilling anbefales over for ØU/KB, dog ønsker BEPU, at der i stedet for ”Flytning af stoppestedet for linje 350S”, ønskes etableret stoppested for linje 350S ved Nordre Væl.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  For 12 (A+C+L+O+V+Asger Larsen, løsgænger)

  Imod 3 (T)

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  ”T-gruppen ønsker en mere markant forbedring af busdriften i 2015 – med flere forbindelser til metroen og en bedre dækning af Søvang. Det er vores vurdering, at dette kan opnås indenfor samme økonomiske ramme som i dag.”

  Bilag

 • 11
  Parkeringsbekendtgørelse
  Sagsid.: 14/282

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at lokal parkeringsbekendtgørelse (bilag 1) godkendes og oversendes til godkendelse hos politiet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved ændringer i Færdselsloven er der pr. 1. marts 2014 indført nye ens landsdækkende regler for parkering.

  I konsekvens af de nye færdselsregler for parkering er hidtidigt gældende lokale parkeringsbekendtgørelser blevet ophævet. Såfremt den enkelte kommune fortsat ønsker en lokal parkeringsbekendtgørelse, kan dette fortsat besluttes med samtykke fra politiet, hvad angår regler for tunge køretøjer, påhængskøretøjer og særligt indrettede køretøjer.

  Herudover betyder de nye regler, at det blandt andet som udgangspunkt er forbudt i alle landets kommuner at parkere delvist oppe på fortovet, på rabatareal og på cykelsti i tættere bebygget område. Endvidere er bøden for at parkere på en handikapplads fordoblet fra 510 kr. til 1.020 kr. Det samme er tilfældet ved parkering foran en overkørsel (indkørsel/udkørsel). Desuden er der indført et loft, så man højest kan få tre p-bøder for én ulovlig parkering.

  Dragør Kommune har hidtil haft en lokal parkeringsbekendtgørelse omhandlende regler for tunge køretøjer og påhængskøretøjer. Forvaltningen anbefaler, at disse regler vedtages på ny, herunder at langtidsparkering med tunge køretøjer fortsat skal ske på parkeringspladsen ved Kongelundshallen (§ 3 i forslaget til bekendtgørelse).

  Med hensyn til forbud mod delvis parkering på fortov, rabatareal og cykelsti har Københavns Politi oplyst, at de som færdselsmyndighed ikke dispenserer for reglerne i færdselsloven. Derimod kan den enkelte kommune, under forudsætning af politiets samtykke, vedtage at etablere parkeringsbaner/parkeringspladser delvist på fortov/rabatareal. Politiets vurdering er, at denne parkeringsmulighed i så fald skal være både afmærket og skiltet tydeligt, fx som der tidligere har været afstribet og skiltet med delvis parkering på fortovet på Kongevejen. Det vil være et bekosteligt og omfattende arbejde, hvis Kommunen generelt skal til at etablere og vedligeholde parkeringsbaner på offentlige veje i Dragør Kommune.

  Forvaltningen har fra Tårnby Kommune fået oplyst, at Tårnby Kommune påtænker at indføre ny lokal parkeringsbekendtgørelse indeholdende tilladelse til delvis parkering på fortov. Tårnby Kommunes vurdering er, at dette er muligt, hvis bare man oplyser herom tydeligt på kommunens hjemmeside. Tårnby Kommune vil anmode om politiets samtykke hertil.

  Forvaltningen har modtaget henvendelser fra beboere på flere veje i Dragør Kommune med anmodning om dispensation for den nye gældende færdselslov med hensyn til parkering. Dette på grund af frygt for manglende gennemkørselsmulighed for fx renovationsvogne eller alternativt for mange mistede p-pladser, hvis alle biler skal holde helt på kørebaneareal. Forvaltningens anbefaling er i lighed med Tårnby Kommune at afprøve, om politiet kan give samtykke til delvis parkering på fortove og rabatarealer under hensyntagen til fodgængerne fremkommelighed og under forudsætning om tydelig oplysning herom på kommunens hjemmeside (§ 2 i forslaget til bekendtgørelse).

  Endelig har forvaltningen observeret, at private er begyndt at parkere deres køretøjer på vejareal alene med tanke på reklame - senest trailer på Englandsvej, Kirkevej. Det foreslås at indføje forbud herom svarende til et forbud Københavns Kommune har vedtaget om samme (§ 4 i forslaget til bekendtgørelse).

