Skip navigationen

Referat

Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Nicolaj Riber (A) deltog i stedet for Allan Holst (A). Pkt. 17 blev trukket fra dagsordenen.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Der var ikke indkommet spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Model til beregning af ressourcetilpasning af hjemmeplejen på ældreområdet
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at SSU, ØU og KB godkender:

  1.

  at

  løn- og vikarbudgettet for de demografiafhængige løn- og vikar-udgifter på ældreområdet fremover som led i budgetlægningen beregnes ved at gange antallet af ældre i hver af 3 aldersgrupper (jf. seneste befolkningsprognose) med et enhedsbeløb for hver aldersgruppe.

  2.

  at

  enhedsbeløbenes størrelse fastsættes til:

  Aldersgrupper

  Enhedsbeløb

  DKK, PL 2015

  65-74 år

  4.246

  75-84 år

  18.000

  85+ år

  49.550

  SAGSFREMSTILLING:

  Demografiske udfordringer

  I de kommende år forventes den relative andel af ældre i kommunen at stige. Som følge af demografiudviklingen vil der opstå et tilsvarende og voksende pres på de økonomiske ressourcer, som er nødvendige for at løfte ældreområdets opgaver. Der er derfor behov for en økonomisk model, som på en klar, gennemskuelig og styrbar måde giver politikerne mulighed for at budgetlægge på ældreområdet i årene frem og for at vurdere de økonomiske konsekvenser af beslutninger.

  Forvaltningen har set på, hvordan en række andre kommuner budgetlægger på området, og foreslår nedenfor en model, som er inspireret af Randers Kommune (som bilag 1 er vedlagt en oversigt udarbejdet af Viborg Kommune over andre kommuners måder at demografiregulere ældreområdet på).

  Forvaltningen har i et tidligere papir beskrevet den hidtidige praksis for ressourcetilpasning på ældreområdet i Dragør Kommune (bilag 2).

  Forslag til ny model

  I forbindelse med budgetlægningen og demografireguleringen opdeles de ældre i 3 aldersgrupper – nemlig 65-74 årige, 75-84 årige og 85 årige og derover.

  Til hver af disse målgrupper knyttes et ”enhedsbeløb”. Enhedsbeløbet er udtryk for, hvad en gennemsnitlig ældre i den pågældende aldersgruppe koster at passe og pleje i eget hjem i form af demografiafhængige løn- og vikarudgifter efter fagforvaltningens vurdering. Enhedsbeløbene er endvidere sammensat således, at hvis de var blevet anvendt ved budgetlægningen for 2014, ville budgettet for 2014 have omtrent samme størrelse, som det har nu.

  Budgettet for det efterfølgende års demografiafhængige lønudgifter og vikarydelser findes så ved at gange antallet af personer i hver aldersgruppe (jf. befolkningsprognosen) med det tilhørende PL-regulerede enhedsbeløb.

  Aldersgrupper/ DKK, PL 2015

  Enhedsbeløb

  2015

  2016

  2017

  2018

  65-74 år

  4.246

  8.379.313

  8.466.970

  8.541.923

  8.415.207

  75-84 år

  18.000

  17.608.698

  18.478.457

  18.981.533

  20.305.189

  85+ år

  49.550

  17.521.974

  17.955.141

  18.520.826

  19.257.381

  Demografi afhængigt løn- og vikarbudget

  43.509.985

  44.900.568

  46.044.281

  47.977.777

  Den resterende del af budgettet på ældreområdet er kun i mindre grad påvirkeligt af antallet af ældre og vil derfor kun i mindre grad være påvirkeligt af demografiudviklingen i kommunen.

  Det foreliggende basisbudget for ældreområdet for 2015 og BO 2016 inkl. demografiregulering er jf. nedenstående tabel på hhv. ca. 111,5 og 113,5 mio. kr. Hvis man i stedet for anvender de foreslåede enhedsbeløb til demografireguleringen vil budgettet for 2015 og BO 2016 blive på hhv. ca. 111,5 og 113,8 mio. kr. – dvs. uden ændring i forhold til basisbudgettet for 2015 men ca. 0,3 mio. kr. højere end basisbudgettet i 2016.

  Mio. kr. PL 2015

  2015

  2016

  Basisbudget 2015 – 16*

  111,5

  113,5

  Budget 2015 - 16, ny model*

  111,5

  113,8

  Ændring i forhold til basisbudget

  0,0

  0,3

  *Hertil kommer ændringer som følge af tekniske korrektioner, drifts- og råderumsønsker, politiske ønsker mv.

  Enhedsbeløbene kan naturligvis efter politisk ønske ændres over tid - f.eks. hvis de yngre aldersgrupper indenfor ældreområdet som forventet bliver mere og mere selvhjulpne.

  Budgetlægning med udgangspunkt i enhedsbeløb vil bevirke, at det vil være meget enkelt at beregne de budgetmæssige konsekvenser af politiske omprioriteringer på ældreområdet eller ændringer i demografiudviklingen langt ud i fremtiden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den foreslåede metode til beregning af ressourcetilpasning på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling vil have betydning for budgetlægningen på ældreområdet herunder lønbudgettets størrelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2014

  Ad 1. + 2.

  For stemte:

  3 (A, O, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C, L, T, Asger Larsen (Løsgænger)

  Anbefales over for ØU/KB med den tilføjelse, at udvalget ønsker en evaluering om et år fra forvaltningen.

  Forvaltningen udarbejder sammenlignende materialer til den videre behandling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  For stemte 3 (A+O+V)

  Undlod at stemme 4 (C+L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Sagen blev sendt tilbage til udvalgsbehandling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Ad 1. + Ad 2.

  Svend Mathiasen (L) foreslog, at ordningen evalueres efter 2 år, hvilket udvalget tilsluttede sig.

  Herefter blev administrationens indstilling sat under afstemning.

  For stemte:

  5 A, C, L, O, V,

  Imod stemte:

  1 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  For stemte 12 (A+C+L+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 3 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Optagelse af lån til budget 2014
  Sagsid.: 12/645

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler at det godkendes at optage lånetilbuddet på kr. 10.836.000 som model A-lån med variabel rente.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens porteføljerådgiver anbefaler at lånet optages med variabel 3-måneders rente. Økonomiafdelingen har indhentet tilbud fra Kommunekredit som vedlægges sagen.

  I budget 2014 er vedtaget en lånoptagelse på 20,3 mio. kr. Låneoptagelsen er efterfølgende reguleret med baggrund i regnskab 2013. Der lånoptages derfor i alt kr. 10,836 mio. kr.

