Skip navigationen

Referat

Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Nicolaj Riber deltog som stedfortræder for Ole K. Svendsen.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Der var ikke indkommet skriftlige spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Borgmesteren orienterede om, at der er ansat en ny skolechef fra 1. august 2014. Navnet offentliggøres senere. Den konstituerede direktør vil have særlig fokus på skoleområdet.

 • 3
  1. kvartals forbrugs- og budgetopfølgning
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at de tekniske omplaceringer godkendes i henhold til bilag 3 - 5.

  SAGSFREMSTILLING:

  Direktionen forventer med udgangspunkt i den samlede opfølgning på kommunens budgetter pr. marts måned, at årsbudgettet overholdes. Der er dog nogle tekniske omplaceringer mellem udvalg som søges bevilliget.

  Kvartalsopfølgningen er dannet på grundlag af forbrugsrapporter, som er trukket i kommunes økonomisystem pr. ultimo marts måned 2014 og forbrugsprocenterne er sammenholdt med forbrugsprocenterne på samme tid sidste år. Månedsopfølgningen er vedlagt i bilag 1. Afvigelsesrapporteringen fremgår af bilag 2.

  Vurderingen af årsbudgettet overholdelse er foretaget af de respektive afdelingschefer, som har inddraget budgetbemærkninger fra de decentrale ledere. Det forventede regnskab for 2014 er udarbejdet ud fra den kendte viden om økonomien på nuværende tidspunkt.

  Af bilag 3 fremgår den tekniske omplaceringer af den varige virkning af fordelingen af lokallønsmidlerne i 2013.

  Der søges omplaceret for perioden januar 2014 til og med marts 2014 i alt 292.728 kr. fra barselsfonden til sektor 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børn og Pædagogik og sektor 7-8 Sundhed og Ældre i henhold til bilag 4.

  Der søges endvidere om en omplacering af 203.743 kr. fra overenskomstpuljen til sektor 3 Folkeskolen og sektor 7-8 Sundhed og Ældre i henhold til bilag 5.

  Beslutning: By- Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Beslutning: Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik 2011 – 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Regnskab 2013 - oversendes til revisionen
  Sagsid.: 14/760

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler, at regnskabet for 2013 oversendes til revisionen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regnskabet aflægges med en ultimo likvid beholdning 2013 med 105,4 mio. kr.

  Regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område, samt udviklingen i den finansielle status med tallene fra det vedtagne budget 2013, det korrigerede budget 2013 samt regnskabet for 2013.

  Regnskabsopgørelsen, som viser det udgiftsbaserede resultat, viser et underskud på 29,8 mio. kr., hvor det oprindelige budget udviste et underskud på 14,1 mio. kr. Forskellen mellem regnskabet og det oprindelige budget er 15,7 mio. kr. Disse dækker over en ret stor forskel på de enkelte delresultater og består af:

  • De samlede indtægter fra skatter og tilskud og udligning blev 3,1 mio. kr. højere. Det skyldes, at vi har modtaget momsrefusion for årene 2009 - 2012 på baggrund af en kritisk gennemgang af regnskabstallene for årene.
  • De skattefinansierede driftsudgifter udviser en mindre udgift på 26,8 mio. kr., der er stort set mindre udgifter på alle sektorområder.
  • Renteudgifterne er 4,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært lavere rente for borgernes indbetaling af indefrosne ejendomsskatter og generelt lavere renteniveau.
  • Anlægsudgifterne er 49,7 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes byggeudgifter til plejehjemmet Enggården. Disse udgifter er låneberettigede. Dette beløb på 46,5 mio. kr. er optaget som lån.

  Der har i 2013 været en likviditetsforøgelse på 10,8 mio. kr. Likviditeten er fremkommet ved følgende delposter:

  • regnskabsresultatet med 29,8 mio. kr.
  • lånoptagelse på -67,6 mio.kr.
  • øvrige finansforskydninger 12,0 mio.kr.
  • Afdrag på lån 15,0 mio. kr.

  Ved udgangen af 2013 var den regnskabsmæssige beholdning 105,4 mio. kr.

  Vedrørende byggeriet af plejehjem Enggården blev kassekreditten indfriet med 46,5 mio. kr. via en lånoptagelse.

  Dragør Kommunes langfristede gæld udgjorde 345,6 mio. kr. ved udgangen af året. Det er en forøgelse af gælden med 52,7 mio. kr. i forhold til starten af året. Dette skyldes, at vi har optaget lån svarende til den budgetterede lånoptagelse. Derudover har vi lånoptaget til opførelse af Enggården etape 2 med 46,5 mio. kr.

  Af den samlede langfristede gæld vedrører gælden til finansiel leasede aktiver 3,5 mio. kr.

  Regnskabet for 2013 er igen i år udarbejdet i én udgave, som et ordinært regnskab med de obligatoriske bilag, som foreskrevet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2014

  Kommunalbestyrelsens møde den 22. maj 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 5
  Låneporteføljen - april 2014
  Sagsid.: 10/2194

  ANBEFALING:

  Det anbefales af kvartalsrapporten tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Rådgiver oplyser, at Dragør Kommune har en passende sammensætning mellem fast og variabel finansiering og en høj varighed. Afhængig af forventningen om fremtidig låneoptagelse, kan det overvejes at indgå en swap med fremtidig start.

  Dragørs nominelle gæld (eks. ældreboliglån) udgør 201.788.484 kr. ultimo marts 2014.

  Gælden forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,20 pct. Gælden fordeler sig med 61 pct. i fast rente og 39 pct. i variabel rente. Gælden er optaget i danske kroner.

  Rådgiver oplyser, de længere danske renter har siden årets start været inde i en generel nedadgående trend. Rådgiver vurderer, at de danske swaprenter på de nuværende niveauer er tæt på bunden og forventer at navnlig de lange renter igen vil begynde at trække højere.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2014

  Kommunalbestyrelsens møde den 22. maj 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 6
  Allokering af ressourcer til erhvervs- og turismeområderne i 2015
  Sagsid.: 14/686

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at By-, Erhvervs- og Planudvalget diskuterer allokeringen af ressourcer til Turisme- og Erhvervsområderne på budget 2015 og i overslagsårene vurderet i forhold til arbejdsopgaver og de politisk fastsatte mål på områderne, med henblik på at forberede et evt. indspil til budgetseminaret 20. juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved en organisationsforandring i foråret 2013 blev turisme og erhverv bragt sammen med kultur- og fritidsområderne i en ny afdeling under afdelingschefen for kultur, fritid, erhverv og turisme.

  Denne forandring skete på baggrund af et politisk ønske om at styrke erhvervs- og turismeområderne. Et ønske som genfindes i konstitueringsaftalen mellem A, C, O, V fra december 2013, hvor styrkelsen af turisme- og erhvervsområdet i Dragør Kommune skal ske gennem en ”ansættelsen af en turisme- og erhvervschef”.

  Turisme- og Erhvervsområdernes økonomi

  Ved oprettelsen af den nye afdeling for kultur, fritid, erhverv og turisme blev der ikke tilført specifikke midler til turisme- og erhvervsområdet, og heller ikke på budget 2015 blev der øremærket drift og/eller lønmidler til områderne.

  Der er ikke oprettet driftskonti under erhvervs- og turismeområderne.