  LOVE/REGLER:

  Færdselslovens § 92, stk.1, nr.1

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune i den udstrækning, politiets samtykke kan opnås til vedlagte parkeringsbekendtgørelse.

  Hvis der skal etableres p-pladser og opsættes skilte, forudsætter det både en anlægs- og driftsbevilling. Udgifterne er ikke vurderet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det er et vilkår for vedtagelse af ny lokal parkeringsbekendtgørelse, at denne til enhver tid fremgår tydeligt af kommunens hjemmeside.

  Endvidere vil denne skulle fremgå af centralt styret hjemmeside efter justitsministeriets udpegning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Risikobaseret dimensionering, brand
  Sagsid.: 14/419

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at den risikobaserede dimensionering godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 21. juni 2002 besluttede samtlige Folketingspartier, at det kommunale redningsberedskab fremover bør tilrettelægges med udgang i lokale risikovurdering frem for statsligt fastlagte og mindre tidssvarende regler for dimensionering. I korte træk går det ud på, at indrette sit beredskab, ud for de risikomomenter der er i ens kommune og skelne lidt til nabokommunen ved evt. assistance.

  Dragør kommunes plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet er godkendt af beredskabskommissionen og har været til høring i beredskabsstyrelsen. Planen lever overordnet op til de gældende krav der stilles til bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Der henvises til udtalelse i brev af 18. december 2013 for så vidt angår Beredskabsstyrelsens mere detaljerede kommentarer, anbefalinger m.v. Se bilag. Planen skal revideres hver fjerde år og Beredskabsstyrelsens anbefaling vil blive indarbejdet ved revisionen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014.

  Økonomiudvalget den 10. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling.

  Bilag

 • 13
  Indstilling til ordinær generalforsamling i HOFOR
  Sagsid.: 14/507

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at

  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S:
   1. Leo Larsen som bestyrelsens formand
   2. Steen Christiansen
   3. Ib Terp
   4. Allan Holst
   5. Thomas Gyldal Petersen
   6. Finn Gerdes
   7. Steen Skriver Rasmussen
   8. Henrik Rasmussen
  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Spildevand Holding A/S:
   1. Leo Larsen som bestyrelsens formand
   2. Steen Christiansen
   3. Allan Holst
   4. Thomas Gyldal Petersen
   5. Finn Gerdes
   6. Steen Skriver Rasmussen
  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28) som revisor.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Dragør Kommune har endvidere siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i nævnte kommuner, dog med undtagelse af Brøndby og Vallensbæk kommuner.

  Ejerkommunerne har hver én repræsentant i de to holdingselskabers bestyrelser. Fra Dragør Kommune er Allan Holst bestyrelsesmedlem i selskaberne i dag.

  De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan sendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Generalforsamlingerne er derfor berammet til den 21. maj 2014.

  Dragør Kommune har som ejer af HOFOR Vand Holding A/S 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,78 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Dragør Kommunes stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling i de to holdingselskaber.

  I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne som skriftlige generalforsamlinger uden fremmøde. Det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. Efterfølgende udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

  Indstillingspunkterne

  Med hensyn til indstillingens punkt 1, 2 og 3 henvises til bilag 1 og bilag 2, årsrapporter 2013 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. I årsrapporterne står blandt andet ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2013 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 16.264.000 kr., og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 48.923.000 kr., som foreslås overført til egenkapitalen.

  Indstillingens punkt 4 og 5 er baseret på oplysninger fra de enkelte ejerkommuner (på baggrund af kommunalvalget) om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

  Med hensyn til indstillingens punkt 6 foreslås selskabernes nuværende revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28) genvalgt som selskabernes revisor.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med udkastene til protokollater i bilag 3 og bilag 4.

  Nøgletal for HOFOR Vand og Spildevand Dragør A/S

  Kommunalbestyrelsen besluttede sidste år i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S og årsberetningerne for 2012, at der skulle udarbejdes nøgletal for HOFOR Vand Dragør A/S’ og HOFOR Spildevand Dragør A/S’ drift og økonomi.