  Fordelingen af lånoptagelse er:

  Budget 2014

  Indefrysning af ejendomsskatter

  12.000.000

  Lån til energibesparende foranst. (ESCO)

  4.300.000

  Lån til vejbelysning (ESCO)

  4.000.000

  Sum lånoptagelse i budget 2014

  20.300.000

  Følgende modregnes lånoptagelsen, da udgiften ikke her foretaget i regnskab 2013

  Lån til indefrysning af ejendomskatter

  Lån til energibesparende foranstalt.

  3.964.000

  5.500.000

  Sum lånoptagelse i 2014

  10.836.000

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgets møde den 11. juni 2014

  Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  For stemte                        6 (A+C+O+V+T)

  Undlod at stemme              1 (L)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  For stemte 14 (A,C,O,V,T, Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme 1 (L)

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Dragør Skole Syd, frigivelse af anlægsbudget
  Sagsid.: 14/673

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  anlægsbevillingen på 1 mio. kr. på anlægsbudget 2014 til etablering af boldbur på Dragør Skole Syd omprioriteres til finansiering af de resterende opgaver.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2014 afsat 1 mio. kr. til etablering af et boldbur på taget af bygningen, som rummer omklædningen til gymnastiksalen på Dragør Skole Syd (bygning E).

  I forbindelse med skolereformen lokalt er der gennemført følgende opgaver på Dragør Skole Syd:

  Nyt Science-center, opdatering af klasserum i tagetage til 9. kl. og 8. kl. har fået større klasserum.

  Der resterer følgende opgaver på ønskelisten omhandlende:

  Udvidelse af musiklokalet, etablering af grupperum i tagetage i indskolingen (den lille røde bygning), og større klasserum for 7. kl.

  Skoleledelsen anbefaler, at anlægsbudgettet for boldbur omprioriteres til finansiering af de resterende opgaver.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet er afsat i budget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 27. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for BEPU, ØU og KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Godkendt.

 • 6
  Genbehandling: Risikobaseret dimensionering, brand
  Sagsid.: 14/419

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at den risikobaserede dimensionering godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2014 blev det besluttet, at sende den Risikobaserede Dimensionering tilbage til udvalgsbehandling. Kommunalbestyrelsen ønskede 5 supplerende spørgsmål besvaret. Forvaltningen har i bilag 3, besvaret de 5 spørgsmål som blev rejst af Kommunalbestyrelsen. Planen for Risikobaseret Dimensionering genfremsendes hermed til endelig godkendelse.

  Fra sagens tidligere behandling den 6. maj 2014.

  Den 21. juni 2002 besluttede samtlige Folketingspartier, at det kommunale redningsberedskab fremover bør tilrettelægges med udgang i lokale risikovurdering frem for statsligt fastlagte og mindre tidssvarende regler for dimensionering. I korte træk går det ud på, at indrette sit beredskab, ud for de risikomomenter der er i ens kommune og skelne lidt til nabokommunen ved evt. assistance.

  Dragør kommunes plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet er godkendt af beredskabskommissionen og har været til høring i beredskabsstyrelsen. Planen lever overordnet op til de gældende krav der stilles til bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Der henvises til udtalelse i brev af 18. december 2013 for så vidt angår Beredskabsstyrelsens mere detaljerede kommentarer, anbefalinger m.v. Se bilag. Planen skal revideres hver fjerde år og Beredskabsstyrelsens anbefaling vil blive indarbejdet ved revisionen.

  BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 01-04-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 24-04-2014

  Sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  For stemte:

  6 (A, C, O, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  For stemte 4 (Birgitte Brix Bendtsen(C)+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) og Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punktets behandling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  For stemte:

  12 (A, C, L, O, V, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (T)

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  Liste T mener, at den risikobaserede dimensionering stadig er utilstrækkelig, og at fire år er for lang tid at vente på de tilføjelser, Beredskabsstyrelsen mener bør indarbejdes straks.

  Bilag

 • 7
  Kommuneplanrevision 2013 og Klimatilpasningsplan 2013
  Sagsid.: 14/423

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslag til Kommuneplanrevision 2013 og forslag til Klimatilpasningsplan 2013 vedtages endeligt i henhold til planlovens § 27, og at stillingtagen til indsigelser og bemærkninger, der er modtaget under høringsperioden, følger forvaltningens indstillinger til de enkelte høringssvar, som de fremgår af Planlægningsnotat nr. 01.14.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der henvises generelt til Planlægningsnotat nr. 01.14 (Bilag 1).

  Ved mødet i Kommunalbestyrelsen den 19.12.2013 blev forslag til Klimatilpasningsplan 2013 vedtaget i henhold til planlovens § 24, med henblik på offentlig høring, og den 30.1.2014 blev tilsvarende forslag til Kommuneplanrevision 2013 vedtaget med henblik på offentlig høring.

  Disse planforslag udgør den samlede revision af kommuneplanen, hvor klimatilpasningsplanen er et tillæg til kommuneplanen.

  Der er modtaget i alt 18 skriftlige høringssvar (breve eller e-mails), heraf 9 høringssvar til Kommuneplanrevision 2013, 4 høringssvar til Klimatilpasningsplan 2013 og 5 høringssvar, der er rettet mod begge planforslag.

  Høringssvarene fordeler sig med 5 fra offentlige myndigheder og 13 fra organisationer, politiske partier, foreninger og enkeltpersoner.

  Planlægningsnotat nr. 01.14 indeholder en sammenfatning af de enkelte høringssvar samt forvaltningens kommentarer og vurderinger samt indstillinger til høringssvarene.

  Alle høringssvar er samlet i Bilag 2.

  De offentliggjorte forslag til Kommuneplanrevision og Klimatilpasningsplan kan ses her på kommunens hjemmeside:

  http://www.dragoer.dk/page6125.aspx

  Eksemplarer af planforslagene i trykt udgave kan rekvireres i Plan og Teknik.

  Det videre kommuneplanarbejde:

  I henhold til planloven skal kommunalbestyrelsen i første halvdel af valgperioden tage stilling til behovet for revision af kommuneplanen. Dette sker i forbindelse med vedtagelse af en strategi for kommuneplanlægningen (Planstrategi), der udtrykker kommunalbestyrelsens vurdering af og mål for kommunens udvikling.

  Dette arbejde forventes iværksat i 2. halvdel af 2014.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af kommuneplaner.