  Ud over afdelingschefens egen arbejdskraft anvendes skiftende personer i jobtræning til arbejdet med turisme- og erhvervsområdet

  Opgaveporteføljen inden turisme- og erhvervsområderne

  Nedenfor er en række af de centrale arbejdsopgaver inden for turisme og erhverv opregnet, som skal medvirke til at styrke disse områder i Dragør Kommune. Disse arbejdsopgaver er for en dels vedkommende allerede i proces:

  Turisme

  Vedtagelse af en turismehandleplan.  Ved to politikværksteder september 2013 og februar 2014 er der på baggrund af Dragør Kommunes turismepolitik udarbejdet et udkast til turismehandleplan, der sammen med den gældende turismepolitik underkastes en ekstern evaluering maj 2014, med henblik på en politisk vedtagelse af turismehandleplanen i sommeren 2014 til turismehandle-plan.

  Gennemføre turismeanalyse blandt turister i Dragør Kommune i sommeren 2014 med henblik på at opnå større viden om turismesegmentets sammensætning og formål med besøget i Dragør.

  Varetagelsen af den løbende kontakt med de eksisterende turismerelaterede institutioner, virksomheder og foreninger og i samarbejde med Dragør Turistråd, koordinere turismeindsatsen i Dragør Kommune, herunder påtage sig sekretariatsfunktionen i forhold til det nedsatte turismekoordinations-udvalg.

  Sikre at en fælles aktivitetskalender for Dragør Kommune under Dragør Turistråds nye Visit Denmark-hjemmeside bliver anvendt til alle arrangementer i kommunen.

  Koordinere tværgående projekter – som fx afholdelse af julemarked – i samarbejde med relevante institutioner, foreninger, erhvervsvirksomheder og øvrige relevante interessenter.

  Indgå i tværkommunale, regionale, nationale og internationale turismesamarbejder

  Erhverv

  Udarbejdelse af Dragør Kommunes Erhvervspolitik. På baggrund af en politisk behandling af notat, som forvaltningen udarbejdede i januar 2014, der indeholder baselinen for Dragør Erhvervs samt resultaterne af den erhvervsundersøgelse som forvaltningen gennemførte blandt kommunens virksomheder i nov.-dec. 2013, udarbejder forvaltningen i samarbejde med Dragør Erhverv et udkast til en erhvervspolitik, der danner udgangspunktet for  afholdelse af et politikværksted i forsommeren 2014. På baggrund af input fra dette møde udarbejder forvaltningen et udkast til en erhvervspolitik, der skal politisk behandles og endelig godkendes i efteråret 2014.

  Etablere én indgang på Dragør Kommunes hjemmeside til alle er-hvervsrelatede områder, så det bliver nemt og overskuelig for er-hvervslivet at få kontakt til de relevante personer og kommunale myndighedspersoner. Dette arbejde forventes gennemført inden sommerferien 2014.

  Opdaterer Dragør Kommunes erhvervsportal løbende.

  Arrangere kommunale virksomhedsdage i samarbejde med Dragør Erhverv.

  Varetage den løbende kontakt med Dragør Erhverv, virksomheder og lokale erhvervsforeninger.

  Indgå i erhvervssamarbejder uden for kommune, med fx Væksthuset i Region Hovedstaden, DI København

  Udarbejde informationsmaterialer til virksomheder, der flytter til Dragør Kommune

  Gennemføre løbende opdateringer af udviklingen i erhvervsstrukturen i Dragør Kommune

  Tilførsel af økonomiske ressourcer til erhvervs- og turismeområderne:

  Evt. indspil til budget seminaret den 20. juni 2014.

  For at de ovenfor beskrevne arbejdsopgaver kan løftes på professionel vis, så de politiske mål på områderne kan opfyldes, er det forvaltningens vurdering, at der må allokeres økonomiske ressourcer til turisme- og erhvervsindsatsen i 2015 og følgende år.

  For at få det optimale ud af ressourcetilførselen til de to områder er det forvaltningens indstilling, at midlerne benyttes til at ansætte en udviklingskonsulent (37/37), der skal varetage drifts-, koordinations- og innovationsopgaver inden for erhvervs- og turismeområderne. Anslået udgift ca. 400.000 kr.

  Herudover skal der etableres driftskonti til turisme og erhvervsområderne, i lighed med hvad der er gældende for alle andre fagområder i den kommunale forvaltning (100.000 kr. i alt).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der udarbejdes D-skemaer til Budget 2015

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Udvalget anbefaler over for ØU/KB, at forvaltningen fremlægger et D-skema til budgetseminaret.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 7
  Fordeling af midler til fejring af kommunejubilæet
  Sagsid.: 14/214

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at de resterende bevilgede kommunale midler til fejringen af Dragør Kommunes 40-års jubilæum fordeles på følgende måde mellem de 4 vedtagne events:

  1.

  Afholdelse af et borgermøde/åben workshop om ”fremtidens aktive

  medborgerskab i Dragør Kommune”, ultimo maj eller 22. august 2014. Der afsættes 20.000 kr. og det drøftes om arrangementet skal ske i maj eller august.

  2.

  Folkefest for Dragør Kommunes borgere på havnen fredag den 22.

  august og lørdag den 23. august 2014. Der afsættes 115.000 kr.

  3.

  Kunstudstillingen ”Refleks”, der vises i perioden 4. juli til 28. september 2014. Der afsættes 50.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgettet for 2014 blev der afsat 200.000 kr. til at fejre 40 året for

  sammenlægningen af Dragør og St. Magleby Kommuner.

  Det blev på kommunalbestyrelsesmøde den 27. marts 2014 besluttet, at følgende 4 events skulle indgå i fejringen af Dragør Kommunes jubilæum:

  1. Afholdelse af jubilæumskoncert i anledning af Dragør Musik- og

  Kulturskoles 40 års jubilæum, lørdag den 5. april.

  2. Afholdelse af et borgermøde/åben workshop om ”fremtidens aktive

  medborgerskab i Dragør Kommune” ultimo maj(?) 2014.

  3. Krumtappen i fejringen af Dragør Kommunes 40 års jubilæum bliver

  den to-dages folkefest, som planlægges afviklet fredag den 22. og lørdag 23. august.

  4. Kunstudstillingen ”Reflex”, som afvikles hen over sommeren 2014.

  Jubilæumskoncerten er afholdt 5. april 2014 og der er anvendt 15.000 kr. til dette formål.

  Forvaltningen er i gang med at udarbejde et program for den 2-dages fejring af Dragør Kommunes Jubilæum den 22. og 23. august 2014, som vil blive fremlagt til politisk drøftelse og godkendelse i juni 2014. Det er forvaltningens vurdering, at der kan tilvejebringes et varieret og kvalitetsfyldt program inden for de forslåede økonomiske rammer på 115.000 kr.

  Workshoppen om ”aktivt medborgerskab” kan afholdes 22. august og derved tilrettelægges som et element i folkefesten.