  De første nøgletal for de to selskaber præsenteres på side 26-29 i bilag 5, ’RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013’. Forvaltningen vil i samarbejde med HOFOR videreudvikle nøgletallene samt tidsserier over nøgletal.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Ad 1-6

  For stemte 6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Ad 1-6

  For stemte 13 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme    2  (L+Asger Larsen, løsgænger)

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Kongelundsfortets udviklingsplan
  Sagsid.: 14/454

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter den udarbejdede udviklingsrapport ”Kongelundsfortet som lokalt og regionalt aktivitetscenter” med henblik på en godkendelse af rapporten.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kongelundsfortet har i det seneste år udviklet sig til et lokalt aktivitetscenter for friluftslivet i Dragør Kommune, hvor Ungdomsskolen i eget regi og som forvalter af friluftsskolen i forhold til kommunens skoler har tilbudt et varieret udbud af friluftsaktiviteter og oprettet Danmarks første kommunale grejbank.

  Samtidigt har Kongelundsfortet takket været en millionbevilling fra projektet Københavns Befæstning fra 2012 til 2014 gennemført en række byggetiltag, der har forbedret Kongelundsfortets forudsætninger for at kunne fungere som et lokalt og regionalt aktivitetscenter.

  Senest er Kongelundsfortet blevet udpeget som én af portene til den nye Naturpark Amager, hvilket tilfører yderligere funktioner og publikumsaktiviteter til Kongelundsfortet og dets omgivelser.

  På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en udviklingsplan for Kongelundsfortet som lokalt og regionalt aktivitetscenter, som skal danne grundlaget for en politisk drøftelse af Kongelundsfortets udviklingsperspektiver med henblik på, at der gives et politisk mandat til det videre arbejde med at udvikle Kongelundsfortet i de kommende år.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udviklingsplanen sætter de overordnede rammer for udviklingen af Kongelundsfortet, men for at realisere de enkelte ideer og tanker i rapporten, forudsættes for de flestes vedkommende, at der tilføres nye økonomiske midler til Kongelundsfortet. Disse må for en stor dels vedkommende forventes at skulle skaffes eksternt via fonde og sponsorater.     

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  Punktet blev drøftet og anbefales over for ØU/KB og sag om økonomi oversendes til budgetseminaret.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Vedtægt for Dragørs Aktivitetshus
  Sagsid.: 14/350

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at

  Vedtægt for Dragørs Aktivitetshus godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Wiedergårdens Aktivitetshus har foretaget enkelte ændringer i vedtægterne, som derfor fremlægges til politisk godkendelse efter, at de er godkendt i Brugerrådet den 4. marts 2014.

  Ændringerne er følgende:

  • Der er ikke længere en maximumgrænse for, hvor mange perioder man kan sidde i Brugerrådet (side 1)
  • Der er tilføjet at ”Brugerrådet er med til at udvikle og tilpasse Aktivitetshuset i forhold til tidens trends og krav” (nederst side 1)
  • I bilaget er husets åbningstider fjernet. Dette er gjort da åbningstiden er blevet mere fleksibel. F.eks. kommer de første motionister kl. 7, og der er jævnligt arrangementer i weekenden

  Vedtægten erstatter ”Vedtægt for Wiedergårdens Aktivitetshus 2007”.

  ’Wiedergårdens Aktivitetshus’ blev i 2011 omdøbt til ’Dragørs Aktivitetshus’, da aktivitetshuset blev en del af sundhedshuset.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny sundhedspolitik
  Sagsid.: 14/309

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at

  tids- og procesplan for udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragørs Kommunes sundhedspolitik blev udarbejdet i 2007. Udviklingen på sundhedsområdet og kommunens tilbud på området har siden 2007 gennemgået store forandringer med øget fokus på forebyggelse og rehabilitering i primærsektoren. Alt i alt er sundhedsindsatsen nået til et nyt og mere forpligtende niveau, hvor der kommer flere og flere krav og opgaver til kommunerne, som er ”skal-opgaver” og ikke ”kan-opgaver”.

  Et eksempel herpå er den kommunale implementering af forløbsprogrammer for kronisk syge borgere med tilbud om fysisk træning og livsstilsvejledning, der blev startet i 2013. Et andet eksempel er regeringens 11 forebyggelsespakker, som opridser kommunernes opgaver indenfor forebyggelse på alle kommunale kerneområder.

  Udviklingen og forandringerne på sundhedsområdet betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at revidere sundhedspolitikken og sætte nye handlingsplaner og mål for de næste 5 år.

  Dertil kommer en række nye konkrete data og mål, som giver anledning til at revidere sundhedspolitikken:

  Data

  I begyndelsen af 2014 er der kommet nye data for befolkningens sundhed og trivsel. Dels i form af en ny national sundhedsprofil efterfulgt af en regional og kommunal sundhedsprofil. Dels i form af de helt unikke data fra Dragør kommunes Lykkeregnskab 2013 og forslagene fra cafémødet om lykkeregnskabet.