  Godkendelse af klimatilpasningsplanen skal også ske i henhold til planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Planerne har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  For stemte:

  6 (A, C, O, T, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 Asger Larsen (Løsgænger)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  For stemte 4 (Birgitte Brix Bendtsen(C)+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) og Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punktets behandling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  For stemte:

  14 (A, C, L, O, T, V, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  T-gruppen finder at store dele af kommuneplanrevisionen er i orden,

  men kan ikke støtte planens ønske om et perspektivområde ved Kirkevej. Ligeledes er kommuneplanrevisionens afsnit om ’Institutioner’ og

  ’Skoler og SFO’ baseret på en befolkningsprognose, der bl.a. ikke inddrager boligbebyggelse på Vierdiget-grunden. Det medfører en række tvivlsomme konklusioner. Sluttelig bør Kommuneplan 2009s inddragelse

  af areal syd for Hvidtjørnens gårdhuse’ til boligbebyggelse udgå. T-gruppen ønsker at fastholde dette grønne areal til fritidsformål.

  Bilag

 • 8
  Renovering af de to sidste stitunneller under Hartkornsvej
  Sagsid.: 14/91

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller

  1.

  at

  anlægsbevilling til ”Renovering af tunneller under Hartkornsvej-projektet” frigives og at rådighedsbeløbet på kr. 610.900 i 2014 frigives.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 39.100 og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat kr. 610.900 til renovering af den tredje af fire stitunneller under Hartkornsvej. I anlægsbudget 2015 er der ligeledes afsat kr. 610.900 til renovering af den sidste tunnel. I alt en bevilling på kr. 1.221.800.

  Der er nu afholdt samlet licitation for renovering af de to sidste tunneller. Det vindende bud er på kr. 1.351.914 med en samlet difference for begge tunneller i forhold til anlægsbevillingen på kr. 130.114.

  Det styrende budget for renovering af tunnelen ved Banestien er på kr. 650.000. Projektet finansieres ved anlægsbevillingen i 2014 på 610.900. Hertil kommer et restbeløb på kr. 39.100. Dette foreslås finansieret fra den anlægspulje på kr. 409.614,63, som Kommunalbestyrelsen på møde den 24. april 2014 afsatte til den kommende budgetrevision, jf. Kommunalbestyrelsesmøde den 24. april 2014, punkt 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 610.900 til renovering af den 3. ud af i alt 4 tunneller under Hartkornsvej er afsat i anlægsbudget 2014.

  På Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2014 blev det besluttet, at mindre-udgift på kr. 409.614,63 på anlægsregnskabet for Genopretning af skolerne 2006 medtages i budgetrevisionen. Det anbefales, at restfinansieringen på kr. 39.100 til 3. tunnelrenovering tages fra denne pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Godkendt.

 • 9
  Vedtagelse af tillæg til lokalplan 31, for Dragør Golf
  Sagsid.: 13/2235

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at det foreliggende tillæg til lokalplan 31, for Dragør Golfklub, vedtages endeligt uden ændringer, i henhold til planlovens § 27.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2014 at fremlægge forslag til Tillæg til lokalplan 31, til offentlig debat i perioden 4. marts til den 5. maj 2014. (bilag 1)

  Forslaget, der præciserer mulighederne for at opføre supplerende tilbygninger til Dragør Golfklub, havde forinden den politiske behandling, været til forudgående høring hos de berørte parter, hvilket afstedkom mindre tilretninger af det endelige forslag.

  I den offentlige høring af lokalplantillægget, modtog forvaltningen 3 formelle høringsvar fra parterne, der udgøres af Dragør Golfklub samt ejerne af gårdbebyggelserne Somafryd og Skovgård. (bilag 2)

  3 Høringssvar

  Dragør Golfklub foreslår i sit høringssvar, at de maksimale rummeligheder i byggefelterne 1 og 2, angives i absolutte tal i tillæggets bestemmelsesdel, pkt. 4.

  Forvaltningen finder at angivelsen af den fysiske udstrækning af byggefelterne, sammenholdt med en angivelse af den maksimale højde for bygninger i byggefelterne i Tillæggets pkt. 4, udgør en entydig og eksakt beskrivelse af rummeligheden.

  Forvaltningen finder det ikke hensigtsmæssigt, at der er 2 forskellige beskrivelser af det samme indhold i pkt. 4.

  Somafryd angiver i sit høringssvar, at det bør præciseres at parkeringsmuligheden øst for ejendommen, ikke må gøres permanent.

  Den nævnte parkeringsmulighed er bestemt i lokalplan 31, pkt. 4.2 og er ikke ændret i Tillægget. Forvaltningen finder, at denne bestemmelse, sammenholdt med beskrivelsen i Tillæggets redegørelse side 5, indebærer, at der ikke kan etableres permanent parkering på arealet.

  Skovgård påskønner at det oprindelige byggefelt er reduceret, men fastholder i deres høringsskrivelse, bilagt luftfoto, at det udlagte byggefelt 2 vil lukke for udsyn over det åbne land.

  Forvaltningen finder at dette udsyn i dag er blokeret af de 2 driftsbygninger, som illustreret på foto, bilag 3.

  Vurdering

  Det er forvaltningens sammenfattende vurdering, at det endelige tillæg til lokalplan 31, har imødekommet de væsentligste ønsker fra de 3 parter, og at Tillæggets indhold er udtryk for en balanceret afvejning af de forskellige interesser i området.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Anbefales over for KB

  Allan Holst (A) og Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punktets behandling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Stillingtagen til omfanget af udbudsmateriale - OPP-projekt.
  Sagsid.: 14/916

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at det besluttes, alene at lade udbudsmaterialet i OPP-projektet omfatte en ny svømmehal på min. 1150 m2 og et wellnesscenter jf. scenarie 1A i analyserapport fra PWC.
  1. at en drøftelse af og stillingtagen til, om der skal ske separat udbud af de to hidtidige optioner (1b Renovering af multihal og bibliotek jf. scenarie 1B i analyserapport fra PWC og 2a Ny multihal og nyt bibliotek, jf. scenarie 2A i analyserapport fra PWC) afventer den endelige afklaring af, om der indkommer konditionsmæssige tilbud under OPP-udbuddet, og om der indgås kontrakt med en tilbudsgiver.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen traf den 31. oktober 2013 beslutning om, at der skulle ske udbud af et kommercielt OPP-projekt således:

  ”Det besluttes at der udarbejdes materiale til et funktionelt

  udbud vedrørende et kommercielt OPP-projekt for

  etablering og drift af:

  1a Ny svømmehal på min. 1150 m2 og et wellnesscenter på min. 1.500m2 jf. scenarie 1A i analyserapport fra PWC.