  Fordelingen af de afsatte puljemidler er nødvendig at foretage på nuværende tidspunkt, da arrangørerne af kunstudstillingen Reflex har behov for at kende den samlede kommunale støtte til udstillingen. Dette for at kunne indgå de endelige aftaler med kunstnerne om realiseringerne af de enkelte værker. Samtidigt har størrelsen af den kommunale medfinansiering en vigtig signalværdi om den kommunale opbakning til projektet, der skal understøtte de fondsansøgninger, som arrangørerne har afsendt og som forhåbentligt vil resultere i en betydelig ekstern projektstøtte.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 200.000 kr. på budget 2014 til fejringen af byjubilæet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Anbefales for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Forslag fra Birgitte Brix Bendtsen (C):

  Jeg fremsætter hermed forslag om at delvist finansiere julemarkedet med 50.000 kr. fra jubilæumsmidlerne. Motivationen er at føre en ansvarlig økonomisk politik hvor jeg ønsker at nedbringe den tillægsbevilling der er afsat til julemarkedet således at kommunens økonomi ikke belastes unødvendigt.

  For stemte 2 (L+Birgitte Brix Bendtsen(C))

  Imod stemte 5 (A+O+T+V+Kenneth Gøtterup(C))

  Faldet

  Anbefaling fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014:

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 8
  Frigivelse af midler til Havnens genopretning
  Sagsid.: 14/646

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt kr. 315.000,00 til etablering af servicekaj, renovering og udskiftning af bolværk og friholdere i Gamle Havn og etablering af et vaskeri i Lystbådehavnen, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2014 afsat et beløb i genopretningspuljen på kr. 315.000,00 til renoveringer af havneværker m.m.

  Etableringen af servicekajen forventes gennemført her i foråret. Arbejderne med bolværk og hammer vil fortsætte hen over sommeren.

  Konkret er etableringen af servicekajen en konsekvens af, at miljøtilsy-net i Tårnby Kommune har forlangt havnens dieseltank flyttet og over-dækket.

  Vi forventer at skulle udskifte 75 meter friholdere på Damp-skibsbroens sydside og ca. 12 meter på nokken af Lodsbroen.

  Endelig forventer vi at etablere et vaskeri i Lystbådehavnen for at kunne trække endnu flere gæstesejlere til Dragør havn.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte Anlægsbudget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 9
  Genopretning af Hollænderhallen
  Sagsid.: 14/639

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til genopretning af Hollænderhallen på 325.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat 1.595.243 kr. til genopretning / modernisering af Hollænderhallens omklædnings- og baderum herunder udskiftning af hovedvandledninger.

  Hovedvandledningerne, som forsyner hallens omklædningsrum, er i meget dårlig stand, og det giver problemer med manglende tryk til bruserne. Udgift til udskiftning af hovedvandledninger er overslagsmæssigt beregnet til ca. 325.000 kr. ekskl. moms.

  Den resterende genopretning / modernisering af omklædnings- og baderum er udsat, indtil endelig afklaring af igangværende OPP projekt Dragør Multicenter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 10
  Maritimt hus på Dragør havn
  Sagsid.: 14/638

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  det maritime hus placeres midlertidigt på lystbådehavnens båd-oplægsareal ved Prins Knuds Dæmning, direkte ud til Dragør Forts voldgrav, og at placeringen godkendes i forhold til Byplanvedtægt 10 og Kommuneplan 2009,

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling og at rådighedsbeløbet på kr. 400.000 frigives,

  3.

  at

  forslag til lejekontrakt vedrørende benyttelse af del af Dragør Forts voldgrav samt mindre landareal, godkendes, og at lejeudgiften afholdes inden for driftsbudgettet for skoler,

  4.

  at

  der udarbejdes forslag til anlægsprojekt (A-skema til Budget 2015) vedrørende oprensning af tangaflejring syd for sandtangen og gennemgravning af sandtangen, i overensstemmelse med kommuneplanens havneplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i BEPU den 1. april 2014 behandledes sagen om ”Udvikling af Dragør havn, projektforslag – 2. behandling”.

  Vedrørende Ungdomsskolens forslag om etablering af et ”maritimt hus” på sandtangen mellem lystbådehavnen og den tidligere færgehavn blev det vedtaget, ”at sagen om det maritime hus afventer nærmere oplysninger om tid og pris for klargøring af bundforhold syd for sandtangen, og at en evt. midlertidig løsning undersøges mhp. etablering i indeværende år.”

  Ved sagens 1. behandling den 4. marts 2014 blev godkendt en placering på sandtangens østlige del, med adgang til vandet mod syd. Efterfølgende viste det sig, at bundforholdene syd for sandtangen ikke umiddelbart kan forenes med børneaktiviteter på grund af en omfattende aflejring af tang og dynd med ”sprød skorpe”.

  Havneadministrationen har efterfølgende undersøgt mulighederne for at fjerne tangaflejringen. En foreløbig vurdering af omkostningerne ved at fjerne det aflejrede tang ligger i størrelsesordenen 1 – 1½ mio. kr., ud fra en antagelse om, at der skal fjernes ca. 45.000 m3 tang og dynd. Forskellige tekniske løsninger er under udredning.

  Alternativ placering:

  Dette arbejdes omfang og pris har medført, at projektgruppen har undersøgt en alternativ, midlertidig placering på bådoplægsarealet ved Prins Knuds Dæmning ud til voldgraven for Dragør Fort.

  Placering af grejcontainere og disponering af vandarealet og kajkanterne fremgår af indtegning på luftfotos (Bilag).

  Vandforholdene er ikke så optimale som de kan blive ved sandtangen, men på den anden side så er placeringen tæt ved ”mormorstranden” og badebroen på ydersiden af fortet hensigtsmæssig.

  Det forudsættes, at der etableres en pontonbro i voldgraven med trappeadgang.

  Med hensyn til toiletforhold så kan havnens toiletter i området benyttes.

  En placering ved fortets voldgrav forudsætter dog, at der indgås lejeaftale med ejeren af Dragør Fort med hensyn til benyttelse af vandarealet og kajkant til diverse aktiviteter.

  Projektgruppen har haft en god dialog med ejeren af Dragør Fort, der i henhold til gældende aftaler har adkomsten til voldgraven og ejer kajkanterne. Vandarealet benyttes i dag bl.a. til bådpladser.

  Kontakterne til fortets ejer har resulteret i et forslag til ”Kontrakt om benyttelse af areal ved Dragør Fort – dele af voldgraven samt mindre landareal ved fortet” (Bilag).

  Dragørfortets ejer har givet positivt tilsagn vedrørende tiltrædelse af kontrakten.

  Plangrundlag:

  Lystbådehavnens arealer er omfattet af Byplanvedtægt nr. 10.

  Byplanvedtægten udlægger et byggefelt omkring den nuværende bebyggelse (toiletter, masteskure mv.) ved Prins Knuds Dæmning, men indeholde ikke specifikke bestemmelser om havnerelaterede indretninger som den aktuelle. En tilhørende deklaration indeholder bl.a. bestemmelser og materialevalg, herunder træ, stål/metal som overflade.

  I rammebestemmelserne til Kommuneplan 2009 udlægges et enkeltområde 1.09.06, der omfatter hele arealet langs Prins Knuds Dæmning fra den nuværende havnebebyggelse til voldgraven, og dermed omfatter den foreslåede midlertidige placering af det maritime hus. Dette område udlægges til ”byggefelt for havneadministration og servicefaciliteter (kontor, toiletter, masteskure, bukkeplads, grejskure, miljøstation mv.) med mulighed for supplerende bebyggelse”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat 400.000 kr. og i budget 2015 yderligere 100.000 kr. til etablering af et maritimt hus på havnen.

  Økonomisk overslag:

  Rydning af grund

  20.000,- kr.