  Mål

  Regeringen udsendte i januar de nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år. Kommunerne skal i 2014 genforhandle aftaler indgået med Region Hovedstaden i forbindelse med en ny sundhedsaftale. De nye og kollektivt forpligtende mål i sundhedsaftalen kan også med fordel fremgå i en ny sundhedspolitik.

  Sundhedspolitikkens bredde og intention

  Sundhed skal fremover gerne tænkes på tværs og ind i alle dele af kommunens arbejde, så alle ansatte kan bidrage til at gøre Dragør Kommune til en sund kommune. Samarbejdet omkring borgernes sundhed gælder i alle sammenhænge, hvor borgerne møder kommunen, således at forebyggelse og sundhedsfremme bliver et naturligt fokus. Dragør Kommunes sundhedspolitik 2015-2020 skal beskrive hvordan fokus på sundhed, trivsel, livskvalitet og forebyggelse omsættes og prioriteres i praksis.

  Nedenfor følger et forslag til en overordnet plan for revision af sundhedspolitikken. Planen tager udgangspunkt i sundhedspolitikkens bredde, hvilket betyder, at der skal involveres en bred række aktører, både eksternt og internt i kommunen.

  Forslag til procesplan:

  • Marts: Vedtagelse af forslag og proces om udarbejdelse af ny sundhedspolitik
  • April: Udpegning af deltagere til et tværfagligt/tværgående Sundhedsforum internt i Dragør Kommune. Udarbejdelse af udkast til kommissorium for Sundhedsforum
  • 24. april: Præsentation af Dragør Kommunes sundhedsprofil til Kommunalbestyrelsen ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden
  • September – uge 39: Sundhedskonference – invitation til relevante interessenter og alle interesserede i kommunen
  • Januar- marts 2015: Prioritering af indsatser, strategi, mål og handleplaner sendes i høring
  • April: 1. udgave af sundhedspolitikken udarbejdes
  • Maj 2015: 1. udkast af sundhedspolitikken foreligger til godkendelse

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens § 119 siger følgende: ”Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Videre lyder det i § 119 stk 2. ”Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.”

  Kommunerne overtog den forebyggende og sundhedsfremmende opgave i 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Siden har kommunerne udviklet en praksis, hvor opgaven overordnet beskrives i en kommunal sundhedspolitik, som efterfølgende implementeres i kommunen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er få direkte udgifter forbundet med revisionen af sundhedspolitikken. Implementering af sundhedspolitikkens indsatser og mål vil dog kræve medarbejderressourcer på alle områder i kommunen, og i særdeleshed på folkesundhedsområdet. Styring og koordinering af processen placeres hos sundhedskoordinatoren i Folkesundhed.

  I forhold til driften danner sundhedspolitikken rammerne omkring en række opgaver, kommunen varetager under alle omstændigheder. Hertil kommer løbende nye opgaver, som iværksættes i regi af sundhedspolitikken, men hvor kravene om varetagelse af opgaverne kommer fra nationalt niveau. Disse opgaver fremsættes som selvstændige budgetforslag eller iværksættes for tildelte midler til sundheds- og ældreområdet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Alle relevante og interesserede interessenter inddrages i arbejdet med sundhedspolitikken, dels gennem invitation til sundhedskonference, dels i en høringsfase.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. april 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2014

  Anbefales over for KB, herunder også opfølgning af den tidligere sundhedspolitik.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Drøftelse af ansøgning om ændring af forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 13/1065

  ANBEFALING:

  Det indstilles, at kommunalbestyrelsen beslutter om ansøgningen om ændring af det forpligtende samarbejde skal opretholdes, på baggrund af de foreløbige tilbagemeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har i maj 2013 indsendt ansøgning om ændring af det forpligtende kommunale samarbejde til Økonomi- og Indenrigsministeriet, med hhv. hjemtagelse og overdragelse af områder til Københavns Kommune.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har i februar 2014 orienteret om de vurderinger, som er udarbejdet af fagministerierne og som forventes at ligge til grund for ØIM’s endelige vurdering, samt om ØIM’s egne overvejelser om vilkår for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

  Forventet varetagelse af faglige områder

  Tabel 1: Områder i det forpligtende samarbejde

  Område

  Ansøgning fra DK

  Foreløbig vurdering fra ØIM

  Hjælpemidler

  Hjemtages

  Forventes godkendt

  Genoptræning

  Hjemtages

  Forventes afvist

  Specialundervisning og PPR

  Hjemtages

  Forventes delvist godkendt, dog undtaget voksenspecialundervisning.