  Som yderligere optioner hertil udarbejdes et funktionelt

  udbud til:

  1b Renovering af multihal og bibliotek jf. scenarie 1B i

  analyserapport fra PWC.

  2a Ny multihal og nyt bibliotek, jf. scenarie 2A i analyserapport

  fra PWC.”

  Dragør Kommunes eksterne juridiske rådgiver har den 12. maj 2014 fremsendt en e-mail til administrationen.

  I e-mailen fraråder advokaten, at de to optioner 1b og 2a indgår i udbudsmaterialet.

  Begrundelsen for at fraråde at optionerne medtages er dels, at optionerne savner den fornødne udbudsretlige sammenhæng med projektering og opførelse af en svømmehal, og dels at optionerne – hvis de alligevel medtages – skal indgå i evalueringen af det samlede, indkomne tilbudsmateriale hvis man efterfølgende skal kunne benytte sig af optionerne uden selvstændigt udbud.

  Det er også advokatens vurdering, at de to optioner – om de medtages i udbuddet – vil kunne forrykke og forringe ikke blot klarheden i udbudsmaterialet men også de økonomiske forudsætninger.

  Advokaten anbefaler også, at Dragør Kommune ikke stiller minimumskrav til størrelsen af den kommercielle aktivitet – wellnesfaciliteten – da Dragør Kommune ikke har saglig interesse i at forlange fast dimensionering af denne del, som Dragør Kommune i tilfælde af et hæveopgør, ikke vil kunne fortsætte driften af.

  Advokaten anbefaler derfor at formuleringen ”..og et wellnescenter på min. 1500m2” erstattes af formuleringen ”et wellnesscenter”.

  Dragør Kommune kan herefter i stedet gennem udbudsmaterialet sikre, at der opnås en markedskonform pris – enten gennem fastsættelsen af en mindstepris pr. etagemeter muligt byggeri eller pr. udnyttet byggeret; således at Dragør Kommune i øvrigt stiller minimum 1500m2 areal til rådighed for wellnessfaciliteten i udbudsmaterialet.     

  På baggrund af den modtagne rådgivning anbefaler administrationen, at de to optioner udgår, således at udbudsmaterialet alene udarbejdes for så vidt angår en ny svømmehal på min. 1150 m2 og et wellnesscenter  jf. scenarie 1A i analyserapport fra PWC.

  Administrationen anbefaler herefter også, at en endelig drøftelse af og stillingtagen til, om der skal ske separat udbud af en af de to optioner afventer udfaldet af udbuddet i OPP-sagen; herunder om udbuddet fører til kontraktindgåelse med en tilbudsgiver.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagens økonomiske forudsætninger er tidligere beskrevet i rapport af 27. september 2013 fra PWC.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Ændringsforslag fra T-gruppen:

  T-gruppen foreslår, at man – inden gennemførelse af et OPP-udbud - undersøger realismen i,

  - at en ny svømmehal skal tiltrække 150.000 betalende gæster til en gennemsnitlig billetpris på 35 kr.

  - at et wellness-center skal kunne tiltrække 20.000 betalende gæster til en gennemsnitlig billetpris på 175 kr.

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 3 (A+O+V)

  Undlod at stemme 2 (C)

  Faldet

  Ad 1

  For stemte 3 (A+O+V)

  Imod stemte 2 (L+T)

  Undlod at stemme 2 (C)

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 6 (A+C+L+O+V)

  Faldet

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Ændringsforslag fra L:

  Med henvisning til bl.a. Skrivelse af 12. Maj 2014 fra Dragør Kommunes eksterne advokat og udbudsrådgiver, er det sammenfattende kommunalbestyrelsens vurdering, at OPP projektet ikke skønnes realisabelt, samlet eller sektionsopdelt, hvorfor OPP-projektets videre forløb bringes til ophør og erstattes af en af forvaltningen gennemført undersøgelse, der har til formål, at belyse mulighederne for opførelsen af en tidssvarende, ny svømmehal med de fornødne faciliteter, i kommunalt regi.

  For stemte 4 (L+T)

  Imod stemte  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme   3 (C+Asger Larsen, løsgænger)

  Faldet.

  Ad 1

  For stemte 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte 5 (L+T+Asger Larsen, løsgænger)

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte 1 (Asger Larsen, løsgænger)

  Imod stemte   4 (T+L)

  Undlod at stemme   10 (A+C+O+V)

  Faldet

  Protokol fra T:

  T-gruppen finder det meget uhensigtsmæssigt, at flertallet ikke har sikret, at udbudsmaterialet kan anvendes i en situation, hvor kommunen er totalentreprenør og selv anlægger og driver en ny svømmehal.

 • 11
  Samtykke til opsigelse af lovpligtig revision og miniudbud på rammeaftale fra SKI
  Sagsid.: 14/991

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at der søges om samtykke hos Statsforvaltningen til at opsige aftalen med revisionsfirmaet BDO
  1. at revisionsaftalen opsiges med et rimeligt varsel, eksempelvis med udløb til den 31. december 2014
  1. at det overlades til administrationen, at iværksætte miniudbud uden yderligere politisk behandling
  1. at valg af revisionsfirma forelægges til politisk beslutning

  SAGSFREMSTILLING:

  Det følger af styrelseslovens § 42, at:

  ”Enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyndig og uafhængig. Kommunalbestyrelsen antager kommunens revision, der skal godkendes af statsforvaltningen. Godkendelsen kan altid tilbagekaldes. Kommunalbestyrelsens afskedigelse af revisionen kræver samtykke fra statsforvaltningen.”

  Dragør Kommune indgik i 1992 en aftale med revisionsfirmaet BDO om at varetage kommunens lovpligtige revision. Aftalens priser blev opdateret i 2007 og blev anslået til årligt at udgøre 200.000 kr. pr. år i 2007-priser.

  I 2014 betales der årligt over 500.000 kr. pr. år, hvilket betyder, at opgaven i princippet skal udbydes i EU-udbud.

  Før den nuværende aftale med BDO opsiges, skal der indhentes samtykke fra Statsforvaltningen.

  Da aftalen med BDO ikke indeholder et opsigelsesvarsel, skal administrationen foreslå, at Dragør Kommune – når der foreligger samtykke fra Statsforvaltningen - opsiger aftalen med et rimeligt varsel, eksempelvis til udløb pr. 31. december 2014.

  SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) har tildelt syv revisionsfirmaer en rammeaftale på revisionsydelser. Med aftalen kan det offentlige – uanset om man er en stor eller mindre offentlig organisation - nemt og hurtigt konkurrenceudsætte sit indkøb af lovpligtig revision og andre ydelser, som enten ligger i naturlig forlængelse af den lovpligtige revision eller, hvor revisoren kan tilbyde særlige kompetencer.

  Er købet af revisionsydelser på 500.000 kr. eller derover pr. aftale, skal man tildele sin ordre ved hjælp af et miniudbud. Det betyder, at man laver en fornyet konkurrence blandt leverandørerne på aftalen, hvor man vurderer tilbudsgiverne på pris, organisation og bemanding samt løsningsbeskrivelse. For at gøre det nemt at foretage sin tildeling, har SKI lavet et værktøj til evaluering af de indkomne tilbud samt skabeloner og vejledninger til gennemførsel af miniudbuddet.

  Ved at anvende rammeaftalen fra SKI, har kommunen overholdt

  EU’s udbudsregler.

  Administrationen skal i den forbindelse foreslå, at kommunen benytter rammeaftalen for revisionsydelser, og at det overlades til administrationen, at iværksætte miniudbud uden yderligere politisk behandling så snart der foreligger samtykke fra Statsforvaltningen til at opsige nuværende revisionsaftale.

  Kommunalbestyrelsen kan ikke delegere afgørelsen om at antage revisionen til et udvalg eller til den kommunale administration, hvorfor valg af revisionsfirma forelægges til politisk beslutning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En prisanalyse fra SKI viser et besparelsespotentiale på 18 % i forhold til SKI’s tidligere aftale på området.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Godkendt.

 • 12
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Oversigten over verserende blev senest behandlet i ØU/KB i marts 2014. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver august 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 13
  Rammer for realisering af folkeskolereformen
  Sagsid.: 13/2123

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at:

  1.

  at

  behovet i budget 2014 er på 2,2 mio. kr. Beløbet medtages ved den kommende budgetopfølgning, idet det forventes at kunne afbalanceres af andre budgetreguleringer. Fremadrettet indarbejdes helårseffekten på 5,2 mio. kr. som en teknisk ændring fremadrettet i hvert af årene 2015-2018 til finansiering af det ændrede pausemønster.

  2.

  at

  de resterende midler fra reformpulje for 2014 og 7/12 af 2015 bruges til lønmidler på skolerne i skoleåret 2014/15, og at reformpuljen først derefter bruges til etablering af kompetencecentre og kompetenceløft til medarbejdere og ledere.

  3.

  at

  det præciseres, at lærerne sammenlagt skal undervise 3 timer mere om uge i forhold til det nuværende gennemsnit fordelt med 2 timer til klassisk undervisning og 1 time til understøttende undervisning om uge.

  4.

  at

  forvaltningen udformer en bevillingsskrivelse til skolelederne, der præciserer rammerne for realiseringen af folkeskolereformen. Skrivelsen skal bl.a. indeholde de økonomiske rammer og om forudsætningerne for antal timer, som pædagoger og lærer skal varetage undervisning i.

  5.

  at

  forvaltningen formulerer en bestillingsskrivelse til skolelederne om, at de skal informere forældre med flere om udrulning af skolereformen inden sommerferien træder i kraft.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2014 blev rammerne for realisering af folkeskolereformen i Dragør Kommune besluttet. Et samlet oprids af rammerne fremgår af bilag.

  Det har efterfølgende vist sig, at beslutningen om ændring af det eksisterende pausemønster ikke er finansieret i de vedtagne rammer. Det anbefales derfor, at der gives en tillægsbevilling i 2014 og at finansieringen fremadrettet indarbejdes i årene 2015-2018 som en teknisk ændring.

  Begrundelsen for ændring af det eksisterende pausemønster var, at omfanget af den understøttende undervisning ellers vil være af meget begrænset omfang især på de større klassetrin.

  For de sårbare børn med særlige behov, er der nye positive muligheder med det ændrede pausemønster. De får understøttende undervisning i stedet for at blive udsat for mange pausers sociale konflikter/udfordringer, som de ikke magter. De får mulighed for en faglig styrket og trivselsmæssigt forbedret skolegang.

  Generelt for skolens børn giver det ændrede pausemønster mulighed for at styrke den faglige læring, idet der bliver mange flere timer til den understøttende undervisning. Der bliver 9.576 timer mere til alle eleverne tilsammen på skolerne pr. år. Skoledagen kan også planlægges varieret og spændende, og man kan præsentere eleverne for mange forskellige læringsformer.

  Understøttende undervisning

  Hensigten med den understøttende undervisning er at bidrage til at hæve det faglige niveau i folkeskolen og give eleverne lejlighed til i højere grad end i dag at lære på flere forskellige måder og arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit af deres evner og interesser. Det skal blandt andet ske gennem en højere grad af kobling mellem teori og praksis i undervisningen, som tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger, der af eleverne opleves som relevante og interessante. Den understøttende undervisning skal have form af forskellige forløb og læringsaktiviteter mv. der ligger ud over undervisningen i fag og obligatoriske emner, men som skal spille sammen med og støtte op om undervisningen i forhold til at realisere folkeskolens mål og Fælles Mål for folkeskolens fag og emner.

  Man skal være opmærksom på, at ”Opgaver så som opsyn med eleverne i pauser og beskæftigelse af eleverne umiddelbart før og efter skoletid samt i fri og mellemtimer og frikvarterer kan fortsat ikke karakteriseres som undervisning – hverken i forbindelse med undervisning i fagene eller i tiden til den understøttende undervisning”

  Det har derfor stor betydning for omfanget af understøttende undervisning og dermed muligheden for at give eleverne lejlighed til i højere grad end i dag at lære på flere forskellige måder, hvorvidt det eksisterende pausemønster fastholdes med pauser i fastlagte intervaller af kortere eller længere varighed eller om man kun arbejder med en spisepause og øvrig tid udover den klassiske undervisning er understøttende undervisning.

  I dag udgør frikvarterer og spisepauser på kommunens skoler mellem 5,8 og 6.6 klokketimer om ugen i de ældste klasser, hvilket svarer til mellem 1 time og 10 min. og 1 time og 20 min. pr. dag. I dag varer frikvartererne mellem 5 – 20 min., mens det kombinerede spisefrikvarter med efterfølgende frikvarter varer 40 – 45 min. Frikvartererne er kendetegnet ved, at der er tale om opsyn med børnene. Umiddelbart tilrettelægges der ikke aktivitetsmuligheder for børnene og de unge i disse tidsrum.