  Etablering af belægning

  60.000,- kr.

  Etablering af container

  100.000,- kr.

  Etablering af el og vand til container

  50.000,- kr.

  Etablering af flydebroer

  80.000,- kr.

  Etablering af rampe/trappe

  80.000,- kr.

  Skiltning m.m.

  10.000,- kr.

  I alt

  400.000,- kr.

  Den årlige lejeudgift for benyttelse af vandarealet og kajkant er i henhold til kontaktforslaget kr. 75.000.

  Denne udgift afholdes inden for driftsbudgettet for skoler i relation til implementering af den nye skolereform.

  Det vurderes, at containere og flydebro mv. kan genanvendes ved eventuel flytning af det maritime hus til sandtangen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ændringsforslag fra T.

  Der ønskes en hurtig forhandling om placering af det maritime hus i Madsens Krog, forhandlingerne skal ske gennem klubberne med deltagelse af ungdomsskolen

  For stemte:

  3 (T, C, Asger Larsen, løsgænger)

  Imod stemte:

  4 (A, O, V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens anbefaling

  Ad. 1-4

  For stemte:

  5 (A, O, V, C)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen, løsgænger)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB, dog at formuleringens i ad 2 præciseres at der frigives en anlægsbevilling.

  Protokol fra Asger Larsen (løsgænger).

  Mindretalsudtalelse: Projektet bør gennemføres i samarbejde med de etablerede ”vandklubber” omkring og på havnen. Og ikke som et isoleret kommunalt ungdomsprojekt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Ændringsforslag fra T.

  Der ønskes en hurtig forhandling om placering af det maritime hus i Madsens Krog, forhandlingerne skal ske gennem klubberne med deltagelse af ungdomsskolen:

  For stemte

  1 (T)

  Imod stemte

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme     1 (L)

  Faldet

  Administrationens anbefaling

  Ad. 1-4

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (løsgænger):

  Der ønskes en hurtig forhandling om placering af det maritime hus i Madsens Krog, forhandlingerne skal ske gennem klubberne med deltagelse af ungdomsskolen.

  For stemte

  1 (Asger Larsen, løsgænger)

  Imod stemte

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 4 (L+T)

  Faldet

  Administrationens anbefaling

  Ad. 1-4

  For stemte:

  13 (A+C+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen, løsgænger)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra Asger Larsen (løsgænger):

  Projektet bør gennemføres i samarbejde med de etablerede ”vandklubber” omkring og på havnen. Og ikke som et isoleret kommunalt ungdomsprojekt.

  Bilag

 • 11
  Forøgelse af kapaciteten fra 7,5 spor til 8 spor i Dragør Skolevæsen
  Sagsid.: 14/487

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der fremadrettet ikke gennemføres yderligere sporreduktion end dem, der blev gennemført fra august 2013, og at forslaget til strukturændring sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne og fælles skoleråd

  2.

  at

  der arbejdes videre med scenarie 1 eller

  3.

  at

  der arbejdes videre med scenarie 2

  4.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. som frigives til udbud af rådgivning, udarbejdelse af byggeprogram og udbud af anlægsprojekt

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 2. april 2014 blev det besluttet, ”at der fremadrettet ikke gennemføres yderligere sporreduktion end dem, der blev gennemført fra august 2013, og at forslaget til strukturændringen sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne og Fælles Skoleråd.”

  Der er indkommet udtalelser fra de to skolebestyrelser. Udtalelserne er vedlagt som bilag. Begge skolebestyrelser bakker op om beslutningen om ikke at foretage yderligere sporreduktioner.

  Nedenfor sagen fra sidste gang:

  ”På Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014 blev det besluttet

  • at der med baggrund i konstitueringsaftalen, ikke sker sporreduktion for skoleåret 2014/2015

  • at Forvaltningen skal fremlægge en analyse af, hvordan lokalekapaciteten på kort sigt løses bedst muligt set ud fra børnenes behov og personalets vilkår

  • at Forvaltningen fremlægger en vurdering af, hvordan der sikres tilstrækkelige undervisningslokaler på længere sigt, herunder vurdering af mulighed for etablering af lokaler på Dragør Skole Nord samt eventuelt alternative løsninger

  Ændring af beslutning om sporreduktion

  En beslutning om ændring af skolestrukturen i kommunen kan kun ske efter indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelserne, og den endelige beslutning træffes af kommunalbestyrelsen jf. folkeskoleloven § 40.

  Udgangspunkt for vurderingerne

  I relation til de tidligere beslutninger om skolestrukturen i Dragør Kommune, har forudsætningen for den igangværende byggeproces på skolerne i Dragør Kommune været, at byggerierne skulle sikre en kapacitet til 7,5 spor i det samlede skolevæsen. Udgangspunktet var en max. klassekvotient på 28 jf. folkeskoleloven. Fordelingen af kapaciteten er ved dette byggeprogram:

  - 30 hjemklasser på St. Magleby Skole, Kirkevej

  - 25 hjemklasser på Dragør Skole Nord

  - 20 hjemklasser på Dragør Skole Syd

  Kapacitetsbehov ved ændret beslutning om sporreduktion

  Hvis det besluttes, at der ikke skal ske yderligere sporreduktioner, så vil der være behov for at øge den planlagte kapacitet, hvis princippet om hjemklasser fastholdes.

  Behovet for ekstra hjemklasser er

  - 3 hjemklasser i skoleåret 14/15

  - 1 hjemklasse i skoleåret 16/17

  - 1 hjemklasse i skoleåret 17/18

  Samlet betyder det en udbygning af kapaciteten i Dragør Skolevæsen svarende til 5 klasser.

  3 scenarier for kapacitetsforøgelse

  Forvaltningen har i samarbejde med ledelsen på de to skoler undersøgt muligheden for at udbygge skolevæsenet til en kapacitet på 8 spor på alle årgange, samt forslag til at imødekomme det aktuelle behov for 3 lokaler fra august 2014.

  De 3 scenarier er:

  1) Tilbygning på Dragør Skole Nord

  2) Øget lokalefællesskab med SFO Dragør Skole Nord

  3) Tilbygning og øget lokalefællesskab med SFO St. Magleby Skole, Kirkevej

  Af bilagene fremgår en nærmere beskrivelse af de enkelte scenarier samt fordele og ulemper som skolelederne ser det.

  I forhold til scenarierne er de samlede vurderinger at

  1) Denne løsning skaber den nødvendige kapacitet på Dragør Skole Nord. Etableringsperioden er lang og kræver en overgangsperiode i små 2 år. Løsningen koster inklusiv overgangsordning i størrelsesordenen 18,6 mio. kr. Skolen foretrækker denne løsning

  2) Denne løsning skaber den nødvendige kapacitet på Dragør Skole Nord. Løsningen kræver ikke en overgangsordning. Løsningen koster i størrelsesordenen 2,7 mio. kr. Skolen foretrækker ikke denne løsning.

  3) Denne løsning skaber den nødvendige kapacitet på St. Magleby Skole. Løsningen kræver ikke en overgangsperiode. Løsningen koster i størrelsesordenen 6,1 mio. kr. Skolen foretrækker ikke denne løsning.