  Det sociale børneområde

  Hjemtages

  Forventes godkendt

  Socialområdet, voksne med særlige behov

  Overdrages til Københavns Kommune

  Forventes godkendt

  Beskæftigelse og jobcenter

  Overdrages til Københavns Kommune

  Forventes godkendt

  Natur og Miljø

  Overdrages til Københavns Kommune

  Forventes godkendt

  Det forventede afslag på hjemtagning af genoptræning vanskeliggør snitfladen mellem den rehabiliterende daglige indsats og egentlig genoptræning. Et afslag vil medføre, at der skal optages forhandlinger med Københavns Kommune om også at varetage denne del af opgaven. Herunder skal overvejes transporttid og –omkostninger for svage borgere, som skal til et de otte specialiserede genoptræningscentre i Københavns Kommune.

  Vilkår for overdragelse af medarbejdere

  Administrationen og ministeriet har drøftet vilkår for overdragelse af medarbejdere i forbindelse med en ændring af aftalen. Det er administrationens vurdering, at ministeriet i sin endelige fastsættelse af vilkår, vil lægge vægt på at medarbejderne ikke er stillet dårligere end ved den oprindelige overførsel af opgaver til Tårnby.

  Det kan betyde, at Dragør Kommune skal overtage flere medarbejdere fra Tårnby Kommune, til opgaver som skal løses i Københavns Kommune med færre årsværk. Københavns Kommune har gjort det klart, at kommunens tilbud er betinget af at der ikke følger yderligere forpligtelser ift. personale med.

  Medarbejdere som er hjemtaget fra Tårnby vil være omfattet af en udvidet beskyttelse som følge af virksomhedsoverdragelsesloven, og en personaletilpasnng vil være både langvarig og potentielt yderst bekostelig.

  I Dragør Kommunes estimerede budget for ændring af det forpligtende samarbejde er der afsat 1,5 mio. kr. til personaleudgifter. Det er administrationens vurdering at der på det foreløbige grundlag må forventes væsentligt højere udgifter.

  Tidsplan

  Ministeriet oplyser, at den endelige afgørelse fra ministeriet først kan forventes efter et udkast har været i høring i de berørte kommuner, samt til efterfølgende kommentering i fagministerierne.

  Det er administrationens vurdering, at det derfor ikke er realistisk at en hjemtagelse/overdragelse til København kan træde i kraft den 1. januar 2015. Der er dels behov for 6 måneders varsling af medarbejdere, dels ligger der et betydeligt arbejde i beskrivelse af snitflader og udvikling af arbejdsgangsbeskrivelser for de områder som skal overgå til København.

  Hvis overgangen skal ske til et budgetår, vil samarbejdet kunne træde i kraft 1. januar 2016.

  Sammenfattende vurdering

  Et af de områder som var udslagsgivende for Dragør Kommunes ønske om at flytte samarbejdet til København, er jobcenteret. I de senere år er Tårnbys jobcenter gået fra en placering nederst på skalaen, til at være et af de bedst performende centre.

  Med baggrund i de nye oplysninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderes de tidligere økonomiske beregninger for den samlede aftale ikke at holde, primært pga. usikkerheden om overdragelse af medarbejdere og en genforhandling med København om faglige områder.

  Selve samarbejdet i en driftsfase forventes ikke at blive mere effektivt i København end i en aftale med Tårnby, når følgeomkostninger såsom it-licenser, kørsel og ny administrationspraksis inddrages.

  Samlet set er det derfor direktionens vurdering, at en flytning af samarbejdet fra Tårnby til København vil være meget omkostningstungt i overgangsfasen, både hvad angår budget og personaletimer. Samt at den efterfølgende driftssituation ikke vil udgøre hverken en tilstrækkelig forbedring for borgerne eller en mere effektiv administration for Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er en række afledte konsekvenser af beslutningen om enten at opretholde eller fortsætte ansøgningen om et forpligtende samarbejde.

  Såfremt samarbejdet fastholdes med Tårnby skal budgettet korrigeres for en forventet besparelse på 1 mio. kr. årligt. Det bør under alle omstændigheder ske i budgettet for 2015, som følge af den forlængede tidsplan for en beslutning fra ministeriet.