  Ved at ændre det nuværende frikvarterbegreb og i stedet arbejde med en omorganisering

  af skoledagen, således at der skabes en vekselvirkning mellem fagundervisning og understøttende undervisning skabes der en større bredde i læringsformerne, der tilbydes eleverne. Hvordan selve udmøntningen skal ske, er op til den enkelte skole. På fremtidsværkstedet var der et par grupper som bl.a. havde arbejdet med en anden organisering af skoledagen, hvor der netop var fokus på at skabe en spændende og vekslende skoledag for børnene. Det samme arbejdede lærerne med på den pædagogiske dag, hvor de alle var samlet og drøftede folkeskolereformen. Medarbejderne er med andre ord godt i gang med at retænke den nye skoledag.

  Opstartsår i skoleåret 2014/15

  Med skoleåret 2014/15 starter implementeringen af folkeskolereformen. Da der er tale om store forandringer for både ledelse og medarbejdere må det forventes, at der i opstarten vil være behov for ekstra ressourcer til at varetage de daglige opgaver. Det anbefales derfor, at de resterende midler fra reformpuljen for 2014 og 7/12 af 2,5 mio. kr. tildeles skolerne som lønmidler i skoleåret 2014/15. Forklaringen på at der kun er tale om 7/12 af 2,5 mio. kr. og ikke den fulde pulje på 3,5 mio. kr. skyldes at 1 mio. kr. af puljen politisk er fordelt til henholdsvis Ungdomsskolen og Musik- og Kulturskolen jf. kommunalbestyrelsesbeslutning den 27. marts 2014. Det betyder, at etableringen af kompetencecentre og øget midler til kompetenceløft til medarbejdere og ledere først i gangsættes fra skoleåret 2015/16. Det kommende skoleår kan derved være med til at afdække hvilke behov der er for henholdsvis kompetencecentre og kompetenceløft, således at efteruddannelse mv. tager udgangspunkt i reelle behov som er identificeret i løbet af det første år efter folkeskolereformen trådte i kraft.

  Præcisering af lærernes arbejdstid

  På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2014 blev der under pkt. 14 besluttet, at lærerne skal undervise 2 klokketimer mere end de gennemsnitligt gør i dag. Det svarer til 80 klokketimer om året. Derudover er det under pkt. 16 besluttet, at lærerne skal varetage 35 % af den understøttende undervisning, hvilket svarer til 38 klokketimer om året. Det betyder, at lærernes samlet skal undervise 3 timer mere om ugen, end hvad de gennemsnitligt gør i dag.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udviklingen i lønsummen for skoler og SFO fremgår af nedenstående skema.

  Budget 2012

  Forbrug 2012

  Budget 2013

  Forbrug 2013

  Budget 2014

  Samlet skole og SFO

  101.351.522 kr.

  99.805.051 kr.

  101.003.736 kr.

  97.942.129 kr.

  99.637.262 kr.

  Faldet i det samlede budget mellem 2013 og 2014 på ca. 1,4 mio. kr. fordeler sig med ca. 500.000 kr. til SFO og ca. 900.000 kr. til skolerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. juni 2014.

  Økonomudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Peter Læssøe genfremsatte ændringsforslag fra BFK den 11. juni 2014:

  At behovet i budget 2014 er på 2,2 mio. kr. Beløbet medtages ved den kommende budgetopfølgning, idet det forventes at kunne afbalanceres af andre budgetreguleringer. Fremadrettet indarbejdes helårseffekten på 5,2 mio. kr. som en teknisk ændring fremadrettet i hvert af årene 2015 – 2018, idet man ved gennemgang af budgetterne har konstateret, at der er en årlig mango på 5,2 millioner kr. i forhold til KL´s beregningsmetode.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Ad 1-6

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-06-2014

  Ad. 1

  Annette Nyvang (T) har følgende ændringsforslag til Ad. 1.

  At behovet i budget 2014 er på 2,2 mio. kr. Beløbet medtages ved den kommende budgetopfølgning, idet det forventes at kunne afbalanceres af andre budgetreguleringer. Fremadrettet indarbejdes helårseffekten på 5,2 mio. kr. som en teknisk ændring fremadrettet i hvert af årene 2015 – 2018, idet man ved gennemgang af budgetterne har konstateret, at der er en årlig mango på 5,2 millioner kr. i forhold til KL´s beregningsmetode.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A, C, O, V)

  Undlod at stemme:

  Forslaget faldet

  Herefter stemtes om forvaltningens anbefaling Ad. 1:

  Et enigt udvalg anbefaler overfor ØU/ KB.

  Ad. 2

  Et enigt udvalg anbefaler overfor ØU/ KB.

  Ad. 3

  Kenneth Gøtterup foreslog, at punktet udvides med:

  Skolelederne kan efter nærmere aftale med forvaltningen vurdere fordelingen til henholdsvis klassisk og understøttende undervisning i skoleåret 2014 -2015.

  Et enigt udvalg anbefaler overfor ØU/ KB.

  Ad. 4


  Et enigt udvalg anbefaler overfor ØU/ KB.

  Ad. 5

  Et enigt udvalg anbefaler overfor ØU/ KB.

  Nyt punkt 6.

  Udvalget besluttede:

  At forvaltningen udarbejder et evalueringskoncept for gennemførelsen af skolereformen på Dragørs skoler i 2014-2015, som forelægges for BFKU i september 2014, og at der i blandt indgår vurderinger af fordele og ulemper ved et nyt pausemønster, og om udgiften står mål med udbyttet.

  Anbefales over for ØU/ KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Ad 1) Ændringsforslag fra Liste T:

  At behovet i budget 2014 er på 2,2 mio. kr. Beløbet medtages ved den kommende budgetopfølgning, idet det forventes at kunne afbalanceres af andre budgetreguleringer. Fremadrettet indarbejdes helårseffekten på 5,2 mio. kr. som en teknisk ændring fremadrettet i hvert af årene 2015 – 2018, idet man ved gennemgang af budgetterne har konstateret, at der er en årlig mango på 5,2 millioner kr. i forhold til KL´s beregningsmetode.