  Det vurderes at ulemperne ved scenarie 3 langt overstiger fordele, hvorfor det ikke anbefales, at der arbejdes videre med denne model.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske omkostninger ved en udbygning af den eksisterende kapacitet på 7,5 spor til 8 spor i Dragør Skolevæsen omfatter dels udgifter til dels udarbejdelse af byggeprogram mv. dels udgifter relateret til det valgte byggeri.

  Udgifterne til det indledende arbejde vurderes at koste 500.000 kr.

  Udgifterne til de enkelte scenarier fremgår af nedenstående skema. Der er tale om vurderinger, og ikke eksakte priser.

  Scenarie

  Byggeomkostninger

  1)

  18,6 mio. kr.

  2)

  2,7 mio. kr.

  3)

  6,1 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritid- og Kulturudvalget den 2. april 2014.

  Børne-, Fritid- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  ad 1-2.

  Godkendt.

  På baggrund af udvalgets godkendelse

  bortfalder ad 3.

  ad 4.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ad. 1+2+4

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ad. 1+2+4

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Kvalitetsrapport for skoleåret 12/13
  Sagsid.: 14/726

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Børne,- Fritids- og Kulturudvalget tager kvalitetsrapporten 2012/13 til efterretning, idet forvaltningen har inddraget erfaringerne med rapporten i kvalitetsrapporten 2013/14.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22. maj 2014 vedtaget at tilbagesende sagen til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at kvalitetsrapporten 2012/13 ikke er blevet behandlet i BFKU, jf. beslutningen i KB, hvorfor sagen lægges frem.

  Tidligere sagsfremstilling:

  Ifølge § 40a i Folkeskoleloven er kommunen forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport. Formålet med rapporten er, gennem en tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen, at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage dens ansvar for folkeskolen. Dokumentationen skal både omhandle oplysningerne om den enkelte folkeskole og det samlede kommunale skolevæsen.

  Kvalitetsrapporten har været sendt til udtalelse hos skolebestyrelserne for de to skoler samt Fælles skoleråd. Der er indkommet høringssvar fra Dragør Skoles Skolebestyrelse, der er vedlagt som bilag til sagen.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kvalitetsrapporten for skoleåret 2012/13 har været sendt til høring hos de to skolebestyrelser og Fælles Skoleråd.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At kvalitetsrapporten luges for fejl, retter op på mangler samt opgraderes med historik og resultater fra de nationale tests på skoleniveau samt at karakterne i dansk og matematik på landsniveau og Dragørniveau inkluderes, og derefter sendes til godkendelse igen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A, C, V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra C

  At rapporten godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at rette diverse årstal mv.

  For stemte:

  5 (A, C, V, Annette Nyvang (T))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 Ebbe Kyrø (T)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At kvalitetsrapporten luges for fejl, retter op på mangler samt opgraderes med historik og resultater fra de nationale tests på skoleniveau samt at karakterne i dansk og matematik på landsniveau og Dragørniveau inkluderes, og derefter sendes til godkendelse igen.

  For stemte:

  4 (L, T)

  Imod stemte:

  11 (A, C, O, V, Asger Larsen, løsgænger)

  Faldet

  Liste C foreslog sagen sendt tilbage i udvalget:

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Dragør Kommunes fremtidige fritidstilbud
  Sagsid.: 14/729

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  visionen for fritidsområdet godkendes

  2.

  at

  mål for fritidstilbuddene for unge og børn godkendes

  3.

  at

  partnerskabstanken i relation til organiseringen af fritidstilbuddene godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedtagelsen af folkeskolereformen og derved de længere skoledage for børn og unge i skolealderen betyder, at hele det kommunale fritidsområde skal gentænkes. I arbejdet med gentænkningen har 22 ledere på fritidsområdet og skolerne være indbudt til at deltage i en åben proces, som har været faciliteret af UCC.

  Der er udarbejdet en rapport med resultater og proces for arbejdet. Rapporten er udarbejdet af UCC og vedlagt som bilag til sagen.

  Nogle af de aspekter, som lederne har arbejdet med, har været formulering af en ny vision for området, udarbejdelse af mål for de nye fritidstilbud samt gentænkning af samarbejdet mellem fritidsområdet og skolerne med udgangspunkt i en partnerskabstanke.

  Vision

  Gruppen har udarbejdet nedenstående vision for fritidstilbuddet i Dragør Kommune

  ”I Dragør kommune ser vi et mere fleksibelt og et bredere brugerinddragende fritidsliv, hvor der foregår forskellige aktiviteter, udvidet åbningstid med mulighed for deltagelse, aktivering og motivation af alle. Større sammenhængskraft mellem skole - fritid - kultur. Livsduelighed, samt udvikling af fremtidens kompetencer. Brugerinddragelse på et højere niveau med øget medbestemmelse og brugerstyring, samt frivillighedsprincipper er i højsædet”.

  Mål for fritidsområdet

  Gruppen har udarbejdet nedenstående mål for henholdsvis unge og børn i tilknytning til fritidsområdet:

  Mål for fritidsområdet - unge skal:

  1. Tilbydes at deltage i dedikerede fællesskaber i fritiden, samt bevidstgøres om og udvikle egne fritidsinteresser

  2. Kunne idégenerere, igangsætte og til dels selv styre tiltag med kulturelt eller socialt indhold

  3. Medvirke til at skabe en attraktiv ungdomskultur i Dragør

  4. Styrke og udvikle deres potentiale og interesser gennem aktiviteter og læringsrum, som bygger på høj grad af sammenhæng mellem skole og fritid

  5. Kunne dyrke deres interesse og dygtiggøre sig inden for den

  6. Udvikle kompetencer inden for projektstyring og innovation

  7. Have rammer og spillerum til at udvikle mangfoldige kulturprojekter

  8. Evne, at projekter og aktiviteter tilrettelægges, så de er hjælpsomme for børn/unge i udsatte positioner

  Mål for fritidsområdet - børn skal:

  1. Opleve en glidende overgang mellem leg og deltagelse i kulturaktiviteter

  2. Udvikle sig gradvist i forhold til interesser og projektdeltagelse

  3. Præsenteres for brede muligheder for udfoldelse af interesser og deltagelse i aktiviteter og projekter indenfor sport, musik, dans, kunst/kultur, sociale aktiviteter, teknologi/medier samt nærkultur med alle aldersgrupper.

  4. Alle børn skal deltage i fællesskaber og gradvist opøve mes-tringsevner i sociale sammenhænge

  Partnerskab – organisering af den understøttende undervisning

  Gruppen har udarbejdet følgende anbefalinger i relation til partnerskabstanken :

  Der arbejdes med partnerskaber fx mellem skole og klub. Opgaverne defineres i fællesskab. For at sikre en konkretisering af en udvidet læringsforståelse i skolereformen, skal skolen indgå forpligtende partnerskaber med øvrige institutioner om levering af ydelser. Det er partnerskaber med klub, ungdomsskole, musikskole, dramaskole, øvrige eksterne samarbejdspartnere, fx foreningsliv og det private erhvervsliv. Skolerne køber kreativitet og samarbejde hos ovennævnte leverandører. Ydelserne kan rette sig mod foredrag, projekter, udvikling af strategiske kompetencer, håndværksmæssige kompetencer, livsduelighed, demokrati og dannelse, projektlederegenskaber. Ydelserne er således en del af den understøttende undervisning. Partnerskaber skal ses som led i den åbne skole for at styrke og udvikle børns læring og livskompetencer, trivsel og oplevede inklusion. Opgaven med understøttende undervisning defineres i fællesskab.