  Såfremt ansøgningen fastholdes og et samarbejde skal effektueres med København, er det forventningen, at det i overgangsperioden vil medføre stærkt øgede udgifter til udvikling af en ny aftale med København (eks. it-licenser) og i forhold til overflytning af personale, som følge af ministeriets nye vurdering af de personalemæssige forpligtelser i forbindelse med reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Sagen drøftet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  En enig kommunalbestyrelse godkendte at videreføre det eksisterende forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

 • 18
  Forslag fra Liste T
  Sagsid.: 14/548

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 2. april 2014 anmodet om, at hele punkt 2 om ”Udvikling af Dragør havn, projektforslag - 2. behandling” på dagsordenen for BEPU den 1. april 2014 optages på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. styrelseslovens § 11:

  ”2.  Udvikling af Dragør havn, projektforslag - 2. behandling

  ANBEFALING:

  På baggrund af udvalgets indledende drøftelser på mødet den 4. marts 2014 anbefaler forvaltningen følgende i relation den gruppering af de modtagede forslag, der fremgår af sagsfremstillingen til mødet den 4. marts 2014:

  Ad Gruppe 1 / ”Dragør sejlskibsby”:

  Det anbefales, at udvalget tager stilling til følgende spørgsmål:

  1A) Skal forslaget danne overordnet strategisk ramme for havnens udvikling?

  1B) Skal der arbejdes videre med at sikre Dragør havn og Dragør

  gamle by som et samlet kulturmiljø, fx ved en ”UNESCO-projekt-ansøgning” ?

  Ad Gruppe 2 / Udvikling af bådeværftsgrunden:

  Det anbefales, at udvalget tager stilling til valg mellem en af følgende modeller:

  2A) Salg af grunden via udbud, med henblik på opførelse af ny havnebebyggelse til overvejende maritime formål, i overensstemmelse med disponeringen i Tænketankens forslag (Forslag 2)

  2B) Bevaring af den nuværende bebyggelse og indretning til besøgscenter, turistkontor, museumsfunktioner, værksteder mv. Forudsætter extern finansiering og kommunal medfinansiering. (Forslag 3)

  2C) Forlængelse af nuværende lejeaftale med henblik på renovering af bebyggelse og videreudlejning til maritime formål. (supplement til Forslag 4)

  Ad Gruppe 3 / Udnyttelse af ”sandtangen” og moler mv. til fritids- og havneformål:

  Vedrørende det maritime hus:

  3A) Det anbefales at godkende den justerede placering af det maritime hus på sandtangen som den fremgår af tegning af 12.3.2014, jfr. BEPU’s beslutning af 4.3.2014.

  3B) Det anbefales, at Ungdomsskolens undersøgelse af samarbejdsmuligheder med havnens søsportsklubber mv. tages til efterretning.

  Med hensyn til forslaget om placering af husbåde og hotelskib(e) i Dragør havn anbefales, at der tages stilling til valg mellem følgende modeller:

  3C) Der arbejdes videre med forslaget om at placere såvel husbåde som hotelskib(e) langs sydsiden af Sandtangen.

  3D) Der arbejdes alene videre med muligheden for at placere hotelskib(e) ved sydsiden af Sandtangen

  3E) Der undersøges andre placeringsmuligheder for husbåde og hotelskibe i havnen, herunder muligheden af et vandrehjemsskib i den gamle fiskerihavn

  3F) Der gives ikke mulighed for placering af husbåde i Dragør havn, i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

  Derudover anbefaler forvaltningen,

  3G) at placering af husbåde og hotelskibe i Dragør Havn i givet fald forudsætter udarbejdelse af lokalplan.

  Vedrørende havnebad:

  3H) Det anbefales, at forslaget til etablering af et havnebad, i form af et brodæk mv. ved ydersiden af søndre mole, videresendes til behandling i Havnens Brugerbestyrelse med henblik på udarbejdelse af projekt til nærmere godkendelse,

  3I) Det anbefales at muligheden for indpumpning af sand ved ydersiden af Dragør Forts dækmole ved havneindløbet, nærmere undersøges.

  Vedrørende spejderfaciliteter:

  3J) Det anbefales, at de lokale spejdergrupper tilbydes mulighed for etablering af grejbank i tilknytning til det maritime hus.