  For stemte:

  4 (L, T)

  Imod stemte:

  11 (A, C, O, V, Asger Larsen, løsgænger))

  Faldet

  Ad 1-6

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Kommunalt tilsyn på Omsorgscenter Enggården 2014
  Sagsid.: 14/910

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender tilsynsrapport for Omsorgscenter Enggården 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  I november 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes tilsynspolitik, som danner grundlaget for tilsyn med hjemmeplejen og Omsorgscenter Enggården.

  Tilsynet med Omsorgscenter Enggården er nu gennemført og tilsynsrapporten forelægges til godkendelse. Rapport for tilsyn med hjemmeplejen forelægges til godkendelse ved årets udgang.

  Ved godkendelsen af tilsynspolitikken blev det på baggrund af kommentar fra Ældrerådet drøftet, om der skulle være tilsyn med Enggården om aftenen og natten samt i weekender. På daværende tidspunkt vurderede forvaltningen, at dette ville være for omkostningskrævende i forhold til udbyttet.

  Imidlertid viste det sig nødvendigt at foretage tilsynsbesøg om aftenen, således at der i tilsynet for 2014 indgår aftentilsyn. Forvaltningen vurderer, at tilsynet også fremover skal omfatte aftenbesøg. Natte- og weekendbesøg vurderes indtil videre ikke at være nødvendigt, men muligheden herfor udelukkes ikke.

  Tilsynets overordnede bemærkninger:

  ”Det er tilsynets opfattelse at Omsorgscenter Enggården generelt fungerer tilfredsstillende efter Dragør Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder, instrukser og retningslinjer.

  Det er således tilsynets opfattelse ud fra interviews og observationer, at Omsorgscenter Enggården er et hus i rivende udvikling med mange nye opgaver og tiltag.”

  Konklusionen i forhold til afdelingerne er, at Afdeling A, B og C stort set er velfungerende afdelinger, men flere medarbejdere nævner generelt for lav bemanding. Afdeling D (demensenheden) fremstår mindre velfungerende. Afdelingen står over for store udfordringer, fordi de to afdelinger er blevet lagt sammen til en afdeling med to teams og en ny leder. Samtidig kan tilstanden på afdeling D hurtigt ændre sig, hvis en beboer er dårlig eller urolig og skal have støtte eller overvågning konstant. Afdelingen er derfor meget sårbar, hvis der ikke er hænder nok til at klare opgaverne.

  Tilsynets anbefalinger:

  1. Lokalt introduktionsprogram udover det generelle program til alle afdelinger. Fordi der mangler struktur i oplæring af nyt personale.
  2. Eventuelt øget brug af ”besøgstjeneste” til beboere. Fordi der klages over, at der mangler ekstra hænder til f.eks. omsorg og hyggesnak.
  3. Fælles personalemøder for alle vagtlag. Fordi flere medarbejdere klager over, at der ikke er sammenhæng mellem vagtholdene. Målet er at skabe fælles holdning til pleje og handleplaner.
  1. Der er observeret, at der mangler medicinrum i alle afdelinger. Personalet doserer medicin, hvor der ofte ikke er arbejdsro. Tilsynet anbefaler, at der findes en løsning på uforstyrret ophældning af medicin.
  2. At ledelsen og medarbejderne i samarbejde udarbejder et værdigrundlag for Omsorgscenter Enggården.

  Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Handleplan for opfølgning

  Omsorgscenter Enggården har udarbejdet en handleplan for opfølgning. Handleplanen er vedlagt som bilag. Omsorgscenter Enggården arbejdede allerede før tilsynsrapporten med de indsatsområder, som tilsynet peger på, og er derfor godt på vej mod målene.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151 og Lov om ændring af lov om social service, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. § 14 og Vejledning om hjælp og støtte efter Service-loven (Vejledning nr. 2 til Serviceloven) af 15. feb. 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tilsynsrapporten har været i høring i Ældrerådet. Høringssvaret er vedlagt i sin fulde længde som bilag. Overordnet påpeger Ældrerådet følgende:

  • Aftentilsyn bør fremover være en fast bestanddel af tilsynet
  • Tilsynet bør baseres på flere interviews end de 3-5 borgere og pårørende, der er interviewet i 2014
  • At madens kvalitet, herunder smag, duft og udseende også bør indgå i tilsynet, og at der bør udarbejdes en mad- og måltidspolitik
  • At tilsynet fremover indeholder relevante oplysninger om magtanvendelse, herunder om alle magtanvendelser er indberettet korrekt
  • At der er fokus på håndteringen af personaleområdet

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2014

  For stemte:

  5 (A, C, O, T, Asger Larsen (Løsgænger)

  Imod stemte:

  2 (L, V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra Kenneth Gøtterup (C):

  Udvalget ønsker til kommende møde at få en orientering og drøftelse af krav og indhold til kommunalt tilsyn.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  For stemte:

  14 (A, C, O, V, T, Asger Larsen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  1 (L)

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Høringssvar til udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015 - 2018
  Sagsid.: 13/2204

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at høringssvar til Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015 – 2018 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden har sendt et udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015 til 2018 i høring.

  Regionsrådet har i overensstemmelse med sundhedsloven og i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen nedsat sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedskoordinationsudvalgets opgave er at arbejde med den regionale og kommunale indsats på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har også ansvaret for at udarbejde regionens sundhedsaftale. Sundhedskoordinationsudvalget består af 5 medlemmer udpeget af regionsrådet, 5 medlemmer udpeget af kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden og 2 medlemmer udpeget af Praksisudvalget for Almen Praksis i Region Hovedstaden.

  Vedlagt som bilag er udkast til politiske visioner og mål for den kommende sundhedsaftale samt øvrigt høringsmateriale.

  Sundhedsaftalen er et centralt dokument for kommunerne, og de aftaler som er beskrevet her skal kommunerne leve op til. En række af de tilbud som kommunerne ifølge Sundhedsloven skal give, er reguleret via sundhedsaftalen, som udmønter og konkretiserer selve loven.

  Siden indgåelsen af sidste sundhedsaftale er der sket en ændring således, at der nu kun indgås én aftale mellem regionen og alle kommuner i regionen. Det vil sige, at aftalen er bindende for alle kommuner, da der ikke længere er bilaterale tillægsaftaler mellem den enkelte kommune og regionen.