  Partnerskabsrelationen er vigtig for at bevare en relations- og læringsdiskurs, og netop sikre mange fagdidaktikker i skolen som folkeskolereformen tilsiger. Det tilsigtes, at der skabes en smidig partnerskabsmodel, så kompetencegrundlaget i organisationen kan holde et så højt helhedsperspektiv og så højt et serviceniveau som muligt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra A, C, O, V:

  ACOV foreslår, at forvaltningen til mødet i juni fremlægger forslag til, hvorledes Hovedgadens Fritidshjem integreres i det fremtidige fritidstilbud ved implementering af den nye skolereform

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ad 1, 2, 3:

  Godkendt.

  Forslag fra ACOV:

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Ansøgning fra Dragør Tennis om ændring af brugsret til areal
  Sagsid.: 14/450

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  By-, Erhvervs- og Planudvalget dispenserer fra lokalplan 49, pkt. 3.2 således at det areal der nu ønskes stillet til rådighed kan anvendes til anlæg af tennisbane.

  2.

  at

  Økonomiudvalget, såfremt dispensation gives, imødekommer ansøgningen fra Dragør Tennis på betingelse af, at Dragør Tennis fraskriver sig retten til det areal der hidtil har stået til disposition til opførelsen af en tennishal.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Tennis har i dag en aftale, som løber til 1. juli 2028, med Dragør Kommune om retten til at benytte matr. 334hz, Dragør By, Dragør ”Dragør Idrætspark”.

  I aftalen indgår, at der er et areal som i dag er uudnyttet, men hvor Dragør Tennis har ret til at opføre en tennishal.

  Dragør Tennis ønsker ikke at opføre en hal, men har i stedet ansøgt om, at få brugsretten ændret til et andet areal, tættere på klubhuset, hvor der ønskes anlagt tennisbaner.

  Den ønskede ændring fremgår af bilag 3.

  Dragør Tennis er indstillet på, at fraskrive sig retten til det areal som klubben i dag har brugsret til.

  Plan og Teknik har vurderet det ansøgte og oplyser, at en ændring ikke vil være til hinder for den videre realisering af projekter/arealer i skolesagen.

  Det kan oplyses, at en del af den samlede matrikel 334hz, men ikke det omhandlede delareal i denne sag, har været inddraget i overvejelser om salg med henblik på evt. salg.

  Plan og Teknik oplyser også, at ændringen respekterer principperne i lokalplanen, men at der dog formelt bør gives en dispensation i medfør af planloven § 19 som forudsætning for ombytningen af arealerne.

  Dispensationen vurderes af Plan og Teknik at være nødvendig fordi lokalplan 49, pkt. 3.2 udlægger det ønskede delområde til byggeri, medens Dragør Tennis påtænkte benyttelse af arealet begrænser sig til anlæg af tennisbaner, men ikke opførelsen af en hal.

  Administrationen anbefaler, at der gives dispensation fra lokalplanen og at ansøgningen fra Dragør Tennis imødekommes, således at arealerne ombyttes.

  Såfremt ansøgningen imødekommes vil der blive udarbejdet et tillæg til den eksisterende aftale med klubben.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ad. 1 + 2

  For stemte:

  5 (A, O, T, V)

  Imod stemte:

  1 Asger Larsen (løsgænger)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Ad 1-2

  For stemte 5 (A+L+O+T+V)

  Imod stemte 2 (C)

  Godkendt

  C begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ad 1+2:

  For stemte 11 (A+L+Morten Dreyer (O)+T+V)

  Imod stemte 3 (C+ Asger Larsen, løsgænger)

  Undlader: 1 (Birger Larsen, O)

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Forslag fra C-gruppen
  Sagsid.: 14/659

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det Konservative Folkeparti (C) har i mail af 6. april anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:

  ”C-gruppen foreslår, at udvalget retter henvendelse til Undervisningsministeriet med opfordring om, at ministeriet forholder sig til, at Dragørs unge med de nuværende regler for optag på gymnasier, stilles dårligere i forhold til frit valg af gymnasium end andre unge i Danmark. I praksis betyder de nye visitationsregler, at Dragørs unge som udgangspunkt kun kan optages på Tårnby Gymnasium.

  Motivation:

  Til gymnasium optaget 2014 er det blevet indskærpet og præciseret fra Undervisningsministeriet, at transportkriteriet står over alle andre optagelseskriterier. Med baggrund i Dragørs geografiske placering betyder det i praksis at valg af gymnasium er sat ud af kraft og de unge vil blive henvist til Tårnby Gymnasium, da dette er eneste gymnasium af de 4 nærmeste gymnasier, som ikke får fyldt op af prioritet 1 ansøgere.

  Dragørs geografiske placering betyder rejsetider på over 40 minutter til de nærmeste gymnasier for mange unge. Følgende er konkrete eksempler på rejsetider til gymnasier for en af de unge i Dragør til de 4 nærmest liggende: Ørestad(44 minutter), Rysensteen(46 minutter), Tårnby(46 minutter) og Christianshavns (42 minutter) – alle rejsetider ifølge www.Rejseplanen.dk med ankomst senest kl. 8.00.

  Som følge af disse rejsetider, er det forventeligt(baseret på sidste års optag), at det ikke vil være muligt at blive optaget på Ørestad, Rysensteen og Christianshavns Gymnasier, som er de mest søgte.

  Dragørs unge stilles derfor ringere end andre og har heller ikke mulighed for at vælge gymnasium efter profil eller fagligt niveau.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Udvalget anbefaler at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Undervisningsministeriet.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Anbefaling fra BFKU:

  Godkendt.

 • 16
  Forslag fra Liste T
  Sagsid.: 14/548

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 13. maj 2014 anmodet om, at punkt 2 om ”Udvikling af Dragør havn, projektforslag - 2. behandling” på dagsordenen for BEPU den 1. april 2014 optages på kommunalbestyrelsens dagsorden den 22. maj 2014, jf. styrelseslovens § 11.

  Liste T har stillet følgende ændringsforslag til sagen:

  Ændringsforslag vedr. punkt ”1B”:

  Der igangsættes en udredning - under involvering af frivillige hvor det er relevant - vedrørende muligheden for

  • at komme i betragtning som ny hjemhavn for Georg Stage
  • at tiltrække søfartsrelaterede ungdomsuddannelser
  • at indgive ansøgning om udpegning af Dragør havn og by som UNESCO-kulturmiljø

  Ændringsforslag vedr. punkt ”2A”, hvor nuværende ordlyd: ”Salg af grunden via udbud” foreslås ændret til ”Salg/langtidsleje af grunden via udbud”.

  2. Udvikling af Dragør havn, projektforslag - 2. behandling
  ANBEFALING:

  På baggrund af udvalgets indledende drøftelser på mødet den 4. marts 2014 anbefaler forvaltningen følgende i relation den gruppering af de modtagede forslag, der fremgår af sagsfremstillingen til mødet den 4. marts 2014:

  Ad Gruppe 1 / ”Dragør sejlskibsby”:

  Det anbefales, at udvalget tager stilling til følgende spørgsmål:

  1A) Skal forslaget danne overordnet strategisk ramme for havnens udvikling?