  Vedrørende overdækkede opholdsarealer:

  3K) Det anbefales, at forslaget til overdækning af grill-pladsen i lystbådehavnen videresendes til behandling i Havnens Brugerbestyrelse med henblik på udarbejdelse af projekt til nærmere godkendelse i forhold til fredningsbestemmelser mv.

  3L) Det anbefales, at der gives mulighed for etablering af ”sol-sejl” på sandtangen og lystbådehavnens grønning.

  Vedrørende offentligt toilet:

  3M) Det anbefales, at arbejdes for etablering af et offentligt toilet på den indre del af Sandtangen, der både henvender sig til havnens gæster, andre besøgende og det maritime hus.

  3N) Det anbefales, at muligheden for – på kort sigt – at opstille et ”festivaltoilet” godkendes.

  Ad Gruppe 4 / Andre forslag:

  Vedrørende glaspusteri(Forslag 9):

  Det anbefales, at udvalget tager stilling til valg mellem følgende modeller:

  4A) Der henvises til et samarbejde med Forslag 2 (nyt byggeri på bådeværftsgrunden), såfremt dette projekt prioriteres.

  4B) Der iværksættes udbud hvis der opstår en ledig grund ud mod Fiskerikajen

  4C) Forslaget kan ikke imødekommes.

  Vedrørende køb af erhvervsgrund (Forslag 5):

  4D) Det anbefales, at stillingtagen til realisering af byggefeltet A2 ved Skurbyen udskydes til en senere etape i udbygningen.

  Vedrørende begrænsning af byggefelt A2 ved Skurbyen(Forslag 6):

  4E) Det anbefales, at spørgsmålet om den detaljerede afgrænsning af Byggefelt A2 afklares i forbindelse med den senere planlægning for denne etape.

  Vedrørende opførelse af vandland, restaurant mv.(Forslag 12):

  4F) Det anbefales, at tilkendegive, at forslaget ikke pt findes realistisk i forhold til plangrundlaget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved en 1. behandling af denne sag på mødet i BEPU den 4. marts 2014 blev det besluttet, at forvaltningen ”fremkommer med et oplæg til stillingtagen til den videre planlægning og gennemførelse af konkrete projekter, ved en 2. behandling i BEPU i april 2014”.

  Det blev samtidig besluttet at godkende gennemførelse af projekt ”Maritimt hus på Dragør havn” med tilføjelse af ”at forvaltningen samtidig undersøger ungdomsskolens muligheder for et vandsamarbejde med klubberne og foreningerne i området.”

  Udvalget godkendte videre en placering af det maritime hus på ”sandtangen”, i en mere sydøstlig retning, med udgangspunkt i ”Model 1” (Maritimt hus kombineret med husbåde og hotelskibe langs sydsiden af sandtangen), dog således at adgangen til vandet sker mod syd.

  Forvaltningens oplæg fra BEPU-mødet den 4. marts 2014, om den tidligere havneplanlægning og sammenfatning af de aktuelle forslag og tilkendegivelser, vedlægges som Bilag 1.

  Drøftelserne af sagen på mødet i BEPU den 4. marts 2014 er refereret i notat af 11. marts 2014 (Bilag 2).

  Tegning der viser forslag til den besluttede placering af det maritime hus på sandtangen vedlægges som Bilag 3.

  Notat fra Ungdomsskolen om samarbejdsmuligheder med de stedlige klubber og foreninger er vedlagt som Bilag 4.

  Forvaltningens bemærkninger til sagen:

  Med hensyn til anbefaling 1A om ”vision Dragør sejlskibsby” vil en positiv tilkendegivelse medføre, at den videre planlægning og projektudvikling på Dragør havn skal vurderes i forhold til denne strategiske ramme.

  Med hensyn til spørgsmålet om ”UNESCO-projektansøgning”, jfr. anbefaling 1 B, skal det bemærkes, at der refereres til forslaget om udpegning af Dragør havn og Dragør gamle by som et samlet kulturmiljø, i overensstemmelse med kommuneplanens udpegning.

  Dette er en sag der i givet fald vil blive behandlet i eget regi.

  Der er ikke hermed taget stilling til hvorvidt en UNESCO-ansøgning alene kan omfatte den oprindelige ældre del af Dragør Havn.

  Med hensyn til anbefalingerne om ”Udvikling af bådeværftsgrunden”, jfr. anbefaling 2A-2C skal bemærkes, at både Forslag 2 og Forslag 3 forudsætter privat finansiering. Ved Forslag 2 forudsættes egentligt salg med henblik på privat realisering, og ved Forslag 3 forudsættes en kombination af extern og kommunal finansiering.