  Dette første høringsudkast beskriver de politiske visioner og mål. I efteråret udarbejdes en administrativ del af sundhedsaftalen. Her bliver det mere specifikt beskrevet, hvordan målene omsættes i konkrete indsatser. På nogle områder vil der være tale om udviklings- og samarbejdsprojekter, hvor nogle kommuner kan gå i front og afprøve nye løsninger. På andre områder vil der blive stillet krav om, at alle kommuner implementerer løsninger og tilbud. Eksempelvis vil der på IT-området være en forventning om, at kommunerne er klar til at gå endnu et skridt i retning af større integration mellem IT-systemer.

  LOVE/REGLER:

  Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler fra januar 2014. Den nye vejledning beskriver sundhedskoordinationsudvalgets opgaver samt kravene til sundhedsaftalen på fire obligatoriske indsatsområder:

  1. Forebyggelse

  2. Behandling og pleje

  3. Genoptræning og rehabilitering

  4. Sundheds-it og digitale arbejdsgange.

  Sundhedsaftalen på de fire indsatsområder skal tage udgangspunkt i en række tværgående temaer, som beskrives i vejledningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. På sigt kan sundhedsaftalen få økonomiske konsekvenser i form af nye og bindende opgaver, som kommunen skal løse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Høring af Region Hovedstadens forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020
  Sagsid.: 14/907

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at høringssvar vedr. Region Hovedstadens Forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Region Hovedstaden har fremsendt forslag til ændringer af Hospital- og Psykiatriplan 2020.

  Region Hovedstaden belyser hvert år, om der er sket ændringer i planlægningsgrundlaget, som betyder, at specialefordelingen og opgavevaretagelsen, herunder optageområderne for regionens hospitaler skal revurderes, således at hospitalerne kan leve op til de krav, der stilles til dem.

  Ændringerne i forslaget er følgende:

  • Flytning af aktivitet på øjenområdet fra Nordsjællands Hospital – Hillerød til Glostrup Hospital
  • Optageområde ændring inden for obstetrikken
  • Samling af apopleksirehabilitering på de neurologiske afdelinger
  • Flytning af urologisk udefunktion fra Hvidovre Hospital til Bispebjerg Hospital

  Dragør Kommunes forslag til høringssvar er vedlagt som bilag. Høringsfristen er 11. juni 2014. Derfor fremsendes en meddelelse om, at høringssvaret er på vej, inden fristens udløb. Selve høringssvaret sendes efter kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2014

  For stemte:

  3 (A, C, O)

  Imod stemte:

  4 (L, T, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (Løsgænger):

  Udvalget vedtog at oversende sagen til KB, idet forvaltningen udarbejder nyt høringssvar, som tager højde for bemærkninger om punkt 3 og 4.

  For stemte:

  6 (A, L, O, T, V, Asger Larsen (Løsgænger)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/1062

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup har på vegne af C-gruppen i mail af 10. juni 2014 anmodet om, at følgende optages på kommunalbestyrelsens dagsorden den 19. juni 2014, jf. styrelseslovens § 11:


  ”C gruppen foreslår, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at rette henvendelse til ministeren med anmodning om, at der dispenseres fra landsplansdirektivet, således at Dragør Kommune kan give tilladelse til et mindre byggeri på mark svarende til ca. 9 ha beliggende nord for Thimandsvænget.

  Med henvendelsen inviteres trafikudvalget på besøg i Dragør, så de kan besigtige forholdende.


  I skrivelse til ministeren anføres, udover det forvaltningen finder relevant at, området har en af de mindste støjbelastninger, i forhold til andre områder, omfattet af lands­plandirektivet om lufthavnens støjgener.

  Arealet kan udformes og udnyttes under nøje hensyn til oplevelsen af byranden mod de åbne dyrkede områder mod Sto­re Magleby. Vejbetjeningen kan ske som en udbygning af Thimandsvænget, som derved kan udgøre et sammenhængende og afsluttet vejforløb.

  Arealets størrelse åbner mulighed for etablering af større samlede friarealer, der kan udgøre et aktiv for hele bydelen. Arealet vil med en tæt lav boligbebyg­gelse kunne rumme 150 til 200 boliger, afhængig af områdets disponering.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Trukket fra dagsordenen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  L stillede følgende ændringsforslag:

  Forud for endelig stillingtagen til det fremsatte forslag udarbejder forvaltningen en samlet redegørelse over de økonomiske og praktiske konsekvenser, der skønsmæssigt vil være for Dragør Kommune ved evt. at meddele samtidig (indenfor en relativ kortere årrække) tilladelse til opførelse af boligbyggeri på kommunens resterende ”byggegrunde”; det nævnte område på Kirkevej, Skolegrunden ved Vierdiget, kommunens område ved Hvidtjørnen samt sportspladsarealet på Engvej.

  Endvidere oplyses, i hvilket omfang ejerne af de markarealer, der mod vest, langs Kirkevej til Rådhuset, grænser op til det i forslaget nævnte område, efterfølgende vil kunne gøre krav på, at også deres jordarealer inddrages i byzone.

  For stemte 1 (L)

  Imod stemte 6 (A+C+O+T+V)

  Faldet

  Forslaget fra C:

  Det præciseres, at det er ”op til 9 ha” og at arealet ligger vest for Thimandsvænget.

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  For stemte 11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 4 (L+T)

  Godkendt.

  Protokol fra Liste L:

  ”Amagerlisten skal anbefale, at forvaltningen forud for udarbejdelse af ansøgning om dispensation fra landsplandirektivet i dette og andre større boligprojekter udarbejder en detaljeret konsekvensberegning for Dragør Kommune.”

  Protokol fra Liste T:

  ”T-gruppen ønsker ikke en bymæssig udnyttelse af arealet vest for Thimandsvænget. Vi finder tillige, at det er særdeles uhensigtsmæssigt at henvende sig til ministeren uden at afledte kommunale konsekvenser er identificeret forinden.”

 • 18
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Dorte Krag, mor til barn på Vierdiget:

  Vierdiget er repræsenteret i ny skolebestyrelse med forældre der har haft børn gående på St Magleby det meste af skoletiden. Har været hensigten med ny skolestruktur?

  Er det korrekt, at man skal stemme efter tilhørsforhold nu?

  Hvis borgeren sender spørgsmål på mail, eftersendes svar.

  Bent Larsen, spørgsmål til pkt 3.

  Hvorfor sammenlignes med kommuner i Jylland? Og hvad er prisen i Tårnby?

  Der eftersendes svar til Bent Larsen.

  Der blev også spurgt til Dragør Kommunes har servicestandarder i det forpligtende samarbejde.

  Borgmesteren: Der er en god dialog om at forbedre serviceniveauet.