  1B) Skal der arbejdes videre med at sikre Dragør havn og Dragør

  gamle by som et samlet kulturmiljø, fx ved en ”UNESCO-projekt-ansøgning” ?

  Ad Gruppe 2 / Udvikling af bådeværftsgrunden:

  Det anbefales, at udvalget tager stilling til valg mellem en af følgende modeller:

  2A) Salg af grunden via udbud, med henblik på opførelse af ny havnebebyggelse til overvejende maritime formål, i overensstemmelse med disponeringen i Tænketankens forslag (Forslag 2)

  2B) Bevaring af den nuværende bebyggelse og indretning til besøgscenter, turistkontor, museumsfunktioner, værksteder mv. Forudsætter extern finansiering og kommunal medfinansiering. (Forslag 3)

  2C) Forlængelse af nuværende lejeaftale med henblik på renovering af bebyggelse og videreudlejning til maritime formål. (supplement til Forslag 4)

  Ad Gruppe 3 / Udnyttelse af ”sandtangen” og moler mv. til fritids- og havneformål:

  Vedrørende det maritime hus:

  3A) Det anbefales at godkende den justerede placering af det maritime hus på sandtangen som den fremgår af tegning af 12.3.2014, jfr. BEPU’s beslutning af 4.3.2014.

  3B) Det anbefales, at Ungdomsskolens undersøgelse af samarbejdsmuligheder med havnens søsportsklubber mv. tages til efterretning.

  Med hensyn til forslaget om placering af husbåde og hotelskib(e) i Dragør havn anbefales, at der tages stilling til valg mellem følgende modeller:

  3C) Der arbejdes videre med forslaget om at placere såvel husbåde som hotelskib(e) langs sydsiden af Sandtangen.

  3D) Der arbejdes alene videre med muligheden for at placere hotelskib(e) ved sydsiden af Sandtangen

  3E) Der undersøges andre placeringsmuligheder for husbåde og hotelskibe i havnen, herunder muligheden af et vandrehjemsskib i den gamle fiskerihavn

  3F) Der gives ikke mulighed for placering af husbåde i Dragør havn, i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

  Derudover anbefaler forvaltningen,

  3G) at placering af husbåde og hotelskibe i Dragør Havn i givet fald forudsætter udarbejdelse af lokalplan.

  Vedrørende havnebad:

  3H) Det anbefales, at forslaget til etablering af et havnebad, i form af et brodæk mv. ved ydersiden af søndre mole, videresendes til behandling i Havnens Brugerbestyrelse med henblik på udarbejdelse af projekt til nærmere godkendelse,

  3I) Det anbefales at muligheden for indpumpning af sand ved ydersiden af Dragør Forts dækmole ved havneindløbet, nærmere undersøges.

  Vedrørende spejderfaciliteter:

  3J) Det anbefales, at de lokale spejdergrupper tilbydes mulighed for etablering af grejbank i tilknytning til det maritime hus.

  Vedrørende overdækkede opholdsarealer:

  3K) Det anbefales, at forslaget til overdækning af grill-pladsen i lystbådehavnen videresendes til behandling i Havnens Brugerbestyrelse med henblik på udarbejdelse af projekt til nærmere godkendelse i forhold til fredningsbestemmelser mv.

  3L) Det anbefales, at der gives mulighed for etablering af ”sol-sejl” på sandtangen og lystbådehavnens grønning.

  Vedrørende offentligt toilet:

  3M) Det anbefales, at arbejdes for etablering af et offentligt toilet på den indre del af Sandtangen, der både henvender sig til havnens gæster, andre besøgende og det maritime hus.

  3N) Det anbefales, at muligheden for – på kort sigt – at opstille et ”festivaltoilet” godkendes.

  Ad Gruppe 4 / Andre forslag:

  Vedrørende glaspusteri(Forslag 9):

  Det anbefales, at udvalget tager stilling til valg mellem følgende modeller:

  4A) Der henvises til et samarbejde med Forslag 2 (nyt byggeri på bådeværftsgrunden), såfremt dette projekt prioriteres.

  4B) Der iværksættes udbud hvis der opstår en ledig grund ud mod Fiskerikajen

  4C) Forslaget kan ikke imødekommes.

  Vedrørende køb af erhvervsgrund (Forslag 5):

  4D) Det anbefales, at stillingtagen til realisering af byggefeltet A2 ved Skurbyen udskydes til en senere etape i udbygningen.

  Vedrørende begrænsning af byggefelt A2 ved Skurbyen(Forslag 6):

  4E) Det anbefales, at spørgsmålet om den detaljerede afgrænsning af Byggefelt A2 afklares i forbindelse med den senere planlægning for denne etape.

  Vedrørende opførelse af vandland, restaurant mv.(Forslag 12):

  4F) Det anbefales, at tilkendegive, at forslaget ikke pt findes realistisk i forhold til plangrundlaget.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-04-2014

  Ad Gruppe 1 / ”Dragør sejlskibsby”

  Ad. 1A

  Ikke godkendt.

  Ad. 1B

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Der igangsættes en udredning, under involvering af frivillige hvor det er relevant, vedrørende muligheden for at indgive ansøgning om udpegning af Dragør havn og by som UNESCO kulturmiljø.

  For stemte:

  3 (A, O)

  Imod stemte:

  4 (C, T, V, Asger Larsen Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1B (Anbefalingen i sagen)

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A, C, O, V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad Gruppe 2/Udvikling af bådeværftsgrunden:

  Ad. 2A

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Punktet afventer i konsekvens af 2C. Der arbejdes videre med forslag 2A, hvis 2C ikke godkendes.

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C, V, Asger Larsen Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2B

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A, C, O, V, Asger Larsen Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 2C

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (Løsgænger)

  Behandling af 2A-2C udsættes, og Forvaltningen anmodes om at gå i dialog med projektmagerne bag 2a og 2c for at konkretisere projektplaner og økonomi mhp fornyet forhandling

  For stemte:

  3 (C, V, Asger Larsen Løsgænger)

  Imod stemte:

  3 (A, O)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet.

  Ad. 2C (Anbefalingen i sagen)

  For stemte:

  5 (A, C, O, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T, Asger Larsen Løsgænger)

  Godkendt, under forudsætning af fornyet politisk behandling når der forligger konkrete forslag fra nuværende lejer og forslagsstiller til udmøntning beslutningen.

  Ad Gruppe 3 / Udnyttelse af ”sandtangen” og moler mv. til fritids- og havneformål:

  Vedrørende det maritime hus:

  Ad. 3A

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  Det anbefales, at sagen om det maritime hus afventer nærmere oplysninger om tid og pris for klargøring af bundforhold syd for sandtangen, og at en evt. midlertidig løsning undersøges mhp. etablering i indeværende år.

  For stemte:

  6 (A, C, O, T, V,)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Asger Larsen Løsgænger: stemmer ikke imod at man undersøger bundforholdene, men stemmer imod projektet.

  Ad. 3B

  For stemte:

  6 (A, C, O, T,V)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Asger Larsen (Løsgænger): ønsker ikke at tage resultatet af undersøgelsen til efterretning, da undersøgelsen er foretaget af ungdomsskolen selv.

  Vedrørende husbåde og hotelskib(e):

  Ad. 3C

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Der arbejdes videre med etablering af såvel husbåde og som hotelskibe ved den sydlige del af sandtangen. Forvaltningen anmodes om at fremkomme med placeringsforslag, herunder placering af tilhørende serviceanlæg.