  Anbefaling 2C forudsætter efterfølgende særskilt stillingtagen i ØU om ændringer i nuværende lejeaftale (egne bygninger på lejet grund) og muligheden for videreleje.

  Med hensyn til stillingtagen til husbåde og hotelskibe skal følgende bemærkes, jfr. anbefaling 3E, 3F og 3G:

  Baggrunden for stillingtagen til husbåde mv. og anbefaling af, at placering af husbåde og hotelskibe i givet fald forudsætter udarbejdelse af lokalplan, er følgende forhold:

  - Den gældende Kommuneplan 2009 indeholder i afsnittet om ”Havnen” følgende beskrivelse om husbåde: ”Af hensyn til de primære havneformål ønsker kommunen ikke at give havneplads til fastliggende husbåde eller beboelsesskibe”. Specifikt er fastlagt, at ”den tidligere færgehavns bassiner og kajer primært skal anvendes til gæstehavn for erhvervsfartøjer og større fritidsskibe, der kræver større manøvreplads og vanddybde”.

  - Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør havn regulerer ikke havnebassinernes benyttelse – og omfatter i øvrigt ikke den sydlige del af Sandtangen,

  - Placering af husbåde vil medføre en betydelig visuel påvirkning af omgivelserne – både set fra land og vand - og medføre disponering af landarealer ved kystlinje/kajkanter, hvor en bredere kreds af brugere, omboende og gæster må forventes at have interesse,

  - Indplacering af husbåde i havne er andre steder i landet fundet hensigtsmæssigt at afklare via lokalplanlægning.

  Vedrørende den videre tidsplan for gennemførelse af projekter og forslag:

  Der vil være betydelige forskelle i tidsplaner for realisering af de forskellige forslag.

  Gruppe 1 / forslag 1 vil i givet fald være en langsigtet strategisk tilkendegivelse.

  Stillingtagen til projekterne i Gruppe 2 (Bådeværftsgrunden), som i givet fald skal følges op af konkrete sager, har vel 1-2 års tidshorisont, mens flere af forslagene i Gruppe 3 umiddelbart kan følges op med detailplanlægning.

  Forslaget om maritimt hus på havnen forventes realiseret – måske som en 1. etape – inden august 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomiske konsekvenser er afhængigt af valg af forslag og projekter, og kan derfor ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  Bilag:

  1

  Åben

  Planlægning og udvikling af Dragør havn, oplæg fra BEPU 4.3.2014

  2130/14

  2

  Åben

  Referat af drøftelser på BEPU 4.3.2014

  2441/14

  3

  Åben

  Maritimt Hus - tegning af placering på sandtangen

  2447/14

  4

  Åben

  Notat fra Ungdomsskolen om samarbejde om Maritimt Hus”

  2443/14

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Punktet blev trukket fra dagsordenen.

 • 19
  Forslag fra Liste T
  Sagsid.: 14/552

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har på vegne af Liste T i mail af 10. april 2014 anmodet om, at følgende optages på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. styrelseslovens § 11:

  ”Liste T foreslår, at der tages politisk stilling til, hvornår og hvordan elever og lærere fra Store Magleby Vierdiget overføres til Store Magleby Kirkevej og Dragør Skole Nord.

  Vi ønsker, at sagsbehandlingen beskriver konsekvenser for skolebestyrelsesvalg, SFO, midlertidige ombygninger og opretholdelsen af skolefunktioner på Vierdiget frem mod den endelige flytning.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV foreslår at processen for valg til skolebestyrelserne justeres iht. de politiske beslutninger

  Godkendt.

 • 20
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/559

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i en mail den 10. april 2014 anmodet om, at følgende sag drøftes i kommunalbestyrelsens møde den 24. april:

  ”C-gruppen stiller forslag om, at kommunalbestyrelsen på et af de førstkommende KB temamøder får en redegørelse/orientering om reglerne for håndtering af lukkede sager.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

 • 21
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Uffe Jakobsen, far til børn på Vierdiget:

  Kommenterede, at han ønsker en hurtig afklaring på hvor børnene skal gå i skole.

  Kristine Bak:

  Hvornår er det muligt at overveje, hvilke opgaver i det forpligtende samarbejde, der kan hjemtages fra Tårnby?

  Svar: Kontrakten skal ikke genforhandles, men der vil være en løbende dialog om forbedringsmuligheder i samarbejdet.