  For stemte:

  6 (A, C, O, V, Asger Larsen Løsgænger)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Ad. 3D+3E+3F

  Bortfalder.

  Ad. 3G

  For stemte:

  6 (A, C, O, V, Asger Larsen Løsgænger)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Vedrørende havnebad:

  Ad. 3H

  Godkendt.

  Ad. 3I

  Godkendt.

  Vedrørende spejderfaciliteter:

  Ad. 3J

  For stemte:

  6 (A, C, O, T, V)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Vedrørende overdækkede opholdsarealer:

  Ad. 3K

  Godkendt.

  Ad. 3L

  Godkendt.

  Vedrørende offentligt toilet:

  Ad. 3M

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Det anbefales, at der arbejdes for etablering af et offentligt toilet på den indre del af Sandtangen, der både henvender sig til havnens gæster, andre besøgende og det maritime hus. Placering klarlægges senere.

  Godkendt.

  Ad. 3N

  Godkendt

  Ad Gruppe 4 / Andre forslag:

  Vedrørende glaspusteri(Forslag 9):

  Ad. 4A

  Faldet i konsekvens af beslutning under pkt. 2.

  Ad. 4B

  Godkendt.

  Ad. 4C

  Bortfalder i konsekvens af 4b.

  Vedrørende køb af erhvervsgrund (Forslag 5):

  Ad. 4D

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Det anbefales, at stillingtagen til realisering af byggefeltet A2 ved Skurbyen udskydes til en senere etape i udbygningen. Forslaget kan indgå i den senere lokalplanlægning.

  Godkendt.

  Vedrørende begrænsning af byggefelt A2 ved Skurbyen(Forslag 6):

  Ad. 4E

  Godkendt.

  Vedrørende opførelse af vandland, restaurant mv.(Forslag 12):

  Ad. 4F

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved en 1. behandling af denne sag på mødet i BEPU den 4. marts 2014 blev det besluttet, at forvaltningen ”fremkommer med et oplæg til stillingtagen til den videre planlægning og gennemførelse af konkrete projekter, ved en 2. behandling i BEPU i april 2014”.

  Det blev samtidig besluttet at godkende gennemførelse af projekt ”Maritimt hus på Dragør havn” med tilføjelse af ”at forvaltningen samtidig undersøger ungdomsskolens muligheder for et vandsamarbejde med klubberne og foreningerne i området.”

  Udvalget godkendte videre en placering af det maritime hus på ”sandtangen”, i en mere sydøstlig retning, med udgangspunkt i ”Model 1” (Maritimt hus kombineret med husbåde og hotelskibe langs sydsiden af sandtangen), dog således at adgangen til vandet sker mod syd.

  Forvaltningens oplæg fra BEPU-mødet den 4. marts 2014, om den tidligere havneplanlægning og sammenfatning af de aktuelle forslag og tilkendegivelser, vedlægges som Bilag 1.

  Drøftelserne af sagen på mødet i BEPU den 4. marts 2014 er refereret i notat af 11. marts 2014 (Bilag 2).

  Tegning der viser forslag til den besluttede placering af det maritime hus på sandtangen vedlægges som Bilag 3.

  Notat fra Ungdomsskolen om samarbejdsmuligheder med de stedlige klubber og foreninger er vedlagt som Bilag 4.

  Forvaltningens bemærkninger til sagen:

  Med hensyn til anbefaling 1A om ”vision Dragør sejlskibsby” vil en positiv tilkendegivelse medføre, at den videre planlægning og projektudvikling på Dragør havn skal vurderes i forhold til denne strategiske ramme.

  Med hensyn til spørgsmålet om ”UNESCO-projektansøgning”, jfr. anbefaling 1 B, skal det bemærkes, at der refereres til forslaget om udpegning af Dragør havn og Dragør gamle by som et samlet kulturmiljø, i overensstemmelse med kommuneplanens udpegning.

  Dette er en sag der i givet fald vil blive behandlet i eget regi.

  Der er ikke hermed taget stilling til hvorvidt en UNESCO-ansøgning alene kan omfatte den oprindelige ældre del af Dragør Havn.

  Med hensyn til anbefalingerne om ”Udvikling af bådeværftsgrunden”, jfr. anbefaling 2A-2C skal bemærkes, at både Forslag 2 og Forslag 3 forudsætter privat finansiering. Ved Forslag 2 forudsættes egentligt salg med henblik på privat realisering, og ved Forslag 3 forudsættes en kombination af extern og kommunal finansiering.

  Anbefaling 2C forudsætter efterfølgende særskilt stillingtagen i ØU om ændringer i nuværende lejeaftale (egne bygninger på lejet grund) og muligheden for videreleje.

  Med hensyn til stillingtagen til husbåde og hotelskibe skal følgende bemærkes, jfr. anbefaling 3E, 3F og 3G:

  Baggrunden for stillingtagen til husbåde mv. og anbefaling af, at placering af husbåde og hotelskibe i givet fald forudsætter udarbejdelse af lokalplan, er følgende forhold:

  - Den gældende Kommuneplan 2009 indeholder i afsnittet om ”Havnen” følgende beskrivelse om husbåde: ”Af hensyn til de primære havneformål ønsker kommunen ikke at give havneplads til fastliggende husbåde eller beboelsesskibe”. Specifikt er fastlagt, at ”den tidligere færgehavns bassiner og kajer primært skal anvendes til gæstehavn for erhvervsfartøjer og større fritidsskibe, der kræver større manøvreplads og vanddybde”.

  - Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør havn regulerer ikke havnebassinernes benyttelse – og omfatter i øvrigt ikke den sydlige del af Sandtangen,

  - Placering af husbåde vil medføre en betydelig visuel påvirkning af omgivelserne – både set fra land og vand - og medføre disponering af landarealer ved kystlinje/kajkanter, hvor en bredere kreds af brugere, omboende og gæster må forventes at have interesse,

  - Indplacering af husbåde i havne er andre steder i landet fundet hensigtsmæssigt at afklare via lokalplanlægning.

  Vedrørende den videre tidsplan for gennemførelse af projekter og forslag:

  Der vil være betydelige forskelle i tidsplaner for realisering af de forskellige forslag.

  Gruppe 1 / forslag 1 vil i givet fald være en langsigtet strategisk tilkendegivelse.

  Stillingtagen til projekterne i Gruppe 2 (Bådeværftsgrunden), som i givet fald skal følges op af konkrete sager, har vel 1-2 års tidshorisont, mens flere af forslagene i Gruppe 3 umiddelbart kan følges op med detailplanlægning.

  Forslaget om maritimt hus på havnen forventes realiseret – måske som en 1. etape – inden august 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomiske konsekvenser er afhængigt af valg af forslag og projekter, og kan derfor ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. april 2014

  Bilag:

  1

  Åben

  Planlægning og udvikling af Dragør havn, oplæg fra BEPU 4.3.2014

  2130/14

  2

  Åben

  Referat af drøftelser på BEPU 4.3.2014

  2441/14

  3

  Åben

  Maritimt Hus - tegning af placering på sandtangen

  2447/14

  4

  Åben

  Notat fra Ungdomsskolen om samarbejde om Maritimt Hus

  2443/14

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Sagen blev sendt tilbage til udvalgsbehandling.

 • 17
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Der var ingen spørgsmål.